Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg med en effekt på 5 MW.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg med en effekt på 5 MW."

Transkript

1 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Billund Kommune Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg med en effekt på 5 MW. Navn og adresse på bygherre For nærmere beskrivelse af anlægget henvises til projektbeskrivelsen i Bilag 1: "Input til VVM-screening". Det i bilag 1 beskrevne projekt er efterfølgende tilrettet som oplyst i det nedenstående. I vurderingen indgår endvidere oplysninger fra ansøger, som kommunen har modtaget i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af anlægget. GEV Varme A/S Tårnvej Grindsted Bygherres kontaktperson og telefonnr. Susanne Solberg, Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort i målestok Kortbilag i målestok Tingvejen, Grindsted, matr. 3fs Sønderby By, Grindsted Billund Kommune Se oversigtskort i afsnit 2.1 i "Input til VVM-screening" Områdets indretning er vist i bilag 2. På indretningsplanen er der angivet udvendige arealer til flisoplag på hhv m 2 og m 2. Udendørs flisoplag er efterfølgende taget ud af projektet, således at projektet alene omfatter indendørs flisoplag. Såfremt udendørs flisoplag senere ønskes anvendt, skal der foretages særskilt anmeldelse heraf. Varmeværkets indretning er vist i bilag 3. På indretningstegningen er med stiplede eller prikkede signaturer vist, hvordan eventuelle fremtidige udvidelser af bygninger og produktionsanlæg kan etableres. Disse etableres ikke i forbindelse med nærværende afgørelse. Såfremt udvidelserne senere ønskes gennemført, skal der foretages særskilt anmeldelse heraf. Principnit af varmeværket er vist i bilag 4, og facader mod syd og vest er vist i bilag 5. Planlægningsrelaterede kort for området er vist i bilag 6 8. Forholdet til VVM reglerne Ja Ne Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 15, december 2010: j Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt

2 Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 15, december 2010: Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. Anlæggets karakteristika: Ikke relevant Ja Bør undersøges Ne j Anlægget er omfattet af bilag 2, pkt. 3A Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varme. Tekst 1. Arealbehovet i ha: Anlægget etableres på en grund på ca m 2 2. Er der andre ejere end Bygherre?: Billund Kommune ejer grunden, hvor anlægget etableres. Bygherre køber dette grundstykke. 3. Det bebyggede areal í m 2 og bygningsmasse i m 3 Det nye varmeværk kommer til at omfatte et bebygget areal på ca. 905 m 2, hvoraf kedelbygningen udgør ca. 460 m 2, brændselslager inklusive modtagersiloer udgør ca. 250 m 2 og sidebygning ca. 195 m Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: Anlæggets akkumuleringstank, der er den højeste bygning, forventes at blive på op til 28 m. Øvrig bygningshøjde bliver på op til 15 m, administrationsbygning dog maks 8,5 m. Det vurderes, at skorstenshøjden vil være op til 40 m. 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Det årlige brændselsforbrug vil udgøre - afhængigt af kvalitet og fugtighed - op til ca tons svarende til ca m 3 Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: Der frembringes ingen mellemprodukter. Værkets maksimale varmeproduktion bliver MWh ved et brændselsforbrug på t flis. Anlægsfasen: Anlægsfasen indebærer anvendelse af bygningsmaterialer såsom grusmaterialer, beton, asfalt, stålkonstruktioner, maskinelle anlæg m.v. Forbrug af råstoffer til opførelse af anlægget vurderes ikke at være væsentligt og afviger ikke fra det, der normalt anvendes til et erhvervsbyggeri af denne størrelse. Driftsfasen: På anlægget vil der blive anvendt biomasse - træflis som brændsel. Det årlige forbrug af træflis forventes at udgøre op til ca tons svaren-

3 9. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: de til ca m 3. Endvidere forbruges el, vand og diverse hjælpemidler Anlægsfasen: Vandbehov i anlægsfasen (byggevand) kan ikke opgøres, men mængden må anses for at være uvæsentlig. Driftsfasen: Der bliver et sanitært vandforbrug til 1 2 personer, samt til almindelig rengøring. Anlægget tilsluttes det samlede fjernvarmenet under GEV, hvortil der fra anlægget og fra GEVs øvrige anlæg anvendes vand til at spæde nettet pga. tab. Affald: Brændslets askeindhold udgør afhængig af brændselskvaliteten 0,5-1 %, hvorfor de ca tons brændsel frembringer mellem tons aske i tør tilstand. Hvis askesystemet vælges som et vådaskesystem, vil den bortskaffede askemængde blive større på grund af vandindholdet. Foruden aske, fremkommer mindre mængder af diverse hydraulikolie- og kemikalieaffald, brugte reservedele, oliefiltre mv., fra motorer og kedel, samt almindelig dagrenovation. Spildevand: Der skal afledes sanitært spildevand fra 1 2 personer, samt fra almindelig rengøring, til det offentlige spildevandssystem.. Regenerering af blødgøringsanlægget styres af spædevandsforbruget. Ved regenerering anvendes salt. Regenereringsvand fra blødgøringsanlægget ledes til spildevandsledningen. Kondensat fra flisforbrændingen andrager maksimalt l/h. Kondensatet vil blive afledt til kloak efter Billund Kommunes anvisninger. Kondensatet neutraliseres og filtreres inden afledningen. Regnvand fra tagflader og befæstede arealer ønskes afledt til faskine for nedsivning på grundstykket. Affald: Nej Spildevand:

4 Projektområdet ligger udenfor kloakopland i Spildevandsplan Billund Kommune , hvorfor kommunen udarbejder et tillæg til spildevandsplanen. Se nærmere herom nedenfor skemaet. 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: De nærmeste støjfølsomme omgivelser omkring anlægget er boligområdet nordvest for Tingvejen ved Tingparken ca. 130 m nordvest for anlægget. Ved varmeproduktion på varmeværket er de væsentligste støjkilder forbrændingsluftblæsere, hydraulikstation og røggassuger, der placeres i særskilte, støjdæmpede rum og støjkabine. Luftindtaget til kedelbygningen vil blive støjdæmpet, og der indbygges lyddæmper i kedlens røggassystem. Øvrige faste støjkilder er placeret indendørs. Udendørs støj består af støj fra til- og frakørsel ved transport af flis, aske og affald. Det er kommunens vurdering, at virksomheden herunder som følge af afstanden til støjfølsomme omgivelser - ved gennemførelse af de oplyste støjdæmpende foranstaltninger vil kunne overholde grænseværdier for støj jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, og grænseværdier for infralyd og lavfrekvent støj anført i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997. Den i afsnit 4.2 i bilag 1 anførte udendørs flishugning indgår ikke i denne vurdering. Såfremt denne aktivitet senere ønskes etableret, skal der foretages særskilt anmeldelse heraf. 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: Værket er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, listepunkt G201. For denne virksomhedstype er der fastsat standardvilkår, herunder emissionsgrænseværdier for luftforurening. Flisfyringsanlægget består af teknologi, som er kendt og afprøvet i sammenhæng med grænseværdierne. Det vurderes, at værket vil kunne overholde emissionsgrænseværdierne. Ansøger har ladet udføre OML-beregninger af forureningsspredningen ved afkast af røggasen i en 40 meter høj skorsten, som viser, at koncentrationen af forurenende stoffer i luften udenfor værkets område vil ligge langt under grænseværdierne i Miljøstyrelsens Luftvejledning / B- værdivejledning. Træflis indeholder skimmelsvamp, som kan give anledning til luftvejsrelaterede gener for mennesker. Som nævnt ovenfor etableres ikke som ellers anført i bilag 1, afsnit 4.1 udendørs flisoplag, idet dette efterfølgende er taget ud af projektet, således at projektet alene omfatter indendørs flisoplag. Der planlægges etableret tvungen ventilation i det indendørs flislager ved

5 at forbrændingsluften tages fra flislageret, hvorved der skabes et undertryk i flislageret, som medvirker til at begrænse udbredelse af svampespore fra anlægget. På grundlag af den beskrevne løsning med tvungen ventilation af flislageret gennem forbrændingsprocesserne eller alternativt mekanisk ventilation af flislageret vurderes, at håndtering af flis på anlægget kan foretages således, at det ikke vil give anledning til væsentlige gener i omgivelserne. 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: Pumper, blæsere og nødstrømsanlæg placeres på vibrationshæmmende materialer, således at overførsel af vibrationer fra anlæg til bygning begrænses. Det er kommunens vurdering, at virksomheden herunder som følge af afstanden til vibrationsfølsomme omgivelser - ved gennemførelse af de oplyste og vibrationsdæmpende foranstaltninger vil kunne overholde grænseværdier for vibrationer anført i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/ Vil anlægget give anledning til støvgener: Flisfyret emitterer støv til omgivelserne. Støv er omfattet af vurderingen af luftforurening under ovenstående punkt 14. Aflæsning af flis medfører støvfrigørelse i begrænset omfang. Det vurderes, at anlægget ikke vil give anledning til væsentlige støvgener. 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: Flis en karakteristisk "trælugt" som afhængig af vejrforholdene i perioder vil kunne erkendes i de nærmeste omgivelser. Det vurderes, at anlægget ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener. 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: Der etableres ikke særlige lyskilder, og anlægget vurderes ikke at kunne give anledning til lysgener i omgivelserne. 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Anlæggets placering Det vurderes, at der ikke etableres oplag eller processer, som vil være omfattet af risikobekendtgørelsen, eller som vil kunne medføre særlig risiko for uheld. 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: Se punkt 21 og 22.

6 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: Der er ingen lokalplan for området. Billund Kommune har besluttet at udarbejde en lokalplan for området. Se nærmere herom nedenfor skemaet. 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: Billund Kommune har besluttet at udarbejde et kommuneplantillæg, som skal ændre rammerne for områdets anvendelse. Se nærmere herom nedenfor skemaet. 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 27. Forudsætter anlægget rydning af skov: 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter: Det nærmeste Natura-2000 område er område nr. 85 Hedeområde ved Store Råbjerg, der er habitat og fuglebeskyttelsesområde. Området ligger ca. 4,3 km øst for værket. Der forventes ingen væsentlig påvirkning af dette eller andre Natura-2000 områder. Der er ikke arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 på ejendommen. Grindsted Å er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3 og ligger ca. 700 m mod nord. Der forventes ingen væsentlig påvirkning af naturområder. Virksomhedens område er ikke omfattet af bygge- eller beskyttelseslinjer, fredninger eller fortidsmindebeskyttelse. Umiddelbart vest og øst for lokalplanområdet er registreret fredskov. Skov- og Naturstyrelsen har

7 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevandt: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft): 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: dog vurderet, at arealet lige nu ikke er omfattet af fredskovspligt. Området forventes ikke at blive påvirket væsentligt af varmeværket. Overfladevand: Der er ingen vandløb eller søer på eller i nærheden af virksomhedens område. Grundvand: Virksomheden ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Det ansøgte anlæg indebærer ikke processer eller oplag, som kan medføre væsentlig forurening af grundvand. Naturområder: Se punkt 30. Boligområder (støj/lys og Luft): Se punkt 34 Projektområdet eller nærmeste omgivelser er ikke omfattet af beskyttelser eller udpegninger i relation til de opstillede temaer, jf. Danmarks Miljøportal og Billund Kommunes Kommuneplan Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:

8 Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: Virksomheden ligger ca. 130 m fra beboelse og daginstitution, som er forureningsfølsom. 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 36. Er der andre kumulative forhold?. Som det fremgår af ovenstående punkt vurderes, at miljøpåvirkningerne ikke vil blive væsentlige, herunder at de ikke overskrider vejledende grænseværdier. 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: Ingen væsentlig påvirkning jf. det ovenstående 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/mc s område: 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Jf. punkt 38 Jf. punkt 38 Enkeltvis: Eller samlet: 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: Jf. punkt Er påvirkningen af miljøet Jf. punkt 38 Varig: Hyppig: Reversibel:

9 Vurderinger vedrørende Punkt 12, 21 og 22 Området er omfattet af rammeområde 1.G.24 i Billund Kommunes kommuneplan Anvendelsen er heri fastlagt til Rekreativt område, Naturområde. (se kort i bilag 6). Området er endvidere omfattet af Byplanvedtægt nr. 2 fra Det fremgår af byplanvedtægten, at den er udarbejdet for at samle den bymæssige udvikling indenfor de rammer, som dispositionsplanen angiver, samt til sikring af visse arealers anvendelse til offentlige parkarealer. Vedtægten opstiller begrænsninger for byggeri på landbrugsejendomme indenfor området. Det fremgår, at disse begrænsninger ikke skal være til hinder for placering af vandværker o.l. offentlige tekniske anlæg. Som nævnt udlægger vedtægten en række matrikler til offentlige parkarealer. Ingen af disse matrikler ligger på eller i nærheden af varmeværkets arealer. Billund Kommune udarbejder et kommuneplantillæg (kommuneplantillæg nr. 26) og en lokalplan (Lokalplan nr. 266), som udlægger området til varmeværk med tilhørende nødvendige funktioner, herunder administration, lager, oplag mv. Kommunen udarbejder samtidig et tillæg til Spildevandsplan Billund Kommune med henblik på at omfatte området af spildevandsplanens kloakopland. Området syd og øst varmeværket i rammeområde 1.G.24 består af åbent land uden bebyggelse. Der er ikke anlæg eller strukturer o.l. til rekreativ anvendelse i området, og der vurderes ikke at foregå væsentlige rekreative aktiviteter. Området ligger indenfor den i kommuneplan udpegede Bypolygon, som er arealudlæg af den forventede byudvikling i den kommende planperiode på 12 år. Det fremgår af kommuneplanens retningsliner, at der i byudviklingen skal skabes sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land, og nye arealudlæg skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byer og tages i brug indefra og udefter. Det fremgår endvidere, at naturområder i byudviklingsområder skal bevares med henblik på at fastholde et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv. Det fremgår af kommuneplanens udpegning af Naturområder, at sådanne områder er udpeget indenfor en del af bypolygonen, men ikke på varmeværkets område og området syd for værket. Det er kommunens vurdering, at etableringen af varmeværket på den pågældende lokalitet sker i tilknytning til eksisterende bydannelse, at den vil kunne gennemføres i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinier herunder for udpegede beskyttelseshensyn - og med de i planen redegjorte intentioner, at etableringen ikke vil være i modstrid med byplanvedtægtens formål, samt at der ikke er følsomme eller beskyttede forhold eller aktiviteter i den del af rammeområde 1.G.24, hvor varmeværket placeres, som vil kunne påvirkes væsentligt af projektet.

10 Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: Dato:6. november 2013 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Bilag: 1. Input til VVM-screening 2. Områdets indretning 3. Varmeværkets indretning 4. Principsnit af varmeværket 5. Facader mod syd og vest 6. Kommuneplanområder, jf. Kommuneplan

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager

19 tilladelse. Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. marts 2014 Sagsnr.: 09.08.35-P19-1-13 19 tilladelse Udlægning af jernslagge og ovnfor på skovveje i Myremalm og Sunds Plantager Matr. nr. 2dk, 2di, 2dh 2df og 1l Ilskov By, Ilskov

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion på Skørping Nord 11, 9520 Skørping

Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion på Skørping Nord 11, 9520 Skørping Notat Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.00-P19-10292-11 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 14. januar 2014 Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1.

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 07. juli 2014 NMK-34-00258 og NMK-33-01824 ref.: macos AFGØRELSE i sag om Aarhus Kommunes VVM-screening af affaldsbehandlingsanlæg

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere