SIKKERHEDSDATABLAD Roth Compact Primer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD Roth Compact Primer"

Transkript

1 Roth Compact Primer Side 1 af 11 SIKKERHEDSDATABLAD Roth Compact Primer PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato Produktidentifikator Kemikaliets navn Artikel nr. Roth Compact Primer S798 GTIN-nr Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Firmanavn Roth Nordic A/S Kontoradresse Centervej 5 Postnr. DK-3600 Poststed Fredrikssund Land Danmark Telefon Telefax Web-adresse Nødtelefon Nødtelefon Giftlinjen: PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Stoffets/blandingens farlige egenskaber 2.2. Mærkningselementer Sikkerhedssætninger Supplerende etiket information 2.3. Andre farer PBT / vpvb Farebeskrivelse Generel risikobeskrivelse Sundhedsmæssige virkninger Miljøeffekt Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende lovgivning. For yderligere information, se punkt 11. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af pulver. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Produktet indeholder ingen PBT eller vpvb stoffer. Produktet indeholder små mængder af cement blandet med vand kan irritere huden og øjnene. Indeholder ikke stoffer, der skal angives i henhold til gældende regler. Indånding af støv kan forårsage irritation af luftvejene. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Stænk i øjnene kan medføre rødme og irritation. Produktet indeholder ingen PBT eller vpvb stoffer. I nærheden af vand

2 Roth Compact Primer Side 2 af 11 hærder produktet til en fast masse, der ikke er biologisk nedbrydelig. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Beskrivelse af blandingen Årsag til at angive komponenten i SDS kommentarer PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Ingen indholdsstoffer er involveret i klassificeringen. Databladet refererer til produktets egenskaber i tør tilstand. Aluminatcement er ikke klassificeret, men blandet med vand kan forårsage irritation på hud og øjne. Se rubrik 16 for komplette R- og H-setninger Indeholder kvartsholdig natursand. Respirable kvarts indhold er mindre end 1% (partikler < 5μm). Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område. Forurenet tøj fjernes straks. Søg læge ved vedvarende gener. Frisk luft. Sikre luftveje, søge lægehjælp hvis irritationen varer ved. Fjern forurenet tøj. Vask straks huden med sæbe og vand. Skyl straks med rigelige mængder vand. Søg læge ved vedvarende gener. For mindre mængder (en mundfuld eller mindre): Skyl munden med vand. Drik vand eller mælk. Kontakt din læge for evaluering. For større mængder, end der er beskrevet ovenfor: Skyl munden med vand. Drik vand eller mælk. Søg straks lægehjælp. Fremkald ikke opkastning Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Oplysninger til sundhedspersonale Behandles symptomatisk. Forsinkede symptomer og virkninger Finkornede produkter kan forårsage kløe og ubehag og synes let udtørring Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Generel sundhedskontrol. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnet som brandslukningsmiddel Vandspray, skum, tørt pulver eller kuldioxid. Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brand- og eksplosionsfare Ikke brændbar henhold til lovgivningen af brandfarlige varer Anvisninger for brandmandskab Personlige værnemidler Beskyttelsestøj - Slukningsvand kan virke irriterende på huden og øjnene. Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Brug beskyttelsesudstyr beskrevet udstyr. Se punkt Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Spild opsamles og bortskaffes som angivet i punkt Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprensning Anvend passende vakuum udstyr, når en muligt. Andre oplysninger Større mængder opsamles og afleveres til godkendt depot. Små mængder taget op mekanisk, undgå støvdannelse.

3 Roth Compact Primer Side 3 af Henvisning til andre punkter Andre anvisninger PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Beskyttelsesforanstaltninger Foranstaltninger til at beskytte miljøet Råd om generel arbejdshygiene Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer. Se Afsnit 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering. Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Undgå håndtering, som medfører støvdannelse. Må ikke udledes til afløb, jord eller vandløb. Førstehjælpsudstyr inkl. øjenskylleflaske skal forefindes på arbejdsstedet. Der skal være let adgang til rigeligt vand eller nødbruser. God personlig hygiejne er nødvendig. Vask hænder og forurenede områder, inden de forlader arbejdet Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring Opbevares tørt og lukket beholder. Specielle egenskaber og farer Undgå kontakt og indånding af pulveret. Forhold der skal undgås Undgå kontakt med fugt og vejrforhold. Betingelser for sikker opbevaring Kommentar, luftfugtighed Opbevares tørt. Undgå luftfugtighed Særlige anvendelser PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Administration navn Identifikation Værdi Norm år Natursand CAS-nr.: EF-nr.: t.: 0,3 mg/m³ Total støv 8 t.: 0,1 mg/m³ Respirabelt støv 2011 Aluminatcement CAS-nr.: EF-nr.: t.: 10 mg/m³ Mineralsk støv, inert 8 t.: 5 mg/m³ Mineralsk støv, inert, respirabel 2011 Calcium sulfate CAS-nr.: EF-nr.: Registreringsnummer: Copolymer af: akrylsyreester + ethylen + vinylestere + tilsætningsstof 8 t.: 10 mg/m³ total 8 t.: 5 mg/m³ total respirabel Mineralsk støv, totalstøv 8 t.: 10 mg/m³ 2011 Mineralsk støv, respirabelt støv 8 t.: 5 mg/m³ 2011

4 Roth Compact Primer Side 4 af 11 Natursand Bogstavkoder K 5) Biologiske grænser Calcium sulfate Biologiske grænser EF-nr.: CAS-nr.: Bemærkning: Ingen DNEL / PNEC fra komponenter Calcium sulfate DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL PNEC PNEC PNEC om grænseværdier 8.2. Eksponeringskontrol Anbefalede overvågningsprocedurer Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen Sikkerhedsskilte Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Indånding Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages) Værdi: 21,17 mg/m³ Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Oral Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages) Værdi: 1,52 mg/kg KW/day Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Oral Eksponering frekvens: Kort sigt (akut) Værdi: 11,4 mg/kg KW/day Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Indånding Eksponering frekvens: Kort sigt (akut) Værdi: 5082 mg/m³ Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Indånding Eksponering frekvens: Kort sigt (akut) Værdi: 3811 mg/m³ Eksponeringsvej: Sediment Bemærkninger: Må ikke brukes på grunn av generell spredning av kalsium og sulfater i miljøet. Eksponeringsvej: Rensningsanlæg STP Værdi: 100 mg/l Eksponeringsvej: Jord Bemærkninger: Må ikke brukes på grunn av generell spredning av kalsium og sulfater i miljøet. Indeholder kvartsholdig natursand. Respirable kvarts indhold er mindre end 1% (partikler < 5μm). Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for at anvende åndedrætsværn. Der henvises til den Europæiske Standard EN 689 for metoder til vurdering af eksponering via inhalering af kemiske stoffer samt nationale retningslinier for metoder til at fastsætte farlige stoffer. Risikoen for indånding af støv skal gøres mindst mulig. Sørg for god ventilation. Sørg for udstyr til hurtig og rigelig øjenskylning.

5 Roth Compact Primer Side 5 af 11 Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering Instruktion om foranstaltninger til at forhindre eksponering Åndedrætsværn Åndedrætsværn Henvisning til den relevante standard Beskyttelse af hænder Beskyttelse af hænder Henvisning til den relevante standard Gennembrudstid Beskyttelse af øjne / ansigt Øjenværn Henvisning til den relevante standard Beskyttelse af hud Hudværn (andet end handsker) Henvisning til den relevante standard Hygiejne / Miljø Særlige hygiejniske foranstaltninger Eksponeringskontrol Foranstaltninger privat brug af kemikalier Almindelige forholdsregler ved håndtering af kemikalier skal overholdes. Brug passende beskyttelsesudstyr. Brug støv maske P2 klasse på arbejde med udvikling af støv. EN 143 Brug handsker Butyl, neopren eller Viton. EN 374 Permeation tid af nævnte handskemateriale er generelt> 480 min. (fugtigt materiale). Brug godkendt øjenværn ved risiko for stænk i øjnene. EN 166 Ved risiko for direkte kontakt eller sprøjt bør beskyttelsestøj bruges. EN 340 Brug håndcreme for at modvirke udtørring af huden. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Følg instruktionerne på etiketten. Vask arbejdstøj, før det bruges igen. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Pulver Farve Grå. Lugt Lugtfri. Kommentarer, Lugtgrænse Ikke tilgængelig. ph (som det leveres) Værdi: ~ 7 ph (vandig opløsning) Værdi: ~ 8 Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsinterval Kommentarer, Kogepunkt / kogepunktsinterval Kommentarer, Flammepunkt Kommentarer, Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, gas) Kommentarer, Eksplosionsgrænse

6 Roth Compact Primer Side 6 af 11 Kommentarer, Damptryk Relativ massefylde Opløselighedsbeskrivelse Vandopløselighed Fedtopløselighed Opløselighed i organisk opløsningsmiddel Kommentarer, Fordelingskoefficient: n-octanol / vand Kommentarer, Selvantændelsestemperatur Kommentarer, Nedbrydelsestemperatur Kommentarer, Viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2. Andre oplysninger Fysisk farer Blandbarhed Kommentarer, Ledningsevne Kommentarer, Dråbepunkt Kommentarer, Opløsningsmiddelindhold Vand-reaktivitet Luftreaktiv Kommentarer, Gennemtrængningshastighed Kommentarer, Flydepunkt Partikelstørrelse Kommentarer, Kritisk tryk Kommentarer, Udvidelseskoefficient Mætningskoncentration Lugtgrænse Værdi: = 1600 kg/m³ Blandbart med vand. Navn: Ikke tilgængelig Ikke relevant Værdi: 0-0,4 mm PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Der er ingen kendt reaktivitetsrisiko i forbindelse med dette produkt. Produktet hærder ved fugt Kemisk stabilitet Stabilitet Produktet er stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold - se afsnit Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner For opbevaring og anvendelse under normale forhold vil det ikke opstå farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Forhold som skal undgås Produktet hærder til en hård masse ved kontakt med vand og fugt Materialer, der skal undgås Materialer som skal undgås Stærke syrer Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Ingen ved normale forhold. Andre oplysninger Pulveret reagerer med vand til at danne basisk opløsning. Mørtelen hærder

7 Roth Compact Primer Side 7 af 11 efter en kort tid. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Toksikologisk information Toksikologiske data fra indholdsstoffer Calcium sulfate LD50 oral LD50 dermal LC50 indånding Andre toksikologiske oplysninger om komponenten Værdi: > 1581 mg/kg bw Forsøgsdyrsart: Rotte Test henvisning: OECD 420 Værdi: n/a Kommentarer: Ingen toksicitet som følge af lav absorption potentiale. Værdi: > 2,61 mg/l Forsøgsdyrsart: Rotte Varighed: Maximal dose Test henvisning: OECD 403 NOAEL 790 kg/kg bw rotte. OECD 422 Ikke grundlag for klassificering som akut toksisk. Hudætsning / -irritation Ikke irriterende. Kanin. OECD 404. Alvorlig øjenskade / øjenirritation Ikke irriterende. Kanin. OECD 405 Respiratorisk sensibilisering eller Intet behov for klassificering som allergifremkaldende. hudsensibilisering CMR-virkninger Kimcellemutagenicitet : Ingen oplysninger. Kræftfremkaldende egenskaber: Af den samlede eksisterende oplysninger er ingen beviser for kræftfremkaldende effekt. Reproduktionstoksicitet: Forventes ikke at forårsage reproduktionstoksicitet. (baseret på sammensætningen) Gentagne STOT-eksponeringer Ingen tegn på specifik målorgantoksicitet ved gentagen eksponering for calciumsulfat. Copolymer af: akrylsyreester + ethylen + vinylestere + tilsætningsstof LD50 oral Værdi: > 2000 mg/kg Forsøgsdyrsart: rotte Test henvisning: OECD 423 Kommentarer: Analog konklusjon Akut toksicitet Hud: Ikke irriterende. Øjen: Ikke irriterende. Indtagelse: Ikke irriterende. Hudætsning / -irritation Kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 404) Alvorlig øjenskade / øjenirritation OECD 405 kanin: Ikke irriterende. Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Dermal: mus; LLNA (local lymph node assay) Analog konklusjon OECD 429: ikke sensibiliserende CMR-virkninger Kimcellemutagenicitet : Mutagenitet (in vitro) bakterieceller: Negativ. OECD 471 Kræftfremkaldende egenskaber: Ikke bestemt. Reproduktionstoksicitet: Ingen oplysninger. Enkel STOT-eksponering Ingen oplysninger. Gentagne STOT-eksponeringer Ingen oplysninger. Andre oplysninger om sundhedsfare Generelt Akut toksicitet, vurdering af blanding Fordeling Metabolisme Toksikokinetik Potentielle akutte virkninger Ved tilsætning af vand kan blanding medføre irritation af hud og øjne. Det hærdede produkt anses ikke for at medføre nogen sundhedsfare.

8 Roth Compact Primer Side 8 af 11 Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Forsinkede virkninger / gentagen eksponering Sensibilisering Støv i høje koncentrationer kan irritere luftvejene. Fugtig / våd materiale kan være irriterende på hud og slimhinder. Gentagen eller langvarig kontakt kan give tør eller revnet hud. Stænk kan medføre irritation. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske Kræftfremkaldende egenskaber Mutagenitet Fosterbeskadigende egenskaber Reproduktionstoksicitet Symptomer for eksponering Symptomer på overeksponering Indånding af støv kan forværre eksisterende luftvejssygdomme. Kommentarer PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Økotoksicitet Toksikologiske data fra indholdsstoffer Aluminatcement Akvatisk kommentarer Forventes ikke at bioakkumulere. Bioakkumulering Forventes ikke at bioakkumulere. Calcium sulfate Akut akvatisk, fisk Akut akvatisk, alge Akut akvatisk, dafnie indflydelse på rensningsanlæg Økotoksicitet, andre effekter Mobilitetsbeskrivelse Mobilitetsbeskrivelse Vandopløselighed Persistens og nedbrydelighed Resultat af PBT-vurderingen på komponenten Såfremt produktet håndteres korrekt og anvendes som beskrevet, har vores erfaring og de tilgængelige oplysninger ingen sundhedsskadelige virkninger. LC50 verdi for giftighet i vann er ikke påvist. Værdi: > 79 mg/l Testmetode: OECD 203 Art: Japansk ris fisk Varighed: 96 h Test henvisning: Uskadeligt op til den testede koncentration. Værdi: > 79 mg/l Testmetode: OECD 201 Art: Selenastrum capricornutum Varighed: 72 h Test henvisning: Uskadeligt op til den testede koncentration. Værdi: > 79 mg/l Testmetode: OECD 202 Art: Daphnia manga Varighed: 48 h Test henvisning: Uskadeligt op til den testede koncentration. Toksicitet i forhold til kloak mikroorganismer: EC50 >790 mg/l i 3 h (aktivert slam) OECD 209. Ufarlig for microorgansimer. Akut toksicitet for vandmiljøet er usandsynligt. Produktet er blandbart med vand. Kan spredes i vandmiljøet. Mobilitetsbeskrivelse: Produktet er blandbart med vand. Kan spredes i vandmiljøet. Kommentarer: Blandbar med vand. Produktet består udelukkende af uorganiske forbindelser, som ikke nedbrydes biologisk. Produktet indeholder ingen PBT eller vpvb stoffer. Kalksten

9 Roth Compact Primer Side 9 af 11 Akut akvatisk, fisk Persistens og nedbrydelighed Bioakkumulering Andre negative effekter Akut akvatisk, fisk Økotoksicitet, andre effekter Værdi: > 100 mg/l Testmetode: LC50 Varighed: 96 timer Kalksten er et naturligt forekommende mineral og er ikke skadeligt for miljøet. Hæver ph af det vandige miljø. Er ikke bioakkumulerbar. Når det bruges korrekt, er der ingen miljøproblemer. Copolymer af: akrylsyreester + ethylen + vinylestere + tilsætningsstof Værdi: > 100 mg/l Testmetode: LC50 Art: Karpe (Cyprinus carpio) Varighed: 96 h Test henvisning: Analog konklusjon OECD 203 EC10: >1000 mg/l klaringsslam (0,5h) Analog konklusjon Persistens og nedbrydelighed Kommentar, biologisk nedbrydning Ikke biologisk nedbrydeligt. Kommentar COD Kommentar, BOD Persistens og nedbrydelighed Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt, men vil hærde i kontakt med vand Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulationspotentiale Det forventes ingen skadelige langtidseffekter på vannorganismer Mobilitet i jord Mobilitet Delvis opløselig i vand. Kommentar, overfladespænding Kommentar, vandopløselighed Blandbar med vann Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT-vurdering resultater Produktet indeholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre negative virkninger Miljøoplysninger, konklusion Må ikke udledes i kloakker eller andre dræning. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Foreskriv passende metoder til bortskaffelse Relevante affaldsregulering Produkt klassificeret som farligt affald Emballage klassificeret som farligt affald EAK-kode nr. Hærdet materiale er ikke farlig affald. Deponeres i henhold til lokale regler på den kommunale affaldsplads. Betonrester og affald kan genanvendes eller bruges som fyldningsmateriale. Koden for farligt affald kaldet (EAK-Kode) er vejledende. Bruger må selv angive rigtig EAK-kode hvis anvendelsesområdet fraviger. Det Europæiske affaldskatalog Nej Nej EAK: Papir- og papemballage EAK: Beton EAK: Betonaffald og betonslam Emballage kan genanvendes efter rengøring. PUNKT 14: Transportoplysninger UN-nummer Kommentar UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

10 Roth Compact Primer Side 10 af 11 Bemærkning Transportfareklasse(r) Bemærkning Emballagegruppe Bemærkning Miljøfarer Bemærkning Særlige forsigtighedsregler for brugeren Særlige forsigtighedsregler for brugeren Se punkt 12 for yderligere oplysninger Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante oplysninger. Andre relevante oplysninger. Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Henvisninger (love / forskrifter) Kommentarer Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført EU-forordning nr. 1907/2006 (REACH) Afsnit IV, art. 31 og bilag II. EU-forordning om klassificering mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP forkortet) (G)) nr. 1272/2008 Bilag XIV - Liste over stoffer, der kræver tilladelse. Stoffer med meget problematiske egenskaber. Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer. At-gældende regler C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer m / ændringer Kommissionens forordning (EU) nr. 413/2010 m/ændringer. ADR / RID 2013 Forordning nr april Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter m/ændringer. REACH information: Alle ingredienser i dette produkt er allerede registreret, eller taget fra upstream-leverandører, eller ekskluderet fra regulering og/eller undtaget fra registrering. Nej PUNKT 16: Andre oplysninger Leverandørens anmærkninger Oplysningerne i dette datablad er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra underleverandører og er i henhold til de oplysninger som var i vores besiddelse på den sidst angivne dato for revision. De oplysninger som er givet er ment som værende retgivende for sikker håndtering, bearbejdning, lagring og transport. Det forudsættes at produktet benyttes i henhold til beskrivelsen på emballagen eller anden teknisk beskrivelse udarbejdet af Roth Nordic A/S. Enhver anden brug af produktet, eventuelt i kombination med andre produkter eller processer sker på brugerens egen ansvar. MAL-gruppe 00-4 URL for brugerinstruktioner URL for brochure URL for tekniske data Ansvarlig for sikkerhedsdatablad Roth Nordic A/S

11 Roth Compact Primer Side 11 af 11 Udarbejdet af Marit Taraldset

SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo Turtle Wax Extreme Shampoo Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Shampoo til campingvogn/autocamper

SIKKERHEDSDATABLAD. Shampoo til campingvogn/autocamper SIKKERHEDSDATABLAD Shampoo til campingvogn/autocamper PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 2/18/2015 10:22:42 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker Olie til Skifer & Klinker Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MIKO Pearl Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. MIKO Pearl Hair & Body Shampoo MIKO Pearl Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD MIKO Pearl Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.01.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo CleanLine Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD CleanLine Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 27.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KINESISK OLIE

SIKKERHEDSDATABLAD KINESISK OLIE SIKKERHEDSDATABLAD KINESISK OLIE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 4/24/2015 2:23:00 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn KINESISK OLIE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0421CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Rema 1000 Hvidt Vaskepulver 1,1 kg (FV1520) EAN 5705830003768

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Rema 1000 Hvidt Vaskepulver 1,1 kg (FV1520) EAN 5705830003768 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0420CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere