TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025"

Transkript

1 Stürup A/S v. Kristian Stürup Måde Industrivej Esbjerg Ø CVR-nr.: Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg Direkte tlf.: Dato: Sagsnr.: 14/25089 TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN På matr. nr. 6b, 6r og del af 6z Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune. Ortofoto: Copyright Cowi

2 Indholdsfortegnelse Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer... 2 Vilkår for tilladelse til råstofindvinding... 4 Efterbehandlingsvilkår... 8 Generelle bestemmelser... 9 Sikkerhedsstillelse Tinglysning Tilsyn Afgørelse om VVM-pligt Ansøgningsprocessen Klagevejledning BILAG 1

3 Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes m³ sand, grus og sten årligt på 10,6 ha af matr. nr. 6b, 6r og del af 6z Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune. Tilladelsen gælder indtil og den er betinget af vilkårene på de følgende sider. Lovgrundlaget Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens 7 stk. 1, jf. 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af om råstoffer, jf. lov nr. 380 af om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse. Sagens baggrund Stürup A/S har ansøgt om tilladelse i henhold til råstoflovens 7 til at indvinde m 3 råstoffer (sand, sten og grus) årligt på matr. nr. 6b, 6r og dele af 6z Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg kommune. Der er tale om en ny råstofindvinding. Det ansøgte graveområde er på ca. 10,6 ha, og anvendes til landbrug. Der graves råstoffer ca. 150 meter fra det ansøgte graveområde mod syd på den modsatte side af Grimstrupvej. Det ansøgte graveområde er placeret indenfor de i Råstofplan 2012 udlagte graveområder. Råstofindvindingen påbegyndes i den nordlige del af arealet, jf. bilag 2. Indvindingen vil ske sydover, med et åbent graveområde på ca. 3 ha, og der vil ske en løbende reetablering af området i takt med at gravearbejdet skrider frem. Det sidste der skal graves er etape 4 ud mod Grimstrupvej. Der er planlagt gennemgravning af skel mellem matr. nr. 6b og 6z. Der vil ikke blive gravet dybere end 2 meter over højeste grundvandsniveau. I forbindelse med råstofindvindingen er der ansøgt om tilladelse til etablering af en ny overkørsel til Grimstrupvej v. Esbjerg Kommune. Til transport af råstoffer anvendes der en gummihjulslæsser. Til afrømning og reetablering benyttes gravemaskine, dumper og dozer. Indvinding af råstofferne sker ved tørsortering med mobilt vibrationssigteanlæg (McCloskey S130). Ejerforhold Ifølge tingbogen står Henrik Mathiessen, Trehøjevej 3, 6816 Årre som ejer af matriklerne: Matr. nr. 6b, 6z og 6z Sadderup, Esbjerg Jorder 2

4 Før tilladelsen tages i brug Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen sættes i gang. Arbejdet med at rømme overjord og indvinde må ikke påbegyndes før følgende forudsætninger er opfyldt: Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virkning. Derfor kan tilladelsen ikke udnyttes før alle klagemuligheder er udtømt. Sikkerhedsstillelse. Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af graveområdet, og den forudsatte sikkerhedsstillelse skal foreligge i form af et dokument udstedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. over for Region Syddanmark. Afgrænsning for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Tinglysning af vilkår for efterbehandling på ejendommen skal være udført. Tinglysning udføres af Region Syddanmark og betales af ansøger. Overkørselstilladelse. Overkørsel til råstofgraven og den interne adgangsvej skal være etableret i overensstemmelse med overkørselstilladelsen til Grimstrupvej, jf. bilag 3, og vilkårene i denne tilladelse. Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne tilladelse skal indhentes separat. 3

5 Vilkår for tilladelse til råstofindvinding Drift 1. Tilladelsen er gældende indtil , hvor tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 2. Der må årligt indvindes m 3 råstoffer. 3. Råstofgravens driftstider er: a. Mandag til fredag: b. Lørdage samt søn- og helligdage: lukket. 4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgningen angivne maskiner; 1 stk. gummihjulslæsser, 1 stk. gravemaskine, 1 stk. dumper og 1 stk. dozer. Til oparbejdning af materialerne må benyttes 1 stk. vibrationssigteanlæg. På grund af terrænets udformning, må vibrationssigteanlægget ikke placeres inden for det skraverede område på bilag 1. Mandskabsvogn og container med dieseltank skal placeres som vist på figur 4 på bilag 1. Der må ikke anvendes andre maskiner end de ovenstående i råstofgraven uden accept fra Region Syddanmark. 5. Etableringen af støjvolde sker i en med Region Syddanmark nærmere aftalt periode på 14 dage. Naboerne informeres om denne etablering mindst en uge forinden. Såfremt etableringen af støjvolde ikke er færdig inden for den aftalte periode, skal Region Syd- Danmark orienteres, og det videre forløb skal godkendes. 6. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet i driftssituationen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse: Ugedag Tidsrum Støjgrænse Mandag fredag db (A) Andre tidspunkter Lukket Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden at ovenstående støjgrænser er overholdt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må i kontrolsituationen for stationære kilder højst være på 3 db (A) og for mobile kilder højst 5 db (A). Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger. Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer må, på virksomhedens areal, ikke holde med motoren i gang, med mindre læsning gør det påkrævet. 4

6 7. Der må ikke opstå støvgener uden for indvindingsområdet. Konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne. 8. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre materialer. 9. Hvis der sker skader på skel eller levende hegn er indvinder forpligtet til at udbedre skaderne. 10. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 3 ha. Hvis arealet overstiger 3 ha, kan Region Syddanmark kræve sikkerhedsstillelsen reguleret. Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. Ved graveområdet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er påbegyndt, dog undtaget områder, som anvendes til interne veje, lager og produktionsanlæg. 11. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bilag 2. Alle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region Syddanmark. 12. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen. 13. Personalet skal være med bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til dato gældende grave- og efterbehandlingsplan. Afstandskrav og jordvolde 14. Grænsen for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe. 15. Der skal etableres jordvolde rundt om graveområde, jf. bilag 1. a. Jordvoldens fod må ikke placeres nærmere end 3 meter fra vej- eller naboskel, jf. figur 1. b. Jordvoldens hældning må ikke være stejlere end 1:2, jf. figur 1. c. Jordvolden på matr.nr. 6z skal have en højde på 4 meter. d. Mod Gl. Tingvej skal jordvolden have en højde på 3 meter nord for matr.nr. 6r og 4 meter omkring og syd for matr.nr. 6r. e. Mod Grimstrupvej skal jordvolden have en højde på 4 meter. Esbjerg Kommune har meddelt at der kan dispenseres fra den tinglyste vejbyggelinie til Grimstrupvej, således at støjvolden placeres på ejendommen, og at nærmeste støjvoldsfod placeres min. 3 m fra vejskel. Det skal dog sikres, at støjvolden ikke hindrer en rimelig oversigt ved udkørsel fra grusgraven til Grimstrupvej, i modsat fald vil den blive krævet fjernet. Dvs. at Vejreglernes oversigtslinie i landområde ved 5

7 80 km/t skal respekteres. f. Mod ejendommen Grimstrupvej 146 skal jordvolden have en højde på 5 meter. Det skal sikres at vejreglernes oversigtslinie i landområde ved 80 km/t respekteres. g. Jordvoldene skal blive liggende i hele indvindingsperioden. Jordvoldene må ikke fjernes før indvindingens ophør uden accept fra Region Syddanmark. 1:2 Jordvoldens højde 3 m skel 2x jordvoldens højde Figur 1 - Principskitse for etablering af en jordvold. 16. Der må der ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn, og ikke under et skråningsanlæg på 1:2, jf. figur 2. 3 m skel gravedybde 2 x gravedybde Figur 2 - Principskitse for gravning nær skel, hvor der ikke er placeret en jordvold. 17. Der må ikke graves nærmere den private fællesvej ved det østlige skel til matr. nr. 6b og dele af 6z end 5 meter, og ikke under et skråningsanlæg på 1: Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra Grimstrupvej (målt fra vejmidte), og ikke under et skråningsanlæg på 1: Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra grundmurede bygninger, og ikke under et skråningsanlæg på 1: Der må ikke graves nærmere end 5 meter fra markvandingsboringen DGU-NR , jf. bilag Der må ikke graves dybere end 2 meter over højeste naturlige grundvandsniveau. 6

8 Vej og trafik 22. Adgang til indvindingsområdet skal ske ad Grimstrupvej via ny overkørsel til Grimstrupvej. Overkørslen skal udføres og placeres som beskrevet i Esbjerg Kommunes tilladelse fra 19. maj 2014, jf. bilag Vejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og sand fra adgangsvejen ud på offentlig vej. 24. Adgangsvejen skal renholdes efter behov. 25. Den interne vej skal asfalteres de første 30 meter ind i råstofgraven. 26. Adgangsvejen og den interne vej skal holdes jævn og uden huller. 27. Der må ikke etableres andre overkørsler til grusgraven i indvindingsperioden. 28. Adgangsvejen skal uden for råstofgravens driftstid være aflåst/afspærret med bom eller lignende. Forureningsforebyggelse 29. Den der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området. 30. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske under iagttagelse af den krævede sikkerhed og i lukkede containere eller over spildbakker med videre. 31. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt dumpere og andre selvkørende maskiner skal foregå uden for selve gravearealet, og som minimum skal olieskift, vask med videre finde sted på et godkendt, befæstet areal. Det samme gælder så vidt muligt for service og reparation. 32. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn. 33. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp. 34. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares forsvarligt uden for selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer. Opsætning af olietanke skal anmeldes til kommunen. 35. Arealets udseende må ikke opfordre til uautoriseret henlæggelse af affald. 7

9 36. Afskaffelse af affald skal ske i henhold til Esbjerg Kommunes Regulativ for affald. 37. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og undergrund i grusgraven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening f.eks. ved hegning. 38. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. Efterbehandlingsvilkår 39. Efterbehandlingen skal ske efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 2. Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark. 40. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt. 41. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 42. Graveområdet skal løbende efterbehandles til landbrugsdrift, i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen, jf. bilag 2. Der er mulighed for at efterbehandle området til naturformål, hvis der er ønske om det, dog ikke uden godkendelse fra Region Syddanmark. 43. Ingen skrænter må efterlades stejlere end 1: Det efterbehandlede terræn skal være i overensstemmelse med figur 6 på bilag Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afklares. 46. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som en del af efterbehandlingsarbejdet. 47. Graveområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker skæmmende i naturen. 8

10 48. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene. Generelle bestemmelser Følgende gælder i øvrigt efter loven: Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt. Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt. Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Sydvestjyske Museer. Indvindingen skal standses i det omfang den berører fortidsmindet. I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget til straks at underrette Region Syddanmark. Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse inden 3 måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens 28, stk. 1. Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr. 311 af om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige naboretlige regler. Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen, påhviler vedkommende, der udnytter tilladelsen efter de almindelige erstatningsregler. 9

11 Sikkerhedsstillelse Stürup A/S skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne i firmaets råstofindvindinger på matr. nr. 6b, 6r og del af 6z Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune på kr indeks 173,46, juli Sikkerhedsstillelsen skal fremsendes til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i brug. Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 3 ha, og kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende. Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en reetableringspris på ca kr. pr (åben) ha + udjævning og flytning af støjvolde samt fjernelse af den interne adgangsvej og til råstofindvindingen hørende materiel. Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal. Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. Tinglysning Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene efter råstofloven er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen. Det gælder uanset, om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling skal efter reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af Råstoflovens 10, stk. 5 med Region Syddanmark som påtaleberettiget. Indvinder skal efter loven betale tinglysningen. Når tinglysningen er sket, vil Region Syddanmark dog sende en regning for udlagt tinglysningsgebyr. Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, vil de tinglyste bestemmelser blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. Tilsyn Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges inden for en nærmere fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. 10

12 Afgørelse om VVM-pligt Region Syddanmark har gennemført en VVM-screening af det ansøgte. Det vurderes samlet, at en tilladelse til det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), da den ansøgte råstofindvinding ikke vurderes at give anledning til væsentlige ændringer af miljøpåvirkningen. Der er i råstofindvindingstilladelsen stillet vilkår, der tager hensyn til de konkrete miljøpåvirkninger, som råstofindvindingen medfører. Screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Lovgrundlaget Afgørelsen om VVM-pligt er meddelt i henhold til VVM-bekendtgørelsen 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr af om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, bl.a. projektets dimensioner, den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt, påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres), påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet. Kumulative effekter Projektets dimensioner Der er ansøgt om at grave på 10,6 ha, og der forventes en årlig indvinding på m 3 sand, sten og grus. Den miljømæssige sårbarhed Der graves ikke under grundvandsspejlet, og den nærmeste sårbare natur er 6 km øst for det ansøgte graveområde. Det vurderes derfor ikke sandsynligt at indvindingen vil påvirke grundvandet og/eller den nærmeste sårbare natur. Påvirkningens omfang Der er naboer omkring graveområdet, som vil blive berørt af graveaktiviteterne. Formålet med driftsvilkårene er at sænke eller fjerne gener ved råstofindvindingen. Der er stillet vilkår om konkrete driftstider, Miljøstyrelsens vejledning for virksomheder i det åbne land skal overholdes, og der skal etableres jordvolde i overensstemmelse med støjrapporten, jf. bilag 4. Region Syddanmark kan til hver en tid kræve at virksomheden dokumenterer at støjvilkår overholdes. Der er stillet vilkår om at der ikke må opstå støvgener uden for graveområdet, og at der i tilfælde af at der konstateres støvgener, skal der træffes modforanstaltninger for at nedbringe disse. 11

13 Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet Tilladelsen vil have en varighed af 10 år. Råstofindvinding er en irreversibel proces, og råstofferne kan derfor ikke indvindes igen, hvorfor det er vigtigt at så stor en del af ressourcen udnyttes i graveperioden. I perioden, hvor der graves råstoffer, vil det ikke være muligt at drive landbrug på de gravede områder. Arealet reetableres til landbrug efter endt indvinding af råstoffer. Landskabet vil ændre udseende som følge af indvindingen, jf. bilag 2. Kumulative effekter Arealet er beliggende i det ca. 600 ha store graveområde (Søhale) udlagt i Region Syddanmarks Råstofplan Der er tilladelse til råstofindvinding på 5 arealer inden for en radius af 2500 meter, jf. figur 3, hvoraf den ene råstofgrav er afsluttet og efterbehandlet i marts Den nærmeste råstofgrav er beliggende ca. 150 meter syd for det ansøgte areal på matr.nr. 2aø Sadderup, Esbjerg Jorder. Her er der meddelt tilladelse til at indvinde m 3 sand, sten og grus pr år frem til 2021 på 13 ha. Af graveplanen for råstofgraven på matr.nr. 2aø Sadderup, Esbjerg Jorder fremgår det at maksimalt 2,5 ha vil være åbent af gangen. Samlet vil det, afhængigt af afsætningsmulighederne give en maksimal årlig produktion på m m 3 = m 3 og et åbent graveområde på 3 ha + 2,5 ha = 5,5 ha. Der vil kunne forventes en øget trafikbelastning af Grimstrupvej. Region Syddanmark vurderer dog at Grimstrupvej har tilstrækkelig kapacitet til den øgede trafikbelastning fra de to råstofgrave. Regionen har på baggrund af det ovenstående vurderet, at de generelle miljøregler, samt de vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det aktuelle tilfælde. Ortofoto: Copyright Cowi Figur 3 - Vurdering af kumulative effekter 12

14 Ansøgningsprocessen Ansøgning udtalelser og tilladelser Ansøgningen er overført til Region Syddanmark pr. 1. juli Ansøgningsmateriale har af Esbjerg Kommune været sendt i høring til følgende: Sydvestjyske museer Esbjerg Kommune (intern høring) Naboer Region Syddanmark har ikke undersøgt om der findes forsyningsledninger i området. Det påhviler derfor indvinder at indhente de fornødne ledningsoplysninger, og samtidig kontakte ledningsejerne. Hvem Sydvestjyske museer Bemærkninger Sydvestjyske museer har indgået en aftale om frivillig forundersøgelse af matr. nr. 6b, 6r og dele af 6z, Sadderup Jorder i Esbjerg Kommune inden anlægsarbejdet går i gang. Forundersøgelsen vil kunne afsløre om der findes væsentlige fortidsminder i området, og om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden de ødelægges ved jordarbejdet. Da arealet overstiger 5000 m 2 skal udgifterne til forundersøgelse, jf. Museumslovens 26 stk. 2 afholdes af bygherre. Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder i området, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre. Esbjerg Kommune Vej og park De jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens 27. Derfor skal man, hvis man ved anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører fortidsmindet, og tilkalde Sydvestjyske museer. Overkørsel til Grimstrupvej Der er i forbindelse med råstofansøgningen ansøgt om tilladelse til overkørsel til Grimstrupvej, 6705 Esbjerg Ø, matr.nr. 6b Sadderup, Esbjerg Jorder. Esbjerg Kommune er vejmyndighed på Grimstrupvej, og har den 19. maj 2014 meddelt tilladelse til etablering af en ny overkørsel, jf. bilag 2. Der må ikke etableres andre adgangsveje til råstofgraven i indvindingsperioden. Placering af jordvolde Der kan gives dispensation fra den tinglyste vejbyggelinie til Grimstrupvej, således at støjvolden placeres på ejendommen, og at nærmeste støjvoldsfod placeres min. 3 m fra vejskel. Det skal dog sikres, at støjvolden ikke hindrer en rimelig oversigt ved udkørsel fra grusgraven til Grimstrupvej, i modsat fald vil den blive krævet fjernet. Dvs. at Vejreglernes oversigtslinie i landområde ved 80 km/t skal respekteres. Støjvolden skal fjernes senest i forbindelse med ophør af grusgravning. Natur- og miljø Naturforhold Naturgruppen på Natur og Vandmiljø har ikke registreringer af beskyttet natur i indvindingsområdet. 13

15 Der er ingen tegn på overfladeafstrømning på marken eller på den private vej mod øst. Øst for vejen er der observeret et område, hvor trykvand presses op. Det mest sandsynlige er at vandstrømmen overordnet løber inde i jordlagene, og at overfladetopografien er af underordnet betydning for vandtilførselen til mosen sydøst for det ansøgte graveområde. Grundvandsforhold Det vurderes ikke sandsynligt at indvinding af råstoffer vil udgøre en risiko for grundvandet i området. Der er en fredningszone på 5 m omkring markvandingsboringen DGU nr Der må ikke graves indenfor fredningszonen med mindre boringen sløjfes. Ejer/ansøger betaler. Vandløbsforhold Vandløbsteamet har ingen bemærkninger til ansøgning om råstofindvinding under forudsætning af, at der ikke udledes overfladevand til eksisterende drænsystemer eller vandløb. Ligeledes bør man være opmærksom på at undgå vindbåren sandflugt til nærliggende vandløb med dårlige fysiske forhold til følge. Natura 2000 Det nærmeste natura 2000 område er Sneum Å og Holsted Ådal som ligger ca. 6 km øst for det ansøgte graverareal. Udpegningsgrundlaget for beskyttelsesområdet omfatter en lang række naturtyper og arter. Da der er tale om en indvinding og dertil knyttede indvindings- og transportaktiviteter, som vil findes sted uden for beskyttelsesområdet, vurderes det, at de ansøgte aktiviteter ikke vil give anledning til forringelser af Natura-2000 områdets naturtyper eller levesteder for arter. Bilag IV arter Så vidt vides, forekommer der ikke arter anført på listen over strengt beskyttede arter i EFhabitatdirektivets bilag IV, og det vurderes, at det ansøgte ikke er i strid med Artikel 12 i direktivet. Partshøring Esbjerg Kommune har foretaget nabohøring i medfør af forvaltningslovens 19, stk. 1 hos ejere af ejendommene omkring råstofgraven, i perioden fra den 1. februar til den 17. februar Der er foretaget yderligere en nabohøring, i perioden fra den 23. maj til den 10. juni 2014 på baggrund af nye oplysninger, der blev vurderet til at have betydning for sagen. Der er kommet bemærkninger fra 6 naboer samt én fællesindsigelse med 45 underskrifter mod projektet i forbindelse med den første partshøring. Der er kommet bemærkninger fra 1 nabo v. advokaterne Kielberg i forbindelse med den anden partshøring. Nedenfor er bemærkningerne fra naboerne opsummeret samt Esbjerg Kommunes og Region Syddanmarks bemærkninger til de indkomne høringssvar. Høringssvar 1. februar til 17. februar 2014 Hvem Bemærkninger Esbjerg Kommunes og Region Syddanmarks bemærkninger Grimstrupvej Ejeren oplyser, at han er kraftigt imod den ansøgte råstofgrav, idet en råstofgrav beliggende lige overfor ejendommen vil betyde en ejendomsværdiforringelse, der vil gøre det svært at sælge og udleje frem- 1. Der er ikke i medfør af råstofloven mulighed for at inddrage spørgsmål om værdiforringelser i forbindelse med sagsbehandlingen. Alle sager om erstatning for værdiforringelse, må ske på naboernes initiativ ved 14

16 over. 2. Den eksisterende råstofgrav lige sydøst for ejendommen afstedkommer allerede i dag masser af støvgener, hvorfor det bliver endnu mere intensivt med endnu en råstofgrav. 3. Der udtrykkes bekymring for masser af støj fra maskiner og trafik til og fra råstofgraven med store maskiner. 4. Der udtrykkes bekymring for de ansøgte driftstider. Gl. Tingvej 2 1. Ejeren er på det kraftigste imod den ansøgte råstofgrav, idet det med råstofgraven som nabo vil blive meget svært at sælge ejendommen. Der ønskes en uvildig vurdering af værdiforringelsen på alle tilstødende huse og ejendomme, så der kan kompenseres herfor, hvis der meddeles tilladelse. 2. Er bekymret for at huset slår revner som følge af den øgede aktivitet. en domstol. 2. Der er i tilladelsen fastsat vilkår om, at såfremt der konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne efter nærmere anvisning fra tilsynsmyndigheden. I tilfælde af klager over støv, vil tilsynet tage stilling til, hvilke foranstaltninger, der skal træffes i det konkrete tilfælde. 3. Der er i råstoftilladelsen stillet vilkår for at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke bliver overskredet. Ansøger har på baggrund af høringssvarene fået udarbejdet en støjrapport, jf. bilag 4, hvor der dokumenteres hvordan støjgrænserne kan overholdes. 4. Driftstiderne er på baggrund af høringssvarene og Region Syddanmarks vurdering blevet ændret, så der ikke vil blive arbejdet i råstofgraven om lørdagen, og kun fra kl til kl i hverdagene. 1. Jf. bemærkning 1 til ejeren af Grimstrupvej Der vurderes ikke umiddelbart at være øget risiko for revnedannelser på ejendommen Gl. Tingvej 2, som følge af trafik fra råstofgraven. Rystelser og vibrationer er ikke konstateret forekommende i de eksisterende råstofgrave i området. Grimstrupvej Ejeren oplyser, at der allerede findes en råstofgrav umiddelbart sydøst for ejendommen er ikke interesseret i endnu en råstofgrav lige overfor, da dette vil medføre yderligere gener fra sand, støv og støj som følge af flere lastbiler. 2. Der vil ske værdiforringelse af ejendommen, som vil blive svært at sælge. Der forventes økonomisk kompensation som følge af værdiforringelse. 3. Der vil ske slitage på ejendommen som følge af underminering af jorden samt rystelser fra de mange maskiner og lastbiler. Der vil ske slitage på facader og vinduer samt bil m.m. som 1. Jf. bemærkning 2 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 1 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 2 til ejeren af Grimstrupvej 139 og bemærkning 2 til ejeren af Gl. Tingvej Der bliver etableret jordvolde, jf. vilkår 15 og jf. bemærkning 4 til ejeren af Grimstrupvej

17 Grimstrupvej 148 følge af sand og støv. 4. Der forventes etableret jordvolde omkring råstofgraven, ligesom der forventes reduktion i arbejdstiden. 1. Ejerne anfører at drikkevandsboringen i forbindelse med denne ejendom ikke fremgår af ansøgningen. Denne boring bør inddrages i sagsbehandlingen. 2. Er bekymret for at der skal ske skader på den ca. 700 m lange private fællesvej, der fører til deres ejendom, idet vejen er beliggende hele vejen langs den østlige side af råstofgraveområdet på det sidste stykke endog på samme matrikel som råstofgraven. Ønsker oplyst hvad afstanden bliver fra graveområdet og hvor stejle skrænterne bliver. 3. Anfører at vejadgangen til råstofgraven bør flyttes pga. dårlige oversigtsforhold evt. til Gl. Tingvej. 4. Er bekymret for værdiforringelse af ejendommen. 5. Er bekymret for støjgener og driftstider. Foreslår et naturligt afskærmende hegn langs adgangsvejen kunne evt. minimere generne, også visuelt. 6. Anfører at der er uoverensstemmelser mellem ansøgning og høringsbrev mht. indvindingsmængde. 7. Anfører at grænseoverskridende sandflugt ikke må forekomme overhovedet. Der er i ansøgningen nævnt, at der vandes i tørre perioder mod sandflugt hvad er definitionen på tørre perioder? 8. Der er søgt om modtagelse af m³ jord i graveperioden i vejledningen til ansøgningen står, at der ikke må modtages jord. 9. Spørger til om der afledes vand. 10. Anfører at ansøgningens bilag 4 ikke har været medsendt partshøringen. 1. Esbjerg Kommune, Natur og vandmiljø, har haft sagen i høring, og har ikke vurderet at råstofgravningen vil medføre øget risiko for forurening af drikkevandsboringerne. 2. Der er stillet vilkår i gravetilladelsen om at der ikke må graves nærmere den private fællesvej end 5 meter og med en skrænthældning ikke stejlere end 1:2, jf. vilkår Esbjerg Kommune, Vej og Park, har besigtiget området med henblik på en vurdering de trafikale forhold samt placering af overkørsel. Vej & Park finder ikke, at den offentlige vej Gl. Tingvej har en beskaffenhed, så den er egnet til kørsel med tung trafik i det ansøgte omfang. Det er endvidere vurderet, at den ansøgte overkørsel på Grimstrupvej er rigtig placeret i forhold til oversigtsforhold til begge sider. 4. Jf. bemærkning 1 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 2 til ejeren af Grimstrupvej Indvindingsmængden er m 3 pr. år, der var en fejl i det første høringsbrev. 7. Tørre perioder er de perioder, hvor der kan forekomme sandflugt. 8. Som udgangspunkt må der ikke tilføres jord udefra til en råstofgrav. Region Syddanmark har dog mulighed for at dispensere for dette, jf. Jordforureningslovens 52. Der er i det konkrete tilfælde ikke meddelt dispensation til at tilføre jord til råstofgraven. 9. Der er ikke ansøgt om tilladelse til at aflede vand. 10. Ansøgningens bilag 4 er boreprofiler og sigterapporter, som af forretningsmæssige årsager ikke må offentliggøres. Men de har det formål at dokumentere overfor myndighederne, at der er råstoffer på matriklerne. Grimstrupvej Ejeren oplyser at følgende gener kan forven- 1. Det ansøgte indvindingsområde er i 16

18 141 tes, såfremt der meddeles tilladelse til råstofindvinding: 1. Grusgrav i min baghave. 2. Gener fra sand i luften, som fyrer imod mit hus og min grund. 3. Bekymring for fald af værdi af mit hus og min grund. (Ejendom) 4. Bekymring omkring forurening. 5. Uro for mine dyr (hunde, katte, får, høns) 6. Uro for min datters færden ude på vejen. 7. Larm og støj fra arbejde og mere gennemgående trafik af lastbiler. 8. Naturen. råstofplan 2012 for Region Syddanmark udlagt til graveområde i perioden Graveområder er arealer, der er reserveret til råstofindvinding. Inden for råstofplanens graveområder har råstofindvinding første prioritet. Regionen kan til varetagelse af miljøbeskyttelses-, vandforsynings-, naturbeskyttelsesværdier, landskabelige værdier, jord- og landbrugsmæssige, geologiske og videnskabelige interesser mv. stille vilkår i råstofindvindingstilladelsen. 2. Jf. bemærkninger 2 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 1 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkningerne til ejeren af Grimstrupvej 139, 143 og Gl. Tingvej Jf. bemærkning 3 og 4 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 3 til ejerne af Grimstrupvej Jf. bemærkning 4 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkninger til ejerne af Grimstrupvej 146. Grimstrupvej Ejerne er bekymrede for støjgener, idet ejendommen er beliggende umiddelbart op ad det ansøgte område. Mener ikke at støjen kan dæmpes tilstrækkelig med støjvolde pga. stærkt skrånende terræn med terrænændringer på op til 8 m. 2. Adgangsvejen til råstofgraven følger ifølge ansøgningen ejendommens vestlige og nordlige skel, hvilket vil medføre stor forøgelse af støjbelastningen på ejendommen. Henstiller til at adgangsvejen flyttes til Gl. Tingvej. 3. Er bekymret for store støvgener, idet den fremherskende vindretning e vest/nordvest og råstofgraven er placeret på en bakketop. 4. Opfattelsen er, at vanding i tørre perioder ikke er tilstrækkeligt til at hindre støvgener. Foreslår bl.a. vindskærme og større afstand mellem råstofgrav og ejendommen. Er bekymret for store støvgener fra transporten i råstofgraven baseret på den fremherskende vindretning og at der skal 1. Jf. bemærkning 3 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 3 til ejerne af Grimstrupvej Jf. bemærkning 2 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 7 til ejerne af Grimstrupvej 148. Der er stillet vilkår om at adgangsvejen asfalteres det første stykke ind i grusgraven, jf. vilkår Jf. bemærkning 3 til ejeren af Grimstrupvej 148 og jf. vilkår Jf. bemærkning 6 til ejeren af Grimstrupvej Jf. bemærkning 2 til ejeren af Gl. Tingvej Der er stillet vilkår i tilladelsen til forhindring af evt. jordskred, jf. vilkår Området råstofgraven er beliggende i er ikke udlagt som beskyttet natur. 10. Det er af ansøger vurderet, at råstofferne har en kvalitet, så de er værd at indvinde. 11. Jf. bemærkning 8 til ejerne af 17

19 Fællesindsigelse anlægges op til 1 km interne grusveje. Ejernes søn lider af allergi. 5. Foreslår flytning af mandskabs- og servicefaciliteter til den nordlige ende af råstofgraven, hvorved anlæg af en stor del af de interne veje kan undlades ved i stedet at benytte den offentlige vej Gl. Tingvej. 6. Opfordrer til at ændre på råstofgravens driftstider. 7. Er bekymret for vibrationer fra råstofgraven. 8. Anfører at stor gravedybde kan give anledning til jordskred. 9. Er bekymret for påvirkning af det naturskønne område. 10. Mener af forekomsten af råstoffer i området er for lille og af for ringe kvalitet. 11. Er bekymret for opfyldning med kategori 1 jord. 12. Foreslår indvinding og retablering af afgrænsede områder etapevis for at minimere gener. 13. Foreslår området udlagt til rekreativt område efter råstofindvinding, idet jorden vil være for dårlig til landbrugsjord. 14. Gør opmærksom på, at der er drikkevandsboring på adressen Sadderupvej Spørger til hvorledes Regionens råstofplan har været offentliggjort og hvorledes høringen har været foretaget. 16. Indsigelsen er vedlagt rapport fra Miljøstyrelsen: Baggrundsdokument for fastsættelse af grænseværdi for nedfald af støv og regulering af støvemissioner fra diffuse kilder samt et bilag til Esbjerg Kommunes vandforsyningsplan, hvoraf fremgår indvindingsboringer, områder med drikkevandsinteresser og indvindingsoplande m.m. Fællesindsigelse vedhæftet liste med 45 underskrifter imod projektet. 1. Anfører at ansøgningens bilag 4 ikke har været medsendt partshøringen. 2. Anfører at man kommer til at ligge midt i et industriområde med den eksisterende råstofgrav, den nye råstofgrav og det nye biogasanlæg beliggende i nærheden. Grimstrupvej Der er udarbejdet et grave- og efterbehandlingsplan, som beskriver hvordan gravningen vil foregå i etaper med maksimalt 3 ha åbent graveområde. 13. Efter endt gravning vil hele området blive reetableret til landbrugsformål, hvilket er lodsejerens ønske/betingelse. 14. Jf. bemærkning 1 til ejerne af Grimstrupvej Råstofplan 2012 var i offentlig høring i perioden 2. januar til 27. februar Alle berørte ejere af ejendomme inden for eller nær nye graveområder, er blevet orienteret pr. brev (jf. sagsnr. 11/30747) Jf. bemærkning 10 til ejerne af Grimstrupvej Det nye biogasanlæg ved Korskroen vurderes ikke at bidrage nævneværdig til de eventuelle gener den ny råstofgrav måtte afstedkomme. 3. Jf. bemærkningerne til ejeren af Grimstrupvej 139, 143 og Gl. Tingvej 2. 18

20 3. Der udtrykkes bekymring for: Værdiforringelse af omkringliggende ejendomme, sand- og støvgener, støjgener, de lange driftstider, øget gennemgående trafik, dårligere trafiksikkerhed, øget forurening, ødelæggelse af natur og dyreliv. Indsigelsen er udarbejdet på et fællesmøde med deltagelse af repræsentanter for 9 af de omkringliggende ejendomme. Flere af disse har også særskilt fremsendt indsigelser/bemærkninger (se ovenfor). Høringssvar 23. maj til 10. juni 2014 I perioden 23. maj til 10. juni 2014 kom der et høringssvar fra Kielberg Advokater på vegne af ejerne af Grimstrupvej 146 vedlagt bemærkninger fra AkustikNet til støjrapporten. Hvem Bemærkninger Esbjerg Kommunes og Region Syddanmarks bemærkninger Grimstrupvej 146 v. Kielberg advokater Advokat Annette Petersen kommer med bemærkninger til støjrapporten. Der argumenteres for følgende (her forkortet): 1. At betingelserne for at ændre grænsen mellem nat og dag fra kl til ikke er opfyldt. 2. At Rambølls støjberegninger ikke anvender de korrekte niveauer for kørselsstøj, 3. At der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til det konkrete terræn i området. 4. At der ikke foreligger en saglig begrundelse for placeringen af adgangsvejen. 1. Jf. bemærkning 4 til ejerne af Grimstrupvej Der er i støjberegningen regnet med Støjdatabogens kildestyrke på L WA = 101 db gældende for kørsel med svag acceleration, km/t. Opmærksomheden skal imidlertid henledes på, at ikke kun kildestyrken, men også den tid det tager at gennemkøre strækningen, har betydning for støjbelastningen ved naboen, idet støjen jo som bekendt midles over nogle referencetidsrum. Der er i støjberegningen regnet med en kørehastighed på 10 km/t ved beregningen af den tid, som det tager. Støjdatabogen har en kildestyrke for lastbiler med hastighed 40 km/t. Denne kildestyrke er L WA = 106 db, altså 5 db højere end den kildestyrke, som vi har regnet med. Til gengæld betyder den 4 gange så høje hastighed, at kørslen kun tager ¼ af tiden, hvilket i sig selv reducerer støjbelastningen med 6 db. Hvis vi skulle regne med hastighed 40 km/t, skulle der altså adderes 5 db pga. kildestyrken og subtraheres 6 db pga. den kortere tid, hvilket ville resultere i en reduktion på 1 db. Vi mener således ikke, at vi har undervurderet støjbidraget fra lastbilerne. 3. Støjberegningen er baseret på en 19

21 højdemodel, som er hentet hos Kortforsyningen. Højdemodellen er defineret af højdekurver med ækvidistance på 0,5 m. Beregningspunktet repræsenterende ejendommen er placeret i kote 35,02, hvilket er 1,5 m over terræn, som i det pågældende punkt er 33,52. Terrænkoten ved huset er ifølge højdemodellen 33,5. altså den samme som ved beregningspunktet. Den 5 m høje vold er placeret ovenpå det eksisterende terræn. Foden af volden varierer på den nordlige strækning fra kote 28,5 længst mod øst til kote 32,30 hvor volden knækker. På den vestlige strækning varierer foden fra kote 32,30 ved knækket til kote 34,0 længst mod syd. Toppen af volden er regnet 5 m over disse koter. Højeste terrænkote på ejendommen Grimstrupvej 146 er jf. højdemodellen kote 34 i det sydvestlige hjørne. 4. Esbjerg Kommune, Vej og park, har besigtiget området med henblik på en vurdering de trafikale forhold samt placering af overkørsel. Vej og Park finder ikke, at den offentlige vej Gl. Tingvej har en beskaffenhed, så den er egnet til kørsel med tung trafik i det ansøgte omfang. Det er endvidere vurderet, at den ansøgte overkørsel på Grimstrupvej er rigtig placeret i forhold til oversigtsforhold til begge sider. Partshøring af udkast til råstoftilladelse Region Syddanmark har som følge af overdragelsen af råstofkompetencen pr. 1. juli 2014 foretaget nabohøring i medfør af Forvaltningslovens 19, stk. 1 hos ejere af ejendommene omkring råstofgraven. Formålet med høringen er at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Høringen forløb i perioden 19. december 2014 til 26. januar 2015, og der er indkommet følgende høringssvar. Høringssvar 19. december 2014 til 26. januar 2015 Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger Grimstrupvej 146 v. Kielberg advokater Advokat Annette Petersen har på vegne af Bjarne og Lene Rasmussen, Grimstrupvej 146 følgende bemærkninger til udkastet til tilladelsen (her forkortet): 1. Jf. bemærkning 2 til høringssvar fra perioden 23. maj 10. juni. 2. I det åbne land vurderes støjbelastninger ved nærliggende beboelser, 20

22 1. Der er ikke taget højde for en stigning på 10-15%, og lastbilerne må derfor forventes at køre med væsentligt højere belastning. 2. Derudover argumenteres der for at beregningspunkterne er placeret mest hensigtsmæssigt for ansøger. 3. Der bemærkes at der ikke er beregnet på støjen i etableringsfasen. 4. Ændring af nat til dag. 5. Placering af adgangsvejen. ikke på tilstødende mar-ker. Beregningspunkterne er derfor placeret ved beboelser rundt om grusgraven. Der er ingen beboelser mellem punkt 1 og 2, og derfor er der ikke placeret et målepunkt her. 3. Der er indsat vilkår om at etableringsfasen må have en begrænset varighed og at naboerne skal orienteres inden, jf. vilkår Jf. bemærkning 4 til ejerne af Grimstrupvej Jf. bemærkninger 3 til ejerne af Grimstrupvej 148. Vilkår om efterbehandling Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Esbjerg Kommune omkring fastsættelse af vilkår om efterbehandling i perioden 19. december 2014 til 26. januar 2015 i medfør af Råstoflovens 10a. Esbjerg Kommune havde ingen bemærkninger. 21

23 Klagevejledning Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen. Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet skal der klages via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på eller Der logges på eller som man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage koster kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Dvs. den 20. maj Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Klagen skal således være tilgængelig for Region Syddanmark i Klageportalen senest kl på den dag, hvor klagefristen udløber. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen af tilladelsen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Region Syddanmark, Miljø & Råstoffer, gerne med henvisning til sagsnr. og titlen på tilladelsen. Med Venlig hilsen Jens A. Underbjerg Geolog Kopi af afgørelsen er sendt til 22

24 Indvinder: Stürup A/S Lodsejer: Henrik Mathiessen, Trehøjevej 3, 6816 Årre Esbjerg Kommune Sydvestjyske museer, Naturstyrelsen, Naturstyrelsen Vadehavet, Dansk Botanisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening Sydvestjylland, Friluftsrådet, Friluftsrådet Kreds Sydvestjylland, SKAT, Henning og Lisbeth Just, Egedalvej 2, 6818 Grimstrup Margit Anita Christensen, Smørpøtvej 13, 6705 Esbjerg Ø Freddy Nøddebo Mortensgaard, Gl. Tingvej 2, 6705 Esbjerg Ø Johanne Vagn Valentin, Gl. Tingvej 3, 6705 Esbjerg Ø Poul Georg Petersen, Gl. Tingvej 8, 6705 Esbjerg Ø Klaus Wolf ApS, Grimstrupvej 137, 6705 Esbjerg Ø Margit Lemmiche, Grimstrupvej 141, 6705 Esbjerg Ø Ann Karin Hansen og Kim Weibrecht, Grimstrupvej 143, 6705 Esbjerg Ø Bjarke og Lene Lindholdt Rasmussen, Grimstrupvej 146, Esbjerg Ø Ole Michael Jensen og Bodil Pedersen, Grimstrupvej 148, Esbjerg Ø Kurt Ejvind Jensen, Lifstrup Hovedvej 29, 6715 Esbjerg N Kielberg advokater v. Annette Petersen, Hunderupvej 71, 5100 Odense C Bilag 1. Oversigtskort 2. Grave- og efterbehandlingsplan 3. Overkørselstilladelse 4. Miljømåling ekstern støj 23

25 Bilag 1 Oversigtskort

26 Grundkort: Copyright Kort og Matrikelstyrelsen Figur 4 - Oversigtskort

27 Bilag 2 Grave- og efterbehandlingsplan

28 Grave- og reetableringsplan Grusgrav, Grimstrupvej, matr.nr. 6b, 6r og del af 6z Sadderup, Esbjerg Jorder Graveplan (jf. figur 5) Udgravning påbegyndes i den nordlige del af arealet (etape 1). Udgravningen vil ske løbende sydover så det sidste der skal graves er etape 1 ud mod Grimstrupvej. Der vil blive udgravet ca. 1 ha pr. år, og der vil være cirka 3 ha åbent areal ad gangen. Reetableringsplan (jf. figur 6) Indvindingsområdet skal efterbehandles til jordbrugsmæssig drift. Der vil løbende blive reetableret så der maksimalt cirka er 3 ha åbent. Alle skrænter vil blive efterbehandlet med en hældning ikke stejlere end 1:7. Bundkoten vil ingen steder være under 2 meter over grundvandsspejlet. Terrænet har i dag en højdeforskel på omkring 6-8 meter fra vest mod øst. I den lave østlige del vil der ikke kunne udgraves mere end 1-2 meter. Derfor vil der ikke efterlades et hul i terrænet, men mere end forskydning af højdeforskellen.

29 Figur 5 - Graveplan

30 Figur 6 - Reetableringsplan

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF STEN, GRUS OG SAND GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2019

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF STEN, GRUS OG SAND GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2019 Henning Have A/S Engvej 13a 6600 Vejen Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 8. juli 2016 Sagsnr.: 15/32812 TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND, STEN OG GRUS GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2024

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND, STEN OG GRUS GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2024 Brdr. Freibergs Grusgrave A/S Uge Hulvej 1 6372 Bolderslev CVR nr. 19028933 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 23363614 Dato: 12-06-2015 Sagsnr.:

Læs mere

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler:

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler: JM Grus Morten Sørensen og June Carlsen Åbrinken 12A 3600 Frederikssund Dato 30. juni 2014 Sagsbehandler BENTH Sagsnr. 005948-2008 PLAN OG MILJØ Tilladelse til fortsat råstofindvinding på matr. Nr. 5ac

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 12. JU- NI 2025

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 12. JU- NI 2025 Billum Vognmandsforretning ApS Vesterhavsvej 30 6852 Billum CVR-nr.: 10382335 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 24603012 Dato: 12-06-2015

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 31. DE- CEMBER 2020

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 31. DE- CEMBER 2020 Billum Vognmandsforretning ApS Vesterhavsvej 30 6852 Billum CVR-nr.: 10382335 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 2460 3012 Dato: 21-12-2015

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUS- FOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL 31. DECEMBER 2020

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUS- FOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL 31. DECEMBER 2020 Billum Vognmandsforretning Aps Vesterhavsvej 30 6852 Billum CVR-nr.: 10382335 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 24 60 30 12 Dato: 04. september

Læs mere

Davinde, Odense Kommune

Davinde, Odense Kommune Davinde, Odense Kommune 1 Ansøgning om graveområde Entreprenør Jørn Nielsen har foreslået et nyt graveområde på 2,1 ha på en del af matr.nr. 3ø Davinde By, Davinde. Arealet ligger umiddelbart nord for

Læs mere

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten- og grusforekomsten på matr.nr. 4B Hønsnap, Holbøl.

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten- og grusforekomsten på matr.nr. 4B Hønsnap, Holbøl. Jacobsen Sten & Grus Aps Skovglimt 8 6340 Kruså Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 18-07-2013 Sagsnr.: 10/11467 Kontakt: Jens T. Vejrup Direkte tlf.: 73767780 E-mail:

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark) Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Syddanmark) Email: miljoe-raastoffer@rsyd.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL D

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL D Entreprenør Jørn Nielsen A/S Kors-Ager-Vej 11 5220 Odense SØ CVR-nr.: 14285180 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Gitte Gro E-mail: Gitte.Gro@rsyd.dk Direkte tlf.: 29201940 Dato: 10. september 2015 Sagsnr.:

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Bilag 4: Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding af rødbrændende

Læs mere

Andholm Grusgrav BILAG 1

Andholm Grusgrav BILAG 1 Andholm Grusgrav BILAG 1 Grave- og efterbehandlingsplan Udarbejdet for Nymølle Stenindustrier A/S af ENBICON Aps. I samarbejde med Malthas Tegnestue samt Pennen & Sværdet Bilag 1 Graveplan Der er for Andholm

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN FOR INDVINDING AF HVIDT SAND I TRANUM KLITPLANTAGE Rekvirent Naturstyrelsen Vendsyssel Sct. Laurentii Vej 148 9990 Skagen Rådgiver

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding og forarbejdning

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A VVM Myndighed Solcelleanlæg Skovgårdvej 5, del af matr. 13a, Styding, Hammelev Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger fra ansøger Ansøgers oplysninger Haderslev Kommune Projekt

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk Center Natur og Miljø Aksel Holst Andersen Vestbyen 4, Vestby 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-4-14 Ref.: Mette Emborg

Læs mere

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Projektets placering og arealbehov

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby.

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby. Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 22 11 2016 Journal nr.: 15/9627 Indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene. e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene. e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Regionshuset Viborg Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Regionshuset Viborg. Gert Svith A/S. Rugvænget 38 8500 Grenå

Regionshuset Viborg. Gert Svith A/S. Rugvænget 38 8500 Grenå Regionshuset Viborg Gert Svith A/S Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Rugvænget 38 8500 Grenå Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr. nre.4a og 4h

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Der var ca. 70 deltagere på mødet. Det er ikke alle spørgsmål der kunne svares på under mødet. Disse

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

Tjæreborg, Esbjerg Kommune

Tjæreborg, Esbjerg Kommune Tjæreborg, Esbjerg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Tjæreborg Sten & Grus foreslår udvidelse af graveområdet ved Tjæreborg med et areal der tidligere har været gravet, men hvor ansøger vurderer at der

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Kommunens j.nr.: Graveområde ID: Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 NCC Roads A/S Grave- og efterbehandlingsplan for 13a Tjæreby By, Vor Frue Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 Nærværende plan er gældende for matrikel 13a

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr.nr. 3a, Iller By, Grønbæk. Afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.

Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr.nr. 3a, Iller By, Grønbæk. Afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade 43 8643 Ans 18.november 2013 Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr.nr. 3a, Iller By, Grønbæk. Afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort i

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Ansøger Indvinder Tinglyst ejer Kroghs A/S Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev CVR-nr. 45571513

Ansøger Indvinder Tinglyst ejer Kroghs A/S Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev CVR-nr. 45571513 Regionshuset Viborg Kroghs A/S Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev Tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på ejendommen matr.

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofgrav erhvervsmæssig Indvinding

Læs mere

Tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på del af ejendommen matr. nr. 15 e Romalt By, Kristrup

Tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på del af ejendommen matr. nr. 15 e Romalt By, Kristrup Nymølle Stenindustrier A/S Oliehavnsvej 2 8000 Århus C Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 12. september 2006 8-70-3-731-1-06 Torsten Mikael Holmboe 8742 2055 Bedes oplyst ved henvendelse CVR. nr.:

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte

Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅ- STOFFER GÆLDENDE TIL DEN 1. AUGUST 2020

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅ- STOFFER GÆLDENDE TIL DEN 1. AUGUST 2020 Norup Entreprenør og Vognmand Aps Per Rasmussen Møllevej 66 5450 Otterup CVR-NR. 26990521 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Gitte Gro E-mail: gitte.gro@rsyd.dk Direkte tlf.: 29 20 19 40 Dato: den 1. september

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr.: 13/35934

Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr.: 13/35934 Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr.: 13/35934 Vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og stenforekomst på matr. nr. 178 Arnitlund, Vedsted VVM Myndighed Basis oplysninger

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND, GRUS OG STEN GÆLDENDE TIL DEN 24. AUGUST 2027

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND, GRUS OG STEN GÆLDENDE TIL DEN 24. AUGUST 2027 Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene CVR nr.: 48885411 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Michael Hjort Andersen E-mail: mha@rsyd.dk Direkte tlf.: 29201970 Dato: 24. august 2017 Sagsnr.:

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

PRIMO DANMARK A/S Jernbanegade Tistrup. Att.: Ronni Sørensen. Varde Kommune giver endelig tilladelse til ATES anlæg.

PRIMO DANMARK A/S Jernbanegade Tistrup. Att.: Ronni Sørensen. Varde Kommune giver endelig tilladelse til ATES anlæg. PRIMO DANMARK A/S Jernbanegade 11 6862 Tistrup Att.: Ronni Sørensen Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Varde Kommune giver endelig tilladelse til ATES anlæg. 11. juli 2017 Tilladelse Varde

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest) Oversigtskort

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere