Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14"

Transkript

1 Årsregnskab 2014

2 Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 2 af 14

3 Årsregnskab 2014 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet efter samme principper som tidligere år. Opstillingen følger Kulturstyrelsens regnskabsmodel. Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af følgende regnskabsprincipper: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når museet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå museet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for enhver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som beeller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle omkostninger. Indtægter Indtægterne omfatter egentlige driftsindtægter og alle tilskud uanset formål. Omkostninger Omkostningerne omfatter egentlige driftsomkostninger samt afskrivning på museets ejendomme Aktiver Anlægsaktiver Bygninger værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Grund købt i 2004 værdiansættes til købspris inkl. handelsomkostninger. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger: 50 år. Øvrige aktiver udgiftsføres i anskaffelsesåret. Der afskrives ikke på grunden. Værdipapirer Værdipapirer, der består af børsnoterede investeringsbeviser, er medtaget til anskaffelsessum, dog til børskursen pr. statusdagen, hvor denne er lavere. Varebeholdning Varebeholdningen er værdiansat til kostpris. Dog er ukurante varer nedskrevet til forventet realisationspris. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af tilgodehavenderne. Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 3 af 14

4 Passiver Henlæggelser til større bygningsarbejder omfatter de af bestyrelsen reserverede beløb til endnu ikke udførte større bygningsarbejder. Indestående på henlæggelseskonto samt værdipapirdepot i Nordea modsvarer tidligere års henlæggelser til større bygningsarbejder inkl. renter. Budget Budget for 2014 blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 29. november Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 4 af 14

5 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Energimuseet er det landsdækkende danske museum for energi, og energibegrebets relationer til miljø og klima. Det er Energimuseets opgave at gøre viden om energi tilgængelig og levende for alle samt støtte den livslange læring og forståelse af energi i vores verden. Museet stimulerer interesser, styrker livskvalitet og fremmer en bæredygtig udvikling. Den økonomiske udvikling Årets regnskab viser et resultat kr ,- ud af en omsætning kr ,-. Resultatet er yderst tilfredsstillende og væsentligt bedre end budgetteret. Resultatet skyldes bl.a. besparelser på lønninger, lokaleudgifter samt bedre udnyttelse af momsfradrag. For yderligere henvises til museets årsberetning. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold som forrykker vurderingen af årsregnskabet. Forventninger til fremtiden Det er ledelsens opfattelse, at øget konkurrence om såvel gæster som finansiering betyder, at museet fremadrettet enten skal have øget grundbevillingerne eller tænke mere kommercielt for at fastholde det eksisterende aktivitets- og gæsteniveau. Det er samtidig nødvendigt at tiltrække nye samarbejdspartnere for at styrke museet fremadrettet. Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 5 af 14

6 Resultatopgørelse Note konto Indtægter Regnskab 2014 Budget 2014 Regnskab Personale - refusion skat & kommuner Anden formidlingsvirksomhed Entré Andre renter a 82 Kiosk og cafévirksomhed Tilskud fra kommuner ikke-offentlige tilskud Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd Tilskud fra region Statstilskud Indtægter i alt Note konto Udgifter 7 22 Personale Lokaler - ejendomme, friarealer Samlingens forvaltning mv Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger (inkl. markedsføring) Anden formidlingsvirksomhed Administration Entré Huslejeudgifter, prioritetsrenter og - afdrag Andre renter b 82 Kiosk og cafévirksomhed Udgifter i alt Resultat før afskrivninger (0) Afskrivning bygninger ( ) ( ) ( ) Nettoresultat ( ) Overført til projektudvikling - - Overført fra projektudvikling Overført fra anlægskonto Overført til kapitalkontoen ( ) Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 6 af 14

7 Balance pr Note Aktiver Hovedbygningen Udstillingshal Grund Anlægsaktiver Varebeholdning Tilgodehavender Forudbetalt omkostninger Henlæggelseskonto Nordea (driftskonto) Kassebeholdning Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver 15 Kapitalkonto Henlæggelser til større bygningsarbejder Henlæggelser til projektudvikling Egenkapital Kreditorer Forudbetalte indtægter Skyldig moms Skyldige beregnede feriepenge Skyldige feriepenge Skyldig ATP og AM-bidrag og A-skat Kortfristet gæld Passiver i alt Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 7 af 14

8 Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 8 af 14

9

10

11 Noter til Resultatopgørelsen 1 Personaleindtægter Refusion fra stat og kommune er relateret til 1 medarbejder på barselsorlov samt 1 i skånejob fra Silkeborg kommune. 2 Entré Entré Rundvisninger Sum total Besøgende 2014 Realiseret Budget 2013 Total antal besøgende Billetpriserne var forhøjet i 2014 i forhold til 2013 med 20% Der er gratis adgang for børn og unge under 18 år, samt alle skoleelever på statsanerkendte museer. Faldet i antal besøgende skyldes færre sommerbesøgende end i a Kiosk og cafévirksomhed Indtægter Regnskab 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 kiosk Café Samlet kiosk og cafévirksomhed b Udgifter Regnskab 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 Kiosk Café Kiosk og cafévirksomhed Løn til lederen af caféen er medregnet under Personale i lighed med museets øvrige fastansatte. 4 Tilskud fra kommuner Viborg Kommune: driftstilskud Viborg Kommune: Tilskud til Da Vinci-udstillingen Sum total Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 11 af 14

12 5 Ikke offentlige tilskud/indtægter Ekstra indtægter modtaget til Leonardo Da Vinciudstillingen kr. HEF Himmerlands Elforsyning a.m.b.a Brabrand Elselskab MES a.m.b.a., Brande Galten Elværk SE Holding A/S EnergiMidt Holding a.m.b.a DONG Energy Thy-Mors Energi A/S Energi Viborg Gudenåcentralen a.m.b.a Bjerringbro Elværk Nord Energi A.m.b.a NRGI A.m.b.a Thomas B. Thriges Fond Ellehammerfonden Sum Øvrige indtægter Energinet.dk Dansk El-forbund Siemens A/S Dansk Energi A/S Nordeafonden A/S Premier IS Øvrige indtægter SUM Statstilskud 15 tilskud fordelt på 4 rater Heraf kompensation for gratis entre for børn og unge. Kulturstyrelsen rejsetilskud CIMUSEET Sum total Personaleudgifter Personalekontoen omfatter omkostninger forbundet med det fuldtidsansatte personale, der tæller 9 funktionæransatte medarbejdere, hvoraf én var konstitueret direktør indtil 15. september. 15. september tiltrådte ny direktør så indtil da ingen udgift til direktørløn. To medarbejdere er pensioneret og 2 nye er tiltrådt. 8 Lokaler Besparelse på opvarmning pga. udskiftning af gasfyr. Herefter er gas a conto raten nedsat tilsvarende. Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 12 af 14

13 9 Udstillinger og markedsføringsudgifter Leonardo Da Vinci udstillingsomkostninger Udgifter til besøg af konservatorer fra Italien m.v Fragt af udstillingsgenstande til og fra Milano Leje af modeller og udstillingsdesign samt produktion af udstillingen Markedsføring/billedrettigheder TV Spots/reklame Lejeomkostninger Andre omkostninger AV-udstyr Forsikringer m.v Sum total Aftalen om Leonardo Da Vinci-udstillingen med det tekniske museum i Milano blev underskrevet den 7. februar Efter aftale med Energimuseets bestyrelse. På det tidspunkt var alle større sponsoraftaler på plads. 10 Anden formidlingsvirksomhed Lønudgifter m.v. til ekstra rundvisere og piloter Udgifter til skoletjenesten: undervisnings- og foredragsmaterialer Sum total Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 13 af 14

14 Noter til balancen 11 Hovedbygning Anskaffelsessum Afskrevet tidligere år Afskrevet i år I alt Udstillingshal Anskaffelsessum Afskrevet tidligere år Afskrevet i år I alt Tilgodehavender Indeholder bl.a. lønrefusion fra kommune fra 4. kvt. og tilgodehavender debitorer. 14 Henlæggelseskontoens midler er placeret således: Nordea Invest korte anskaffelsessum * Nordea Invest mellem anskaffelsessum * Nordea/henlæggelseskonto I alt Kapitalkonto Primo saldo Overført af årets resultat Ultimo saldo Henlæggelser til større bygningsarbejder Primo saldo Renteindtægter 0 0 Udbytte Nordea Invest Korte Udbytte Nordea Invest Mellem Depotservice Kursreg. og kursgevinst/tab værdipapirer Overført til drift I alt Energimuseet Årsregnskab 2014 Side 14 af 14

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 INDHOLD Ledelsespåtegning...2 Interne revisorers påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Ledelsesberetning Unionsoplysninger... 5 Beretning... 6 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Gudenaacentralen A.m.b.a. Årsrapport 2012. CVR-nr. 37 50 94 18

Gudenaacentralen A.m.b.a. Årsrapport 2012. CVR-nr. 37 50 94 18 Gudenaacentralen A.m.b.a. Årsrapport 2012 CVR-nr. 37 50 94 18 Indhold Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dagsorden for generalforsamlingen... 2. Ledelsesberetning... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Dagsorden for generalforsamlingen... 2. Ledelsesberetning... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors erklæringer... 5 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden for generalforsamlingen... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse for 2012/13...

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere