ØSTKRAFT Net A/S Skansevej 2, Postboks 9, 3700 Rønne Telefon Telefax Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTKRAFT Net A/S Skansevej 2, Postboks 9, 3700 Rønne Telefon 56 930 930 Telefax 56 930 971 E-mail: oestkraft@oestkraft.dk Hjemmeside: www.oestkraft."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007

2 ØSTKRAFT Net A/S Skansevej 2, Postboks 9, 3700 Rønne Telefon Telefax Hjemmeside: Forsidebillede: Den dygtige atlet Anna Holm Jørgensen, som bl.a. sponseres af Østkraft, satte i 2007 en af de flotteste rekorder i Almindingsløbets historie. Det lykkedes Anna at skære hele 43 sekunder af den hidtidige rekord. Foto: Allan Rieck Burgundia tryk

3 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger Formandens beretning Årsrapport ØSTKRAFT Net A/S Tekniske ressourcer Årsrapport ØSTKRAFT Produktion A/S Produktionsanlæg Årsrapport ØSTKRAFT Forsyning A/S Årsrapport ØSTKRAFT EnergiService A/S Hoved- og nøgletal for koncernen Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Moderselskab. Resultatopgørelse for Moderselskab. Balance pr. 31. december Koncernregnskab. Resultatopgørelse for Koncernregnskab. Balance pr. 31. december Koncern. Pengestrømsopgørelse for Moderselskab. Noter Koncern. Noter Menneskelige ressourcer

4 Selskabsoplysninger Selskabsnavn: Østkraft Net A/S Hjemstedsadresse: Skansevej Rønne Hjemstedskommune: Bornholms Regionskommune CVR-nummer: Selskabets bestyrelse: Leif Olsen (formand) Tonny Jensen (næstformand) Lotte Helms Kjær Thomas Thors Kirsten Juni Lisbeth Bøggild Jacob Kjøller Jane Agregaard Mortensen Finn Thomsen Jan Damkilde Christensen Lars Østergaard Selskabets direktion: Selskabets revisor: Poul-Erik Sjøberg Bornholms Revision Tornegade 4, 1. sal 3700 Rønne 2

5 Formandens beretning Året 2007 har for Østkraft-koncernen været præget af fortsat højt aktivitetsniveau og skelsættende muligheder. Som nærværende årsrapport viser, så er også det økonomiske udbytte for koncernen tilfredsstillende. I 2007 har vi etableret et 15 MW-reservekraftanlæg. Anlægget vil ikke kunne udelukke blackout ved eventuelt nyt brud på søkablet, men det vil betyde, at forsyningen hurtigere kan reetableres. Reservekraftanlægget vil derudover kunne supplere det øvrige produktionsudstyr, hvilket er nødvendigt ved ø-drift i længere perioder. Det har naturligvis været vigtigt for koncernen, at Østkraft fik opgaven med dette reservekraftanlæg. Jeg kan konstatere, at den i 2003 fastlagte strategi for Østkraft-koncernen med udgangen af 2007 stort set er realiseret. Det har været 5 år med mange spændende projekter. Det er bestyrelsens ønske, at Østkraft-koncernen fortsat udvikler sig til gavn for ejerne, lokalsamfundet og medarbejderne. Derfor er der i 2007 også påbegyndt et arbejde med at fastlægge Strategi 2, som skal være rammen om udviklingen fremadrettet, og som forhåbentlig giver mulighed for nye mål for koncernen. Østkraft-koncernen har igennem mange år haft et godt samarbejde med Energi Randers. De to koncerner har mange fællestræk, og der er således et godt grundlag for bl.a. samhandel og vidensudveksling på forskellige organisatoriske niveauer. I 2007 fremsatte Energi Randers et tilbud om køb af 49 % af ØSTKRAFT Net A/S. Ejeren (Bornholms Regionskommune) valgte at afvise tilbuddet, hvilket bestyrelsen i ØSTKRAFT Net A/S har taget til efterretning; den nævnte Strategi 2 har derfor som forudsætning, at Østkraftkoncernen fortsætter som selvstændig koncern ejet af Bornholms Regionskommune. Jeg ser dog stadig store muligheder for at fortsætte det praktiske samarbejde til glæde for såvel Østkraft som Energi Randers. Det af Østkraft-koncernen delvist ejede datterselskab BIOKRAFT A/S har været meget i offentlighedens fokus i Selvom Biokraft ikke fylder meget i Østkraft-koncernen, er det dog med stor tilfredshed, at jeg kan notere mig, at udviklingen i Biokraft går den rette vej har trukket store veksler på Østkraft-koncernens personale på alle niveauer. Jeg vil også her i årsrapporten fremhæve den store betydning, som vores ansattes engagement, dygtighed og loyalitet har for de opnåede resultater, nu og fremover. Leif Olsen Formand 3

6 Årsrapport ØSTKRAFT Net A/S Ledelsens beretning Udviklingen i omverdenen i 2007 Det offentlige og politiske fokus på miljø- og klimaforhold er fortsat med uformindsket styrke igennem Det er således ofte emner som CO 2, vind-, bio- og bølgeenergi samt transport baseret på el og brint osv., der præger dagsordenen inden for energiområdet. FN s klimaaftale fra Kyoto trådte i kraft i 2005, hvorefter intentionen bl.a. er, at aktører i energibranchen flytter investeringer over i retning af øget energieffektivitet, vedvarende energi samt CO 2 -venlige løsninger. København er vært for et klimatopmøde i 2009, som ventes at kunne medføre yderligere stramninger af miljøkravene. Den danske energibranche står på spring for at investere i området, men én af forudsætningerne er naturligvis, at de økonomiske randbetingelser er tilstrækkelig attraktive har ligesom de foregående år været præget af sammenlægninger og fusioner inden for elbranchen. I Vendsyssel fusionerede selskaberne BOE og HHE og dannede selskabet Nyfors. Strategien bag fusionen er ifølge direktør Henrik Mentz, Nyfors, at bruge omkostningsbesparelserne og de øgede kompetencer til at skabe fornyelse, som skal komme kunderne til gode. Hillerød Kommune valgte i 2007 at sælge deres elselskab Hillerød Elforsyning. 4 selskaber var interesserede, og Energi Randers kom med det bedste tilbud, som økonomisk lød på 150 millioner kroner. Handlen sikrer Energi Randers bedre mulighed for ekspansion og udvikling på det østdanske energimarked. Endelig blev Danmarks fjerdestørste energiselskab en realitet, da det i december 2007 blev besluttet at fusionere NRGi og Energi Horsens. Navnet på det nye selskab er NRGi, og sammenlægningen sker som kulmination på et mangeårigt og tæt samarbejde mellem de to selskaber. Det nye selskab får en kundemasse på godt elkunder og en budgetteret omsætning på 1,9 mia. kr. Medarbejderudvikling Østkraft har i 2007 på koncernbasis haft en stigning i antallet af medarbejdere til 100 årsværk mod 96 året før. Da energisektoren er genstand for løbende udvikling og forandringer, er det afgørende, at både nye og eksisterende medarbejdere besidder de nødvendige kompetencer. Der er i 2007 gennemført kurser af forskellige typer, herunder naturligvis det lovpligtige L-AUS-kursus. Da tilstedeværelsen af den rigtige viden er afgørende for den fremtidige udvikling, vil koordineringen af uddannelsestilbud blive styrket i 2008, således at medarbejdere og ledelse også fremadrettet sikres de nødvendige kompetencer. 4

7 Økonomiske forhold Selskabets formål er at drive netvirksomhed og transmissionsvirksomhed i henhold til bevilling. Selskabets bevillingsområde er hele Bornholm. Under ledelse af selskabets direktør er der ansat 100 medarbejdere. Selskabet leverer administrative tjenesteydelser til de tre 100 %-ejede datterselskaber ØSTKRAFT Forsyning A/S, ØSTKRAFT Produktion A/S og ØSTKRAFT EnergiService A/S samt til det delvist ejede BIOKRAFT A/S. Årets resultat for moderselskabet udviste en omsætning på 118,3 mio. kr. og et overskud på 24,3 mio. kr. Årets omsætning og indtjening vurderes som værende tilfredsstillende. For koncernen er årets resultat 20,9 mio. kr. af en nettoomsætning på 285,0 mio. kr. Dette giver en overskudsgrad på 9,6 %, hvilket betegnes som tilfredsstillende. Der er efter regnskabets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Netvirksomhed Der er i 2007 fortsat blevet arbejdet med idriftsættelsen af nyt fjernkontrolanlæg, som via virksomhedens bredbåndsnet gør det muligt at fjernstyre hele øens 60/10 kv-ledningsanlæg fra vagtcentralen i Rønne. Det gamle SRO-anlæg blev i denne forbindelse sat ud af drift i 2007 efter at have kørt parallelt med det nye fjernkontrolsystem i en testperiode. I 2008 vil det udfasede SRO-anlæg blive afmonteret el-nettet. I forbindelse med etablering af reservekraftanlæg i Rønne har ØSTKRAFT Net A/S forestået det arbejde, der ligger i tilslutningen til nærmeste 60/10 kv-transformerstation, herunder etablering af fjernkontrolstyring. Anlægsvirksomhed Der er idriftsat 4 stk. nye 10/0,4 kv-transformerstationer. 25 stk. transformerstationer er udskiftet med moderne kompaktstationer. Som led i den løbende kabellægning af ØSTKRAFT Net A/S net er der kabellagt 38 km 10 kv-kabel og 28 km lavspændingskabel. Drift På højspændingsnettet har der været 2 fejl på 60 kv-nettet og 32 fejl på 10 kv-nettet. 60 kv-fejlene fordeler sig med 1 fejl på 60/10 kv-afbryderen i Bodilsker og 1 fejl på produktionsværket, hvor et signalkabel blev beskadiget. 10 kv-fejlene fordeler sig med: - 8 fejl på kabler - 7 fejl på luftledninger - 11 fejl på afbrydere og sikringer - 6 fejl på andet 5

8 6 3 ud af 12 stk. 10 kv-kabler udlagt fra ny reservekraftbygning til 60/10 kv-transformerstation.

9 Koncernoversigt ØSTKRAFT Net A/S ejer hele aktiekapitalen i ØSTKRAFT Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne ØSTKRAFT Forsyning A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne ØSTKRAFT EnergiService A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne Derudover er ØSTKRAFT Produktion A/S medejer af BIOKRAFT A/S. Investeringsaktivitet De foretagne investeringer på koncernbasis omfatter kabellægning, fjernkontrolanlæg, vindmøller, biogasanlæg mv. Investeringerne foretages for at øge forsyningssikkerheden, bidrage til den lokale udvikling samt skabe et fornuftigt afkast til virksomhedens ejer. Investeringer, ØSTKRAFT Net A/S samt associerede selskaber År 2006 År 2007 År 2008 (prognose) 138 mio. kr. 97 mio. kr. 89 mio. kr. Kabellægning Kabellægningen af 0,4 kv- og 10 kv-luftledninger følger fortsat den overordnede plan. Ved udgangen af 2007 er 74 % af lavspændingsnettet samt 72 % af højspændingsnettet kabellagt. Projektet med at omlægge luftledninger til kabler i jorden forventes at løbe over 10 år. Bredbånd Udbygningen af bredbåndsnettet sker fortsat i takt med kabellægningen. Der er ikke indgået aftaler, som i sig selv har medført udbygning af bredbåndsnettet, hvilket er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Den kapacitet, som endnu er ledig på det etablerede bredbåndsnet, udbydes som hidtil til interesserede samarbejdspartnere. Energirådgivning For at opfylde de energipolitiske målsætninger, som sættes fra centralt hold, har ØSTKRAFT Net A/S også i 2007 udført en række aktiviteter inden for området energirådgivning. De forskellige aktiviteter omfatter bl.a. uddeling af trykt materiale, udlån af elsparepærer, personlig rådgivning samt samarbejde med øens biblioteker om udlån af energimålere. På koncernens fælles hjemmeside er energirådgivningen også et vigtigt element. I 2007 er der indkøbt et pc-program kaldet Tjekenergien. Programmet er lagt ud til fri afbenyttelse på koncernens hjemmeside og kan hjælpe forbrugerne med at holde styr på energiforbruget. 7

10 ØSTKRAFT Net A/S deltog i september 2007 med en stand i en miljø- og energimesse i Kyllingemoderen. Messen, som tiltrak mange besøgende, blev arrangeret af bl.a. Bornholms Regionskommune (Agenda 21). På Østkrafts stand kunne man bl.a. se en varmepumpe i funktion, energimålere og det nyeste inden for elsparepærer og diodeløsninger. Man kunne også prøve selv at producere energi på en cykel, for på egen krop at opleve hvad det eksempelvis kræver at drive en 60 watt-glødepære. For at udvikle energirådgivningen fremadrettet er der ultimo 2007 indgået aftale med et eksternt firma om at være behjælpelig med at styrke kompetencen og afvikle ventelister for energirådgivning. Det praktiske samarbejde påbegyndes primo ØSTKRAFT Net A/S messestand på miljø- og energimessen i Kyllingemoderen i Almindingen. 8

11 Tekniske ressourcer 60/10-kV hovedtransformerstationer Idriftsat Navn Transformere Udgående Stk. kva 10 kv-linier 60-kV net 1959 Olsker Bodilsker Aakirkeby Østerlars Snorrebakken Hasle Nexø Rønne Syd Allinge Svaneke Viadukten Rønne Nord Poulsker Vesthavnen Gudhjem I alt 15 stationer kv-anlæg på højspændingsværket 9 Udgående 10 kv-linier i alt 91 9

12 Ledningsanlæg i km Højspænding Lavspænding Luftledning Kabel Luftledning Kabel I alt km 60 kv 10 kv 60 kv 10 kv I alt km Pr Pr Pr Pr /0,4 kvtransformerstationer Trans- Transformere Gennemsnitligt former- kva kva antal forbrugere stationer Antal i alt i gennemsnit pr. station Pr * Pr * Pr * Pr * *Inkl. industristationer. Antal målere:

13 Årsrapport ØSTKRAFT Produktion A/S ØSTKRAFT Produktion A/S ØSTKRAFT Produktion A/S (ØKP) udøver elproduktion efter bevilling i henhold til elloven af 2. juni ØKP har i regnskabsåret: Ydet reservekapacitet til Bornholm Leveret varmebunden elproduktion til elmarkedet Leveret kondensproduktion til Energinet.dk som systemydelser Leveret varme til Rønne Vand- og Varmeforsyning Forestået drift af ØKP s vindmøller Leveret regulerkraft til Energinet.dk Med en nettoomsætning på 79,0 mio. kr. er årets resultat 16,6 mio. kr., hvilket anses for tilfredsstillende. Økonomi Drift Den samlede produktion (varmebunden og kondens) var 42,7 GWh, vindmøller 34,3 GWh (i 2006 henholdsvis 65,5 GWh og vindmøller 21,3 GWh). Den samlede varmeproduktion udgjorde 356,9 Tj (377,5 Tj i 2006). Brændselsforbruget var: Kul t t t Fuel t t t Diesel 282 t 297 t 281 t Biomasse t t t Der er i 2007 produceret t kulslagge (2006: t) t kulaske (2006: t) Dette er enten nyttiggjort eller afsat til videre bearbejdning. Særlige forhold Reservekraftanlæg Der er i 2007 foretaget en række uvarslede maksimumprøver på anlæggene, som alle blev gennemført tilfredsstillende. Der er sket ændringer på produktionsanlæg i form af idriftsættelse af nyt reservekraftanlæg. Det nye anlæg har en installeret kapacitet på 15 MW. ØKP s Blok 6 har også i regnskabsåret 2007 produceret elektricitet på markedsvilkår. Derudover er der igennem 2007 leveret serviceydelser til BIOKRAFT A/S i form af personale. Der er i 2007 opført og idriftsat et nyt reservekraftanlæg i tilknytning til ØSTKRAFT Produktions øvrige anlæg på Rønne Havn. Det nye produktionsanlæg kaldes i daglig tale Blok 7 og består af 10 identiske dieselaggregater, som med kort varsel kan levere en samlet effekt på 15 MW. Blok 7 skal ved normal drift yde regulerkraft til det samlede østdanske elnet i samarbejde med Energinet.dk. Anlægget kan derudover også yde reservekapacitet til Bornholm, såfremt importen fra Sverige skulle blive afbrudt. Dermed opnår bornholmske virksomheder og husstande en væsentlig forbedret forsyningssikkerhed ved driftsforstyrrelser på søkablet mellem Sverige og Bornholm. 11

14 Ét af ti dieselaggregater løftes på plads i den nyopførte maskinhal. Styringsrummet i Blok 7 under opbygning. 12

15 Værkstedsbygning Med ønsket om mere tidssvarende rammer for medarbejderne på produktionsværket har en ny værkstedsbygning igennem nogen tid været overvejet. Beslutningen blev truffet endeligt i 2006, hvorefter nedrivning af eksisterende værkstedsbygning kunne påbegyndes i starten af Projektet har medført, at en del personale i en periode arbejder fra midlertidige arbejdspladser, indtil den nye værkstedsbygning efter planen står færdig i første halvår af Vindmøller ØSTKRAFT Produktion A/S idriftsatte i år 2006 to nye vindmølleparker i henholdsvis Vysteby nær Hasle og Kalby nær Aakirkeby. De nye vindmølleparker har en samlet effekt på 11,25 MW og har betydet, at ØKP i regnskabsåret har produceret en rekordstor mængde vindbaseret energi. Rundt regnet svarer den vindproducerede energimængde til, at ØKP s vindmøller i 2007 dækkede ca husstandes elforbrug. Det er ambitionen at installere yderligere vindkapacitet på Bornholm. Der er derfor i 2007 søgt efter egnede opstillingssteder på Bornholm. To mulige lokationer er identificeret, hvorpå der kan opstilles i alt 6 nye vindmøller. Ved regnskabsårets afslutning udestår en dialog med de relevante myndigheder, inden den videre projektering kan fortsætte. BIOKRAFT A/S ØSTKRAFT Produktion A/S ejer en del af selskabet BIOKRAFT A/S, som står bag Danmarks første højteknologiske biogasanlæg. Byggeprojektet blev påbegyndt i 2005, og i 2006 blev den første biomasse tilført, hvorefter gas- og elproduktionen kunne påbegyndes. I 2007 blev det samlede anlæg afleveret fra leverandøren til BIOKRAFT A/S. Afleveringsdatoen blev rykket frem flere gange grundet vanskeligheder hos leverandøren. Den forsinkede levering har medført nogle omkostninger, som ikke oprindeligt var budgetteret, hvorfor selskabets økonomi er påvirket i negativ retning. Anlægget kan på årsbasis producere op til MWh elektricitet, tons PKS-gødning, tons P-gødning samt tons N-gødning. I indkørings- og idriftsættelsesfasen vil produktionen dog være reduceret i forhold til normal drift. Der er sideløbende med projektets start oprettet en hjemmeside med adressen med den hensigt at informere naboer og andre interessenter. Hjemmesiden indeholder nu ca. 100 billeder fra byggefasen, og af hjemmesidens besøgsstatistik kan det ses, at der er stor interesse for projektet. 13

16 Den nu tidligere værkstedsbygning under nedrivning, januar Rejsegilde på ny værkstedsbygning den 27. november

17 Produktionsanlæg GL. DAMPVÆRK 1 stk. B&W-kedel. Oliebrændere. 27 ato, 45 t damp/time. 425 C stk /6.500 kw STAL-turbine m. generatorer på tilsammen kva ved 10,5 kv stk /7.500 kw STAL-turbine m. generatorer på tilsammen kva ved 10,5 kv Ombygget 1991 til kva el/ kw varme DIESELVÆRKET 1 stk HK dieselmotor, Mirrlees National, med kva Brush-generator stk HK dieselmotor, Mirrlees National, med kva Brush-generator stk HK dieselmotor, Mirrlees Blackstone, med kva Brush-generator stk HK dieselmotor, Mirrlees Blackstone, med kva Brush-generator BLOK 5 1 stk. Vølund-kedel. Oliebrændere. 66 ato, 105 t damp/time. 505 C stk. Brown Boveri-turbine m. generator på kva ved 10,5 kv BLOK 6 Kedel: Vølund Energy Systems Dampmængde: 140 t/h (39 kg/s) Kedellast: % % - Damptryk bar 80 bar - Damptemperatur C 525 C Brændsel: - Ved kedellast 0-65 % Kul - Ved kedellast %.... Olie Brændselsforbrug: Kul ved 65 % kedellast: ,7 t/h Olie ved 100 % kedellast:... 9,5 t/h Turbiner: ABB Eleffekt (brutto)/varmeeffekt: - Modtryksdrift MW/35 MW - Udtagsdrift MW/35 MW - Kondensationsdrift MW/0 MW Generator: ABB Effekt: ,8 MVA Spænding: ,5 kv Omdrejningstal: omdr./min BLOK 7 10 stk HK dieselmotorer, Mitsubishi, med kva Leroy Somer-generatorer VINDMØLLER 3 stk. Vestas V80 a kw stk. Vestas V66 a kw stk. Vestas a 225 kw stk. Vestas a 225 kw BIOKRAFT A/S 2 stk. Jenbacher-gasmotorer a kw

18 Årsrapport ØSTKRAFT Forsyning A/S ØSTKRAFT Forsyning A/S Med baggrund i elforsyningsloven af 2. juni 1999 har ØSTKRAFT Forsyning A/S (ØKF), som forsyningspligtig virksomhed, til formål at tilbyde forbrugerne i forsyningspligtområdet kommerciel elektricitet. ØKF har i 2007 tilbudt forskellige typer elaftaler, og antallet af kunder har været forholdsvist stabilt i forhold til Produkter Der er i 2007 ikke sket ændringer i de produkter, ØSTKRAFT Forsyning A/S tilbyder. Kunder, hvis elforbrug aflæses på årsbasis, tilbydes således det fleksible kvartalsprisprodukt kaldet BASIS. Storkunder med et årligt forbrug over kwh tilbydes ud over BASIS-produktet også fastprisproduktet SPAR12 med en aftalelængde på 12 måneder. Endelig tilbydes kunder, hvis elforbrug aflæses på timebasis, at blive afregnet efter den aktuelle timespotpris med tillæg for balanceomkostninger, administration mv. Indkøbspolitik Der er i 2007 ikke indført nye myndighedskrav for så vidt angår de produkter, ØSTKRAFT Forsyning A/S skal tilbyde. Dog er vilkårene for BASIS-produktet varslet ændret med virkning fra 2. kvartal Der er også i 2007 blevet arbejdet på at identificere områder i indkøbspolitikken, som kan optimeres. Dette har resulteret i ændringsforslag, som kan implementeres i løbet af ØKF følger naturligvis det produktudvalg, som tilbydes af andre elhandelsselskaber, og branchens produktudvikling foregår især inden for området grøn el. Kampagneaktivitet For at øge tilgangen af nye kunder er der i 2007 gennemført en salgskampagne primært målrettet privatkunder uden for Bornholm. Tilgangen af nye kunder på baggrund af kampagnen var ikke overvældende, men kampagnen var virksomhedens første af denne type, og som følge heraf har den især bidraget med et erfaringsgrundlag. Det er således forventningen, at der fremadrettet iværksættes yderligere kampagner af forskellig art. Sponsorsamarbejde Samarbejdet imellem ØSTKRAFT Forsyning og NaturBornholm forløb også i 2007 til begge parters fulde tilfredshed. NaturBornholm satte rekord i antal besøgende, idet over gæster besøgte oplevelsescenteret i Sponsorsamarbejdet videreføres i 2008, hvor ØSTKRAFT Forsyning fortsat vil blive præsenteret på positiv vis over for de mange besøgende på NaturBornholm samt i natur- og kulturattraktionens markedsføringskanaler. Foruden NaturBornholm sponseres bl.a. atleten Anna Holm Jørgensen, som har løb som primær disciplin. Anna Holm Jørgensen er opvokset på Bornholm, og ved sine deltagelser i bl.a. de danske ungdomsmesterskaber i løb har hun vundet guld 17 gange. Det har også været muligt at sponsere et udslagssted i Bornholms Golf Klub samt yde et bidrag til arrangementet Bornholms nytårskoncerter, som blev arrangeret i det nedlagte elektricitetsværk i Rønne. 16

19 Årsrapport ØSTKRAFT EnergiService A/S ØSTKRAFT EnergiService A/S ØSTKRAFT EnergiService A/S (ØKES) blev etableret ved udgangen af 2003 og beskæftiger sig med forretningsområderne udendørsbelysning, el-kontraktkunder og bredbåndsaktiviteter. Udendørsbelysning Det er i 2007 lykkedes ØKES at udvide forretningsområdet udendørsbelysning, også kaldet facility management. Med virkning fra 1. januar 2007 har virksomheden således overtaget ansvaret for drift og vedligehold af offentlig gadebelysning, ekskl. havne, på hele Bornholm. Opgaven bliver som hidtil løftet i et tæt samarbejde med private installatører. Overtagelsen giver en økonomisk gevinst for Bornholms Regionskommune, som fortsat ejer gadebelysningen. Østkraft forventer, at det gode match med eksisterende aktiviteter samt stordriftsfordele på sigt også vil give en gevinst for selskabet. El-kontraktkunder Der har i 2007 været et stabilt antal erhvervskunder med el-aftale hos ØSTKRAFT EnergiService A/S. Der har således ikke været væsentlig til- eller afgang af kunder i løbet af året. Der er indkøbt og idriftsat ny handelsplatform, som smidiggør tilbudsgivning og handel samt muliggør nye serviceløsninger for kunderne. Bredbånd Der er i årets løb indgået BtB-aftaler om udlejning af kapacitet på det etablerede bredbåndsnet. Disse aftaler supplerer bl.a. de to aftaler, som tidligere er indgået med Bornholms Regionskommune vedrørende fiberforbindelser imellem øens rådhuse og kommunens institutioner. Aktiviteterne inden for forretningsområdet bredbånd er desværre hæmmet af gældende lovgivning, som ikke tillader kommunalt ejede energiselskaber at investere i selvstændige udgravninger til bredbåndsnet. 17

20 Hoved- og nøgletal for koncernen t.kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat *) Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto (2.205) (2.276) Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver Medarbejdere Gennemsnitlig antal heltidsansatte medarbejdere (koncern) Gennemsnitlig antal heltidsansatte medarbejdere (moderselskab) Nøgletal Overskudsgrad (Res.f. fin.poster / Nettoomsætning) ,1 7,5 2,3 8,4 9,6 Afkastningsgrad (Res. f. fin.poster / Balancesum).. 1,9 1,7 0,5 2,1 2,1 Egenkapitalandel (Egenkapital / Balancesum) ,5 89,3 88,2 82,1 74,3 Forrentning af egenkapitalen (Årets resultat / Egenkapital) ,8 1,6 0,8 1,8 2,2 *) Selskabet har med virkning fra og med 2006 opstillet resultatopgørelsen efter den funktionsopdelte beretningsform, mod hidtil artsopdelt beretningsform. Sammenligningstallene for Bruttoresultatet for årene 2003, 2004 og 2005 er ikke tilrettet. 18

21 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2007 for ØSTKRAFT Net A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, gældende regnskabsstandarder samt selskabets vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af moderselskabets og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rønne, den 8. april 2008 I direktionen Poul-Erik Sjøberg I bestyrelsen Leif Olsen Tonny Jensen (formand) (næstformand) Lisbeth Bøggild Kirsten Juni Jacob Kjøller Lotte Helms Kjær Thomas Thors Jane Agregaard Mortensen Finn Thomsen Jan Damkilde Christensen Lars Østergaard Revisionspåtegning Til aktionærerne i ØSTKRAFT Net A/S. Vi har revideret årsrapporten for Østkraft Net A/S for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten. Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Rønne, den 8. april 2008 Bornholms Revision Jens-Otto A. Sonne Jesper Kofoed Blem statsautoriserede revisorer 19

22 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for ØSTKRAFT Net A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed (koncern). Selskabets resultatopgørelse er opstillet efter den funktionsopdelte beretningsform. Hidtil anvendtes den artsopdelte beretningsform ved opstilling af resultatopgørelsen. Sammenligningstallene for 2006 er tilrettet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen medtages i resultatopgørelsen i det år, hvor levering og fakturering finder sted. Andre driftsindtægter og driftsudgifter Andre driftsindtægter og driftsudgifter indeholder regnskabsposter af sekundær driftsmæssig betydning i forhold til virksomhedernes primære drift. Selskabsskatter Skat af årets indkomst udgiftsføres med 25% af virksomhedens resultat under hensyntagen til ikke skattepligtige indtægter og udgifter. Selskabet er tilsluttet a-conto skatteordningen. Eventualskat opføres under hensættelser med 25% af forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi af såvel omsætningsaktiver som anlægsaktiver. Balancen Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Ejendommene opføres til deres oprindelige anskaffelsesværdier med fradrag af 2% bygningsafskrivning årligt fra anskaffelsesåret. Mindre ombygningsomkostninger, der ikke anses for at give varig værdiforøgelse, udgiftsføres. Materielle anlægsaktiver med en anskaffelsespris under kr udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Kapitalandele i datterselskaber Kapitalandele værdiansættes efter indre værdimetode (equitymetoden). I moderselskabet indtægtsføres kapitalandelenes resultat efter skat. Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer værdiansættes til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne låneprovenue med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Nettoopskrivning af datterselskaber Forskellen mellem den regnskabsmæssige anskaffelsessum af datterselskaberne og disse indre værdi pr. statustidspunktet, optages i en særlig reserve i selskabets egenkapital. Koncernregnskab Koncernregnskabet udarbejdes ved sammenlægning af ensartede beløb. Interne mellemregninger elimineres ved sammenlægningen. Renteswapaftale Koncernen anvender renteswap s til at fastlåse renten på et bevilget banklån med variabel rente. De løbende afregninger medregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt ved optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider: Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. 20

23 Moderselskab Resultatopgørelse for tiden 1. januar december 2007 Note kr. i t. kr. Nettomsætning Produktionsomkostninger ,2 ( ) (89.820) Bruttoresultat Distributionsomkostninger ,2 ( ) (12.907) Administrationsomkostninger ,2 ( ) (6.360) Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster og datterselskaber (23) Resultatandele i datterselskaber Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger ( ) (2.235) Resultat før skat Skat af årets resultat Udskudt skat ( ) Årets resultat Der foreslås disponeret således: Overført fra overført overskud 1. januar Årets resultat Overført fra reserve for datterselskaber Til disposition Disponeret således: Overført til overskud 31. december Overført til reserve for datterselskaber Forslag til udbytte Disponeret i alt

24 Moderselskab Balance pr. 31. december 2007 Aktiver 31/12 31/ Note kr. i t. kr. Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver: 2 Ejendomme Fordelingsnet Driftsmidler Anlæg under udførelse Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandele i datterselskaber Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdninger Tilgodehavender: Tilgodehavende fra salg Mellemregning BIOKRAFT A/S Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

25 Moderselskab Balance pr. 31. december 2007 Passiver 31/12 31/ Note kr. i t. kr. Egenkapital: Selskabskapital Reserver: Opskrivninger af aktiver Reserve for værdireg. af renteswap i datterselskaber Nettoopskrivning af kapitalandele i datterselskaber Overført resultat Foreslået udbytte for året Egenkapital i alt Hensættelser: Udskudt skat Gæld: Langfristet gæld: Bankgæld Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Modtagne forudbetalinger Leverandører af varer og tjenesteydelser Mellemregning ØSTKRAFT Produktion A/S Mellemregning ØSTKRAFT EnergiService A/S Mellemregning ØSTKRAFT Forsyning A/S Mellemregning BIOKRAFT A/S Anden gæld Gæld og hensættelser i alt Passiver i alt

26 Koncernregnskab Resultatopgørelse for tiden 1. januar december Note kr. i t. kr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger ( ) ( ) Bruttoresultat Distributionsomkostninger ( ) (32.522) Administrationsomkostninger ( ) (7.281) Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter ( ) (3.352) Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger ( ) (3.984) Resultat før skat Skat af årets resultat (365) Udskudt skat ( ) (3.598) Årets resultat for koncernen Minoritetens andel af årets resultat Årets resultat efter tillæg af minoritet

27 Koncernregnskab Balance pr. 31. december 2007 Aktiver 31/12 31/ Note kr. i t. kr. Anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver: CO 2 -kvoter Materielle anlægsaktiver: Ejendomme Kraftværk Fordelingsnet Produktionsanlæg Driftsmidler Anlæg under udførelse Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdninger Tilgodehavender: Tilgodehavende fra salg Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

28 Koncernregnskab Balance pr. 31. december 2007 Passiver 31/12 31/ Note kr. i t. kr. Egenkapital: 9 Selskabskapital Reserver: Opskrivninger af aktiver Reserve for værdireg. af renteswap i datterselskaber Nettoopskrivning af kapitalandele i datterselskaber Overført resultat Foreslået udbytte for året Egenkapital i alt Minoritetens andel af egenkapitalen 31. december Egenkapital i alt inkl. minoritet Hensættelser: Udskudt skat Gæld: Langfristet gæld: Banklån Kortfristet gæld: Kortfristet del af langfristet gæld Selskabsskat Bankgæld Modtagne forudbetalinger Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Gæld og hensættelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Eventualposter mv Nærtstående parter

29 Koncern Pengestrømsopgørelse for i t. kr. i t. kr. Årets resultat Reguleringer: Tilbageførsel af poster uden likviditetspåvirkning Ændring i tilgodehavender (20.147) Ændring i varebeholdninger Forskydning i leverandører og anden gæld (16.334) Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat (535) (358) Pengestrømme fra Driftsaktivitet Køb af im- og materielle anlægsaktiver (96.996) ( ) Anlæg under opførelse (5.580) Salg af materielle anlægsakiver Pengestrømme fra Investeringsaktivitet ( ) ( ) Optagne lån Afdrag til kreditinstitutter (6.186) (4.754) Pengestrømme fra Finansieringsaktivitet Pengestrømme til Minoritet Ændring i likvider Likvide beholdninger pr. 1. januar Likvide beholdninger pr. 31. december Der forefindes således: Likvide beholdninger Værdipapirer Bankgæld (13.076) (10.991)

30 Moderselskab Noter kr. i t. kr. 1. Personaleudgifter: Gager og lønninger Pensioner Øvrige sociale udgifter Der er for år 2007 udbetalt vederlag til direktion og bestyrelsen på i alt Materielle anlægsaktiver Ejen- Fordelings- Driftsdomme anlæg midler Anskaffelsessummer pr. 1. januar Tilgang til kostpris Afgang til kostpris ( ) Anskaffelsessummer pr. 31. december Afskrivninger pr. 1. januar Tilbageførsel af foretagne afskrivninger ( ) Årets afskrivninger Afskrivninger pr. 31. december Balanceværdi pr. 31. december Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober Årets afskrivninger Ejendomme Fordelingsanlæg Driftsmidler Årets afskrivninger der indgår således: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger

31 3. Kapitalandele i datterselskaber: Anskaffelsessum pr. 1. januar Tilgang i året Afgang i året Anskaffelsessum pr. 31. december Opskrivning pr. 1. januar Årets resultat andel, datterselskaber Udbytte Regulering reserve renteswap Opskrivning pr. 31. december Bogført værdi pr. 31. december Skat af årets resultat: I resultatopgørelsen er udgiftsført kr vedrørende en øgning af den udskudte skat. 5. Periodeafgrænsningsposter: Det i regnskabet indregnede beløb vedrører hovedsageligt forudbetalt løn til selskabets ansatte for januar måned Egenkapital: Opskrivning af af aktiver/res. Netto- Selskabs- valutaswap, Overført kapital datterselskaber datterselskaber resultat Udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar Året resultatandel, datterselskaber Udbytte fra datterselskab ( ) Reserve renteswap, datterselskab Overskudsdisponering ( ) Egenkapital pr. 31. december

Foto: Østkraft. 321609 - niveau2

Foto: Østkraft. 321609 - niveau2 ÅRSRAPPORT 2008 ØSTKRAFT Net A/S Skansevej 2, Postboks 9, 3700 Rønne Telefon 56 930 930, Telefax 56 930 971 E-mail: oestkraft@oestkraft.dk Hjemmeside: www.oestkraft.dk Forsidebillede: Verdens hurtigste

Læs mere

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår CVR-nr. 31 81 62 11 Nærværende årsrapport for ØSTKRAFT Holding A/S for 2013 er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1 Årsrapport 2009/2010 Årsrapport 2010 Side 1 Nyopførte Energi Danmark-vindmøller ved Rens Hedegård, oktober 2010 Årsrapport 2010 Side 2 Indholdsfortegnelse Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14 ÅRSRAPPORT 21 CVR. nr. 11 39 49 14 Hoved & nøgletal 21 Resultatopgørelsen 21 29 28* 27* 26* Nettoomsætning Resultat af finansielle poster, netto Resultat af primær drift Årets resultat 86.6 2.448 35.828

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 830547 12001 / 2498059_1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Boligselskabernes Indkøbsforening. Årsrapport 14

Boligselskabernes Indkøbsforening. Årsrapport 14 Boligselskabernes Indkøbsforening Årsrapport 14 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse: Påtegninger: Ledelsespåtegning side 3 Den uafhængige revisors erklæringer - 4 Ledelsesberetning: Selskabsoplysninger

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2014 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011 95. Regnskabsår Årsrapporten indeholder 29 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet Oplysninger om selskabet 3 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012 og miljøforhold

Årsrapport 2012 og miljøforhold Årsrapport 2012 og miljøforhold CVR-nr. 30 17 49 68 Fjernvarme er miljøvenlig www.fjernvarmefyn.dk 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016

Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016 Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016 Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere