Informationsbrochure til sundhedspersonale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsbrochure til sundhedspersonale"

Transkript

1 Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til sundhedspersonale Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på eller kontakte Otsuka Pharma Scandinavia AB direkte på eller

2 Indholdsfortegnelse Forkortelser 3 Ordliste 4 Hvad er formålet med denne vejledning? 5 Hvad er Jinarc? ADPKD Autosomal Polycystic Kidney Disease, på dansk autosomal dominant polycystisk nyresygdom ALAT Alanin-aminotransferase ASAT Aspartat-aminotransferase 5 Hvad er Jinarc indiceret til? 5 Hvornår bør man undlade at påbegynde behandling med Jinarc? 6 Hvilke særlige advarsler og forsigtighedsregler er der for brug? 8 Hvilken dosis Jinarc skal jeg ordinere? 8 Er det nødvendigt at justere dosis af Jinarc hos patienter med nyre- eller leverinsufficiens eller hos ældre? 9 Hvordan skal jeg behandle patienter med leverinsufficiens? Inden behandlingsstart I løbet af de første 18 måneder af behandlingen ALP egfr HCP INR mg SmPC ULN Alkaline phosphatase, på dansk alkalisk phosphatase Estimated glomerular filtration rate, på dansk estimeret filtrationshastighed Healthcare professional, på dansk sundhedpersonale International normalized ratio, på dansk international normaliseret ratio Milligram Summary of product characteristics på dansk, produktresumé Upper limit of normal, på dansk øvre grænse for normalværdi 10 Hvilke sikkerhedsspørgsmål bør jeg diskutere med patienter, der tager Jinarc? Leverskade Væsketab Information om graviditet Kutan neoplasi Glaukom 11 Hvilke andre redskaber er til rådighed til at understøtte sikker brug af Jinarc? Tjekliste for ordination Informationspjece til patienter Informationskort til patienter 11 Hvordan indberettes bivirkninger ved Jinarc? 11 Hvor kan jeg få yderligere oplysninger? 2 3

3 Hvad er formålet med denne vejledning? Denne vejledning er udarbejdet af Otsuka Pharma Scandinavia AB til ordinerende læger og andet sundhedspersonale, der er involveret i Jinarc (tolvaptan) behandling af patienter med autosomal dominant polycystisk Hvad er Jinarc? Jinarc indeholder tolvaptan, som blokerer vasopressins virkning ved V 2 - receptorerne i nyrerne. Ved ADPKD fremskynder vasopressin proliferation af cystiske celler, der afgiver væske i cysterne. Prækliniske studier har vist, nyresygdom (ADPKD). at blokering af vasopressins aktivitet nedsætter hastigheden af eller stopper Denne vejledning vil gøre dig i stand til at: Forstå hvad Jinarc er indiceret til, og hvordan det anvendes cystedannelse hos ADPKD-modeller. Data fra kliniske forsøg viser, at Jinarc nedsætter hastigheden af cystedannelse og hæmmer fald i nyrefunktionen 1. Være opmærksom på vigtige bivirkninger ved Jinarc, og hvordan de forebygges Give vigtige sikkerhedsoplysninger til dine patienter Være opmærksom på de redskaber, der er til rådighed for Jinarc, samt deres formål Være opmærksom på, hvordan bivirkninger skal indberettes Hvad er Jinarc indiceret til? Jinarc er indiceret til at bremse progressionen af cysteudvikling og nyreinsufficiens hos voksne med autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD). Behandlingen initieres hos patienter i CKD stadium 1 3 med tegn på hurtigt progredierende sygdom. Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om Jinarc. Det anbefales også at læseproduktresuméet, før Jinarc ordineres eller dispenseres. Hvornår bør man Jinarc må ikke anvendes til patienter med en eller flere af følgende: undlade at påbegynde behandling med Jinarc? Inden behandlingsstart: Forhøjede leverenzymer og/eller tegn eller symptomer på leverskade, som opfylder kravene til permanent seponering af Jinarc Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af følgende hjælpestoffer: majsstivelse, hydroxypropylcellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, indigocarmin aluminiumlak (E132) Volumendepletering Hypernatriæmi Manglende evne til at opfatte eller reagere på tørst Graviditet eller amning Manglende evne eller villighed til at få udført en månedlig leverfunktionstest Torres VE et al. N Engl J Med 2012;367(25):

4 Hvilke særlige advarsler og forsigtighedsregler er der for brug? Jinarc skal anvendes med forsigtighed til patienter med en eller flere af følgende: Tilstand Oplysninger Monitorering Forhøjede leverenzymer (ASAT og/eller ALAT stabiliseret ikke højere end 3 x øvre grænse for normalværdien (ULN) Svært nedsat leverfunktion Jinarc har været forbundet med idiosynkratisk forhøjede ALAT- og ASAT-niveauer i blodet med sjældne tilfælde af samtidigt forhøjet total-bilirubin. Jinarc bør kun anvendes hos cirrosepatienter, hvis nødvendigheden af at behandle opvejer risikoen ved behandling. Der skal tages blodprøver for levertransaminaser og total-bilirubin inden behandlingsstart og regelmæssigt under behandlingen. Se afsnit 9. Cirrose Begrænset adgang til vand og dehydrering Delvis obstruktion af urinafløbet (f.eks. prostatahypertrofi) Væske- og elektrolytforstyrrelser Abnorme natriumværdier i serum Anafylaksi Laktose- og galaktoseintolerans Diabetes mellitus Øget urinsyrekoncentration Jinarc kan medføre bivirkninger relateret til væsketab, f.eks. tørst, polyuri, nykturi og pollakisuri. Administration af Jinarc inducerer rigelig aquaresis og kan forårsage dehydrering og øgning af serum-natrium. Jinarc er kontraindiceret hos hypernatriæmiske patienter. Patienter med delvist obstrueret urinafløb, f.eks. patienter med prostatahypertrofi eller hæmmet vandladning, har en øget risiko for at udvikle akut retention. Administration af Jinarc inducerer rigelig aquaresis og kan forårsage dehydrering og øgning af serum-natrium. Jinarc er derfor kontraindiceret hos hypernatriæmiske patienter. Abnorme natriumværdier (hyponatriæmi eller hypernatriæmi) skal korrigeres inden behandlingsstart med Jinarc Der er indberettet meget sjældne tilfælde af anafylaksi efter første administration af Jinarc. Jinarc indeholder hjælpestoffet laktose. Patienter med de sjældne, arvelige sygdomme galaktoseintolerans, Lapp laktase-mangel eller glukose-galaktosemalabsorption må ikke tage dette lægemiddel. Jinarc kan forårsage hyperglykæmi. Derfor skal der udvises forsigtighed ved behandling af diabetespatienter med Jinarc. Dette gælder især for patienter med utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes. Nedsat urinsyreclearance fra nyrerne er en kendt bivirkning ved Jinarc. Patienter skal have adgang til vand (eller anden vandig væske) og være i stand til at drikke rigelige mængder af disse væsker. Volumenstatus skal monitoreres hos patienter, der tager Jinarc, fordi behandlingen kan medføre svær dehydrering, som øger risikoen for nyredysfunktion. Der skal være opnået god urinproduktion inden start på og under behandlingen med Jinarc. Serumcreatinin, electrolytter og symptomer på forstyrret elektrolytbalance (f.eks. svimmelhed, besvimelse, palpitationer, konfusion, svækkelse, ustabil gang, hyperrefleksi, krampeanfald, koma) skal vurderes inden og efter behandlingsstart med Jinarc for at monitorere for dehydrering. Væske- og elektrolytbalance skal monitoreres hos alle patienter. Hvis der forekommer en anafylaktisk reaktion eller anden alvorlig, allergisk reaktion, skal Jinarc øjeblikkeligt seponeres permanent, og relevant behandling indledes. Diabetespatienter med forhøjet glukosekoncentration (f.eks. over 16,7 mmol/l eller 300 mg/dl) kan udvise pseudohyponatriæmi. Denne tilstand skal ekskluderes inden og under behandling med Jinarc. Urinsyrekoncentrationerne skal evalueres inden behandlingsstart med Jinarc og under behandlingen afhængigt af symptomer. Brug af medicin, der sandsynligvis vil interagere med Jinarc, f.eks.: CYP3A-hæmmere (f.eks. ketoconazol) Jinarc er et CYP3A4 substrat og kan potentielt øge eksponeringen for andre CYP3A-substrater. Det anbefales at nedsætte Jinarc dosis for patienter, der tager kraftige CYP3A-hæmmere. Samtidig administration af Jinarc med potente CYP3A-inducere (f.eks. rifampicin, rifabutin, rifapentin, phenytoin, carbamazepin og perikum) skal undgås. CYP3A-inducere (f.eks. rifampicin) CYP3A-substrater (warfarin/amiodaron) Digoxin, lægemidler der øger natriumkoncentrationen i serum Vasopressinanaloger 6 7

5 Hvilken dosis Jinarc skal jeg ordinere? Den indledende dosis Jinarc er 60 mg daglig opdelt i 45 mg + 15 mg (45 mg tages ved opvågning, 15 mg tages 8 timer senere) Optitrering til 90 mg (opdelt i 60 mg + 30 mg) dagligt, hvis det tolereres, mindst 1 uge efter begyndelsesdosis Yderligere optitrering til 120 mg (opdelt i 90 mg + 30 mg) dagligt, hvis det tolereres. Optitrering bør forsøges i titreringstrin med mindst Hvordan skal jeg behandle patienter med leverinsufficiens? For at begrænse risikoen for signifikant og/eller irreversibel leverskade, skal der tages blodprøver for at måle levertransaminaser og total-bilirubin inden behandling med Jinarc. Derefter tages månedlige prøver, hvilket fortsættes hver måned i 18 måneder. Efter 18 måneder tages leverprøver hver 3. måned. Inden behandlingsstart: 1 uges mellemrum. Hvis en patient inden behandlingsstart har abnorme ALAT-, ASAT- eller Hos patienter, der tager kraftige CYP3A-hæmmere, bør Jinarc administreres en gang dagligt i en dosis på 15 mg eller 30 mg. Målet med dosistitreringen er at blokere vasopressins aktivitet ved V 2 - receptoren i nyrerne så fuldstændigt og vedvarende som muligt, mens der opretholdes en acceptabel væskebalance. Dosistitrering bør udføres med forsigtighed for at undgå, at høje doser ikke tolereres pga. for hurtig BT-værdier, som opfylder kriterierne for permanent seponering, er Jinarc kontraindiceret. Hvis abnorme baselineværdier ligger under grænseværdierne for permanent seponering, kan behandling kun initieres, hvis de potentielle fordele ved behandling opvejer de potentielle risici, og der skal tages hyppigere leverfunktionsprøver. I løbet af de første 18 måneder af behandlingen: optitrering. Patienten bør vedligeholdes på den højest tolererede dosis. Jinarc kan i de første 18 måneders behandling kun gives til patienter, hvis læge har fastslået, at leverfunktionen kan understøtte fortsat behandling. Ved symptomdebut eller tegn på leverskade, eller hvis der måles abnorme Er det nødvendigt at justere dosis af Jinarc hos patienter med nyre- eller leverin- Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nyreinsufficiens, omend der ikke er udført studier med patienter med en creatininclearance under 10 ml/min. eller som er i dialyse. Risiko for leverskade hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (dvs. egfr < 20) kan være øget. Disse patienter skal monitoreres tæt for hepatotoksicitet. ALAT- eller ASAT-værdier under behandlingen, skal administration af Jinarc afbrydes, og der tages nye prøver, herunder ALAT, ASAT, BT og alkalisk phosphatase (ALP), så hurtigt som muligt (ideelt inden for timer). Prøverne skal udføres hyppigere, indtil symptomerne/tegnene/ laboratorieprøverne stabiliseres eller bedres, hvorefter behandling med Jinarc kan genoptages. sufficiens eller hos ældre? Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med mild eller moderat leverinsufficiens (Child-Pugh klasse A og B). Der foreligger begrænsede oplysninger om patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). Disse patienter bør behandles med forsigtighed, og leverenzymer skal monitoreres regelmæssigt. Jinarc bør kun anvendes hos cirrosepatienter, hvis nødvendigheden af at behandle opvejer risikoen ved behandlingen. Jinarc er kontraindiceret hos patienter med forhøjede leverenzymer og/eller tegn på leverskade, der opfylder kriterierne for permanent seponering. Hvis ALAT- og ASAT-værdierne forbliver under 3 x ULN, kan behandling med Jinarc fortsættes med forsigtighed, med hyppig monitorering ved samme eller lavere dosis, da transaminaseværdierne lader til at stabilisere sig under fortsat behandling hos visse patienter. Jinarc behandlingen bør afbrydes efter bekræftelse af vedvarende eller forhøjede transaminaseværdier og skal seponeres permanent, hvis der forekommer signifikant øgning og/eller symptomerne på leverskade er vedvarende. Anbefalede retningslinjer for permanent seponering inkluderer: ALAT eller ASAT > 8 x ULN Stigende alder har ingen betydning for plasmakoncentrationerne af Jinarc. Sikkerhed og effekt af Jinarc hos ADPKD-patienter over 50 år er dog ikke dokumenteret. ALAT eller ASAT > 5 x ULN i mere end 2 uger ALAT eller ASAT > 3 x ULN og BT > 2 x ULN eller INR (international normaliseret ratio) > 1,5 ALAT eller ASAT > 3 x ULN med vedvarende symptomer 8 Indberet venligst alle formodede bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på eller kontakte Otsuka Pharma Scandinavia AB direkte på eller på leverskade som nævnt ovenfor. Der findes en tjekliste til sundhedspersonalet, som kan bidrage at beslutningen om behandlingen skal fortsættes hos patienter, der udviser tegn og symptomer på leverskade. Det er vigtigt at indberette bivirkninger, der involverer leverskade, herunder ASAT- eller ALAT-værdier over 3 x ULN. 9

6 Hvilke sikkerhedsspørgsmål bør jeg diskutere med patienter, der behandles med Jinarc? Leverskade Patienterne bør informeres om de nødvendige, regelmæssige blodprøver, der skal tages for at kontrollere risikoen for leverskade, mens de tager Jinarc. Monitorering for symptomer, der kan være tegn på leverskade (f.eks. træthed, anoreksi, kvalme, ubehag i øvre abdomen, opkastning, feber, udslæt, pruritus, mørkfarvet urin eller gulsot), bør også diskuteres. Patienterne bør rådgives om at indberette sådanne bivirkninger øjeblikkeligt, hvis de forekommer. Væsketab Jinarc kan medføre bivirkninger relateret til væsketab, f.eks. tørst, polyuri, nykturi og pollakisuri. Patienterne skal instrueres i at drikke vand eller andre vandige væsker, selvom de ikke er tørstige, for at undgå stor tørst eller dehydrering. Derudover skal patienterne rådes til at drikke 1 2 glas væske inden sengetid, uanset om de føler tørst, og at drikke væske om natten, hver gang de har nykturi. Information om graviditet Jinarc er kontraindiceret ved undfangelse og graviditet, da det kan resultere i udviklingsanomalier hos fostret. Jinarc er også kontraindiceret under amning. Derfor bør patienterne frarådes at blive gravide, mens de tager Jinarc, og i 30 dage efter behandlingen med Jinarc er stoppet. Fertile kvinder skal rådes til at bruge mindst én effektiv præventionsmetode i mindst 4 uger inden behandlingen, under behandlingen selv ved afbrudt dosisafbrydelser og i mindst 4 uger efter, at behandlingen med Jinarc er stoppet. Fertile kvinder bør rådes til at være forsigtige ved brug af østrogenholdig kontraception, fordi det kvindelige hormon østrogen formodes at være involveret i udvikling og vækst af levercyster. Hvilke andre redskaber er der til rådighed til at understøtte sikker brug af Jinarc? Alle nyligt godkendte lægemidler kræver en risikostyringsplan, og for visse er der yderligere risikominimeringsredskaber ud over de nævnte i produktresuméet. Udover denne vejledning inkluderer andre redskaber til støtte for sundhedspersonalets brug af Jinarc en tjekliste for ordination, en informationspjece til patienter og et informationskort til patienter. Disse er beskrevet i detaljer herunder: Tjekliste for ordination: Tjeklisten for ordination er udformet til at vurdere egnetheden hos patienter, der er blevet identificeret som kandidater til behandling med Jinarc. Tjeklisten kan bruges ved behandlingsstart og regelmæssigt efterfølgende for at monitorere patienter og understøtte korrekt brug af Jinarc. Ved behandlingsstart hjælper tjeklisten med kontrol for kontraindikationer og forsigtighedstilstande mhp. passende ordination. Den minder sundhedspersonalet om at instruere patienten i korrekt brug af lægemidlet. Hos patienter i vedvarende behandling kan tjeklisten hjælpe sundhedspersonalet med vigtige prøver for at kontrollere patientens tilstand, og den indeholder en algoritme, der kan hjælpe med at beslutte, om patienten skal fortsætte med samme dosis, eller om dosis skal ændres baseret på tolerabilitet. Informationspjece til patienter: Informationspjecen til patienter indeholder en oversigt over de vigtigste oplysninger, som patienten bør være opmærksom på under behandling med Jinarc. Den bør udleveres til patienterne, så de kan lære mere om dosering, korrekt brug og sikkerhedsspørgsmål, som de skal være opmærksomme på under behandling med Jinarc. I informationspjecen bedes patienterne også om at kontakte lægen, hvis de er bekymrede for at have tegn eller symptomer på leverskade. Kvindelige patienter skal bedes om at informere dig med det samme, hvis de bliver gravide, eller hvis de tror, de er blevet gravide, mens de tager Jinarc, og inden for 30 dage efter behandlingen med Jinarc er stoppet. Kvinder skal frarådes at amme, mens de tager Jinarc, og i mindst én måned efter de er stoppet med at tage Jinarc. Kutan neoplasi I kontrollerede kliniske forsøg med Jinarc var der hos patienterne en hyppigere forekomst af kutan neoplasi (især basalt cellekarcinom) i sammenligning med placebogruppen. Selvom der ikke kan fastslås et kausalt forhold mellem Jinarc og en højere forekomst af kutan neoplasi, bør det overvejes at foretage relevante hudundersøgelser og behandling af patienterne inden og under behandling med Jinarc. Glaukom Hvordan skal bivirkninger ved Jinarc indberettes? Informationskort til patienter: Informationskortet til patienter indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger om Jinarc for patienter og akutberedskab. Det indeholder oplysninger om hepatotokcisitet, svær dehydrering samt råd om håndtering, hvis sådanne symptomer skulle forekomme. Informationskortet skal udfyldes og udleveres til patienten af lægen eller sygeplejersken. Patienten skal altid bære kortet på sig (f.eks. i pungen, tasken). Indberet venligst alle formodede bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på eller kontakte Otsuka Pharma Scandinavia AB direkte på eller I kontrollerede kliniske forsøg med Jinarc blev der observeret glaukom og øget intraokulært tryk hos en større del af patienter behandlet med Jinarc end hos patienter behandlet med placebo. Dog var hyppigheden af glaukom og øget intraokulært tryk lav i begge grupper. Hvor kan jeg få yderligere oplysninger? Yderligere oplysninger kan fås på Selvom der ikke er en tydelig kausal sammenhæng mellem behandling med Jinarc og forekomsten af glaukom, bør det overvejes at foretage regelmæssige øjenundersøgelser inden og under behandling med Jinarc

7 Leveres af: Otsuka Pharma Scandinavia AB Birger Jarlsgatan Stockholm Sverige Dato for udarbejdelse: juni/2015 Jobnr.: OPDK/0615/JIN/1380

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) Præventionsprogram TOC-010-250908-D PATIENTBROCHURE Toctino (alitretinoin) Om denne brochure Denne brochure indeholder vigtig information om din behandling med Toctino og risikoen for fosterskader ved

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Iclusig 15 mg filmovertrukne tabletter Iclusig 45 mg filmovertrukne tabletter ponatinib

Indlægsseddel: Information til patienten. Iclusig 15 mg filmovertrukne tabletter Iclusig 45 mg filmovertrukne tabletter ponatinib B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til patienten Iclusig 15 mg filmovertrukne tabletter Iclusig 45 mg filmovertrukne tabletter ponatinib Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning.

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Indlægsseddel: Information til brugeren Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk Reager på alvorlige og uventede bivirkninger www.meldenbivirkning.dk Hvad sker der, når jeg melder en bivirkning? Hvordan melder jeg bivirkninger? Hvilke bivirkninger skal jeg melde? Hvorfor skal jeg melde

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid) Indlægsseddel: Information til brugeren Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Nortriptylin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. -

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg Nicotin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Nicotinell Spearmint

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Imnovid 1 mg hårde kapsler Imnovid 2 mg hårde kapsler Imnovid 3 mg hårde kapsler Imnovid 4 mg hårde kapsler pomalidomid Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL. Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter. mirtazapin

INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL. Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter. mirtazapin INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter mirtazapin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Losartankalium Actavis 12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Losartankalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA Indlægsseddel: Information til brugeren Thalidomide Celgene 50 mg hårde kapsler Thalidomid ADVARSEL Thalidomid forårsager fødselsdefekter og fosterdød. Tag ikke thalidomid, hvis du er gravid eller muligvis

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tarceva 5 mg filmovertrukne tabletter. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tarceva 5 mg En filmovertrukken tablet indeholder 5 mg erlotinib (som erlotinibhydrochlorid).

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Alnok uden recept.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lamotrigin 1A Farma 25 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma 50 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma 100 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CIALIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2,5 mg tadalafil. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere