Årsrapport Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17"

Transkript

1 Årsrapport a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr Tel Fax

2 Til medlemmer i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 10. september 2014 Indkaldelse tl ordinær generalforsamling i Der indkaldes hermed tl ordinær generalforsamling, onsdag d. 29. oktober 2014, kl I foreningens lokaler på Marsvej 3, 8960 Randers SØ. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Ledelsens beretning og godkendelse heraf. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2013/2014 tl godkendelse. 4. Forelæggelse af budget 2015/ Kontngentet foreslås uændret (pristalsreguleres efer Netopris-indekset svarende tl en regulering på 0,9 % for perioden 1/ /6 2016). 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsens medlemmer: På valg er: Peter Mouritzen (ønsker ikke genvalg) Ole Iversen (ønsker ikke genvalg) Jørgen Bladt (ønsker ikke genvalg) Valg af suppleanter: På valg er: - René Tøtrup Klith (opstller tl bestyrelsen) 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. - Bestyrelsen foreslår genvalg af Statsautoriseret Revisionsselskab Beierholm. 8. Eventuelt. 3

3 Bemærk, at der tllige særskilt indkaldes tl regionalt medlemsmøde i De Danske Bemærk, Skovdyrkerforeninger. at der tllige særskilt indkaldes tl regionalt medlemsmøde i De Danske Skovdyrkerforeninger. Der serveres kafe med brød samt øl og vand under generalforsamlingen. Der serveres kafe med brød samt øl og vand under generalforsamlingen. Foredrag om generatonsskife af skovejendomme Foredrag om generatonsskife af skovejendomme Efer generalforsamlingen og det regionale Efer medlemsmøde generalforsamlingen vil foreningen og det gerne regionale - på opfordring fra medlemsmøde fere medlemmer vil foreningen invitere tl gerne et indlæg - på ved opfordring Advokat fra fere Bent medlemmer Ramskov (ph.d., invitere HD-R) tl fra et DAHL indlæg Advokatirma, ved der Bent tl daglig Ramskov beskæfiger (ph.d., sig HD-R) med fra skateret, DAHL Advokatirma, selskabsret og der tl dele daglig af landboreten. beskæfiger sig med skateret, selskabsret og dele Hovedkompetencen af landboreten. vedrører omstrukturering af Hovedkompetencen virksomheder samt førelse vedrører af skatesager omstrukturering og af virksomheder skaterådgivning samt i øvrigt. førelse af skatesager og skaterådgivning Afenens emne vil i øvrigt. være: Generatonsskife af Afenens skovejendomme emne vil med være: vægt Generatonsskife på værdiansætelse, af skovejendomme beskatning samt muligheder med vægt på for værdiansætelse, udskydelse af beskatning. samt muligheder for udskydelse af beskatning. Til medlemmer i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland Indkaldelse tl Reginalt Medlemsmøde i De Danske Skovdyrkerforeninger Mødet afoldes i umiddelbar forlængelse af Skovdyrkerforeningn Nord-Østjyllands generalforsamling, afoldes onsdag den 29. oktober 2014, kl i foreningens lokaler Marsvej 3, 8960 Randers SØ. Dagsorden i henhold tl De Danske Skovdyrkerforenings vedtægter 5: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af regionalt repræsentantskab og suppleant(er) 3. Eventuelt. Vel mødt! 10. september 2014 Med venlig hilsen Peter Mouritzen / Rasmus Grønborg Bak Vel mødt! Vel mødt! Med venlig hilsen Med venlig hilsen Peter Mouritzen / Rasmus Grønborg Bak Peter Mouritzen / Rasmus Grønborg Bak 4 5

4 Konklusion Ledelsespåtegning har for dags regnskabsåret dato aflagt foreningens årsrapport i overensstemmelse for tiden med Vi årsregnskabsloven. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver Vi har og i passiver, henhold finansielle til årsregnskabsloven stilling og resultat. gennemlæst Samtidig ledelsesberetningen. er det vores opfattelse, Vi har ikke at ledelsesberetningetaget yderligere indeholder handlinger en i tillæg retvisende til den redegørelse udførte revision for de af forhold, årsregnskabet. beretningen Det er om- på forehandler. denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aalborg, den 8. september 2014 Randers, den 8. september 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Direktionen Henrik Bjørn Statsaut. revisor Rasmus Grønborg Bak Skovrider Bestyrelsen Peter Mouritzen Finn Korgaard Jørgen Bladt Formand Næstformand Ole Iversen Bo Michael Ravn Niels Andreasen Frode Mogensen 6 76

5 Til medlemmerne i PÅTEGNING Til medlemmerne PÅ ÅRSREGNSKABET i Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret , PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis Ledelsens og noter. ansvar Årsregnskabet for årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne Ledelsens kontrol, ansvar som ledelsen for årsregnskabet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig Ledelsen har fejlinformation, ansvaret for udarbejdelsen uanset om denne af et skyldes årsregnskab, besvigelser der giver eller fejl. et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden Revisors væsentlig fejlinformation, ansvar uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere ansvar krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder eti- Revisors Vores ske krav ansvar samt er planlægger at udtrykke og en udfører konklusion revisionen om årsregnskabet for at opnå høj på grad grundlag af sikkerhed af vores for, revision. årsregnskabet Vi har udført er uden revisionen væsentlig i overensstemmelse fejlinformation. med internationale standarder om revi- om sion og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske revision krav samt omfatter planlægger udførelse og udfører af revisionshandlinger revisionen for at for opnå at opnå høj grad revisionsbevis af sikkerhed for for, beløb om En og årsregnskabet oplysninger er i årsregnskabet. uden væsentlig De fejlinformation. valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om En revision denne skyldes omfatter besvigelser udførelse af eller revisionshandlinger fejl. Ved risikovurderingen for at opnå overvejer revisionsbevis revisor for intern beløb og kontrol, oplysninger der relevant i årsregnskabet. for foreningens De valgte udarbejdelse revisionshandlinger af et årsregnskab, afhænger der af revisors giver et vurderingvisende herunder billede. Formålet vurdering hermed af risici er for at udforme væsentlig revisionshandlinger, fejlinformation i årsregnskabet, der er passende uanset ef- retter om omstændighederne, denne skyldes besvigelser men ikke eller at udtrykke fejl. Ved en risikovurderingen konklusion om effektiviteten overvejer revisor af foreningens kontrol, interne der er kontrol. relevant En for revision foreningens omfatter udarbejdelse endvidere af vurdering et årsregnskab, af, om ledelsens der giver valg et ret- af intern regnskabspraksis visende billede. Formålet er passende, hermed om er ledelsens at udforme regnskabsmæssige revisionshandlinger, skøn der er er rimelige passende samt efter omstændighederne, samlede præsentation men af ikke årsregnskabet. at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forenin- den gens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis Det er vores opfattelse, er passende, at det om opnåede ledelsens revisionsbevis regnskabsmæssige er tilstrækkeligt skøn er og rimelige egnet samt som den grundlag samlede for vores præsentation konklusion. af årsregnskabet. Konklusion for regnskabsåret i overensstemmelse med Konklusion årsregnskabsloven. UDTALELSE for regnskabsåret OM LEDELSESBERETNINGEN i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget UDTALELSE yderligere OM handlinger LEDELSESBERETNINGEN i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse Vi har i henhold med årsregnskabet. til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse den med 8. september årsregnskabet Aalborg, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Aalborg, den 8. september 2014 Beierholm Statsautoriseret Henrik Bjørn Revisionspartnerselskab Statsaut. revisor Henrik Bjørn Statsaut. revisor Det Revisionen er vores har opfattelse, ikke givet at anledning det opnåede til forbehold. revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

6 Til medlemmerne i Resultatopgørelse 2013/ /13 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Note DKK t.dkk Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret Konsulentafdelingen , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 1 Konsulenthonorar Kontingentindtægter Ledelsens ansvar for årsregnskabet Dækningsbidrag, konsulentafdelingen Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden Entreprenørafdelingen væsentlig Udført arbejde fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl Arbejdslønninger (A-løn) Entreprenører (B-løn) Revisors Andre omkostninger ansvar Vores Dækningsbidrag ansvar er at entreprenørafdelingen udtrykke konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revi sion og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 2 Indkøbsafdelingen årsregnskabet Salg af planter og er materialer uden væsentlig fejlinformation Køb af planter og materialer En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og Dækningsbidrag oplysninger i årsregnskabet. indkøbsafdelingen De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 3 om Salgsafdelingen denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende Salg af træ billede. og grønt Formålet m.v. hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter Køb omstændighederne, af træ og grønt m.v. men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af Dækningsbidrag salgsafdelingen regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Dækningsbidrag i alt Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Resultatopgørelse Konklusion for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 2013/ /13 Note DKK t.dkk 4 UDTALELSE Personaleomkostninger OM LEDELSESBERETNINGEN Øvrige administrationsomkostninger Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på Administrationsomkostninger i alt denne Resultat baggrund før afskrivninger vores opfattelse, og renter at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 368 med årsregnskabet. 6 Afskrivning på driftsmidler Resultat af primær drift Aalborg, den 8. september Beierholm Finansielle indtægter Statsautoriseret Finansielle omkostninger Revisionspartnerselskab Resultat før skat Henrik Skat af årets Bjørn resultat Statsaut. revisor Årets resultat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

7 Til medlemmerne i Balance AKTIVER PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Note DKK t.dkk Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis Hestvang, og noter. projekt Årsregnskabet nordmannsgran udarbejdes efter årsregnskabsloven Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Ledelsens ansvar for årsregnskabet 11 Ledelsen Værdipapirer har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 442 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden Finansielle anlægsaktiver i alt væsentlig Anlægsaktiver fejlinformation, i alt uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl Varebeholdninger Revisors ansvar Varebeholdninger i alt Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. 12 Tilgodehavender Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder eti- Igangværende arbejder Andre tilgodehavender ske Periodeafgrænsningsposter krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 38 årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Tilgodehavender i alt En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb Omsætningsaktiver i alt og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, Aktiver herunder i alt vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Konklusion Balance for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. PASSIVER Note DKK t.dkk UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Kapitalkonto Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på Egenkapital i alt denne Pengeinstitutter baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse Skyldig moms med årsregnskabet Selskabsskat Diverse kreditorer Aalborg, Skyldige feriepenge den 8. september Feriepengeforpligtelse Beierholm Skyldige pensioner Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Henrik Bjørn Statsaut. Passiver revisor i alt Eventualforpligtelser 15 Sikkerhedsstillelser Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

8 . Budget 2015/2016 samt oversigt over seneste års resultater. Resultat Resultat Resultat Resultat Rev. Budget Budget 2010/ / / / / /2016 Medlemskontingent Div. Honorarer Statstilskud DB. KONSULENTAFD Udført arbejde DB ENTREPRISE Salg træ DB TRÆSALG Salg pyntegrønt DB PYNTEGRØNT Salg planter, gødn., matr DB DIV. MATR Omsætning i alt DB I ALT Administration Finansiering, afskr Ekstraordinære indt/udg DRIFTSRESULTAT Skat af årets resultat EGENKAPITAL ULTIMO Salg, nål kbm Salg, løv kbm Salg, flis (løv+nål) kbm Salg, juletræer stk Salg, klippegrønt kg Planter, NGR stk Planter, øvrige stk Medlemsareal, ultimo ha Medlemsantal, ultimo stk

9

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere