Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre"

Transkript

1 Udkast til miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre v. Tommy R. Hensberg Blidstrupvej 3, Blidstrup 7990 Øster Assels - 1 -

2 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001). Ansøger: Navn: Tommy Hensberg Adresse: Blidstrupvej 3, 7990 Øster Assels Telefon: Fax.: Virksomhed: Navn: Østergård Hgd., Åsted Adresse: Østergårdsvej 4 Matr. nr.: P-nr.: CVR-nummer: Listebetegnelse: 1A m.fl. Østergaard Hgd., Åsted I 101. Husdyrproduktion Ejer ejendom: Navn: Adresse: Tommy Hensberg Blidstrupvej 3, 7990 Øster Assels Ejer husdyrproduktion: Navn: Tommy Hensberg Kontaktperson: Navn: Adresse: Telefon: Henrik Lisby (Driftsleder, Østergård) Nellikevej 5, 7800 Skive Vigtige datoer: Ansøgningen annonceret den (i-mærkning) 23. august 2006 Offentliggørelsen udløb den Godkendelsen annonceret den 13. december 2006 Klagefristen udløber den 20. september januar

3 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt Tommy Hensberg har overtaget en miljøgodkendelse af til produktion af æglæggende høns og hønniker på Østergård Hovedgård, Østergårdsvej 4, 7870 Roslev. Tommy Hensberg har i en ansøgning til Sundsøre Kommune dateret d. 30. juni 2006 søgt om at konvertere husdyrproduktionen til stk. slagtesvin. Smågrise forventes leveret fra svineproducenter i hovedgårdens opland. Dyreholdet etableres i de eksisterende driftsbygninger. De ydre rammer for produktionen, staldbygninger, gylletanke og udbringningsarealer vil således efter konverteringen fremtræde som de gør i dag. Konverteringen vil dog kræve en større gylleopbevaringskapacitet, som opnås i form af overførselsaftaler til allerede eksisterende gyllebeholdere samt opførsel af 3 nye gylletanke. På samme ejendom ligger der en foderfabrik med tilhørende kornopbevaringslager der tilsammen udgør ca m 2. Foderfabrikken omfattes også af miljøgodkendelsen. Viborg Amt har i afgørelse dateret 5. december 2006 meddelt, at amtet har vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Kommunens vurdering Det er kommunens vurdering, at konverteringen medfører krav om en ny miljøgodkendelse. Meddelelsen af denne godkendelse medfører således ophævelse af den reviderede miljøgodkendelse af Desuden vurderer kommunen, at den ønskede konvertering giver anledning til at stille en række skærpede krav bl.a. i forhold til de forventede lugtgener. Godkendelsen er udarbejdet af: Tilsynsmyndighed: Sundsøre Kommune Sundsøre Kommune Teknisk Forvaltning Teknisk Forvaltning Skolevej 5 Skolevej Roslev 7870 Roslev Sagsbehandler: Pernille Fog Kvalitetskontrol: Erik Kolding Sagsid.:

4 Indholdsfortegnelse 1. ANSØGNING OG GODKENDELSE Ansøgning Godkendelse VILKÅR OG VURDERINGER FOR GODKENDELSEN Generelle vilkår Animalsk produktion og foderproduktion Støj og vibrationer Luft og lugt Affald/Råvarer Jord og grundvand Næringsstoffer/tab af næringsstoffer Egenkontrol Renere teknologi KONKLUSION GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelse Miljøteknisk beskrivelse...26 A.Ansøger og Ejerforhold B. Oplysninger om virksomheden...26 C. Virksomhedens beliggenhed D. Tegninger over virksomhedens indretning...27 E. Indretning og drift...29 F. Gødningsproduktion og håndtering G. Valg af bedst tilgængelige teknik...33 H. Gene- og forureningsbegrænsende tiltag...34 I. Affald...35 J. Egenkontrol K. Virksomhedens ophør L. Ikke teknisk resume...37 Bilag 1: Luftfoto Bilag 2: Situationsplan Bilag 3: Acceptable variationer i dyreholdets størrelse Bilag 4: Kontrol af støjgrænser Bilag 6: Handlingsplan ved gylleudslip Bilag 7: Vilkår for overjordiske olietanke mindre end 6000 l

5 1. ANSØGNING OG GODKENDELSE 1.1 Ansøgning Tommy Hensberg har søgt om miljøgodkendelse til en konvertering af det nuværende dyrehold bestående af æglæggende høns til en produktion af slagtesvin. Ansøgningen er modtaget pr. brev af Sundsøre Kommune d. 3. juli Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug jævnfør bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september Godkendelse Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen suppleret med kommunens vilkår og vurderinger meddeles Tommy Hensberg godkendelse af den ansøgte husdyrproduktion på matr. nr. 1a m.fl., Østergård Hgd., Åsted. Landbrugsejendommen er omfattet af punkt I 101 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september 2004, der vedrører anlæg til landbrugsproduktion for mere end 230 dyreenheder (slagtesvin). Punktet er i -mærket ( IPPC-virksomhed ). Godkendelsen meddeles i medfør af kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er sikring af omgivelserne mod luftforurening samt støj- og lugtgener, sikring af korrekt affaldshåndtering, beskyttelse af jord og grundvand, recipienter, spildevandsafledning samt sikre at arbejdsprocesserne sker ved anvendelsen af den reneste mulige teknologi. Endvidere er godkendelsen behandlet i henhold til de retningslinier, der i dag er til rådighed for vurdering af Natura 2000 områder. Der er med denne godkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v

6 2. VILKÅR OG VURDERINGER FOR GODKENDELSEN 2.1 Generelle vilkår Vilkår 1. Bedriften skal inden renovering af de eksisterende stalde fremvise redegørelse der viser, at stalden er indrettet efter principperne om renere teknologi og BAT. Redegørelsen skal godkendes af tilsynsmyndigheden inden opstart. 2. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår. 3. Miljøgodkendelsen vil første gang blive revurderet 8 år efter den er meddelt. 4. Godkendelsen bortfalder 2 år fra den er meddelt, hvis den ikke udnyttes. 5. Landbrugsdriften og foderproduktionen på ejendommen må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt på en måde, som medfører forøget forurening, før ændringen eller udvidelsen er godkendt af tilsynsmyndigheden. 6. Virksomheden skal indrettes og drives, således at spild, udslip og andre ukontrollerede miljøbelastninger forebygges og således at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 7. Driftsuheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, hvor der opstår risiko for forurening af det omgivende miljø, skal straks udbedres og anmeldes til alarmcentralen, tlf , og Sundsøre Kommune/Skive Storkommune, tlf På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret indsatsplan, der beskriver hvorledes omfanget af et eventuelt gylleudslip kan begrænses. Indsatsplanen skal placeres således, at alle ansatte på bedriften har fri adgang til den. Se bilag Ved overdragelse af virksomheden eller virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndighedens straks orienteres. 10. Ved virksomhedens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: - Gyllebeholdere, fortanke med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres. - Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. - Alle olietanke skal tømmes. - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald, m.v. skal bortskaffes i henhold til tilsynsmyndighedens affaldsregulativer

7 11. Ejendommen skal fremover indrettes og bedriften drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår. Vurdering Det årlige energi- og vandforbrug efter udvidelsen er anslået til ca kwh/år, ca m 3 vand og minimum ca. 40 ton dieselolie/benzin. Til opvarmning af stalde anvendes et halmfyr med max. indfyringseffekt på 600 kw. Østergård har egen vandboring med tilladelse til indvinding af m 3 årligt. Ejer bør være opmærksom på at holde bedriftens energikrævende installationer og materiel opdateret ved jævnlig opmærksomhed og relevante eftersyn, så der er fokus på forbruget. I forbindelse med fremtidige projekteringer skal tilsynsmyndigheden godkende staldanlæggenes udformning med hensyn til renere teknologi, inden byggeriet igangsættes. Anden revurdering bør ske i 2019 og herefter hvert 8. år. Revurderingen i 2019 skal indeholde en handlingsplan fra virksomheden vedrørende overholdelse af gældende landbrugslovgivning. Anden revurderingsperiode sker i henhold til overgangsordningen i bekendtgørelse nr. 824 af Animalsk produktion og foderproduktion Vilkår 12. Der må maximalt etableres stk. stipladser inkl. sygestier m.v. 13. Dyreholdet må ikke overstige 1564,5 DE. Der accepteres et vist udsving i antallet af producerede slagtesvin indenfor det i bilag 3 angivne produktionsinterval. 14. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal der ligge dokumentation for antallet af indsatte grise for de 3 foregående år med angivelse af gennemsnitsvægt. 15. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal afregning fra slagteriet for hele den animalske produktion dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin det pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen. Egen driftskontrol, effektivitetskontrol og/eller grønt regnskab skal kunne forevises for tilsynsmyndigheden. 16. Der må max. behandles tons foderråstof om året på foderfabrikken. Vurdering Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i antal producerede slagtesvin indenfor det af ansøger beregnede produktionsinterval se bilag 3, dog forudsat at det samlede antal DE ikke overskrides, idet en normal slagtesvineproduktion kræver en vis fleksibilitet med hensyn til slagtevægt. Reguleringen er mulig at styre, idet slagtevægt fremgår af slagteriafregninger eller planårsopgørelser fra slagteriet

8 2.3 Støj og vibrationer Vilkår 17. Virksomhedens samlede støjbelastning i omgivelserne, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i db(a), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overstige følgende støjkrav: Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag fredag Kl Lørdag Mandag fredag Kl Lørdag Kl Alle dage Kl Kl Søn- og helligdage Kl Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a). Tiderne i skemaet er ikke midlingstider, men de tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes. Midlingstiderne fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, side 17. Normal driftsbetinget kørsel med lastbiler, traktorer og landbrugsmaskiner i dagtimerne er ikke omfattet af støjgrænserne i vilkåret. 18. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 db(a) i høstperioden, dog i højst 6 uger. Vurdering Se bilag 4 hvad angår kontrol af støjgrænser Der er ikke foretaget støjmåling på ejendommen. Foderfabrikken vil udgøre en væsentlig støjkilde på ejendommen. Foderproduktionen på foderfabrikken foregår uafhængigt af dyreholdet på Østergård, hvorfor der ikke forventes en væsentlig ændring af støjgenerne fra Østergård ved driftsomlægningen. Fra traditionelle landbrug er det især transport, pumper, ventilation og foderfremstilling, der kan give anledning til støjgener. Der vil forekomme væsentlige støjgener fra kørsel med lastbiler og traktorer til og fra ejendommen, støj fra landbrugsmaskiner i forbindelse med produktion og markarbejde og derudover vil ventilationsanlægget bidrage til støj fra ejendommen

9 Fra foderfabrikken vil der forekomme støj fra korntørring ud over bedriftens normale driftstider i perioden 15. august til 1. oktober. Transporter til og fra Østergårdsvej 4 fremgår af tabellen nedenfor. Antallet af transporter af korn og foderprodukter til og fra foderfabrikken er ikke medtaget, da de forbliver uændrede. Der er stillet vilkår om egenkontrol af støj og vilkår som giver tilsynsmyndigheden mulighed for at fastsætte yderligere skærpede vilkår for bedriften til minimering af støjbelastningen, såfremt driften medfører væsentlig støjbelastning for de omkringboende. På grund af forholdsvis stor afstand til naboer, forventes driften af ejendommen ikke at give anledning til støjgener for naboer. Der forventes ingen væsentlige vibrationsgener, idet der ikke er mange vibrationskilder på et landbrug. Det væsentligste er transporter. Ser man bort fra transporter der vedrører fodercentralen skønnes antallet af transporter at blive fordoblet. Vurderet i forhold til dyreholdets størrelse, er det ikke mere, end der normalt kan forventes. Traktor Lastbil før Lastbil efter Husdyr Døde dyr Æg Husdyrgødning Handelsgødning Emballage Fyringsolie/brændstof Total Luft og lugt Vilkår 19. Landbrugsdriften og foderfabrikken må udenfor ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige. Se i øvrigt vilkår 67 vedrørende egenkontrol for luft og lugt. 20. Ventilationsanlæg skal udføres med biologisk luftrensning for svinebrug eller tilsvarende luftrensning/lugtreduktion og vedligeholdes, så der ikke opstår væsentlige lugt- eller støjgener for de omkringboende. 21. Inden der sættes dyr i staldene, skal tilsynsmyndigheden godkende en handlingsplan fra bedriftens ejer, der omfatter oplysning om hvilket ventilationsanlæg man vil etablere, beregninger over hvordan man vil reducere lugtgenerne fra bedriften, så der opnås en geneafstand på mindre end 420 meter. Beregningen skal også omfatte sommerog spidsbelastninger, - 9 -

10 en beskrivelse af intervaller for producentens serviceeftersyn og serviceomfang, en beskrivelse af omfang af og intervaller for egen vedligeholdelse. 22. Såfremt driften medfører væsentligt flere lugtgener end forudsat ved udarbejdelse af denne miljøgodkendelse, kan tilsynsmyndigheden fastsætte skærpede vilkår for driften til minimering af lugtgenerne, se vilkår Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager undersøgelser af lugtkilder og /eller yderligere behandling af afkastluften, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der udtages en måling af lugt og at der udarbejdes en handlingsplan for nedbringelse af lugtgenerne. Målingerne udføres efter gældende retningslinier. Udgifterne i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden. 24. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne. 25. Udendørsarealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på en sådan måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o.lign. 26. Nye gyllebeholdere skal etableres med fast overdækning. 27. Omrøring af gylle, udpumpning til gylleanlæg samt udbringning af husdyrgødning må om lørdagen ikke ske tættere på skel til enkeltboliger end 200 m. Omrøring af gylle, udpumpning til gylleanlæg samt udbringning af husdyrgødning må ikke ske på søn- og helligdage af hensyn til de omkringboende. Desuden skal mærkedage anmeldt senest 14 dage før afholdelse respekteres hvad angår udspredning. 28. Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester. 29. Transport til og fra ejendommen Østergårdsvej 4 skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Alternativ transportvej kan evt. anvises af tilsynsmyndigheden, hvis det skønnes nødvendigt. Vurdering Landsbyen Åsted ligger ca. 420 m nord for bedriften. Geneafstanden til landsby er for den ansøgte produktion beregnet til ca. 609 m. Landsbyen vil således blive påvirket når vinden er i syd. Sydlig vindretning er forholdsvis hyppigt forekommende, hvorfor det vurderes, at der skal stilles krav om etablering af luftrensning på ventilationsafkastene, for at minimere lugtgenerne for beboerne i Åsted

11 Teoretisk lugtberegning Østergårdsvej 4 Område Område Genekriterium Geneafstand nudrift Geneafstand ansøgt produktion I Boligområde i byzone samt Svin Kvæg Høns Svin Kvæg Høns sommerhusområde 1 LE/m II Byzoneområde i øvrigt samt landsby eller landzoneområde 3 LE/m med samlet bebyggelse III Boliger i landzone uden for landsby og uden for samlet 10 LE/m bebyggelse Lugtemissionen er beregnet som maks. Lugtemission om sommeren med en udetemperatur på 20 o C. Det er desuden forudsat, at staldlugtemissionen er minimeret ved god hygiejne i form af rene produktionsforhold og at arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses ved at mindst muligt lugt bortventileres til det fri. Hvis der opstår problemer med lugt fra ejendommen, har tilsynsmyndigheden i vilkår 22 mulighed for at stille krav om, at afkastlugten fra staldene skal behandles. Der planlægges etableret ny undertryksventilation i staldene svarende til ca. 50 afkast. Yderligere ca. 50 afkast med undertryksventilation i kip forbliver uændrede. Udskiftningen vil betyde en lugtreduktion i forhold til tidligere drift, som forstærkes af at afkasthøjderne i forhold til gulvudsugning forhøjes. Den nye ventilation får afkast ca. i højde med kip (5-6 meter over terræn. Der etableres overbrusning af stier hvilket medfører mindre svineri i stierne og dermed mindre lugt. Der planlægges etableret 3 nye gylletanke, der alle overdækkes. Der er derfor stillet et vilkår om fast overdækning af de nye gylletanke. I perioder med udbringning af gylle, vil der være lugtgener. Udbringning af gylle på egne arealer sker med slæbeslanger eller nedfælder. Hvis udbringning tilrettelægges, så det i bolignære områder sker under hensyntagen til naboer, vurderes udbringningen ikke at give problemer med lugtgener. Der planlægges opbevaret 2590 m 3 gylle på Batumvej 9. Dette vil give jævnlige enkelttransporter af gylle med lastbil til Batumvej 9, hvorfra det vil blive transporteret videre til gylleaftaler på Fur. Staldsystemet planlægges opbygget med stipladser med drænet gulv og spalter (33/67), der normalt giver mindre ammoniakfordampning, hvis der ellers er tørt. Foderfabrikkens tørreri er forsynet med 2 cyklonfaner og mølleriet er forsynet med posefilter. Afkastene er afsluttet 24 meter over terræn. Der sker ikke ændringer med foderfabrikkens afkastforhold. Med hensyn til støvgener fra gården, forventes det ikke at give væsentlige problemer, da der ikke er boliger i umiddelbar nærhed, som ikke ejes driftsherren. Støvgener fra foder på

12 bedriften (undtaget fodercentralen) forventes at være uvæsentlige. Støvgener fra færdsel på grus- og markveje skal minimeres ved hensynsfuld kørsel. 2.5 Affald/Råvarer Vilkår 30. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. 31. Virksomhedens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak eller jord. Oplagspladsen skal være under tag og skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydeligt mærket med angivelse af indhold. En container, der opfylder ovennævnte krav kan ligeledes anvendes. Anden opbevaring der som udgangspunkt opfylder ovennævnte krav, kan anvendes ved forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden. 32. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab uden afløb. Oplagspladsen skal være under tag og skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. 33. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke begraves eller opbevares sammen med fast eller flydende husdyrgødning, men skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. De skal opbevares i lukket beholder, overdækket på befæstet areal eller lignende indtil afhentning, således at der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold. Hvis de døde dyr ikke er afhentet inden 3 dage skal de opbevares afkølet. 34. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, så det ikke er tilgængeligt for dyr og børn. 35. Klinisk risikoaffald skal opsamles og opbevares i specialbeholder. 36. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Sundsøre kommune/skive kommune. 37. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden. 38. Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængderne, herunder hvor store mængderne er, hvor affaldet afleveres og hvem distributøren er

13 39. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 40. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår tilhold af rotter og andre skadedyr. 41. Bekæmpelse af skadedyr skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. Vurdering Fluer bekæmpes med rovfluer og kemisk om nødvendigt. Der er fokus på bekæmpelse af skadedyr iht. gældende regler. Andre skadedyr, herunder rotter, bekæmpes i overensstemmelse med gældende regler om skadedyrsbekæmpelse. Døde dyr planlægges opbevaret i en kølecontainer så lugt og andre gener herfra elimineres. De afhentes af destruktionsanstalt. Kemikalier opbevares i aflåst kemikalierum. Kemikalierester bortskaffes til Kåstrup modtageplads. Motorolie og spildolie opbevares i tætte oliebeholdere i maskinhuset og bortskaffes af Gunnar Lunds Olieservice. Oliefiltre opbevares i maskinhus i tæt beholder og bortskaffes også af Gunnar Lunds Olieservice. Medicin opbevares i en aflåst sygehuscontainer. Rester og tom emballage bortskaffes i dagrenovation og hvor påkrævet til Kåstrup modtageplads. Aske fra halmfyr opsamles i en container og køres af en vognmand til Kåstrup modtageplads. Brugte akkumulatorer afleveres ligeledes til Kåstrup modtageplads. Produktionsaffald fra værkstedet stammende fra reparation af maskiner og mekaniske anlæg samles i en affaldscontainer i værkstedet. Det vurderes, at affaldet opsamles og opbevares forsvarligt og at det bortskaffes til godkendte modtageanlæg. Ejendommen skal til enhver tid overholde Sundsøre/Skive Kommunes affaldsregulativ. Det vurderes derfor, at der ikke er problemer med overholdelse af vilkårene vedrørende affaldsopbevaring og håndtering. 2.6 Jord og grundvand Vilkår 42. Kemikalier skal opbevares som under vilkår

14 43. Rengøring af sprøjteudstyr skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Skylning af marksprøjten kan dog foregå ved, at skyllevandet spredes på den mark, der lige er sprøjtet. Vaskepladser skal etableres i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for Udenomsfaciliteter. Ramper, pladser og veje nr , revideret Såfremt der etableres sandfang og olieudskiller ved vaskepladsen, skal disse tømmes i overensstemmelse med tilsynsmyndighedens anvisninger. 44. Påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Påfyldning skal ske under konstant overvågning. Ved påfyldning af vand på sprøjte, skal det sikres, at der ikke er risiko for tilbagesug til vandforsyningen ved montering af lukkeventil eller opstilling af vandbeholder. 45. Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder. 46. Al spildevandsudledningen fra virksomheden skal være godkendt af tilsynsmyndigheden inden en frist på 2 år fra godkendelsen er meddelt. 47. Tilsynsmyndigheden kan stille vilkår om afhjælpende foranstaltninger, hvis det konstateres/vurderes at afledningen af overfladevand og spildevand fra ejendommen påvirker vandløbets tilstand i negativ retning. 48. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå, så spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning. 49. Håndtering af gylle ved påfyldning og udbringning skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst mulig hensyn til omgivelserne. 50. Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletank ikke pumpes gylle udenfor tanken. 51. Ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der være anlagt en tankplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingpladser i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for møddingplads, nr eller nr Afløbet/pumpebrønden skal dimensioneres således at også et større spild kan opsamles. 52. Transport af husdyrgødning på offentlige veje skal foregå i lukket/tæt transportvogn, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles. 53. Reparation af olietanke skal udføres af en sagkyndig. Der skal kunne fremvises dokumentation for det udførte arbejde

15 54. Der skal opbevares et eksemplar af tankattester, tillæg til tankattester, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift og dokumentation for reparationer og ændringer. I øvrigt skal bestemmelserne i bilag 7 overholdes. Vurdering I forbindelse med miljøgodkendelsen skal afløbsforholdene på ejendommen bringes op på nugældende standard indenfor en periode på 2 år. Således skal der indenfor den 2 årige periode meddeles godkendelser til de eventuelle spildevandsanlæg, der pt. ikke ligger godkendelse af hos Sundsøre kommune. Vaskepladsen ligger mellem maskinhus og halmlager. Pt. Er der kun etableret sandfang på afløbet. I forbindelse med driftsændringen etableres der en olieudskiller på afløb fra vaskepladsen. En del tagvand samt husspildevand fra beboelser og afløb fra vaskeplads ledes til en kanal nord for ejendommen. Kanalen udmunder i Hinnerup Å. Målsætningen for de fysiske forhold i Hinnerup Å nord for ejendommen er ikke opfyldt. Derfor stilles der vilkår om, at tilsynsmyndigheden vil kunne kræve afhjælpende foranstaltninger, hvis det konstateres at afledningen af overfladevand og spildevand påvirker vandløbets tilstand i negativ retning. Udspredningsarealerne i Aulum-Haderup ligger i drikkevandsområder. Arealerne er ikke udpeget følsomme i forhold til afstrømning af kvælstof eller fosfor jf. Ringkøbing Amts arealinformation. Der er også nogen af udbringningsarealerne der er beliggende i områder med drikkevandsinteresse. Der stilles krav om at nitratoverskuddet på ejendommens ejede og forpagtede arealer ikke må overstige 50 mg/liter til nydannet grundvand i områder med drikkevandsinteresser. Der stilles krav om, at nitratoverskuddet på ejendommens ejede og forpagtede arealer ikke må overstige 40 mg/liter til nydannet grundvand i områder med særlige drikkevandsinteresser. Dette er i overensstemmelse med Viborg Amts regionplanretningslinier. Amtet har i deres screeningsafgørelse vurderet, at grundvandet ikke vil blive påvirket i negativ retning af projektet. Arealerne ved Aulum-Haderup kommune ligger i drikkevandsområder. Arealerne er ikke udpeget følsomme i forhold til afstrømning af kvælstof eller fosfor jf. Ringkøbing Amts Arealinformation. 2.7 Næringsstoffer/tab af næringsstoffer Vilkår 55. Indretning og drift af stald og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v Der skal altid være minimum 9 måneders opbevaringskapacitet for bedriftens produktion af husdyrgødning. 1 Bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Bek nr. 814 af 13/

16 57. Der skal anvendes fytase og benzoesyre i foderet og/eller produkter, der kan give samme funktion. Desuden skal der anvendes enten to- eller trefasefodring til optimering af foderudnyttelsen, reduktion af fosfor og begrænsning af ammoniakfordampning. 58. Fosforoverskuddet skal fortløbende reduceres og virksomheden skal i gødningsregnskabsåret påvise, at der er fosforbalance på produktionens udbringningsarealer. 59. Husdyrgødning, som afsættes til overførselsaftaler, må ikke indeholde mere end 15 kg P/DE, således at overførselsarealerne maksimalt tilføres 21 kg P/ha/år via husdyrgødning fra virksomhedens husdyrproduktion. 60. Virksomheden skal hvert år inden 1. oktober indsende dokumentation for at vilkår 58 er overholdt til tilsynsmyndigheden. 61. Det beregnede kvælstofoverskud på ejendommens ejede og forpagtede udbringningsarealer må ikke overstige 16 tons N/år. Kvælstofoverskuddet må samlet set ikke overstige 14 kg N/ha/år. 62. Nitratoverskuddet på ejendommens ejede og forpagtede arealer må ikke overstige 50 mg/liter til nydannet grundvand i områder med drikkevandsinteresser. Nitratoverskuddet på ejendommens ejede og forpagtede arealer må ikke overstige 40 mg/liter til nydannet grundvand i områder med særlige drikkevandsinteresser. Dette gælder det samlede nitratoverskud fra husdyr- og handelsgødning. 63. Kun husdyrgødning, der indgår i ejendommens mark- og gødningsplan, herunder overførselsaftaler, må opbevares og anvendes på ejendommens areal. 64. Dokumentation for overførsel af husdyrgødning skal til enhver tid kunne fremvises for tilsynsmyndigheden f.eks. i forbindelse med tilsyn. Vurdering Der anvendes fytase i foderet og der anvendes enten to- eller trefasefodring, hvorved foderudnyttelsen optimeres og fosforindholdet i gyllen reduceres til et minimum. Desuden betyder fasefodringen et optimeret indhold af råprotein i foderet, som medfører et reduceret indhold af kvælstof i gyllen. Der stilles vilkår om tilsætning af benzoesyre i foderet. Forsøg har vist at tilsætning af benzoesyre i foderet reducerer ammoniakfordampningen. Dette skyldes dels et lavere indhold af kvælstof i gødningen som følge af et lavere foderforbrug, dels en effekt som følge af en lavere ph i urinen. Det beregnede kvælstofoverskud på udbringningsarealerne falder ved konverteringen fra 33 tons N/år til ca. 16 tons N/år. Derfor stilles der vilkår om at kvælstofoverskuddet på udbringningsarealerne max. må være 16 tons pr. år

17 Der stilles krav, om at kvælstofoverskuddet må samlet set ikke overstige 14 kg N/ha/år jf. Viborg Amts regionplanretningslinier. Der stilles vilkår om, at fosforoverskuddet fortløbende skal reduceres og virksomheden skal i gødningsregnskabsåret påvise, at der er fosforbalance på produktionens udbringningsarealer. Af de ca ha udbringningsareal ligger ca.30 ha i opland til Brokholm Sø og ca. 20 ha ligger i opland til Hjerk Nor. Brokholm Sø har i Viborg Amts Regionplan basis-målsætningen (B), der betyder, at søen skal have et alsidigt dyre- og planteliv, der kun tillades svagt påvirket af menneskelige aktiviteter. Søen blev senest undersøgt i 2005 og ved dette tilsyn opfyldte søen ikke målsætningen. Hjerk Nor har i Viborg Amts Regionplan basismålsætningen (B), der betyder at søen skal have et alsidigt dyre- og planteliv, der kun tillades svagt påvirket af menneskelige aktiviteter. Søen blev senest undersøgt i Ved dette tilsyn opfyldte søen ikke målsætningen. Ca. 20 ha ligger i oplandet til Fur Sund/Selde Vig, som er udpeget til internationalt beskyttelsesområde. Ca. 940 ha afvandes til Limfjorden via Hinnerup Å-systemet, Afløbskanal Grynderup Søsystemet, Vium Mølle Å-systemet, Astrup Bæk, Risgårde Bredning, Harrevig og Lysen Bredning i Salling, Vojelkær Grøft og Vidkær Bæk på Fur samt Bådsgård Vig og Skive Fjord. Arealerne ved Aulum-Haderup kommune ligger ikke i opland til Natura-2000 områder eller i opland til fosfor følsomme søer. Arealerne afvandes til Gindeskov Bæk og Storå. Hinnerup Å forløber nord for bygningerne i en mindsteafstand på ca. 140 m. Langs Hinnerup Å er der eng- og mosearealer, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Nærmeste Natura-2000 område er habitat område nr. 221, Risum Enge og Selde Vig, ca. 3 km nordøst for ejendommen. Amtet har i deres screeningsafgørelse vurderet, at projektet ikke vil give en merbelastning på naturområder i området omkring ejendommen. I samme har de vurderet, at forøgelsen af kvælstofnedfaldet i det internationale naturbeskyttelsesområde ikke vil blive forøget i et sådant omfang, at det vil kunne svække de arter eller naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for området. Det er anslået, at husdyrproduktionen ved den ansøgte produktion er ca m 3 inklusiv vaskevand fra rengøring. Opbevaringskapaciteten forventes på fuld ansøgt produktion at være på ca m 3. Opbevaringskapaciteten er således på ca. 9,5 måneder. Det vurderes, at opbevaringskapaciteten er i underkanten af, hvad der bør være til rådighed på bedriften, for at få en mere optimal udnyttelse af kvælstof. Det kan anbefales, at der etableres mindst 10,5-11,5 mdr. s opbevaringskapacitet

18 Der er pt. 3 gyllebeholdere med hver en kapacitet på 700 m 3. De er hidtidigt blevet anvendt til opbevaring af vaskevand. De forventes anvendt til gylle efter driftsomlægningen. Der er projekteret med 2 gylletanke á m 3 ved det sydvestlige hjørne af staldanlægget. Desuden planlægges en gylletank på m 3 placeret ca m sydøst for staldanlægget. Denne tank placeres delvist i skjul bag eksisterende beplantning. Der etableres en pumpeledning fra staldbygninger til tanken. Tanken er placeret ved de marker, hvor udbringning skal ske. Derved spares en del kørsel fra mark til ejendom ved udbringning. Videre vil man spare energiforbrug og begrænse transportgener samt eventuelle lugtpåvirkninger. Gylletankene forventes etableret i takt med behovet for opbevaringskapacitet. Efter renovering af staldene vil gyllekældrene have en kapacitet på ca m 3. Der etableres nye gyllebeholdere med en samlet kapacitet på m 3. Hertil kommer opbevaringsaftale på ca m 3 på anden ejendom. Den eksisterende møddingshal vil ikke blive anvendt til opbevaring af husdyrgødning fremover. Til Østergård Hovedgård ejes 225,2 ha udbringningsarealer, som er beliggende øst og syd for selve hovedgården. Der ejes yderligere 55,7 ha udbringningsareal på Nissumgård, som ligger umiddelbart vest for hovedgården (Åsted Byvej 50). Arealerne til Nissumgård ligger i direkte forlængelse af hovedgårdens arealer mod vest. De ejede arealer er således samlet omkring hovedgården. Hertil kommer ca. 850 ha i form af gylleoverførselsaftaler. Ejendommen råder således over ca ha til udbringning af husdyrgødning. Arealet er tilstrækkeligt til den planlagte produktion. 2.8 Egenkontrol Vilkår 65. Der skal en gang årligt, senest den 31. december indsendes følgende til tilsynsmyndigheden: Dokumentation for årsproduktion af husdyr Dokumentation for antallet af selvdøde dyr Kopi af eventuelle nye forpagtningsaftaler, aftaler om overførsel af husdyrgødning og udspredning af husdyrgødning. Årsopgørelse af næringsstofregnskab jf. vilkår 66 Kopi af årsfoderkontrakt der viser forbrug af fytase og benzoesyre Effektivitetskontrol mv. Egenkontrol for næringsstofregnskab for kvælstof og fosfor: 66. Som dokumentation for overholdelse af vilkår 58 og 61 vedrørende næringsstofoverskud skal virksomheden indsende en årsopgørelse af næringsstofregnskabet for kvælstof og fosfor til tilsynsmyndigheden. Vilkår 58 og 61 skal overholdes som et løbende

19 gennemsnit over 3 år. Årsopgørelsen kan eksempelvis udformes ved hjælp af nedenstående skema. Markbalance for Østergård Hovedgårds udbringningsarealer: Kvælstof (kg) Fosfor (kg) Produceret ab lager Deposition, 16,0 kg/ha - Udsæd Tilført med handelsgødning Fordampning fra - udbringning, inkl. gylleaftaler Fjernes med afgrøderne Afsættes via gylleaftaler 25 % ikke udnytteligt N fra - gylleaftaler Overskud til jordpulje, udvaskning Dyrket areal på Østergård Overskud pr. ha Egenkontrol for luft og lugt 67. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens anmodning, dog max. en gang årligt, fremsende den fornødne dokumentation i form af målinger og evt. beregninger til eftervisning af, at vilkår19 om lugt er overholdt. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkåret ikke kan overholdes. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes, skal det godkendes af tilsynsmyndigheden. Beregninger af lugtgener skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre disse målinger/beregninger, eller som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Lugtberegningen kunne f. eks. være en af OML-modellerne. Rapport med resultat af målinger/beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter målingernes udførelse. Viser lugtmålinger/-beregninger, at vilkår 19 om lugt ikke er overholdt, skal der efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden foretages afhjælpende foranstaltninger. Der skal på virksomheden føres en dagbog, hvori der registreres datoer for serviceeftersyn og omfang både hvad angår producentens service og egen service på ventilationsanlægget. Den nærmere udformning af dagbogen aftales med tilsynsmyndigheden

20 Der skal på virksomheden føres en dagbog, hvori der registreres datoer for egen service på mølleriets posefiltre og på tørreriets cyklonfaner. Den nærmere udformning af dagbogen aftales med tilsynsmyndigheden. Egenkontrol for støj 68. Virksomheden skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkår17 om støj er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår 17 ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning 234 og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Beregninger skal ledsages af de oplysninger om beregningsforudsætninger, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives. Støjmålinger eller beregninger skal i øvrigt udføres efter reglerne i målebekendtgørelsen 5. Rapport med resultat af målinger/beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter målingernes udførelse. Egenkontrol for affald 69. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Dette gøres ved på tilsynsmyndighedens forlangende at fremvise kvitteringer for korrekt aflevering af affald samt fremvisning af udfyldte stamkort for virksomhedens affaldsproduktion. Stamkort og kvitteringer for aflevering af affald skal opbevares på virksomheden i min. 5 år. 2.9 Renere teknologi Vilkår 70. Landbruget skal under tilsynet redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen. Følgende områder skal indgå i redegørelsen: 2 Vejledning nr , Ekstern støj fra virksomheder 3 Vejledning nr , Måling af ekstern støj fra virksomheder 4 Vejledning nr , Beregning af ekstern støj fra virksomheder 5 Bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni 1997 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Dokid.: 968119 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på. Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev. v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på. Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev. v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup Forslag til miljøgodkendelse Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen "Poulstrup", matr.nr. 4 a, Øster Hassing Houvej 244, 9362 Gandrup --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Godkendelsen er meddelt den 26. juni 2012 v/jens Henry Christensen Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev v/kresten Christensen Rybjergvej 55 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne MILJØGODKENDELSE Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne 29. Januar 2008 2 Indholdsfortegnelse Ikke-teknisk resumé... 3 Meddelelse af miljøgodkendelse... 4 Vilkår... 4 Generelle vilkår... 4 Indretning og drift...

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere