Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012"

Transkript

1 Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september Et godt klima er meget værd En boligforening med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille visse regler for at medvirke til at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder Dem huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både Dem og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I den forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. Det er lejerne, der gennem huslejen betaler istandsættelsen af det, der ødelægges. Som lejer i afdelingen er De ansvarlig for, at Deres gæster og andre besøgende samt vareleverandører til Dem overholder de gældende regler i afdelingen. Husk, at enhver overtrædelse af husordenen i yderste konsekvens kan medføre opsigelse af lejemålet. 2. Ændring af lejligheden Ændringer af lejligheden skal overholde gældende lovgivning og boligselskabets regler. Stuelejligheder kan ved henvendelse til varmemesteren anmode om tilladelse til anlægning af have. Arealet vil blive opmålt og afmærket. Indhegning skal ske efter særlige regler. Havereglementet skal overholdes. Opsætning af markiser kan tillades. Dette skal ske efter særlige regler og efter ejendomskontorets anvisninger. Der henvises i øvrigt til afdelingens vedligeholdelsesreglement. 3. Kælderrum og kældergange Der hører et kælderrum til boligerne i etagehusene og et skur til boligerne i rækkehusene. Side 1 af 7

2 Husorden PAB afd september 2012 Kælderrummene kan beboerne ved henvendelse til varmemesteren bytte eller låne af hinanden, men det skal huskes, at kælderrummet følger lejemålet, og at man ved fraflytning selvfølgelig skal rømme det lånte rum, så den nye lejer kan overtage det. Sker dette ikke af egen drift, vil rummet blive tømt af ejendomsfunktionærerne efter regning. Hvis man har brug for et stort ekstra kælderrum, vil man ved henvendelse til varmemesteren blive opskrevet på en liste. Hvert lejemål kan kun låne ét ekstra kælderrum. De ekstra kælderrum må ikke lånes ud til andre beboere. Man må ikke sætte egen lås på disse ekstra rum, men skal benytte den af ejendomskontoret udleverede, da der er installationer i rummene, som håndværkere skal kunne komme til uden ventetid. Ekstra kælderrum kan af sikkerhedshensyn kun lånes i egne boligblok. Rækkehusene og boligerne i Albjergparken 3 er undtaget fra denne regel. Ekstra kælderrum kan inddrages med 3 måneders skriftligt opsigelsesvarsel eller straks ved misbrug. Opbevaring af brændbare væsker samt oplagring af papir og pap i kælderrummene er ikke tilladt. Knallerter må kun opbevares i kælderrummene, hvis tanken er tom. Kælderrummene skal være aflåste - også selv om de ikke benyttes. Det er bl.a. af sikkerhedsgrunde ikke tilladt at bruge kældergangene til oplagring/opmagasinering. Effekter, der oplagres/opmagasineres i kældergangene vil blive fjernet uden ansvar og efter regning. 4. Fællesarealerne og de grønne anlæg Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligselskabet har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne og deres børn til daglig vil gøre deres til at værne om beplantningerne og de kollektive anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. I særdeleshed er det ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- eller murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Leg med f.eks. knive, bue og pil, luftbøsser, salonrifler og lign. er meget farlig og må ikke finde sted på boligselskabets område. Leg i og ved elevatorer må af hensyn til sikkerheden ikke finde sted. Ophold og leg i foyerer, trapperum samt kældre, kælderrum og kældergange er ikke tilladt. Boldspil henvises til de dertil indrettede pladser. Leg og støjende adfærd skal ophøre kl , dog kl i skolernes sommerferie. Det er bl.a. på grund af rottefaren ikke tilladt at fodre fugle og dyr i haver og på fællesarealerne. Det er ikke tilladt at opsætte trampoliner, hoppeborge o.l. samt soppe- og badebassiner på fællesarealerne. Side 2 af 7

3 Husorden PAB afd september Vaskeriet Børns leg i vaskeriet er ikke tilladt. Drikkeri og unødigt ophold i og omkring fællesvaskerierne er strengt forbudt og vil medføre opsigelse af lejemålet. I øvrigt skal de i vaskeriet opsatte regler følges. 6. Affald Affald, der nedkastes i skakten, skal af hygiejniske grunde være forsvarligt indpakket i lukkede poser. Husk at lukke skaktlågen for at undgå dårlig luft. Lågerne skal renholdes af beboerne. Bølgepap, glas og flasker samt skærende genstande må ikke nedkastes i skaktene. Glas, flasker, aviser bortkastes i de dertil indrettede containere. Storskrald og bølgepap henstilles på de af ejendomskontoret anviste steder. Udkastning af affald fra vinduer og altaner er forbudt. Husholdningsaffald o. lign. må ikke lægges i de i afdelingen opsatte papirkurve. 7. Husdyr Det er tilladt at have akvarium. Det er tilladt at holde maksimalt en kanin, marsvin, rotte, mus, inde-kat eller andre små kæledyr. Kattehold kræver registrering. Det er ikke tilladt at holde hund. Der må ikke holdes eksotiske eller truede dyr, såsom slanger, edderkopper, leguaner og araer jf. justitsministeriets bekendtgørelser. Der må ikke være opdræt af dyr i lejemålet. Skader på lejemålet som følge af dyret, opfattes som misligholdelse og skal udbedres af lejer. Der må ikke være lugt eller støjgener i forbindelse med dyreholdet. Det er ejerne, der har ansvaret for at sikre, at dyret ikke ved støj, hærværk, bidsk optræden eller færden på områder udenfor lejemålet, er til gene eller ulempe for de øvrige beboere. Tilladelse til at holde kat, eller at have kat i pleje, gives i hvert enkelt tilfælde kun i forbindelse med registrering af pågældende dyr hos afdelingsbestyrelsen. Katten skal registreres under det navn, der er opført i huslejekontrakten. Det pålægges ejeren af katten at forny registreringen hvert andet år. Katten skal være mærket med chip eller øremærke, som registreres på registreringsblanketten. Ligeledes skal der fremvises kvittering for registrering i Dansk Katteregister. Der skal fremvises kvittering for neutralisering af katten. Side 3 af 7

4 Husorden PAB afd september 2012 Såfremt det registrerede forhold ophører, skal dette straks meddeles ejendomskontoret. Den givne tilladelse vil herefter blive annulleret. Ved anskaffelse af en ny kat skal ny tilladelse søges. Dyrene må ikke vanrøgtes. Affald fra dyrene skal bortskaffes i lukkede affaldsposer. Det er ejeren af dyret, der bærer det fulde ansvar for dyret og dets færden. Overholdes overstående regler ikke, eller er der berettigede klager over dyret, en politianmeldt sag, der går ejeren imod, eller er der tale om misrøgt af dyret, vil tilladelsen til at holde dyr blive inddraget. Det er ikke tilladt at holde hund eller hund i pleje. Det er tilladt at have besøg af overnattende hund, der er sammen med gæster i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for overnatning af husdyr. Det kan ikke tillades, at muskelhunde (kamphunde) eller blandinger af disse kommer på besøg i afdelingen eller overnatter i afdelingen. Ved muskelhunde forstås f.eks. Amstaff og blandinger af disse, Amerikansk Bulldog og blandinger af disse, Bullmastiff og blandinger af disse, Bullterrier og blandinger af disse, Pitt Bull Terrier og blandinger af disse, Dogo Argentino og blandinger af disse, Dogo Canarian og blandinger af disse, Dogo de Bourdeux og blandinger af disse, Americano Bull Terrier og blandinger af disse, Engelsk Staffordshire Bull Terrier og blandinger af disse, Tosa Inu og blandinger af disse, Amerikansk Staffordshire Terrier og blandinger af disse, Fila Brasileiro og blandinger af disse, Boerboel og blandinger af disse, Kangal og blandinger af disse, Centralasiatisk Ovtcharka og blandinger af disse, Kaukasisk Ovtcharka og blandinger af disse, Sydrussisk Ovtcharka og blandinger af disse, Tornjak og blandinger af disse, Sarplaninac og blandinger af disse samt Cane Corso Italiano og blandinger af disse. Overtrædelse vil medføre opsigelse af lejemålet. 8. Skiltning Skiltning må ikke finde sted uden afdelingsbestyrelsens særlige tilladelse. 9. Boren og banken samt brug af maskiner Boren og banken samt brug af maskiner, herunder slagboremaskiner o. lign., der medfører støjgener for naboer, må kun ske på hverdage i tidsrummet kl kl samt lørdage i tidsrummet kl Musik Benyttelse af radio, fjernsyn, båndoptager og musikinstrumenter skal ifølge politivedtægten altid ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Unødig støj, højt spil for åbne vinduer er ikke tilladt. Side 4 af 7

5 11. Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v. Husorden PAB afd september 2012 Disse ting må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre, men må henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet dertil. Børns legetøj skal være fjernet fra udearealerne inden mørkets frembrud. Henstillen af cykler, barne- og klapvogne, emballage, fodtøj, legetøj o. lign. på trappeopgange og i foyerer er ikke tilladt. Forefindes sådanne genstande, fjernes de uden ansvar af ejendomsfunktionærerne. Finder forurening af opgange m.v. sted, må den nødvendige rengøring straks foretages af den pågældende beboer. 12. Soppe- og badebassiner I haver og på terrasser må der ikke opsættes soppe- eller badebassiner, der kan rumme mere end 450 liter vand. Uvedkommende må ikke kunne få adgang til opsatte bassiner. 13. Parkering af og kørsel med motorkøretøjer Al parkering af og kørsel på boligvejene med motorkøretøjer herunder knallerter er forbudt. Parkering af personbiler, motorcykler og knallerter må kun finde sted på de dertil indrettede og afmærkede parkeringspladser. Motorkøretøjer, som skal være indregistrerede, må ikke parkeres på afdelingens område uden nummerplade. De vil blive fjernet uden ansvar efter gældende regler. Parkering af vare- eller lastbiler på over kg samt campingvogne og trailere eller påhængsvogne må ikke finde sted i bebyggelsen. Garager og parkeringspladser må ikke anvendes til andet formål end parkering af motorkøretøjer. Reglerne for de indhegnede P-pladser skal overholdes Parkering af biler m.v. må ikke finde sted på de etablerede vaskepladser. Endvidere skal politivedtægten og Brøndby Kommunes regler for parkering herunder lokalplanen overholdes. Færdselsloven gælder også i bebyggelsen, hvorfor den også skal overholdes. 14. Bad og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, hygiejnebind, avispapir o. lign. må ikke kastes i toiletkummen. Rensning af kloakker og afløbsrør er både besværlig og bekostelig. Side 5 af 7

6 Husorden PAB afd september Antenner I ejendommen er monteret fællesantenneanlæg for radio og TV. Tilslutning til antenneanlægget må kun foretages med originale kabler og stik. Der må ikke foretages indgreb i anlægget. Det er ikke tilladt at opsætte antenner eller paraboler uden forudgående indhentet tilladelse. De givne anvisninger skal overholdes. 16. Fyrværkeri Fyrværkeri skal benyttes med omtanke. Det er kun tilladt at affyre fyrværkeri nytårsaften. Fyrværkeri må ikke nedkastes fra altaner eller åbentstående vinduer. Fyrværkeri må ikke opbevares i kælderrum. 17. Brevkasseanlæg Der er i afdelingen opsat lovpligtige brevkasseanlæg. Brev- og posthemmeligheden er en væsentlig ret for borgere i Danmark. Derfor vil hærværk på eller tyveri fra de opsatte brevkasseanlæg øjeblikkeligt medføre opsigelse af det lejemål, som gerningsmanden bebor. 18. Kriminalitet m.v. Udgår der kriminalitet fra et lejemål, eller begår en person fra et lejemål i afdelingen kriminalitet i nærområdet herunder ildspåsættelse o. lign. eller på anden måde forsætligt bringer andre lejere i fare, medfører dette opsigelse af lejemålet. Truende adfærd over for eller udøvelse af vold på andre lejere, ansatte i afdelingen eller afdelingens håndværkere vil medføre iværksættelse af opsigelsessag. 19. Vi hjælper Dem gerne De vil i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos varmemesteren og afdelingens ejendomsfunktionærer. De er naturligvis også velkommen på afdelingskontoret, hvis der skulle opstå problemer, som funktionærerne ikke har mulighed for at hjælpe med. Vedtaget på afdelingsmødet den 20. september 2006 Ændret på afdelingsmødet den 23. september 2008 Ændret på afdelingsmødet den 8. september 2009 Ændret på afdelingsmødet den 2. september 2010 Ændret på afdelingsmødet den 17. september 2012 Side 6 af 7

7 Udover husordenen gælder følgende regler i afdelingen: Husorden PAB afd september 2012 I henhold til punkt 2: Vedligeholdelsesreglementet herunder Havereglementet I forbindelse med punkt 4: Regler for brug af afdelingens fælles-griller I henhold til punkt 7: I henhold til punkt 13: Regulativ for overnatning af husdyr Forbud mod kørsel på løbehjul med hjælpemotor Regler for parkering i det indhegnede P-areal herunder opskrivning til P-plads i det indhegnede P-areal Regler for parkering i henhold til den af afdelingsmødet vedtagne parkeringsserviceordning I henhold til punkt 15: Fælles regler for opsætning af parabolantenner i Brøndby Strand Parkerne Side 7 af 7

8 Standardvedligeholdelsesreglement Standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse nr. 371 af 19. juni Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til. Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Vedligeholdelsesreglement for PAB afd. 8 B-ordning I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. januar 2004 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Ændring af lejekontrakten 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Beboerklagenævn 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. II Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Boligen kan ikke påregnes at være nyistandsat. Syn ved indflytning 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Indflytningsrapport 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. Side 1 af 5

9 Vedligeholdelsesreglement for PAB afd. 8 III Vedligeholdelse i boperioden Boligens vedligeholdelseskonto 1. Udlejeren vedligeholder boligen indvendigt med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden. 2. Vedligeholdelse kan udføres, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. 3. Til dækning af udgifterne indbetaler lejeren et månedligt beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto. Udlejeren fastsætter beløbet. 4. Vedligeholdelsen udføres af udlejeren på lejerens foranledning. Lejeren kan også selv udføre vedligeholdelsen mod dokumentation af afholdte udgifter. 5. Udgifterne til vedligeholdelse skal dokumenteres på boligens vedligeholdelseskonto. Hver gang der er foretaget udbetalinger fra kontoen og senest 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning, får lejeren meddelelse fra udlejeren om kontoens aktuelle størrelse. Særlig udvendig vedligeholdelse 6. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. 7. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet. Udlejerens vedligeholdelsespligt 8. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. 9. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse. 10. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 8. Anmeldelse af skader 11. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. IV Ved fraflytning Ingen istandsættelse 1. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Boligen istandsættes ikke ved fraflytning, med undtagelse af istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse. Boligen afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunktet. Misligholdelse 2. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 3. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring 4. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. Syn ved fraflytning 5. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Side 2 af 5

10 Vedligeholdelsesreglement for PAB afd. 8 Fraflytningsrapport 6. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der er misligholdelse eller betales af udlejeren. 7. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Oplysning om istandsættelsesudgifter 8. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til eventuel istandsættelse som følge af misligholdelse. Endelig opgørelse 9. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne som følge af misligholdelse til lejeren uden unødig forsinkelse og med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvad de har kostet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. 10. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse 11. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Istandsættelse ved bytning 12. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. V Særlig udvendig vedligeholdelse (jvf. III, 6) Haver og gårdhaver 1. I.h.t. vedlagte Haveregler for PAB afd. 8 VI Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen Boligens standard ved lejemålets begyndelse 1. Boligen overdrages normalt til lejeren uden istandsættelse. Boligen fremtræder derfor vedligeholdt i et omfang svarende til det hidtidige forbrug på boligens vedligeholdelseskonto. 2. Boligen vil herudover kun blive istandsat efter lejerens overtagelse af boligen, hvor der efter udlejerens skøn er et ekstraordinært behov for det eller som følge af misligholdelse efter den fraflyttende lejer. Istandsættelsesarbejde af denne karakter afholdes ikke over boligens vedligeholdelseskonto. Slid og ælde 3. Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Farvevalg 4. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg. Vedtaget på PAB afd. 8s afdelingsmøde den 10. september 2003 Side 3 af 5

11 Vedligeholdelsesreglement for PAB afd. 8 Haveregler for PAB afd Der kan i forbindelse med stuelejligheder gives tilladelse til etablering af en have efter forudgående ansøgning til og tilladelse fra boligforeningen. Ansøgningen skal ske skriftlig. Havens størrelse og maksimale udstrækning afgøres af boligforeningen. Tilladelse til anlægning af haven, er betinget af overholdelse af nedenstående bestemmelser. Eksisterende haveudvidelser og hegn registreres af ejendomskontoret. 2. Arealer i haver og gårde er til ophold, og kan belægges med fliser og/eller græs. Eksisterende flisebelægninger må ikke fjernes, men accepteres udvidet eller eventuelt udskiftet til anden type. Manglende fliser skal erstattes af lejer. 3. Afgrænsning af haver sker med de af boligforeningen anviste hegn/hække. Anden form for indhegning må ikke benyttes. Indhegningen opsættes af en af afdelingen anvist håndværker og betales af beboeren. Maksimalt tilladte højde er 170 cm. Det er ikke tilladt at opsætte trådhegn, plankeværk, plader, stofafskærmning eller lignende ovenover de af ejendommen opsatte hegn og plader. Pigtråd er ikke tilladt. Ødelagte og misligholdte hegn fjernes af ejendommen og genetableres for pågældende beboers regning med afdelingens standardindhegning. For at undgå indkig må der ved særligt udsatte steder efter godkendelse fra ejendomskontoret etableres beskyttelse mod dette indkig. Denne beskyttelse foretages af afdelingen og for afdelingens regning. 4. Opsatte hegn skal vedligeholdes af lejeren. Hække skal klippes mindst 2 gange årligt. De af ejendommen opsatte bygningsdele som pergola og plader omkring gårdhaver vedligeholdes af ejendommen på ydersiderne. Indersiden af pladerne kan for egen regning males i en lys eller varm farve (farveskala kan ses på ejendomskontoret). Malingens type skal godkendes af ejendomskontoret inden arbejdet iværksættes. Pladerne skal inden malingen påføres være renset og grundet. Anvisninger vedrørende behandlingen udleveres på ejendomskontoret. Ejendomskontoret skal godkende materialerne inden arbejdets udførelse. Pergolaen og de sorte trærammer omkring pladerne må kun males efter ejendomskontorets anvisninger og med de af ejendomskontoret udleverede materialer. 5. Alle af lejerne opsatte genstande/materialer m.v. skal vedligeholdes på behørig vis, og tilsvarende skal haver og gårdhaver renholdes på en sådan måde, at alt fremtræder ordentligt og ryddeligt. Anvendelse af haver og gårdhaver som oplagsplads samt deponering af affald er ikke tilladt. Hvor haver, der er udvidet, henligger uden synlig brug og oprydning samt er tilgroet, inddrages udvidelsestilladelsen og området tilplantes igen for pågældende beboers regning. 6. Haverne er til rekreative formål og bør derfor bære præg af dette. Haver må ikke have præg af eller være anvendt til andre formål. 7. En haves størrelse og udstrækning afgøres i samråd med ejendomskontoret ved den krævede forudgående anmeldelse af haveudvidelsen. En have kan maximalt have en udstrækning på 9 m fra inderste husmur. Afstand til alment befærdet område skal som hovedregel være minimum 2 m. Hvor afstanden på 2 m ikke kan overholdes, afgør ejendomskontoret havens maksimale udstrækning og giver den eventuelle dispensation. Der må ikke laves indgreb i beplantningen uden for havens område uden ejendomskontoret tilladelse. Side 4 af 5

12 Vedligeholdelsesreglement for PAB afd Overdækninger i gårdhaver og rækkehuse er ikke tilladt. De af ejendommen opsatte pergolaer eller dele deraf, må ikke nedtages eller forandres. Der må ikke opstilles drivhuse, skure eller lignende. Der må opsættes markiser efter nærmere aftale med ejendomskontoret. Lokalplanen for området skal overholdes. 9. Uanset, at boligforeningen skal give tilladelse til haveudvidelser eller markiser, er etableringen og vedligeholdelsen for lejers egen regning og risiko. Boligforeningen udfører arbejdet, der vedrører førstegangsetablering af hegn og hække, men for lejers regning. 10. Beplantning må ikke være til gene for de omkringboende. Krybende, selvhæftende vækster må ikke gro op af husfacaden, hvad enten den består af beton eller plader. Beboerne skal sørge for, at beplantning på pergolaerne i deres egne haver ikke beskadiger husfacaden eller vokser op i 1. sals højde. Træer i afskærmning eller afgrænsninger af haverne samt eksisterende træer i haverne justeres i samråd med implicerede lejere og ejendomskontoret. Træer og buske i haverne må maksimalt være 3 m høje. Lejer er ansvarlig for at reglerne for højden af træer og andre planter overholdes. Overholdes disse ikke, sørger afdelingen for nedskæring eller fjernelse af pågældende plante/træ for lejers regning. 11. Ejendommen afholder normalt vedligeholdelsen af pergolaer og træværk ved plader, men beboeren kan få materialer og anvisninger til dette arbejde, hvis de ønsker at friske op på udseendet. Maling udleveres gratis på ejendomskontoret efter behov og ejendomskontorets skøn. Ved vedligeholdelsen skal den eksisterende beplantning skånes mest muligt. 12. Ved fraflytning pålægges fraflyttende lejer reetableringsudgifter, der skyldes misligholdelse af ovenstående regler. Reglerne fra januar 1998 er revideret november 2000, september 2001 samt september 2006 og er gældende derfra. Reglerne er en del af afdelingens vedligeholdelsesreglement. Godkendt på afdelingsmødet den 20. september 2006 Ændret på afdelingsmødet den 2. september 2010 Side 5 af 5

13 POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 8 7. juli 2003 Regler for brug af de af afdelingen opsatte griller i PAB afd. 8 For at gøre brug af grillene, som er opsat i PAB afd. 8, kan man som beboer i afdelingen få udleveret en nøgle hos varmemesteren. Man er personlig ansvarlig for at nedenstående regler for brug af grillene bliver overholdt. 1. Nøgle udleveres mod underskrift hos varmemesteren. 2. Grillen skal rengøres og aflåses efter brug. 3. Man skal sikre sig, at grillen er slukket efter brug. 4. Støjende adfærd skal ophøre kl Madaffald må ikke henlægges i papirkurvene, men skal i affaldsskaktene. 6. Husordenen skal overholdes. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

14 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 8 Regulativ for besøg af overnattende husdyr (hunde og katte) Tilladelse til at have en overnattende hund gives i hvert enkelt tilfælde kun i forbindelse med forudgående registrering af pågældende hund på ejendommens kontor. Hunden eller katten skal registreres under det navn, der er opført i huslejekontrakten. Det er kun tilladt at have besøg af ét overnattende husdyr (hund eller kat) af gangen. Et besøg kan maksimalt vare 14 dage. Samme husdyr kan tidligst overnatte igen 6 uger efter afrejse. Blanket til registrering af den overnattende hund eller kat skal af lejeren udfyldes før overnatningen. Blanketten udleveres på ejendomskontoret. Ved registreringen, som underskrives på tro og love, garanterer man, at hunden er lovpligtigt forsikret, og at den er vaccineret med de vaccinationer, der er lovpligtige eller normale for racen, hvis der ikke er lovpligtige vaccinationer. Den udfyldte registrering om overnatning kan afleveres i ejendomskontorets brevkasse i Tranumparken 22. Blanketten skal være underskrevet af lejer. Uden gyldig underskrift er besøget ikke tilladt. Det overnattende husdyr skal være mærket. Katte skal være mærket med chip eller være øremærkede. Mærket noteres på registreringsblanketten. Katte skal holdes indendørs. Hunde skal være mærket og registreret samt bære halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse i henhold til Lov om hunde. Registreringen anføres på registreringsblanketten. Registreringsblanketten skal være udfyldt med de nøjagtige datoer for overnatningsdagene. Ejeren af det pågældende husdyr skal samtidig selv være overnattende gæst. Lejlighedens lejer skal også være til stede under besøget / overnatningen. Det er lejeren af det pågældende lejemål, der er ansvarlig for, at afdelingens regler overholdes. Det er ikke tilladt at bruge overnatningen til husdyrfødsler. Hunden skal holdes i snor ved færdsel inden for bebyggelsens område. Det er forbudt at lade husdyr besørge eller urinere inden for bebyggelsens område. Hvis der trods dette skulle ske et uheld, er ejeren uopholdelig pligtig til omgående at fjerne dyrets efterladenskaber. Skader på lejemålet, der er følge af husdyrhold, vil ved konstatering blive betragtet som mislighold og vil blive udbedret for lejerens regning. Hunden eller katten må ikke være til gene og irritation for andre beboere. Den registrerede lejer, som har dyret på besøg, har ansvaret for at sikre, at dyret ikke ved støj, hærværk, bidsk optræden, uønsket indtrængen i andres haver/lejligheder eller på anden vis er til gene eller ulempe for boligafdelingens øvrige beboere. Det er den registrerede lejer, som har dyret på besøg, der bærer det fulde ansvar for dyret og dets færden. Hunden eller katten må ikke forhindre personer med lovligt ærinde i at have adgang til lejligheden. Overholdes ovenstående regler ikke, eller er der berettigede klager over husdyret, en politianmeldt sag, der går ejer imod, eller er der tale om misrøgt af dyret, vil tilladelsen til at kunne have overnattende husdyr bortfalde også fremover - og opsigelsessag af lejemålet vil blive indledt. Reglerne i boligafdelingens husorden skal også overholdes. Dette regulativ er vedtaget af afdelingsbestyrelsen efter bemyndigelse af afdelingsmødet afholdt den 8. september Regulativet er gældende fra den 13. oktober Regulativet er ændret af afdelingsbestyrelsen den 4. oktober 2010.

15 POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELINGSBESTYRELSEN - AFDELING 8 TRANUMPARKEN 2 ST. TH BRØNDBY STRAND - TLF Løbehjul med motor Det er hverken ifølge færdselsloven eller husordenen tilladt at køre på løbehjul med hjælpemotor i vores afdeling. Ifølge politiet vil kørsel i vores bebyggelse på sådanne løbehjul uanset personens alder være en overtrædelse af færdselsloven og kan derfor medføre bødestraf. Overtrædelse af husordenen kan medføre opsigelse af lejemålet. Afdelingsbestyrelsen, den 7. juli 2003 Lovgrundlag: Færdselslovens bekendtgørelse nr af den18. december nr. 6, der betyder, at løbehjul med elmotor / hjælpemotor ikke må benyttes på arealer, der er omfattet af færdselsloven.

16 PAB afd. 8 Indhegnede P-pladser - Udlejning af P-pladser i lukket område PAB afd. 1. De indhegnede P-pladser kan kun udlejes til lejere boende i PAB afd. 8 og medlemmer af lejerens husstand. 2. Udlejning sker gennem PAB's administration. 3. Ved flere interesserede end pladser, kan man blive skrevet op på en venteliste i PAB's administration. 4. Ved tildelingen af P-plads oprettes en lejekontrakt. Ved indgåelse af lejekontrakten skal indregistreringsattest forevises. Indregistreringsattesten skal gælde den bil, der skal parkeres på P-pladsen og lyde på et af husstandens medlemmer. Et brugsretbevis giver ikke adgang til at leje en P-plads. 5. Ved indgåelse af lejekontrakten betales et depositum på 3 gange månedslejen. Vedrørende opsigelse gælder samme regler som i den almindelige huslejekontrakt. P-pladsen må ikke overdrages til anden side eller fremlejes. 6. Færdselsreglerne og afdelingens husorden er gældende i det indhegnede P-areal. 7. Der må ikke henstilles biler uden nummerplader i mere end 48 timer. Overtrædelse vil medføre sletning af fjernbetjeningen, og køretøjet fjernes for lejers regning. 8. Det indhegnede P-areal må ikke bruges som bilværksted eller vaskeplads. P-pladsen er ikke beregnet til opbevaring af andet end dertil indrettet. Henstil ikke affald, benzin, olie eller batterier på pladsen. Pladsen skal holdes ryddet. Tøm ej askebægre i P- pladsområdet. 9. Ved omregistrering eller køb af ny bil skal kopi af den ny indregistreringsattest straks sendes til PAB's administration. 10. Det er ikke tilladt at lukke andre køretøjer ind i området. 11. Brug kun porten til ud- og indkørsel. Benyt dørene som adgang. Det vil mindske fejl i automatikken. Sørg altid for, at døre og porte er forsvarligt lukket. Kan dette ikke lade sig gøre, kontakt da ejendomskontoret. 12. En husstand kan højst leje 2 P-pladser. 13. Bortkomst af adgangsnøgle meddeles omgående til ejendomskontoret. Lejer betaler ny nøgle. 14. Misligholdes ovenstående regler, opsiges lejemålet af P-pladsen omgående, og bilen skal straks fjernes. Sker fjernelsen ikke inden for den af boligselskabet meddelte frist, vil bilen blive fjernet for ejers regning. PAB Sammenskrevet Siden er sidst opdateret den 12. september 2009

17

18 Parkering i PAB afd. 8 Afdelingen har en aftale med et parkeringsservicefirma, ScanParkering, som kontrollerer om afdelingens og færdselslovens regler overholdes i forbindelse med parkering i afdelingen. ScanParkering er bemyndiget til at udskrive og indkassere kontrolafgifter. Man skal have en parkeringstilladelse for at parkere på afdelingens område. Ejere af biler, der ikke har en synlig PARKERINGSLICENS eller et gyldigt GÆSTEKORT, vil blive afkrævet en kontrolafgift. Ved indflytning udleveres PARKERINGSLICENS og GÆSTEKORT i henhold til nedenstående parkeringsregler. Nye GÆSTEKORT kan bestilles hos ScanParkering mandag fredag kl på telefonnummer eller pr. til ScanParkering Ved bestilling af GÆSTEKORT skal navn, adresse og lejemålsnummer opgives. Det er kun ScanParkering, som udsteder GÆSTEKORT. Parkeringsregler PAB afd. 8 Overordnet er færdselsloven gældende. Afdelingens husorden er gældende. 12. Parkering af og kørsel med motorkøretøjer Al parkering af og kørsel på boligvejene med motorkøretøjer herunder knallerter er forbudt. Parkering af personbiler, motorcykler og knallerter må kun finde sted på de dertil indrettede og afmærkede parkeringspladser. Motorkøretøjer, som skal være indregistrerede, må ikke parkeres på afdelingens område uden nummerplade. De vil blive fjernet uden ansvar efter gældende regler. Parkering af vare- eller lastbiler på over kg samt campingvogne og trailere eller påhængsvogne må ikke finde sted i bebyggelsen. Garager og parkeringspladser må ikke anvendes til andet formål end parkering af motorkøretøjer. Reglerne for de indhegnede P-pladser skal overholdes. Parkering af biler m.v. må ikke finde sted på de etablerede vaskepladser. Endvidere skal politivedtægten og Brøndby Kommunes regler for parkering herunder lokalplanen overholdes. Færdselsloven gælder også i bebyggelsen, hvorfor den også skal overholdes. Afdelingen har overladt kontrollen med parkeringen til et parkeringsservice firma, som er bemyndiget til at udskrive og indkassere afgifter (kontrolgebyrer) ved overtrædelse af de gældende regler. Der kræves en af afdelingen udstedt PARKERINGSLICENS eller et af afdelingen udstedt GÆSTEKORT for at benytte afdelingens parkeringspladser. Lejere, der ønsker en permanent PARKERINGSLICENS, skal fremvise en gyldig registreringsattest eller et gyldigt brugsretsbevis på det køretøj, man ønsker PARKERINGSLICENS til, idet køretøjet skal være registeret til en person med adresse i afdelingen. GÆSTEKORT må kun anvendes til gæster. Beboere med særlige behov må kontakte afdelingsbestyrelsen særskilt. Der må kun parkeres i de afmærkede parkeringsbåse. Køretøjer på gule plader må højst parkere 3 timer. P-skive er påbudt for disse. Gælder dog ikke invalidekøretøjer med gyldigt handicapskilt og parkeringstilladelse. Lejere, der har en parkeringsplads i det aflukkede område, får en speciel tilladelse til dette. Den er ikke gyldig til de øvrige P-pladser. Af- og pålæsning er dog tilladt uden for det aflukkede område. Klager over afgifter kan indgives til parkeringsservicefirmaet, ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen. Kun skriftlige klager vil blive behandlet. Kopiering af GÆSTEKORT og PARKERINGSLICENS er ikke tilladt og meldes til politiet, da det vil blive betragtet som dokumentfalsk. Misbrug eller salg af GÆSTEKORT vil medføre, at der rejses opsigelsessag af boliglejemålet. En PAR- KERINGSLICENS er personlig, og et GÆSTEKORT er knyttet til det enkelte lejemål. Ved fraflytning skal den udleverede PARKERINGSLICENS og ikke benyttede GÆSTEKORT afleveres til ejendomskontoret. Der gælder yderligere regler end de ovenstående for det indhegnede parkeringsområde. Eksempel på lejemålsnummer fra huslejeopkrævningen Lejemålsnummer

19 FÆLLES REGLER FOR OPSÆTNING AF PARABOLANTENNER I BRØNDBY STRAND PARKERNE Afdelingen har fælles tv-forsyning med mulighed for tilslutning af digital dekoder. Ønsker en eller flere beboere at se andre programmer, end de som kan ses over afdelingens fælles tv-forsyning, skal man ansøge afdelingen om tilladelse til at anbringe en antenne eller parabol på ejendommen. I øvrigt gælder følgende: En tilladelse til opsætning af antenne eller parabol er midlertidig, idet tilladelsen bortfalder, når det eller de programmer, som var begrundelse for tilladelsen, tilbydes over den fælles tv-forsyning eller den digitale dekoder udbudt over det fælles anlæg. Afdelingen kan, når det er hensigtsmæssigt, forlange, at anden forsyning end den fælles skal ske via et fællesantenneanlæg, og at de omfattende beboere danner en antenneforening, der står for etablering og drift af anlægget. Anvisning af placering af antenner og paraboler sker efter en konkret vurdering af, om parabolen eller antennen er til ulempe for ejendommen eller dens beboere. Opsætningen skal godkendes af afdelingen. Antenner og paraboler skal for høj- og lavhusenes vedkommende placeres på et af afdelingen anvist sted på taget. For rækkehusenes vedkommende placeres antennen eller parabolen på terrassen og ikke højere end plankeværket. Ansøgning om tilladelse til opsætning af parabolantenne skal fremsendes skriftligt til afdelingens administration. I ansøgningen skal det præciseres hvilket program man ønsker at modtage på parabolantennen. En eventuel tilladelse indebærer, at beboeren skal indbetale et depositum svarende til retableringsudgifterne i forbindelse med fraflytning. Opsætning af parabolantennen på taget af høj- og lavhuse, skal udføres af afdelingens installatør. Alle udgifter i forbindelse med opsætning af parabolantennen skal afholdes af beboeren. Beboeren skal tegne en ansvarsforsikring for parabolantennen. Kommentar: Ifølge lokalplanen vedtaget af kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune er det ikke tilladt at opsætte antenner og paraboler på husfacaderne i Brøndby Strand Parkerne. Det er heller ikke tilladt at have paraboler i haverne, så de sidder over hegnets højde (170 cm). Der må ikke føres ledninger på husfacaderne. Hver enkel antennes og parabols placering og opsættelse skal forelægges Brøndby Kommune. Brøndby kommune har krævet fælles regler for antenner og paraboler i Brøndby Strand Parkerne. Ovenstående regler gælder for BKB BKB BKB BKB Lejerbo afd T 13 - BAB - PAB 8 og er godkendt af Brøndby Kommune. PAB afd. 8 Husorden: 14. Antenner I ejendommen er monteret fællesantenneanlæg for radio og TV. Tilslutning til antenneanlægget må kun foretages med originale kabler og stik. Der må ikke foretages indgreb i anlægget. Det er ikke tilladt at opsætte antenner eller paraboler uden forudgående indhentet tilladelse. De givne anvisninger skal overholdes

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger LBK nr. 961 af 11. august 2010, og bekendtgørelse

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Afdelingerne: afd. 35 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 06

Ordensbestemmelser for Afd. 06 Ordensbestemmelser for Afd. 06 Pramstedvej, K. Kristoffersvej og Dr. Margrethesvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422

Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422 Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422 (17.08.09) Affald I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas,

Læs mere

Ordensbestemmelser for UNGDOMSBOLIG Afd. 22, Abildvej 20 A - O, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for UNGDOMSBOLIG Afd. 22, Abildvej 20 A - O, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for UNGDOMSBOLIG Afd. 22, Abildvej 20 A - O, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle bestemmelser

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn Ordensbestemmelser 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 13 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Askerød afdeling 11 HUSORDEN

Askerød afdeling 11 HUSORDEN Vridsløselille Andelsboligforening v. BO-VEST Askerød afdeling 11 HUSORDEN Formål: Formålet med denne husorden er, at Askerød skal være et godt og trygt sted at bo. Her bør den enkelte tage hensyn til

Læs mere

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier,

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere