Sikkerhedsdatablad. Udført for USA/Canada/EU markeder til international handel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. Udført for USA/Canada/EU markeder til international handel"

Transkript

1 AFSNIT. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN ProduktID Synonym(er) REACH registreringsnummer Relevant identificeret brug og brug, der frarådes Oplysninger om leverandøren adresse Nødtelefonnummer PYROGEL XTE CAS nr. EC nr. Indeksnr. Silicaaerogelmateriale. Aerogel isoleringstæpper anses under REACHforordningen for at være en genstand, ikke et stof eller en blanding. Industrielt og professionelt: Højtydende isoleringsmateriale. Forbrugere:. Brug, der bør undgås: Aspen Aerogels, Inc. 30 Forbes Road Northborough Telefon: (508) 69 MA USA (INFOTRAC) INTERNATIONALT AFSNIT 2. FAREIDENTIFIKATION Klassificering (EC 272/2008) Klassificering (999/45/EC / CHIP) Mærkningselementer: Produktet er ikke klassificeret som et farligt materiale. Produktet er ikke klassificeret som et farligt materiale. Piktogram ikke påkrævet Signalord Faresætninger Sikkerhedssætninger Supplerende oplysninger Andre farer Støv fra produktet ved håndtering og brug kan forårsage mekanisk irritation af luftveje, øjne og hud. Ikke klassificeret som PBT eller vpvb, baseret på vurderingen foretaget ifølge bilag XIII til REACHforordning. NFPA KLASSIFIKATION HMIS KLASSIFIKATION Helbred Helbred Brændbarhed 0 Brændbarhed 0 Reaktivitet 0 Reaktivitet 0 Andet Beskyttelse Der henvises til afsnit 8. Side af

2 AFSNIT 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Kemisk betegnelse *Methylsilileretsilica (syntetisk amorf silica) *Glasfibre (tekstilkvalitet) CAS nr EC nr REACH reg.nr. Ikke registreret Klassificering Ikke klassificeret % koncentr Ikke registreret Ikke klassificeret 4050 *Jernoxid Ikke til rådighed GHS09 H4 4./2 5 (jernoxid(iii)) N R5/53 *Aluminiumtrihydrat (aluminiumhydroxid) Ikke til rådighed Ikke klassificeret 5 Andre komponenter er enten ikke klassificeret eller under koncentrationsgrænsen for klassificering. Yderligere information *INDEHOLDER ET STOF MED EN ERHVERVSMÆSSIG EKSPONERINGSGRÆNSE Forklaring til forkortelser, faresætninger og risikosætninger i afsnit 6. Resterende AFSNIT 4. FØRSTEHJÆLPSTILTAG Beskrivelse af førstehjælpstiltag Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Tag skridt til at undgå yderligere kontaminering eller kontakt. Fjern straks kontamineret tøj; skal vaskes før genbrug. Søg frisk luft. Drik vand for at rense halsen og puds næse for at fjerne støv. Søg lægebehandling om nødvendigt Vask huden med sæbe og rigeligt vand. Skyl straks øjnene med rigeligt vand indtil irritationen aftager. Opsøg en øjenspecialist / øjenlæge om nødvendigt (f.eks. ved fortsat irritation). Førstehjælp ikke påkrævet. Irritation i halsen og øvre luftveje, irritation af hud og øjne. Indånding af store mængder støv fra produktet kan forårsage mekanisk irritation af luftvejene. Hudkontakt kan forværre eksisterende dermatitis. AFSNIT 5. BRANDBEKÆMPELSE Generel risiko Slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Anvisninger for brandfolk PRODUKTET ER IKKE BRÆNDBART Tilpasset efter omgivelserne (f.eks. vandtåge, kuldioxid, skum, kemisk pulver) Nedbrydningsprodukter afgivet ved brand, (f.eks. kuloxider), bør betragtes som giftige ved indånding. Ruller af materialet kan holde på varmen i de indre lag og genantænde brændbare materialer, hvis varmen ikke fjernes. Bær selvdrevet åndedrætsværn. Side 2 af

3 AFSNIT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Overhold personlige beskyttelsesforanstaltninger. Undgå støvdannelse og sørg for tilstrækkelig udluftning. MiljøbeskyttelsesforanstaltningerMå ikke udledes i kloaksystemet eller vandløb; hvis dette sker, skal de relevante vandmyndigheder straks underrettes. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Henvisning til andre afsnit Opsamles mekanisk (f.eks. ved støvsugning) i tætlukkede beholdere. Mærk beholdere og bortskaf som foreskrevet. Afsnit 8 personlige beskyttelsesforanstaltninger Afsnit 3 bortskaffelse af affald AFSNIT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Forholdsregler for sikker håndtering Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Særlig brug Håndter i overensstemmelse med god hygiejne og sikkerhedsmæssig praksis. Udpak materialet på arbejdsstedet for at minimere det område, der kan udsættes for støv. Pak straks afskåret materiale og affald i affaldsposer. Sørg for tilstrækkelig udluftning af opbevaringsområdet. Hold beholdere tætlukkede, kølige og tørre. Hold produktet i emballagen indtil brug. Må ikke opbevares i nærheden af stærke syrer eller stærke baser. Industrielt og professionelt: Sørg for at sikre arbejdssystemer eller tilsvarende arrangementer er til stede til styring af risiko. AFSNIT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Kontrolparametre Overvågning af arbejdspladsen bør overvejes ifølge lokale grænseværdier for eksponering eller andre data som angivet nedenfor. LTEL (TWA): ppm 5 mg/m3 PEL data for amorf silica, totalt støv, OSHA LTEL (TWA): ppm 5 mg/m3 PEL data for amorf silica, respirabel fraktion, OSHA LTEL (TWA): ppm 0 mg/m3 Data for amorf silica, inhalerbar, ACGIH LTEL (TWA): ppm 3 mg/m3 Data for amorf silica, respirabel, ACGIH LTEL (8 timers TWA): ppm 6 mg/m3 WEL data for amorf silica, inhalerbart støv EH40 (2005) LTEL (8 timers TWA): ppm 2,4 mg/m3 WEL data for amorf silica, respirabelt støv EH40 (2005) LTEL (8 timers TWA): ppm 4 mg/m3 data for amorf silica, inhalerbar fraktion, TRGS 900 Side 3 af

4 AFSNIT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER LTEL (TWA):,0 fibre/cc mg/m3 Data for kontinuerlige glasfibertråde, ACGIH LTEL (TWA): ppm 5 mg/m3 Data for kontinuerlige glasfibertråde, inhalerbare, ACGIH LTEL (TWA): ppm 0 mg/m3 Data for kontinuerlige glasfibertråde, totalt støv, OSHA LTEL (TWA): ppm 5 mg/m3 Data for kontinuerlige glasfibertråde, respirabel fraktion, OSHA LTEL (TWA): ppm 0 mg/m3 PEL data for jernoxidrøg, OSHA LTEL (TWA): ppm 5 mg/m3 Data for jernoxid, respirabel, ACGIH LTEL (8 timers TWA): ppm 5 mg/m3 WEL data for jernoxidrøg, EH40 (2005) STEL (5 min.): ppm 0 mg/m3 WEL data for jernoxidrøg, EH40 (2005) STEL (5 min.): ppm 3 mg/m3 Data for jernoxid, respirabelt støv, TRGS 900 STEL (5 min.): ppm 0 mg/m3 Data for jernoxid, inhalerbart støv, TRGS 900 LTEL (TWA): ppm 5 mg/m3 PEL data for aluminiumtrihydrat, totalt støv, OSHA LTEL (TWA): ppm 5 mg/m3 PEL data for aluminiumtrihydrat, respirabel fraktion, OSHA LTEL (TWA): ppm 0 mg/m3 PEL data for aluminiumtrihydrat, inhalerbart, ACGIH LTEL (TWA): ppm 3 mg/m3 Data for aluminiumtrihydrat, respirabel, ACGIH Langvarigt 3,59 mg/m3 DNEL, lokalt, indånding, data for aluminiumtrihydrat Langvarigt 0 mg/m3 DNEL, systemisk, indånding, data for jernoxid Langvarigt 0 mg/m3 DNEL, lokalt, indånding, data for jernoxid Vand (ferskvand) 74,9 µg/l PNEC data for aluminiumtrihydrat Side 4 af

5 AFSNIT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER STP 20 mg/l PNEC data for aluminiumtrihydrat Tekniske tiltag Personlig beskyttelse Øjenbeskyttelse Sørg for udluftning af området. Følg normal praksis for håndtering af kemikalier. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med øjne og hud. Vask hænder før pauser og efter arbejde. Bær personlige værnemidler, der passer til opgaven (se nedenfor). Sikkerhedsbriller eller kemiske briller Hudbeskyttelse Åndedrætsværn Nitrile handsker Engangsoveralls Støvmasker, NIOSH/CEgodkendte åndedrætsværn eller maske med lufttilførsel (hvis udluftning utilstrækkelig). Anden personlig beskyttelse Må ikke udledes i kloaksystemet eller vandløb. AFSNIT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER Fysisk form Vævet tæppe Farve Lugt Rødbrun Svag ammoniak Lugttærskel 0,6 53ppm Molekylevægt Molekyleformel ph Smeltepunkt/interval Kogepunkt/interval Flammepunkt Fordampningshastighed (nbutylacetat = ) Antændelighed Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Antændeligheds /eksplosionsgrænser Damptryk IKKE BRÆNDBART Damptæthed Relativ densitet Opløselighed Uopløselig i vand Side 5 af

6 AFSNIT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER Fordelingskoefficient (log P eller log K noktanol / vand) Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet Explosive egenskaber Oxiderende egenskaber Andre oplysninger Ingen angivet AFSNIT 0. STABILITET OG REAKTIVITET ReaktivitetProduktet er hydrofobisk / vandafvisende. Kemisk stabilitet Risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Stabilt under normale forhold Langvarig udsættelse for temperaturer over de anbefalede brugstemperaturer. Stærke syrer, stærke baser. AFSNIT. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Oplysningerne henviser til støv, der kan udvikles ved brug af produktet. Udsatte organer: åndedrætsorganer, øjne, hud. Eksponeringsmåde: indånding, kontakt med øjne og hud. Akut toksicitet oralt LD50 >5.000mg/kg Data for syntetisk amorf silica LD50 >0.000mg/kg Data for jernoxid LD50 (rotte) >2.000mg/kg Data for aluminiumtrihydrat Akut toksicitet indåndet LC50 >2.000mg/m3 Data for syntetisk amorf silica LD50 >20mg/m3 Data for jernoxid Akut toksicitet dermaltld50 >3.000mg/kg Data for syntetisk amorf silica Hudætsning/irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritati on Støv kan forårsage irritation og tørhed af hud. Støv kan forårsage irritation og tørhed af øjne. Respiratorisk sensibilisering Ingen angivet for produktet. Hudsensibilisering Ingen angivet for produktet. Side 6 af

7 AFSNIT. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER CMR effekter Toksicitet efter enkeltdoseringen data til rådighed for produktet. Kræftrisiko: Afgørende data, men ikke tilstrækkeligt til klassificering. Komponent ACGIH NTP IARC Kontinuerlige glasfibertråde A4 Ikke anført 3 Amorf silica Ikke anført Ingen Naturligt glimmerholdigt jernoxid A4 Ikke anført Ingen Aluminiumtrihydrat Ikke anført Ikke anført Ingen Mutagenicitet: Afgørende data, men ikke tilstrækkeligt til klassificering. Reproduktionstoksicitet: Afgørende data, men ikke tilstrækkeligt til klassificering. Toksicitet efter gentagne doseringen data til rådighed for produktet. Indåndingsfare Sundhedsskadelige virkninger og symptomer Andre oplysninger Overdreven indånding af støv kan forværre eksisterende kroniske lungelidelser, herunder, men ikke begrænset til, bronkitis, emfysem og astma. Hudkontakt kan forårsage mekanisk irritation. AFSNIT 2. MILJØOPLYSNINGER Toksicitet Produktet er uopløseligt og inert. Fisk, akut LC50 (Danio rerio) >0.000 mg/l/96t Data for syntetisk amorf silica LC50 (Salmotrutta) >00 mg/l/96t Data for aluminiumtrihydrat Fisk, kronisk Ingen data til rådighed for produktet. Hvirvelløse dyr EC50 (Daphniamagna) >0.000 mg/l/24t Data for syntetisk amorf silica EC50 (Daphnia magna) >00mg/l/48t Data for jernoxid Alger Ingen data til rådighed for produktet. Jordorganismer Ingen data til rådighed for produktet. Mikroorganismer EC50 (aktiveret slam) >0.000mg/l/3t Data for jernoxid Andre organismer Ingen data til rådighed for produktet. Persistens og nedbrydelighed for uorganisk materiale. Bioakkumuleringspotentiale Ikke forventet pga. produktets uopløselige karakter. Mobilitet i jord Resultater af PBT og vpvbvurdering Andre negative virkninger Ikke forventet pga. produktets uopløselige karakter. Ikke klassificeret, baseret på vurderingen foretaget ifølge bilag XIII til REACHforordningen. AFSNIT 3. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandlingi henhold til nationale (dvs. forskrifter om farligt affald) og lokale regulativer. Undgå udvikling af støv og brug passende kontrolforanstaltninger (Se afsnit 8). Må ikke udledes i kloaksystemet eller vandløb. Side 7 af

8 AFSNIT 4. TRANSPORTOPLYSNINGER Landtransport (ADR/RID) Produktet er ikke klassificeret for transport. UNnummer UNforsendelsesbetegnelse Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer Særlige forholdsregler for bruger Nødaktionskode Fareidentifikationsnummer Søtransport (IMDG) Produktet er ikke klassificeret for transport. UNnummer UNforsendelsesbetegnelse Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer Særlige forholdsregler for bruger Lufttransport (ICAO/IATA) Produktet er ikke klassificeret for transport. UNnummer UNforsendelsesbetegnelse Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer Særlige forholdsregler for bruger Side 8 af

9 AFSNIT 5. OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for produktet vedr. sikkerhed, sundhed og miljø Forbundslovgivning (USA) Statslovgivning (USA) Internationale regulativer (Canada) Internationale regulativer (Europa og Storbritannien) Kemikaliesikkerhedsvurdering USA: Lov om kontrol af giftige stoffer (TSCA) Lov om omfattende miljømæssig respons, kompensation og ansvar (CERCLA) Lov om superfond ændringer og genautorisation (SARA) Canada: Den canadiske lov om miljøbeskyttelse (CEPA) Informationssystem om farligt materiale på arbejdspladsen (WHMIS) Europa: Forordning om klassificering, mærkning og emballering (EF) 272/2008 Storbritannien: Forordninger af 2009 om kemikalier (fareinformation og emballage) for levering (CHIP4) TSCA (Lov om kontrol af giftige stoffer) Sektion 8b Varestatus: Alle kemiske stoffer i dette produkt er inkluderet på eller fritaget for notering på TSCAvarefortegnelsen over kemiske stoffer. TSCA (Lov om kontrol af giftige stoffer) Sektion 2b Eksportanmeldelse: Alle kemikalier indeholdt i dette produkt er ikke underlagt TSCA sektion 2b eksportanmeldelse. CERCLA (LOV OM OMFATTENDE MILJØMÆSSIG RESPONS, KOMPENSATION OG ANSVAR) Produktet er ikke klassificeret som farligt eller anmeldelsespligtigt iflg. denne bestemmelse. SARA TITLE III (LOV OM SUPERFOND ÆNDRINGER OG GENAUTORISATION) Produktet er ikke klassificeret som farligt eller anmeldelsespligtigt iflg. denne bestemmelse. Sektion 3/32 FAREKATEGORIER Materialer i dette produkt er klassificeret som farlige eller anmeldelsespligtige iflg. denne bestemmelse. Sektion 33 Materialer i dette produkt er ikke klassificeret som farlige eller anmeldelsespligtige iflg. denne bestemmelse. Materialer i dette produkt er anført på lister over farlige stoffer i de følgende stater: CA, IN, KY, MA, MN, NC, NJ, OR, PA. Tjek kravene i hver stat. Californisk Erklæring 65 Dette produkt indeholder ikke et kemikalie, som ifølge staten Californien kan forårsage kræft. Kemikalie CAS nr. Vægt% Ingen Regulativer om kontrollerede produkter Dette produkt er blevet klassificeret ifølge farekriterierne i regulativerne om kontrollerede produkter (CPR) og alle de oplysninger, der kræves af CPR, findes i sikkerhedsdatabladet. Canadisk indenlandsk liste over stoffer (DSL / DomesticSubstance List) Alle kemiske stoffer i dette produkt er fritaget for eller inkluderet på den indenlandske liste over stoffer. WHMIS liste over oplyste ingredienser Kemikalie CAS nr.vægt% Amorfsilica WHMIS Klassifikationer Dette produkt er blevet klassificeret ifølge farekriterierne i regulativerne om kontrollerede produkter (CPR) og er ikke et kontrolleret materiale. Dette produkt er ikke klassificeret som en farlig blanding, som defineret i forordningen om klassificering, mærkning og emballering (EF) 272/2008 og forordningerne af 2009 om kemikalier (fareinformation og emballage) for levering (CHIP4). Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. Side 9 af

10 AFSNIT 6. ANDRE OPLYSNINGER Forklaring til forkortelser og akronymer 999/45/EC ACGIH ADR EF direktiv om farlige præparater Amerikanske forsamling af statslige arbejdshygiejnikere. (USA) Europæisk Konvention om international landevejstransport af farligt gods Datakilder Metoder brugt til at evaluere oplysninger anvendt til klassificering Forklaring til faresætninger i afsnit 3 CASnr. CHIP 4 CLP CMR DNEL EC50 EC nr. ECHA EH40 (2005) GHS GHS09 HMIS HSE IARC LC50 LD50 LTEL µg/l mg/kg mg/l mg/m3 N NFPA NIOSH NTP OSHA PBT PEL PNEC REACH STEL STP TLV TRGS TWA vpvb WEL WHMIS Registreringsnummer tildelt af Chemical Abstract Service, USA Forordninger af 2009 om kemikalier (fareinformation og emballage) for levering Forordning om klassificering, mærkning og emballering (EF) 272/2008 Kræftfremkaldende, mutagent, reprotoksisk effekt Afledt niveau uden effekt Koncentrationen af et materiale, der fremkalder en 50% effekt på forsøgsobjekterne Nummer fra den europæiske fortegnelse over kemiske stoffer Det Europæiske Kemikalieagentur HSE's liste over grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, opdateret og ændret Global harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier Piktogram miljø Identifikationssystem for farligt materiale Arbejdstilsynet (Storbritannien) Internationalt agentur for kræftforskning Koncentrationen af et materiale, der dræber 50% af forsøgsobjekterne Mængden af et fast eller flydende materiale, der dræber 50% af forsøgsobjekterne Grænseværdi for længere tids eksponering mikrogram pr. liter milligram pr. kilogram milligram pr. liter milligram pr. kubikmeter Miljøfarlig National brandsikringsforening (USA) Nationalt arbejdsmiljøinstitut (USA) Nationale toksikologiprogram (USA) Arbejdstilsynet (USA) Persistente, bioakkumulerende og giftige Tilladt grænseværdi for eksponering Beregnet nuleffektkoncentration Forordning om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier (EF) 907/2006 Grænseværdi for korttidseksponering Rensningsanlæg Tærskelgrænseværdi TechnischenRegelnfürGefahrstoffe(Tekniske regler for farlige stoffer, Tyskland) Tidsvægtet gennemsnit meget persistent, meget bioakkumulerende Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering Identifikationssystem for farligt materiale på arbejdspladsen REACHregistreringsdossierer, leverandørers sikkerhedsdatablade, EH40(2005), TRGS, GESTISdatabase, ACGIH, OSHA Bilag I, forordning om klassificering, mærkning og emballering (EF) 272/2008 H4 Giftig for organismer, der lever i vand, med langvarige virkninger. Side 0 af

11 AFSNIT 6. ANDRE OPLYSNINGER Forklaring til risikosætninger iafsnit 3 R5/53 R5/53 Miljøfarlig; giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. ANSVARSFRASKRIVELSE: De indeholdte oplysninger er afgivet i god tro og menes at være korrekte på det afgivne tidspunkt. Der gives dog ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. Brugere opfordres til at tjekke de primære dokumenter, der refereres til her, og vurdere deres relevans til den faktiske anvendelse af produktet. Det er brugerens ansvar at sikre, at vedkommendes aktiviteter overholder alle gældende nationale og lokale love. Datablad udarbejdet af Environmental Science Limited. Udskrivningsdato 2 Nov. 2 Side af

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede SIKKERHEDSDATABLAD Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Identifikationsnummer - Registreringsnummer Produktregistreringsnummer

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Shampoo til campingvogn/autocamper

SIKKERHEDSDATABLAD. Shampoo til campingvogn/autocamper SIKKERHEDSDATABLAD Shampoo til campingvogn/autocamper PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 2/18/2015 10:22:42 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Europa Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Premium Line Shower Gel & Shampoo. Produktet er kun til professionelt brug

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Premium Line Shower Gel & Shampoo. Produktet er kun til professionelt brug SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II (453/2010) Europa Premium Line Shower Gel & Shampoo Version 1 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: fib-tem 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. Vermlandsgade 55 2300 Copenhagen S Denmark

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. Vermlandsgade 55 2300 Copenhagen S Denmark Side : 1 o { 2.3 : Giftige gasser 8 : Ætsende stoffer 9E : Miljøfarlige stoffer Fare PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere