Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012"

Transkript

1 Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september Et godt klima er meget værd En boligforening med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille visse regler for at medvirke til at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder Dem huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både Dem og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I den forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. Det er lejerne, der gennem huslejen betaler istandsættelsen af det, der ødelægges. Som lejer i afdelingen er De ansvarlig for, at Deres gæster og andre besøgende samt vareleverandører til Dem overholder de gældende regler i afdelingen. Husk, at enhver overtrædelse af husordenen i yderste konsekvens kan medføre opsigelse af lejemålet. 2. Ændring af lejligheden Ændringer af lejligheden skal overholde gældende lovgivning og boligselskabets regler. Stuelejligheder kan ved henvendelse til varmemesteren anmode om tilladelse til anlægning af have. Arealet vil blive opmålt og afmærket. Indhegning skal ske efter særlige regler. Havereglementet skal overholdes. Opsætning af markiser kan tillades. Dette skal ske efter særlige regler og efter ejendomskontorets anvisninger. Der henvises i øvrigt til afdelingens vedligeholdelsesreglement. 3. Kælderrum og kældergange Der hører et kælderrum til boligerne i etagehusene og et skur til boligerne i rækkehusene. Side 1 af 7

2 Husorden PAB afd september 2012 Kælderrummene kan beboerne ved henvendelse til varmemesteren bytte eller låne af hinanden, men det skal huskes, at kælderrummet følger lejemålet, og at man ved fraflytning selvfølgelig skal rømme det lånte rum, så den nye lejer kan overtage det. Sker dette ikke af egen drift, vil rummet blive tømt af ejendomsfunktionærerne efter regning. Hvis man har brug for et stort ekstra kælderrum, vil man ved henvendelse til varmemesteren blive opskrevet på en liste. Hvert lejemål kan kun låne ét ekstra kælderrum. De ekstra kælderrum må ikke lånes ud til andre beboere. Man må ikke sætte egen lås på disse ekstra rum, men skal benytte den af ejendomskontoret udleverede, da der er installationer i rummene, som håndværkere skal kunne komme til uden ventetid. Ekstra kælderrum kan af sikkerhedshensyn kun lånes i egne boligblok. Rækkehusene og boligerne i Albjergparken 3 er undtaget fra denne regel. Ekstra kælderrum kan inddrages med 3 måneders skriftligt opsigelsesvarsel eller straks ved misbrug. Opbevaring af brændbare væsker samt oplagring af papir og pap i kælderrummene er ikke tilladt. Knallerter må kun opbevares i kælderrummene, hvis tanken er tom. Kælderrummene skal være aflåste - også selv om de ikke benyttes. Det er bl.a. af sikkerhedsgrunde ikke tilladt at bruge kældergangene til oplagring/opmagasinering. Effekter, der oplagres/opmagasineres i kældergangene vil blive fjernet uden ansvar og efter regning. 4. Fællesarealerne og de grønne anlæg Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligselskabet har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne og deres børn til daglig vil gøre deres til at værne om beplantningerne og de kollektive anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. I særdeleshed er det ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- eller murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Leg med f.eks. knive, bue og pil, luftbøsser, salonrifler og lign. er meget farlig og må ikke finde sted på boligselskabets område. Leg i og ved elevatorer må af hensyn til sikkerheden ikke finde sted. Ophold og leg i foyerer, trapperum samt kældre, kælderrum og kældergange er ikke tilladt. Boldspil henvises til de dertil indrettede pladser. Leg og støjende adfærd skal ophøre kl , dog kl i skolernes sommerferie. Det er bl.a. på grund af rottefaren ikke tilladt at fodre fugle og dyr i haver og på fællesarealerne. Det er ikke tilladt at opsætte trampoliner, hoppeborge o.l. samt soppe- og badebassiner på fællesarealerne. Side 2 af 7

3 Husorden PAB afd september Vaskeriet Børns leg i vaskeriet er ikke tilladt. Drikkeri og unødigt ophold i og omkring fællesvaskerierne er strengt forbudt og vil medføre opsigelse af lejemålet. I øvrigt skal de i vaskeriet opsatte regler følges. 6. Affald Affald, der nedkastes i skakten, skal af hygiejniske grunde være forsvarligt indpakket i lukkede poser. Husk at lukke skaktlågen for at undgå dårlig luft. Lågerne skal renholdes af beboerne. Bølgepap, glas og flasker samt skærende genstande må ikke nedkastes i skaktene. Glas, flasker, aviser bortkastes i de dertil indrettede containere. Storskrald og bølgepap henstilles på de af ejendomskontoret anviste steder. Udkastning af affald fra vinduer og altaner er forbudt. Husholdningsaffald o. lign. må ikke lægges i de i afdelingen opsatte papirkurve. 7. Husdyr Det er tilladt at have akvarium. Det er tilladt at holde maksimalt en kanin, marsvin, rotte, mus, inde-kat eller andre små kæledyr. Kattehold kræver registrering. Det er ikke tilladt at holde hund. Der må ikke holdes eksotiske eller truede dyr, såsom slanger, edderkopper, leguaner og araer jf. justitsministeriets bekendtgørelser. Der må ikke være opdræt af dyr i lejemålet. Skader på lejemålet som følge af dyret, opfattes som misligholdelse og skal udbedres af lejer. Der må ikke være lugt eller støjgener i forbindelse med dyreholdet. Det er ejerne, der har ansvaret for at sikre, at dyret ikke ved støj, hærværk, bidsk optræden eller færden på områder udenfor lejemålet, er til gene eller ulempe for de øvrige beboere. Tilladelse til at holde kat, eller at have kat i pleje, gives i hvert enkelt tilfælde kun i forbindelse med registrering af pågældende dyr hos afdelingsbestyrelsen. Katten skal registreres under det navn, der er opført i huslejekontrakten. Det pålægges ejeren af katten at forny registreringen hvert andet år. Katten skal være mærket med chip eller øremærke, som registreres på registreringsblanketten. Ligeledes skal der fremvises kvittering for registrering i Dansk Katteregister. Der skal fremvises kvittering for neutralisering af katten. Side 3 af 7

4 Husorden PAB afd september 2012 Såfremt det registrerede forhold ophører, skal dette straks meddeles ejendomskontoret. Den givne tilladelse vil herefter blive annulleret. Ved anskaffelse af en ny kat skal ny tilladelse søges. Dyrene må ikke vanrøgtes. Affald fra dyrene skal bortskaffes i lukkede affaldsposer. Det er ejeren af dyret, der bærer det fulde ansvar for dyret og dets færden. Overholdes overstående regler ikke, eller er der berettigede klager over dyret, en politianmeldt sag, der går ejeren imod, eller er der tale om misrøgt af dyret, vil tilladelsen til at holde dyr blive inddraget. Det er ikke tilladt at holde hund eller hund i pleje. Det er tilladt at have besøg af overnattende hund, der er sammen med gæster i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for overnatning af husdyr. Det kan ikke tillades, at muskelhunde (kamphunde) eller blandinger af disse kommer på besøg i afdelingen eller overnatter i afdelingen. Ved muskelhunde forstås f.eks. Amstaff og blandinger af disse, Amerikansk Bulldog og blandinger af disse, Bullmastiff og blandinger af disse, Bullterrier og blandinger af disse, Pitt Bull Terrier og blandinger af disse, Dogo Argentino og blandinger af disse, Dogo Canarian og blandinger af disse, Dogo de Bourdeux og blandinger af disse, Americano Bull Terrier og blandinger af disse, Engelsk Staffordshire Bull Terrier og blandinger af disse, Tosa Inu og blandinger af disse, Amerikansk Staffordshire Terrier og blandinger af disse, Fila Brasileiro og blandinger af disse, Boerboel og blandinger af disse, Kangal og blandinger af disse, Centralasiatisk Ovtcharka og blandinger af disse, Kaukasisk Ovtcharka og blandinger af disse, Sydrussisk Ovtcharka og blandinger af disse, Tornjak og blandinger af disse, Sarplaninac og blandinger af disse samt Cane Corso Italiano og blandinger af disse. Overtrædelse vil medføre opsigelse af lejemålet. 8. Skiltning Skiltning må ikke finde sted uden afdelingsbestyrelsens særlige tilladelse. 9. Boren og banken samt brug af maskiner Boren og banken samt brug af maskiner, herunder slagboremaskiner o. lign., der medfører støjgener for naboer, må kun ske på hverdage i tidsrummet kl kl samt lørdage i tidsrummet kl Musik Benyttelse af radio, fjernsyn, båndoptager og musikinstrumenter skal ifølge politivedtægten altid ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Unødig støj, højt spil for åbne vinduer er ikke tilladt. Side 4 af 7

5 11. Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v. Husorden PAB afd september 2012 Disse ting må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre, men må henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet dertil. Børns legetøj skal være fjernet fra udearealerne inden mørkets frembrud. Henstillen af cykler, barne- og klapvogne, emballage, fodtøj, legetøj o. lign. på trappeopgange og i foyerer er ikke tilladt. Forefindes sådanne genstande, fjernes de uden ansvar af ejendomsfunktionærerne. Finder forurening af opgange m.v. sted, må den nødvendige rengøring straks foretages af den pågældende beboer. 12. Soppe- og badebassiner I haver og på terrasser må der ikke opsættes soppe- eller badebassiner, der kan rumme mere end 450 liter vand. Uvedkommende må ikke kunne få adgang til opsatte bassiner. 13. Parkering af og kørsel med motorkøretøjer Al parkering af og kørsel på boligvejene med motorkøretøjer herunder knallerter er forbudt. Parkering af personbiler, motorcykler og knallerter må kun finde sted på de dertil indrettede og afmærkede parkeringspladser. Motorkøretøjer, som skal være indregistrerede, må ikke parkeres på afdelingens område uden nummerplade. De vil blive fjernet uden ansvar efter gældende regler. Parkering af vare- eller lastbiler på over kg samt campingvogne og trailere eller påhængsvogne må ikke finde sted i bebyggelsen. Garager og parkeringspladser må ikke anvendes til andet formål end parkering af motorkøretøjer. Reglerne for de indhegnede P-pladser skal overholdes Parkering af biler m.v. må ikke finde sted på de etablerede vaskepladser. Endvidere skal politivedtægten og Brøndby Kommunes regler for parkering herunder lokalplanen overholdes. Færdselsloven gælder også i bebyggelsen, hvorfor den også skal overholdes. 14. Bad og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, hygiejnebind, avispapir o. lign. må ikke kastes i toiletkummen. Rensning af kloakker og afløbsrør er både besværlig og bekostelig. Side 5 af 7

6 Husorden PAB afd september Antenner I ejendommen er monteret fællesantenneanlæg for radio og TV. Tilslutning til antenneanlægget må kun foretages med originale kabler og stik. Der må ikke foretages indgreb i anlægget. Det er ikke tilladt at opsætte antenner eller paraboler uden forudgående indhentet tilladelse. De givne anvisninger skal overholdes. 16. Fyrværkeri Fyrværkeri skal benyttes med omtanke. Det er kun tilladt at affyre fyrværkeri nytårsaften. Fyrværkeri må ikke nedkastes fra altaner eller åbentstående vinduer. Fyrværkeri må ikke opbevares i kælderrum. 17. Brevkasseanlæg Der er i afdelingen opsat lovpligtige brevkasseanlæg. Brev- og posthemmeligheden er en væsentlig ret for borgere i Danmark. Derfor vil hærværk på eller tyveri fra de opsatte brevkasseanlæg øjeblikkeligt medføre opsigelse af det lejemål, som gerningsmanden bebor. 18. Kriminalitet m.v. Udgår der kriminalitet fra et lejemål, eller begår en person fra et lejemål i afdelingen kriminalitet i nærområdet herunder ildspåsættelse o. lign. eller på anden måde forsætligt bringer andre lejere i fare, medfører dette opsigelse af lejemålet. Truende adfærd over for eller udøvelse af vold på andre lejere, ansatte i afdelingen eller afdelingens håndværkere vil medføre iværksættelse af opsigelsessag. 19. Vi hjælper Dem gerne De vil i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos varmemesteren og afdelingens ejendomsfunktionærer. De er naturligvis også velkommen på afdelingskontoret, hvis der skulle opstå problemer, som funktionærerne ikke har mulighed for at hjælpe med. Vedtaget på afdelingsmødet den 20. september 2006 Ændret på afdelingsmødet den 23. september 2008 Ændret på afdelingsmødet den 8. september 2009 Ændret på afdelingsmødet den 2. september 2010 Ændret på afdelingsmødet den 17. september 2012 Side 6 af 7

7 Udover husordenen gælder følgende regler i afdelingen: Husorden PAB afd september 2012 I henhold til punkt 2: Vedligeholdelsesreglementet herunder Havereglementet I forbindelse med punkt 4: Regler for brug af afdelingens fælles-griller I henhold til punkt 7: I henhold til punkt 13: Regulativ for overnatning af husdyr Forbud mod kørsel på løbehjul med hjælpemotor Regler for parkering i det indhegnede P-areal herunder opskrivning til P-plads i det indhegnede P-areal Regler for parkering i henhold til den af afdelingsmødet vedtagne parkeringsserviceordning I henhold til punkt 15: Fælles regler for opsætning af parabolantenner i Brøndby Strand Parkerne Side 7 af 7

8 Standardvedligeholdelsesreglement Standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse nr. 371 af 19. juni Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til. Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Vedligeholdelsesreglement for PAB afd. 8 B-ordning I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. januar 2004 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Ændring af lejekontrakten 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Beboerklagenævn 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. II Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Boligen kan ikke påregnes at være nyistandsat. Syn ved indflytning 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Indflytningsrapport 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. Side 1 af 5

9 Vedligeholdelsesreglement for PAB afd. 8 III Vedligeholdelse i boperioden Boligens vedligeholdelseskonto 1. Udlejeren vedligeholder boligen indvendigt med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden. 2. Vedligeholdelse kan udføres, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. 3. Til dækning af udgifterne indbetaler lejeren et månedligt beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto. Udlejeren fastsætter beløbet. 4. Vedligeholdelsen udføres af udlejeren på lejerens foranledning. Lejeren kan også selv udføre vedligeholdelsen mod dokumentation af afholdte udgifter. 5. Udgifterne til vedligeholdelse skal dokumenteres på boligens vedligeholdelseskonto. Hver gang der er foretaget udbetalinger fra kontoen og senest 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning, får lejeren meddelelse fra udlejeren om kontoens aktuelle størrelse. Særlig udvendig vedligeholdelse 6. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. 7. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet. Udlejerens vedligeholdelsespligt 8. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. 9. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse. 10. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 8. Anmeldelse af skader 11. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. IV Ved fraflytning Ingen istandsættelse 1. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Boligen istandsættes ikke ved fraflytning, med undtagelse af istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse. Boligen afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunktet. Misligholdelse 2. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 3. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring 4. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. Syn ved fraflytning 5. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Side 2 af 5

10 Vedligeholdelsesreglement for PAB afd. 8 Fraflytningsrapport 6. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der er misligholdelse eller betales af udlejeren. 7. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Oplysning om istandsættelsesudgifter 8. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til eventuel istandsættelse som følge af misligholdelse. Endelig opgørelse 9. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne som følge af misligholdelse til lejeren uden unødig forsinkelse og med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvad de har kostet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. 10. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse 11. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Istandsættelse ved bytning 12. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. V Særlig udvendig vedligeholdelse (jvf. III, 6) Haver og gårdhaver 1. I.h.t. vedlagte Haveregler for PAB afd. 8 VI Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen Boligens standard ved lejemålets begyndelse 1. Boligen overdrages normalt til lejeren uden istandsættelse. Boligen fremtræder derfor vedligeholdt i et omfang svarende til det hidtidige forbrug på boligens vedligeholdelseskonto. 2. Boligen vil herudover kun blive istandsat efter lejerens overtagelse af boligen, hvor der efter udlejerens skøn er et ekstraordinært behov for det eller som følge af misligholdelse efter den fraflyttende lejer. Istandsættelsesarbejde af denne karakter afholdes ikke over boligens vedligeholdelseskonto. Slid og ælde 3. Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Farvevalg 4. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg. Vedtaget på PAB afd. 8s afdelingsmøde den 10. september 2003 Side 3 af 5

11 Vedligeholdelsesreglement for PAB afd. 8 Haveregler for PAB afd Der kan i forbindelse med stuelejligheder gives tilladelse til etablering af en have efter forudgående ansøgning til og tilladelse fra boligforeningen. Ansøgningen skal ske skriftlig. Havens størrelse og maksimale udstrækning afgøres af boligforeningen. Tilladelse til anlægning af haven, er betinget af overholdelse af nedenstående bestemmelser. Eksisterende haveudvidelser og hegn registreres af ejendomskontoret. 2. Arealer i haver og gårde er til ophold, og kan belægges med fliser og/eller græs. Eksisterende flisebelægninger må ikke fjernes, men accepteres udvidet eller eventuelt udskiftet til anden type. Manglende fliser skal erstattes af lejer. 3. Afgrænsning af haver sker med de af boligforeningen anviste hegn/hække. Anden form for indhegning må ikke benyttes. Indhegningen opsættes af en af afdelingen anvist håndværker og betales af beboeren. Maksimalt tilladte højde er 170 cm. Det er ikke tilladt at opsætte trådhegn, plankeværk, plader, stofafskærmning eller lignende ovenover de af ejendommen opsatte hegn og plader. Pigtråd er ikke tilladt. Ødelagte og misligholdte hegn fjernes af ejendommen og genetableres for pågældende beboers regning med afdelingens standardindhegning. For at undgå indkig må der ved særligt udsatte steder efter godkendelse fra ejendomskontoret etableres beskyttelse mod dette indkig. Denne beskyttelse foretages af afdelingen og for afdelingens regning. 4. Opsatte hegn skal vedligeholdes af lejeren. Hække skal klippes mindst 2 gange årligt. De af ejendommen opsatte bygningsdele som pergola og plader omkring gårdhaver vedligeholdes af ejendommen på ydersiderne. Indersiden af pladerne kan for egen regning males i en lys eller varm farve (farveskala kan ses på ejendomskontoret). Malingens type skal godkendes af ejendomskontoret inden arbejdet iværksættes. Pladerne skal inden malingen påføres være renset og grundet. Anvisninger vedrørende behandlingen udleveres på ejendomskontoret. Ejendomskontoret skal godkende materialerne inden arbejdets udførelse. Pergolaen og de sorte trærammer omkring pladerne må kun males efter ejendomskontorets anvisninger og med de af ejendomskontoret udleverede materialer. 5. Alle af lejerne opsatte genstande/materialer m.v. skal vedligeholdes på behørig vis, og tilsvarende skal haver og gårdhaver renholdes på en sådan måde, at alt fremtræder ordentligt og ryddeligt. Anvendelse af haver og gårdhaver som oplagsplads samt deponering af affald er ikke tilladt. Hvor haver, der er udvidet, henligger uden synlig brug og oprydning samt er tilgroet, inddrages udvidelsestilladelsen og området tilplantes igen for pågældende beboers regning. 6. Haverne er til rekreative formål og bør derfor bære præg af dette. Haver må ikke have præg af eller være anvendt til andre formål. 7. En haves størrelse og udstrækning afgøres i samråd med ejendomskontoret ved den krævede forudgående anmeldelse af haveudvidelsen. En have kan maximalt have en udstrækning på 9 m fra inderste husmur. Afstand til alment befærdet område skal som hovedregel være minimum 2 m. Hvor afstanden på 2 m ikke kan overholdes, afgør ejendomskontoret havens maksimale udstrækning og giver den eventuelle dispensation. Der må ikke laves indgreb i beplantningen uden for havens område uden ejendomskontoret tilladelse. Side 4 af 5

12 Vedligeholdelsesreglement for PAB afd Overdækninger i gårdhaver og rækkehuse er ikke tilladt. De af ejendommen opsatte pergolaer eller dele deraf, må ikke nedtages eller forandres. Der må ikke opstilles drivhuse, skure eller lignende. Der må opsættes markiser efter nærmere aftale med ejendomskontoret. Lokalplanen for området skal overholdes. 9. Uanset, at boligforeningen skal give tilladelse til haveudvidelser eller markiser, er etableringen og vedligeholdelsen for lejers egen regning og risiko. Boligforeningen udfører arbejdet, der vedrører førstegangsetablering af hegn og hække, men for lejers regning. 10. Beplantning må ikke være til gene for de omkringboende. Krybende, selvhæftende vækster må ikke gro op af husfacaden, hvad enten den består af beton eller plader. Beboerne skal sørge for, at beplantning på pergolaerne i deres egne haver ikke beskadiger husfacaden eller vokser op i 1. sals højde. Træer i afskærmning eller afgrænsninger af haverne samt eksisterende træer i haverne justeres i samråd med implicerede lejere og ejendomskontoret. Træer og buske i haverne må maksimalt være 3 m høje. Lejer er ansvarlig for at reglerne for højden af træer og andre planter overholdes. Overholdes disse ikke, sørger afdelingen for nedskæring eller fjernelse af pågældende plante/træ for lejers regning. 11. Ejendommen afholder normalt vedligeholdelsen af pergolaer og træværk ved plader, men beboeren kan få materialer og anvisninger til dette arbejde, hvis de ønsker at friske op på udseendet. Maling udleveres gratis på ejendomskontoret efter behov og ejendomskontorets skøn. Ved vedligeholdelsen skal den eksisterende beplantning skånes mest muligt. 12. Ved fraflytning pålægges fraflyttende lejer reetableringsudgifter, der skyldes misligholdelse af ovenstående regler. Reglerne fra januar 1998 er revideret november 2000, september 2001 samt september 2006 og er gældende derfra. Reglerne er en del af afdelingens vedligeholdelsesreglement. Godkendt på afdelingsmødet den 20. september 2006 Ændret på afdelingsmødet den 2. september 2010 Side 5 af 5

13 POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 8 7. juli 2003 Regler for brug af de af afdelingen opsatte griller i PAB afd. 8 For at gøre brug af grillene, som er opsat i PAB afd. 8, kan man som beboer i afdelingen få udleveret en nøgle hos varmemesteren. Man er personlig ansvarlig for at nedenstående regler for brug af grillene bliver overholdt. 1. Nøgle udleveres mod underskrift hos varmemesteren. 2. Grillen skal rengøres og aflåses efter brug. 3. Man skal sikre sig, at grillen er slukket efter brug. 4. Støjende adfærd skal ophøre kl Madaffald må ikke henlægges i papirkurvene, men skal i affaldsskaktene. 6. Husordenen skal overholdes. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

14 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 8 Regulativ for besøg af overnattende husdyr (hunde og katte) Tilladelse til at have en overnattende hund gives i hvert enkelt tilfælde kun i forbindelse med forudgående registrering af pågældende hund på ejendommens kontor. Hunden eller katten skal registreres under det navn, der er opført i huslejekontrakten. Det er kun tilladt at have besøg af ét overnattende husdyr (hund eller kat) af gangen. Et besøg kan maksimalt vare 14 dage. Samme husdyr kan tidligst overnatte igen 6 uger efter afrejse. Blanket til registrering af den overnattende hund eller kat skal af lejeren udfyldes før overnatningen. Blanketten udleveres på ejendomskontoret. Ved registreringen, som underskrives på tro og love, garanterer man, at hunden er lovpligtigt forsikret, og at den er vaccineret med de vaccinationer, der er lovpligtige eller normale for racen, hvis der ikke er lovpligtige vaccinationer. Den udfyldte registrering om overnatning kan afleveres i ejendomskontorets brevkasse i Tranumparken 22. Blanketten skal være underskrevet af lejer. Uden gyldig underskrift er besøget ikke tilladt. Det overnattende husdyr skal være mærket. Katte skal være mærket med chip eller være øremærkede. Mærket noteres på registreringsblanketten. Katte skal holdes indendørs. Hunde skal være mærket og registreret samt bære halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse i henhold til Lov om hunde. Registreringen anføres på registreringsblanketten. Registreringsblanketten skal være udfyldt med de nøjagtige datoer for overnatningsdagene. Ejeren af det pågældende husdyr skal samtidig selv være overnattende gæst. Lejlighedens lejer skal også være til stede under besøget / overnatningen. Det er lejeren af det pågældende lejemål, der er ansvarlig for, at afdelingens regler overholdes. Det er ikke tilladt at bruge overnatningen til husdyrfødsler. Hunden skal holdes i snor ved færdsel inden for bebyggelsens område. Det er forbudt at lade husdyr besørge eller urinere inden for bebyggelsens område. Hvis der trods dette skulle ske et uheld, er ejeren uopholdelig pligtig til omgående at fjerne dyrets efterladenskaber. Skader på lejemålet, der er følge af husdyrhold, vil ved konstatering blive betragtet som mislighold og vil blive udbedret for lejerens regning. Hunden eller katten må ikke være til gene og irritation for andre beboere. Den registrerede lejer, som har dyret på besøg, har ansvaret for at sikre, at dyret ikke ved støj, hærværk, bidsk optræden, uønsket indtrængen i andres haver/lejligheder eller på anden vis er til gene eller ulempe for boligafdelingens øvrige beboere. Det er den registrerede lejer, som har dyret på besøg, der bærer det fulde ansvar for dyret og dets færden. Hunden eller katten må ikke forhindre personer med lovligt ærinde i at have adgang til lejligheden. Overholdes ovenstående regler ikke, eller er der berettigede klager over husdyret, en politianmeldt sag, der går ejer imod, eller er der tale om misrøgt af dyret, vil tilladelsen til at kunne have overnattende husdyr bortfalde også fremover - og opsigelsessag af lejemålet vil blive indledt. Reglerne i boligafdelingens husorden skal også overholdes. Dette regulativ er vedtaget af afdelingsbestyrelsen efter bemyndigelse af afdelingsmødet afholdt den 8. september Regulativet er gældende fra den 13. oktober Regulativet er ændret af afdelingsbestyrelsen den 4. oktober 2010.

15 POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELINGSBESTYRELSEN - AFDELING 8 TRANUMPARKEN 2 ST. TH BRØNDBY STRAND - TLF Løbehjul med motor Det er hverken ifølge færdselsloven eller husordenen tilladt at køre på løbehjul med hjælpemotor i vores afdeling. Ifølge politiet vil kørsel i vores bebyggelse på sådanne løbehjul uanset personens alder være en overtrædelse af færdselsloven og kan derfor medføre bødestraf. Overtrædelse af husordenen kan medføre opsigelse af lejemålet. Afdelingsbestyrelsen, den 7. juli 2003 Lovgrundlag: Færdselslovens bekendtgørelse nr af den18. december nr. 6, der betyder, at løbehjul med elmotor / hjælpemotor ikke må benyttes på arealer, der er omfattet af færdselsloven.

16 PAB afd. 8 Indhegnede P-pladser - Udlejning af P-pladser i lukket område PAB afd. 1. De indhegnede P-pladser kan kun udlejes til lejere boende i PAB afd. 8 og medlemmer af lejerens husstand. 2. Udlejning sker gennem PAB's administration. 3. Ved flere interesserede end pladser, kan man blive skrevet op på en venteliste i PAB's administration. 4. Ved tildelingen af P-plads oprettes en lejekontrakt. Ved indgåelse af lejekontrakten skal indregistreringsattest forevises. Indregistreringsattesten skal gælde den bil, der skal parkeres på P-pladsen og lyde på et af husstandens medlemmer. Et brugsretbevis giver ikke adgang til at leje en P-plads. 5. Ved indgåelse af lejekontrakten betales et depositum på 3 gange månedslejen. Vedrørende opsigelse gælder samme regler som i den almindelige huslejekontrakt. P-pladsen må ikke overdrages til anden side eller fremlejes. 6. Færdselsreglerne og afdelingens husorden er gældende i det indhegnede P-areal. 7. Der må ikke henstilles biler uden nummerplader i mere end 48 timer. Overtrædelse vil medføre sletning af fjernbetjeningen, og køretøjet fjernes for lejers regning. 8. Det indhegnede P-areal må ikke bruges som bilværksted eller vaskeplads. P-pladsen er ikke beregnet til opbevaring af andet end dertil indrettet. Henstil ikke affald, benzin, olie eller batterier på pladsen. Pladsen skal holdes ryddet. Tøm ej askebægre i P- pladsområdet. 9. Ved omregistrering eller køb af ny bil skal kopi af den ny indregistreringsattest straks sendes til PAB's administration. 10. Det er ikke tilladt at lukke andre køretøjer ind i området. 11. Brug kun porten til ud- og indkørsel. Benyt dørene som adgang. Det vil mindske fejl i automatikken. Sørg altid for, at døre og porte er forsvarligt lukket. Kan dette ikke lade sig gøre, kontakt da ejendomskontoret. 12. En husstand kan højst leje 2 P-pladser. 13. Bortkomst af adgangsnøgle meddeles omgående til ejendomskontoret. Lejer betaler ny nøgle. 14. Misligholdes ovenstående regler, opsiges lejemålet af P-pladsen omgående, og bilen skal straks fjernes. Sker fjernelsen ikke inden for den af boligselskabet meddelte frist, vil bilen blive fjernet for ejers regning. PAB Sammenskrevet Siden er sidst opdateret den 12. september 2009

17

18 Parkering i PAB afd. 8 Afdelingen har en aftale med et parkeringsservicefirma, ScanParkering, som kontrollerer om afdelingens og færdselslovens regler overholdes i forbindelse med parkering i afdelingen. ScanParkering er bemyndiget til at udskrive og indkassere kontrolafgifter. Man skal have en parkeringstilladelse for at parkere på afdelingens område. Ejere af biler, der ikke har en synlig PARKERINGSLICENS eller et gyldigt GÆSTEKORT, vil blive afkrævet en kontrolafgift. Ved indflytning udleveres PARKERINGSLICENS og GÆSTEKORT i henhold til nedenstående parkeringsregler. Nye GÆSTEKORT kan bestilles hos ScanParkering mandag fredag kl på telefonnummer eller pr. til ScanParkering Ved bestilling af GÆSTEKORT skal navn, adresse og lejemålsnummer opgives. Det er kun ScanParkering, som udsteder GÆSTEKORT. Parkeringsregler PAB afd. 8 Overordnet er færdselsloven gældende. Afdelingens husorden er gældende. 12. Parkering af og kørsel med motorkøretøjer Al parkering af og kørsel på boligvejene med motorkøretøjer herunder knallerter er forbudt. Parkering af personbiler, motorcykler og knallerter må kun finde sted på de dertil indrettede og afmærkede parkeringspladser. Motorkøretøjer, som skal være indregistrerede, må ikke parkeres på afdelingens område uden nummerplade. De vil blive fjernet uden ansvar efter gældende regler. Parkering af vare- eller lastbiler på over kg samt campingvogne og trailere eller påhængsvogne må ikke finde sted i bebyggelsen. Garager og parkeringspladser må ikke anvendes til andet formål end parkering af motorkøretøjer. Reglerne for de indhegnede P-pladser skal overholdes. Parkering af biler m.v. må ikke finde sted på de etablerede vaskepladser. Endvidere skal politivedtægten og Brøndby Kommunes regler for parkering herunder lokalplanen overholdes. Færdselsloven gælder også i bebyggelsen, hvorfor den også skal overholdes. Afdelingen har overladt kontrollen med parkeringen til et parkeringsservice firma, som er bemyndiget til at udskrive og indkassere afgifter (kontrolgebyrer) ved overtrædelse af de gældende regler. Der kræves en af afdelingen udstedt PARKERINGSLICENS eller et af afdelingen udstedt GÆSTEKORT for at benytte afdelingens parkeringspladser. Lejere, der ønsker en permanent PARKERINGSLICENS, skal fremvise en gyldig registreringsattest eller et gyldigt brugsretsbevis på det køretøj, man ønsker PARKERINGSLICENS til, idet køretøjet skal være registeret til en person med adresse i afdelingen. GÆSTEKORT må kun anvendes til gæster. Beboere med særlige behov må kontakte afdelingsbestyrelsen særskilt. Der må kun parkeres i de afmærkede parkeringsbåse. Køretøjer på gule plader må højst parkere 3 timer. P-skive er påbudt for disse. Gælder dog ikke invalidekøretøjer med gyldigt handicapskilt og parkeringstilladelse. Lejere, der har en parkeringsplads i det aflukkede område, får en speciel tilladelse til dette. Den er ikke gyldig til de øvrige P-pladser. Af- og pålæsning er dog tilladt uden for det aflukkede område. Klager over afgifter kan indgives til parkeringsservicefirmaet, ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen. Kun skriftlige klager vil blive behandlet. Kopiering af GÆSTEKORT og PARKERINGSLICENS er ikke tilladt og meldes til politiet, da det vil blive betragtet som dokumentfalsk. Misbrug eller salg af GÆSTEKORT vil medføre, at der rejses opsigelsessag af boliglejemålet. En PAR- KERINGSLICENS er personlig, og et GÆSTEKORT er knyttet til det enkelte lejemål. Ved fraflytning skal den udleverede PARKERINGSLICENS og ikke benyttede GÆSTEKORT afleveres til ejendomskontoret. Der gælder yderligere regler end de ovenstående for det indhegnede parkeringsområde. Eksempel på lejemålsnummer fra huslejeopkrævningen Lejemålsnummer

19 FÆLLES REGLER FOR OPSÆTNING AF PARABOLANTENNER I BRØNDBY STRAND PARKERNE Afdelingen har fælles tv-forsyning med mulighed for tilslutning af digital dekoder. Ønsker en eller flere beboere at se andre programmer, end de som kan ses over afdelingens fælles tv-forsyning, skal man ansøge afdelingen om tilladelse til at anbringe en antenne eller parabol på ejendommen. I øvrigt gælder følgende: En tilladelse til opsætning af antenne eller parabol er midlertidig, idet tilladelsen bortfalder, når det eller de programmer, som var begrundelse for tilladelsen, tilbydes over den fælles tv-forsyning eller den digitale dekoder udbudt over det fælles anlæg. Afdelingen kan, når det er hensigtsmæssigt, forlange, at anden forsyning end den fælles skal ske via et fællesantenneanlæg, og at de omfattende beboere danner en antenneforening, der står for etablering og drift af anlægget. Anvisning af placering af antenner og paraboler sker efter en konkret vurdering af, om parabolen eller antennen er til ulempe for ejendommen eller dens beboere. Opsætningen skal godkendes af afdelingen. Antenner og paraboler skal for høj- og lavhusenes vedkommende placeres på et af afdelingen anvist sted på taget. For rækkehusenes vedkommende placeres antennen eller parabolen på terrassen og ikke højere end plankeværket. Ansøgning om tilladelse til opsætning af parabolantenne skal fremsendes skriftligt til afdelingens administration. I ansøgningen skal det præciseres hvilket program man ønsker at modtage på parabolantennen. En eventuel tilladelse indebærer, at beboeren skal indbetale et depositum svarende til retableringsudgifterne i forbindelse med fraflytning. Opsætning af parabolantennen på taget af høj- og lavhuse, skal udføres af afdelingens installatør. Alle udgifter i forbindelse med opsætning af parabolantennen skal afholdes af beboeren. Beboeren skal tegne en ansvarsforsikring for parabolantennen. Kommentar: Ifølge lokalplanen vedtaget af kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune er det ikke tilladt at opsætte antenner og paraboler på husfacaderne i Brøndby Strand Parkerne. Det er heller ikke tilladt at have paraboler i haverne, så de sidder over hegnets højde (170 cm). Der må ikke føres ledninger på husfacaderne. Hver enkel antennes og parabols placering og opsættelse skal forelægges Brøndby Kommune. Brøndby kommune har krævet fælles regler for antenner og paraboler i Brøndby Strand Parkerne. Ovenstående regler gælder for BKB BKB BKB BKB Lejerbo afd T 13 - BAB - PAB 8 og er godkendt af Brøndby Kommune. PAB afd. 8 Husorden: 14. Antenner I ejendommen er monteret fællesantenneanlæg for radio og TV. Tilslutning til antenneanlægget må kun foretages med originale kabler og stik. Der må ikke foretages indgreb i anlægget. Det er ikke tilladt at opsætte antenner eller paraboler uden forudgående indhentet tilladelse. De givne anvisninger skal overholdes

Vedligeholdelsesreglement for PAB afd. 8 B-ordning

Vedligeholdelsesreglement for PAB afd. 8 B-ordning Standardvedligeholdelsesreglement Standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og

Læs mere

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 8. september 2009

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 8. september 2009 Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 8. september 2009 1. Et godt klima er meget værd En boligforening med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver

Læs mere

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 2. september 2010

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 2. september 2010 Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 2. september 2010 1. Et godt klima er meget værd En boligforening med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 60, Egholm Færgevej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 21, Næssundvej 1-222 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Afdeling I Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Standard-vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 36, Runddyssen 2-354 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 26. Møllevænget Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. For afdeling 18. Skovvænget. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. For afdeling 18. Skovvænget. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement For afdeling 18. Skovvænget Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 23. Helleholm. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 23. Helleholm. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 23. Helleholm Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til tapetsering,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Sydkystens Boligselskab Kirsebærhegnet Godkendt på afdelingsmødet den 17. september 2013

Sydkystens Boligselskab Kirsebærhegnet Godkendt på afdelingsmødet den 17. september 2013 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A Normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Beboeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr»

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» MODEL A - med istandsættelse ved fraflytning.«lejekontrakt_selskab»«lejekontrakt_afdeling» «Lejekontrakt_Lejemål» «Lejekontrakt_Lejernr»

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR. 1 66 3070 SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT I GENERELT. 1. Med virkning fra den 25 marts 2009 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse «Lej em ål_nr» Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse.

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. A-ordningen kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere