OLICOM A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLICOM A/S -----------------------"

Transkript

1 OLICOM A/S Rahbeks Allé 21, DK-1801 Frederiksberg C CVR-nr ÅRSRAPPORT FOR regnskabsår

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side PÅTEGNINGER... 3 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 LEDELSESBERETNING... 6 Selskabsoplysninger... 6 Bestyrelse og direktion... 7 Idégrundlag og mål koncernen... 8 Året i hovedtræk koncernen... 9 Koncernoversigt Hoved- og nøgletal koncernen Beretning koncernen Aktionærinformation Regnskabsberetning koncernen Året i hovedtræk moderselskabet Beretning moderselskabet Regnskabsberetning moderselskabet ÅRS- OG KONCERNREGNSKAB 1. JANUAR 31. DECEMBER Anvendt regnskabspraksis Koncernens resultatopgørelse Koncernens balance Koncernens egenkapitalopgørelse Koncernens pengestrømsopgørelse Konncernens noter Moderselskabets resultatopgørelse Moderselskabets balance Moderselskabets egenkapitalopgørelse Moderselskabets noter... 67

3 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Olicom A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og pengestrømme samt resultatet. Ledelsens beretning giver endvidere et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiviteter samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 22. april 2009 Direktionen: Per Brøndum Andersen Adm. direktør Bestyrelsen: Eric Korre Horten Kaj Egon Hansen Kren Erik Nielsen Formand Godkendt på generalforsamlingen, den 29. april 2009 Dirigent 3

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Olicom A/S Vi har revideret årsrapporten for Olicom A/S for regnskabsåret 1. januar december 2008, side 1-73, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som for moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Bortset fra de forhold, som er anført i nedenstående afsnit, er det vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 4

5 Forbehold Som det fremgår af afsnittet Overtagelse af Aktiv Gruppen i ledelsesberetningen side 13 og 14 har virksomheden i regnskabsåret erhvervet Aktiv Gruppen, der består af en række projekter i selskaber og datterselskaber under Aktiv Gruppen Holding A/S, Real Ejendomme A/S og Aktiv Gruppen Norge A/S. En af Aktiv Gruppens større bankforbindelser havde i forbindelse med Olicoms køb af Aktiv Gruppen afgivet tilsagn om fortsatte faciliteter til gennemførelse af en række igangværende projekter. Som følge af, at banken er under afvikling er Olicom i stedet mødt med krav om afvikling af disse kreditfaciliteter, hvorfor ledelsen konkluderede, at Olicom ikke har haft kontrol over de berørte projekter. Derfor overtog selskabets ledelse i november 2008 kun de selskaber i Aktiv Gruppen, som banken ikke havde finansieret og som dermed er under kontrol af Olicom. Der er usikkerhed knyttet til rækkevidden af den foretagne overtagelse og beskaffenheden af selskabets dokumentation gør det ikke muligt for os at få tilstrækkelig overbevisning om, hvorvidt afgrænsningen af udeholdelsen af aktiver og gæld i forbindelse med anførte overtagelse er berettiget. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten, bortset fra den mulige virkning af det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Supplerende oplysninger Uden at det har givet anledning til forbehold men alene en supplerende oplysning skal vi gøre opmærksom på oplysningerne i året i hovedtræk, side 10, hvori ledelsen redegør for usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften de næste 12 måneder. Usikkerheden henføres til, at salg af nogle projekter og ejendomme i regnskabsåret 2009 er en forudsætning for tilstrækkelig finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de næste 12 måneder. Ledelsen bedømmer, at tilstrækkelig likviditet bliver tilvejebragt ved salg af projekter og ejendomme i regnskabsåret 2009 og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift. København, den 22. april 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jens Otto Damgaard statsautoriseret revisor Torben Nørskov Jensen statsautoriseret revisor 5

6 SELSKABSOPLYSNINGER Navn, adresse og stiftelsesdato Olicom A/S Rahbeks Allé 21 DK-1801 Frederiksberg C Telefon: (+45) Telefax: (+45) Hjemmeside: Olicom A/S blev stiftet den 12. december Hjemsted Olicom A/S hjemsted er Frederiksberg kommune. Registrering Olicom A/S er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr Regnskabsår Olicom A/S regnskabsår er kalenderåret. Revisorer PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen Hellerup Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 29. april 2009, kl hos Philip & Partnere, Vognmagergade 7, 1120 København K. 6

7 BESTYRELSE OG DIREKTION Bestyrelse: Eric Korre Horten (55 år), formand Formand for bestyrelsen for Sense A/S, PLH Arkitekter A/S, Stockholmsgade 41 ApS, I/S Salzgitter, I/S Tysk Ejendomsinvest og Investeringskreds I A/S samt medlem af bestyrelsen for Neohorm A/S, Candor Kemiske A/S, Grundstenen A/S, Delta Care A/S, Cousin Corp. ApS, Havnegade 2 B, Aarhus ApS, Malmøgade 4 ApS, Vesterbrogade 90 ApS samt Stoic A/S. Kaj Egon Hansen (61 år) Formand for bestyrelsen for den selvejendende Institution Fælleseje samt medlem af bestyrelsen for Renewagy A/S, Aktieselskabet af og Cha Furniture A/S. Kren Erik Nielsen (47 år) Bestyrelsesformand i Raaco International A/S og Comoto ApS samt bestyrelsesmedlem i Pharmavie Consult A/S, Sharecon A/S og Raaco Holding ApS. Tillige medlem af direktionen i Comoto ApS, Raaco Holding ApS, Kren Holding ApS og Kren ApS. Direktion: Per Brøndum Andersen, adm. direktør Medlem af direktion i ALPA ApS. 7

8 IDÉGRUNDLAG OG MÅL OLICOM A/S Idégrundlag Olicom A/S ( Selskabets ) vedtægtsmæssige formål blev i 2006 udvidet til at omfatte direkte eller indirekte investeringer i selskaber, ejendomme og andre formuegoder og finansielle instrumenter i Danmark og i udlandet. Det er Selskabets hensigt at realisere en strategi om at opbygge et betydeligt ejendomsselskab, der arbejder bredt indenfor ejendomssegmentet, dvs. såvel investering i som udvikling af ejendomme. Langsigtet målsætning Det er Olicoms målsætning at skabe merværdi for Selskabets aktionærer på et konkurrencedygtigt niveau. De vigtigste nøgletal, som det er målsætningen at realisere om nogle år, vil være resultatet før skat henholdsvis før og efter værdireguleringer i forhold til investeret kapital i segmentet for investeringsejendomme. Målsætningen for dette nøgletal er i niveauet 6-8% før værdireguleringer. Set over en længere tidshorisont er målsætningen for det gennemsnitlige nøgletal efter værdireguleringer i niveauet 10%. I udviklingssegmentet er målsætningen for Selskabet at realisere højere nøgletal for resultatet før skat i forhold til den investerede kapital, dvs. i niveauet 12-14%. Det skal dog tages i betragtning, at der i dette segment er en noget højere risiko og således større usikkerhed for opnåelsen af nøgletallet. Kapitalstrukturen tilstræbes at være med en egenfinansiering i niveauet med 20-40% egenfinansiering, mens resten planlægges lånefinansieret. Med hensyn til udbytte vil Selskabet ikke i den nærmeste fremtid udlodde frie reserver til aktionærerne, men foretage konsolidering. På længere sigt vil udbyttepolitikken blive revurderet, idet det også her er hensigten at følge markedspraksis for lignende selskaber. 8

9 ÅRET I HOVEDTRÆK KONCERNEN Året 2008 var især præget af Selskabets omdannelse til ejendomsselskab og af finanskrisen, som gennem året tiltog kraftigt. Året kan i hovedpunkter karakteriseres som følge: Resultat af primær drift før værdireguleringer og renter udgør 12,6 mio. kr.(2007: 7,4 mio. kr.) og periodens resultat er negativt med 53,7 mio. kr.(2007: -1,0 mio. kr.). Apportindskud af ejendomsportefølje på netto 100 mio. kr. blev gennemført i marts Goodwill ved denne transaktion på 16,9 mio. kr. er afskrevet. Købet af ejendomsselskabet Aktiv Gruppen blev gennemført den 30. juni 2008, og den tilhørende kapitalforhøjelse til finansieringen af købet på ca. 100 mio. kr. blev gennemført den 11. juli Finanskrisen har reduceret efterspørgslen efter såvel boliger som erhvervsejendomme betragteligt. Resultatforventningerne til 2009 er ikke oplyst, idet disse ikke på rimelig vis kan vurderes under de nuværende markedsbetingelser. Ejendomme og projekter er værdiansat til markedsværdi på basis af vurderet opnåelig salgspris eller discounted cash flow opgørelse. Investeringsejendomme er i denne anledning nedskrevet med 20 mio. kr. Bankernes begrænsede likviditet har vanskeliggjort finansieringstilsagn til Selskabets forretningsområde. Roskilde Banks konkurs og herefter følgende krav om afvikling af lån til flere projekter har medført, at Selskabet ikke har kunnet udvikle disse projekter på forsvarlig vis. Selskabet har således ikke i praksis haft kontrol over projekterne og derfor ikke medtaget disse i koncernregnskabet. Værdien af disse projekter udgjorde i forbindelse med købet i juni 2008 af Aktiv Gruppen ca. 2% af den samlede nettoværdiberegning. Olicom hæfter ikke for lån til disse konkrete projekter. Selskabets mest værdifulde projekter er stadig i behold, men tidshorisonten for igangsættelse eller fortsættelse er tidsmæssigt udskudt respektive forlænget. Disse projekters værdi består af forventede fremtidige positive cash flow, og værdien heraf er indeholdt i posten Igangværende arbejder. Denne værdi er testet ved anvendelse af discounted cash flow opgørelse og diskonteringsfaktor på 15% p.a. Selskabet har valgt at nedskrive ca. 20 mio. kr. på et mellemværende med ADR Nr ApS. Mellemværendet er fremkommet i forbindelse med, at et ejendomskøb, der blev foretaget i oktober 2007 mellem ADR Nr ApS og et af de i marts 2008 apportindskudte selskaber, blev tilbageført, idet de anførte købsbetingelser ikke kunne opfyldes, især pga. finansieringsforhold i relation til en konkursramt bank. 9

10 Selskabet har gennem 2008 forøget sin bankgæld betydeligt i forbindelse med ovennævnte akkvisitioner. Herudover har finanskrisen tillige haft betydelig indvirken på den finansielle sektor, som også omtalt i de tidligere punkter, hvilket har gjort det betydeligt vanskeligere at få finansieret/refinansieret ejendomsprojekter. Selskabet har i marts 2009 fået yderligere facilitet på plads og samtidig forventer Selskabet, at igangværende forhandlinger om frasalg af enkelte projekter falder på plads senere i 2009, hvilket er baggrunden for, at ledelsen vurderer at have tilstrækkelig likviditet til behovet for Dette er tillige grundlaget for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. 10

11 KONCERNOVERSIGT Ultimo 2008 var den overordnede beskrivelse af Olicom-koncernen som følger: Olicom A/S Porteføljeejendomme Udviklingsejendomme Castor Holding A/S Danmark 100% ejerskab Aktiv Gruppen Holding A/S* Danmark 100% ejerskab Nygade 29-39, Ikast ApS Danmark 100% ejerskab Real Ejendomme A/S Danmark 100% ejerskab IT-aktiviteter Anpartsselskabet af 10. april 2006 Danmark 100% ejerskab 50,01% 49,99% Aktiv Gruppen Udvikling A/S Danmark 100% ejerskab Aktiv Gruppen Udvikling Herning A/S Danmark 100% ejerskab Aktiv Gruppen Norge AS *: Selskabet og dets datterselskaber er ikke konsolideret i årsregnskabet, jf. ledelsesberetningen 11

12 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Koncernregnskabets hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstallene for 2006 og 2007 vedrører den apportindskudte koncern Castor Holding jf. efterfølgende beskrivelse heraf. Koncernen er ændret væsentligt i 2008, hvorfor dette skal haves in mente ved sammenligningen. Oversigten indeholder ikke tal for årene 2004 og 2005, idet Castor Holding koncernen blev etableret i disse år og derfor ikke havde sammenlignelige forhold med nuværende aktiviteter. Hovedtal (t.kr.): RESULTATOPGØRELSE Omsætning udviklingsaktiviteter Lejeindtægter Omsætning i alt Resultat af primær drift før værdireguleringer Værdireguleringer m.m Resultat primær drift Finansielle poster Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat BALANCE Anlægsaktiver Kortfristede aktiver Likvide beholdninger Egenkapital ultimo Hensættelser Andre langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Balancesum PENGESTRØM Driftsaktivitet Investeringsaktivitet NØGLETAL Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) 4,96 5,47 0,21 Aktiekurs, ultimo (kr.) 3,60 2,51 0,03 Egenkapitalforrentning (%) N/A -1,09-31,77 Earnings Per Share (EPS) (kr.) 1,44-0,06-0,07 Vægtet gennemsnitlig udestående aktier i tusinder Antal medarbejdere, ultimo Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal

13 BERETNING OLICOM A/S (KONCERNEN) Olicom A/S i 2008 Omdannelse af Olicom til ejendomsselskab Den 12. marts 2008 gennemførte Olicom en kapitalforhøjelse på DKK 128,3 mio. Kapitalforhøjelsen fandt sted i form af apportindskud af selskaberne Castor Holding A/S (Castor Holding ) og Nygade 29-39, Ikast ApS ( Nygade ) til en samlet værdi på DKK 100 mio. og i form af gældskonvertering for et beløb på DKK 28,3 mio. Da ejendomsporteføljen af erhvervsejendomme i Castor Holding udgør den økonomisk mest væsentlige aktivitet i de tre selskaber, indebærer de internationale regnskabsstandarder (IFRS som godkendt af EU), at regnskabsaflæggelsen skal ske med Castor Holding som det fortsættende selskab. I praksis betyder det, at regnskabet skal aflægges som om Castor Holding havde erhvervet Olicom og Nygade, og således var koncernens moderselskab. Det hermed aflagte årsregnskab omfatter således Castor Holdings driftsresultat for hele 2008, medens driftsresultat for Olicom og Nygade er indregnet fra 12. marts Sammenligningstal for 2007 vedrører alene Castor Holding. I starten af 2. kvartal gennemførte Selskabet yderligere kapitalforhøjelser i form af en fortegningsemission på DKK 70,4 mio. og tillige en gældskonvertering på DKK 4,0 mio. Overtagelse af Aktiv Gruppen Olicom indgik den 30. juni 2008 endelig købsaftale vedrørende Aktiv Gruppens (Aktiv Gruppen Holding A/S, Real Ejendomme A/S og Aktiv Gruppen Norge A/S) portefølje af ejendomsprojekter, idet betingelserne som omtalt i Selskabsmeddelelse nr. 21 af 24. juni 2008 var opfyldt. I henhold til den endelige aftale overtog Olicom nettoaktiver eksklusive rentebærende gæld for DKK 500 millioner. Udover nettoaktiverne blev der overtaget flere betingede og optionsbaserede købsaftaler vedrørende fremtidige projekter. Købet blev finansieret med DKK 100 millioner i ny egenkapital og resten i medfølgende lånekapital. Det egenkapitalfinansierede købsvederlag blev finansieret gennem udstedelse af ca. 355 mio. nye aktier til en kurs på DKK 0,28 pr. aktie. Disse aktier blev tegnet ved en rettet emission til et mindre antal professionelle investorer jf. selskabsmeddelelse af 11. juli 2008, og aktierne blev optaget til notering efter godkendelse af prospekt herfor. Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør herefter DKK 296,0 mio. Aktiv Gruppen indgår med virkning fra 30. juni 2008 i Olicom koncernens regnskab dog med visse afvigelser jf. efterfølgende. Roskilde Bank, som er en af Aktiv Gruppens større bankforbindelser, fik umiddelbart efter Olicoms overtagelse af Aktiv Gruppen likviditetsproblemer og er nu under afvikling. Roskilde Bank havde i forbindelse med Olicoms køb af Aktiv Gruppen afgivet tilsagn om fortsatte faciliteter til gennemførelse af igangværende projekter, men bankens nye situation resulterede i, at Aktiv Gruppen i strid med de indgåede aftaler i stedet blev mødt med krav om afvikling af disse faciliteter. Denne ageren fra bankens side medførte, at Selskabet ikke har kunnet udvikle og styre projekterne på normal og forsvarlig vis. Selskabet har således ikke haft kontrol over projekterne og derfor ikke medtaget disse i koncernregnskabet. Den samlede bankgæld i disse projekter udgjorde ultimo året ca. DKK 170 mio. og den beregnede projektværdi i samme størrelsesorden. Værdien af disse projekter udgjorde i forbindelse med købet i juni 2008 af Aktiv Gruppen ca. 2% af den samlede værdiberegning. Olicom hæfter ikke for lån til disse konkrete projekter. 13

14 Selskabet udskilte derfor i november 2008 de projekter, som førnævnte bank ikke havde finansieret, i selvstændig delkoncern for at kunne styre projekterne på en forretningsmæssig forsvarlig vis. Dette var absolut nødvendigt, idet undladelse heraf ville medføre, at værdien af projekterne stort set ville forsvinde. Selskabet fik således kontrol over de mest betydningsfulde projekter af Aktiv Gruppens portefølje og herved fastholdt et godt fundament for fremtiden. Denne del af projekterne er medregnet i koncernregnskabet fra udskillelsen i november De norske projekter, som ligger i egen delkoncern, har Selskabet haft kontrol med fra overtagelsesdagen 1. juli 2008, hvorfor denne del af Aktiv Gruppen er indregnet i koncernregnskabet fra dette tidspunkt. Investeringsejendomme I investeringsejendommene har der været gennemført forbedringsprojekter med det formål at optimere udlejningssituationen, for herved på sigt at forøge ejendommenes handelsværdi. Selskabet har i året måtte konstatere en lidt forringet lejesituation og tillige et generelt prisfald på investeringsejendomme. Prisfaldet har medført, at Selskabet har valgt at nedskrive disse ejendomme med 20 mio. kr. De mindre ejendomme i porteføljen søges afhændet, og der er i denne anledning solgt/indgået salgskontrakter i året for ca. 8 mio. kr. Porteføljen af investeringsejendomme kan beskrives som følger: Kanalvej , Lumbyvej 11, 5000 Odense Ejendommen er beliggende i den nordvestlige del af Odense by direkte ned til Odense kanal, et område, der forventes at gennemgå en stor udvikling gennem den nærmeste årrække. Området omkring Odense Havn vil gennemgå en forvandling fra en industrihavn til en ny, levende bydel. Kanalvej ligger som udkantsområde til den indre havn, og det må forventes, at forvandlingen af havnen på sigt vil brede sig til dette område. Ejendommen består af et stort antal bygninger opført i perioden Bebyggelsen består bl.a. af 4 kontortårne af nyere dato på i alt m² samt kælder på 768 m². Denne kontorbygning har været ledig siden medio 2008, men de igangsatte initiativer til genudlejning har vist, at der fra flere sider er interesse for lejemål i ejendomme. Den øvrige del af ejendommen består af ca. 30 ejendomme på i alt m² samt kælder på m², som anvendes til produktion/lager. En del af disse bygninger er ledige. Der kan bygges yderligere ca m² erhvervsbyggeri på grunden. Lejeindtægten for 2008 udgør DKK 2,1 mio. Ved fuld udlejning vil lejen udgøre ca. DKK 10 mio. Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ udgjorde DKK 157,1 mio. 14

15 Ejendommen er optaget til en værdi på DKK 136,0 mio. kr. baseret på en mæglervurdering for kontortårnene i størrelsesordenen DKK 45 mio. kr. tillagt beregnet værdi af mulige byggeretter på det resterende grundareal, der udgør ca m². 15

16 Hadsundvej 164, 8900 Randers Ejendommen er beliggende i den nordøstlige del af Randers by i et område, der er bærer præg af at være det gamle kaserneområde. Bygningsmassen er placeret ca. midt på grunden, og de udenom liggende friarealer er for størstedelens vedkommende udlagt til grønt område. Foran bygningerne er der et befæstet areal, der giver gode tilkørselsforhold til diverse lastbiler samt parkeringsforhold til Ejendommens lejere. Ejendommen er bygget i flere etaper og er primært placeret i tre grupper på grunden. Hovedbygningen er opført i 1957 med div. til og ombygninger i perioden Hadsundvej 164, 8900 Randers Bygningerne anvendes til lager og produktion og har et samlet erhvervsareal på m². Der kan bygges yderligere ca m² erhvervsbygninger på grunden. Ejendommen er udlejet til en samlet årlig leje på DKK 3,4 mio. Offentlig ejendomsvurdering per 1/ udgjorde DKK 35,5 mio. Ejendommen er optaget til en vurderet markedsværdi på DKK 38,0 mio. baseret på valuarvurdering, der er tillagt værdien af byggeretter. Nygade 29-39, 7430 Ikast Ejendommene er beliggende centralt i Ikast by tæt på jernbanen i et mindre område, der er udlagt til industrikvarter. På den anden side af Nygade er der boligkvarter. Området er kendetegnet ved tidligere at have været aktivt industriområde. I starten af 2000 er hele facaden til Nygade renoveret i meget flot arkitektonisk stil, hvilket har givet sig udslag i, at ejendommen er blevet kåret som byens flotteste ejendom i Hovedbygningen ligger midt for bygningsmassen og indeholder administrationsfløj. Nygade 29-39, 7430 Ikast Ejendommen består af 12 særskilte bygninger indrettet til fabrikation/ værksted og er opført i perioden og væsentligt ombygget i perioden Etagearealet er på i alt m², medens grundarealet er på m². Bygningerne er delvist udlejede til en leje p.a. på DKK 2,4 mio. Ved fuld udlejning udgør lejeindtægten ca. DKK 2,7 mio. Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ udgjorde DKK 33,5 mio. 16

17 Ejendommen er optaget til en værdi på DKK 24,0 mio. baseret på valuarvurdering. Kompasrosevej 6, Dragør (Hangar) Ejendommen er i 2008 tilbageført til tidligere ejer, idet betingelserne for gennemførelsen af en overdragelse til Castor Holding A/S ikke kunne opnås jf. omtalen heraf under Året i hovedtræk. Hiort Lorenzens Vej 55-59B, 6100 Haderslev Bygningen er opført i 1992 i mursten med tegltag. Ejendommen består af 4 ejerlejligheder med et samlet areal på 756 m². Ejendommen er udlejet til Aldi og en bodega med en samlet årlig leje på DKK 0,6 mio. Ejendommen er erhvervet af Castor Holding A/S for DKK 9,5 mio. i 2007 og ansat til en værdi på DKK 8,0 mio. kr. baseret på 7% s forrentning. Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ udgjorde DKK 8,1 mio. kr. Istedvej 2, 6330 Padborg Bygningen er opført i 1989 som kombineret kontor- og lager. Kontorarealet udgør 603 m² og lageret m² eller i alt m². En del af lageret er udlejet for DKK 0,2 mio. p.a., medens ejendommen fuldt udlejet forventes i niveauet DKK 0,6 mio. kr. p.a. Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ udgjorde DKK 9,4 mio. kr. Ejendommen er optaget til en værdi på DKK 7,0 mio. kr. baseret på valuarvurdering reguleret for ugunstig lejesituation. Vandmestervej 18, 2630 Tåstrup Ejendommen består af flere mindre huse, som er sammenbyggede. Bygningen er opført i 1981 med væsentlig til- og ombygning i Det samlede grundareal udgør 411 m². Ejendommen anvendes til kontor og bolig, som er udlejet til DKK 0,3 mio. kr. Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ udgjorde DKK 2,8 mio. kr. Ejendommen er ansat til en værdi på DKK 3,9 mio. kr. baseret på anskaffelsessummen. Titangade 18, 2200 København N Ejendommen er opført i 1938 med en væsentlig til og ombygning i Bebyggelsen er opført i mursten og halvdelen af ejendommen er i 2 etager. Erhvervsarealet udgør 952 m² samt kælder på 32 m². Ejendommen er udlejet til håndværks- og foreningsvirksomhed. Lejeindtægten for 2008 udgør ca. DKK 0,5 mio. Værdiansættelsen er i afgørende grad påvirket af Københavns Kommunes tilbagekøbsret på grunden, som kan gøres gældende i Offentlig ejendomsvurdering pr. 1/ udgjorde DKK 10,8 mio. 17

18 Ejendommen er ansat til en værdi på DKK 2,5 mio. baseret på valuarvurdering og førnævnte tilbagekøbsret. 18

19 Ribevej 6, 8900 Randers og Grøftebjergvej 25, 5492 Vissenbjerg Disse ejendomme er afhændet i 2008 til stort set den bogførte værdi, svarende til godt DKK 5 mio. kr. Broby Sykehus, Sverige Ejendommen, som tidligere har været anvendt som sygehus, er beliggende i Broby mellem Karlshamn og Kristiansstad i Skåne. Bebyggelsen består af 21 bygninger med et samlet erhvervsareal på ca m². Grundarealet udgør m². Kun en mindre del af bygningerne er udlejet for ca. SEK 0,3 mio. kr., hvortil kommer indtægt fra skovhugst på ca. SEK 1,0 mio. kr. Ejendommen er ansat til en værdi på DKK 12,0 mio. kr. baseret på valuarvurdering, der er reduceret med efterfølgende prisfald og træhugst Den skattemæssigt ansatte værdi af ejendommen androg SEK 13,8 mio. kr. for kalenderåret Efterfølgende tabel udviser den oprindelige indskudspris fra marts 2008 og den pr. 31. december 2008 vurderede værdi, som er anvendt i årsregnskabet samt den i ejendommene eksisterende gæld til kreditinstitutter. Ejendom* Beliggende Oprindelig indskudspris Værdi i årsregnskabet Gæld til kreditinstitut Kanalvej Odense 136,0 136,0 45,5 Hadsundvej 164 Randers 44,7 38,0 35,7 Nygade Ikast 33,7 24,0 25,4 Hiort Lorenzens Vej Haderslev 9,5 8,0 2,6 Istedvej 2 Padborg 9,1 7,0 8,8 Vandmestervej 18 Tåstrup 3,9 3,9 2,1 Titangade 18 København 2,5 2,5 2,9 Broby Sykehus Broby, Sverige 15,0 12,0 0,6 * Alle beløb er i DKK mio. Aktiv Gruppens projekter Den projektportefølje, der blev overtaget ved købet af Aktiv Gruppen og som der er kontrol over, domineres værdimæssigt især af 2 store projekter, 1 i Danmark (Herning) og 1 i Norge (Justnes). Herudover er der en del mindre projekter i begge lande. I Danmark Herning I Herning blev der i slutningen af 2007 indgået et banebrydende samarbejde med Herning Kommune om udviklingen af et areal på ca. 800 hektar i den nordlige del af Herning. Samarbejdet er etableret i form af et fælles selskab, hvor kommunen ejer 40% og Aktiv Gruppen 60%. Selskabet udgør det fælles udviklingsselskab og skal fungere således, at kommunen indskyder deres jordbesiddelser i området i selskabet samtidig med, at Aktiv Gruppen finansierer udviklingen af arealet og købet af de tilstødende private jorder, der også skal indgå i projektet. De primære elementer i projektet udgør: Anlæg af sø (Holing sø), der bl.a. skal rumme et internationalt rostadion med tilhørende landanlæg Etablering af infrastruktur indenfor området 19

20 Udstykning af ca. 420 parcelhusgrunde ved Holing sø og på 2 øer i søen, hvoraf mange får direkte adgang til søen Etablering af internationalt golfcenter med hullers golfbane Udstykning af ca. 525 parcelhusgrunde ved golfbanerne, således at boligområderne ligger direkte ud til golfbanerne Erhvervsudstykning ved Vesterholmsvej til anvendelse til kontor, lager og lettere produktion Etablering af ferieboliger Herudover forventes i senere etaper etableret ca yderligere boliger i området, ligesom der ned til søen bliver et stort erhvervsområde til kontorer og liberale erhverv. I samarbejdet med kommunen har parterne gensidigt forpligtet hinanden til at fremme planlægningen mest muligt, hvilket betyder, at Selskabet sammen med rådgivere, primært Årstidernes Arkitekter, de rådgivende ingeniørfirmaer Rambøll og Tri-Consult samt på golfdelen European Golfdesign og Golf Management, arbejder aktivt sammen med kommunen i såvel det forberedende arbejde som i fasen med lokalplanernes udarbejdelse. I praksis styres udviklingen overordnet af en gruppe med repræsentanter fra såvel kommunen som Aktiv Gruppen, og med arbejdsgrupper på detailspørgsmål, hvor Aktiv Gruppen også er repræsenteret. Dette har resulteret i en innovativ måde at udarbejde lokalplanregulering på. Status på lokalplanarbejdet er: Masterplan for området er politisk godkendt marts 2008 Lokalplaner og kommuneplantillæg kører sideordnet og forventes godkendt løbende igennem 2009 Udkast foreligger og behandles i arbejdsgrupperne Når det fælles selskab starter egentlig kommerciel aktivitet og planlægningen er afsluttet, skal kommunen sælge sine aktier i det fælles selskab. Det forventes, at de første parcelhusgrunde kan sættes til salg i slutningen af 2009, og at byggemodningen starter i foråret Øvrige projekter: Af øvrige udviklingsprojekter skal særligt nævnes følgende: Med Dansk Folkeferie har Aktiv Gruppen et samarbejde om udviklingen af deres feriecentre. Salget af sommerhuse i detailsalg gik i 2008 i stå og resulterede kun i forholdsvis få salg, men herud- 20

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Olicom s engagement, men en endelig aftale er ikke indgået herom på nuværende tidspunkt.

Olicom s engagement, men en endelig aftale er ikke indgået herom på nuværende tidspunkt. Selskabsmeddelelse nr. 03/2010 Århus 31. marts 2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2009 Et år præget af lav forretningsaktivitet og betydelige nedskrivninger. Årets resultat er negativt med 131,4 mio. kr.,

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere