Årsregnskab Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2013. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger"

Transkript

1 Årsregnskab 2013 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

2 Indholdsfortegnelse: side Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2-3 Ledelsens beretning 4-6 Anvendt regnskabspraksis 7-9 Resultatopgørelse Balance Noter 18-19

3

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen aflægges efter Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager støtte fra Sydslesvigudvalget, således som foreningen har fortolket denne i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, vi henviser til årsregnskabet side 7-9. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der et rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 21. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæsig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overenstemmelse med meddelte bevillinger, love og andres forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Bekendtgørelse nr af 21. december Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler efter den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. Side 2

5

6 Årsberetning 2013 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) med sæde i Flensborg (Flensborghus) er en sammenslutning af ungdoms- og idrætsforeninger samt landsdelsorganisationer for børn og unge. SdU består af 58 ungdoms- og idrætsforeninger og 3 landsdelsorganisationer med i alt ca. 190 fastansatte medarbejdere. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger har et vidt forgrenet tilbud af ungdoms-, kultur- og idrætsarbejde, som afspejles i foreningens formålsparagraf, hvor der bl.a. står, at formålet især realiseres: gennem kultur-, idræts- og oplysningsarbejde, primært for børn og unge gennem driften af fritidshjem, kursuscentre samt foreningsfaciliteter ved økonomisk støtte til de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer ved at skabe og vedligeholde kontakter til ungdomsorganisationer i Danmark og i Norden og til unge fra andre mindretal. SdU er som landsdelsforening medlem i Danske Gymnastik- og Idræts-foreninger (DGI). SdU er derudover medlem i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Nordisk samorganisation af Ungdomsarbejde (NSU), Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV), Ungdomsringen, Dansk Amatør Teater Samvirke /DATS, Landesjugendring i Slesvig-Holsten og er repræsenteret i politiske og faglige udvalg på lands-, amts- og kommunalt plan. Regnskab 2013 Regnskabet 2013 udviser et overskud på 660,22 efter at der er disponeret ,-- til afdrag af lån ved Union-Bank og ,00,-- - til etablering af et nyt klubhus for Slesvig Roklub. Foreningens forvaltning SdU fastsætter sine målsætninger på styrelsesmøderne, som afholdes 8-9 gange om året. Her beslutter de folkevalgte SdUs foreningspolitiske mål og indsatsområder. Medarbejderne med budgetansvar som f.eks. institutionsledere modtager hvert år en bevillingsmeddelelse hvor organisationen budgetlægger ledernes ansvarsområde i forbindelse med vedligeholdelse og nyanskaffelser. SdU s forretningsfører afholder hvert år et budgetmøde Side 4

7 med de respektive ledere, hvor emnet sparsommelighed, effektivitet og organisationens overordnede målsætning er en naturlig del af samtalen. SdU er i 2013 indgået en resultataftale med Sydslesvigudvalget Denne aftale omfatter SdU s drifts- og aktivitetsvirksomhed i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013, jf. kapitel 3 11 og 12 i Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordningerne på undervisningsministeriets område for det danske mindretal i Sydslesvig. Aftalen omfatter SdU s samlede ungdoms- og idrætsarbejde både på det institutionelle område som på det frivillige forenings- og udvalgsområde. Særlige arrangementer og tiltag: Samtidig med at sommeren begyndte, startede også det store Landsstævne i Esbjerg med ca deltagere med mottoet Tag del i energien. Heraf var godt 100 deltagere fra SdU, som var aktive i følgende idrætter: fodbold, badminton, gymnastik, petanque, håndbold, beachvolley, løb, dans og musik, golf og de anderledes og udfordrende vandaktiviteter i svømmestadion. Inden for nogle idrætter opnåede vore deltagere endda særdeles fine resultater i deres turneringer. Landsstævnet var igen en stor oplevelse for SdU s medlemmer. Stævnet er en nenstående mulighed for at pleje og udbygge kontakter på tværs af foreninger og idrætter med gamle og nye idrætsvenner i Sydslesvig og i Danmark. Desuden er SdU s deltagelse i høj grad med til at synliggøre SdU og mindretallet. Vi glæder o til at være på banen, når det Landstævne afholdes i Ålborg i SdU s styrelse fortsatte i 2013 regionsmøderne med titlen SdU i Fokus. Der blev afholdt i alt 3 møder i Egernførde, Hatsted og Harreslev. Møderne var præget af en god og konstruktiv debat, hvor især emner som øget samarbejde, bedre kommunikation samt ønsker om serviceydelser har været i centrum. UCSYD har gennemført en organisationsanalyse og i den forbindelse er der blevet afholdt to konferencer. Den 1. konference blev afholdt den 28. september på Christianslyst med de ansatte som deltagere. Den 2. konference blev afhold den 13. november måned, hvor foreningerne drøftede emnet. UCSYD har i december afleveret en rapport, som indeholder forslag til 3 scenarier om en fremtidig organisering for SdU. Den videre proces her vil være, at styrelsen inviterer til et infomøde for alle SdU s medlemmer således at alle har mulighed for at komme med deres bidrag til en fremtidig organisering set i lyset af UCSYDs rapport. Styrelsen vil derefter beskæftige sig nærmere med emnet og tage beslutning om, i hvilken retning der skal arbejdes videre med hvad organiseringen af SdU s fremtidige struktur angår. Drift af fritidshjemmene En af SdU s kerneopgaver er det professionelle ungdomsarbejde, som vi har organiseret i vores fritidshjem. SdU driver 11 Børne- og Ungdomscentre (fritidshjem), som er tredelte institutioner med en fritidshjems-, en fritidsklub- og en ungdomsklubafdeling. Dette skaber mulighed for, at vore børn og unge har tilknytning til vores danske institutioner, lige fra de bliver indskolet og op til 25 års alderen. Disse sproglig-kulturelle mødesteder under pædagogisk opsyn og med vejledning for mindretallets børn og unge er et uundværligt og enestående tilbud for mindretallets ungdom. Husene drives i henhold til retningslinjerne for dagsinstitutioner i landet Slesvig-Holsten, ifølge Bildungsauftrag für Kindertagesstätten. Side 5

8 Efterspørgslen på især fritidshjemsområdet er gennem de senere år blevet større og større. Det hele kulminerede sidste år, hvor der skulle findes en løsning for et merbehov på 100 pladser! Et generelt pasningsbehov i samfundet, hvor begge forældre er kommet på arbejdsmarkedet og dermed har et pædagogisk pasningsbehov, som starter i vuggestuen, fortsætter i børnehaven og finder sin naturlige fortsættelse på vores fritidshjemsområde. Udfordringen bliver ikke mindre af, at institutionens gruppestørrelse nu skal følge loven krav på 15 børn pr. gruppe, hvor vi indtil da havde en særtilladelse, som gav lov til en gruppestørrelse på op til 20 børn pr. gruppe. En mindre gruppestørrelse medfører et øget behov for yderligere pædagogisk personale. Denne udgift kunne vi delvis finansiere i Udfordringen består fremadrettet i at finde en økonomisk løsning for dette område. Set i lyset af, at SdU s budgetansøgning 2014 ved Sydslesvigudvalget (en fremskrivning på 9,5 %) ikke kunne tilgodeses - bevillingen på svarer til en fremskrivning på 0,87 % - er opgaven ikke blevet mindre af den grund. Drift af kursuscentre for børn og unge, samt foreningsfaciliteter Kurssuscentret Christianslyst har kunnet øget omsætningen og dermed forbedre centrets driftsøkonomi til trods for, at lockouten i Danmark også gjorde sit indhug i kursuscentrets økonomi og belægning. Kursuscentret vil fortsætte med at have fokus på at markedsføre stedet med målsætning at få flere kunder tilknyttet stedet. Centrets store ønske om at få oprettet en idrætshal på stedet for derved at kunne få flere målgrupper til at bruge Christianslyst til stævner, turneringer og træningsophold kunne ikke imødekommes i 2013, idet de økonomiske rammebetingelser ikke gav mulighed herfor. Spejdergården Tydals genopbygning er afsluttet og den officielle indvielse blev afholdt den 09. februar. Spejdergården Tydal fremstår nu med tidssvarende og moderne faciliteter, som giver korpset et solidt grundlag for en økonomisk positiv fremtid. Forudsætning for, at spejdergården kan fortsætte med driften er imidlertid, at Tydals infrastruktur gennemgår en totalrenovering. Første fase af denne opgave kunne igangsættes i 2013, ikke mindst på baggrund af en bevilling fra delstaten Slesvig-Holsten samt en frigørelse af Spejderkorpsets arv, som Grænseforeningen i Danmark har haft til opgave at forvalte. Træningshallen i Slesvig og SIF s klubhus i Slesvig har længe ventet på en tiltrængt renovering. Der er blevet udarbejdet et projekt til en fællesløsning, hvor klubhuset flyttes op i en tilbygning til Træningshallen, som samtidig får en tiltrængt renovering. Projektbeskrivelsen danner grund lag for en ansøgning, der er sendt til A.P. Møller-Fonden med håb om et positivt svar. Horst Schneider Forretningsfører Side 6

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelsen nr om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v. der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget. Den anvendte regnskabspraksis er i forhold til sidste år uændret. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Foreningen har foretaget en opgørelse af foreningens åbningsbalance pr 1. januar Henset til at foreningen har eksisteret i en længere årrække er de indregnede aktiver i åbningsbalancen behæftet med nogen usikkerhed, hvilket kan have indflydelse på opgørelse af foreningens balancesum og egenkapital. De ved åbningsbalancen pr. 1. januar 2003 opgjorte anskaffelsessummer for foreningens bygninger er lagt til grund for de pr. 1. januar 2010 indførte lineære afskrivninger af foreningens bygninger. Side 7

10 Resultatopgørelsen Indtægter Foreningens indtægter består hovedsageligt at tilskud fra Undervisningsministeriet i Danmark samt offentlige tilskud fra Tyskland, primært til foreningens drift af fritidshjem. Tilskud indtægtsføres i resultatopgørelsen for det regnskabsår som de vedrører. I det omfang der modtages i øremærket kapitaltilskud, føres denne indtægt direkte i foreningens egenkapital. I det omfang der modtages øremærkede gaver, der skal anvendes til bestemte formål, indregnes disse midler som en forpligtelse indtil det øremærkede formål er opfyldt. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, realiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer og gæld samt realiserede og urealiserede transaktioner i fremmed valuta. Skat Foreningen er godkendt som almennyttig forening og er efter tysk skattelovgivning ikke skattepligtig. Side 8

11 Balancen Anlægsaktiver Ejendomme Grunde og bygninger indregnes ved første indregning til kostpris. Igangværende anlægsprojekter indregnes til de per statusdagen afholdte anlægsomkostninger. Der foretages med virkning af 1. januar 2010 lineære afskrivning på bygninger på basis af en levetid på 50 år. Modtaget anlægstilskud til erhvervelse, opførelse eller ombygning af ejendomme indregnes med virkning af 1. januar 2010 direkte på egenkapitalen. Frem til og med 2009 blev sådanne tilskud modregnet i anskaffelsessummen. Fortjeneste eller tab ved salg af foreningens ejendomme opgøres netto efter afholdelse af de til salget hørende omkostninger og indregnes direkte på egenkapitalen. Inventar og driftsmidler Kostprisen for driftsmidler og inventar betragtes som løbende driftsomkostninger og omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug Værdipapirer Værdipapirer indregnes og måles til kostpris uanset om dagsværdien måtte være højere eller lavere. Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Likvider Kasse- og bankbeholdninger er indregnet og målt til nominel værdi. Kort-og langfristet gæld Gæld er indregnet og målt til nominel værdi. Side 9

12 Oversigt indtægter Regnskab Regnskab Budget Institutioner , , ,00 Øvrige egne indtægter , , ,00 Aktivitetsudvalg , , ,00 Tilskud og gaver , , ,00 Danske bevillinger , , ,00 Indtægter i alt , , ,00 Oversigt udgifter Lønudgifter , , ,00 Organisationens fællesudg , , ,00 Foreningstilskud , , ,00 Aktivitetsudvalg , , ,00 Øvrige tilskud , , ,00 Bygninger/ idrætsanlæg , , ,00 Andre udgifter , , ,00 Udgifter i alt , , ,00 Årets resultat ,22 Ekstraordinær afdrag på lån i Union-Bank ,00 Nybygning Slesvig Roklubs bådehus ,00 Underskud/overskud 660,22 Side 10

13 Indtægter Regnskab Regnskab Budget Institutioner Tilskud fritidshjem (HOT) , , ,00 Daginstitutionsloven (KITA) , , ,00 Kontingent fritidshjem , , ,00 Kontingent klubber , , ,00 Aktivitetshuset , , ,00 P-pladsen Idrætshallen , , ,00 Lejeindtægter lejligheder , , ,00 Lejeindtægter haller , , ,00 Lejeindtægter Tydal 0, , ,00 Lejeindtægter Frueskoven 4.409, , ,00 Lejeindtægter Slesvig 5.019, , ,00 Christianslyst , , ,00 Indtægter i alt , , ,00 Øvrige egne indtægter Sekretariatet , , ,00 Hovedsendemandsmøde 1.031,41 0, ,00 Kontingentindtægter , , ,00 Renteindtægter 3.378, ,74 0,00 Egne indtægter i alt , , ,00 Aktivitetsudvalg Nordisk Udvalg 770, , ,00 Internationalt Udvalg 4.353, , ,00 Forenings-/kultur , , ,00 Ungeudvalget 2.149, , ,00 De udvalgte i Slesvig 0,00 0,00 0,00 RYY Læk 756,98 759,65 525,00 Dans og Musik , , ,00 Koncertudvalget , , ,00 Gymnastikudvalget 7.313, , ,00 Svømmeudvalget 179,15 99,00 0,00 Søsportsudvalget 277,00 24,00 0,00 Håndbold , , ,00 Fodbold , , ,00 Petanque 5.425, , ,00 Badminton , , ,00 Bordtennis 4.303, , ,00 Kunstudvalget 0,00 570,00 125,00 Senioridræt 5.069, , ,00 MBU , , ,00 DSS 0,00 0, ,00 FDF 3.465, , ,00 Aktivitetsudvalg i alt , , ,00 Side 11

14 Indtægter Regnskab Regnskab Budget Tilskud/gaver SSF(globalbevillingen) , , ,00 DGI , , ,00 Diverse andre tilskud , , ,00 Løntilskud landet S.-H , , ,00 Kommunale tilskud 0,00 0,00 0,00 Tilskud landet S.-H. Jugendv , , ,00 Idrætsanlæg , , ,00 Tilskud/gaver i alt , , ,00 Danske bevillinger Kulturministeriet , , ,00 Undervisningsmininisteriet , , ,00 Danske bevillinger i alt , , ,00 Side 12

15 Udgifter Regnskab Regnskab Budget Lønninger Pædagoger , , ,00 Medhjælpere , , ,00 Vikarudgifter , , ,00 Rengøringslønninger , , ,00 Andre lønudgifter , , ,00 Forvaltning Christ./Akti , , ,00 Sekretariatet , , ,00 Konsulenter , , ,00 Pedeller , , ,00 Kørselsgodtgørelse , , ,00 Arbejdsg. Socialforsikringsbidrag , , ,00 Øvrige lønudgifter , , ,00 Personalekurser , , ,00 Lønudgifter i alt , , ,00 Organisationens fællesudgifter Kontorhold , , ,00 Teknisk afdeling , , ,00 Revision , , ,00 Andel socialrådgiver 5.825, , ,00 Porto , , ,00 Telefon 6.097, , ,00 Kontorbil 7.156, , ,00 Pr-arbejde , , ,00 Vedl. og køb af maskiner , , ,00 Andre udgifter , , ,00 SdU-nyt 4.557,70 0, ,00 Konsulentvirke 8.521, , ,00 Forskellige møder , , ,00 Hovedsendemandsmødet , , ,00 Repræsentation 2.932, , ,00 Forsikringer , , ,00 Gema 7.336, , ,00 Flensborghus - leje , , ,00 Flensborghus - øvrig drift 4.678, , ,00 Fællesudgifter i alt , , ,00 Side 13

16 Regnskab Regnskab Budget Udgifter Foreningstilskud Grundtilskud , , ,00 Aktivitetstilskud , , ,00 foreningstilskud i alt , , ,00 Øvrige tilskud Tilskud særlige formål 4.319, , ,00 DUF 2.254, , ,00 Løbeudvalg 41,73 775,49 0,00 LS 2013 Esbjerg 3.743, , ,00 Øvrige tilskud i alt , , ,00 Aktivitetsudvalg MBU , , ,00 DSS , , ,00 FDF 4.789, , ,00 Nordisk Udvalg , , ,00 Internationalt Udvalg , , ,00 Koncertudvalget , , ,00 Foreningskulturudvalg , , ,00 Dans og Musik 7.284, , ,00 Ungeudvalget 6.493, , ,00 De udvalgte i Slesvig 0,00 0,00 500,00 Ungeudvalg i Sønderbrarup 0,00 0, ,00 RYY Læk 2.851, , ,00 Søsport 2.585, , ,00 Gymnastik , , ,00 Svømning 2.985,87 109,16 0,00 Håndboldudvalget , , ,00 Fodboldudvalget , , ,00 Badminton , , ,00 Bordtennisudvalget 8.946, , ,00 Kunstudvalget 1.065, , ,00 Senioridræt 9.733, , ,00 Petanque 8.540, , ,00 aktivitetsudvalg i alt , , ,00 Side 14

17 Udgifter Regnskab Regnskab Budget Driftsudgifter bygninger og institutioner Klubarbejde , , ,00 Vedligeholdelse , , ,00 Varmeudgifter , , ,00 El og vand , , ,00 Værksteder Aktivitetshuset , , ,00 Rengøringsmaterialer , , ,00 Skatter, leje, afgifter , , ,00 Forsikringer , , ,00 Nyanskaffelser, inventar , , ,00 Kontorholdsudgifter , , ,00 Beskæftigelsesmaterialer , , ,00 Diverse andre udgifter , , ,00 Nettovareindkøb Christiansl , , ,00 Ekstraordinære udgifter 9.615, , ,00 Driftsudgifter i alt , , ,00 Idrætsanlæg Diverse ungdomslokaler 2.988, , ,00 Frueskoven , , ,00 Engelsby , , ,00 Sortevej 1.378, , ,00 Flensborg Roklub , , ,00 Tarup 2.074, , ,00 Harreslev 151, , ,00 Slesvig , , ,00 Slesvig Roklub , , ,00 Egernførde , , ,00 Tønning , , ,00 Husum/Hattsted , , ,00 Læk 33, , ,00 Forskellige små pladser 677,50 550, ,00 Fællesudgifter 957,33 748, ,00 Frederiksstad 5.416, , ,00 Fyc`s bådehus 5.587, , ,00 Langbjerg forsamlinghus 3.629, , ,00 Tinningsted forsamlingshus 3.020, , ,00 Hattsted forsamlingshus 740, , ,00 FDF , , ,00 Bolig Christianslyst 573,35 926, ,00 Uforudsete , , ,00 Idrætsanlæg i alt , , ,00 Andre udgifter Bankgebyrer , , ,00 Andre udgifter i alt , , ,00 Årets resultat ,22 Side 15

18 Balance pr Aktiver Ejendomme Grundejendomsværdi , ,60 Bygninger , ,77 Bygninger på lejet grund , ,01 Akk.afskrivninger på bygninger , ,00 Anlægsprojekter , , , ,05 Varebeholdninger Varebeholdning Christianslyst 5.198, ,25 Tilgodehavender Fordringer , ,35 Diverse 0, , , ,93 Værdipapirer Slesvigsk Kreditforening 7.700, ,00 Flensborg Avis 613,55 613,55 Legater Spejderfonden , , , ,30 Likvide beholdninger Kasse 1.530, ,43 Sydbank , ,47 Danske Bank , ,46 Kasse Christianslyst 2.422,37 484,42 Christianslyst - Hypovereinsbank , ,60 Christianslyst - Sydbank,Kruså , ,91 Christianslyst - Sydbank, Flensborg , ,09 Aktivitetshusets kasse 938,53 627,83 Aktivitetshusets Unionbank , ,14 Aktivitetshusets Sydbank , ,76 Sparebog SdUs hjælpefond , ,09 Sparebog SdUs hjælpefond , ,95 Sparebog Sandbjerg legat , ,85 Union-Bank , ,30 Union-Bank Mellemregning Tydal ,00 0,00 Beholdninger fritidshjemmene , , , ,96 Aktiver i alt , ,49 Side 16

19 Balance pr Passiver Kapitalkonto Kapitalkonto saldo pr , ,58 Overført anlægstilskud , ,00 Afskrivninger, bygninger , ,00 Tab ved salg af Sligade's Fritidshjem ,26 0,00 Ekstra ord.afskrivning på brand Tydal 0, ,08 Regulering midler der forvaltes 0, , , ,33 Reserver: Mellemregning Undervisningsministeriet Saldo pr , ,13 Årets overførte over- underskud 660,22 50, , ,89 Anlæg under opførsel Saldo pr , ,83 Årets afgang/tilførsel , , , ,65 Dispositionsfond: Saldo pr , ,00 Anvendt i året , ,00 Årets disponering , , , ,00 Saldo pr , ,87 Tinglyst grundskyld, Byggestøttefonden mfl , ,72 Midler, der forvaltes Christianslyst, fonde 2.210, ,00 Formålsbestemte gaver , ,67 Hvilende foreninger 3.211, ,46 SdUs hjælpefond 0,00 0,00 Sandbjerg UFs legat 0,00 0,00 Gaver Treklang 0,00 0,00 Legater Spejderfonden , , , ,88 Forpligtelser Kreditorer , ,14 Skyldig lønskat , ,67 Periodeafgrænsning , ,26 Øvrige forpligtelser , ,95 Lån Union-Bank Mellemfinansiering Tydal ,00 0,00 Union-Bank Transitkonto ,29 0,00 Lån Union-Bank , , , ,02 Passiver i alt , ,49 Eventualforpligtelser: Kaution FYC: ,45 Kulturministeriet har ret til at kræve tilskuddet helt eller delvist tilbagebetalt, hvis SdU aktivitiets- og foreningsregnskab udviser et overskud. Side 17

20 Noter - igangværende anlægsprojekter Udgifter Tilskud Nybygning Slesvig Roklub Tilskud ,00 Udgifter ,18 Udgifter ,96 Udgifter ,59 Udgifter ,17 Udgifter ,75 Tilskud A.P. Møller Fond ,87 Diverse Legater ,50 Tilskud/Disponering ,00 Status pr , ,37 Ombygning Lyksborggades Fritidshjem Disponering ,00 Udgifter ,72 Overført til Bygninger 2013 ( ,72) Disponering ,00 Overført til Kapitalkonto 2013 ( ,00) Status pr Ombygning Træningshallen Udgifter ,94 Udgifter ,25 Status pr ,19 - Nybygning Slesvig Fritidshjem Udgifter ,25 Udgifter ,95 Disponering ,00 Udgifter ,35 Tilskud Undervisningsminist ,00 Overført til Kapitalkonto 2012 ( ,00) Overført til Bygninger 2012 ( ,55) Tilskud Undervisningsminist ,00 Overført til Kapitalkonto 2013 ( ,00) Status pr Nybygning Tydal Udgifter ,97 Udbetaling 1. rate brandforsikring ,83 Udbetaling 2. rate brandforsikring ,61 Ompostering 2012 ( ,44) Udgifter ,14 Tilskud 2012 A.P.Møller ,82 Offentlige Tilskud ,83 Overført til Bygninger 2013 ( ,11) Diverse legater ,40 Overført til Kapitalkonto 2013 ( ,05) Infrastruktur Tydal tilskud ,08 Infrastruktur Tydal udgifter ,71 Sanering Mensa Tydal udgifter ,31 BHKW Tydal udgifter ,45 Status pr , ,08 Summen af igangværende anlægsprojekter , ,45 Side 18

21 Noter - tinglyst grundskyld Status pr Oprettelsesdato: 1. Idrætshallen til fordel for Byggestøttefonden Idrætshallen til fordel for Byggestøttefonden Christianslyst til fordel for Byggestøttefonden Engelsbycentret til fordel for Byggestøttefonden Engelsbycentret til fordel for Forbundsrepublikken Engelsbycentret til fordel for Landet Slesvig-Holsten Sortevejs fritidshjem til fordel for Byggestøttefonden Lyksborggades fritidshjem til fordel for Byggestøttef Spejdergården Tydal til fordel for Byggestøttefonden DGF klubhus til fordel for Byggestøttefonden KFUM`s fritidshjem til fordel for Forbundsrepublikken KFUM`s fritidshjem til fordel for Byggestøttefonden Kredshus Tarp til fordel for Byggestøttefonden Kredshus Tarp til fordel for Forbundsrepublikken Kredshus Tarp til fordel for Landet Slesvig-Holsten Slesvig fritidshjem til fordel for Byggestøttefonden Træningshallen til fordel for kommunen Slesvig Træningshallen til fordel for Byggestøttefonden Tinglyst grundskyld Slesvig fritidshjem til fordel for Union Bank Flensborg Slesvig fritidshjem til fordel for Landet Slesvig-Holsten Slesvig fritidshjem til fordel for Landet Slesvig-Holsten Spejdergården Tydal til fordel for Union Bank Flensborg Spejdergården Tydal til fordel for Kreds Slesvig-Flensborg Spejdergården Tydal til fordel for Landet Slesvig-Holsten Spejdergården Tydal til fordel for Landet Slesvig-Holsten Spejdergården Tydal til fordel for Landet Slesvig-Holsten Sortevejs fritidshjem til fordel for Landet Slesvig-Holsten Lyksborggades fritidshjem til fordel for Landet Slesvig-Holste Moltkestraße til fordel for Union Bank Flensborg Moltkestraße til fordel for Stadt Flensborg Stapelholmer Weg til fordel for Union Bank Flensborg Tinglyst grundskyld i alt: Side 19

SdU s Sendemandsmøde 2015. Bilag til punkt 4. Årsregnskabet 2014 til drøftelse

SdU s Sendemandsmøde 2015. Bilag til punkt 4. Årsregnskabet 2014 til drøftelse SdU s Sendemandsmøde 2015 Bilag til punkt 4 Årsregnskabet 2014 til drøftelse Årsregnskab 2014 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Indholdsfortegnelse: side Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2-3 Ledelsens

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr ) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle Roskilde. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Resultatbudget 2016 og 2017 Godkendt på

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar december 2015

dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar december 2015 dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 www.primarevision.dk Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Ringstedvej 73 4000 Roskilde Tlf.: 72 440 355 info@primarevision.dk www.primarevision.dk

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GF for Ledere i det private erhvervsliv

GF for Ledere i det private erhvervsliv Bredgade 7, 6100 Haderslev. CVR-nr. 19015580 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2017. Tommy Haugaard Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere