NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 7. maj 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts 2013 Nykredit Realkredit A/S offentliggør endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) af 22. marts 2013 ( Prospektet ). Vilkårene for obligationerne udgøres af Prospektet og Endelige Vilkår. Begge dokumenter offentliggøres på Nykredits internetside nykredit.com, på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelsk udgave, er den danske udgave gældende. Spørgsmål kan rettes til afdelingsdirektør Nicolaj Legind Jensen på telefon eller kommunikationsdirektør Nels Petersen på telefon / Nykredit Realkredit A/S CVR-nr Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Side 1/13

2 Endelige vilkår for obligationer Udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Nykredit Realkredit A/S 1

3 Disse Endelige vilkår gælder for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Disse Endelige vilkår gælder kun de i tabellerne angivne fondskoder/isins. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts 2013 ("Basisprospektet") og eventuelle prospekttillæg til dette Basisprospekt. Nykredit erklærer: at de Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5, stk. 4, i direktiv 2003/71/EF og skal læses i sammenhæng med Basisprospektet og eventuelle prospekttillæg, at Basisprospektet og tillæg til Basisprospektet er offentliggjort elektronisk på Nykredits webside nykredit.dk og på Finanstilsynets webside at en investor for at få de fulde oplysninger både skal læse Basisprospektet, eventuelle prospekttillæg og de Endelige Vilkår, og at resuméet for denne konkrete udstedelse er knyttet som Bilag A til de Endelige Vilkår. 2

4 ENDELIGE VILKÅR Dato: 7. maj 2013 Serie: JCB-D Løbetid/forfaldsdag 1. januar 2016 Valuta: DKK Rente: Forrentning: Obligationerne er variabelt forrentede. Antal årlige terminer: 4 Årlig fast rente: Årligt rentetillæg: Referencerente: Rentereguleringsfrekvens: Ikke relevant, idet obligationerne er variabelt forrentede. 50 bps 3M Cibor Kvartalsvis Fixingmetode: 3M Cibor 2. sidste bankdag før 1. januar, 1. april 1. juli og 1. oktober. Fixingperiode: Rentekonvention: Forfaldsdag for betaling af renter: 1 dag Faktisk/ januar, 1. april 1. juli og 1. oktober. Første gang 1. juli 2013 (kort første kupon). Er dagen for rentebetaling ikke en dansk bankdag falder betalingen den næstfølgende bankdag. (Following, unadjusted) Dato for forrentningens påbegyndelse: 15. maj 2013 Oplysning om kursudviklingen for den pengemarkedsrente, der danner baggrund for referencerenten: Rentegulv Effektiv rente: Historik på 3M Cibor kan findes på NASDAQ OMX Copenhagen A/S webside: Ikke relevant, idet obligationerne ikke har noget rentegulv. Ikke relevant, da den er variabelt forrentet. 3

5 Vilkår for udstedelsen Udbudsperiode: 8. maj 2013 til 30. november Beskrivelse af tegningsprocessen: Begrænsninger i den enkelte investors ret til tegning af obligationerne: Obligationerne optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S regulerede marked. Nykredit har ikke sat begrænsninger på den enkelte investors ret til tegning af obligationerne. Stykstørrelse: DKK 0,01 Udbudskurs: 100,00 Vedhængende rente: Andre udgifter for købere af obligationerne: Notering: Fondskode (ISIN): Ingen. Normale handelsomkostninger. Obligationerne optages til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Datoen for den forventede optagelse til notering er 8. maj DK Værdipapircentral: Obligationerne registreres i: VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S. Valør: 15. maj Aftaler om prisstillelse: Aftaler om garanti for udbuddet: Nykredit har ikke indgået aftale med nogen virksomhed om at stille bud-og udbudspriser i obligationerne. Nykredit har ikke indgået bindende aftale med nogen arrangør: Andre oplysninger om obligationerne Kapitalcenter Oplysninger om den cirkulerede mængde af obligationer: Interessekonflikter: Obligationerne udstedes i Nykredits Kapitalcenter D, der udsteder realkreditobligationer. Den cirkulerede mængde af obligationer oplyses løbende på NASDAQ OMX Copenhagen A/S webside: Nykredit er ikke bekendt med, at der foreligger interessekonflikter af betydning for udbuddet af obligationerne. 4

6 Bemyndigelser og godkendelser som obligationerne er udstedt i medfør af: Kreditvurdering af obligationerne: Obligationerne er udstedt i medfør af bestyrelsesbemyndigelse af 18. april Nykredit har ikke ansøgt om rating af JCB i kapitalcenter D. Disse Endelige Vilkår er godkendt af Nykredit den 7. maj

7 Bilag A: Resumé af Basisprospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., herunder med oplysninger om Endelige vilkår. Dette resumé er opbygget med en række oplysningsforpligtelser kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer, som kræves i et resumé for denne type udsteder og værdipapirer. Da det ikke er alle elementer, der skal oplyses, vil der være spring i nummereringen af elementerne. Selvom et element skal indgå i resuméet på grund af typen af udsteder eller værdipapir, er det muligt, at der ikke findes relevante informationer til det givne element. I et sådant tilfælde vil der fremgå en kort beskrivelse af elementet og teksten Ikke relevant. Afsnit A Indledning og advarsler A.1 Indledning og advarsler Nykredit gør potentielle investorer opmærksomme på at: Dette resumé bør læses som en indledning til Basisprospektet, enhver beslutning om investering i obligationerne af investoren bør træffes på baggrund af Basisprospektet som helhed, den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i Basisprospektet indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Basisprospektet, inden sagen indledes, og A.2 Samtykke til anvendelse af Basisprospektet i forbindelse med efterfølgende videresalg kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Basisprospektet, eller ikke, når det læses sammen med Basisprospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i obligationerne. Nykredit erklærer udtrykkeligt at være indforstået med at dette Basisprospekt anvendes ved videresalg eller endelig placering af obligationerne via finansielle formidlere. Den udbudsperiode, hvori videresalg eller endelig placering af obligationerne kan finde sted fremgår af de Endelige vilkår. Eventulle betingelser der er knyttet til tilsagnet til de finansielle formidlere fremgår af de Endelige vilkår. Såfremt en finansiel formidler anvender dette 6

8 Basisprospekt til at lave et udbud af obligationer, er den finansielle formidler forpligtet til at oplyse investorerne om vilkårene og betingelserne for udbuddet på det tidspunkt, hvor udbuddet finder sted. Afsnit B Udsteder B.1 Udsteders juridiske navn og binavne B.2 Udsteders domicil og retlige form, den lovgivning, som udsteder fungerer under, samt indregistreringsland B.4b Kendte tendenser, der påvirker udstederen og de sektorer, inden for hvilke hans virksomhed opererer B.5 Beskrivelse af koncernen og udsteders plads i koncernen Nykredit Realkredit A/S. Udsteder driver virksomhed under følgende binavne: Industrikredit A/S, IRF Erhvervsfinansiering A/S, IRF Industrifinansiering A/S, IRF Industrikredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit Industri A/S og Realkreditaktieselskabet Nykredit. Nykredit Realkredit A/S er et aktieselskab. Udsteder driver realkreditvirksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed m.v. Nykredits hjemstedsadresse er Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Ikke relevant; Nykredit er ikke bekendt med tendenser, der forventes at påvirke udsteder og de sektorer, inden for hvilke udsteder opererer. Nykredit er et helejet datterselskab af Nykredit Holding A/S. Følgende selskaber er helejede datterselskaber af Nykredit: Totalkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Nykredit Mægler A/S, Nykredit Ejendomme A/S, Ejendomsselskabet Kalvebod A/S, Nykredit Portefølje Adm. A/S og Nykredit Leasing A/S. B.9 Hvis der foretages en resultatforventning eller prognose, angives tallet B.10 Forbehold i revisionsrapporten om de historiske regnskabsoplysninger B.12 Vigtige regnskabsoplysninger, ingen væsentlige forværringer og ingen væsentlige ændringer i regnskaber Ikke relevant; Nykredit har valgt ikke at medtage en resultatforventning eller prognose. Ikke relevant; revisionsrapporten vedr. de historiske regnskabsoplysninger indeholdt ingen forbehold. Mio. kr Basisindtægter af forretningsdrift Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Kernekapitalprocent 15,8 13,9 Solvensprocent 19,1 17,1 Koncernens samlede aktiver udgjorde 1.433,4 mia. 7

9 kr. pr. 31. december Koncernen havde en egenkapital på 57,5 mia. kr. pr. 31. december 2012, og resultatet før skat for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2012, var mio. kr. Der er ikke sket væsentlige forværringer af Nykredits fremtidsudsigter siden datoen fra udløbet af sidste regnskabsperiode. Der er ikke sket væsentlige ændringer i den finansielle eller handelsmæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. B.13 Begivenheder, der er indtruffet for nylig, og som er væsentlige ved bedømmelsen af udsteders solvens B.14 Udsteders afhængighed af andre enheder i koncernen B.15 Beskrivelse af udsteders hovedvirksomhed B.16 Angivelse af om udsteder direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre, herunder hvem og hvordan Ikke relevant; Der er ikke indtruffet begivenheder, som er væsentlige ved bedømmelsen af Nykredits solvens, siden offentliggørelse af seneste regnskab. Nykredits økonomiske forhold er afhængige af andre koncernselskabers økonomiske forhold. Nykredits primære aktivitet er realkreditvirksomhed i Danmark og en række andre europæiske lande. Nykredit udøver langt størsteparten af sin virksomhed i Danmark. Nykredit samt koncernens øvrige selskaber har tre overordnede forretningsområder: Privat, Totalkredit Partnere og Storkunder. Nykredit driver tillige bankvirksomhed i datterselskabet Nykredit Bank A/S Nykredit er et helejet datterselskab af Nykredit Holding A/S. B.17 Kreditvurdering af udsteder Udsteder og dennes værdipapirudstedelser er tildelt følgende ratings af internationale kreditvurderingsinstitutter: Rating S&P Fitch Kapitalcenter E (særligt dækkede obligationer, SDO) Kapitalcenter E (junior covered bonds, JCB) Kapitalcenter D (realkreditobligationer, RO) Kapitalcenter C (realkreditobligationer, RO) Kapitalcenter G (realkreditobligationer, RO) Kapitalcenter H (særligt dækkede obligationer, SDO) A+ 8

10 Kapitalcenter H (junior covered bonds, JCB) A+ Kapitalcenter I (realkreditobligationer, RO) Instituttet i øvrigt (realkreditobligationer, RO) Kort usikret rating A-1 F1 Lang usikret rating A+ A Hybrid kernekapital (Tier 1) BBB Afsnit C Værdipapirer Nykredit har ikke ansøgt om rating af JCB i kapitalcenter D. C.1 Type og klasse af værdipapirer, der udbydes Obligationerne udstedes i henhold til lov om realkreditlån og realkreditobligationer 15. C.2 Obligationernes valuta DKK C.5 Beskrivelse af eventuelle indskrænkninger i værdipapirernes omsættelighed C.8 Beskrivelse af de rettigheder, der er knyttet til obligationerne Ikke relevant; obligationerne er frit omsættelige Obligationerne forrentes indtil indløsning med en variabel rente. Rentevilkår fremgår af de endelige vilkår. Obligationer udstedt i medfør af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. 15 (junior covered bonds) har en sekundær fortrinsret til alle aktiver i det kapitalcenter, hvori de er udstedt. De midler, som fremkommer ved udstedelse af obligationerne, er underlagt krav om placering i de samme sikre aktiver, som kan danne grundlag for udstedelse af særligt dækkede obligationer. Midlerne er underlagt balanceprincippets regler for rente- og valutarisici svarende til reglerne for fondsbeholdningen. Nykredit udsætter betalingerne til ejerne af obligationerne, hvis: (a) sådanne betalinger vil medføre brud på balanceprincippet, eller (b) Nykredit har indledt en rekonstruktion efter konkurslovens regler, eller konkursdekret afsiges over Nykredit. Nykredit kan opkøbe obligationerne (eller en del heraf) før disses udløb, samt beholde sådanne eventuelt opkøbte obligationer som egne obligationer eller amortisere disse ved annullation. Lovvalg Obligationernes vilkår er underlagt dansk ret. 9

11 C.9 Rente og effektiv rente; udskydelse af rente; indfrielse ved forfald; navn på repræsentanten for obligationerne Renten er 3M Cibor plus et tillæg på 50 bps. Den effektive rente kan ikke angives, da den er afhængig af kursen. Nykredit udsætter betalinger til ejerne af obligationerne, hvis; 1) tests viser, at sådanne betalinger vil medføre brud på det til enhver tid gældende balanceprincip, eller 2) det til enhver tid gældende balanceprincip allerede er brudt. Hvis Nykredit inden en uge på ny overholder balanceprincippet, vil betalingerne ikke blive udsat. Nykredit vil genoptage betalingerne fra det tidspunkt, hvor de ovennævnte tests ikke længere brydes. Betalinger til ejerne af obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. vil endvidere blive udsat, hvis; 3) Nykredit i henhold til konkursloven har suspenderet sine betalinger (rekonstruktion), eller konkursdekret afsiges over Nykredit. Oplysninger om forfaldsdato og nærmere bestemmelser for obligationernes afvikling, herunder indfrielse er ikke relevant, da udstedte obligationer under Basisprospektet er stående og inkonverterbare. Der er ikke mulighed for repræsentation af obligationsejerne C.10 Derivatkomponent i rentebetalingen Ikke relevant; obligationerne har ingen derivatkomponent i rentebetalingen. C.11 Optagelse til handel Obligationerne søges optages til handel på OMX NASDAQ Copenhagen A/S. Afsnit D Risici D.2 Risici i forbindelse med udsteder Nykredits virksomhed indebærer en række risici. Hvis disse risici ikke håndteres, kan Nykredit pådrage sig økonomiske tab, ligesom Nykredits ry kan lide skade. Nykredit har defineret og håndterer følgende typer risici: Renterisiko Valutarisiko Optionsrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko Nykredit er underlagt balanceprincippet, hvorfor Nykredit kun i begrænset omfang kan påtage sig andre risici end kreditrisiko. D.3 Risici i forbindelse med værdipapirerne Investering i obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) er forbundet med en række risikofaktorer, som interesserede investorer bør gøre sig bekendte med. Det drejer sig bl.a. om rammerne for de udstedte særligt dækkede 10

12 obligationer og/eller realkreditobligationer, separatistrettighederne for ejerne af obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., udsættelse af betalinger ved konkurs eller manglende overholdelse af balanceprincippet, forhold omkring funding af andre kreditinstitutters udlån, valg af balanceprincip for særligt dækkede obligationer samt risikostyring (rente-, valuta-, options- og likviditetsrisici). E.2b Årsagen til udbuddet og anvendelsen af provenuet, når der ikke er tale om at fremskaffe overskud og/eller afdække visse risici Afsnit E Udbud Anvendelse af provenuet fra udstedelse af junior covered bonds er defineret i lov om realkreditlån og realkreditobligationer 15 og provenuet kan alene anvendes til at opfylde en forpligtelse til at stille supplerende sikkerhed jf. 33 d stk. 1 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. eller til at øge overdækningen i et kapitalcenter. E.3 Udbuddets vilkår og betingelser Obligationerne optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S regulerede marked. Nykredit har ikke sat begrænsninger på den enkelte investors ret til tegning af obligationerne. E.4 Interesser, som er væsentlige for udstedelsen,herunder interessekonflikter E.7 Anslåede udgifter, som investor pålægges Ikke relevant. Nykredit er ikke bekendt med, at der foreligger interesser og/eller interessekonflikter af betydning for udbud af obligationer under dette basisprospekt. Normale handelsomkostninger. Eventuelle udgifter der pålægges investor af en eventuel finansiel formidler vil fremgå af den finansielle formidlers vilkår og betingelser. 11

13 Fondskoder/ ISINS Tabel 1 ISIN-kode Åbningsd Luknings UdløbsdaDenomine Stykstørr Antal Terminsperiod Rentekonventio ato dato to ringsvaluta else årlige termin er er n Betalingsdage DK DKK 0,01 4 1/7-30/9, 1/10-31/12, 1/1-31/3, 1/4-30/6 Faktisk/360 Danske bankdage Tabel 2 ISIN-kode Rentetyp e Rentesats (nominel) Variabel rente DK Variabelt forrentet 0,6350% (indtil første rentefixing) Rentereg uleringsfr ekvens 3 måneder Fixingperiode Reference rente 1/7-30/9, 1/10- Cibor 3M 2. sidste 31/12, 1/1-31/3, bankdag 1/4-30/6 Fixingmetodik Danske bankdage Rentetillæg 0,5000% Tabel 3 ISIN-kode Amortiseringsprofil Kursgevinst-beskatning Stående lån DK Ja - Tabel 4 ISIN-kode Registreringssted Noteringssted DK VP SECURITIES A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 19. August 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3. Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 22. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 18. juni 2014 Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Basisprospekt af 17. juni 2014 for udbud af særligt dækkede

Læs mere

Endelige vilkår Serie 11T

Endelige vilkår Serie 11T Endelige vilkår Serie 11T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede annuitetsobligationer med mulighed for afdragsfrihed Kapitalcenter Obligationstype

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet er dateret 12. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10

Læs mere

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER (SDRO) Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ( Nordea Kredit ) har givet Nordea Bank Danmark A/S ("Nordea Bank

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013 w Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Resumé... 4 Aftaler

Læs mere

Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S. 24.

Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S. 24. w Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S 24. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Risikofaktorer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H. 18. august 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 II. RISIKOFAKTORER...5 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 4. oktober 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR)

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) Indholdsfortegnelse: A. Resumé B. Risikofaktorer 1. Generelt 2. Markedsrisiko 3. Særlige risici C. Udstederoplysninger

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. september 2014 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit

Læs mere

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02 Til Københavns Fondsbørs 13. juli 2005 Opdatering af Totalkredits basisprospekt vedrørende obligationsudstedelse Vedlagt fremsendes opdateret basisprospekt. Den i prospektet indeholdte oversigt over fondskoder/serier

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes

Læs mere

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet:

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet: Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. 1 to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Læs mere

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I. RESUMÉ side 1 II. RISIKOFAKTORER side 2 1. Lovgivningsmæssige rammer side 2 2. Tilsyn side 2 3. Virksomhedsområde side

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

NB Amerikanske Aktier 2015

NB Amerikanske Aktier 2015 P R O S P E K T NB Amerikanske Aktier 2015 Udbud af obligationer Maj/Juni 2012 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé... 5 II Risikofaktorer... 8 1. Generelt... 8 2. Virksomhedsrisici...

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere