Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6"

Transkript

1 Titel Samarbejdsaftale mellem XXX og Socialstyrelsen om implementering af De Utrolige År BASIC 3-6 Dato: 28. juni 2013 Børn og Unge Sagsnr: 12/ Andreas Benediktson 1. Parterne 1.1. Samarbejdsaftalen indgås mellem XXX Kommune XXX XXX CVR-nr. EAN-nr. (Herefter benævnt "organisationen".) Ansvarlig leder: XXX Kontaktperson til XXX og Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C. Telefon: Telefax: CVR nr EAN nr Ansvarlig leder: Faglig leder Jakob Tjalve, Kontaktperson i Socialstyrelsen: Fuldmægtig Andreas Benediktson, 1

2 2. Formål 2.1. Samarbejdsaftalen vedrører implementering af De Utrolige År forældreprogrammet BASIC 3-6 i organisationen. Samarbejdsaftalen indgås på baggrund af organisationens implementeringsplan for De Utrolige År BASIC De Utrolige År BASIC 3-6 er et praktisk og alsidigt program, der kan bruges til at undervise mange forskellige typer af deltagere i programmets indhold. Den primære målgruppe for BASIC 3-6 er: Forældre til børn i adfærdsvanskeligheder og/eller opmærksomhedsforstyrrelser (herunder ADD, ADHD). Forældre der risikerer at ty til overgreb eller omsorgssvigt. Manualen til BASIC 3-6 nævner i øvrigt: Alle forældre til børn fra 3-6 år. Programmet kan desuden anvendes til 7-8-årige. Pleje- og adoptivforældre. Teenagere, der deltager i babysitter-kurser eller kurser i familieliv. Familieterapeuter, socialrådgivere, børnepsykologer, lærere, sygeplejersker, læger, personale i børneog familieafdelinger, pædagoger og dagplejemødre Formålet med samarbejdsaftalen er at beskrive gensidige forventninger og forpligtelser i samarbejdet mellem organisationen og Socialstyrelsen i aftaleperioden. Aftalen skal sikre fælles mål om forberedelse af implementering, uddannelse af medarbejdere, opstart af progammet, fidelitet (metodeloyalitet), dataopsamling og kvaliteten i gennemførelse af implementering af De Utrolige År BASIC Det overordnede formål med implementeringen af programmet er: at De Utrolige År BASIC 3-6 er implementeret med tilfredsstillende fidelitet (metodeloyalitet) i anvendelsen af metoden. Succeskriterier er: Fagpersoner i programmet har gennemført uddannelse i programmet. Fagpersoner i programmet har gennemført to BASIC 3-6 forældregrupper. Fagpersoner i programmet gennemfører løbende sparring lokalt, ca. hver uge. Fagpersoner i programmet modtager løbende vejledning i programmet fra peer coaches og/eller mentorer. at De Utrolige År BASIC 3-6 er implementeret med tilfredsstillende organisatorisk understøttelse. Succeskriterier er: BASIC 3-6 anvendes over for den relevante målgruppe. 2

3 Der er beskrevet og implementeret en procedure for rekruttering af familier til programmet Der er etableret samarbejde med relevante aktører i organisationen om rekruttering til programmet Der afsættes den nødvendige tid til medarbejderens arbejde med De Utrolige År. To medarbejdere anvender normalt 40 % af to fuldtidsstillinger til at levere én gruppe. Denne tid indeholder alt vedrørende programmet, inklusive tid til uddannelse og vejledning. Der er skabt de nødvendige rammer for lokal, kollegial sparring mellem gruppeledere, ca. hver uge. Fagpersoner i programmet modtager faglig vejledning (via peer coach el. mentor) mindst én gang per gruppeforløb, når programmet er i drift. Fagpersoner i programmet deltager på konsultation i programmet mindst én gang årligt. Fagpersoner i programmet deltager på ny workshop, hvis disse ikke har praktiseret De Utrolige År i 3 sammenhængende år og igen ønsker at arbejde med De Utrolige År. Fagpersoner i programmet med ønske om certificering støttes i dette ønske. Der er stillet egnede fysiske rammer til rådighed, herunder o Egnet lokale o Udstyr til videooptagelse af grupper o Forplejning til deltagere i grupper o Børnepasning hvis nødvendigt o Transport hvis nødvendigt Organisationen deltager i ledernetværk vedr. De Utrolige År. Der indberettes effektdata i DUÅ datasystemet. 2.5 Samarbejdet mellem organisationen og Socialstyrelsen skal være kendetegnet ved gensidighed og dialog. Parterne er forpligtet til at løse evt. tvivl og tvister med afsæt i samarbejdsånden. Nærværende samarbejdsaftale regulerer tvivl og tvister i de tilfælde, hvor samarbejdsånden ikke er tilstrækkelig. 2.6 Det forudsættes, at organisationen ved udløbet af denne aftaler tager stilling til deltagelse i en abonnementsordning vedrørende kvalitetssikring af drift af De Utrolige År BASIC 3-6. Betingelserne for abonnementsordning er under udarbejdelse i Socialstyrelsen og vil fremgå af Socialstyrelsens hjemmeside Det forudsættes, at organisationen ved udløbet af nærværende aftale overvejer, om medarbejdere i De Utrolige År BASIC 3-6 i organisationnen vil indgå som leverandører af vejledning og uddannelse til andre organisationer. 3

4 3. Deltagende parter 3.1. Samarbejdsaftalen indgås mellem XXX i organisationen og i Socialstyrelsen. 3.2 De Utrolige År BASIC 3-6 implementeres i følgende enhed(er) i organisationen: XXX 3.3. Der indgås aftale med Socialstyrelsen om levering af implementeringsstøtte og uddannelse/vejledning til organisationen. 4. Aftaleperiode og tidsplan 4.1. Aftaleperioden strækker sig fra XXX til XXX Aftaleperioden dækker to faser. Herunder er en oversigt over faserne. Detaljer om gennemførelse af aktiviteter, organisering og ansvarsfordeling fremgår af organisationens implementeringsplan. Forberedelse XXX - XXX Formålet med forberedelsesfasen er at realisere aktiviteterne i implementeringsplanen med henblik på opstarte programmet i organisationene. Herunder, bl.a. at: Udvælge medarbejdere. Anskaffe programmaterialer og bøger til forældre. Uddanne medarbejdere. Omlægge af arbejdsgange, herunder at afsætte den nødvendige tid til medarbejdere i der arbejder med De Utrolige År. Etablere lokaler med videoudstyr, børnepasning, transport osv. Rekruttere borgere til de første grupper og gennemføre intake-interviews med disse borgere. Anvende ECBI til opstartsmåling til første gruppe og indrapportere i datasystem. Socialstyrelsen følger op på samarbejdsaftalen og status for realisering af implementeringsplanen på mindst ét kvalitetssikringsmøde med organisationen. Organisationen har 4

5 løbende mulighed for telefonisk/mail sparring fra Socialstyrelsen. Resultatet af forberedelsesfasen er, at organisationen er parat til at afholde første forældregruppe i BASIC 3-6. Implementeringsfasen XXX - XXX Formålet med denne fase er at: Opstarte tilbuddet - de første forældregrupper afholdes i BASIC 3-6. Sikre at metoden i BASIC 3-6 bliver fulgt gennem: o Anvendelse af manualens tjeklister o Løbende kollegial sparring (ca. hver uge) o Løbende vejledning med peer coach (én gang per gruppe) o Årlig konsultation med mentor Sikre at dataindberetningssystem bliver anvendt. Der er beskrevet og implementeret en procedure for løbende rekruttering af familier til programmet. Socialstyrelsen vil forestå en løbende kvalitetssikring af metoden i form af peer coach-vejledning af medarbejdere og medarbejderens deltagelse på konsultationer. Der er yderligere mulighed for at tilkøbe ekstra vejledning med peer coach og mentor. Socialstyrelsen yder løbende support til dataindberetningen samt forestår opfølgning på de organisatoriske rammer beskrevet i implementeringsplan og samarbejdsaftale. Der vil være mulighed for løbende telefonisk/mail sparring fra Socialstyrelsen til organisationen. Resultatet af implementeringsfasen er, at metoden er velimplementeret i organisationen fagligt og organisatorisk 5

6 Afslutning af samarbejdsaftalen/overgang til driftsfase Ca. XXX som beskrevet i implementeringsplan og samarbejdsaftale, og at der kan udarbejdes rapporter om BASIC 3-6 behandlingens resultater i organisationen i DUÅ Datasystemet. Formålet med denne fase er at: Organisationen overvejer at indgå en abonnementsordning om kvalitetssikring af BASIC 3-6. Organisationen overvejer, om medarbejdere i BASIC 3-6 i organisationen vil indgå i videreuddannelse til leverandører af vejledning og uddannelse til andre organisationer, der arbejder med De Utrolige År BASIC 3-6. Sikre at metoden i BASIC 3-6 bliver fulgt gennem: o Anvendelse af manualens tjeklister o Løbende kollegial sparring (ca. hver uge) o Løbende vejledning med peer coach (én gang per gruppe) o Årlig konsultation med mentor Der sker en fortsat anvendelse af DUÅ Datasystemet. Organisationen deltager i ledernetværk vedr. De Utrolige År. 5. Omkostninger 5.1. Prisen for uddannelse og vejledning af medarbejdere er kr. per medarbejder. Beløbet dækker over: Introduktionsdag 3-dages workshop Deltagelse på 2 konsultationsdage 4 peer coach vejledninger Følgende medarbejdere uddannes: XXX 6

7 5.2 Programmaterialer skal organisationen anskaffe særskilt. Programmaterialerne kan indkøbes gennem Socialstyrelsen. Prisen for en fuld materialepakke er kroner, prisen for en ekstra manual er 600 kroner. Organisationen indkøber følgende programmaterialer gennem Socialstyrelsen: XXX 5.3 I aftaleperioden kan organisationen uden omkostninger Anvende datasystem inkl. support Modtage data på resultater Deltage i ledernetværk vedr. De Utrolige År Profitere af national koordinering af programmet, herunder national formidling, forskning, udvikling af program og manualer, internationalt samarbejde og sikring af leverandørkapacitet til uddannelse og vejledning. 5.4 Når programmet overgår til drift, vil der være udgifter forbundet med ovenstående aktiviteter. Abonnementsordning for dette er under udarbejdelse i Socialstyrelsen, og betingelserne vil fremgå af Socialstyrelsens hjemmeside. Ved udløb af denne aftale tager organisationen stilling til deltagelse i abonnementsordningen. 6. Samarbejdsforhold mellem organisationen og Socialstyrelsen 6.1. BASIC 3-6 etableres som et tilbud i organisationen, og herved har organisationen det overordnede ansvar for tilbuddet Socialstyrelsen og organisationen forpligter sig på at samarbejde om implementeringen af BASIC 3-6. Parterne holder hinanden løbende informeret om status på implementeringsaktiviteterne. Begge parter har pligt til straks at informere den anden part om hændelser, der i væsentlig grad kan berøre implementeringens gennemførelse Organisationen forpligter sig til: At deltage aktivt i og afsætte ressourcer til at realisere implementeringsplan, herunder bl.a. o At tilvejebringe den lokation som udpeges i implementeringsplanen o At tilvejebringe antal årsværk og tilbud som bestemmes i implementeringsplanen o At afsætte det aftalte budget til implementering og drift af program BASIC 3-6 At udpege egnede personer der skal gennemgå uddannelse At arbejde i overensstemmelse med metodebeskrivelsen og manualerne til BASIC 3-6 7

8 At anvende DUÅ-datasystem i behandlingen At stå til rådighed for dataindsamling, herunder at afsætte ressourcer samt medvirke aktivt til at indhente samtykke fra brugerne Socialstyrelsen forpligter sig til: At yde processtøtte til organisationen som defineret i nærværende kontrakt At sikre at der er leverandører af uddannelse, vejledning og kvalitetssikring til rådighed for organisationens medarbejdere At stille datasystem og supportfunktion til rådighed for organisationen, samt at monitorere lokale og nationale behandlingsresultater på BASIC 3-6 At stille netværk for ledere i De Utrolige År til rådighed for organisationen At sikre opkvalificering af viden, vidensopsamling og vidensbearbejdning i BASIC 3-6, nationalt og internationalt At initiere det nationale og internationale samarbejde omkring BASIC 3-6 og De Utrolige År bredt At understøtte og medvirke til at koordinere forskning i BASIC 3-6 At formidle om BASIC 3-6 på nationalt niveau 7. Organisering af samarbejdet 7.1. XXX i organisationen har det overordnede ansvar for implementeringen af BASIC 3-6. XXX har ansvaret for den daglige drift af programmet Organisationen udpeger en budgetansvarlig chef, som er Socialstyrelsens kontaktperson fra ledelsen vedr. nærværende samarbejdsaftale. Det anbefales, at der nedsættes en styregruppe med deltagelse af alle forvaltninger, der skal samarbejde om BASIC 3-6. Styregruppen har til opgave at sikre rammer og beslutninger, således at implementeringen kan lykkes. 7.3 Organisationen udpeger en implementeringsansvarlig, som har ansvaret for at realisere implementeringsplanen. Den implementeringsansvarlige vil være kontaktperson til Socialstyrelsen i forberedelsesfasen vedr. processtøtte og deltager sammen med en kontakperson fra ledelsen i statusopfølgninger med Socialstyreslen. Det anbefales, at der nedsættes et implementeringsteam med ansvar for at sikre fremdriften i implementeringen. Det anbefales, at implementeringsteamet består af minimum tre personer og har repræsentanter fra faglig ledelse, administrativ ledelse og medarbejdere. 8. Kontaktpersoner For organisationen: XXX 8

9 For Socialstyrelsen: Fuldmægtig Andreas Benediktson, 9. Ejerskab til data 9.1 Kommunen eller den selvejende institution, som foretager indsamling af data, er dataansvarlig myndighed. Kommunen sikrer fornødent samtykke til videregivelse og behandling af persondata, som indsamles af evt. deltagende selvejende institutioner Som led i projektet videregives data til Socialstyrelsen, som får ret til: At offentliggøre analyser af data At anvende data i forskningsmæssige sammenhænge 9.3. Socialstyrelsen forpligter sig til at anonymisere organisationen i forbindelse med offentliggørelse af analyser pba. data Socialstyrelsen varetager efter aftale med kommunerne databehandlingen.den dataansvarlige kan i aftaleperioden til enhver tid få oplysninger om indberettede data fra egen organisation. 10. Behandling af persondata 10.1 Socialstyrelsen skal som databehandler af de indsamlede persondata træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og handler alene på baggrund af instruks fra kommunerne. Disse foranstaltninger skal sikre mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges, eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. Der indgås selvstændig databehandleraftale med den enkelte kommune Socialstyrelsen skal på kommunens anmodning give kommunen tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. 11. Tavshedspligt Involverer samarbejdet fortrolige oplysninger, er organisationen og dennes medarbejdere undergivet tavshedspligt efter straffelovens 152 a, jfr Denne tavshedspligt er også gældende efter samarbejdets ophør Alle medarbejdere i BASIC 3-6 i organisationen er underlagt skærpet underetningspligt, jf. Lov om Social Service 153 og

10 12. Misligholdelse og ophævelse af samarbejdet Hvis en part ikke opfylder forpligtelserne i henhold til samarbejdsaftalen, foreligger der misligholdelse af aftalen. Såfremt en af parterne i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende samarbejdsaftale, er den anden part berettiget til at ophæve denne Misligholdelse foreligger blandt andet: Hvis implementeringen ikke påbegyndes som aftalt. Hvis medarbejdere udebliver fra aftaler om eksempelvis uddannelse og vejledning Hvis ydelser fra en af parterne ikke leveres til rette tid, uden at dette skyldes den anden parts forhold eller forhold i øvrigt, som den anden part bærer risikoen for Hvis en af parterne undlader at informere om ændrede forudsætninger og væsentlige ændringer vedrørende implementeringen Foreligger der misligholdelse, er parterne forpligtet til at indgå i dialog om afhjælpning. Der skal udarbejdes en plan og tidshorisont for afhjælpning. Afhjælpning kan dog kun kræves, hvis det er praktisk muligt inden for en rimelig tid og ikke vil volde nogen af parterne uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe Hvis planen, der udarbejdes i forbindelse med afhjælpningen, ikke afhjælper problemet indenfor den aftalte tidshorisont, er parterne berettiget til at ophæve samarbejdsaftalen. 13. Opsigelse Parterne kan gensidigt opsige denne samarbejdsaftale med 2 måneders varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt. 14. Ændring af samarbejdsaftalen Enhver ændring af samarbejdsaftalen er først gyldig, når den foreligger skriftligt bekræftet af begge parter. 15. Aftalegrundlag Aftalegrundlaget består af følgende dokumenter, der udgør en integreret del af aftalegrundlaget: Samarbejdsaftalen Bilag 1: Plan for implementering af De Utrolige År BASIC 3-6 i XXX 10

11 For Socialstyrelsen For XXX Dato: Dato: Jakob Tjalve, faglig leder Børn & Unge 11

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 1.1. Kontrakten indgås mellem...3 2. Opgaven...4 3. Projektperiode...4 4. Pris

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Delaftale 3 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...

Læs mere

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Standardkontrakt Aftale om levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 1 Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg

Læs mere

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere