Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre"

Transkript

1 Udkast til miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre v. Tommy R. Hensberg Blidstrupvej 3, Blidstrup 7990 Øster Assels - 1 -

2 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001). Ansøger: Navn: Tommy Hensberg Adresse: Blidstrupvej 3, 7990 Øster Assels Telefon: Fax.: Virksomhed: Navn: Østergård Hgd., Åsted Adresse: Østergårdsvej 4 Matr. nr.: P-nr.: CVR-nummer: Listebetegnelse: 1A m.fl. Østergaard Hgd., Åsted I 101. Husdyrproduktion Ejer ejendom: Navn: Adresse: Tommy Hensberg Blidstrupvej 3, 7990 Øster Assels Ejer husdyrproduktion: Navn: Tommy Hensberg Kontaktperson: Navn: Adresse: Telefon: Henrik Lisby (Driftsleder, Østergård) Nellikevej 5, 7800 Skive Vigtige datoer: Ansøgningen annonceret den (i-mærkning) 23. august 2006 Offentliggørelsen udløb den Godkendelsen annonceret den 13. december 2006 Klagefristen udløber den 20. september januar

3 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt Tommy Hensberg har overtaget en miljøgodkendelse af til produktion af æglæggende høns og hønniker på Østergård Hovedgård, Østergårdsvej 4, 7870 Roslev. Tommy Hensberg har i en ansøgning til Sundsøre Kommune dateret d. 30. juni 2006 søgt om at konvertere husdyrproduktionen til stk. slagtesvin. Smågrise forventes leveret fra svineproducenter i hovedgårdens opland. Dyreholdet etableres i de eksisterende driftsbygninger. De ydre rammer for produktionen, staldbygninger, gylletanke og udbringningsarealer vil således efter konverteringen fremtræde som de gør i dag. Konverteringen vil dog kræve en større gylleopbevaringskapacitet, som opnås i form af overførselsaftaler til allerede eksisterende gyllebeholdere samt opførsel af 3 nye gylletanke. På samme ejendom ligger der en foderfabrik med tilhørende kornopbevaringslager der tilsammen udgør ca m 2. Foderfabrikken omfattes også af miljøgodkendelsen. Viborg Amt har i afgørelse dateret 5. december 2006 meddelt, at amtet har vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Kommunens vurdering Det er kommunens vurdering, at konverteringen medfører krav om en ny miljøgodkendelse. Meddelelsen af denne godkendelse medfører således ophævelse af den reviderede miljøgodkendelse af Desuden vurderer kommunen, at den ønskede konvertering giver anledning til at stille en række skærpede krav bl.a. i forhold til de forventede lugtgener. Godkendelsen er udarbejdet af: Tilsynsmyndighed: Sundsøre Kommune Sundsøre Kommune Teknisk Forvaltning Teknisk Forvaltning Skolevej 5 Skolevej Roslev 7870 Roslev Sagsbehandler: Pernille Fog Kvalitetskontrol: Erik Kolding Sagsid.:

4 Indholdsfortegnelse 1. ANSØGNING OG GODKENDELSE Ansøgning Godkendelse VILKÅR OG VURDERINGER FOR GODKENDELSEN Generelle vilkår Animalsk produktion og foderproduktion Støj og vibrationer Luft og lugt Affald/Råvarer Jord og grundvand Næringsstoffer/tab af næringsstoffer Egenkontrol Renere teknologi KONKLUSION GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelse Miljøteknisk beskrivelse...26 A.Ansøger og Ejerforhold B. Oplysninger om virksomheden...26 C. Virksomhedens beliggenhed D. Tegninger over virksomhedens indretning...27 E. Indretning og drift...29 F. Gødningsproduktion og håndtering G. Valg af bedst tilgængelige teknik...33 H. Gene- og forureningsbegrænsende tiltag...34 I. Affald...35 J. Egenkontrol K. Virksomhedens ophør L. Ikke teknisk resume...37 Bilag 1: Luftfoto Bilag 2: Situationsplan Bilag 3: Acceptable variationer i dyreholdets størrelse Bilag 4: Kontrol af støjgrænser Bilag 6: Handlingsplan ved gylleudslip Bilag 7: Vilkår for overjordiske olietanke mindre end 6000 l

5 1. ANSØGNING OG GODKENDELSE 1.1 Ansøgning Tommy Hensberg har søgt om miljøgodkendelse til en konvertering af det nuværende dyrehold bestående af æglæggende høns til en produktion af slagtesvin. Ansøgningen er modtaget pr. brev af Sundsøre Kommune d. 3. juli Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug jævnfør bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september Godkendelse Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen suppleret med kommunens vilkår og vurderinger meddeles Tommy Hensberg godkendelse af den ansøgte husdyrproduktion på matr. nr. 1a m.fl., Østergård Hgd., Åsted. Landbrugsejendommen er omfattet af punkt I 101 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september 2004, der vedrører anlæg til landbrugsproduktion for mere end 230 dyreenheder (slagtesvin). Punktet er i -mærket ( IPPC-virksomhed ). Godkendelsen meddeles i medfør af kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er sikring af omgivelserne mod luftforurening samt støj- og lugtgener, sikring af korrekt affaldshåndtering, beskyttelse af jord og grundvand, recipienter, spildevandsafledning samt sikre at arbejdsprocesserne sker ved anvendelsen af den reneste mulige teknologi. Endvidere er godkendelsen behandlet i henhold til de retningslinier, der i dag er til rådighed for vurdering af Natura 2000 områder. Der er med denne godkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v

6 2. VILKÅR OG VURDERINGER FOR GODKENDELSEN 2.1 Generelle vilkår Vilkår 1. Bedriften skal inden renovering af de eksisterende stalde fremvise redegørelse der viser, at stalden er indrettet efter principperne om renere teknologi og BAT. Redegørelsen skal godkendes af tilsynsmyndigheden inden opstart. 2. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår. 3. Miljøgodkendelsen vil første gang blive revurderet 8 år efter den er meddelt. 4. Godkendelsen bortfalder 2 år fra den er meddelt, hvis den ikke udnyttes. 5. Landbrugsdriften og foderproduktionen på ejendommen må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt på en måde, som medfører forøget forurening, før ændringen eller udvidelsen er godkendt af tilsynsmyndigheden. 6. Virksomheden skal indrettes og drives, således at spild, udslip og andre ukontrollerede miljøbelastninger forebygges og således at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 7. Driftsuheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, hvor der opstår risiko for forurening af det omgivende miljø, skal straks udbedres og anmeldes til alarmcentralen, tlf , og Sundsøre Kommune/Skive Storkommune, tlf På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret indsatsplan, der beskriver hvorledes omfanget af et eventuelt gylleudslip kan begrænses. Indsatsplanen skal placeres således, at alle ansatte på bedriften har fri adgang til den. Se bilag Ved overdragelse af virksomheden eller virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndighedens straks orienteres. 10. Ved virksomhedens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: - Gyllebeholdere, fortanke med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres. - Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. - Alle olietanke skal tømmes. - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald, m.v. skal bortskaffes i henhold til tilsynsmyndighedens affaldsregulativer

7 11. Ejendommen skal fremover indrettes og bedriften drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår. Vurdering Det årlige energi- og vandforbrug efter udvidelsen er anslået til ca kwh/år, ca m 3 vand og minimum ca. 40 ton dieselolie/benzin. Til opvarmning af stalde anvendes et halmfyr med max. indfyringseffekt på 600 kw. Østergård har egen vandboring med tilladelse til indvinding af m 3 årligt. Ejer bør være opmærksom på at holde bedriftens energikrævende installationer og materiel opdateret ved jævnlig opmærksomhed og relevante eftersyn, så der er fokus på forbruget. I forbindelse med fremtidige projekteringer skal tilsynsmyndigheden godkende staldanlæggenes udformning med hensyn til renere teknologi, inden byggeriet igangsættes. Anden revurdering bør ske i 2019 og herefter hvert 8. år. Revurderingen i 2019 skal indeholde en handlingsplan fra virksomheden vedrørende overholdelse af gældende landbrugslovgivning. Anden revurderingsperiode sker i henhold til overgangsordningen i bekendtgørelse nr. 824 af Animalsk produktion og foderproduktion Vilkår 12. Der må maximalt etableres stk. stipladser inkl. sygestier m.v. 13. Dyreholdet må ikke overstige 1564,5 DE. Der accepteres et vist udsving i antallet af producerede slagtesvin indenfor det i bilag 3 angivne produktionsinterval. 14. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal der ligge dokumentation for antallet af indsatte grise for de 3 foregående år med angivelse af gennemsnitsvægt. 15. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal afregning fra slagteriet for hele den animalske produktion dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin det pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen. Egen driftskontrol, effektivitetskontrol og/eller grønt regnskab skal kunne forevises for tilsynsmyndigheden. 16. Der må max. behandles tons foderråstof om året på foderfabrikken. Vurdering Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i antal producerede slagtesvin indenfor det af ansøger beregnede produktionsinterval se bilag 3, dog forudsat at det samlede antal DE ikke overskrides, idet en normal slagtesvineproduktion kræver en vis fleksibilitet med hensyn til slagtevægt. Reguleringen er mulig at styre, idet slagtevægt fremgår af slagteriafregninger eller planårsopgørelser fra slagteriet

8 2.3 Støj og vibrationer Vilkår 17. Virksomhedens samlede støjbelastning i omgivelserne, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i db(a), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overstige følgende støjkrav: Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag fredag Kl Lørdag Mandag fredag Kl Lørdag Kl Alle dage Kl Kl Søn- og helligdage Kl Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a). Tiderne i skemaet er ikke midlingstider, men de tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes. Midlingstiderne fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, side 17. Normal driftsbetinget kørsel med lastbiler, traktorer og landbrugsmaskiner i dagtimerne er ikke omfattet af støjgrænserne i vilkåret. 18. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 db(a) i høstperioden, dog i højst 6 uger. Vurdering Se bilag 4 hvad angår kontrol af støjgrænser Der er ikke foretaget støjmåling på ejendommen. Foderfabrikken vil udgøre en væsentlig støjkilde på ejendommen. Foderproduktionen på foderfabrikken foregår uafhængigt af dyreholdet på Østergård, hvorfor der ikke forventes en væsentlig ændring af støjgenerne fra Østergård ved driftsomlægningen. Fra traditionelle landbrug er det især transport, pumper, ventilation og foderfremstilling, der kan give anledning til støjgener. Der vil forekomme væsentlige støjgener fra kørsel med lastbiler og traktorer til og fra ejendommen, støj fra landbrugsmaskiner i forbindelse med produktion og markarbejde og derudover vil ventilationsanlægget bidrage til støj fra ejendommen

9 Fra foderfabrikken vil der forekomme støj fra korntørring ud over bedriftens normale driftstider i perioden 15. august til 1. oktober. Transporter til og fra Østergårdsvej 4 fremgår af tabellen nedenfor. Antallet af transporter af korn og foderprodukter til og fra foderfabrikken er ikke medtaget, da de forbliver uændrede. Der er stillet vilkår om egenkontrol af støj og vilkår som giver tilsynsmyndigheden mulighed for at fastsætte yderligere skærpede vilkår for bedriften til minimering af støjbelastningen, såfremt driften medfører væsentlig støjbelastning for de omkringboende. På grund af forholdsvis stor afstand til naboer, forventes driften af ejendommen ikke at give anledning til støjgener for naboer. Der forventes ingen væsentlige vibrationsgener, idet der ikke er mange vibrationskilder på et landbrug. Det væsentligste er transporter. Ser man bort fra transporter der vedrører fodercentralen skønnes antallet af transporter at blive fordoblet. Vurderet i forhold til dyreholdets størrelse, er det ikke mere, end der normalt kan forventes. Traktor Lastbil før Lastbil efter Husdyr Døde dyr Æg Husdyrgødning Handelsgødning Emballage Fyringsolie/brændstof Total Luft og lugt Vilkår 19. Landbrugsdriften og foderfabrikken må udenfor ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige. Se i øvrigt vilkår 67 vedrørende egenkontrol for luft og lugt. 20. Ventilationsanlæg skal udføres med biologisk luftrensning for svinebrug eller tilsvarende luftrensning/lugtreduktion og vedligeholdes, så der ikke opstår væsentlige lugt- eller støjgener for de omkringboende. 21. Inden der sættes dyr i staldene, skal tilsynsmyndigheden godkende en handlingsplan fra bedriftens ejer, der omfatter oplysning om hvilket ventilationsanlæg man vil etablere, beregninger over hvordan man vil reducere lugtgenerne fra bedriften, så der opnås en geneafstand på mindre end 420 meter. Beregningen skal også omfatte sommerog spidsbelastninger, - 9 -

10 en beskrivelse af intervaller for producentens serviceeftersyn og serviceomfang, en beskrivelse af omfang af og intervaller for egen vedligeholdelse. 22. Såfremt driften medfører væsentligt flere lugtgener end forudsat ved udarbejdelse af denne miljøgodkendelse, kan tilsynsmyndigheden fastsætte skærpede vilkår for driften til minimering af lugtgenerne, se vilkår Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager undersøgelser af lugtkilder og /eller yderligere behandling af afkastluften, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der udtages en måling af lugt og at der udarbejdes en handlingsplan for nedbringelse af lugtgenerne. Målingerne udføres efter gældende retningslinier. Udgifterne i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden. 24. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne. 25. Udendørsarealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på en sådan måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o.lign. 26. Nye gyllebeholdere skal etableres med fast overdækning. 27. Omrøring af gylle, udpumpning til gylleanlæg samt udbringning af husdyrgødning må om lørdagen ikke ske tættere på skel til enkeltboliger end 200 m. Omrøring af gylle, udpumpning til gylleanlæg samt udbringning af husdyrgødning må ikke ske på søn- og helligdage af hensyn til de omkringboende. Desuden skal mærkedage anmeldt senest 14 dage før afholdelse respekteres hvad angår udspredning. 28. Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester. 29. Transport til og fra ejendommen Østergårdsvej 4 skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Alternativ transportvej kan evt. anvises af tilsynsmyndigheden, hvis det skønnes nødvendigt. Vurdering Landsbyen Åsted ligger ca. 420 m nord for bedriften. Geneafstanden til landsby er for den ansøgte produktion beregnet til ca. 609 m. Landsbyen vil således blive påvirket når vinden er i syd. Sydlig vindretning er forholdsvis hyppigt forekommende, hvorfor det vurderes, at der skal stilles krav om etablering af luftrensning på ventilationsafkastene, for at minimere lugtgenerne for beboerne i Åsted

11 Teoretisk lugtberegning Østergårdsvej 4 Område Område Genekriterium Geneafstand nudrift Geneafstand ansøgt produktion I Boligområde i byzone samt Svin Kvæg Høns Svin Kvæg Høns sommerhusområde 1 LE/m II Byzoneområde i øvrigt samt landsby eller landzoneområde 3 LE/m med samlet bebyggelse III Boliger i landzone uden for landsby og uden for samlet 10 LE/m bebyggelse Lugtemissionen er beregnet som maks. Lugtemission om sommeren med en udetemperatur på 20 o C. Det er desuden forudsat, at staldlugtemissionen er minimeret ved god hygiejne i form af rene produktionsforhold og at arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses ved at mindst muligt lugt bortventileres til det fri. Hvis der opstår problemer med lugt fra ejendommen, har tilsynsmyndigheden i vilkår 22 mulighed for at stille krav om, at afkastlugten fra staldene skal behandles. Der planlægges etableret ny undertryksventilation i staldene svarende til ca. 50 afkast. Yderligere ca. 50 afkast med undertryksventilation i kip forbliver uændrede. Udskiftningen vil betyde en lugtreduktion i forhold til tidligere drift, som forstærkes af at afkasthøjderne i forhold til gulvudsugning forhøjes. Den nye ventilation får afkast ca. i højde med kip (5-6 meter over terræn. Der etableres overbrusning af stier hvilket medfører mindre svineri i stierne og dermed mindre lugt. Der planlægges etableret 3 nye gylletanke, der alle overdækkes. Der er derfor stillet et vilkår om fast overdækning af de nye gylletanke. I perioder med udbringning af gylle, vil der være lugtgener. Udbringning af gylle på egne arealer sker med slæbeslanger eller nedfælder. Hvis udbringning tilrettelægges, så det i bolignære områder sker under hensyntagen til naboer, vurderes udbringningen ikke at give problemer med lugtgener. Der planlægges opbevaret 2590 m 3 gylle på Batumvej 9. Dette vil give jævnlige enkelttransporter af gylle med lastbil til Batumvej 9, hvorfra det vil blive transporteret videre til gylleaftaler på Fur. Staldsystemet planlægges opbygget med stipladser med drænet gulv og spalter (33/67), der normalt giver mindre ammoniakfordampning, hvis der ellers er tørt. Foderfabrikkens tørreri er forsynet med 2 cyklonfaner og mølleriet er forsynet med posefilter. Afkastene er afsluttet 24 meter over terræn. Der sker ikke ændringer med foderfabrikkens afkastforhold. Med hensyn til støvgener fra gården, forventes det ikke at give væsentlige problemer, da der ikke er boliger i umiddelbar nærhed, som ikke ejes driftsherren. Støvgener fra foder på

12 bedriften (undtaget fodercentralen) forventes at være uvæsentlige. Støvgener fra færdsel på grus- og markveje skal minimeres ved hensynsfuld kørsel. 2.5 Affald/Råvarer Vilkår 30. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. 31. Virksomhedens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak eller jord. Oplagspladsen skal være under tag og skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydeligt mærket med angivelse af indhold. En container, der opfylder ovennævnte krav kan ligeledes anvendes. Anden opbevaring der som udgangspunkt opfylder ovennævnte krav, kan anvendes ved forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden. 32. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab uden afløb. Oplagspladsen skal være under tag og skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. 33. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke begraves eller opbevares sammen med fast eller flydende husdyrgødning, men skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. De skal opbevares i lukket beholder, overdækket på befæstet areal eller lignende indtil afhentning, således at der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold. Hvis de døde dyr ikke er afhentet inden 3 dage skal de opbevares afkølet. 34. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, så det ikke er tilgængeligt for dyr og børn. 35. Klinisk risikoaffald skal opsamles og opbevares i specialbeholder. 36. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Sundsøre kommune/skive kommune. 37. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden. 38. Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængderne, herunder hvor store mængderne er, hvor affaldet afleveres og hvem distributøren er

13 39. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 40. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår tilhold af rotter og andre skadedyr. 41. Bekæmpelse af skadedyr skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. Vurdering Fluer bekæmpes med rovfluer og kemisk om nødvendigt. Der er fokus på bekæmpelse af skadedyr iht. gældende regler. Andre skadedyr, herunder rotter, bekæmpes i overensstemmelse med gældende regler om skadedyrsbekæmpelse. Døde dyr planlægges opbevaret i en kølecontainer så lugt og andre gener herfra elimineres. De afhentes af destruktionsanstalt. Kemikalier opbevares i aflåst kemikalierum. Kemikalierester bortskaffes til Kåstrup modtageplads. Motorolie og spildolie opbevares i tætte oliebeholdere i maskinhuset og bortskaffes af Gunnar Lunds Olieservice. Oliefiltre opbevares i maskinhus i tæt beholder og bortskaffes også af Gunnar Lunds Olieservice. Medicin opbevares i en aflåst sygehuscontainer. Rester og tom emballage bortskaffes i dagrenovation og hvor påkrævet til Kåstrup modtageplads. Aske fra halmfyr opsamles i en container og køres af en vognmand til Kåstrup modtageplads. Brugte akkumulatorer afleveres ligeledes til Kåstrup modtageplads. Produktionsaffald fra værkstedet stammende fra reparation af maskiner og mekaniske anlæg samles i en affaldscontainer i værkstedet. Det vurderes, at affaldet opsamles og opbevares forsvarligt og at det bortskaffes til godkendte modtageanlæg. Ejendommen skal til enhver tid overholde Sundsøre/Skive Kommunes affaldsregulativ. Det vurderes derfor, at der ikke er problemer med overholdelse af vilkårene vedrørende affaldsopbevaring og håndtering. 2.6 Jord og grundvand Vilkår 42. Kemikalier skal opbevares som under vilkår

14 43. Rengøring af sprøjteudstyr skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Skylning af marksprøjten kan dog foregå ved, at skyllevandet spredes på den mark, der lige er sprøjtet. Vaskepladser skal etableres i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for Udenomsfaciliteter. Ramper, pladser og veje nr , revideret Såfremt der etableres sandfang og olieudskiller ved vaskepladsen, skal disse tømmes i overensstemmelse med tilsynsmyndighedens anvisninger. 44. Påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Påfyldning skal ske under konstant overvågning. Ved påfyldning af vand på sprøjte, skal det sikres, at der ikke er risiko for tilbagesug til vandforsyningen ved montering af lukkeventil eller opstilling af vandbeholder. 45. Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder. 46. Al spildevandsudledningen fra virksomheden skal være godkendt af tilsynsmyndigheden inden en frist på 2 år fra godkendelsen er meddelt. 47. Tilsynsmyndigheden kan stille vilkår om afhjælpende foranstaltninger, hvis det konstateres/vurderes at afledningen af overfladevand og spildevand fra ejendommen påvirker vandløbets tilstand i negativ retning. 48. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå, så spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning. 49. Håndtering af gylle ved påfyldning og udbringning skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst mulig hensyn til omgivelserne. 50. Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletank ikke pumpes gylle udenfor tanken. 51. Ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der være anlagt en tankplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingpladser i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for møddingplads, nr eller nr Afløbet/pumpebrønden skal dimensioneres således at også et større spild kan opsamles. 52. Transport af husdyrgødning på offentlige veje skal foregå i lukket/tæt transportvogn, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles. 53. Reparation af olietanke skal udføres af en sagkyndig. Der skal kunne fremvises dokumentation for det udførte arbejde

15 54. Der skal opbevares et eksemplar af tankattester, tillæg til tankattester, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift og dokumentation for reparationer og ændringer. I øvrigt skal bestemmelserne i bilag 7 overholdes. Vurdering I forbindelse med miljøgodkendelsen skal afløbsforholdene på ejendommen bringes op på nugældende standard indenfor en periode på 2 år. Således skal der indenfor den 2 årige periode meddeles godkendelser til de eventuelle spildevandsanlæg, der pt. ikke ligger godkendelse af hos Sundsøre kommune. Vaskepladsen ligger mellem maskinhus og halmlager. Pt. Er der kun etableret sandfang på afløbet. I forbindelse med driftsændringen etableres der en olieudskiller på afløb fra vaskepladsen. En del tagvand samt husspildevand fra beboelser og afløb fra vaskeplads ledes til en kanal nord for ejendommen. Kanalen udmunder i Hinnerup Å. Målsætningen for de fysiske forhold i Hinnerup Å nord for ejendommen er ikke opfyldt. Derfor stilles der vilkår om, at tilsynsmyndigheden vil kunne kræve afhjælpende foranstaltninger, hvis det konstateres at afledningen af overfladevand og spildevand påvirker vandløbets tilstand i negativ retning. Udspredningsarealerne i Aulum-Haderup ligger i drikkevandsområder. Arealerne er ikke udpeget følsomme i forhold til afstrømning af kvælstof eller fosfor jf. Ringkøbing Amts arealinformation. Der er også nogen af udbringningsarealerne der er beliggende i områder med drikkevandsinteresse. Der stilles krav om at nitratoverskuddet på ejendommens ejede og forpagtede arealer ikke må overstige 50 mg/liter til nydannet grundvand i områder med drikkevandsinteresser. Der stilles krav om, at nitratoverskuddet på ejendommens ejede og forpagtede arealer ikke må overstige 40 mg/liter til nydannet grundvand i områder med særlige drikkevandsinteresser. Dette er i overensstemmelse med Viborg Amts regionplanretningslinier. Amtet har i deres screeningsafgørelse vurderet, at grundvandet ikke vil blive påvirket i negativ retning af projektet. Arealerne ved Aulum-Haderup kommune ligger i drikkevandsområder. Arealerne er ikke udpeget følsomme i forhold til afstrømning af kvælstof eller fosfor jf. Ringkøbing Amts Arealinformation. 2.7 Næringsstoffer/tab af næringsstoffer Vilkår 55. Indretning og drift af stald og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v Der skal altid være minimum 9 måneders opbevaringskapacitet for bedriftens produktion af husdyrgødning. 1 Bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Bek nr. 814 af 13/

16 57. Der skal anvendes fytase og benzoesyre i foderet og/eller produkter, der kan give samme funktion. Desuden skal der anvendes enten to- eller trefasefodring til optimering af foderudnyttelsen, reduktion af fosfor og begrænsning af ammoniakfordampning. 58. Fosforoverskuddet skal fortløbende reduceres og virksomheden skal i gødningsregnskabsåret påvise, at der er fosforbalance på produktionens udbringningsarealer. 59. Husdyrgødning, som afsættes til overførselsaftaler, må ikke indeholde mere end 15 kg P/DE, således at overførselsarealerne maksimalt tilføres 21 kg P/ha/år via husdyrgødning fra virksomhedens husdyrproduktion. 60. Virksomheden skal hvert år inden 1. oktober indsende dokumentation for at vilkår 58 er overholdt til tilsynsmyndigheden. 61. Det beregnede kvælstofoverskud på ejendommens ejede og forpagtede udbringningsarealer må ikke overstige 16 tons N/år. Kvælstofoverskuddet må samlet set ikke overstige 14 kg N/ha/år. 62. Nitratoverskuddet på ejendommens ejede og forpagtede arealer må ikke overstige 50 mg/liter til nydannet grundvand i områder med drikkevandsinteresser. Nitratoverskuddet på ejendommens ejede og forpagtede arealer må ikke overstige 40 mg/liter til nydannet grundvand i områder med særlige drikkevandsinteresser. Dette gælder det samlede nitratoverskud fra husdyr- og handelsgødning. 63. Kun husdyrgødning, der indgår i ejendommens mark- og gødningsplan, herunder overførselsaftaler, må opbevares og anvendes på ejendommens areal. 64. Dokumentation for overførsel af husdyrgødning skal til enhver tid kunne fremvises for tilsynsmyndigheden f.eks. i forbindelse med tilsyn. Vurdering Der anvendes fytase i foderet og der anvendes enten to- eller trefasefodring, hvorved foderudnyttelsen optimeres og fosforindholdet i gyllen reduceres til et minimum. Desuden betyder fasefodringen et optimeret indhold af råprotein i foderet, som medfører et reduceret indhold af kvælstof i gyllen. Der stilles vilkår om tilsætning af benzoesyre i foderet. Forsøg har vist at tilsætning af benzoesyre i foderet reducerer ammoniakfordampningen. Dette skyldes dels et lavere indhold af kvælstof i gødningen som følge af et lavere foderforbrug, dels en effekt som følge af en lavere ph i urinen. Det beregnede kvælstofoverskud på udbringningsarealerne falder ved konverteringen fra 33 tons N/år til ca. 16 tons N/år. Derfor stilles der vilkår om at kvælstofoverskuddet på udbringningsarealerne max. må være 16 tons pr. år

17 Der stilles krav, om at kvælstofoverskuddet må samlet set ikke overstige 14 kg N/ha/år jf. Viborg Amts regionplanretningslinier. Der stilles vilkår om, at fosforoverskuddet fortløbende skal reduceres og virksomheden skal i gødningsregnskabsåret påvise, at der er fosforbalance på produktionens udbringningsarealer. Af de ca ha udbringningsareal ligger ca.30 ha i opland til Brokholm Sø og ca. 20 ha ligger i opland til Hjerk Nor. Brokholm Sø har i Viborg Amts Regionplan basis-målsætningen (B), der betyder, at søen skal have et alsidigt dyre- og planteliv, der kun tillades svagt påvirket af menneskelige aktiviteter. Søen blev senest undersøgt i 2005 og ved dette tilsyn opfyldte søen ikke målsætningen. Hjerk Nor har i Viborg Amts Regionplan basismålsætningen (B), der betyder at søen skal have et alsidigt dyre- og planteliv, der kun tillades svagt påvirket af menneskelige aktiviteter. Søen blev senest undersøgt i Ved dette tilsyn opfyldte søen ikke målsætningen. Ca. 20 ha ligger i oplandet til Fur Sund/Selde Vig, som er udpeget til internationalt beskyttelsesområde. Ca. 940 ha afvandes til Limfjorden via Hinnerup Å-systemet, Afløbskanal Grynderup Søsystemet, Vium Mølle Å-systemet, Astrup Bæk, Risgårde Bredning, Harrevig og Lysen Bredning i Salling, Vojelkær Grøft og Vidkær Bæk på Fur samt Bådsgård Vig og Skive Fjord. Arealerne ved Aulum-Haderup kommune ligger ikke i opland til Natura-2000 områder eller i opland til fosfor følsomme søer. Arealerne afvandes til Gindeskov Bæk og Storå. Hinnerup Å forløber nord for bygningerne i en mindsteafstand på ca. 140 m. Langs Hinnerup Å er der eng- og mosearealer, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Nærmeste Natura-2000 område er habitat område nr. 221, Risum Enge og Selde Vig, ca. 3 km nordøst for ejendommen. Amtet har i deres screeningsafgørelse vurderet, at projektet ikke vil give en merbelastning på naturområder i området omkring ejendommen. I samme har de vurderet, at forøgelsen af kvælstofnedfaldet i det internationale naturbeskyttelsesområde ikke vil blive forøget i et sådant omfang, at det vil kunne svække de arter eller naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for området. Det er anslået, at husdyrproduktionen ved den ansøgte produktion er ca m 3 inklusiv vaskevand fra rengøring. Opbevaringskapaciteten forventes på fuld ansøgt produktion at være på ca m 3. Opbevaringskapaciteten er således på ca. 9,5 måneder. Det vurderes, at opbevaringskapaciteten er i underkanten af, hvad der bør være til rådighed på bedriften, for at få en mere optimal udnyttelse af kvælstof. Det kan anbefales, at der etableres mindst 10,5-11,5 mdr. s opbevaringskapacitet

18 Der er pt. 3 gyllebeholdere med hver en kapacitet på 700 m 3. De er hidtidigt blevet anvendt til opbevaring af vaskevand. De forventes anvendt til gylle efter driftsomlægningen. Der er projekteret med 2 gylletanke á m 3 ved det sydvestlige hjørne af staldanlægget. Desuden planlægges en gylletank på m 3 placeret ca m sydøst for staldanlægget. Denne tank placeres delvist i skjul bag eksisterende beplantning. Der etableres en pumpeledning fra staldbygninger til tanken. Tanken er placeret ved de marker, hvor udbringning skal ske. Derved spares en del kørsel fra mark til ejendom ved udbringning. Videre vil man spare energiforbrug og begrænse transportgener samt eventuelle lugtpåvirkninger. Gylletankene forventes etableret i takt med behovet for opbevaringskapacitet. Efter renovering af staldene vil gyllekældrene have en kapacitet på ca m 3. Der etableres nye gyllebeholdere med en samlet kapacitet på m 3. Hertil kommer opbevaringsaftale på ca m 3 på anden ejendom. Den eksisterende møddingshal vil ikke blive anvendt til opbevaring af husdyrgødning fremover. Til Østergård Hovedgård ejes 225,2 ha udbringningsarealer, som er beliggende øst og syd for selve hovedgården. Der ejes yderligere 55,7 ha udbringningsareal på Nissumgård, som ligger umiddelbart vest for hovedgården (Åsted Byvej 50). Arealerne til Nissumgård ligger i direkte forlængelse af hovedgårdens arealer mod vest. De ejede arealer er således samlet omkring hovedgården. Hertil kommer ca. 850 ha i form af gylleoverførselsaftaler. Ejendommen råder således over ca ha til udbringning af husdyrgødning. Arealet er tilstrækkeligt til den planlagte produktion. 2.8 Egenkontrol Vilkår 65. Der skal en gang årligt, senest den 31. december indsendes følgende til tilsynsmyndigheden: Dokumentation for årsproduktion af husdyr Dokumentation for antallet af selvdøde dyr Kopi af eventuelle nye forpagtningsaftaler, aftaler om overførsel af husdyrgødning og udspredning af husdyrgødning. Årsopgørelse af næringsstofregnskab jf. vilkår 66 Kopi af årsfoderkontrakt der viser forbrug af fytase og benzoesyre Effektivitetskontrol mv. Egenkontrol for næringsstofregnskab for kvælstof og fosfor: 66. Som dokumentation for overholdelse af vilkår 58 og 61 vedrørende næringsstofoverskud skal virksomheden indsende en årsopgørelse af næringsstofregnskabet for kvælstof og fosfor til tilsynsmyndigheden. Vilkår 58 og 61 skal overholdes som et løbende

19 gennemsnit over 3 år. Årsopgørelsen kan eksempelvis udformes ved hjælp af nedenstående skema. Markbalance for Østergård Hovedgårds udbringningsarealer: Kvælstof (kg) Fosfor (kg) Produceret ab lager Deposition, 16,0 kg/ha - Udsæd Tilført med handelsgødning Fordampning fra - udbringning, inkl. gylleaftaler Fjernes med afgrøderne Afsættes via gylleaftaler 25 % ikke udnytteligt N fra - gylleaftaler Overskud til jordpulje, udvaskning Dyrket areal på Østergård Overskud pr. ha Egenkontrol for luft og lugt 67. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens anmodning, dog max. en gang årligt, fremsende den fornødne dokumentation i form af målinger og evt. beregninger til eftervisning af, at vilkår19 om lugt er overholdt. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkåret ikke kan overholdes. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes, skal det godkendes af tilsynsmyndigheden. Beregninger af lugtgener skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre disse målinger/beregninger, eller som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Lugtberegningen kunne f. eks. være en af OML-modellerne. Rapport med resultat af målinger/beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter målingernes udførelse. Viser lugtmålinger/-beregninger, at vilkår 19 om lugt ikke er overholdt, skal der efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden foretages afhjælpende foranstaltninger. Der skal på virksomheden føres en dagbog, hvori der registreres datoer for serviceeftersyn og omfang både hvad angår producentens service og egen service på ventilationsanlægget. Den nærmere udformning af dagbogen aftales med tilsynsmyndigheden

20 Der skal på virksomheden føres en dagbog, hvori der registreres datoer for egen service på mølleriets posefiltre og på tørreriets cyklonfaner. Den nærmere udformning af dagbogen aftales med tilsynsmyndigheden. Egenkontrol for støj 68. Virksomheden skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkår17 om støj er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår 17 ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning 234 og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Beregninger skal ledsages af de oplysninger om beregningsforudsætninger, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives. Støjmålinger eller beregninger skal i øvrigt udføres efter reglerne i målebekendtgørelsen 5. Rapport med resultat af målinger/beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter målingernes udførelse. Egenkontrol for affald 69. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Dette gøres ved på tilsynsmyndighedens forlangende at fremvise kvitteringer for korrekt aflevering af affald samt fremvisning af udfyldte stamkort for virksomhedens affaldsproduktion. Stamkort og kvitteringer for aflevering af affald skal opbevares på virksomheden i min. 5 år. 2.9 Renere teknologi Vilkår 70. Landbruget skal under tilsynet redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen. Følgende områder skal indgå i redegørelsen: 2 Vejledning nr , Ekstern støj fra virksomheder 3 Vejledning nr , Måling af ekstern støj fra virksomheder 4 Vejledning nr , Beregning af ekstern støj fra virksomheder 5 Bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni 1997 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup,

Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup, Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup, Tillæg til godkendelse meddelt den 29. juli 2009 Tillægget er meddelt den 28. november 2013 i Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse omfatter

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Egebjerg Kommune Svendborgvej Vester Skerninge

Egebjerg Kommune Svendborgvej Vester Skerninge Egebjerg Kommune Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Teknik- og Miljøafdeling Torben Styrbæk-Larsen Fruens Have 15 5762 Vester Skerninge Dato: Sagsbehandler Journalnr.: 19. juli 2005 rev. 27.7.2005

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup MILJØ OG TEKNIK Klub Syd Platanbuen 12 2750 Ballerup Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 2323 Fax. dir.: 4477 2717 E-mail: hli@balk.dk

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Tillæg nr. 29 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 J. nr. 8-52-6-2-24-05 Forslag til regionplantillæg nr. 29 til Regionplan

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense Ny silo Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense 13. marts 2014 Afgørelse vedr. opførelse kornsilo på ejendommen beliggende Bladstrupvej 94, 5400 Bogense. Nordfyns Kommune har

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-02-2016 Sagsnr.: 16/366 Dok.løbenr.: 47219/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annoncering Kommunens hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 16-12-2015 Sagsnr.: 15/30466 Dok.løbenr.: 331392/15 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune

Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune J. nr. 8-52-6-2-30-05 Regionplantillæg nr. 35 til Regionplan 2005

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-02-2016 Sagsnr.: 15/36118 Dok.løbenr.: 42110/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN Landbrugets navn og beliggenhed: Art: Matrikel nr.: Ejer af ejendommen: Driftsansvarlig: Listebetegnelse:

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Tillæg nr. 19 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2005 J. nr. 8-52-6-2-6-04 Regionplantillæg nr. 19 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk. TEKNIK OG MILJØ Flemming Vile Jensen Hedebyvej 4 6933 Kibæk CVR-nr.: 26189020 P-nr.: 1003908792 CHR-nr.: 96831 Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser Miljøgodkendelse fra 2007 Tillæg 1 fra

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere