Vedligeholdelsesreglement. Beddingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesreglement. Beddingen"

Transkript

1 Vedligeholdelsesreglement Beddingen

2

3 Indhold B-ordningen - kort fortalt 1 I. Generelt 1 Reglernes ikrafttræden 1 Ændring af lejekontrakten 1 Beboerklagenævn 1 II. Overtagelse af boligen ved indflytning 1 Boligens stand 1 Syn ved indflytning 1 Indflytningsrapport 1 Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger 2 III. Vedligeholdelse i boperioden 2 Boligens vedligeholdelseskonto 2 Særlig udvendig vedligeholdelse 2 Udlejerens vedligeholdelsespligt 2 Anmeldelse af skader 2 IV. Ved fraflytning 3 Ingen istandsættelse ved fraflytning 3 Misligeholdelse 3 Ekstraordinær rengøring 3 Syn ved fraflytning 3 Fraflytningsrapport 3 Oplysning om istandsættelsesudgifter 3 Endelig opgørelse 3 Arbejdets udførelse 3 Istandsættelse ved bytning 4 V. Særlig udvendig vedligeholdelse 4 VI. Særlige regler for indvendig vedligeholdelse 4 VII. Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen 4 Boligens standard ved lejemålets begyndelse 4 Slid og ælde 4 Farvevalg 4 Særlige forhold i denne afdeling 4 Tillæg (Behandlings- og vedligeholdelsesvejledning) 5 Generelt 5 1. Malerbehandlinger 5 Malede lofter 5 1. Afsmittende lofter 6 2. Ikke afsmittende lofter 6 3. Trælofter 6 Vægge 6 1. Tapetsering 6 2. Forarbejde 6 3. Behandlingsanvisning 6 4. Plastmaling af vægge 7 5. Behandlingsanvisning 7 6. Under/overvægge i våde rum (badeværelser/køkkener) 7 Gulve 7 1. Trægulve og dørtrin 7 2. Korkgulve 7 3. Vinylgulve 7 4. Terrazzogulve og stiftmosaikgulve 8

4 Maling af træværk 8 1. Naturtræsdøre og -låger 8 2. Bejdset træværk 8 3. Rengøring af malede flader 8 4. Rigtig rengøring 8 Vinduer og udvendige døre 8 1. Trævinduer 8 2. Rengøring 9 3. Aluminiums vinduer og -døre 9 4. Rengøring 9 5. Brug 9 6. Beslag og låsemateriale 9 7. Vedligeholdelse 9 8. Plastvinduer og -døre (rengøring) 9 9. Vask Vedligeholdelse Brug 9 Køkkener 9 1. Skabe m.v Materialer 9 3. Rengøring Vedligeholdelse Bordplader med plastlaminat materiale Rengøring Vedligeholdelse Bordplader med linoleum 10 Ændring og modernisering Krav til udførelse 10 Haver Haver 10

5 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til. Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. I. Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. marts 2002 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Ændring af lejekontrakten 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Beboerklagenævn 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. II. Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Boligen kan ikke påregnes at være nyistandsat. Syn ved indflytning 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Indflytningsrapport 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. 1

6 2 Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren på en mangelliste, der udleveres hos teamlederen. 6. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. III. Vedligeholdelse i boperioden Boligens vedligeholdelseskonto 1. Udlejeren vedligeholder boligen indvendigt med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden. Al vedligeholdelse skal udføres håndværksmæssigt korrekt. 2. Vedligeholdelse kan fordres udført, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. 3. Til dækning af udgifterne indbetaler lejeren et månedligt beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto. Udlejeren fastsætter beløbet. 4. Vedligeholdelsen bestilles af udlejeren på lejerens foranledning. Husk at rekvirere rekvisition hos Plus Bolig, inden håndværker bestilles eller materialer indkøbes. 5. Udgifterne til vedligeholdelse skal dokumenteres på boligens vedligeholdelseskonto. Hver gang der er foretaget udbetalinger fra kontoen og senest 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning, får lejeren meddelelse fra udlejeren om kontoens aktuelle størrelse. Bevægelser kan ses på den månedlige huslejeopkrævning. Særlig udvendig vedligeholdelse 6. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. 7. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet. Udlejerens vedligeholdelsespligt 8. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. 9. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse. Dog skal lejer betale, hvis udleverede nøgler mistes eller uoriginale nøgler fremstilles. 10. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 8. Anmeldelse af skader 11. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

7 IV. Ved fraflytning Ingen istandsættelse ved fraflytning 1. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Boligen istandsættes ikke ved fraflytning, med undtagelse af istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse. Boligen afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunktet. Misligholdelse 2. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 3. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Manglende rengøring efter fraflytter er at betragte som misligholdelse. Manglende rengøring af have er mislighold. Såfremt der ved syn i forbindelse med fraflytning konstateres afsmitning eller lugt fra de under tillæg Behandlings- og vedligeholdelsesvejledning afsnit Generelt anførte skal dette afhjælpes for fraflytters regning. Ekstraordinær rengøring 4. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af boligen samt af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. Syn ved fraflytning 5. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Fraflytningsrapport 6. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der er misligholdelse eller betales af udlejeren. 7. Kopi af fraflytningsrapporten mailes til lejeren eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Oplysning om istandsættelsesudgifter 8. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til eventuel istandsættelse som følge af misligholdelse. Endelig opgørelse 9. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne som følge af misligholdelse til lejeren uden unødig forsinkelse og med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvad de har kostet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. 10. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse 11. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Istandsættelse ved bytning 3

8 12. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. V. Særlig udvendig vedligeholdelse (jvf. III, 6) Hvor der til den lejede bolig hører have/gangarealer, skal disse til enhver tid fremtræde vel vedligeholdt, og ved flytning afleveres i pæn og rengjort stand. VI. Særlige regler for indvendig vedligeholdelse (jvf. III, 1) Se vedligeholdelsesreglementets vejledning. VII. Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen Boligens standard ved lejemålets begyndelse 1. Boligen overdrages normalt til lejeren uden indvendig istandsættelse. Boligen fremtræder derfor vedligeholdt i et omfang svarende til det hidtidige forbrug på boligens vedligeholdelseskonto. 2. Boligen vil herudover kun blive istandsat efter lejerens overtagelse af boligen, hvor der efter udlejerens skøn er et ekstraordinært behov for det eller som følge af misligholdelse efter den fraflyttende lejer. Istandsættelsesarbejde af denne karakter afholdes ikke over boligens vedligeholdelseskonto. Slid og ælde 3. Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Farvevalg 4. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg. Særlige forhold i denne afdeling 5. Gulve og trappetrin istandsættes generelt ikke. Kun i forbindelse med mislighold som følge af urinskader, skjolder efter vand, total gennemslidning af lakoverflader og lignende, sker der istandsættelse. 6. Hvis der etableres Internet forbindelse via telefonnet eller TV-net, skal denne være afmeldt/afmonteret inden fraflytning. 7. Når der ved fraflytning foretages neddampning af tapet, bliver der for afdelingens regning opsat savsmuldstapet. Indflytter skal selv male vægge. 8. Der monteres ingen sandlister i forbindelse med skårne fodlister. 9. Der forefindes ingen antenne kabler i lejligheden. 4

9 Tillæg Behandlings- og vedligeholdelsesvejledning Generelt I modsætning til foranstående vedligeholdelsesreglement, der er udarbejdet konkret for den enkelte afdeling, er efterfølgende vedligeholdelsesvejledning udarbejdet som generelle råd og anvisninger dækkende nye som ældre boliger. Med vedligeholdelsesvejledningen, der skal betragtes som et tillæg til vedligeholdelsesreglementet, har vi tilstræbt at beskrive noget generelt om vedligeholdelsen og brugen af boligen og det til boligen hørende inventar m.m. Der er placeret mange forskellige materialer, installationer m.m. i den enkelte bolig, og det er vort håb, at denne vedligeholdelsesvejledning fortæller lidt om, hvad man som beboer må, og hvordan man bør behandle de forskellige ting i boligen. OBS: Lugtende væske og pulver som f.eks. krydderier og lignende skal opbevares/anvendes på en sådan måde, at afsmitning/lugt ikke optages i eller på bygningsdele og inventar. Fælles for vedligeholdelse gælder, at arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Som en hjælp til Dem, og for at det bedste resultat kan opnås, skal vi foreskrive: At når eller hvis De ønsker at gennemføre vedligeholdelsesarbejder for egen hånd i boligen, følger anviste behandlingsformer. Ved tvivlstilfælde spørg teamlederen, Plus Bolig eller anden sagkyndig. Lad være med at foretage forsøg, det kan blive dyrt! 1. Malerbehandlinger Før en malerbehandling skal man sikre sig, at underlaget er fast, rent, smittefrit og tørt. Det kan godt betale sig at gøre forarbejdet grundigt og godt, så man kan få de bedste betingelser for et pænt slutresultat. Det er vigtigt at der foretages en grundig afvaskning med et grundrengøringsmiddel, der er egnet til rengøring af malede flader, inden en ny malerbehandling, samt en afvaskning med rent vand. De færdige overflader skal fremstå ensartede i kulør og glans. Huller og revner skal være lukkede. Flader og kanter skal være glatte at føle på. Alle malervarer skal være anerkendte materialer Malede lofter Som lejer må man gerne male/hvidte lofter, men vi skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med en vis risiko. Vi er jævnligt udsat for afskalling af lofter, når de bliver malet/hvidtet, og risikoen er ikke mindre, når man selv udfører arbejdet. Når man selv går i gang, skal man være opmærksom på følgende: 5

10 1. Afsmittende lofter Start med at skrabe løstsiddende maling ned. hvis man ikke ved, hvilken slags maling der er brugt tidligere, prøvevaskes et lille stykke først. Hvis malingen opløses i vand, er man sikker på, at loftet er malet med limfarve. Limfarven vaskes derefter ned med en svamp eller lignende. Vask grundigt efter med rent vand. Hvis det er gipslofter, skal man være forsigtig med anvendelse af vand, da kartonbelægningen kan ødelægges. Efter afrensning grundes hele loftet, hvorefter det udspartles og stryges til slut med en vandbaseret alkyd loftsmaling eller plastmaling. 2. Ikke afsmittende lofter Her startes med, at man skraber løstsiddende maling ned og eventuelle huller udspartles. Derefter foretages en afvaskning af loftet. Pletterne grundes, hvorefter loftet stryges med vandbaseret alkydmaling eller plastmaling. 3. Trælofter Den daglige rengøring kan klares med en afstøvning eller ved støvsugning. Ved en grundigere rengøring skal loftet vaskes ned med et grundrengøringsmiddel. Trælofter må ikke males uden forudgående tilladelse fra Plus Bolig. Vægge 1. Tapetsering I handelen findes der et utal af tapeter i forskellige prislejer og vi skal ikke anbefale den ene eller den anden type, men henvise til tapetleverandøren. Man skal få oplyst, hvordan bunden, der skal tapetseres på, skal se ud, hvilken tapetklister der skal anvendes osv. 2. Forarbejde Alt begynder med forarbejdet. Sjusker man, eller springer man over forarbejdet, bliver resultatet sjældent, som man ønsker det. Måske må man endog tapetsere om, og hvad koster det ikke i spild af penge og tid. 3. Behandlingsanvisning Allerede tapetserede vægge eftergåes for løst tapet, fjernelse af skruer og søm m.v.. huller spartles ud og eventuel overlæg fra eksisterende tapet afhøvles og slibes. Ved tapetsering af vægge skal tapet opsættes jævnt uden rynker og synlige samlinger (stødes sammen). Ved tapetsering med Rutex (savsmuldstapet) og andre struktur/skumtapeter skal tapeten opsættes jævnt uden rynker og synlige samlinger. Heller ikke samlinger fra bagved siddende tapet må være synlige. Der må ikke opsættes tapet ovenpå Rutex og andre struktur/skumtapeter eller hessian. Vægge, der er tapetseret med Rutex og andre struk-tur/skumtapeter, må kun males. Det samme gælder for i forvejen malede vægge, hvor der ikke er opsat tapet. (I enkelte afdelinger er der malede og ikke tapetserede vægge). Hessian som væg- eller loftsbeklædning vil ikke kunne godkendes ved fraflytning, men skal hvis ikke det er nedtaget ved syn nedtages for Deres regning. Det samme gælder for opsatte panelplader og strukturmaling. Døre og låger må ikke tapetseres. 6

11 4. Plastmaling af vægge Vægge, der er tapetseret med savsmuldstapet, strukturtapet eller lignende, må males. Det samme gælder i forvejen malede vægge, hvor der ikke er opsat tapet. Væggene skal fremtræde jævnt og være ensartet malet. Der må ikke forekomme maling på fodpaneler, indfatninger og gulve. Husk derfor altid at sørge for god afdækning. Er der alligevel kommet maling på fodpaneler, indfatninger, kontakter og gulve m.v., hæfter fraflytter for reetablering. Gipsonitpladevægge her skal De være opmærksom på, at vandafdampning skal anvendes med forsigtighed, da kartonbelægningen kan ødelægges. 5. Behandlingsanvisning Vask udgipsning plastvægmaling (glans 5). 6. Under/overvægge i våde rum (badeværelser/køkkener) Beton/finpuds. Vask udgipsning (cementspartelpulver) acrylplastmaling (glans 40). NB! Vægge i våde rum skal før en malebehandling rengøres grundigt med eddikesyre (2 dl. 32% eddikesyre i 8-10 liter vand), samt eftervask med rent vand. Gulve 1. Trægulve og dørtrin Trægulve og dørtrin, der er lakeret, skal vedligeholdes så ofte, at de fremtræder vedligeholdt, uden at der er synlige tegn på, at lakken er slidt igennem til gulvbrædderne. Forinden gulvet lakeres, skal der foretages en afrensning for fedt og snavs, og dette foretages med almindelig sæbevand (ikke sulfo). Derefter vaskes med varmt eddikevand (2 dl. 32 % eddikesyre til en spand vand). Der vaskes efter med flere hold rent vand, hvorefter gulvet skal være helt tørt, inden lakeringen foretages. Forinden gulvet lakeres, kan der foretages en partiel lakering af nedslidte og særligt udsatte steder. Gulvet støvsuges, og lakken påføres ufortyndet i fyldigt lag. Såfremt der ønskes en overflade, der ikke er blank, kan der til oplakering anvendes en selvhærdende mat plasticlak. Har gulvet været bonet, kan dette ikke fjernes ved almindelig rengøring, men kun ved afslibning. Gulvafslibning/gulvafhøvling skal foretages af fagfolk. Gulve må ikke ludbehandles! (En undtagelse herfra er dog afdelinger, der i forvejen har ludbehandlede gulve) 2. Korkgulve Undgå brug af vand til daglig rengøring. Når korkgulvet trænger til ekstra rengøring, vaskes i vand tilsat syntetisk rengøringsmiddel. Stærke opløsningsmidler som acetone og fortynder må ikke anvendes. Daglig rengøring klares ved støvsugning, og ved grundigere rengøring tørres gulvet med en hårdt opvredet klud. Efterbehandling af korkgulve med lak følg brugsanvisningen. NB! Lav altid et prøvefelt inden den egentlige lakering! 3. Vinylgulve Vinylgulve vaskes i vand tilsat sæbe eller syntetiske rengøringsmidler. Det frarådes at bone, da vinylgulve så bliver meget glatte. 7

12 4. Terrazzogulve og stiftmosaikgulve Terrazzogulve og stiftmosaikgulve holdes ved jævnlig afvaskning med sæbevand (sæbespåner eller blød sæbe), der uden afskylning giver en smuk jævn, halvmat overflade. Syntetiske rengøringsmidler må ikke bruges på terrazzogulve og stiftmosaikgulve! Da kalken i vandet kan give gulvet et gråt slør, kan De enten behandle det med selvblankende, metalliseret vandvoks eller med stenpolitur, der i modsætning til vandvoks ikke nedsætter skridsikkerheden. Hvis der sker gråfarvning, må den ikke fjernes med saltsyre, men ved skuring med kalkopløsende rengøringspulver eller med eddike på en klud. Maling af træværk Maling af træværk skal udføres håndværksmæssigt korrekt, og vi anbefaler at lade det udføre af fagfolk (momsregistreret malerfirma). Med træværk menes fodlister, indfatninger, karme, døre, låger, vinduer og køkkener m.m. Og når vi anbefaler at lade dette arbejde udføre af fagfolk, skyldes det, at det i mange tilfælde medfører store udgifter ved fraflytning, når/hvis man selv har foretaget en fejlagtig malebehandling af træværket. Kan og vil De selv male, skal der anvendes en acrylplastmaling til træ (halvblank mindst glans 33). 1. Naturtræsdøre og -låger Naturtræsdøre og -låger må ikke males.hvis naturtræet er blevet mat og kedeligt, kan det slibes let med fint sandpapir nr. 0 eller med fint ståluld (ikke grydesvampe) og efterbehandles med olie, der påføres i et meget tyndt lag. Der eftertørres med en fnugfri klud. OBS! Det er meget vigtigt, at man følger brugsanvisningen på flasken. Naturtræsdøre og -låger, der er lakerede, skal afvaskes med grundrengøringsmiddel. Der afvaskes med rent vand. 2. Bejdset træværk Bejdset træværk skal bejdses med en vandbaseret bejdse af god kvalitet. Ved tvivl om farve, kan De spørge teamlederen. 3. Rengøring af malede flader Rengøring af acrylplastmaling må ikke foretages, før den er gennemtør, dvs. 4-6 uger gammel. Man kan ved for tidlig rengøring beskadige malingsfilmen. Sulfo og opvaskemiddel må aldrig bruges, da disse vil ødelægge malingsfilmen og kan ved senere malebehandling være årsag til afskalning og manglende tørring. Ligeledes må der aldrig bruges nylonsvamp eller lignende rengøringsværktøj. 4. Rigtig rengøring 5 liter varmt vand tilsættes ½ kop (10-15 gram) sæbespåner. Der vaskes med denne opløsning og eftervaskes med rent vand. Rengøringen foretages ved at begynde fra neden og vaske opefter. Der må kun anvendes klud, svamp eller blød børste. Husk! Efterskylning med rent vand. rengøringsmidler løsner, men fjerner ikke snavs. Vinduer og udvendige døre Afdelingen er udstyret med forskellige vinduestyper. 1. Trævinduer Afdelingen foretager efter turnusordning maling af vinduer udvendig. Lejerne bør en gang imellem smøre hængslerne. 8

13 2. Rengøring Se under rengøring af malede flader. 3. Aluminiums vinduer og døre Disse vinduer og døre kræver normalt ikke vedligeholdelse. 4. Rengøring Vinduer og døre tåler rengøring med sulfomidler. 5. Brug Her henvises til den udleverede brugsanvisning. 6. Beslag og låsemateriale Vinduer, altandøre, entrédøre, indvendige døre og låger er beslået med hængsler, låse, greb m.v. af god kvalitet. Normalt vil der ikke være problemer med funktionen af disse beslag, men det er dog en forudsætning, at de ikke overbelastes eller udsættes for forkert brug. 7. Vedligeholdelse Vedligeholdelsen indskrænker sig til smøring med syrefrit olie ca. hvert andet år. Overflade behandling må ikke finde sted. 8. Plastvinduer og døre (rengøring) Plastvinduer er meget enkle at vedligeholde, men vælger man forkerte fremgangsmåder, kan man skade et plastvindue mere end et traditionelt trævindue. 9. Vask Det er hensigtsmæssigt at vaske plastprofilerne, f.eks. i forbindelse med almindelig vinduespolering. Plastmaterialet og dets udformning medvirker ofte til smudsophobninger specielt forneden på vinduets udvendige dele. Der vaskes med vand, eventuelt tilsat sulfomidler eller brun sæbe. Produkter med indhold af slibende materiale eller voks, herunder polish af enhver art, må undgås, fordi slibespor i overfladen og voks med tiden kan ændre profilernes smuds samlende egenskaber i uheldig retning. Generelt må man fraråde brug af opløsningsmidler af enhver art (benzin, tetrachlormathan, acetone, fortynder osv.). Plastmaterialet angribes af mange opløsningsmidler og kan skades uhjælpeligt. Forsigtig brug af sprit (ethanol) i vand til vinduespolering vil dog næppe gøre fortræd. 10. Vedligeholdelse Hængsler og beslag bør renholdes og smøres forsigtigt en gang årligt. Drænhuller skal holdes fri for snavs og insekter således, at de kan fungere efter deres hensigt. 11. Brug Her henvises til den udleverede brugsanvisning. Køkkener 1. Skabe m.v. Mange af vore køkkener er malet med olie-, alkyd- eller acrylmaling. 2. Materialer I nyere køkkener kan der være anvendt plastfolie/plastlaminat eller finér, der er lakeret/oliebehandlet. 9

14 3. Rengøring Lakerede, malede, olie- og plastoverflader tåler rengøring som under træværk. 4. Vedligeholdelse Maling af køkkeninventar anbefales at lade udføre af fagfolk. Plast kræver ikke vedligeholdelse. Evt. reparation udføres af fagfolk. 5. Bordplader med plastlaminat materiale Plastlaminatplader. 6. Rengøring Plastlaminatpladen er slidstærk, robust og meget let at renholde. I almindelighed er det tilstrækkeligt ar vaske med en fugtig klud og eftertørre. Pletter, som ikke kan fjernes med rent vand, kan i regelen tages bort med et sulfomiddel tilsat lunken vand, hvorefter der skylles med koldt vand og aftørres. Skurepulver og andre ridsende rengøringsmidler må ikke anvendes! 7. Vedligeholdelse Polering med møbelpolish af og til kan anbefales. 8. Bordplader med linoleum I nogle køkkener ligger der linoleum på køkkenbordene, og det vedligeholdes gennem rengøring med sæbespåner. Husk! at det er skadeligt at lade våde klude henligge på linoleumsbelægninger. Ændring og modernisering Ønsker De at foretage ændringer eller moderniseringer som f.eks. opsætning af trælofter eller pladelofter, modernisering af bad og køkken, herunder opsætning af emhætte, eller i øvrigt foretage ændringer for at skabe mere tidssvarende og bedre fungerende bolig, skal De i egen interesse fremsende en ansøgning, inden De går i gang. Ansøgningen sendes til Plus Bolig. 1. Krav til udførelse Fælles for alle ændringer/moderniseringer og vedligeholdelsesarbejder gælder, at arbejderne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og korrekt jfr. vedligeholdelsesreglementet. Haver 1. Haver Hvor der til den lejede bolig hører have, skal denne til enhver tid fremtræde vel vedligeholdt. Ved flytning afleveres den i pæn og rengjort stand. Ønsker De at opføre en udestue, lukke terrasse, ændre terrænforholdene m.v., skal ansøgning fremsendes til Plus Bolig. 10

15 Yderligere information finder du på eller på telefon Venlig hilsen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013 Vedligeholdelse Reglement og vejledning Vedligeholdelsesreglement A - ordning med normalistandsættelse ved fraflytning. Er gældende i alle boligafdelinger i Arbejdernes

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT AFDELING 113 STØBERIGÅRDEN AFDELINGEN HAR B-ORDNING (VEDLIGEHOLDELSESKONTO) GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 4. FEBRUAR 2002 REV. FEBRUAR

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Til beboerne i afdeling 21 Lindeparken 1 A-D Silkeborg, den 14. august 2015 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Husk, at der er ordinært afdelingsmøde i afdeling 21 torsdag den 27. august 2015 kl.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo

Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo Lejerbo afdeling nr. 238-0, Lejerbo 751, Århus Model A - normalistandsættelse A-ordning - kort fortalt Lejeren sørger i bo-perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Til beboere i afdeling 61 Centrumsgaden 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes i kælderen på Centrumsgaden

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C VEJLEDNING TIL VILH. KIERS KOLLEGIUMS VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENTET Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kollegiet/udlejer... 2 Lejer... 2 Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning svejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 svejledning forord... 2 Vægge... 3 Lofter... 4 Gulve... 5 Træværk... 7 Bordplader... 8 Vinduer, døre og vægbeklædning... 10 Komfur... 11 Ovn...

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

Lejlighedsmappe fra Atlantia

Lejlighedsmappe fra Atlantia Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere