Sikkerhedsdatablad. Udført for USA/Canada/EU markeder til international handel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. Udført for USA/Canada/EU markeder til international handel"

Transkript

1 AFSNIT. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN ProduktID Synonym(er) REACH registreringsnummer Relevant identificeret brug og brug, der frarådes Oplysninger om leverandøren adresse Nødtelefonnummer PYROGEL XTE CAS nr. EC nr. Indeksnr. Silicaaerogelmateriale. Aerogel isoleringstæpper anses under REACHforordningen for at være en genstand, ikke et stof eller en blanding. Industrielt og professionelt: Højtydende isoleringsmateriale. Forbrugere:. Brug, der bør undgås: Aspen Aerogels, Inc. 30 Forbes Road Northborough Telefon: (508) 69 MA USA (INFOTRAC) INTERNATIONALT AFSNIT 2. FAREIDENTIFIKATION Klassificering (EC 272/2008) Klassificering (999/45/EC / CHIP) Mærkningselementer: Produktet er ikke klassificeret som et farligt materiale. Produktet er ikke klassificeret som et farligt materiale. Piktogram ikke påkrævet Signalord Faresætninger Sikkerhedssætninger Supplerende oplysninger Andre farer Støv fra produktet ved håndtering og brug kan forårsage mekanisk irritation af luftveje, øjne og hud. Ikke klassificeret som PBT eller vpvb, baseret på vurderingen foretaget ifølge bilag XIII til REACHforordning. NFPA KLASSIFIKATION HMIS KLASSIFIKATION Helbred Helbred Brændbarhed 0 Brændbarhed 0 Reaktivitet 0 Reaktivitet 0 Andet Beskyttelse Der henvises til afsnit 8. Side af

2 AFSNIT 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Kemisk betegnelse *Methylsilileretsilica (syntetisk amorf silica) *Glasfibre (tekstilkvalitet) CAS nr EC nr REACH reg.nr. Ikke registreret Klassificering Ikke klassificeret % koncentr Ikke registreret Ikke klassificeret 4050 *Jernoxid Ikke til rådighed GHS09 H4 4./2 5 (jernoxid(iii)) N R5/53 *Aluminiumtrihydrat (aluminiumhydroxid) Ikke til rådighed Ikke klassificeret 5 Andre komponenter er enten ikke klassificeret eller under koncentrationsgrænsen for klassificering. Yderligere information *INDEHOLDER ET STOF MED EN ERHVERVSMÆSSIG EKSPONERINGSGRÆNSE Forklaring til forkortelser, faresætninger og risikosætninger i afsnit 6. Resterende AFSNIT 4. FØRSTEHJÆLPSTILTAG Beskrivelse af førstehjælpstiltag Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Tag skridt til at undgå yderligere kontaminering eller kontakt. Fjern straks kontamineret tøj; skal vaskes før genbrug. Søg frisk luft. Drik vand for at rense halsen og puds næse for at fjerne støv. Søg lægebehandling om nødvendigt Vask huden med sæbe og rigeligt vand. Skyl straks øjnene med rigeligt vand indtil irritationen aftager. Opsøg en øjenspecialist / øjenlæge om nødvendigt (f.eks. ved fortsat irritation). Førstehjælp ikke påkrævet. Irritation i halsen og øvre luftveje, irritation af hud og øjne. Indånding af store mængder støv fra produktet kan forårsage mekanisk irritation af luftvejene. Hudkontakt kan forværre eksisterende dermatitis. AFSNIT 5. BRANDBEKÆMPELSE Generel risiko Slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Anvisninger for brandfolk PRODUKTET ER IKKE BRÆNDBART Tilpasset efter omgivelserne (f.eks. vandtåge, kuldioxid, skum, kemisk pulver) Nedbrydningsprodukter afgivet ved brand, (f.eks. kuloxider), bør betragtes som giftige ved indånding. Ruller af materialet kan holde på varmen i de indre lag og genantænde brændbare materialer, hvis varmen ikke fjernes. Bær selvdrevet åndedrætsværn. Side 2 af

3 AFSNIT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Overhold personlige beskyttelsesforanstaltninger. Undgå støvdannelse og sørg for tilstrækkelig udluftning. MiljøbeskyttelsesforanstaltningerMå ikke udledes i kloaksystemet eller vandløb; hvis dette sker, skal de relevante vandmyndigheder straks underrettes. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Henvisning til andre afsnit Opsamles mekanisk (f.eks. ved støvsugning) i tætlukkede beholdere. Mærk beholdere og bortskaf som foreskrevet. Afsnit 8 personlige beskyttelsesforanstaltninger Afsnit 3 bortskaffelse af affald AFSNIT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Forholdsregler for sikker håndtering Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Særlig brug Håndter i overensstemmelse med god hygiejne og sikkerhedsmæssig praksis. Udpak materialet på arbejdsstedet for at minimere det område, der kan udsættes for støv. Pak straks afskåret materiale og affald i affaldsposer. Sørg for tilstrækkelig udluftning af opbevaringsområdet. Hold beholdere tætlukkede, kølige og tørre. Hold produktet i emballagen indtil brug. Må ikke opbevares i nærheden af stærke syrer eller stærke baser. Industrielt og professionelt: Sørg for at sikre arbejdssystemer eller tilsvarende arrangementer er til stede til styring af risiko. AFSNIT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Kontrolparametre Overvågning af arbejdspladsen bør overvejes ifølge lokale grænseværdier for eksponering eller andre data som angivet nedenfor. LTEL (TWA): ppm 5 mg/m3 PEL data for amorf silica, totalt støv, OSHA LTEL (TWA): ppm 5 mg/m3 PEL data for amorf silica, respirabel fraktion, OSHA LTEL (TWA): ppm 0 mg/m3 Data for amorf silica, inhalerbar, ACGIH LTEL (TWA): ppm 3 mg/m3 Data for amorf silica, respirabel, ACGIH LTEL (8 timers TWA): ppm 6 mg/m3 WEL data for amorf silica, inhalerbart støv EH40 (2005) LTEL (8 timers TWA): ppm 2,4 mg/m3 WEL data for amorf silica, respirabelt støv EH40 (2005) LTEL (8 timers TWA): ppm 4 mg/m3 data for amorf silica, inhalerbar fraktion, TRGS 900 Side 3 af

4 AFSNIT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER LTEL (TWA):,0 fibre/cc mg/m3 Data for kontinuerlige glasfibertråde, ACGIH LTEL (TWA): ppm 5 mg/m3 Data for kontinuerlige glasfibertråde, inhalerbare, ACGIH LTEL (TWA): ppm 0 mg/m3 Data for kontinuerlige glasfibertråde, totalt støv, OSHA LTEL (TWA): ppm 5 mg/m3 Data for kontinuerlige glasfibertråde, respirabel fraktion, OSHA LTEL (TWA): ppm 0 mg/m3 PEL data for jernoxidrøg, OSHA LTEL (TWA): ppm 5 mg/m3 Data for jernoxid, respirabel, ACGIH LTEL (8 timers TWA): ppm 5 mg/m3 WEL data for jernoxidrøg, EH40 (2005) STEL (5 min.): ppm 0 mg/m3 WEL data for jernoxidrøg, EH40 (2005) STEL (5 min.): ppm 3 mg/m3 Data for jernoxid, respirabelt støv, TRGS 900 STEL (5 min.): ppm 0 mg/m3 Data for jernoxid, inhalerbart støv, TRGS 900 LTEL (TWA): ppm 5 mg/m3 PEL data for aluminiumtrihydrat, totalt støv, OSHA LTEL (TWA): ppm 5 mg/m3 PEL data for aluminiumtrihydrat, respirabel fraktion, OSHA LTEL (TWA): ppm 0 mg/m3 PEL data for aluminiumtrihydrat, inhalerbart, ACGIH LTEL (TWA): ppm 3 mg/m3 Data for aluminiumtrihydrat, respirabel, ACGIH Langvarigt 3,59 mg/m3 DNEL, lokalt, indånding, data for aluminiumtrihydrat Langvarigt 0 mg/m3 DNEL, systemisk, indånding, data for jernoxid Langvarigt 0 mg/m3 DNEL, lokalt, indånding, data for jernoxid Vand (ferskvand) 74,9 µg/l PNEC data for aluminiumtrihydrat Side 4 af

5 AFSNIT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER STP 20 mg/l PNEC data for aluminiumtrihydrat Tekniske tiltag Personlig beskyttelse Øjenbeskyttelse Sørg for udluftning af området. Følg normal praksis for håndtering af kemikalier. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med øjne og hud. Vask hænder før pauser og efter arbejde. Bær personlige værnemidler, der passer til opgaven (se nedenfor). Sikkerhedsbriller eller kemiske briller Hudbeskyttelse Åndedrætsværn Nitrile handsker Engangsoveralls Støvmasker, NIOSH/CEgodkendte åndedrætsværn eller maske med lufttilførsel (hvis udluftning utilstrækkelig). Anden personlig beskyttelse Må ikke udledes i kloaksystemet eller vandløb. AFSNIT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER Fysisk form Vævet tæppe Farve Lugt Rødbrun Svag ammoniak Lugttærskel 0,6 53ppm Molekylevægt Molekyleformel ph Smeltepunkt/interval Kogepunkt/interval Flammepunkt Fordampningshastighed (nbutylacetat = ) Antændelighed Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Antændeligheds /eksplosionsgrænser Damptryk IKKE BRÆNDBART Damptæthed Relativ densitet Opløselighed Uopløselig i vand Side 5 af

6 AFSNIT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER Fordelingskoefficient (log P eller log K noktanol / vand) Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet Explosive egenskaber Oxiderende egenskaber Andre oplysninger Ingen angivet AFSNIT 0. STABILITET OG REAKTIVITET ReaktivitetProduktet er hydrofobisk / vandafvisende. Kemisk stabilitet Risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Stabilt under normale forhold Langvarig udsættelse for temperaturer over de anbefalede brugstemperaturer. Stærke syrer, stærke baser. AFSNIT. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Oplysningerne henviser til støv, der kan udvikles ved brug af produktet. Udsatte organer: åndedrætsorganer, øjne, hud. Eksponeringsmåde: indånding, kontakt med øjne og hud. Akut toksicitet oralt LD50 >5.000mg/kg Data for syntetisk amorf silica LD50 >0.000mg/kg Data for jernoxid LD50 (rotte) >2.000mg/kg Data for aluminiumtrihydrat Akut toksicitet indåndet LC50 >2.000mg/m3 Data for syntetisk amorf silica LD50 >20mg/m3 Data for jernoxid Akut toksicitet dermaltld50 >3.000mg/kg Data for syntetisk amorf silica Hudætsning/irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritati on Støv kan forårsage irritation og tørhed af hud. Støv kan forårsage irritation og tørhed af øjne. Respiratorisk sensibilisering Ingen angivet for produktet. Hudsensibilisering Ingen angivet for produktet. Side 6 af

7 AFSNIT. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER CMR effekter Toksicitet efter enkeltdoseringen data til rådighed for produktet. Kræftrisiko: Afgørende data, men ikke tilstrækkeligt til klassificering. Komponent ACGIH NTP IARC Kontinuerlige glasfibertråde A4 Ikke anført 3 Amorf silica Ikke anført Ingen Naturligt glimmerholdigt jernoxid A4 Ikke anført Ingen Aluminiumtrihydrat Ikke anført Ikke anført Ingen Mutagenicitet: Afgørende data, men ikke tilstrækkeligt til klassificering. Reproduktionstoksicitet: Afgørende data, men ikke tilstrækkeligt til klassificering. Toksicitet efter gentagne doseringen data til rådighed for produktet. Indåndingsfare Sundhedsskadelige virkninger og symptomer Andre oplysninger Overdreven indånding af støv kan forværre eksisterende kroniske lungelidelser, herunder, men ikke begrænset til, bronkitis, emfysem og astma. Hudkontakt kan forårsage mekanisk irritation. AFSNIT 2. MILJØOPLYSNINGER Toksicitet Produktet er uopløseligt og inert. Fisk, akut LC50 (Danio rerio) >0.000 mg/l/96t Data for syntetisk amorf silica LC50 (Salmotrutta) >00 mg/l/96t Data for aluminiumtrihydrat Fisk, kronisk Ingen data til rådighed for produktet. Hvirvelløse dyr EC50 (Daphniamagna) >0.000 mg/l/24t Data for syntetisk amorf silica EC50 (Daphnia magna) >00mg/l/48t Data for jernoxid Alger Ingen data til rådighed for produktet. Jordorganismer Ingen data til rådighed for produktet. Mikroorganismer EC50 (aktiveret slam) >0.000mg/l/3t Data for jernoxid Andre organismer Ingen data til rådighed for produktet. Persistens og nedbrydelighed for uorganisk materiale. Bioakkumuleringspotentiale Ikke forventet pga. produktets uopløselige karakter. Mobilitet i jord Resultater af PBT og vpvbvurdering Andre negative virkninger Ikke forventet pga. produktets uopløselige karakter. Ikke klassificeret, baseret på vurderingen foretaget ifølge bilag XIII til REACHforordningen. AFSNIT 3. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandlingi henhold til nationale (dvs. forskrifter om farligt affald) og lokale regulativer. Undgå udvikling af støv og brug passende kontrolforanstaltninger (Se afsnit 8). Må ikke udledes i kloaksystemet eller vandløb. Side 7 af

8 AFSNIT 4. TRANSPORTOPLYSNINGER Landtransport (ADR/RID) Produktet er ikke klassificeret for transport. UNnummer UNforsendelsesbetegnelse Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer Særlige forholdsregler for bruger Nødaktionskode Fareidentifikationsnummer Søtransport (IMDG) Produktet er ikke klassificeret for transport. UNnummer UNforsendelsesbetegnelse Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer Særlige forholdsregler for bruger Lufttransport (ICAO/IATA) Produktet er ikke klassificeret for transport. UNnummer UNforsendelsesbetegnelse Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer Særlige forholdsregler for bruger Side 8 af

9 AFSNIT 5. OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for produktet vedr. sikkerhed, sundhed og miljø Forbundslovgivning (USA) Statslovgivning (USA) Internationale regulativer (Canada) Internationale regulativer (Europa og Storbritannien) Kemikaliesikkerhedsvurdering USA: Lov om kontrol af giftige stoffer (TSCA) Lov om omfattende miljømæssig respons, kompensation og ansvar (CERCLA) Lov om superfond ændringer og genautorisation (SARA) Canada: Den canadiske lov om miljøbeskyttelse (CEPA) Informationssystem om farligt materiale på arbejdspladsen (WHMIS) Europa: Forordning om klassificering, mærkning og emballering (EF) 272/2008 Storbritannien: Forordninger af 2009 om kemikalier (fareinformation og emballage) for levering (CHIP4) TSCA (Lov om kontrol af giftige stoffer) Sektion 8b Varestatus: Alle kemiske stoffer i dette produkt er inkluderet på eller fritaget for notering på TSCAvarefortegnelsen over kemiske stoffer. TSCA (Lov om kontrol af giftige stoffer) Sektion 2b Eksportanmeldelse: Alle kemikalier indeholdt i dette produkt er ikke underlagt TSCA sektion 2b eksportanmeldelse. CERCLA (LOV OM OMFATTENDE MILJØMÆSSIG RESPONS, KOMPENSATION OG ANSVAR) Produktet er ikke klassificeret som farligt eller anmeldelsespligtigt iflg. denne bestemmelse. SARA TITLE III (LOV OM SUPERFOND ÆNDRINGER OG GENAUTORISATION) Produktet er ikke klassificeret som farligt eller anmeldelsespligtigt iflg. denne bestemmelse. Sektion 3/32 FAREKATEGORIER Materialer i dette produkt er klassificeret som farlige eller anmeldelsespligtige iflg. denne bestemmelse. Sektion 33 Materialer i dette produkt er ikke klassificeret som farlige eller anmeldelsespligtige iflg. denne bestemmelse. Materialer i dette produkt er anført på lister over farlige stoffer i de følgende stater: CA, IN, KY, MA, MN, NC, NJ, OR, PA. Tjek kravene i hver stat. Californisk Erklæring 65 Dette produkt indeholder ikke et kemikalie, som ifølge staten Californien kan forårsage kræft. Kemikalie CAS nr. Vægt% Ingen Regulativer om kontrollerede produkter Dette produkt er blevet klassificeret ifølge farekriterierne i regulativerne om kontrollerede produkter (CPR) og alle de oplysninger, der kræves af CPR, findes i sikkerhedsdatabladet. Canadisk indenlandsk liste over stoffer (DSL / DomesticSubstance List) Alle kemiske stoffer i dette produkt er fritaget for eller inkluderet på den indenlandske liste over stoffer. WHMIS liste over oplyste ingredienser Kemikalie CAS nr.vægt% Amorfsilica WHMIS Klassifikationer Dette produkt er blevet klassificeret ifølge farekriterierne i regulativerne om kontrollerede produkter (CPR) og er ikke et kontrolleret materiale. Dette produkt er ikke klassificeret som en farlig blanding, som defineret i forordningen om klassificering, mærkning og emballering (EF) 272/2008 og forordningerne af 2009 om kemikalier (fareinformation og emballage) for levering (CHIP4). Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. Side 9 af

10 AFSNIT 6. ANDRE OPLYSNINGER Forklaring til forkortelser og akronymer 999/45/EC ACGIH ADR EF direktiv om farlige præparater Amerikanske forsamling af statslige arbejdshygiejnikere. (USA) Europæisk Konvention om international landevejstransport af farligt gods Datakilder Metoder brugt til at evaluere oplysninger anvendt til klassificering Forklaring til faresætninger i afsnit 3 CASnr. CHIP 4 CLP CMR DNEL EC50 EC nr. ECHA EH40 (2005) GHS GHS09 HMIS HSE IARC LC50 LD50 LTEL µg/l mg/kg mg/l mg/m3 N NFPA NIOSH NTP OSHA PBT PEL PNEC REACH STEL STP TLV TRGS TWA vpvb WEL WHMIS Registreringsnummer tildelt af Chemical Abstract Service, USA Forordninger af 2009 om kemikalier (fareinformation og emballage) for levering Forordning om klassificering, mærkning og emballering (EF) 272/2008 Kræftfremkaldende, mutagent, reprotoksisk effekt Afledt niveau uden effekt Koncentrationen af et materiale, der fremkalder en 50% effekt på forsøgsobjekterne Nummer fra den europæiske fortegnelse over kemiske stoffer Det Europæiske Kemikalieagentur HSE's liste over grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, opdateret og ændret Global harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier Piktogram miljø Identifikationssystem for farligt materiale Arbejdstilsynet (Storbritannien) Internationalt agentur for kræftforskning Koncentrationen af et materiale, der dræber 50% af forsøgsobjekterne Mængden af et fast eller flydende materiale, der dræber 50% af forsøgsobjekterne Grænseværdi for længere tids eksponering mikrogram pr. liter milligram pr. kilogram milligram pr. liter milligram pr. kubikmeter Miljøfarlig National brandsikringsforening (USA) Nationalt arbejdsmiljøinstitut (USA) Nationale toksikologiprogram (USA) Arbejdstilsynet (USA) Persistente, bioakkumulerende og giftige Tilladt grænseværdi for eksponering Beregnet nuleffektkoncentration Forordning om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier (EF) 907/2006 Grænseværdi for korttidseksponering Rensningsanlæg Tærskelgrænseværdi TechnischenRegelnfürGefahrstoffe(Tekniske regler for farlige stoffer, Tyskland) Tidsvægtet gennemsnit meget persistent, meget bioakkumulerende Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering Identifikationssystem for farligt materiale på arbejdspladsen REACHregistreringsdossierer, leverandørers sikkerhedsdatablade, EH40(2005), TRGS, GESTISdatabase, ACGIH, OSHA Bilag I, forordning om klassificering, mærkning og emballering (EF) 272/2008 H4 Giftig for organismer, der lever i vand, med langvarige virkninger. Side 0 af

11 AFSNIT 6. ANDRE OPLYSNINGER Forklaring til risikosætninger iafsnit 3 R5/53 R5/53 Miljøfarlig; giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. ANSVARSFRASKRIVELSE: De indeholdte oplysninger er afgivet i god tro og menes at være korrekte på det afgivne tidspunkt. Der gives dog ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. Brugere opfordres til at tjekke de primære dokumenter, der refereres til her, og vurdere deres relevans til den faktiske anvendelse af produktet. Det er brugerens ansvar at sikre, at vedkommendes aktiviteter overholder alle gældende nationale og lokale love. Datablad udarbejdet af Environmental Science Limited. Udskrivningsdato 2 Nov. 2 Side af

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt)

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt) SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 30062015 Version: 001CSDK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/ Sikkerhedsdatablad Revision: 08112010 Erstatter: Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Liquid Tempera 12 Relevante

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk)

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Laundry Line Kalk-væk (Kalkvæk) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn CARULITE 200 4x8 mesh GranularCatalyst 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: M ateriale nr.: FD-SWING 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTITEMP EP 00 Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Disc råemne FINOFRAME ZR HT

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Disc råemne FINOFRAME ZR HT Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOFRAME ZR HT Artikelnummern: Stof-Gruppe: Disc råemne 06189 / 06192 / 06193 / 06194 / 06200

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Food Grease Plus 00, 1 og 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Handy Plus. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 04-02-2015

Sikkerhedsdatablad. Handy Plus. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 04-02-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Øvrig Information: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer Revision 09/04/2014 Revision 6 Erstatter dato 15/08/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 1984253,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: jalr Udarbejdelsesdato: 22-04-2015 Revisionsdato: 24-04-2015 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo CleanLine Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD CleanLine Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 27.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 1210 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 115734E

Læs mere

Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9

Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Version 1.01 Isolerings Granulat Glasuld Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/11/2011 Revision: 23/04/215 Version: 12 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 14/TF16/270711

Læs mere

CB SIKKERHEDSDATABLAD

CB SIKKERHEDSDATABLAD Side : 1 ón 2.2 : Ikke-brandfarlige og ikke-giftige gasser. Advarsel M«1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn :, Kuldioxid N40, Kuldioxid N45,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Datoen for udstedelsen: 30.01.2005 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Version 1.01. Glasuldsprodukter. Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 1 af 9

Version 1.01. Glasuldsprodukter. Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 1 af 9 Version 1.01 Glasuldsprodukter Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 1 af 9 Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

: Methylprednisolone acetate for system suitability CRS

: Methylprednisolone acetate for system suitability CRS Methylprednisolone acetate for system suitability CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:31/07/2015 Revideret den:07/09/2015 Erstatter:31/07/2015 Version: 1.1 PUNKT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. LPS ThermaPlex Multi-Purpose Bearing Grease. - Ingen. M70614, M70606, M70635, M70655 04-marts-2015

SIKKERHEDSDATABLAD. LPS ThermaPlex Multi-Purpose Bearing Grease. - Ingen. M70614, M70606, M70635, M70655 04-marts-2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse Registreringsnummer Synonymer Delnummer

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

5507200 TRAEDGARDSKALK 0-1.5

5507200 TRAEDGARDSKALK 0-1.5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TRAEDGARDSKALK 0-1.5 Registreringsnummer : Undtaget i henhold bilag V.7 Stoffets navn :

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan Spray 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stoffets navn Handelsnavn Identifikationsnummer Registreringsnummer Synonymer Polyvinylacetal

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 14-08-2013 Erstatter: 20-12-2011 Version: 0200/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProtoxSkimmel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere