Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg"

Transkript

1 Sten Harrsen Dato: Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 grundvand pr. år til vanding af have. Vandet indvindes fra boring, DGU nr beliggende Bredetved By, Ågerup 4b på ejendommen Bredetvedvej 24, 4300 Holbæk. Jupiter id: anlægs id Tilladelsen er meddelt den 10. oktober 2013 og gælder indtil 10. oktober Indvindingstilladelsen gives med hjemmel i 20 i Vandforsyningsloven 1. Boringen er placeret som vist i Bilag 1og borerapport ses i Bilag meter beskyttelsesområde Som følge af indvindingstilladelsen fastlægger Holbæk Kommune med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven 22, et beskyttelsesområde omkring boringen på 75 meter. Inden for beskyttelsesområdet må der ikke etableres nedsivningsanlæg for husspildevand. Bestemmelserne om beskyttelseszonen administreres af Holbæk Kommune. Vilkår for tilladelsen 1. Formål Formålet med indvindingen er vanding af haveanlæg på ca m 2 ~ 3 ha. Vandet må ikke anvendes til andre formål. 2. Indretning af boring Forerøret i boringen skal være hævet mindst 10 cm over terræn og skal være lukket med en tæt afslutning, så der ikke kan trænge vand fra overfladen eller andre urenheder ned i boringen. Gennemføringer for kabler skal være tætte, og pejlehullet skal kunne lukkes tæt. 1 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 635 af 7. juni 2010 Holbæk Kommune By & Landskab 0899 Kommuneservice Tlf Besøgsadresse: Kanalstræde 2

2 Der skal på et synligt sted i boringen sættes et fugtbestandigt skilt med boringernes DGU nummer og en beskrivelse af pejlepunktet. 3. Måling og indberetning af vandmængder Den vandmængde som indvindes, skal måles med vandmåler, timetæller eller anden metode, som er velegnet til den aktuelle indvindings- og vandingsanlæg. Måleren skal være monteret i henhold til fabrikantens anvisning og skal til stadighed holdes i driftmæssig forsvarlig stand. Bestemmelserne om måling af vandmængder kan til enhver tid ændres af kommunen 2. Hvert år skal I inden den 1. marts oplyse kommunen om, hvor meget vand I har brugt det foregående år. Indberetningen kan foregå på skema fra kommunen eller via Boringens ydelse Der må højest indvindes 5 m 3 /time fra boringen Grundvandsbeskyttende foranstaltninger Med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven 24 4 fastlægges et cirkulært fredningsbælte omkring boringen med en radius på 5 meter. I fredningsbælterne er det forbudt at bruge, blande eller oplagre gødning, bekæmpelsesmidler mod ukrudt og skadedyr eller andre stoffer, der kan forurene indvindingsboringen eller grundvandet. 6. Adskillelse fra vandværkets forsyningsnet Indvindingsanlægget skal være indrettet sådan, at der ikke kan opstå hydraulisk forbindelse mellem vandværksvand og boringsvand. 7. Skiltning ved tappesteder Ved alle tappesteder som forsynes fra boringen skal opsættes skilte, evt. i form af piktogrammer, som tydeligt angiver, at vandet ikke er drikkevand. 8. Ophør af indvindingen Hvis I på et tidspunkt ikke længere kan eller vil benytte boringen, vil kommunen kræve boringen sløjfet. Sløjfningen skal udføres af et autoriseret firma Tidsfrister Bygge- og anlægsarbejder som vedrører denne tilladelse, må ikke udføres før klagefristen på 4 uger er udløbet og skal være gennemført senest 6 måneder efter udløbet af klagefristen. Hvis der klages over afgørelsen, må arbejdet ikke iværksættes før klagesagen er afgjort. Fristen for udførelsen regnes da fra den dato, hvor klagesagen er afgjort. 2 Denne bemærkning er et lovkrav. I henhold til Vandforsyningsbekendtgørelsen 16, skal det fremgå af tilladelsen, at bestemmelserne om måling af vandmængder til enhver tid kan ændres af kommunen. 3 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning nr af 31. december Bekendtgørelse af lov om miljøbeskytteles nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse om udførelse af brønde og boringer på land, nr af 26. juli

3 Grundlaget for afgørelsen A. Ansøgning Holbæk Kommune har den 22. april 2013 modtaget ansøgning om tilladelse til indvinding af omkring 500 m 3 grundvand pr. år fra boring DGU nr beliggende Bredetved By, Ågerup 4b på ejendommen Bredetvedvej 24, 4300 Holbæk. Ejendommen har et stort haveanlæg på ca m 2 som besøges mange gange årligt af haveinteresserede. Holbæk Kommune har vurderet, at en tilladelse på 1000 m 3 /år vil være mere fremtidssikret og medfører ingen mærkbar merbelastning. B. Indvindingsmulighed Boringen er etableret tilbage i 1951 af tidligere ejer af ejendommen og har ikke været anvendt til indvinding af drikkevand. Ansøger ønsker, at bibeholde boringen og anvende den til vanding af haveanlæg. Det vurderes, at der ikke vil være negative miljømæssige konsekvenser ved indvindingen ligesom vandstanden i omkringliggende brønde og boringer næppe vil blive påvirket af oppumpningen. Holbæk Kommune har den 7. november 2012 besigtiget boringen, og fandt ikke noget som giver anledning til anmærkninger i forhold til den planlagte anvendelse. C. Afstand til nedsivningsanlæg I forbindelse med nærværende tilladelse til indvinding af grundvand, er der samtidig søgt om tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg på ejendommen. Der er søgt om dispensation for afstandskravet på mindst 150 meter til vandindvinding som ikke kræver drikkevandskvalitet. I henhold til spildevandsbekendtgørelsen 6, kan afstandskravet nedsættes til 75 meter når de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingen. Efter en besigtigelse på stedet og som følge af en god geologisk beskyttelse af de vandførende lag, er det vurderet, at nedsivningsanlæggets ønskede placering ca. 90 meter fra boringen vil kunne etableres uden risiko for forureningen af vandindvindingsanlægget. D. Forurenede grunde Der er ingen V1 eller V2 kortlagte grunde i nærheden. Bilag 3 viser placering af de kortlagte grunde i nærområdet. E. Planmæssige forhold Vandplaner og vandforsyningsplan De kommende statslige vandplaner (Udkast) forventes ikke at medføre nogen indsats på grundvandsområdet i første planperiode i det aktuelle område. Denne tilladelse er ikke i strid med de statslige vandplaner og gives i fuld overensstemmelse med Holbæk Kommunes Vandforsyningsplan vedtaget 13. marts F. Vurdering i forhold til VVM og habitat-reglerne Indvindingen er omfattet af VVM bekendtgørelsen 7, idet vandforsyningsboringer er medtaget på bekendtgørelsens bilag 2. Der er derfor gennemført en screening og screeningsskema er vedlagt som tilladelsens Bilag 5. 6 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 nr af 11/ VVM bekendtgørelsen nr af 15. december

4 Holbæk Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at tilladelsen ikke har væsentlig påvirkning på miljøet. Indvinding og drift af anlægget forudsætter derfor ikke, at der udarbejdes VVMvurdering. Indvindingen er ligeledes omfattet af Habitatbekendtgørelsen 8. Nærmeste Natura 2000 område ligger mere end 2 km fra indvindingen. Nærliggende beskyttede naturområder 9 er vist i Bilag 6. Holbæk Kommune har vurderet at indvindingen af grundvand til vandforsyning, ikke kan påvirke nærliggende beskyttet natur. VVM afgørelsen er annonceret på Holbæk Kommunens hjemmeside den 12. september G. Partshøring og udtalelse Udkast til indvindingstilladelsen er den 18. juli 2013 sendt i partshøring hos ansøgeren. Ansøgeren har den 8. august 2013 svaret, at der ingen bemærkninger er til tilladelsen. H. Konklusion Holbæk Kommune finder, at indvindingens påvirkning af omgivelserne ikke vil få nogen væsentlig betydning. Vi finder endvidere, at anvendelse af sekunda-vand til mindre kritiske formål herved fremmes. På denne baggrund og ud fra en afvejning af de hensyn, der skal varetages ved kommunens administration af vandforsyningsloven, vurderer kommunen, at der kan gives tilladelse til at indvinde vand på ovennævnte vilkår. Klagevejledning Denne afgørelse og dens vilkår kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal være stilet til Natur- og Miljøklagenævnet, men skal sendes til Holbæk Kommune. Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget. Hvis der klages over afgørelsen bliver I underrettet. Eventuelle klager bedes sendt til By og Landskab, så vidt muligt elektronisk på til Der er fastsat et klagegebyr på 500 kr. som opkræves af Natur- og Miljøklagenævnet, som fremsender en opkrævning på gebyret. Hvis gebyret ikke betales som anvist og inden for den fastsatte frist, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 8 Habitatbekendtgørelsen nr. 408 af 1. maj Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september, 3. 4

5 Tilladelsens offentliggørelse Tilladelsen og VVM screeningen annonceres den 12. september 2013 på kommunens planportal: Venlig hilsen Lotte Jakobsen Kopi tilsendt: Naturstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet, Tjebberup Vandværk Bilagsfortegnelse: Bilag 1 Situationsplan Bilag 2 Boreprofil Bilag 3 Kortlagte grunde Bilag 4 VVM Screening Bilag 5 Beskyttet Natur 5

6 Bilag 1 Situationsplan 6

7 Bilag 2 Fotos af anlæg 7

8 Bilag 3 Borerapport 8

9 Bilag 4 VVM Screening Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Holbæk Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort i målestok Kortbilag i målestok Tilladelse til indvinding af grundvand fra egen boring til vanding af haveanlæg Steen Harrsen, Bredetvedvej 24, 4300 Holbæk Steen Harrsen, Bredetvedvej 24, 4300 Holbæk Brdetvedvej 24, 4300 Holbæk Holbæk Kommune Se bilag 1 til indvindingstilladelse Se bilag 1 til indvindingstilladelse Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 6, december 2006 Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 6, december 2006: Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Holbæk Kommune By & Landskab 0899 Kommuneservice Tlf Besøgsadresse: Kanalstræde 2

10 Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 2. Er der andre ejere end bygherre: 3. Det bebyggede areal í m 2 og bygningsmasse i m 3 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: Boringen har en højde på ca. 70 cm over terræn 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: Op til m 3 grundvand pr. år Op til m 3 grundvand pr. år 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen: Intet I driftsfasen: Op til m 3 grundvand pr. år 9. Behov for vand kvalitet og mængde: 10

11 I anlægsfasen: Intet I driftsfasen: Op til m 3 grundvand pr. år 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: 11

12 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Anlæggets placering 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: Der er ikke udlagt interesseeller graveområder for råstoffer i området. 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: Der findes ikke sårbare vådområder inden for influensområdet. Ejers egen sø og de små søer og vandhuller i området forventes ikke påvirket af indvindingen, som sker fra sandlag i meget stor dybde. Boringen ligger ca. 1 km fra kysten. Boring har ikke betydning for den landskabelige helhed eller natur- og landskabsværdien. 27. Forudsætter anlægget rydning af skov: 12

13 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter: Der er 2,4 km til nærmeste Natura 2000 område 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitets-normer allerede er overskredet: Overfladevandt: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj, lys og luft): 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: 13

14 Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 36. Er der andre kumulative forhold? 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/mc s område: 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 14

15 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Enkeltvis: Eller samlet: 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 45. Er påvirkningen af miljøet Varig: Hyppig: Reversibel: Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: Det vurderes, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt Dato 7. juli 2013 Sagsbehandler: Lotte Jakobsen / Jens HP Nørgaard 15

16 Bilag 5 Kortlagte grunde Holbæk Kommune By & Landskab 0899 Kommuneservice Tlf Besøgsadresse: Kanalstræde 2

17 Bilag 6 Beskyttet Natur 17

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge , Hærvejen 58a, 4660 St. Heddinge Region Sjælland har den 17. juni 2015 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Hærvejen 58a, matr. 34b Sigerslev By, Store Heddinge. Tilladelsen har forud

Læs mere

Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro

Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro Byg og Miljø Dato: 02.06.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 14/16744 Fornyet og udvidet

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere