TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025"

Transkript

1 Stürup A/S v. Kristian Stürup Måde Industrivej Esbjerg Ø CVR-nr.: Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg Direkte tlf.: Dato: Sagsnr.: 14/25089 TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN På matr. nr. 6b, 6r og del af 6z Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune. Ortofoto: Copyright Cowi

2 Indholdsfortegnelse Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer... 2 Vilkår for tilladelse til råstofindvinding... 4 Efterbehandlingsvilkår... 8 Generelle bestemmelser... 9 Sikkerhedsstillelse Tinglysning Tilsyn Afgørelse om VVM-pligt Ansøgningsprocessen Klagevejledning BILAG 1

3 Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes m³ sand, grus og sten årligt på 10,6 ha af matr. nr. 6b, 6r og del af 6z Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune. Tilladelsen gælder indtil og den er betinget af vilkårene på de følgende sider. Lovgrundlaget Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens 7 stk. 1, jf. 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af om råstoffer, jf. lov nr. 380 af om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse. Sagens baggrund Stürup A/S har ansøgt om tilladelse i henhold til råstoflovens 7 til at indvinde m 3 råstoffer (sand, sten og grus) årligt på matr. nr. 6b, 6r og dele af 6z Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg kommune. Der er tale om en ny råstofindvinding. Det ansøgte graveområde er på ca. 10,6 ha, og anvendes til landbrug. Der graves råstoffer ca. 150 meter fra det ansøgte graveområde mod syd på den modsatte side af Grimstrupvej. Det ansøgte graveområde er placeret indenfor de i Råstofplan 2012 udlagte graveområder. Råstofindvindingen påbegyndes i den nordlige del af arealet, jf. bilag 2. Indvindingen vil ske sydover, med et åbent graveområde på ca. 3 ha, og der vil ske en løbende reetablering af området i takt med at gravearbejdet skrider frem. Det sidste der skal graves er etape 4 ud mod Grimstrupvej. Der er planlagt gennemgravning af skel mellem matr. nr. 6b og 6z. Der vil ikke blive gravet dybere end 2 meter over højeste grundvandsniveau. I forbindelse med råstofindvindingen er der ansøgt om tilladelse til etablering af en ny overkørsel til Grimstrupvej v. Esbjerg Kommune. Til transport af råstoffer anvendes der en gummihjulslæsser. Til afrømning og reetablering benyttes gravemaskine, dumper og dozer. Indvinding af råstofferne sker ved tørsortering med mobilt vibrationssigteanlæg (McCloskey S130). Ejerforhold Ifølge tingbogen står Henrik Mathiessen, Trehøjevej 3, 6816 Årre som ejer af matriklerne: Matr. nr. 6b, 6z og 6z Sadderup, Esbjerg Jorder 2

4 Før tilladelsen tages i brug Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen sættes i gang. Arbejdet med at rømme overjord og indvinde må ikke påbegyndes før følgende forudsætninger er opfyldt: Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virkning. Derfor kan tilladelsen ikke udnyttes før alle klagemuligheder er udtømt. Sikkerhedsstillelse. Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af graveområdet, og den forudsatte sikkerhedsstillelse skal foreligge i form af et dokument udstedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. over for Region Syddanmark. Afgrænsning for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Tinglysning af vilkår for efterbehandling på ejendommen skal være udført. Tinglysning udføres af Region Syddanmark og betales af ansøger. Overkørselstilladelse. Overkørsel til råstofgraven og den interne adgangsvej skal være etableret i overensstemmelse med overkørselstilladelsen til Grimstrupvej, jf. bilag 3, og vilkårene i denne tilladelse. Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne tilladelse skal indhentes separat. 3

5 Vilkår for tilladelse til råstofindvinding Drift 1. Tilladelsen er gældende indtil , hvor tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 2. Der må årligt indvindes m 3 råstoffer. 3. Råstofgravens driftstider er: a. Mandag til fredag: b. Lørdage samt søn- og helligdage: lukket. 4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgningen angivne maskiner; 1 stk. gummihjulslæsser, 1 stk. gravemaskine, 1 stk. dumper og 1 stk. dozer. Til oparbejdning af materialerne må benyttes 1 stk. vibrationssigteanlæg. På grund af terrænets udformning, må vibrationssigteanlægget ikke placeres inden for det skraverede område på bilag 1. Mandskabsvogn og container med dieseltank skal placeres som vist på figur 4 på bilag 1. Der må ikke anvendes andre maskiner end de ovenstående i råstofgraven uden accept fra Region Syddanmark. 5. Etableringen af støjvolde sker i en med Region Syddanmark nærmere aftalt periode på 14 dage. Naboerne informeres om denne etablering mindst en uge forinden. Såfremt etableringen af støjvolde ikke er færdig inden for den aftalte periode, skal Region Syd- Danmark orienteres, og det videre forløb skal godkendes. 6. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet i driftssituationen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse: Ugedag Tidsrum Støjgrænse Mandag fredag db (A) Andre tidspunkter Lukket Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden at ovenstående støjgrænser er overholdt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må i kontrolsituationen for stationære kilder højst være på 3 db (A) og for mobile kilder højst 5 db (A). Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger. Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer må, på virksomhedens areal, ikke holde med motoren i gang, med mindre læsning gør det påkrævet. 4

6 7. Der må ikke opstå støvgener uden for indvindingsområdet. Konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne. 8. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre materialer. 9. Hvis der sker skader på skel eller levende hegn er indvinder forpligtet til at udbedre skaderne. 10. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 3 ha. Hvis arealet overstiger 3 ha, kan Region Syddanmark kræve sikkerhedsstillelsen reguleret. Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. Ved graveområdet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er påbegyndt, dog undtaget områder, som anvendes til interne veje, lager og produktionsanlæg. 11. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bilag 2. Alle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region Syddanmark. 12. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen. 13. Personalet skal være med bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til dato gældende grave- og efterbehandlingsplan. Afstandskrav og jordvolde 14. Grænsen for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe. 15. Der skal etableres jordvolde rundt om graveområde, jf. bilag 1. a. Jordvoldens fod må ikke placeres nærmere end 3 meter fra vej- eller naboskel, jf. figur 1. b. Jordvoldens hældning må ikke være stejlere end 1:2, jf. figur 1. c. Jordvolden på matr.nr. 6z skal have en højde på 4 meter. d. Mod Gl. Tingvej skal jordvolden have en højde på 3 meter nord for matr.nr. 6r og 4 meter omkring og syd for matr.nr. 6r. e. Mod Grimstrupvej skal jordvolden have en højde på 4 meter. Esbjerg Kommune har meddelt at der kan dispenseres fra den tinglyste vejbyggelinie til Grimstrupvej, således at støjvolden placeres på ejendommen, og at nærmeste støjvoldsfod placeres min. 3 m fra vejskel. Det skal dog sikres, at støjvolden ikke hindrer en rimelig oversigt ved udkørsel fra grusgraven til Grimstrupvej, i modsat fald vil den blive krævet fjernet. Dvs. at Vejreglernes oversigtslinie i landområde ved 5

7 80 km/t skal respekteres. f. Mod ejendommen Grimstrupvej 146 skal jordvolden have en højde på 5 meter. Det skal sikres at vejreglernes oversigtslinie i landområde ved 80 km/t respekteres. g. Jordvoldene skal blive liggende i hele indvindingsperioden. Jordvoldene må ikke fjernes før indvindingens ophør uden accept fra Region Syddanmark. 1:2 Jordvoldens højde 3 m skel 2x jordvoldens højde Figur 1 - Principskitse for etablering af en jordvold. 16. Der må der ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn, og ikke under et skråningsanlæg på 1:2, jf. figur 2. 3 m skel gravedybde 2 x gravedybde Figur 2 - Principskitse for gravning nær skel, hvor der ikke er placeret en jordvold. 17. Der må ikke graves nærmere den private fællesvej ved det østlige skel til matr. nr. 6b og dele af 6z end 5 meter, og ikke under et skråningsanlæg på 1: Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra Grimstrupvej (målt fra vejmidte), og ikke under et skråningsanlæg på 1: Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra grundmurede bygninger, og ikke under et skråningsanlæg på 1: Der må ikke graves nærmere end 5 meter fra markvandingsboringen DGU-NR , jf. bilag Der må ikke graves dybere end 2 meter over højeste naturlige grundvandsniveau. 6

8 Vej og trafik 22. Adgang til indvindingsområdet skal ske ad Grimstrupvej via ny overkørsel til Grimstrupvej. Overkørslen skal udføres og placeres som beskrevet i Esbjerg Kommunes tilladelse fra 19. maj 2014, jf. bilag Vejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og sand fra adgangsvejen ud på offentlig vej. 24. Adgangsvejen skal renholdes efter behov. 25. Den interne vej skal asfalteres de første 30 meter ind i råstofgraven. 26. Adgangsvejen og den interne vej skal holdes jævn og uden huller. 27. Der må ikke etableres andre overkørsler til grusgraven i indvindingsperioden. 28. Adgangsvejen skal uden for råstofgravens driftstid være aflåst/afspærret med bom eller lignende. Forureningsforebyggelse 29. Den der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området. 30. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske under iagttagelse af den krævede sikkerhed og i lukkede containere eller over spildbakker med videre. 31. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt dumpere og andre selvkørende maskiner skal foregå uden for selve gravearealet, og som minimum skal olieskift, vask med videre finde sted på et godkendt, befæstet areal. Det samme gælder så vidt muligt for service og reparation. 32. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn. 33. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp. 34. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares forsvarligt uden for selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer. Opsætning af olietanke skal anmeldes til kommunen. 35. Arealets udseende må ikke opfordre til uautoriseret henlæggelse af affald. 7

9 36. Afskaffelse af affald skal ske i henhold til Esbjerg Kommunes Regulativ for affald. 37. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og undergrund i grusgraven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening f.eks. ved hegning. 38. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. Efterbehandlingsvilkår 39. Efterbehandlingen skal ske efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 2. Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark. 40. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt. 41. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 42. Graveområdet skal løbende efterbehandles til landbrugsdrift, i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen, jf. bilag 2. Der er mulighed for at efterbehandle området til naturformål, hvis der er ønske om det, dog ikke uden godkendelse fra Region Syddanmark. 43. Ingen skrænter må efterlades stejlere end 1: Det efterbehandlede terræn skal være i overensstemmelse med figur 6 på bilag Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afklares. 46. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som en del af efterbehandlingsarbejdet. 47. Graveområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker skæmmende i naturen. 8

10 48. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene. Generelle bestemmelser Følgende gælder i øvrigt efter loven: Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt. Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt. Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Sydvestjyske Museer. Indvindingen skal standses i det omfang den berører fortidsmindet. I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget til straks at underrette Region Syddanmark. Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse inden 3 måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens 28, stk. 1. Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr. 311 af om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige naboretlige regler. Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen, påhviler vedkommende, der udnytter tilladelsen efter de almindelige erstatningsregler. 9

11 Sikkerhedsstillelse Stürup A/S skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne i firmaets råstofindvindinger på matr. nr. 6b, 6r og del af 6z Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune på kr indeks 173,46, juli Sikkerhedsstillelsen skal fremsendes til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i brug. Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 3 ha, og kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende. Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en reetableringspris på ca kr. pr (åben) ha + udjævning og flytning af støjvolde samt fjernelse af den interne adgangsvej og til råstofindvindingen hørende materiel. Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal. Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. Tinglysning Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene efter råstofloven er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen. Det gælder uanset, om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling skal efter reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af Råstoflovens 10, stk. 5 med Region Syddanmark som påtaleberettiget. Indvinder skal efter loven betale tinglysningen. Når tinglysningen er sket, vil Region Syddanmark dog sende en regning for udlagt tinglysningsgebyr. Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, vil de tinglyste bestemmelser blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. Tilsyn Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges inden for en nærmere fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. 10

12 Afgørelse om VVM-pligt Region Syddanmark har gennemført en VVM-screening af det ansøgte. Det vurderes samlet, at en tilladelse til det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), da den ansøgte råstofindvinding ikke vurderes at give anledning til væsentlige ændringer af miljøpåvirkningen. Der er i råstofindvindingstilladelsen stillet vilkår, der tager hensyn til de konkrete miljøpåvirkninger, som råstofindvindingen medfører. Screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Lovgrundlaget Afgørelsen om VVM-pligt er meddelt i henhold til VVM-bekendtgørelsen 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr af om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, bl.a. projektets dimensioner, den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt, påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres), påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet. Kumulative effekter Projektets dimensioner Der er ansøgt om at grave på 10,6 ha, og der forventes en årlig indvinding på m 3 sand, sten og grus. Den miljømæssige sårbarhed Der graves ikke under grundvandsspejlet, og den nærmeste sårbare natur er 6 km øst for det ansøgte graveområde. Det vurderes derfor ikke sandsynligt at indvindingen vil påvirke grundvandet og/eller den nærmeste sårbare natur. Påvirkningens omfang Der er naboer omkring graveområdet, som vil blive berørt af graveaktiviteterne. Formålet med driftsvilkårene er at sænke eller fjerne gener ved råstofindvindingen. Der er stillet vilkår om konkrete driftstider, Miljøstyrelsens vejledning for virksomheder i det åbne land skal overholdes, og der skal etableres jordvolde i overensstemmelse med støjrapporten, jf. bilag 4. Region Syddanmark kan til hver en tid kræve at virksomheden dokumenterer at støjvilkår overholdes. Der er stillet vilkår om at der ikke må opstå støvgener uden for graveområdet, og at der i tilfælde af at der konstateres støvgener, skal der træffes modforanstaltninger for at nedbringe disse. 11

13 Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet Tilladelsen vil have en varighed af 10 år. Råstofindvinding er en irreversibel proces, og råstofferne kan derfor ikke indvindes igen, hvorfor det er vigtigt at så stor en del af ressourcen udnyttes i graveperioden. I perioden, hvor der graves råstoffer, vil det ikke være muligt at drive landbrug på de gravede områder. Arealet reetableres til landbrug efter endt indvinding af råstoffer. Landskabet vil ændre udseende som følge af indvindingen, jf. bilag 2. Kumulative effekter Arealet er beliggende i det ca. 600 ha store graveområde (Søhale) udlagt i Region Syddanmarks Råstofplan Der er tilladelse til råstofindvinding på 5 arealer inden for en radius af 2500 meter, jf. figur 3, hvoraf den ene råstofgrav er afsluttet og efterbehandlet i marts Den nærmeste råstofgrav er beliggende ca. 150 meter syd for det ansøgte areal på matr.nr. 2aø Sadderup, Esbjerg Jorder. Her er der meddelt tilladelse til at indvinde m 3 sand, sten og grus pr år frem til 2021 på 13 ha. Af graveplanen for råstofgraven på matr.nr. 2aø Sadderup, Esbjerg Jorder fremgår det at maksimalt 2,5 ha vil være åbent af gangen. Samlet vil det, afhængigt af afsætningsmulighederne give en maksimal årlig produktion på m m 3 = m 3 og et åbent graveområde på 3 ha + 2,5 ha = 5,5 ha. Der vil kunne forventes en øget trafikbelastning af Grimstrupvej. Region Syddanmark vurderer dog at Grimstrupvej har tilstrækkelig kapacitet til den øgede trafikbelastning fra de to råstofgrave. Regionen har på baggrund af det ovenstående vurderet, at de generelle miljøregler, samt de vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det aktuelle tilfælde. Ortofoto: Copyright Cowi Figur 3 - Vurdering af kumulative effekter 12

14 Ansøgningsprocessen Ansøgning udtalelser og tilladelser Ansøgningen er overført til Region Syddanmark pr. 1. juli Ansøgningsmateriale har af Esbjerg Kommune været sendt i høring til følgende: Sydvestjyske museer Esbjerg Kommune (intern høring) Naboer Region Syddanmark har ikke undersøgt om der findes forsyningsledninger i området. Det påhviler derfor indvinder at indhente de fornødne ledningsoplysninger, og samtidig kontakte ledningsejerne. Hvem Sydvestjyske museer Bemærkninger Sydvestjyske museer har indgået en aftale om frivillig forundersøgelse af matr. nr. 6b, 6r og dele af 6z, Sadderup Jorder i Esbjerg Kommune inden anlægsarbejdet går i gang. Forundersøgelsen vil kunne afsløre om der findes væsentlige fortidsminder i området, og om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden de ødelægges ved jordarbejdet. Da arealet overstiger 5000 m 2 skal udgifterne til forundersøgelse, jf. Museumslovens 26 stk. 2 afholdes af bygherre. Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder i området, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre. Esbjerg Kommune Vej og park De jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens 27. Derfor skal man, hvis man ved anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører fortidsmindet, og tilkalde Sydvestjyske museer. Overkørsel til Grimstrupvej Der er i forbindelse med råstofansøgningen ansøgt om tilladelse til overkørsel til Grimstrupvej, 6705 Esbjerg Ø, matr.nr. 6b Sadderup, Esbjerg Jorder. Esbjerg Kommune er vejmyndighed på Grimstrupvej, og har den 19. maj 2014 meddelt tilladelse til etablering af en ny overkørsel, jf. bilag 2. Der må ikke etableres andre adgangsveje til råstofgraven i indvindingsperioden. Placering af jordvolde Der kan gives dispensation fra den tinglyste vejbyggelinie til Grimstrupvej, således at støjvolden placeres på ejendommen, og at nærmeste støjvoldsfod placeres min. 3 m fra vejskel. Det skal dog sikres, at støjvolden ikke hindrer en rimelig oversigt ved udkørsel fra grusgraven til Grimstrupvej, i modsat fald vil den blive krævet fjernet. Dvs. at Vejreglernes oversigtslinie i landområde ved 80 km/t skal respekteres. Støjvolden skal fjernes senest i forbindelse med ophør af grusgravning. Natur- og miljø Naturforhold Naturgruppen på Natur og Vandmiljø har ikke registreringer af beskyttet natur i indvindingsområdet. 13

15 Der er ingen tegn på overfladeafstrømning på marken eller på den private vej mod øst. Øst for vejen er der observeret et område, hvor trykvand presses op. Det mest sandsynlige er at vandstrømmen overordnet løber inde i jordlagene, og at overfladetopografien er af underordnet betydning for vandtilførselen til mosen sydøst for det ansøgte graveområde. Grundvandsforhold Det vurderes ikke sandsynligt at indvinding af råstoffer vil udgøre en risiko for grundvandet i området. Der er en fredningszone på 5 m omkring markvandingsboringen DGU nr Der må ikke graves indenfor fredningszonen med mindre boringen sløjfes. Ejer/ansøger betaler. Vandløbsforhold Vandløbsteamet har ingen bemærkninger til ansøgning om råstofindvinding under forudsætning af, at der ikke udledes overfladevand til eksisterende drænsystemer eller vandløb. Ligeledes bør man være opmærksom på at undgå vindbåren sandflugt til nærliggende vandløb med dårlige fysiske forhold til følge. Natura 2000 Det nærmeste natura 2000 område er Sneum Å og Holsted Ådal som ligger ca. 6 km øst for det ansøgte graverareal. Udpegningsgrundlaget for beskyttelsesområdet omfatter en lang række naturtyper og arter. Da der er tale om en indvinding og dertil knyttede indvindings- og transportaktiviteter, som vil findes sted uden for beskyttelsesområdet, vurderes det, at de ansøgte aktiviteter ikke vil give anledning til forringelser af Natura-2000 områdets naturtyper eller levesteder for arter. Bilag IV arter Så vidt vides, forekommer der ikke arter anført på listen over strengt beskyttede arter i EFhabitatdirektivets bilag IV, og det vurderes, at det ansøgte ikke er i strid med Artikel 12 i direktivet. Partshøring Esbjerg Kommune har foretaget nabohøring i medfør af forvaltningslovens 19, stk. 1 hos ejere af ejendommene omkring råstofgraven, i perioden fra den 1. februar til den 17. februar Der er foretaget yderligere en nabohøring, i perioden fra den 23. maj til den 10. juni 2014 på baggrund af nye oplysninger, der blev vurderet til at have betydning for sagen. Der er kommet bemærkninger fra 6 naboer samt én fællesindsigelse med 45 underskrifter mod projektet i forbindelse med den første partshøring. Der er kommet bemærkninger fra 1 nabo v. advokaterne Kielberg i forbindelse med den anden partshøring. Nedenfor er bemærkningerne fra naboerne opsummeret samt Esbjerg Kommunes og Region Syddanmarks bemærkninger til de indkomne høringssvar. Høringssvar 1. februar til 17. februar 2014 Hvem Bemærkninger Esbjerg Kommunes og Region Syddanmarks bemærkninger Grimstrupvej Ejeren oplyser, at han er kraftigt imod den ansøgte råstofgrav, idet en råstofgrav beliggende lige overfor ejendommen vil betyde en ejendomsværdiforringelse, der vil gøre det svært at sælge og udleje frem- 1. Der er ikke i medfør af råstofloven mulighed for at inddrage spørgsmål om værdiforringelser i forbindelse med sagsbehandlingen. Alle sager om erstatning for værdiforringelse, må ske på naboernes initiativ ved 14

16 over. 2. Den eksisterende råstofgrav lige sydøst for ejendommen afstedkommer allerede i dag masser af støvgener, hvorfor det bliver endnu mere intensivt med endnu en råstofgrav. 3. Der udtrykkes bekymring for masser af støj fra maskiner og trafik til og fra råstofgraven med store maskiner. 4. Der udtrykkes bekymring for de ansøgte driftstider. Gl. Tingvej 2 1. Ejeren er på det kraftigste imod den ansøgte råstofgrav, idet det med råstofgraven som nabo vil blive meget svært at sælge ejendommen. Der ønskes en uvildig vurdering af værdiforringelsen på alle tilstødende huse og ejendomme, så der kan kompenseres herfor, hvis der meddeles tilladelse. 2. Er bekymret for at huset slår revner som følge af den øgede aktivitet. en domstol. 2. Der er i tilladelsen fastsat vilkår om, at såfremt der konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne efter nærmere anvisning fra tilsynsmyndigheden. I tilfælde af klager over støv, vil tilsynet tage stilling til, hvilke foranstaltninger, der skal træffes i det konkrete tilfælde. 3. Der er i råstoftilladelsen stillet vilkår for at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke bliver overskredet. Ansøger har på baggrund af høringssvarene fået udarbejdet en støjrapport, jf. bilag 4, hvor der dokumenteres hvordan støjgrænserne kan overholdes. 4. Driftstiderne er på baggrund af høringssvarene og Region Syddanmarks vurdering blevet ændret, så der ikke vil blive arbejdet i råstofgraven om lørdagen, og kun fra kl til kl i hverdagene. 1. Jf. bemærkning 1 til ejeren af Grimstrupvej Der vurderes ikke umiddelbart at være øget risiko for revnedannelser på ejendommen Gl. Tingvej 2, som følge af trafik fra råstofgraven. Rystelser og vibrationer er ikke konstateret forekommende i de eksisterende råstofgrave i området. Grimstrupvej Ejeren oplyser, at der allerede findes en råstofgrav umiddelbart sydøst for ejendommen er ikke interesseret i endnu en råstofgrav lige overfor, da dette vil medføre yderligere gener fra sand, støv og støj som følge af flere lastbiler. 2. Der vil ske værdiforringelse af ejendommen, som vil blive svært at sælge. Der forventes økonomisk kompensation som følge af værdiforringelse. 3. Der vil ske slitage på ejendommen som følge af underminering af jorden samt rystelser fra de mange maskiner og lastbiler. Der vil ske slitage på facader og vinduer samt bil m.m. som 1. Jf. bemærkning 2 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 1 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 2 til ejeren af Grimstrupvej 139 og bemærkning 2 til ejeren af Gl. Tingvej Der bliver etableret jordvolde, jf. vilkår 15 og jf. bemærkning 4 til ejeren af Grimstrupvej

17 Grimstrupvej 148 følge af sand og støv. 4. Der forventes etableret jordvolde omkring råstofgraven, ligesom der forventes reduktion i arbejdstiden. 1. Ejerne anfører at drikkevandsboringen i forbindelse med denne ejendom ikke fremgår af ansøgningen. Denne boring bør inddrages i sagsbehandlingen. 2. Er bekymret for at der skal ske skader på den ca. 700 m lange private fællesvej, der fører til deres ejendom, idet vejen er beliggende hele vejen langs den østlige side af råstofgraveområdet på det sidste stykke endog på samme matrikel som råstofgraven. Ønsker oplyst hvad afstanden bliver fra graveområdet og hvor stejle skrænterne bliver. 3. Anfører at vejadgangen til råstofgraven bør flyttes pga. dårlige oversigtsforhold evt. til Gl. Tingvej. 4. Er bekymret for værdiforringelse af ejendommen. 5. Er bekymret for støjgener og driftstider. Foreslår et naturligt afskærmende hegn langs adgangsvejen kunne evt. minimere generne, også visuelt. 6. Anfører at der er uoverensstemmelser mellem ansøgning og høringsbrev mht. indvindingsmængde. 7. Anfører at grænseoverskridende sandflugt ikke må forekomme overhovedet. Der er i ansøgningen nævnt, at der vandes i tørre perioder mod sandflugt hvad er definitionen på tørre perioder? 8. Der er søgt om modtagelse af m³ jord i graveperioden i vejledningen til ansøgningen står, at der ikke må modtages jord. 9. Spørger til om der afledes vand. 10. Anfører at ansøgningens bilag 4 ikke har været medsendt partshøringen. 1. Esbjerg Kommune, Natur og vandmiljø, har haft sagen i høring, og har ikke vurderet at råstofgravningen vil medføre øget risiko for forurening af drikkevandsboringerne. 2. Der er stillet vilkår i gravetilladelsen om at der ikke må graves nærmere den private fællesvej end 5 meter og med en skrænthældning ikke stejlere end 1:2, jf. vilkår Esbjerg Kommune, Vej og Park, har besigtiget området med henblik på en vurdering de trafikale forhold samt placering af overkørsel. Vej & Park finder ikke, at den offentlige vej Gl. Tingvej har en beskaffenhed, så den er egnet til kørsel med tung trafik i det ansøgte omfang. Det er endvidere vurderet, at den ansøgte overkørsel på Grimstrupvej er rigtig placeret i forhold til oversigtsforhold til begge sider. 4. Jf. bemærkning 1 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 2 til ejeren af Grimstrupvej Indvindingsmængden er m 3 pr. år, der var en fejl i det første høringsbrev. 7. Tørre perioder er de perioder, hvor der kan forekomme sandflugt. 8. Som udgangspunkt må der ikke tilføres jord udefra til en råstofgrav. Region Syddanmark har dog mulighed for at dispensere for dette, jf. Jordforureningslovens 52. Der er i det konkrete tilfælde ikke meddelt dispensation til at tilføre jord til råstofgraven. 9. Der er ikke ansøgt om tilladelse til at aflede vand. 10. Ansøgningens bilag 4 er boreprofiler og sigterapporter, som af forretningsmæssige årsager ikke må offentliggøres. Men de har det formål at dokumentere overfor myndighederne, at der er råstoffer på matriklerne. Grimstrupvej Ejeren oplyser at følgende gener kan forven- 1. Det ansøgte indvindingsområde er i 16

18 141 tes, såfremt der meddeles tilladelse til råstofindvinding: 1. Grusgrav i min baghave. 2. Gener fra sand i luften, som fyrer imod mit hus og min grund. 3. Bekymring for fald af værdi af mit hus og min grund. (Ejendom) 4. Bekymring omkring forurening. 5. Uro for mine dyr (hunde, katte, får, høns) 6. Uro for min datters færden ude på vejen. 7. Larm og støj fra arbejde og mere gennemgående trafik af lastbiler. 8. Naturen. råstofplan 2012 for Region Syddanmark udlagt til graveområde i perioden Graveområder er arealer, der er reserveret til råstofindvinding. Inden for råstofplanens graveområder har råstofindvinding første prioritet. Regionen kan til varetagelse af miljøbeskyttelses-, vandforsynings-, naturbeskyttelsesværdier, landskabelige værdier, jord- og landbrugsmæssige, geologiske og videnskabelige interesser mv. stille vilkår i råstofindvindingstilladelsen. 2. Jf. bemærkninger 2 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 1 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkningerne til ejeren af Grimstrupvej 139, 143 og Gl. Tingvej Jf. bemærkning 3 og 4 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 3 til ejerne af Grimstrupvej Jf. bemærkning 4 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkninger til ejerne af Grimstrupvej 146. Grimstrupvej Ejerne er bekymrede for støjgener, idet ejendommen er beliggende umiddelbart op ad det ansøgte område. Mener ikke at støjen kan dæmpes tilstrækkelig med støjvolde pga. stærkt skrånende terræn med terrænændringer på op til 8 m. 2. Adgangsvejen til råstofgraven følger ifølge ansøgningen ejendommens vestlige og nordlige skel, hvilket vil medføre stor forøgelse af støjbelastningen på ejendommen. Henstiller til at adgangsvejen flyttes til Gl. Tingvej. 3. Er bekymret for store støvgener, idet den fremherskende vindretning e vest/nordvest og råstofgraven er placeret på en bakketop. 4. Opfattelsen er, at vanding i tørre perioder ikke er tilstrækkeligt til at hindre støvgener. Foreslår bl.a. vindskærme og større afstand mellem råstofgrav og ejendommen. Er bekymret for store støvgener fra transporten i råstofgraven baseret på den fremherskende vindretning og at der skal 1. Jf. bemærkning 3 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 3 til ejerne af Grimstrupvej Jf. bemærkning 2 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 7 til ejerne af Grimstrupvej 148. Der er stillet vilkår om at adgangsvejen asfalteres det første stykke ind i grusgraven, jf. vilkår Jf. bemærkning 3 til ejeren af Grimstrupvej 148 og jf. vilkår Jf. bemærkning 6 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 2 til ejeren af Gl. Tingvej Der er stillet vilkår i tilladelsen til forhindring af evt. jordskred, jf. vilkår Området råstofgraven er beliggende i er ikke udlagt som beskyttet natur. 10. Det er af ansøger vurderet, at råstofferne har en kvalitet, så de er værd at indvinde. 11. Jf. bemærkning 8 til ejerne af 17

19 Fællesindsigelse anlægges op til 1 km interne grusveje. Ejernes søn lider af allergi. 5. Foreslår flytning af mandskabs- og servicefaciliteter til den nordlige ende af råstofgraven, hvorved anlæg af en stor del af de interne veje kan undlades ved i stedet at benytte den offentlige vej Gl. Tingvej. 6. Opfordrer til at ændre på råstofgravens driftstider. 7. Er bekymret for vibrationer fra råstofgraven. 8. Anfører at stor gravedybde kan give anledning til jordskred. 9. Er bekymret for påvirkning af det naturskønne område. 10. Mener af forekomsten af råstoffer i området er for lille og af for ringe kvalitet. 11. Er bekymret for opfyldning med kategori 1 jord. 12. Foreslår indvinding og retablering af afgrænsede områder etapevis for at minimere gener. 13. Foreslår området udlagt til rekreativt område efter råstofindvinding, idet jorden vil være for dårlig til landbrugsjord. 14. Gør opmærksom på, at der er drikkevandsboring på adressen Sadderupvej Spørger til hvorledes Regionens råstofplan har været offentliggjort og hvorledes høringen har været foretaget. 16. Indsigelsen er vedlagt rapport fra Miljøstyrelsen: Baggrundsdokument for fastsættelse af grænseværdi for nedfald af støv og regulering af støvemissioner fra diffuse kilder samt et bilag til Esbjerg Kommunes vandforsyningsplan, hvoraf fremgår indvindingsboringer, områder med drikkevandsinteresser og indvindingsoplande m.m. Fællesindsigelse vedhæftet liste med 45 underskrifter imod projektet. 1. Anfører at ansøgningens bilag 4 ikke har været medsendt partshøringen. 2. Anfører at man kommer til at ligge midt i et industriområde med den eksisterende råstofgrav, den nye råstofgrav og det nye biogasanlæg beliggende i nærheden. Grimstrupvej Der er udarbejdet et grave- og efterbehandlingsplan, som beskriver hvordan gravningen vil foregå i etaper med maksimalt 3 ha åbent graveområde. 13. Efter endt gravning vil hele området blive reetableret til landbrugsformål, hvilket er lodsejerens ønske/betingelse. 14. Jf. bemærkning 1 til ejerne af Grimstrupvej Råstofplan 2012 var i offentlig høring i perioden 2. januar til 27. februar Alle berørte ejere af ejendomme inden for eller nær nye graveområder, er blevet orienteret pr. brev (jf. sagsnr. 11/30747) Jf. bemærkning 10 til ejerne af Grimstrupvej Det nye biogasanlæg ved Korskroen vurderes ikke at bidrage nævneværdig til de eventuelle gener den ny råstofgrav måtte afstedkomme. 3. Jf. bemærkningerne til ejeren af Grimstrupvej 139, 143 og Gl. Tingvej 2. 18

20 3. Der udtrykkes bekymring for: Værdiforringelse af omkringliggende ejendomme, sand- og støvgener, støjgener, de lange driftstider, øget gennemgående trafik, dårligere trafiksikkerhed, øget forurening, ødelæggelse af natur og dyreliv. Indsigelsen er udarbejdet på et fællesmøde med deltagelse af repræsentanter for 9 af de omkringliggende ejendomme. Flere af disse har også særskilt fremsendt indsigelser/bemærkninger (se ovenfor). Høringssvar 23. maj til 10. juni 2014 I perioden 23. maj til 10. juni 2014 kom der et høringssvar fra Kielberg Advokater på vegne af ejerne af Grimstrupvej 146 vedlagt bemærkninger fra AkustikNet til støjrapporten. Hvem Bemærkninger Esbjerg Kommunes og Region Syddanmarks bemærkninger Grimstrupvej 146 v. Kielberg advokater Advokat Annette Petersen kommer med bemærkninger til støjrapporten. Der argumenteres for følgende (her forkortet): 1. At betingelserne for at ændre grænsen mellem nat og dag fra kl til ikke er opfyldt. 2. At Rambølls støjberegninger ikke anvender de korrekte niveauer for kørselsstøj, 3. At der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til det konkrete terræn i området. 4. At der ikke foreligger en saglig begrundelse for placeringen af adgangsvejen. 1. Jf. bemærkning 4 til ejerne af Grimstrupvej Der er i støjberegningen regnet med Støjdatabogens kildestyrke på L WA = 101 db gældende for kørsel med svag acceleration, km/t. Opmærksomheden skal imidlertid henledes på, at ikke kun kildestyrken, men også den tid det tager at gennemkøre strækningen, har betydning for støjbelastningen ved naboen, idet støjen jo som bekendt midles over nogle referencetidsrum. Der er i støjberegningen regnet med en kørehastighed på 10 km/t ved beregningen af den tid, som det tager. Støjdatabogen har en kildestyrke for lastbiler med hastighed 40 km/t. Denne kildestyrke er L WA = 106 db, altså 5 db højere end den kildestyrke, som vi har regnet med. Til gengæld betyder den 4 gange så høje hastighed, at kørslen kun tager ¼ af tiden, hvilket i sig selv reducerer støjbelastningen med 6 db. Hvis vi skulle regne med hastighed 40 km/t, skulle der altså adderes 5 db pga. kildestyrken og subtraheres 6 db pga. den kortere tid, hvilket ville resultere i en reduktion på 1 db. Vi mener således ikke, at vi har undervurderet støjbidraget fra lastbilerne. 3. Støjberegningen er baseret på en 19

21 højdemodel, som er hentet hos Kortforsyningen. Højdemodellen er defineret af højdekurver med ækvidistance på 0,5 m. Beregningspunktet repræsenterende ejendommen er placeret i kote 35,02, hvilket er 1,5 m over terræn, som i det pågældende punkt er 33,52. Terrænkoten ved huset er ifølge højdemodellen 33,5. altså den samme som ved beregningspunktet. Den 5 m høje vold er placeret ovenpå det eksisterende terræn. Foden af volden varierer på den nordlige strækning fra kote 28,5 længst mod øst til kote 32,30 hvor volden knækker. På den vestlige strækning varierer foden fra kote 32,30 ved knækket til kote 34,0 længst mod syd. Toppen af volden er regnet 5 m over disse koter. Højeste terrænkote på ejendommen Grimstrupvej 146 er jf. højdemodellen kote 34 i det sydvestlige hjørne. 4. Esbjerg Kommune, Vej og park, har besigtiget området med henblik på en vurdering de trafikale forhold samt placering af overkørsel. Vej og Park finder ikke, at den offentlige vej Gl. Tingvej har en beskaffenhed, så den er egnet til kørsel med tung trafik i det ansøgte omfang. Det er endvidere vurderet, at den ansøgte overkørsel på Grimstrupvej er rigtig placeret i forhold til oversigtsforhold til begge sider. Partshøring af udkast til råstoftilladelse Region Syddanmark har som følge af overdragelsen af råstofkompetencen pr. 1. juli 2014 foretaget nabohøring i medfør af Forvaltningslovens 19, stk. 1 hos ejere af ejendommene omkring råstofgraven. Formålet med høringen er at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Høringen forløb i perioden 19. december 2014 til 26. januar 2015, og der er indkommet følgende høringssvar. Høringssvar 19. december 2014 til 26. januar 2015 Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger Grimstrupvej 146 v. Kielberg advokater Advokat Annette Petersen har på vegne af Bjarne og Lene Rasmussen, Grimstrupvej 146 følgende bemærkninger til udkastet til tilladelsen (her forkortet): 1. Jf. bemærkning 2 til høringssvar fra perioden 23. maj 10. juni. 2. I det åbne land vurderes støjbelastninger ved nærliggende beboelser, 20

22 1. Der er ikke taget højde for en stigning på 10-15%, og lastbilerne må derfor forventes at køre med væsentligt højere belastning. 2. Derudover argumenteres der for at beregningspunkterne er placeret mest hensigtsmæssigt for ansøger. 3. Der bemærkes at der ikke er beregnet på støjen i etableringsfasen. 4. Ændring af nat til dag. 5. Placering af adgangsvejen. ikke på tilstødende mar-ker. Beregningspunkterne er derfor placeret ved beboelser rundt om grusgraven. Der er ingen beboelser mellem punkt 1 og 2, og derfor er der ikke placeret et målepunkt her. 3. Der er indsat vilkår om at etableringsfasen må have en begrænset varighed og at naboerne skal orienteres inden, jf. vilkår Jf. bemærkning 4 til ejerne af Grimstrupvej Jf. bemærkninger 3 til ejerne af Grimstrupvej 148. Vilkår om efterbehandling Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Esbjerg Kommune omkring fastsættelse af vilkår om efterbehandling i perioden 19. december 2014 til 26. januar 2015 i medfør af Råstoflovens 10a. Esbjerg Kommune havde ingen bemærkninger. 21

23 Klagevejledning Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen. Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet skal der klages via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på eller Der logges på eller som man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage koster kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Dvs. den 20. maj Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Klagen skal således være tilgængelig for Region Syddanmark i Klageportalen senest kl på den dag, hvor klagefristen udløber. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen af tilladelsen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Region Syddanmark, Miljø & Råstoffer, gerne med henvisning til sagsnr. og titlen på tilladelsen. Med Venlig hilsen Jens A. Underbjerg Geolog Kopi af afgørelsen er sendt til 22

24 Indvinder: Stürup A/S Lodsejer: Henrik Mathiessen, Trehøjevej 3, 6816 Årre Esbjerg Kommune Sydvestjyske museer, Naturstyrelsen, Naturstyrelsen Vadehavet, Dansk Botanisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening Sydvestjylland, Friluftsrådet, Friluftsrådet Kreds Sydvestjylland, SKAT, Henning og Lisbeth Just, Egedalvej 2, 6818 Grimstrup Margit Anita Christensen, Smørpøtvej 13, 6705 Esbjerg Ø Freddy Nøddebo Mortensgaard, Gl. Tingvej 2, 6705 Esbjerg Ø Johanne Vagn Valentin, Gl. Tingvej 3, 6705 Esbjerg Ø Poul Georg Petersen, Gl. Tingvej 8, 6705 Esbjerg Ø Klaus Wolf ApS, Grimstrupvej 137, 6705 Esbjerg Ø Margit Lemmiche, Grimstrupvej 141, 6705 Esbjerg Ø Ann Karin Hansen og Kim Weibrecht, Grimstrupvej 143, 6705 Esbjerg Ø Bjarke og Lene Lindholdt Rasmussen, Grimstrupvej 146, Esbjerg Ø Ole Michael Jensen og Bodil Pedersen, Grimstrupvej 148, Esbjerg Ø Kurt Ejvind Jensen, Lifstrup Hovedvej 29, 6715 Esbjerg N Kielberg advokater v. Annette Petersen, Hunderupvej 71, 5100 Odense C Bilag 1. Oversigtskort 2. Grave- og efterbehandlingsplan 3. Overkørselstilladelse 4. Miljømåling ekstern støj 23

25 Bilag 1 Oversigtskort

26 Grundkort: Copyright Kort og Matrikelstyrelsen Figur 4 - Oversigtskort

27 Bilag 2 Grave- og efterbehandlingsplan

28 Grave- og reetableringsplan Grusgrav, Grimstrupvej, matr.nr. 6b, 6r og del af 6z Sadderup, Esbjerg Jorder Graveplan (jf. figur 5) Udgravning påbegyndes i den nordlige del af arealet (etape 1). Udgravningen vil ske løbende sydover så det sidste der skal graves er etape 1 ud mod Grimstrupvej. Der vil blive udgravet ca. 1 ha pr. år, og der vil være cirka 3 ha åbent areal ad gangen. Reetableringsplan (jf. figur 6) Indvindingsområdet skal efterbehandles til jordbrugsmæssig drift. Der vil løbende blive reetableret så der maksimalt cirka er 3 ha åbent. Alle skrænter vil blive efterbehandlet med en hældning ikke stejlere end 1:7. Bundkoten vil ingen steder være under 2 meter over grundvandsspejlet. Terrænet har i dag en højdeforskel på omkring 6-8 meter fra vest mod øst. I den lave østlige del vil der ikke kunne udgraves mere end 1-2 meter. Derfor vil der ikke efterlades et hul i terrænet, men mere end forskydning af højdeforskellen.

29 Figur 5 - Graveplan

30 Figur 6 - Reetableringsplan

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

.RUW RJ GDWD HU NXQ YHMOHGHQGH RJ NDQ LNNH EUXJHV VRP GRNXPHQWDWLRQ 0DWULNHONRUW RJ 7RSRJUDILVN.RUWY UN.RUW 0DWULNHOVW\UHOVHQ 2UWRIRWRV %ORP,QIR &2:, -DPPHUEXJW.RPPXQH -$00(5%8*7.20081( 'DJVRUGHQNRUW $QGHUV

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV #CPR/CVR# 10 - for ukompliceret byggeri 2. 10. 2013 Opførelse af legeplads

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde på Krabbes Alle i Ribe Købesum: kr. 375,00 pr. m². grundareal. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde på Stationsvej, Vejrup Købesum: kr. 176,25 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere