Årsregnskab Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2013. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger"

Transkript

1 Årsregnskab 2013 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

2 Indholdsfortegnelse: side Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2-3 Ledelsens beretning 4-6 Anvendt regnskabspraksis 7-9 Resultatopgørelse Balance Noter 18-19

3

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen aflægges efter Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager støtte fra Sydslesvigudvalget, således som foreningen har fortolket denne i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, vi henviser til årsregnskabet side 7-9. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der et rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 21. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæsig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overenstemmelse med meddelte bevillinger, love og andres forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Bekendtgørelse nr af 21. december Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler efter den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. Side 2

5

6 Årsberetning 2013 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) med sæde i Flensborg (Flensborghus) er en sammenslutning af ungdoms- og idrætsforeninger samt landsdelsorganisationer for børn og unge. SdU består af 58 ungdoms- og idrætsforeninger og 3 landsdelsorganisationer med i alt ca. 190 fastansatte medarbejdere. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger har et vidt forgrenet tilbud af ungdoms-, kultur- og idrætsarbejde, som afspejles i foreningens formålsparagraf, hvor der bl.a. står, at formålet især realiseres: gennem kultur-, idræts- og oplysningsarbejde, primært for børn og unge gennem driften af fritidshjem, kursuscentre samt foreningsfaciliteter ved økonomisk støtte til de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer ved at skabe og vedligeholde kontakter til ungdomsorganisationer i Danmark og i Norden og til unge fra andre mindretal. SdU er som landsdelsforening medlem i Danske Gymnastik- og Idræts-foreninger (DGI). SdU er derudover medlem i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Nordisk samorganisation af Ungdomsarbejde (NSU), Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV), Ungdomsringen, Dansk Amatør Teater Samvirke /DATS, Landesjugendring i Slesvig-Holsten og er repræsenteret i politiske og faglige udvalg på lands-, amts- og kommunalt plan. Regnskab 2013 Regnskabet 2013 udviser et overskud på 660,22 efter at der er disponeret ,-- til afdrag af lån ved Union-Bank og ,00,-- - til etablering af et nyt klubhus for Slesvig Roklub. Foreningens forvaltning SdU fastsætter sine målsætninger på styrelsesmøderne, som afholdes 8-9 gange om året. Her beslutter de folkevalgte SdUs foreningspolitiske mål og indsatsområder. Medarbejderne med budgetansvar som f.eks. institutionsledere modtager hvert år en bevillingsmeddelelse hvor organisationen budgetlægger ledernes ansvarsområde i forbindelse med vedligeholdelse og nyanskaffelser. SdU s forretningsfører afholder hvert år et budgetmøde Side 4

7 med de respektive ledere, hvor emnet sparsommelighed, effektivitet og organisationens overordnede målsætning er en naturlig del af samtalen. SdU er i 2013 indgået en resultataftale med Sydslesvigudvalget Denne aftale omfatter SdU s drifts- og aktivitetsvirksomhed i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013, jf. kapitel 3 11 og 12 i Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordningerne på undervisningsministeriets område for det danske mindretal i Sydslesvig. Aftalen omfatter SdU s samlede ungdoms- og idrætsarbejde både på det institutionelle område som på det frivillige forenings- og udvalgsområde. Særlige arrangementer og tiltag: Samtidig med at sommeren begyndte, startede også det store Landsstævne i Esbjerg med ca deltagere med mottoet Tag del i energien. Heraf var godt 100 deltagere fra SdU, som var aktive i følgende idrætter: fodbold, badminton, gymnastik, petanque, håndbold, beachvolley, løb, dans og musik, golf og de anderledes og udfordrende vandaktiviteter i svømmestadion. Inden for nogle idrætter opnåede vore deltagere endda særdeles fine resultater i deres turneringer. Landsstævnet var igen en stor oplevelse for SdU s medlemmer. Stævnet er en nenstående mulighed for at pleje og udbygge kontakter på tværs af foreninger og idrætter med gamle og nye idrætsvenner i Sydslesvig og i Danmark. Desuden er SdU s deltagelse i høj grad med til at synliggøre SdU og mindretallet. Vi glæder o til at være på banen, når det Landstævne afholdes i Ålborg i SdU s styrelse fortsatte i 2013 regionsmøderne med titlen SdU i Fokus. Der blev afholdt i alt 3 møder i Egernførde, Hatsted og Harreslev. Møderne var præget af en god og konstruktiv debat, hvor især emner som øget samarbejde, bedre kommunikation samt ønsker om serviceydelser har været i centrum. UCSYD har gennemført en organisationsanalyse og i den forbindelse er der blevet afholdt to konferencer. Den 1. konference blev afholdt den 28. september på Christianslyst med de ansatte som deltagere. Den 2. konference blev afhold den 13. november måned, hvor foreningerne drøftede emnet. UCSYD har i december afleveret en rapport, som indeholder forslag til 3 scenarier om en fremtidig organisering for SdU. Den videre proces her vil være, at styrelsen inviterer til et infomøde for alle SdU s medlemmer således at alle har mulighed for at komme med deres bidrag til en fremtidig organisering set i lyset af UCSYDs rapport. Styrelsen vil derefter beskæftige sig nærmere med emnet og tage beslutning om, i hvilken retning der skal arbejdes videre med hvad organiseringen af SdU s fremtidige struktur angår. Drift af fritidshjemmene En af SdU s kerneopgaver er det professionelle ungdomsarbejde, som vi har organiseret i vores fritidshjem. SdU driver 11 Børne- og Ungdomscentre (fritidshjem), som er tredelte institutioner med en fritidshjems-, en fritidsklub- og en ungdomsklubafdeling. Dette skaber mulighed for, at vore børn og unge har tilknytning til vores danske institutioner, lige fra de bliver indskolet og op til 25 års alderen. Disse sproglig-kulturelle mødesteder under pædagogisk opsyn og med vejledning for mindretallets børn og unge er et uundværligt og enestående tilbud for mindretallets ungdom. Husene drives i henhold til retningslinjerne for dagsinstitutioner i landet Slesvig-Holsten, ifølge Bildungsauftrag für Kindertagesstätten. Side 5

8 Efterspørgslen på især fritidshjemsområdet er gennem de senere år blevet større og større. Det hele kulminerede sidste år, hvor der skulle findes en løsning for et merbehov på 100 pladser! Et generelt pasningsbehov i samfundet, hvor begge forældre er kommet på arbejdsmarkedet og dermed har et pædagogisk pasningsbehov, som starter i vuggestuen, fortsætter i børnehaven og finder sin naturlige fortsættelse på vores fritidshjemsområde. Udfordringen bliver ikke mindre af, at institutionens gruppestørrelse nu skal følge loven krav på 15 børn pr. gruppe, hvor vi indtil da havde en særtilladelse, som gav lov til en gruppestørrelse på op til 20 børn pr. gruppe. En mindre gruppestørrelse medfører et øget behov for yderligere pædagogisk personale. Denne udgift kunne vi delvis finansiere i Udfordringen består fremadrettet i at finde en økonomisk løsning for dette område. Set i lyset af, at SdU s budgetansøgning 2014 ved Sydslesvigudvalget (en fremskrivning på 9,5 %) ikke kunne tilgodeses - bevillingen på svarer til en fremskrivning på 0,87 % - er opgaven ikke blevet mindre af den grund. Drift af kursuscentre for børn og unge, samt foreningsfaciliteter Kurssuscentret Christianslyst har kunnet øget omsætningen og dermed forbedre centrets driftsøkonomi til trods for, at lockouten i Danmark også gjorde sit indhug i kursuscentrets økonomi og belægning. Kursuscentret vil fortsætte med at have fokus på at markedsføre stedet med målsætning at få flere kunder tilknyttet stedet. Centrets store ønske om at få oprettet en idrætshal på stedet for derved at kunne få flere målgrupper til at bruge Christianslyst til stævner, turneringer og træningsophold kunne ikke imødekommes i 2013, idet de økonomiske rammebetingelser ikke gav mulighed herfor. Spejdergården Tydals genopbygning er afsluttet og den officielle indvielse blev afholdt den 09. februar. Spejdergården Tydal fremstår nu med tidssvarende og moderne faciliteter, som giver korpset et solidt grundlag for en økonomisk positiv fremtid. Forudsætning for, at spejdergården kan fortsætte med driften er imidlertid, at Tydals infrastruktur gennemgår en totalrenovering. Første fase af denne opgave kunne igangsættes i 2013, ikke mindst på baggrund af en bevilling fra delstaten Slesvig-Holsten samt en frigørelse af Spejderkorpsets arv, som Grænseforeningen i Danmark har haft til opgave at forvalte. Træningshallen i Slesvig og SIF s klubhus i Slesvig har længe ventet på en tiltrængt renovering. Der er blevet udarbejdet et projekt til en fællesløsning, hvor klubhuset flyttes op i en tilbygning til Træningshallen, som samtidig får en tiltrængt renovering. Projektbeskrivelsen danner grund lag for en ansøgning, der er sendt til A.P. Møller-Fonden med håb om et positivt svar. Horst Schneider Forretningsfører Side 6

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelsen nr om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v. der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget. Den anvendte regnskabspraksis er i forhold til sidste år uændret. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Foreningen har foretaget en opgørelse af foreningens åbningsbalance pr 1. januar Henset til at foreningen har eksisteret i en længere årrække er de indregnede aktiver i åbningsbalancen behæftet med nogen usikkerhed, hvilket kan have indflydelse på opgørelse af foreningens balancesum og egenkapital. De ved åbningsbalancen pr. 1. januar 2003 opgjorte anskaffelsessummer for foreningens bygninger er lagt til grund for de pr. 1. januar 2010 indførte lineære afskrivninger af foreningens bygninger. Side 7

10 Resultatopgørelsen Indtægter Foreningens indtægter består hovedsageligt at tilskud fra Undervisningsministeriet i Danmark samt offentlige tilskud fra Tyskland, primært til foreningens drift af fritidshjem. Tilskud indtægtsføres i resultatopgørelsen for det regnskabsår som de vedrører. I det omfang der modtages i øremærket kapitaltilskud, føres denne indtægt direkte i foreningens egenkapital. I det omfang der modtages øremærkede gaver, der skal anvendes til bestemte formål, indregnes disse midler som en forpligtelse indtil det øremærkede formål er opfyldt. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, realiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer og gæld samt realiserede og urealiserede transaktioner i fremmed valuta. Skat Foreningen er godkendt som almennyttig forening og er efter tysk skattelovgivning ikke skattepligtig. Side 8

11 Balancen Anlægsaktiver Ejendomme Grunde og bygninger indregnes ved første indregning til kostpris. Igangværende anlægsprojekter indregnes til de per statusdagen afholdte anlægsomkostninger. Der foretages med virkning af 1. januar 2010 lineære afskrivning på bygninger på basis af en levetid på 50 år. Modtaget anlægstilskud til erhvervelse, opførelse eller ombygning af ejendomme indregnes med virkning af 1. januar 2010 direkte på egenkapitalen. Frem til og med 2009 blev sådanne tilskud modregnet i anskaffelsessummen. Fortjeneste eller tab ved salg af foreningens ejendomme opgøres netto efter afholdelse af de til salget hørende omkostninger og indregnes direkte på egenkapitalen. Inventar og driftsmidler Kostprisen for driftsmidler og inventar betragtes som løbende driftsomkostninger og omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug Værdipapirer Værdipapirer indregnes og måles til kostpris uanset om dagsværdien måtte være højere eller lavere. Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Likvider Kasse- og bankbeholdninger er indregnet og målt til nominel værdi. Kort-og langfristet gæld Gæld er indregnet og målt til nominel værdi. Side 9

12 Oversigt indtægter Regnskab Regnskab Budget Institutioner , , ,00 Øvrige egne indtægter , , ,00 Aktivitetsudvalg , , ,00 Tilskud og gaver , , ,00 Danske bevillinger , , ,00 Indtægter i alt , , ,00 Oversigt udgifter Lønudgifter , , ,00 Organisationens fællesudg , , ,00 Foreningstilskud , , ,00 Aktivitetsudvalg , , ,00 Øvrige tilskud , , ,00 Bygninger/ idrætsanlæg , , ,00 Andre udgifter , , ,00 Udgifter i alt , , ,00 Årets resultat ,22 Ekstraordinær afdrag på lån i Union-Bank ,00 Nybygning Slesvig Roklubs bådehus ,00 Underskud/overskud 660,22 Side 10

13 Indtægter Regnskab Regnskab Budget Institutioner Tilskud fritidshjem (HOT) , , ,00 Daginstitutionsloven (KITA) , , ,00 Kontingent fritidshjem , , ,00 Kontingent klubber , , ,00 Aktivitetshuset , , ,00 P-pladsen Idrætshallen , , ,00 Lejeindtægter lejligheder , , ,00 Lejeindtægter haller , , ,00 Lejeindtægter Tydal 0, , ,00 Lejeindtægter Frueskoven 4.409, , ,00 Lejeindtægter Slesvig 5.019, , ,00 Christianslyst , , ,00 Indtægter i alt , , ,00 Øvrige egne indtægter Sekretariatet , , ,00 Hovedsendemandsmøde 1.031,41 0, ,00 Kontingentindtægter , , ,00 Renteindtægter 3.378, ,74 0,00 Egne indtægter i alt , , ,00 Aktivitetsudvalg Nordisk Udvalg 770, , ,00 Internationalt Udvalg 4.353, , ,00 Forenings-/kultur , , ,00 Ungeudvalget 2.149, , ,00 De udvalgte i Slesvig 0,00 0,00 0,00 RYY Læk 756,98 759,65 525,00 Dans og Musik , , ,00 Koncertudvalget , , ,00 Gymnastikudvalget 7.313, , ,00 Svømmeudvalget 179,15 99,00 0,00 Søsportsudvalget 277,00 24,00 0,00 Håndbold , , ,00 Fodbold , , ,00 Petanque 5.425, , ,00 Badminton , , ,00 Bordtennis 4.303, , ,00 Kunstudvalget 0,00 570,00 125,00 Senioridræt 5.069, , ,00 MBU , , ,00 DSS 0,00 0, ,00 FDF 3.465, , ,00 Aktivitetsudvalg i alt , , ,00 Side 11

14 Indtægter Regnskab Regnskab Budget Tilskud/gaver SSF(globalbevillingen) , , ,00 DGI , , ,00 Diverse andre tilskud , , ,00 Løntilskud landet S.-H , , ,00 Kommunale tilskud 0,00 0,00 0,00 Tilskud landet S.-H. Jugendv , , ,00 Idrætsanlæg , , ,00 Tilskud/gaver i alt , , ,00 Danske bevillinger Kulturministeriet , , ,00 Undervisningsmininisteriet , , ,00 Danske bevillinger i alt , , ,00 Side 12

15 Udgifter Regnskab Regnskab Budget Lønninger Pædagoger , , ,00 Medhjælpere , , ,00 Vikarudgifter , , ,00 Rengøringslønninger , , ,00 Andre lønudgifter , , ,00 Forvaltning Christ./Akti , , ,00 Sekretariatet , , ,00 Konsulenter , , ,00 Pedeller , , ,00 Kørselsgodtgørelse , , ,00 Arbejdsg. Socialforsikringsbidrag , , ,00 Øvrige lønudgifter , , ,00 Personalekurser , , ,00 Lønudgifter i alt , , ,00 Organisationens fællesudgifter Kontorhold , , ,00 Teknisk afdeling , , ,00 Revision , , ,00 Andel socialrådgiver 5.825, , ,00 Porto , , ,00 Telefon 6.097, , ,00 Kontorbil 7.156, , ,00 Pr-arbejde , , ,00 Vedl. og køb af maskiner , , ,00 Andre udgifter , , ,00 SdU-nyt 4.557,70 0, ,00 Konsulentvirke 8.521, , ,00 Forskellige møder , , ,00 Hovedsendemandsmødet , , ,00 Repræsentation 2.932, , ,00 Forsikringer , , ,00 Gema 7.336, , ,00 Flensborghus - leje , , ,00 Flensborghus - øvrig drift 4.678, , ,00 Fællesudgifter i alt , , ,00 Side 13

16 Regnskab Regnskab Budget Udgifter Foreningstilskud Grundtilskud , , ,00 Aktivitetstilskud , , ,00 foreningstilskud i alt , , ,00 Øvrige tilskud Tilskud særlige formål 4.319, , ,00 DUF 2.254, , ,00 Løbeudvalg 41,73 775,49 0,00 LS 2013 Esbjerg 3.743, , ,00 Øvrige tilskud i alt , , ,00 Aktivitetsudvalg MBU , , ,00 DSS , , ,00 FDF 4.789, , ,00 Nordisk Udvalg , , ,00 Internationalt Udvalg , , ,00 Koncertudvalget , , ,00 Foreningskulturudvalg , , ,00 Dans og Musik 7.284, , ,00 Ungeudvalget 6.493, , ,00 De udvalgte i Slesvig 0,00 0,00 500,00 Ungeudvalg i Sønderbrarup 0,00 0, ,00 RYY Læk 2.851, , ,00 Søsport 2.585, , ,00 Gymnastik , , ,00 Svømning 2.985,87 109,16 0,00 Håndboldudvalget , , ,00 Fodboldudvalget , , ,00 Badminton , , ,00 Bordtennisudvalget 8.946, , ,00 Kunstudvalget 1.065, , ,00 Senioridræt 9.733, , ,00 Petanque 8.540, , ,00 aktivitetsudvalg i alt , , ,00 Side 14

17 Udgifter Regnskab Regnskab Budget Driftsudgifter bygninger og institutioner Klubarbejde , , ,00 Vedligeholdelse , , ,00 Varmeudgifter , , ,00 El og vand , , ,00 Værksteder Aktivitetshuset , , ,00 Rengøringsmaterialer , , ,00 Skatter, leje, afgifter , , ,00 Forsikringer , , ,00 Nyanskaffelser, inventar , , ,00 Kontorholdsudgifter , , ,00 Beskæftigelsesmaterialer , , ,00 Diverse andre udgifter , , ,00 Nettovareindkøb Christiansl , , ,00 Ekstraordinære udgifter 9.615, , ,00 Driftsudgifter i alt , , ,00 Idrætsanlæg Diverse ungdomslokaler 2.988, , ,00 Frueskoven , , ,00 Engelsby , , ,00 Sortevej 1.378, , ,00 Flensborg Roklub , , ,00 Tarup 2.074, , ,00 Harreslev 151, , ,00 Slesvig , , ,00 Slesvig Roklub , , ,00 Egernførde , , ,00 Tønning , , ,00 Husum/Hattsted , , ,00 Læk 33, , ,00 Forskellige små pladser 677,50 550, ,00 Fællesudgifter 957,33 748, ,00 Frederiksstad 5.416, , ,00 Fyc`s bådehus 5.587, , ,00 Langbjerg forsamlinghus 3.629, , ,00 Tinningsted forsamlingshus 3.020, , ,00 Hattsted forsamlingshus 740, , ,00 FDF , , ,00 Bolig Christianslyst 573,35 926, ,00 Uforudsete , , ,00 Idrætsanlæg i alt , , ,00 Andre udgifter Bankgebyrer , , ,00 Andre udgifter i alt , , ,00 Årets resultat ,22 Side 15

18 Balance pr Aktiver Ejendomme Grundejendomsværdi , ,60 Bygninger , ,77 Bygninger på lejet grund , ,01 Akk.afskrivninger på bygninger , ,00 Anlægsprojekter , , , ,05 Varebeholdninger Varebeholdning Christianslyst 5.198, ,25 Tilgodehavender Fordringer , ,35 Diverse 0, , , ,93 Værdipapirer Slesvigsk Kreditforening 7.700, ,00 Flensborg Avis 613,55 613,55 Legater Spejderfonden , , , ,30 Likvide beholdninger Kasse 1.530, ,43 Sydbank , ,47 Danske Bank , ,46 Kasse Christianslyst 2.422,37 484,42 Christianslyst - Hypovereinsbank , ,60 Christianslyst - Sydbank,Kruså , ,91 Christianslyst - Sydbank, Flensborg , ,09 Aktivitetshusets kasse 938,53 627,83 Aktivitetshusets Unionbank , ,14 Aktivitetshusets Sydbank , ,76 Sparebog SdUs hjælpefond , ,09 Sparebog SdUs hjælpefond , ,95 Sparebog Sandbjerg legat , ,85 Union-Bank , ,30 Union-Bank Mellemregning Tydal ,00 0,00 Beholdninger fritidshjemmene , , , ,96 Aktiver i alt , ,49 Side 16

19 Balance pr Passiver Kapitalkonto Kapitalkonto saldo pr , ,58 Overført anlægstilskud , ,00 Afskrivninger, bygninger , ,00 Tab ved salg af Sligade's Fritidshjem ,26 0,00 Ekstra ord.afskrivning på brand Tydal 0, ,08 Regulering midler der forvaltes 0, , , ,33 Reserver: Mellemregning Undervisningsministeriet Saldo pr , ,13 Årets overførte over- underskud 660,22 50, , ,89 Anlæg under opførsel Saldo pr , ,83 Årets afgang/tilførsel , , , ,65 Dispositionsfond: Saldo pr , ,00 Anvendt i året , ,00 Årets disponering , , , ,00 Saldo pr , ,87 Tinglyst grundskyld, Byggestøttefonden mfl , ,72 Midler, der forvaltes Christianslyst, fonde 2.210, ,00 Formålsbestemte gaver , ,67 Hvilende foreninger 3.211, ,46 SdUs hjælpefond 0,00 0,00 Sandbjerg UFs legat 0,00 0,00 Gaver Treklang 0,00 0,00 Legater Spejderfonden , , , ,88 Forpligtelser Kreditorer , ,14 Skyldig lønskat , ,67 Periodeafgrænsning , ,26 Øvrige forpligtelser , ,95 Lån Union-Bank Mellemfinansiering Tydal ,00 0,00 Union-Bank Transitkonto ,29 0,00 Lån Union-Bank , , , ,02 Passiver i alt , ,49 Eventualforpligtelser: Kaution FYC: ,45 Kulturministeriet har ret til at kræve tilskuddet helt eller delvist tilbagebetalt, hvis SdU aktivitiets- og foreningsregnskab udviser et overskud. Side 17

20 Noter - igangværende anlægsprojekter Udgifter Tilskud Nybygning Slesvig Roklub Tilskud ,00 Udgifter ,18 Udgifter ,96 Udgifter ,59 Udgifter ,17 Udgifter ,75 Tilskud A.P. Møller Fond ,87 Diverse Legater ,50 Tilskud/Disponering ,00 Status pr , ,37 Ombygning Lyksborggades Fritidshjem Disponering ,00 Udgifter ,72 Overført til Bygninger 2013 ( ,72) Disponering ,00 Overført til Kapitalkonto 2013 ( ,00) Status pr Ombygning Træningshallen Udgifter ,94 Udgifter ,25 Status pr ,19 - Nybygning Slesvig Fritidshjem Udgifter ,25 Udgifter ,95 Disponering ,00 Udgifter ,35 Tilskud Undervisningsminist ,00 Overført til Kapitalkonto 2012 ( ,00) Overført til Bygninger 2012 ( ,55) Tilskud Undervisningsminist ,00 Overført til Kapitalkonto 2013 ( ,00) Status pr Nybygning Tydal Udgifter ,97 Udbetaling 1. rate brandforsikring ,83 Udbetaling 2. rate brandforsikring ,61 Ompostering 2012 ( ,44) Udgifter ,14 Tilskud 2012 A.P.Møller ,82 Offentlige Tilskud ,83 Overført til Bygninger 2013 ( ,11) Diverse legater ,40 Overført til Kapitalkonto 2013 ( ,05) Infrastruktur Tydal tilskud ,08 Infrastruktur Tydal udgifter ,71 Sanering Mensa Tydal udgifter ,31 BHKW Tydal udgifter ,45 Status pr , ,08 Summen af igangværende anlægsprojekter , ,45 Side 18

21 Noter - tinglyst grundskyld Status pr Oprettelsesdato: 1. Idrætshallen til fordel for Byggestøttefonden Idrætshallen til fordel for Byggestøttefonden Christianslyst til fordel for Byggestøttefonden Engelsbycentret til fordel for Byggestøttefonden Engelsbycentret til fordel for Forbundsrepublikken Engelsbycentret til fordel for Landet Slesvig-Holsten Sortevejs fritidshjem til fordel for Byggestøttefonden Lyksborggades fritidshjem til fordel for Byggestøttef Spejdergården Tydal til fordel for Byggestøttefonden DGF klubhus til fordel for Byggestøttefonden KFUM`s fritidshjem til fordel for Forbundsrepublikken KFUM`s fritidshjem til fordel for Byggestøttefonden Kredshus Tarp til fordel for Byggestøttefonden Kredshus Tarp til fordel for Forbundsrepublikken Kredshus Tarp til fordel for Landet Slesvig-Holsten Slesvig fritidshjem til fordel for Byggestøttefonden Træningshallen til fordel for kommunen Slesvig Træningshallen til fordel for Byggestøttefonden Tinglyst grundskyld Slesvig fritidshjem til fordel for Union Bank Flensborg Slesvig fritidshjem til fordel for Landet Slesvig-Holsten Slesvig fritidshjem til fordel for Landet Slesvig-Holsten Spejdergården Tydal til fordel for Union Bank Flensborg Spejdergården Tydal til fordel for Kreds Slesvig-Flensborg Spejdergården Tydal til fordel for Landet Slesvig-Holsten Spejdergården Tydal til fordel for Landet Slesvig-Holsten Spejdergården Tydal til fordel for Landet Slesvig-Holsten Sortevejs fritidshjem til fordel for Landet Slesvig-Holsten Lyksborggades fritidshjem til fordel for Landet Slesvig-Holste Moltkestraße til fordel for Union Bank Flensborg Moltkestraße til fordel for Stadt Flensborg Stapelholmer Weg til fordel for Union Bank Flensborg Tinglyst grundskyld i alt: Side 19

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V.

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V. Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF Sydslesvigsk Forening Sydslesvigsk Forening e. V. Revideret regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uaffiængige revisors påtegning 4 Regnskabs-

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 2013 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionserklæringer 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 9 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 INDHOLD Ledelsespåtegning...2 Interne revisorers påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Ledelsesberetning Unionsoplysninger... 5 Beretning... 6 Årsregnskab

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 CVR-NR. 17 89 30 84 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11 Dansk Taekwondo Forbund CVR-nr. 80 21 15 11 Indhold Ledelsespåtegning 2 Interne revisorers påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Forbundsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab

Læs mere

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 2012 Resultat, 2013 Resultat & 2014 Budget (Ikke fuldt sammenlignelige da regnskabets opstilling har været ændret i perioden) Indtægter 2012 Resultat 2013 Resultat

Læs mere

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT Tlf: 9626 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 OK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT 2012

Læs mere