SIKKERHEDSDATABLAD Roth Compact Primer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD Roth Compact Primer"

Transkript

1 Roth Compact Primer Side 1 af 11 SIKKERHEDSDATABLAD Roth Compact Primer PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato Produktidentifikator Kemikaliets navn Artikel nr. Roth Compact Primer S798 GTIN-nr Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Firmanavn Roth Nordic A/S Kontoradresse Centervej 5 Postnr. DK-3600 Poststed Fredrikssund Land Danmark Telefon Telefax Web-adresse Nødtelefon Nødtelefon Giftlinjen: PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Stoffets/blandingens farlige egenskaber 2.2. Mærkningselementer Sikkerhedssætninger Supplerende etiket information 2.3. Andre farer PBT / vpvb Farebeskrivelse Generel risikobeskrivelse Sundhedsmæssige virkninger Miljøeffekt Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende lovgivning. For yderligere information, se punkt 11. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af pulver. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Produktet indeholder ingen PBT eller vpvb stoffer. Produktet indeholder små mængder af cement blandet med vand kan irritere huden og øjnene. Indeholder ikke stoffer, der skal angives i henhold til gældende regler. Indånding af støv kan forårsage irritation af luftvejene. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Stænk i øjnene kan medføre rødme og irritation. Produktet indeholder ingen PBT eller vpvb stoffer. I nærheden af vand

2 Roth Compact Primer Side 2 af 11 hærder produktet til en fast masse, der ikke er biologisk nedbrydelig. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Beskrivelse af blandingen Årsag til at angive komponenten i SDS kommentarer PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Ingen indholdsstoffer er involveret i klassificeringen. Databladet refererer til produktets egenskaber i tør tilstand. Aluminatcement er ikke klassificeret, men blandet med vand kan forårsage irritation på hud og øjne. Se rubrik 16 for komplette R- og H-setninger Indeholder kvartsholdig natursand. Respirable kvarts indhold er mindre end 1% (partikler < 5μm). Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område. Forurenet tøj fjernes straks. Søg læge ved vedvarende gener. Frisk luft. Sikre luftveje, søge lægehjælp hvis irritationen varer ved. Fjern forurenet tøj. Vask straks huden med sæbe og vand. Skyl straks med rigelige mængder vand. Søg læge ved vedvarende gener. For mindre mængder (en mundfuld eller mindre): Skyl munden med vand. Drik vand eller mælk. Kontakt din læge for evaluering. For større mængder, end der er beskrevet ovenfor: Skyl munden med vand. Drik vand eller mælk. Søg straks lægehjælp. Fremkald ikke opkastning Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Oplysninger til sundhedspersonale Behandles symptomatisk. Forsinkede symptomer og virkninger Finkornede produkter kan forårsage kløe og ubehag og synes let udtørring Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Generel sundhedskontrol. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnet som brandslukningsmiddel Vandspray, skum, tørt pulver eller kuldioxid. Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brand- og eksplosionsfare Ikke brændbar henhold til lovgivningen af brandfarlige varer Anvisninger for brandmandskab Personlige værnemidler Beskyttelsestøj - Slukningsvand kan virke irriterende på huden og øjnene. Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Brug beskyttelsesudstyr beskrevet udstyr. Se punkt Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Spild opsamles og bortskaffes som angivet i punkt Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprensning Anvend passende vakuum udstyr, når en muligt. Andre oplysninger Større mængder opsamles og afleveres til godkendt depot. Små mængder taget op mekanisk, undgå støvdannelse.

3 Roth Compact Primer Side 3 af Henvisning til andre punkter Andre anvisninger PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Beskyttelsesforanstaltninger Foranstaltninger til at beskytte miljøet Råd om generel arbejdshygiene Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer. Se Afsnit 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering. Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Undgå håndtering, som medfører støvdannelse. Må ikke udledes til afløb, jord eller vandløb. Førstehjælpsudstyr inkl. øjenskylleflaske skal forefindes på arbejdsstedet. Der skal være let adgang til rigeligt vand eller nødbruser. God personlig hygiejne er nødvendig. Vask hænder og forurenede områder, inden de forlader arbejdet Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring Opbevares tørt og lukket beholder. Specielle egenskaber og farer Undgå kontakt og indånding af pulveret. Forhold der skal undgås Undgå kontakt med fugt og vejrforhold. Betingelser for sikker opbevaring Kommentar, luftfugtighed Opbevares tørt. Undgå luftfugtighed Særlige anvendelser PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Administration navn Identifikation Værdi Norm år Natursand CAS-nr.: EF-nr.: t.: 0,3 mg/m³ Total støv 8 t.: 0,1 mg/m³ Respirabelt støv 2011 Aluminatcement CAS-nr.: EF-nr.: t.: 10 mg/m³ Mineralsk støv, inert 8 t.: 5 mg/m³ Mineralsk støv, inert, respirabel 2011 Calcium sulfate CAS-nr.: EF-nr.: Registreringsnummer: Copolymer af: akrylsyreester + ethylen + vinylestere + tilsætningsstof 8 t.: 10 mg/m³ total 8 t.: 5 mg/m³ total respirabel Mineralsk støv, totalstøv 8 t.: 10 mg/m³ 2011 Mineralsk støv, respirabelt støv 8 t.: 5 mg/m³ 2011

4 Roth Compact Primer Side 4 af 11 Natursand Bogstavkoder K 5) Biologiske grænser Calcium sulfate Biologiske grænser EF-nr.: CAS-nr.: Bemærkning: Ingen DNEL / PNEC fra komponenter Calcium sulfate DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL PNEC PNEC PNEC om grænseværdier 8.2. Eksponeringskontrol Anbefalede overvågningsprocedurer Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen Sikkerhedsskilte Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Indånding Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages) Værdi: 21,17 mg/m³ Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Oral Eksponering frekvens: Lang sigt (gentages) Værdi: 1,52 mg/kg KW/day Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Oral Eksponering frekvens: Kort sigt (akut) Værdi: 11,4 mg/kg KW/day Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Indånding Eksponering frekvens: Kort sigt (akut) Værdi: 5082 mg/m³ Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Indånding Eksponering frekvens: Kort sigt (akut) Værdi: 3811 mg/m³ Eksponeringsvej: Sediment Bemærkninger: Må ikke brukes på grunn av generell spredning av kalsium og sulfater i miljøet. Eksponeringsvej: Rensningsanlæg STP Værdi: 100 mg/l Eksponeringsvej: Jord Bemærkninger: Må ikke brukes på grunn av generell spredning av kalsium og sulfater i miljøet. Indeholder kvartsholdig natursand. Respirable kvarts indhold er mindre end 1% (partikler < 5μm). Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for at anvende åndedrætsværn. Der henvises til den Europæiske Standard EN 689 for metoder til vurdering af eksponering via inhalering af kemiske stoffer samt nationale retningslinier for metoder til at fastsætte farlige stoffer. Risikoen for indånding af støv skal gøres mindst mulig. Sørg for god ventilation. Sørg for udstyr til hurtig og rigelig øjenskylning.

5 Roth Compact Primer Side 5 af 11 Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering Instruktion om foranstaltninger til at forhindre eksponering Åndedrætsværn Åndedrætsværn Henvisning til den relevante standard Beskyttelse af hænder Beskyttelse af hænder Henvisning til den relevante standard Gennembrudstid Beskyttelse af øjne / ansigt Øjenværn Henvisning til den relevante standard Beskyttelse af hud Hudværn (andet end handsker) Henvisning til den relevante standard Hygiejne / Miljø Særlige hygiejniske foranstaltninger Eksponeringskontrol Foranstaltninger privat brug af kemikalier Almindelige forholdsregler ved håndtering af kemikalier skal overholdes. Brug passende beskyttelsesudstyr. Brug støv maske P2 klasse på arbejde med udvikling af støv. EN 143 Brug handsker Butyl, neopren eller Viton. EN 374 Permeation tid af nævnte handskemateriale er generelt> 480 min. (fugtigt materiale). Brug godkendt øjenværn ved risiko for stænk i øjnene. EN 166 Ved risiko for direkte kontakt eller sprøjt bør beskyttelsestøj bruges. EN 340 Brug håndcreme for at modvirke udtørring af huden. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Følg instruktionerne på etiketten. Vask arbejdstøj, før det bruges igen. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Pulver Farve Grå. Lugt Lugtfri. Kommentarer, Lugtgrænse Ikke tilgængelig. ph (som det leveres) Værdi: ~ 7 ph (vandig opløsning) Værdi: ~ 8 Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsinterval Kommentarer, Kogepunkt / kogepunktsinterval Kommentarer, Flammepunkt Kommentarer, Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, gas) Kommentarer, Eksplosionsgrænse

6 Roth Compact Primer Side 6 af 11 Kommentarer, Damptryk Relativ massefylde Opløselighedsbeskrivelse Vandopløselighed Fedtopløselighed Opløselighed i organisk opløsningsmiddel Kommentarer, Fordelingskoefficient: n-octanol / vand Kommentarer, Selvantændelsestemperatur Kommentarer, Nedbrydelsestemperatur Kommentarer, Viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2. Andre oplysninger Fysisk farer Blandbarhed Kommentarer, Ledningsevne Kommentarer, Dråbepunkt Kommentarer, Opløsningsmiddelindhold Vand-reaktivitet Luftreaktiv Kommentarer, Gennemtrængningshastighed Kommentarer, Flydepunkt Partikelstørrelse Kommentarer, Kritisk tryk Kommentarer, Udvidelseskoefficient Mætningskoncentration Lugtgrænse Værdi: = 1600 kg/m³ Blandbart med vand. Navn: Ikke tilgængelig Ikke relevant Værdi: 0-0,4 mm PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Der er ingen kendt reaktivitetsrisiko i forbindelse med dette produkt. Produktet hærder ved fugt Kemisk stabilitet Stabilitet Produktet er stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold - se afsnit Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner For opbevaring og anvendelse under normale forhold vil det ikke opstå farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Forhold som skal undgås Produktet hærder til en hård masse ved kontakt med vand og fugt Materialer, der skal undgås Materialer som skal undgås Stærke syrer Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Ingen ved normale forhold. Andre oplysninger Pulveret reagerer med vand til at danne basisk opløsning. Mørtelen hærder

7 Roth Compact Primer Side 7 af 11 efter en kort tid. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Toksikologisk information Toksikologiske data fra indholdsstoffer Calcium sulfate LD50 oral LD50 dermal LC50 indånding Andre toksikologiske oplysninger om komponenten Værdi: > 1581 mg/kg bw Forsøgsdyrsart: Rotte Test henvisning: OECD 420 Værdi: n/a Kommentarer: Ingen toksicitet som følge af lav absorption potentiale. Værdi: > 2,61 mg/l Forsøgsdyrsart: Rotte Varighed: Maximal dose Test henvisning: OECD 403 NOAEL 790 kg/kg bw rotte. OECD 422 Ikke grundlag for klassificering som akut toksisk. Hudætsning / -irritation Ikke irriterende. Kanin. OECD 404. Alvorlig øjenskade / øjenirritation Ikke irriterende. Kanin. OECD 405 Respiratorisk sensibilisering eller Intet behov for klassificering som allergifremkaldende. hudsensibilisering CMR-virkninger Kimcellemutagenicitet : Ingen oplysninger. Kræftfremkaldende egenskaber: Af den samlede eksisterende oplysninger er ingen beviser for kræftfremkaldende effekt. Reproduktionstoksicitet: Forventes ikke at forårsage reproduktionstoksicitet. (baseret på sammensætningen) Gentagne STOT-eksponeringer Ingen tegn på specifik målorgantoksicitet ved gentagen eksponering for calciumsulfat. Copolymer af: akrylsyreester + ethylen + vinylestere + tilsætningsstof LD50 oral Værdi: > 2000 mg/kg Forsøgsdyrsart: rotte Test henvisning: OECD 423 Kommentarer: Analog konklusjon Akut toksicitet Hud: Ikke irriterende. Øjen: Ikke irriterende. Indtagelse: Ikke irriterende. Hudætsning / -irritation Kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 404) Alvorlig øjenskade / øjenirritation OECD 405 kanin: Ikke irriterende. Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Dermal: mus; LLNA (local lymph node assay) Analog konklusjon OECD 429: ikke sensibiliserende CMR-virkninger Kimcellemutagenicitet : Mutagenitet (in vitro) bakterieceller: Negativ. OECD 471 Kræftfremkaldende egenskaber: Ikke bestemt. Reproduktionstoksicitet: Ingen oplysninger. Enkel STOT-eksponering Ingen oplysninger. Gentagne STOT-eksponeringer Ingen oplysninger. Andre oplysninger om sundhedsfare Generelt Akut toksicitet, vurdering af blanding Fordeling Metabolisme Toksikokinetik Potentielle akutte virkninger Ved tilsætning af vand kan blanding medføre irritation af hud og øjne. Det hærdede produkt anses ikke for at medføre nogen sundhedsfare.

8 Roth Compact Primer Side 8 af 11 Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Forsinkede virkninger / gentagen eksponering Sensibilisering Støv i høje koncentrationer kan irritere luftvejene. Fugtig / våd materiale kan være irriterende på hud og slimhinder. Gentagen eller langvarig kontakt kan give tør eller revnet hud. Stænk kan medføre irritation. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske Kræftfremkaldende egenskaber Mutagenitet Fosterbeskadigende egenskaber Reproduktionstoksicitet Symptomer for eksponering Symptomer på overeksponering Indånding af støv kan forværre eksisterende luftvejssygdomme. Kommentarer PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Økotoksicitet Toksikologiske data fra indholdsstoffer Aluminatcement Akvatisk kommentarer Forventes ikke at bioakkumulere. Bioakkumulering Forventes ikke at bioakkumulere. Calcium sulfate Akut akvatisk, fisk Akut akvatisk, alge Akut akvatisk, dafnie indflydelse på rensningsanlæg Økotoksicitet, andre effekter Mobilitetsbeskrivelse Mobilitetsbeskrivelse Vandopløselighed Persistens og nedbrydelighed Resultat af PBT-vurderingen på komponenten Såfremt produktet håndteres korrekt og anvendes som beskrevet, har vores erfaring og de tilgængelige oplysninger ingen sundhedsskadelige virkninger. LC50 verdi for giftighet i vann er ikke påvist. Værdi: > 79 mg/l Testmetode: OECD 203 Art: Japansk ris fisk Varighed: 96 h Test henvisning: Uskadeligt op til den testede koncentration. Værdi: > 79 mg/l Testmetode: OECD 201 Art: Selenastrum capricornutum Varighed: 72 h Test henvisning: Uskadeligt op til den testede koncentration. Værdi: > 79 mg/l Testmetode: OECD 202 Art: Daphnia manga Varighed: 48 h Test henvisning: Uskadeligt op til den testede koncentration. Toksicitet i forhold til kloak mikroorganismer: EC50 >790 mg/l i 3 h (aktivert slam) OECD 209. Ufarlig for microorgansimer. Akut toksicitet for vandmiljøet er usandsynligt. Produktet er blandbart med vand. Kan spredes i vandmiljøet. Mobilitetsbeskrivelse: Produktet er blandbart med vand. Kan spredes i vandmiljøet. Kommentarer: Blandbar med vand. Produktet består udelukkende af uorganiske forbindelser, som ikke nedbrydes biologisk. Produktet indeholder ingen PBT eller vpvb stoffer. Kalksten

9 Roth Compact Primer Side 9 af 11 Akut akvatisk, fisk Persistens og nedbrydelighed Bioakkumulering Andre negative effekter Akut akvatisk, fisk Økotoksicitet, andre effekter Værdi: > 100 mg/l Testmetode: LC50 Varighed: 96 timer Kalksten er et naturligt forekommende mineral og er ikke skadeligt for miljøet. Hæver ph af det vandige miljø. Er ikke bioakkumulerbar. Når det bruges korrekt, er der ingen miljøproblemer. Copolymer af: akrylsyreester + ethylen + vinylestere + tilsætningsstof Værdi: > 100 mg/l Testmetode: LC50 Art: Karpe (Cyprinus carpio) Varighed: 96 h Test henvisning: Analog konklusjon OECD 203 EC10: >1000 mg/l klaringsslam (0,5h) Analog konklusjon Persistens og nedbrydelighed Kommentar, biologisk nedbrydning Ikke biologisk nedbrydeligt. Kommentar COD Kommentar, BOD Persistens og nedbrydelighed Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt, men vil hærde i kontakt med vand Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulationspotentiale Det forventes ingen skadelige langtidseffekter på vannorganismer Mobilitet i jord Mobilitet Delvis opløselig i vand. Kommentar, overfladespænding Kommentar, vandopløselighed Blandbar med vann Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT-vurdering resultater Produktet indeholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre negative virkninger Miljøoplysninger, konklusion Må ikke udledes i kloakker eller andre dræning. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Foreskriv passende metoder til bortskaffelse Relevante affaldsregulering Produkt klassificeret som farligt affald Emballage klassificeret som farligt affald EAK-kode nr. Hærdet materiale er ikke farlig affald. Deponeres i henhold til lokale regler på den kommunale affaldsplads. Betonrester og affald kan genanvendes eller bruges som fyldningsmateriale. Koden for farligt affald kaldet (EAK-Kode) er vejledende. Bruger må selv angive rigtig EAK-kode hvis anvendelsesområdet fraviger. Det Europæiske affaldskatalog Nej Nej EAK: Papir- og papemballage EAK: Beton EAK: Betonaffald og betonslam Emballage kan genanvendes efter rengøring. PUNKT 14: Transportoplysninger UN-nummer Kommentar UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

10 Roth Compact Primer Side 10 af 11 Bemærkning Transportfareklasse(r) Bemærkning Emballagegruppe Bemærkning Miljøfarer Bemærkning Særlige forsigtighedsregler for brugeren Særlige forsigtighedsregler for brugeren Se punkt 12 for yderligere oplysninger Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante oplysninger. Andre relevante oplysninger. Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Henvisninger (love / forskrifter) Kommentarer Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført EU-forordning nr. 1907/2006 (REACH) Afsnit IV, art. 31 og bilag II. EU-forordning om klassificering mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP forkortet) (G)) nr. 1272/2008 Bilag XIV - Liste over stoffer, der kræver tilladelse. Stoffer med meget problematiske egenskaber. Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer. At-gældende regler C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer m / ændringer Kommissionens forordning (EU) nr. 413/2010 m/ændringer. ADR / RID 2013 Forordning nr april Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter m/ændringer. REACH information: Alle ingredienser i dette produkt er allerede registreret, eller taget fra upstream-leverandører, eller ekskluderet fra regulering og/eller undtaget fra registrering. Nej PUNKT 16: Andre oplysninger Leverandørens anmærkninger Oplysningerne i dette datablad er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra underleverandører og er i henhold til de oplysninger som var i vores besiddelse på den sidst angivne dato for revision. De oplysninger som er givet er ment som værende retgivende for sikker håndtering, bearbejdning, lagring og transport. Det forudsættes at produktet benyttes i henhold til beskrivelsen på emballagen eller anden teknisk beskrivelse udarbejdet af Roth Nordic A/S. Enhver anden brug af produktet, eventuelt i kombination med andre produkter eller processer sker på brugerens egen ansvar. MAL-gruppe 00-4 URL for brugerinstruktioner URL for brochure URL for tekniske data Ansvarlig for sikkerhedsdatablad Roth Nordic A/S

11 Roth Compact Primer Side 11 af 11 Udarbejdet af Marit Taraldset

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S- AFKALKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Roth Clima Comfort Flow

SIKKERHEDSDATABLAD Roth Clima Comfort Flow Roth Clima Comfort Flow Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Roth Clima Comfort Flow PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 31.05.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kitchen Line Stålpleje (Turbo Stålpleje)

SIKKERHEDSDATABLAD. Kitchen Line Stålpleje (Turbo Stålpleje) Kitchen Line Stålpleje (Turbo Stålpleje) Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Kitchen Line Stålpleje (Turbo Stålpleje) SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 Game Antifoam 51 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 28.03.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Window Clean

SIKKERHEDSDATABLAD Window Clean Window Clean Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Window Clean PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Window

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Jopo Film

SIKKERHEDSDATABLAD Jopo Film Jopo Film Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Jopo Film PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.07.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Jopo Film

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD All Over Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD All Over Shampoo All Over Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD All Over Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 07.11.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Special Line Skumdæmper (Skumdæmper)

SIKKERHEDSDATABLAD. Special Line Skumdæmper (Skumdæmper) Special Line Skumdæmper (Skumdæmper) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Special Line Skumdæmper (Skumdæmper) SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker)

SIKKERHEDSDATABLAD. Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker) Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker) Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker) SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Lime 370 (Eddike-Citronsyre)

SIKKERHEDSDATABLAD Lime 370 (Eddike-Citronsyre) Lime 370 (Eddike-Citronsyre) Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Lime 370 (Eddike-Citronsyre) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 14.09.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Model gips

SIKKERHEDSDATABLAD Model gips Model gips Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Model gips SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Trinol Katte - og hundeskræk gel

SIKKERHEDSDATABLAD. Trinol Katte - og hundeskræk gel Trinol Katte - og hundeskræk gel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Katte - og hundeskræk gel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TEC7 PHTHALATE-FREE

SIKKERHEDSDATABLAD TEC7 PHTHALATE-FREE TEC7 PHTHALATE-FREE Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD TEC7 PHTHALATE-FREE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 03.05.2013 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 22082016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 601 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Stålpleje

SIKKERHEDSDATABLAD Stålpleje Stålpleje Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Stålpleje SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borhammerfett

SIKKERHEDSDATABLAD Borhammerfett Borhammerfett Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borhammerfett PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.12.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 58-12

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 58-12 Loxeal 58-12 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 58-12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 08.05.2013 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Loxeal

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs Revision JUNE 2013 Revision 0 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 5632069 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sani Toilet F 763 (Økoren Toiletrens med farve og parfume)

SIKKERHEDSDATABLAD. Sani Toilet F 763 (Økoren Toiletrens med farve og parfume) Sani Toilet F 763 (Økoren Toiletrens med farve og parfume) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Sani Toilet F 763 (Økoren Toiletrens med farve og parfume) SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MIKO Soft Cream Soap

SIKKERHEDSDATABLAD MIKO Soft Cream Soap MIKO Soft Cream Soap Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD MIKO Soft Cream Soap PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 06.02.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk)

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Laundry Line Kalk-væk (Kalkvæk) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Imprægnering til sten og fliser

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Imprægnering til sten og fliser Borup Imprægnering til sten og fliser Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Imprægnering til sten og fliser SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus Sikkerhedsdatablad Revision: 25052011 Erstatter: 04032008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Danfugestenmel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Ler Ildfast

SIKKERHEDSDATABLAD Ler Ildfast Ler Ildfast Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Ler Ildfast SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 08032012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40300002 CAS-nr.: 19125-99-6 EF nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - PR-nr.: Emballage: Kræves

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Safe Fresh

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Safe Fresh KBM Sun Eco Safe Fresh Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Safe Fresh SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Floor F 731 (Økoren Gulvsæbe med farve og parfume)

SIKKERHEDSDATABLAD. Floor F 731 (Økoren Gulvsæbe med farve og parfume) Floor F 731 (Økoren Gulvsæbe med farve og parfume) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Floor F 731 (Økoren Gulvsæbe med farve og parfume) SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Smøremiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Kemikaliets navn CAS-nr. 107-21-1 EF-nr.: 203-473-3 Indeksnr.: 603-027-00-1 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E Break-Free CLP-E Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 18.12.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex.

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex. Socko Rex. Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex. SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Citronsyre

SIKKERHEDSDATABLAD Citronsyre Citronsyre Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Citronsyre SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Linolie Rå

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Linolie Rå Borup Linolie Rå Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Linolie Rå SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Kemi I/S - Bækgårdsvej Borup - Telefon Fax

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Kemi I/S - Bækgårdsvej Borup - Telefon Fax SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD020115 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco White Free

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco White Free KBM Sun Eco White Free Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco White Free SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 31-10-2016 Version: 01.01 / DK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Cembrit Construction,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Softner Fresh

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Softner Fresh KBM Sun Eco Softner Fresh Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Softner Fresh Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Paraffinolie ph.eur.

SIKKERHEDSDATABLAD Paraffinolie ph.eur. Paraffinolie ph.eur. Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Paraffinolie ph.eur. SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Floor Terrazzo W 330 (Blanco Polyvask)

SIKKERHEDSDATABLAD. Floor Terrazzo W 330 (Blanco Polyvask) Floor Terrazzo W 330 (Blanco Polyvask) Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Floor Terrazzo W 330 (Blanco Polyvask) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 07.03.2013

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AQUA-LOCK

SIKKERHEDSDATABLAD AQUA-LOCK AQUA-LOCK Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD AQUA-LOCK SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser Borup Tapetopløser Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af

Læs mere

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Ceramir Crown & Bridge SingleCap, Ceramir Crown & Bridge 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Glasrens

SIKKERHEDSDATABLAD Glasrens Glasrens Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Glasrens SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for

Læs mere