plus revision skat rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plus revision skat rådgivning"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) , Fax: (+45) CVR-nr (Hjemsted: København) RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Aarhus RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i mere end 100 lande

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Generelle oplysninger om skolen 5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 1. januar december 14 Balance pr. 31. december 16 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 18 Noter til årsregnskabet 19 Særlige specifikationer 27

3 2 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2014 for Brøderup Ungdomsskole. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser mv. og produktionsskoler. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Skolens bestyrelse erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i 7 i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Tappernøje, den 26. februar 2015 Skoleleder Jesper Wæver Mather Bestyrelse Svend Winther Nielsen formand Claus Skotte Frandsen næstformand Maiken Vildgaard Hansen Charlotte Rasmussen Jesper Christian Villadsen Philip Green Hanne Hebo Henriksen Susanne Bille Jensen Lars Jørgensen

4 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Brøderup Ungdomsskole Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Brøderup Ungdomsskole for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 16. december om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser mv. og produktionsskoler. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol mm. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 4 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser mv. og produktionsskoler. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vordingborg, den 26. februar 2015 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Ole Nørrelund Hansen statsautoriseret revisor

6 5 Generelle oplysninger om skolen Navn Brøderup Ungdomsskole Karlshøj Tappernøje Telefon: Hjemmeside: CVR nr.: Skolekode: Regnskabsår: Kommune: 1. januar december Næstved Formål Skolens formål er indenfor rammerne af gældende regler, at drive en efterskole efter tidens krav. Bestyrelse Svend Winther Nielsen, formand, Trehøjevej 11, 4780 Stege Claus Skotte Frandsen, næstformand, Enghavevej 40, 4892 Kettinge Maiken Vildgaard Hansen, Jørgensmindevej 13, 4793 Bogø By Charlotte Rasmussen, Nihøjvej 6b, 4720 Præstø Jesper Christian Villadsen, Alstrup Skovvej 7, 4840 Nørre Alslev Philip Green, Fjordtoften 11, 4700 Næstved Hanne Hebo Henriksen, Johanne Korchsvej 26, 4700 Næstved Susanne Bille Jensen, Rubinvænget 5, 4780 Stege Lars Jørgensen, Blåbærvej 2, 4690 Haslev Skoleleder Jesper Wæver Mather Revision RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Algade 76, Vordingborg Pengeinstitut Møns Bank Storegade Stege

7 6 Hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan skolens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: t. t. t. t. t. Hovedtal Resultatopgørelse Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedrørende drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning i alt Pengestrøm, netto Nøgletal i % Overskudsgrad -2,2% 2,9 % -2,5% 1,7 % 0,6% Likviditetsgrad 30,3 % 73,4 % 71,5 % 81,9 % 93,0% Soliditetsgrad 46,2 % 48,3 % 46,7 % 47,0 % 45,6% Finansieringsgrad 38,6 % 43,4 % 45,0 % 46,5 % 48,4%

8 7 Hoved- og nøgletal t. t. t. t. t. Samlet elevbetaling pr. årselev Antal årselever i regnskabsåret (efterskole/folkehøjskole) 120, , , , ,080 Antal elever i kostafdeling (efterskole/folkehøjskole) 120, , , , ,080 Antal årselever i skoleåret (indenfor loven) (efterskole/folkehøjskole) 120, , , , ,150 Antal lærerårsværk (efterskole/folkehøjskole) 14,4 12,7 14,9 15,0 15,0 Antal årsværk for øvrigt personale 8,0 8,0 7,4 7,2 7,9 Antal årsværk i alt 22,4 20,7 22,3 22,2 22,9 Heraf procentandel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler) 9,7 % 9,7 % 9,0 % 9,0 % 12,0% Årselever pr. lærerårsværk (efterskole/folkehøjskole) 8,3 9,0 7,8 7,9 7,7 Lærerlønsomkostninger pr. årselev (efterskole/folkehøjskole) Øvrige lønomkostninger pr. årselev i hele Lønomkostninger i alt pr. årselev i hele Undervisningsomkostninger pr. årselev i hele Ejendomsomkostninger pr. årselev i hele Kostafdelingsomkostninger pr. årselev i hele Administrationsomkostninger pr. årselev i hele Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

9 8 Ledelsesberetning Skolens hovedaktiviteter Skolens formål er indenfor rammerne af gældende regler, at drive en efterskole efter tidens krav. Skolen har afviklet 10. klasse samt øvrige aktiviteter i henhold til værdigrundlaget og den af bestyrelsen godkendte undervisningsplan og årsplan. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Skolens resultatopgørelse for 2014 udviser et underskud på , og balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Skolens resultatopgørelse for 2014 udviser et underskud på mod et budgetteret overskud på Skolens balance pr 31. december 2014 udviser en egenkapital på Det likvide beredskab er i løbet af året formindsket med til Årselevtallet på 120,2 er udtryk for et meget stabilt højt antal elever i løbet af skoleåret 13/14. I efteråret (skoleåret 14/15) har skolen oplevet et mindre frafald af elever, hvor det har været muligt at optage nye elever på de frie pladser. Årselevtallet er særdeles tilfredsstillende, og vidner om at det øgede fokus på fastholdelse har haft en effekt. Personalemæssigt har skolen 1/ ansat Rasmus Mogensen, Simone Hauerslev og Mathias Karlshøj som lærere. I køkkenet er Dorte Reenberg pr. 1/4 14 ansat som køkkenleder. 1 lærer er fritstillet pr. 5/ Den resultatmæssige afvigelse fra budgettet er fremkommet ved flere ting. Først og fremmest er det et resultat af den store afskrivning der var på den gamle forstanderbolig. Det positive driftsresultat er en konsekvens af at der har været et højt stabilt elevtal i kalenderåret. Skolen er løbende renoveret i løbet af året, og der er opsat varmeblæsere i de ny renoverede lærerarbejdslokaler. På udeområderne er der blevet udgravet sø, anlagt vej med belysning til ryttere og udgravet til kommende koldhal. Resultatet er tilfredsstillende i forhold til driften. Skolen opfylder de sociale klausuler. På nuværende tidspunkt er tre ansat i flexjob. Redegørelse for inklusionstilskud Skolen har ikke modtaget inklusionstilskud i året Skolens iværksatte inklusionsforanstaltninger Skolen har ikke iværksat inklusionsforanstaltninger. Usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld Der er ingen usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld. Usædvanlige forhold De lønmæssige forpligtelser der er forbundet med fritstillingen af læreren er indregnet i regnskabet Nedrivningen af den gamle forstanderbolig har udløst en straksafskrivning på I forbindelse med opførelsen af den nye forstanderbolig har skolen valgt at anvende ca af egne midler. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager tilskud Skolen har ingen økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.

10 9 Ledelsesberetning Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af skolens finansielle stilling. Den forventede økonomiske udvikling Skolen har et solidt økonomisk grundlag, med et godt elevoptag. Skolen er således fuldt belagt i skoleåret 2015/16 fordelt på 65 piger og 51 drenge, med venteliste på både pige- og på drengesiden. Der budgetteres i 2015 med et positivt resultat på

11 10 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Brøderup Ungdomsskole for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, som fremgår af 2, stk. 2 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser mv. og produktionsskoler. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2014 er aflagt i DKK Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risci, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Statstilskud, deltagerbetaling samt andre indtægter m.v. Statstilskud indregnes i takt med at tilskuddene modtages. Tilskud, der vedrører andre perioder, periodiseres. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Andre indtægter, der vedrører andre perioder, periodiseres.

12 11 Anvendt regnskabspraksis Omkostninger generelt Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets indtægter, herunder løn m.v., afskrivninger og øvrige omkostninger. Omkostninger fordeles på: - Undervisning - Ejendomsdrift - Kostordning - Administration. Omkostningerne er så vidt det er muligt henført direkte til de enkelte aktiviteter. Principperne for fordeling er uændrede i forhold til tidligere. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. De samlede forpligtelser vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt udgift og indtægt vedrørende renteswap. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier: Brugstid Restværdi Bygninger år 50 % Bygningsinstallationer 10 år % Inventar og udstyr 5 år % IT 3 år % Aktiver med en kostpris på under pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes under de relevante omkostningsgrupper. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

13 12 Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til anskaffelsessum, eller dagsværdi (børskurs) på balancedagen, hvis denne er lavere. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld samt finansielle forpligtelser indregnes til nominel restgæld og låneomkostninger udgiftsføres i det finansår disse afholdes. Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte indtægter) Periodeafgrænsningsposter, opført som forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året opdelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydning i likvider og likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, samt ændring i driftskapital.. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld.. Likvider Likvide midler omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

14 13 Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal opstilles og præsenteres i henhold til regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser herom. Forklaring af nøgletal Overskudsgrad Driftsresultat før ekstraordinære poster Indtægter x 100 Likviditetsgrad Omsætningsaktiver i alt x 100 Kortfristede gældsforpligtelser Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100 Aktiver ultimo Finansieringsgrad Langfristede gældsforpligtelser i alt x 100 Materielle anlægsaktiver i alt Årsværk (= sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede, omregnet til heltid). Lærerårsværk og lærerlønsomkostninger på efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler (= Ledere (herunder forstandere, viceforstandere og afdelingsledere) og lærere). Lønomkostninger opgøres netto, idet modtagne refusioner m.v. vedrørende løn modregnes.

15 14 Resultatopgørelse 1. januar december Note 2014 Indtægter Statstilskud Skolepenge mv Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger vedr. drift Lønomkostninger vedr. undervisning Andre omkostninger vedr. undervisning Undervisning i alt Ejendomsdrift Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt Kostafdeling Lønomkostninger vedr. kostafdeling Andre omkostninger vedr. kostafdeling Kostafdeling i alt Administration Lønomkostninger vedr. administration Andre omkostninger vedr. administration Administration i alt Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle poster

16 15 Resultatopgørelse 1. januar december (Fortsat) Note 2014 Renteindtægter Renteomkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat Årets resultat efter henlæggelser Årets resultat overføres til: Egenkapital i øvrigt.

17 16 Balance pr. 31. december Note 2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 14 Grunde og bygninger Inventar og udstyr, undervisning Inventar og udstyr, administration m.fl. 0 0 Bus, traktorer og andre køretøjer Inventar og udstyr, kostafdeling/kantine Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Dyr Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

18 17 Balance pr. 31. december Note 2014 PASSIVER EGENKAPITAL 20 Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede gældsforpligtelser 21 Gæld til realkreditinstitutter Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Andre forpligtelser 24 Andre forpligtelser 25

19 18 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Note 2014 Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Reguleringer for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter: Afskrivninger Ændring i varelager Ændring i tilgodehavender Ændring i periodeafgrænsningsposter (udgifter) Ændring i anden gæld Ændring i periodeafgrænsningsposter (indtægter) Investeringers likviditetsvirkning Betaling for materielle anlægsaktiver Tab ved afhændelse af anlægsaktiver Finansieringens likviditetsvirkning Tilbagebetaling af gæld Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Værdipapirer Likvider 31. december

20 19 Noter til årsregnskabet Statstilskud Grundtilskud Taxametertilskud Bygningstilskud Dispositionsbegrænsning Skolepenge mv. Statslig støtte til elever på efterskoler Elevbetaling, inkl. kommuners bidrag til elevb Individuel støtte til elever Andre indtægter Lejeindtægter fra lokaler Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v Ansattes betaling for lys, varme m.v Ansattes betaling for kost Kontingent, skolekreds Øvrige indtægter og andre tilskud

21 20 Noter til årsregnskabet Lønomkostninger vedr. undervisning Løn til ansatte ved kostskole, indenfor loven Løn Pensionsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse ATP Flexjobrefusion Dagpenge Tilskud fleksbarsel Andre omkostninger vedr. undervisning Undervisningsmaterialer Bøger, tidsskrifter m.v Fotokopiering Lejrskoler og ekskursioner Honorar til foredragsholdere Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, anskaffelse Befordringsudgifter vedr. undervisning (inkl. drift af busser) Afskrivning vedr. undervisning Møder og arrangementer Uddannelse af personale Prøveudgifter Dyrehold Andre omkostninger

22 21 Noter til årsregnskabet Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Regulering af feriepengeforpligtelse Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Lejeomkostninger Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Varme, el og vand Rengøring Vedligeholdelse Afskrivning vedr. ejendomsdrift Øvrige omkostninger vedr. ejendomsdrift Lønomkostninger vedr. kostafdeling Løn, køkken Regulering af feriepengeforpligtelse Lønrefusioner Andre omkostninger vedr. kostafdeling Madvarer, netto Inventar Afskrivning vedr. kostafdeling Øvrige omkostninger vedr. kostafdeling

23 22 Noter til årsregnskabet Lønomkostninger vedr. administration Løn Pensionsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Lønrefusioner Andre omkostninger vedr. administration Revision Regnskabsmæssig assistance Revision m.v. tidligere år Andre konsulentydelser Tab på debitorer (inkl. skolepenge) Markedsføring (fx. årsskrift, PR, annoncer m.v.) Stillingsannoncer Kontorartikler, porto, telefon m.v Kontorinventar, anskaffelse Leje eller leasing af inventar Personaleudgifter Lovpligtige afgifter vedrørende personale Repræsentation Kontingenter Forsikringer Øvrige omkostninger Renteindtægter Renteindtægter fra pengekonti Renter m.v. af værdipapirer

24 23 Noter til årsregnskabet Renteomkostninger Prioritetsrenter Realiserede og urealiserede kurstab Andre renteudgifter Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar og udstyr, undervisning Inventar og udstyr, administration m.fl. Bus, traktorer og andre køretøjer Inventar og udstyr, kostafdeling/ka ntine Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Værdien af danske grunde og bygninger ifølge offentlig vurdering pr. 31. december 2014 udgør Den bogførte værdi af ikke-vurderede danske grunde og bygninger udgør

25 24 Noter til årsregnskabet Dyr Husdyr Tilgodehavender Skolepenge Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte lønninger Andre forudbetalinger Værdipapirer Obligationer Aktier, Møns Bank nom. 15, anskaffelsessum Likvide beholdninger Kasse Bankbeholdning (trækningsret )

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

v ESTJ YS K ISEBEfBBI

v ESTJ YS K ISEBEfBBI v ESTJ YS K ISEBEfBBI Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Havnen 72 762 LenEvsg Skolekode 665-35 CVR-nr. 4571611 Årsrapport 212 Modtemat:

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den selvejende institution N. Zahles Skole

Den selvejende institution N. Zahles Skole Den selvejende institution N. Zahles Skole Skolekoder: 101088 N. Zahles Seminarieskole 101155 N. Zahles Gymnasieskole 101126 N. Zahles Gymnasieskole CVR-nr. 62 51 32 17 Årsrapport for 2011 160. regnskabsår

Læs mere