Informationsbrochure til sundhedspersonale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsbrochure til sundhedspersonale"

Transkript

1 Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til sundhedspersonale Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på eller kontakte Otsuka Pharma Scandinavia AB direkte på eller

2 Indholdsfortegnelse Forkortelser 3 Ordliste 4 Hvad er formålet med denne vejledning? 5 Hvad er Jinarc? ADPKD Autosomal Polycystic Kidney Disease, på dansk autosomal dominant polycystisk nyresygdom ALAT Alanin-aminotransferase ASAT Aspartat-aminotransferase 5 Hvad er Jinarc indiceret til? 5 Hvornår bør man undlade at påbegynde behandling med Jinarc? 6 Hvilke særlige advarsler og forsigtighedsregler er der for brug? 8 Hvilken dosis Jinarc skal jeg ordinere? 8 Er det nødvendigt at justere dosis af Jinarc hos patienter med nyre- eller leverinsufficiens eller hos ældre? 9 Hvordan skal jeg behandle patienter med leverinsufficiens? Inden behandlingsstart I løbet af de første 18 måneder af behandlingen ALP egfr HCP INR mg SmPC ULN Alkaline phosphatase, på dansk alkalisk phosphatase Estimated glomerular filtration rate, på dansk estimeret filtrationshastighed Healthcare professional, på dansk sundhedpersonale International normalized ratio, på dansk international normaliseret ratio Milligram Summary of product characteristics på dansk, produktresumé Upper limit of normal, på dansk øvre grænse for normalværdi 10 Hvilke sikkerhedsspørgsmål bør jeg diskutere med patienter, der tager Jinarc? Leverskade Væsketab Information om graviditet Kutan neoplasi Glaukom 11 Hvilke andre redskaber er til rådighed til at understøtte sikker brug af Jinarc? Tjekliste for ordination Informationspjece til patienter Informationskort til patienter 11 Hvordan indberettes bivirkninger ved Jinarc? 11 Hvor kan jeg få yderligere oplysninger? 2 3

3 Hvad er formålet med denne vejledning? Denne vejledning er udarbejdet af Otsuka Pharma Scandinavia AB til ordinerende læger og andet sundhedspersonale, der er involveret i Jinarc (tolvaptan) behandling af patienter med autosomal dominant polycystisk Hvad er Jinarc? Jinarc indeholder tolvaptan, som blokerer vasopressins virkning ved V 2 - receptorerne i nyrerne. Ved ADPKD fremskynder vasopressin proliferation af cystiske celler, der afgiver væske i cysterne. Prækliniske studier har vist, nyresygdom (ADPKD). at blokering af vasopressins aktivitet nedsætter hastigheden af eller stopper Denne vejledning vil gøre dig i stand til at: Forstå hvad Jinarc er indiceret til, og hvordan det anvendes cystedannelse hos ADPKD-modeller. Data fra kliniske forsøg viser, at Jinarc nedsætter hastigheden af cystedannelse og hæmmer fald i nyrefunktionen 1. Være opmærksom på vigtige bivirkninger ved Jinarc, og hvordan de forebygges Give vigtige sikkerhedsoplysninger til dine patienter Være opmærksom på de redskaber, der er til rådighed for Jinarc, samt deres formål Være opmærksom på, hvordan bivirkninger skal indberettes Hvad er Jinarc indiceret til? Jinarc er indiceret til at bremse progressionen af cysteudvikling og nyreinsufficiens hos voksne med autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD). Behandlingen initieres hos patienter i CKD stadium 1 3 med tegn på hurtigt progredierende sygdom. Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om Jinarc. Det anbefales også at læseproduktresuméet, før Jinarc ordineres eller dispenseres. Hvornår bør man Jinarc må ikke anvendes til patienter med en eller flere af følgende: undlade at påbegynde behandling med Jinarc? Inden behandlingsstart: Forhøjede leverenzymer og/eller tegn eller symptomer på leverskade, som opfylder kravene til permanent seponering af Jinarc Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af følgende hjælpestoffer: majsstivelse, hydroxypropylcellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, indigocarmin aluminiumlak (E132) Volumendepletering Hypernatriæmi Manglende evne til at opfatte eller reagere på tørst Graviditet eller amning Manglende evne eller villighed til at få udført en månedlig leverfunktionstest Torres VE et al. N Engl J Med 2012;367(25):

4 Hvilke særlige advarsler og forsigtighedsregler er der for brug? Jinarc skal anvendes med forsigtighed til patienter med en eller flere af følgende: Tilstand Oplysninger Monitorering Forhøjede leverenzymer (ASAT og/eller ALAT stabiliseret ikke højere end 3 x øvre grænse for normalværdien (ULN) Svært nedsat leverfunktion Jinarc har været forbundet med idiosynkratisk forhøjede ALAT- og ASAT-niveauer i blodet med sjældne tilfælde af samtidigt forhøjet total-bilirubin. Jinarc bør kun anvendes hos cirrosepatienter, hvis nødvendigheden af at behandle opvejer risikoen ved behandling. Der skal tages blodprøver for levertransaminaser og total-bilirubin inden behandlingsstart og regelmæssigt under behandlingen. Se afsnit 9. Cirrose Begrænset adgang til vand og dehydrering Delvis obstruktion af urinafløbet (f.eks. prostatahypertrofi) Væske- og elektrolytforstyrrelser Abnorme natriumværdier i serum Anafylaksi Laktose- og galaktoseintolerans Diabetes mellitus Øget urinsyrekoncentration Jinarc kan medføre bivirkninger relateret til væsketab, f.eks. tørst, polyuri, nykturi og pollakisuri. Administration af Jinarc inducerer rigelig aquaresis og kan forårsage dehydrering og øgning af serum-natrium. Jinarc er kontraindiceret hos hypernatriæmiske patienter. Patienter med delvist obstrueret urinafløb, f.eks. patienter med prostatahypertrofi eller hæmmet vandladning, har en øget risiko for at udvikle akut retention. Administration af Jinarc inducerer rigelig aquaresis og kan forårsage dehydrering og øgning af serum-natrium. Jinarc er derfor kontraindiceret hos hypernatriæmiske patienter. Abnorme natriumværdier (hyponatriæmi eller hypernatriæmi) skal korrigeres inden behandlingsstart med Jinarc Der er indberettet meget sjældne tilfælde af anafylaksi efter første administration af Jinarc. Jinarc indeholder hjælpestoffet laktose. Patienter med de sjældne, arvelige sygdomme galaktoseintolerans, Lapp laktase-mangel eller glukose-galaktosemalabsorption må ikke tage dette lægemiddel. Jinarc kan forårsage hyperglykæmi. Derfor skal der udvises forsigtighed ved behandling af diabetespatienter med Jinarc. Dette gælder især for patienter med utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes. Nedsat urinsyreclearance fra nyrerne er en kendt bivirkning ved Jinarc. Patienter skal have adgang til vand (eller anden vandig væske) og være i stand til at drikke rigelige mængder af disse væsker. Volumenstatus skal monitoreres hos patienter, der tager Jinarc, fordi behandlingen kan medføre svær dehydrering, som øger risikoen for nyredysfunktion. Der skal være opnået god urinproduktion inden start på og under behandlingen med Jinarc. Serumcreatinin, electrolytter og symptomer på forstyrret elektrolytbalance (f.eks. svimmelhed, besvimelse, palpitationer, konfusion, svækkelse, ustabil gang, hyperrefleksi, krampeanfald, koma) skal vurderes inden og efter behandlingsstart med Jinarc for at monitorere for dehydrering. Væske- og elektrolytbalance skal monitoreres hos alle patienter. Hvis der forekommer en anafylaktisk reaktion eller anden alvorlig, allergisk reaktion, skal Jinarc øjeblikkeligt seponeres permanent, og relevant behandling indledes. Diabetespatienter med forhøjet glukosekoncentration (f.eks. over 16,7 mmol/l eller 300 mg/dl) kan udvise pseudohyponatriæmi. Denne tilstand skal ekskluderes inden og under behandling med Jinarc. Urinsyrekoncentrationerne skal evalueres inden behandlingsstart med Jinarc og under behandlingen afhængigt af symptomer. Brug af medicin, der sandsynligvis vil interagere med Jinarc, f.eks.: CYP3A-hæmmere (f.eks. ketoconazol) Jinarc er et CYP3A4 substrat og kan potentielt øge eksponeringen for andre CYP3A-substrater. Det anbefales at nedsætte Jinarc dosis for patienter, der tager kraftige CYP3A-hæmmere. Samtidig administration af Jinarc med potente CYP3A-inducere (f.eks. rifampicin, rifabutin, rifapentin, phenytoin, carbamazepin og perikum) skal undgås. CYP3A-inducere (f.eks. rifampicin) CYP3A-substrater (warfarin/amiodaron) Digoxin, lægemidler der øger natriumkoncentrationen i serum Vasopressinanaloger 6 7

5 Hvilken dosis Jinarc skal jeg ordinere? Den indledende dosis Jinarc er 60 mg daglig opdelt i 45 mg + 15 mg (45 mg tages ved opvågning, 15 mg tages 8 timer senere) Optitrering til 90 mg (opdelt i 60 mg + 30 mg) dagligt, hvis det tolereres, mindst 1 uge efter begyndelsesdosis Yderligere optitrering til 120 mg (opdelt i 90 mg + 30 mg) dagligt, hvis det tolereres. Optitrering bør forsøges i titreringstrin med mindst Hvordan skal jeg behandle patienter med leverinsufficiens? For at begrænse risikoen for signifikant og/eller irreversibel leverskade, skal der tages blodprøver for at måle levertransaminaser og total-bilirubin inden behandling med Jinarc. Derefter tages månedlige prøver, hvilket fortsættes hver måned i 18 måneder. Efter 18 måneder tages leverprøver hver 3. måned. Inden behandlingsstart: 1 uges mellemrum. Hvis en patient inden behandlingsstart har abnorme ALAT-, ASAT- eller Hos patienter, der tager kraftige CYP3A-hæmmere, bør Jinarc administreres en gang dagligt i en dosis på 15 mg eller 30 mg. Målet med dosistitreringen er at blokere vasopressins aktivitet ved V 2 - receptoren i nyrerne så fuldstændigt og vedvarende som muligt, mens der opretholdes en acceptabel væskebalance. Dosistitrering bør udføres med forsigtighed for at undgå, at høje doser ikke tolereres pga. for hurtig BT-værdier, som opfylder kriterierne for permanent seponering, er Jinarc kontraindiceret. Hvis abnorme baselineværdier ligger under grænseværdierne for permanent seponering, kan behandling kun initieres, hvis de potentielle fordele ved behandling opvejer de potentielle risici, og der skal tages hyppigere leverfunktionsprøver. I løbet af de første 18 måneder af behandlingen: optitrering. Patienten bør vedligeholdes på den højest tolererede dosis. Jinarc kan i de første 18 måneders behandling kun gives til patienter, hvis læge har fastslået, at leverfunktionen kan understøtte fortsat behandling. Ved symptomdebut eller tegn på leverskade, eller hvis der måles abnorme Er det nødvendigt at justere dosis af Jinarc hos patienter med nyre- eller leverin- Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nyreinsufficiens, omend der ikke er udført studier med patienter med en creatininclearance under 10 ml/min. eller som er i dialyse. Risiko for leverskade hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (dvs. egfr < 20) kan være øget. Disse patienter skal monitoreres tæt for hepatotoksicitet. ALAT- eller ASAT-værdier under behandlingen, skal administration af Jinarc afbrydes, og der tages nye prøver, herunder ALAT, ASAT, BT og alkalisk phosphatase (ALP), så hurtigt som muligt (ideelt inden for timer). Prøverne skal udføres hyppigere, indtil symptomerne/tegnene/ laboratorieprøverne stabiliseres eller bedres, hvorefter behandling med Jinarc kan genoptages. sufficiens eller hos ældre? Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med mild eller moderat leverinsufficiens (Child-Pugh klasse A og B). Der foreligger begrænsede oplysninger om patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). Disse patienter bør behandles med forsigtighed, og leverenzymer skal monitoreres regelmæssigt. Jinarc bør kun anvendes hos cirrosepatienter, hvis nødvendigheden af at behandle opvejer risikoen ved behandlingen. Jinarc er kontraindiceret hos patienter med forhøjede leverenzymer og/eller tegn på leverskade, der opfylder kriterierne for permanent seponering. Hvis ALAT- og ASAT-værdierne forbliver under 3 x ULN, kan behandling med Jinarc fortsættes med forsigtighed, med hyppig monitorering ved samme eller lavere dosis, da transaminaseværdierne lader til at stabilisere sig under fortsat behandling hos visse patienter. Jinarc behandlingen bør afbrydes efter bekræftelse af vedvarende eller forhøjede transaminaseværdier og skal seponeres permanent, hvis der forekommer signifikant øgning og/eller symptomerne på leverskade er vedvarende. Anbefalede retningslinjer for permanent seponering inkluderer: ALAT eller ASAT > 8 x ULN Stigende alder har ingen betydning for plasmakoncentrationerne af Jinarc. Sikkerhed og effekt af Jinarc hos ADPKD-patienter over 50 år er dog ikke dokumenteret. ALAT eller ASAT > 5 x ULN i mere end 2 uger ALAT eller ASAT > 3 x ULN og BT > 2 x ULN eller INR (international normaliseret ratio) > 1,5 ALAT eller ASAT > 3 x ULN med vedvarende symptomer 8 Indberet venligst alle formodede bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på eller kontakte Otsuka Pharma Scandinavia AB direkte på eller på leverskade som nævnt ovenfor. Der findes en tjekliste til sundhedspersonalet, som kan bidrage at beslutningen om behandlingen skal fortsættes hos patienter, der udviser tegn og symptomer på leverskade. Det er vigtigt at indberette bivirkninger, der involverer leverskade, herunder ASAT- eller ALAT-værdier over 3 x ULN. 9

6 Hvilke sikkerhedsspørgsmål bør jeg diskutere med patienter, der behandles med Jinarc? Leverskade Patienterne bør informeres om de nødvendige, regelmæssige blodprøver, der skal tages for at kontrollere risikoen for leverskade, mens de tager Jinarc. Monitorering for symptomer, der kan være tegn på leverskade (f.eks. træthed, anoreksi, kvalme, ubehag i øvre abdomen, opkastning, feber, udslæt, pruritus, mørkfarvet urin eller gulsot), bør også diskuteres. Patienterne bør rådgives om at indberette sådanne bivirkninger øjeblikkeligt, hvis de forekommer. Væsketab Jinarc kan medføre bivirkninger relateret til væsketab, f.eks. tørst, polyuri, nykturi og pollakisuri. Patienterne skal instrueres i at drikke vand eller andre vandige væsker, selvom de ikke er tørstige, for at undgå stor tørst eller dehydrering. Derudover skal patienterne rådes til at drikke 1 2 glas væske inden sengetid, uanset om de føler tørst, og at drikke væske om natten, hver gang de har nykturi. Information om graviditet Jinarc er kontraindiceret ved undfangelse og graviditet, da det kan resultere i udviklingsanomalier hos fostret. Jinarc er også kontraindiceret under amning. Derfor bør patienterne frarådes at blive gravide, mens de tager Jinarc, og i 30 dage efter behandlingen med Jinarc er stoppet. Fertile kvinder skal rådes til at bruge mindst én effektiv præventionsmetode i mindst 4 uger inden behandlingen, under behandlingen selv ved afbrudt dosisafbrydelser og i mindst 4 uger efter, at behandlingen med Jinarc er stoppet. Fertile kvinder bør rådes til at være forsigtige ved brug af østrogenholdig kontraception, fordi det kvindelige hormon østrogen formodes at være involveret i udvikling og vækst af levercyster. Hvilke andre redskaber er der til rådighed til at understøtte sikker brug af Jinarc? Alle nyligt godkendte lægemidler kræver en risikostyringsplan, og for visse er der yderligere risikominimeringsredskaber ud over de nævnte i produktresuméet. Udover denne vejledning inkluderer andre redskaber til støtte for sundhedspersonalets brug af Jinarc en tjekliste for ordination, en informationspjece til patienter og et informationskort til patienter. Disse er beskrevet i detaljer herunder: Tjekliste for ordination: Tjeklisten for ordination er udformet til at vurdere egnetheden hos patienter, der er blevet identificeret som kandidater til behandling med Jinarc. Tjeklisten kan bruges ved behandlingsstart og regelmæssigt efterfølgende for at monitorere patienter og understøtte korrekt brug af Jinarc. Ved behandlingsstart hjælper tjeklisten med kontrol for kontraindikationer og forsigtighedstilstande mhp. passende ordination. Den minder sundhedspersonalet om at instruere patienten i korrekt brug af lægemidlet. Hos patienter i vedvarende behandling kan tjeklisten hjælpe sundhedspersonalet med vigtige prøver for at kontrollere patientens tilstand, og den indeholder en algoritme, der kan hjælpe med at beslutte, om patienten skal fortsætte med samme dosis, eller om dosis skal ændres baseret på tolerabilitet. Informationspjece til patienter: Informationspjecen til patienter indeholder en oversigt over de vigtigste oplysninger, som patienten bør være opmærksom på under behandling med Jinarc. Den bør udleveres til patienterne, så de kan lære mere om dosering, korrekt brug og sikkerhedsspørgsmål, som de skal være opmærksomme på under behandling med Jinarc. I informationspjecen bedes patienterne også om at kontakte lægen, hvis de er bekymrede for at have tegn eller symptomer på leverskade. Kvindelige patienter skal bedes om at informere dig med det samme, hvis de bliver gravide, eller hvis de tror, de er blevet gravide, mens de tager Jinarc, og inden for 30 dage efter behandlingen med Jinarc er stoppet. Kvinder skal frarådes at amme, mens de tager Jinarc, og i mindst én måned efter de er stoppet med at tage Jinarc. Kutan neoplasi I kontrollerede kliniske forsøg med Jinarc var der hos patienterne en hyppigere forekomst af kutan neoplasi (især basalt cellekarcinom) i sammenligning med placebogruppen. Selvom der ikke kan fastslås et kausalt forhold mellem Jinarc og en højere forekomst af kutan neoplasi, bør det overvejes at foretage relevante hudundersøgelser og behandling af patienterne inden og under behandling med Jinarc. Glaukom Hvordan skal bivirkninger ved Jinarc indberettes? Informationskort til patienter: Informationskortet til patienter indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger om Jinarc for patienter og akutberedskab. Det indeholder oplysninger om hepatotokcisitet, svær dehydrering samt råd om håndtering, hvis sådanne symptomer skulle forekomme. Informationskortet skal udfyldes og udleveres til patienten af lægen eller sygeplejersken. Patienten skal altid bære kortet på sig (f.eks. i pungen, tasken). Indberet venligst alle formodede bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på eller kontakte Otsuka Pharma Scandinavia AB direkte på eller I kontrollerede kliniske forsøg med Jinarc blev der observeret glaukom og øget intraokulært tryk hos en større del af patienter behandlet med Jinarc end hos patienter behandlet med placebo. Dog var hyppigheden af glaukom og øget intraokulært tryk lav i begge grupper. Hvor kan jeg få yderligere oplysninger? Yderligere oplysninger kan fås på Selvom der ikke er en tydelig kausal sammenhæng mellem behandling med Jinarc og forekomsten af glaukom, bør det overvejes at foretage regelmæssige øjenundersøgelser inden og under behandling med Jinarc

7 Leveres af: Otsuka Pharma Scandinavia AB Birger Jarlsgatan Stockholm Sverige Dato for udarbejdelse: juni/2015 Jobnr.: OPDK/0615/JIN/1380

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

1. LÆGEMIDLETS NAVN. Erivedge 150 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING. Hver hård kapsel indeholder 150 mg vismodegib.

1. LÆGEMIDLETS NAVN. Erivedge 150 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING. Hver hård kapsel indeholder 150 mg vismodegib. Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Caprelsa 100 mg, filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg vandetanib. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tarceva 5 mg filmovertrukne tabletter. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tarceva 5 mg En filmovertrukken tablet indeholder 5 mg erlotinib (som erlotinibhydrochlorid).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Celecoxib "Pfizer (Celecoxib) Hårde kapsler 100 og 200 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 42 62 74 Hårde kapsler 100 mg 18 00 02 Hårde kapsler 200 mg 16 37

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Arava 10 mg filmovertrukket tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg leflunomid og 78 mg laktose. Alle

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

Behandlingen skal indledes og monitoreres under supervision af læger med erfaring i behandling af myelomatose.

Behandlingen skal indledes og monitoreres under supervision af læger med erfaring i behandling af myelomatose. Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger. Se i

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) Præventionsprogram TOC-010-250908-D PATIENTBROCHURE Toctino (alitretinoin) Om denne brochure Denne brochure indeholder vigtig information om din behandling med Toctino og risikoen for fosterskader ved

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte PRODUKTRESUMÉ 23. september 2014 for Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 0. D.sp.nr. 8119 1. LÆGEMIDLETS NAVN Eprex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Epoetin alfa indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning 15. juli 2014 PRODUKTRESUMÉ for Risperdal, oral opløsning 0. D.SP.NR. 08841 1. LÆGEMIDLETS NAVN Risperdal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral opløsning indeholder 1 mg risperidon. Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere