OLICOM A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLICOM A/S -----------------------"

Transkript

1 OLICOM A/S Rahbeks Allé 21, DK-1801 Frederiksberg C CVR-nr ÅRSRAPPORT FOR regnskabsår

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side PÅTEGNINGER... 3 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 LEDELSESBERETNING... 6 Selskabsoplysninger... 6 Bestyrelse og direktion... 7 Idégrundlag og mål koncernen... 8 Året i hovedtræk koncernen... 9 Koncernoversigt Hoved- og nøgletal koncernen Beretning koncernen Aktionærinformation Regnskabsberetning koncernen Året i hovedtræk moderselskabet Beretning moderselskabet Regnskabsberetning moderselskabet ÅRS- OG KONCERNREGNSKAB 1. JANUAR 31. DECEMBER Anvendt regnskabspraksis Koncernens resultatopgørelse Koncernens balance Koncernens egenkapitalopgørelse Koncernens pengestrømsopgørelse Konncernens noter Moderselskabets resultatopgørelse Moderselskabets balance Moderselskabets egenkapitalopgørelse Moderselskabets noter... 67

3 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Olicom A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og pengestrømme samt resultatet. Ledelsens beretning giver endvidere et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiviteter samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 22. april 2009 Direktionen: Per Brøndum Andersen Adm. direktør Bestyrelsen: Eric Korre Horten Kaj Egon Hansen Kren Erik Nielsen Formand Godkendt på generalforsamlingen, den 29. april 2009 Dirigent 3

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Olicom A/S Vi har revideret årsrapporten for Olicom A/S for regnskabsåret 1. januar december 2008, side 1-73, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som for moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Bortset fra de forhold, som er anført i nedenstående afsnit, er det vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 4

5 Forbehold Som det fremgår af afsnittet Overtagelse af Aktiv Gruppen i ledelsesberetningen side 13 og 14 har virksomheden i regnskabsåret erhvervet Aktiv Gruppen, der består af en række projekter i selskaber og datterselskaber under Aktiv Gruppen Holding A/S, Real Ejendomme A/S og Aktiv Gruppen Norge A/S. En af Aktiv Gruppens større bankforbindelser havde i forbindelse med Olicoms køb af Aktiv Gruppen afgivet tilsagn om fortsatte faciliteter til gennemførelse af en række igangværende projekter. Som følge af, at banken er under afvikling er Olicom i stedet mødt med krav om afvikling af disse kreditfaciliteter, hvorfor ledelsen konkluderede, at Olicom ikke har haft kontrol over de berørte projekter. Derfor overtog selskabets ledelse i november 2008 kun de selskaber i Aktiv Gruppen, som banken ikke havde finansieret og som dermed er under kontrol af Olicom. Der er usikkerhed knyttet til rækkevidden af den foretagne overtagelse og beskaffenheden af selskabets dokumentation gør det ikke muligt for os at få tilstrækkelig overbevisning om, hvorvidt afgrænsningen af udeholdelsen af aktiver og gæld i forbindelse med anførte overtagelse er berettiget. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten, bortset fra den mulige virkning af det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Supplerende oplysninger Uden at det har givet anledning til forbehold men alene en supplerende oplysning skal vi gøre opmærksom på oplysningerne i året i hovedtræk, side 10, hvori ledelsen redegør for usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften de næste 12 måneder. Usikkerheden henføres til, at salg af nogle projekter og ejendomme i regnskabsåret 2009 er en forudsætning for tilstrækkelig finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de næste 12 måneder. Ledelsen bedømmer, at tilstrækkelig likviditet bliver tilvejebragt ved salg af projekter og ejendomme i regnskabsåret 2009 og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift. København, den 22. april 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jens Otto Damgaard statsautoriseret revisor Torben Nørskov Jensen statsautoriseret revisor 5

6 SELSKABSOPLYSNINGER Navn, adresse og stiftelsesdato Olicom A/S Rahbeks Allé 21 DK-1801 Frederiksberg C Telefon: (+45) Telefax: (+45) Hjemmeside: Olicom A/S blev stiftet den 12. december Hjemsted Olicom A/S hjemsted er Frederiksberg kommune. Registrering Olicom A/S er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr Regnskabsår Olicom A/S regnskabsår er kalenderåret. Revisorer PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen Hellerup Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 29. april 2009, kl hos Philip & Partnere, Vognmagergade 7, 1120 København K. 6

7 BESTYRELSE OG DIREKTION Bestyrelse: Eric Korre Horten (55 år), formand Formand for bestyrelsen for Sense A/S, PLH Arkitekter A/S, Stockholmsgade 41 ApS, I/S Salzgitter, I/S Tysk Ejendomsinvest og Investeringskreds I A/S samt medlem af bestyrelsen for Neohorm A/S, Candor Kemiske A/S, Grundstenen A/S, Delta Care A/S, Cousin Corp. ApS, Havnegade 2 B, Aarhus ApS, Malmøgade 4 ApS, Vesterbrogade 90 ApS samt Stoic A/S. Kaj Egon Hansen (61 år) Formand for bestyrelsen for den selvejendende Institution Fælleseje samt medlem af bestyrelsen for Renewagy A/S, Aktieselskabet af og Cha Furniture A/S. Kren Erik Nielsen (47 år) Bestyrelsesformand i Raaco International A/S og Comoto ApS samt bestyrelsesmedlem i Pharmavie Consult A/S, Sharecon A/S og Raaco Holding ApS. Tillige medlem af direktionen i Comoto ApS, Raaco Holding ApS, Kren Holding ApS og Kren ApS. Direktion: Per Brøndum Andersen, adm. direktør Medlem af direktion i ALPA ApS. 7

8 IDÉGRUNDLAG OG MÅL OLICOM A/S Idégrundlag Olicom A/S ( Selskabets ) vedtægtsmæssige formål blev i 2006 udvidet til at omfatte direkte eller indirekte investeringer i selskaber, ejendomme og andre formuegoder og finansielle instrumenter i Danmark og i udlandet. Det er Selskabets hensigt at realisere en strategi om at opbygge et betydeligt ejendomsselskab, der arbejder bredt indenfor ejendomssegmentet, dvs. såvel investering i som udvikling af ejendomme. Langsigtet målsætning Det er Olicoms målsætning at skabe merværdi for Selskabets aktionærer på et konkurrencedygtigt niveau. De vigtigste nøgletal, som det er målsætningen at realisere om nogle år, vil være resultatet før skat henholdsvis før og efter værdireguleringer i forhold til investeret kapital i segmentet for investeringsejendomme. Målsætningen for dette nøgletal er i niveauet 6-8% før værdireguleringer. Set over en længere tidshorisont er målsætningen for det gennemsnitlige nøgletal efter værdireguleringer i niveauet 10%. I udviklingssegmentet er målsætningen for Selskabet at realisere højere nøgletal for resultatet før skat i forhold til den investerede kapital, dvs. i niveauet 12-14%. Det skal dog tages i betragtning, at der i dette segment er en noget højere risiko og således større usikkerhed for opnåelsen af nøgletallet. Kapitalstrukturen tilstræbes at være med en egenfinansiering i niveauet med 20-40% egenfinansiering, mens resten planlægges lånefinansieret. Med hensyn til udbytte vil Selskabet ikke i den nærmeste fremtid udlodde frie reserver til aktionærerne, men foretage konsolidering. På længere sigt vil udbyttepolitikken blive revurderet, idet det også her er hensigten at følge markedspraksis for lignende selskaber. 8

9 ÅRET I HOVEDTRÆK KONCERNEN Året 2008 var især præget af Selskabets omdannelse til ejendomsselskab og af finanskrisen, som gennem året tiltog kraftigt. Året kan i hovedpunkter karakteriseres som følge: Resultat af primær drift før værdireguleringer og renter udgør 12,6 mio. kr.(2007: 7,4 mio. kr.) og periodens resultat er negativt med 53,7 mio. kr.(2007: -1,0 mio. kr.). Apportindskud af ejendomsportefølje på netto 100 mio. kr. blev gennemført i marts Goodwill ved denne transaktion på 16,9 mio. kr. er afskrevet. Købet af ejendomsselskabet Aktiv Gruppen blev gennemført den 30. juni 2008, og den tilhørende kapitalforhøjelse til finansieringen af købet på ca. 100 mio. kr. blev gennemført den 11. juli Finanskrisen har reduceret efterspørgslen efter såvel boliger som erhvervsejendomme betragteligt. Resultatforventningerne til 2009 er ikke oplyst, idet disse ikke på rimelig vis kan vurderes under de nuværende markedsbetingelser. Ejendomme og projekter er værdiansat til markedsværdi på basis af vurderet opnåelig salgspris eller discounted cash flow opgørelse. Investeringsejendomme er i denne anledning nedskrevet med 20 mio. kr. Bankernes begrænsede likviditet har vanskeliggjort finansieringstilsagn til Selskabets forretningsområde. Roskilde Banks konkurs og herefter følgende krav om afvikling af lån til flere projekter har medført, at Selskabet ikke har kunnet udvikle disse projekter på forsvarlig vis. Selskabet har således ikke i praksis haft kontrol over projekterne og derfor ikke medtaget disse i koncernregnskabet. Værdien af disse projekter udgjorde i forbindelse med købet i juni 2008 af Aktiv Gruppen ca. 2% af den samlede nettoværdiberegning. Olicom hæfter ikke for lån til disse konkrete projekter. Selskabets mest værdifulde projekter er stadig i behold, men tidshorisonten for igangsættelse eller fortsættelse er tidsmæssigt udskudt respektive forlænget. Disse projekters værdi består af forventede fremtidige positive cash flow, og værdien heraf er indeholdt i posten Igangværende arbejder. Denne værdi er testet ved anvendelse af discounted cash flow opgørelse og diskonteringsfaktor på 15% p.a. Selskabet har valgt at nedskrive ca. 20 mio. kr. på et mellemværende med ADR Nr ApS. Mellemværendet er fremkommet i forbindelse med, at et ejendomskøb, der blev foretaget i oktober 2007 mellem ADR Nr ApS og et af de i marts 2008 apportindskudte selskaber, blev tilbageført, idet de anførte købsbetingelser ikke kunne opfyldes, især pga. finansieringsforhold i relation til en konkursramt bank. 9

10 Selskabet har gennem 2008 forøget sin bankgæld betydeligt i forbindelse med ovennævnte akkvisitioner. Herudover har finanskrisen tillige haft betydelig indvirken på den finansielle sektor, som også omtalt i de tidligere punkter, hvilket har gjort det betydeligt vanskeligere at få finansieret/refinansieret ejendomsprojekter. Selskabet har i marts 2009 fået yderligere facilitet på plads og samtidig forventer Selskabet, at igangværende forhandlinger om frasalg af enkelte projekter falder på plads senere i 2009, hvilket er baggrunden for, at ledelsen vurderer at have tilstrækkelig likviditet til behovet for Dette er tillige grundlaget for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. 10

11 KONCERNOVERSIGT Ultimo 2008 var den overordnede beskrivelse af Olicom-koncernen som følger: Olicom A/S Porteføljeejendomme Udviklingsejendomme Castor Holding A/S Danmark 100% ejerskab Aktiv Gruppen Holding A/S* Danmark 100% ejerskab Nygade 29-39, Ikast ApS Danmark 100% ejerskab Real Ejendomme A/S Danmark 100% ejerskab IT-aktiviteter Anpartsselskabet af 10. april 2006 Danmark 100% ejerskab 50,01% 49,99% Aktiv Gruppen Udvikling A/S Danmark 100% ejerskab Aktiv Gruppen Udvikling Herning A/S Danmark 100% ejerskab Aktiv Gruppen Norge AS *: Selskabet og dets datterselskaber er ikke konsolideret i årsregnskabet, jf. ledelsesberetningen 11

12 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Koncernregnskabets hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstallene for 2006 og 2007 vedrører den apportindskudte koncern Castor Holding jf. efterfølgende beskrivelse heraf. Koncernen er ændret væsentligt i 2008, hvorfor dette skal haves in mente ved sammenligningen. Oversigten indeholder ikke tal for årene 2004 og 2005, idet Castor Holding koncernen blev etableret i disse år og derfor ikke havde sammenlignelige forhold med nuværende aktiviteter. Hovedtal (t.kr.): RESULTATOPGØRELSE Omsætning udviklingsaktiviteter Lejeindtægter Omsætning i alt Resultat af primær drift før værdireguleringer Værdireguleringer m.m Resultat primær drift Finansielle poster Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat BALANCE Anlægsaktiver Kortfristede aktiver Likvide beholdninger Egenkapital ultimo Hensættelser Andre langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Balancesum PENGESTRØM Driftsaktivitet Investeringsaktivitet NØGLETAL Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) 4,96 5,47 0,21 Aktiekurs, ultimo (kr.) 3,60 2,51 0,03 Egenkapitalforrentning (%) N/A -1,09-31,77 Earnings Per Share (EPS) (kr.) 1,44-0,06-0,07 Vægtet gennemsnitlig udestående aktier i tusinder Antal medarbejdere, ultimo Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal

13 BERETNING OLICOM A/S (KONCERNEN) Olicom A/S i 2008 Omdannelse af Olicom til ejendomsselskab Den 12. marts 2008 gennemførte Olicom en kapitalforhøjelse på DKK 128,3 mio. Kapitalforhøjelsen fandt sted i form af apportindskud af selskaberne Castor Holding A/S (Castor Holding ) og Nygade 29-39, Ikast ApS ( Nygade ) til en samlet værdi på DKK 100 mio. og i form af gældskonvertering for et beløb på DKK 28,3 mio. Da ejendomsporteføljen af erhvervsejendomme i Castor Holding udgør den økonomisk mest væsentlige aktivitet i de tre selskaber, indebærer de internationale regnskabsstandarder (IFRS som godkendt af EU), at regnskabsaflæggelsen skal ske med Castor Holding som det fortsættende selskab. I praksis betyder det, at regnskabet skal aflægges som om Castor Holding havde erhvervet Olicom og Nygade, og således var koncernens moderselskab. Det hermed aflagte årsregnskab omfatter således Castor Holdings driftsresultat for hele 2008, medens driftsresultat for Olicom og Nygade er indregnet fra 12. marts Sammenligningstal for 2007 vedrører alene Castor Holding. I starten af 2. kvartal gennemførte Selskabet yderligere kapitalforhøjelser i form af en fortegningsemission på DKK 70,4 mio. og tillige en gældskonvertering på DKK 4,0 mio. Overtagelse af Aktiv Gruppen Olicom indgik den 30. juni 2008 endelig købsaftale vedrørende Aktiv Gruppens (Aktiv Gruppen Holding A/S, Real Ejendomme A/S og Aktiv Gruppen Norge A/S) portefølje af ejendomsprojekter, idet betingelserne som omtalt i Selskabsmeddelelse nr. 21 af 24. juni 2008 var opfyldt. I henhold til den endelige aftale overtog Olicom nettoaktiver eksklusive rentebærende gæld for DKK 500 millioner. Udover nettoaktiverne blev der overtaget flere betingede og optionsbaserede købsaftaler vedrørende fremtidige projekter. Købet blev finansieret med DKK 100 millioner i ny egenkapital og resten i medfølgende lånekapital. Det egenkapitalfinansierede købsvederlag blev finansieret gennem udstedelse af ca. 355 mio. nye aktier til en kurs på DKK 0,28 pr. aktie. Disse aktier blev tegnet ved en rettet emission til et mindre antal professionelle investorer jf. selskabsmeddelelse af 11. juli 2008, og aktierne blev optaget til notering efter godkendelse af prospekt herfor. Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør herefter DKK 296,0 mio. Aktiv Gruppen indgår med virkning fra 30. juni 2008 i Olicom koncernens regnskab dog med visse afvigelser jf. efterfølgende. Roskilde Bank, som er en af Aktiv Gruppens større bankforbindelser, fik umiddelbart efter Olicoms overtagelse af Aktiv Gruppen likviditetsproblemer og er nu under afvikling. Roskilde Bank havde i forbindelse med Olicoms køb af Aktiv Gruppen afgivet tilsagn om fortsatte faciliteter til gennemførelse af igangværende projekter, men bankens nye situation resulterede i, at Aktiv Gruppen i strid med de indgåede aftaler i stedet blev mødt med krav om afvikling af disse faciliteter. Denne ageren fra bankens side medførte, at Selskabet ikke har kunnet udvikle og styre projekterne på normal og forsvarlig vis. Selskabet har således ikke haft kontrol over projekterne og derfor ikke medtaget disse i koncernregnskabet. Den samlede bankgæld i disse projekter udgjorde ultimo året ca. DKK 170 mio. og den beregnede projektværdi i samme størrelsesorden. Værdien af disse projekter udgjorde i forbindelse med købet i juni 2008 af Aktiv Gruppen ca. 2% af den samlede værdiberegning. Olicom hæfter ikke for lån til disse konkrete projekter. 13

14 Selskabet udskilte derfor i november 2008 de projekter, som førnævnte bank ikke havde finansieret, i selvstændig delkoncern for at kunne styre projekterne på en forretningsmæssig forsvarlig vis. Dette var absolut nødvendigt, idet undladelse heraf ville medføre, at værdien af projekterne stort set ville forsvinde. Selskabet fik således kontrol over de mest betydningsfulde projekter af Aktiv Gruppens portefølje og herved fastholdt et godt fundament for fremtiden. Denne del af projekterne er medregnet i koncernregnskabet fra udskillelsen i november De norske projekter, som ligger i egen delkoncern, har Selskabet haft kontrol med fra overtagelsesdagen 1. juli 2008, hvorfor denne del af Aktiv Gruppen er indregnet i koncernregnskabet fra dette tidspunkt. Investeringsejendomme I investeringsejendommene har der været gennemført forbedringsprojekter med det formål at optimere udlejningssituationen, for herved på sigt at forøge ejendommenes handelsværdi. Selskabet har i året måtte konstatere en lidt forringet lejesituation og tillige et generelt prisfald på investeringsejendomme. Prisfaldet har medført, at Selskabet har valgt at nedskrive disse ejendomme med 20 mio. kr. De mindre ejendomme i porteføljen søges afhændet, og der er i denne anledning solgt/indgået salgskontrakter i året for ca. 8 mio. kr. Porteføljen af investeringsejendomme kan beskrives som følger: Kanalvej , Lumbyvej 11, 5000 Odense Ejendommen er beliggende i den nordvestlige del af Odense by direkte ned til Odense kanal, et område, der forventes at gennemgå en stor udvikling gennem den nærmeste årrække. Området omkring Odense Havn vil gennemgå en forvandling fra en industrihavn til en ny, levende bydel. Kanalvej ligger som udkantsområde til den indre havn, og det må forventes, at forvandlingen af havnen på sigt vil brede sig til dette område. Ejendommen består af et stort antal bygninger opført i perioden Bebyggelsen består bl.a. af 4 kontortårne af nyere dato på i alt m² samt kælder på 768 m². Denne kontorbygning har været ledig siden medio 2008, men de igangsatte initiativer til genudlejning har vist, at der fra flere sider er interesse for lejemål i ejendomme. Den øvrige del af ejendommen består af ca. 30 ejendomme på i alt m² samt kælder på m², som anvendes til produktion/lager. En del af disse bygninger er ledige. Der kan bygges yderligere ca m² erhvervsbyggeri på grunden. Lejeindtægten for 2008 udgør DKK 2,1 mio. Ved fuld udlejning vil lejen udgøre ca. DKK 10 mio. Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ udgjorde DKK 157,1 mio. 14

15 Ejendommen er optaget til en værdi på DKK 136,0 mio. kr. baseret på en mæglervurdering for kontortårnene i størrelsesordenen DKK 45 mio. kr. tillagt beregnet værdi af mulige byggeretter på det resterende grundareal, der udgør ca m². 15

16 Hadsundvej 164, 8900 Randers Ejendommen er beliggende i den nordøstlige del af Randers by i et område, der er bærer præg af at være det gamle kaserneområde. Bygningsmassen er placeret ca. midt på grunden, og de udenom liggende friarealer er for størstedelens vedkommende udlagt til grønt område. Foran bygningerne er der et befæstet areal, der giver gode tilkørselsforhold til diverse lastbiler samt parkeringsforhold til Ejendommens lejere. Ejendommen er bygget i flere etaper og er primært placeret i tre grupper på grunden. Hovedbygningen er opført i 1957 med div. til og ombygninger i perioden Hadsundvej 164, 8900 Randers Bygningerne anvendes til lager og produktion og har et samlet erhvervsareal på m². Der kan bygges yderligere ca m² erhvervsbygninger på grunden. Ejendommen er udlejet til en samlet årlig leje på DKK 3,4 mio. Offentlig ejendomsvurdering per 1/ udgjorde DKK 35,5 mio. Ejendommen er optaget til en vurderet markedsværdi på DKK 38,0 mio. baseret på valuarvurdering, der er tillagt værdien af byggeretter. Nygade 29-39, 7430 Ikast Ejendommene er beliggende centralt i Ikast by tæt på jernbanen i et mindre område, der er udlagt til industrikvarter. På den anden side af Nygade er der boligkvarter. Området er kendetegnet ved tidligere at have været aktivt industriområde. I starten af 2000 er hele facaden til Nygade renoveret i meget flot arkitektonisk stil, hvilket har givet sig udslag i, at ejendommen er blevet kåret som byens flotteste ejendom i Hovedbygningen ligger midt for bygningsmassen og indeholder administrationsfløj. Nygade 29-39, 7430 Ikast Ejendommen består af 12 særskilte bygninger indrettet til fabrikation/ værksted og er opført i perioden og væsentligt ombygget i perioden Etagearealet er på i alt m², medens grundarealet er på m². Bygningerne er delvist udlejede til en leje p.a. på DKK 2,4 mio. Ved fuld udlejning udgør lejeindtægten ca. DKK 2,7 mio. Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ udgjorde DKK 33,5 mio. 16

17 Ejendommen er optaget til en værdi på DKK 24,0 mio. baseret på valuarvurdering. Kompasrosevej 6, Dragør (Hangar) Ejendommen er i 2008 tilbageført til tidligere ejer, idet betingelserne for gennemførelsen af en overdragelse til Castor Holding A/S ikke kunne opnås jf. omtalen heraf under Året i hovedtræk. Hiort Lorenzens Vej 55-59B, 6100 Haderslev Bygningen er opført i 1992 i mursten med tegltag. Ejendommen består af 4 ejerlejligheder med et samlet areal på 756 m². Ejendommen er udlejet til Aldi og en bodega med en samlet årlig leje på DKK 0,6 mio. Ejendommen er erhvervet af Castor Holding A/S for DKK 9,5 mio. i 2007 og ansat til en værdi på DKK 8,0 mio. kr. baseret på 7% s forrentning. Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ udgjorde DKK 8,1 mio. kr. Istedvej 2, 6330 Padborg Bygningen er opført i 1989 som kombineret kontor- og lager. Kontorarealet udgør 603 m² og lageret m² eller i alt m². En del af lageret er udlejet for DKK 0,2 mio. p.a., medens ejendommen fuldt udlejet forventes i niveauet DKK 0,6 mio. kr. p.a. Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ udgjorde DKK 9,4 mio. kr. Ejendommen er optaget til en værdi på DKK 7,0 mio. kr. baseret på valuarvurdering reguleret for ugunstig lejesituation. Vandmestervej 18, 2630 Tåstrup Ejendommen består af flere mindre huse, som er sammenbyggede. Bygningen er opført i 1981 med væsentlig til- og ombygning i Det samlede grundareal udgør 411 m². Ejendommen anvendes til kontor og bolig, som er udlejet til DKK 0,3 mio. kr. Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ udgjorde DKK 2,8 mio. kr. Ejendommen er ansat til en værdi på DKK 3,9 mio. kr. baseret på anskaffelsessummen. Titangade 18, 2200 København N Ejendommen er opført i 1938 med en væsentlig til og ombygning i Bebyggelsen er opført i mursten og halvdelen af ejendommen er i 2 etager. Erhvervsarealet udgør 952 m² samt kælder på 32 m². Ejendommen er udlejet til håndværks- og foreningsvirksomhed. Lejeindtægten for 2008 udgør ca. DKK 0,5 mio. Værdiansættelsen er i afgørende grad påvirket af Københavns Kommunes tilbagekøbsret på grunden, som kan gøres gældende i Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ udgjorde DKK 10,8 mio. 17

18 Ejendommen er ansat til en værdi på DKK 2,5 mio. baseret på valuarvurdering og førnævnte tilbagekøbsret. 18

19 Ribevej 6, 8900 Randers og Grøftebjergvej 25, 5492 Vissenbjerg Disse ejendomme er afhændet i 2008 til stort set den bogførte værdi, svarende til godt DKK 5 mio. kr. Broby Sykehus, Sverige Ejendommen, som tidligere har været anvendt som sygehus, er beliggende i Broby mellem Karlshamn og Kristiansstad i Skåne. Bebyggelsen består af 21 bygninger med et samlet erhvervsareal på ca m². Grundarealet udgør m². Kun en mindre del af bygningerne er udlejet for ca. SEK 0,3 mio. kr., hvortil kommer indtægt fra skovhugst på ca. SEK 1,0 mio. kr. Ejendommen er ansat til en værdi på DKK 12,0 mio. kr. baseret på valuarvurdering, der er reduceret med efterfølgende prisfald og træhugst Den skattemæssigt ansatte værdi af ejendommen androg SEK 13,8 mio. kr. for kalenderåret Efterfølgende tabel udviser den oprindelige indskudspris fra marts 2008 og den pr. 31. december 2008 vurderede værdi, som er anvendt i årsregnskabet samt den i ejendommene eksisterende gæld til kreditinstitutter. Ejendom* Beliggende Oprindelig indskudspris Værdi i årsregnskabet Gæld til kreditinstitut Kanalvej Odense 136,0 136,0 45,5 Hadsundvej 164 Randers 44,7 38,0 35,7 Nygade Ikast 33,7 24,0 25,4 Hiort Lorenzens Vej Haderslev 9,5 8,0 2,6 Istedvej 2 Padborg 9,1 7,0 8,8 Vandmestervej 18 Tåstrup 3,9 3,9 2,1 Titangade 18 København 2,5 2,5 2,9 Broby Sykehus Broby, Sverige 15,0 12,0 0,6 * Alle beløb er i DKK mio. Aktiv Gruppens projekter Den projektportefølje, der blev overtaget ved købet af Aktiv Gruppen og som der er kontrol over, domineres værdimæssigt især af 2 store projekter, 1 i Danmark (Herning) og 1 i Norge (Justnes). Herudover er der en del mindre projekter i begge lande. I Danmark Herning I Herning blev der i slutningen af 2007 indgået et banebrydende samarbejde med Herning Kommune om udviklingen af et areal på ca. 800 hektar i den nordlige del af Herning. Samarbejdet er etableret i form af et fælles selskab, hvor kommunen ejer 40% og Aktiv Gruppen 60%. Selskabet udgør det fælles udviklingsselskab og skal fungere således, at kommunen indskyder deres jordbesiddelser i området i selskabet samtidig med, at Aktiv Gruppen finansierer udviklingen af arealet og købet af de tilstødende private jorder, der også skal indgå i projektet. De primære elementer i projektet udgør: Anlæg af sø (Holing sø), der bl.a. skal rumme et internationalt rostadion med tilhørende landanlæg Etablering af infrastruktur indenfor området 19

20 Udstykning af ca. 420 parcelhusgrunde ved Holing sø og på 2 øer i søen, hvoraf mange får direkte adgang til søen Etablering af internationalt golfcenter med hullers golfbane Udstykning af ca. 525 parcelhusgrunde ved golfbanerne, således at boligområderne ligger direkte ud til golfbanerne Erhvervsudstykning ved Vesterholmsvej til anvendelse til kontor, lager og lettere produktion Etablering af ferieboliger Herudover forventes i senere etaper etableret ca yderligere boliger i området, ligesom der ned til søen bliver et stort erhvervsområde til kontorer og liberale erhverv. I samarbejdet med kommunen har parterne gensidigt forpligtet hinanden til at fremme planlægningen mest muligt, hvilket betyder, at Selskabet sammen med rådgivere, primært Årstidernes Arkitekter, de rådgivende ingeniørfirmaer Rambøll og Tri-Consult samt på golfdelen European Golfdesign og Golf Management, arbejder aktivt sammen med kommunen i såvel det forberedende arbejde som i fasen med lokalplanernes udarbejdelse. I praksis styres udviklingen overordnet af en gruppe med repræsentanter fra såvel kommunen som Aktiv Gruppen, og med arbejdsgrupper på detailspørgsmål, hvor Aktiv Gruppen også er repræsenteret. Dette har resulteret i en innovativ måde at udarbejde lokalplanregulering på. Status på lokalplanarbejdet er: Masterplan for området er politisk godkendt marts 2008 Lokalplaner og kommuneplantillæg kører sideordnet og forventes godkendt løbende igennem 2009 Udkast foreligger og behandles i arbejdsgrupperne Når det fælles selskab starter egentlig kommerciel aktivitet og planlægningen er afsluttet, skal kommunen sælge sine aktier i det fælles selskab. Det forventes, at de første parcelhusgrunde kan sættes til salg i slutningen af 2009, og at byggemodningen starter i foråret Øvrige projekter: Af øvrige udviklingsprojekter skal særligt nævnes følgende: Med Dansk Folkeferie har Aktiv Gruppen et samarbejde om udviklingen af deres feriecentre. Salget af sommerhuse i detailsalg gik i 2008 i stå og resulterede kun i forholdsvis få salg, men herud- 20

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 28/2008 Frederiksberg, 25. november 2008 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs i København, offentliggør

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2008

Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Selskabsmeddelelse nr. 02/2009 Frederiksberg 31. marts 2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Et år præget af selskabets omdannelse til ejendomsselskab og finanskrisen Resultat af primær drift før værdireguleringer

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Selskabsmeddelelse nr. 10/2009 Frederiksberg 29. maj 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Et kvartal der stadig er præget af finanskrisen og den globale recession Omsætningen i udviklingssegmentet udgør

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Et halvår præget af generelt begrænset aktivitet i ejendomsmarkedet, dog ser Olicom svage positive tegn i den seneste tid

Et halvår præget af generelt begrænset aktivitet i ejendomsmarkedet, dog ser Olicom svage positive tegn i den seneste tid Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Frederiksberg 28. august 2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Et halvår præget af generelt begrænset aktivitet i ejendomsmarkedet, dog ser Olicom svage positive tegn i den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartal præget af tab ved salg af ejendom og afsluttet salg af projekt.

Kvartal præget af tab ved salg af ejendom og afsluttet salg af projekt. Selskabsmeddelelse nr. 10/2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Århus 31. maj 2010 Kvartal præget af tab ved salg af ejendom og afsluttet salg af projekt. Resultat af primær drift er negativt med 3,1 mio.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Olicom s engagement, men en endelig aftale er ikke indgået herom på nuværende tidspunkt.

Olicom s engagement, men en endelig aftale er ikke indgået herom på nuværende tidspunkt. Selskabsmeddelelse nr. 03/2010 Århus 31. marts 2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2009 Et år præget af lav forretningsaktivitet og betydelige nedskrivninger. Årets resultat er negativt med 131,4 mio. kr.,

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

OLICOM A/S

OLICOM A/S OLICOM A/S ----------------------- Rahbeks Allé 21, DK-1801 Frederiksberg C -------------------------------------------- CVR-nr. 76 80 00 14 ÅRSRAPPORT FOR 2008 ----------------------------------- 24.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

OLICOM A/S -----------------------

OLICOM A/S ----------------------- OLICOM A/S ----------------------- Europaplads 16, 3, DK-8000 Århus C -------------------------------------------- CVR-nr. 76 80 00 14 ÅRSRAPPORT FOR 2009 ----------------------------------- 25. regnskabsår

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr CJ Holding II ApS CVR-nr. 35 24 19 22 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/08 2014 Torben Jørgensen Dirigent CJ Holding II ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Virum Torv 4 Holding ApS

Virum Torv 4 Holding ApS Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 32076610 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. februar 2013 René Larsen

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere