Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard."

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: 29. marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 4. maj Sagens omstændigheder: Klagerens søn er 17 år og købte den 28. marts 2010 en UNG-billet ved billetskranken i Herning til Horsens. I toget blev han pålagt en kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden gyldig billet, idet en UNG-billet alene er gyldig ved samtidig forevisning af ungkort/ WildCard/WunderCard. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende, at da sønnen er 17 år og under uddannelse købte han selvfølgelig en UNG-billet, at der ikke på stationen er skiltet med, at man skal have et særligt kort for at kunne benytte en UNG- billet, og personalet, der solgte billetten oplyste heller ikke om de særlige regler, hverken på den pågældende dag, eller da de prøvekøbte en billet senere en dag, da de tog billederne, at han har dokumenteret det hele med fotos til Arriva, men de er ligeglade og henviser til deres hjemmeside. Men når man ikke er vant til at køre med tog og ikke har sin PC med, kan man ikke forventes at kunne gå på internettet, når man står på en station og skal køre med toget,

2 at han er helt enig i Arrivas punkt 1) og 2), men i punkt 3) er der et væsentligt problem, nemlig at passageren overhovedet ikke var i tvivl. Derfor giver det ikke nogen mening, at ringe til DSB eller Arriva-oplysning, at der ikke er nogen information ved billetautomaten - hvilket er dokumenteret for Arriva ved tilsendte fotos. Passageren brugte i øvrigt ikke billetautomaten, fordi han købte billetten i Kort og Godt kiosken, at hvis Arriva ville give en fair service overfor deres UNG-kunder, kunne de skilte bedre (jf. fotodokumentation af manglende skiltning fra den pågældende banegård), de kunne spørge den billetkøbende kunde om han var klar over reglerne, de kunne skrive det i tekst på billetten, osv., at hvis det bliver kutyme og acceptabelt blandt B2C [business to consumer] firmaer, at de kan "gemme" afgørende prisinformationer på deres hjemmeside, kan det få uoverskuelige konsekvenser og nærmest ubegrænsede muligheder for firmaerne for at indføre gebyrer og ekstrapriser, som udelukkende fremgår af deres hjemmeside, samt at Arriva burde forpligtes til at informere bedre om reglerne, så passageren ikke havde grund til at komme i tvivl. Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende, at 1) I forbindelse med billettering under togrejsen fra Herning til Horsens, via Skanderborg fremviste passageren Ung-billet men var ikke i besiddelse af gyldigt ungkort, Wunder Card eller DSB WildCard. Ungbilletter betragtes dog udelukkende som gyldig rejsehjemmel ved samtidig fremvisning af gyldigt ungkort, at 2) I Arrivas Kundeservicekoncept står blandt andet oplyst, at passageren skal ved rejsens begyndelse være i besiddelse af gyldig billet eller kort, idet det ikke er muligt at købe billet i Arrivas tog. at 3) Såfremt passageren var i tvivl om gældende rejseregler, havde passageren havde umiddelbart inden afrejsetidspunktet mulighed for at indhente yderligere information om betingelserne for rejse på ungbillet o Ved henvendelse i Kort & Godt kiosken på Herning Banegård o I Billetautomaten under DSB Wild Card/Ungbillet o Ved kontakt til DSB kundeservice på tlf (Nummeret står oplyst på Herning Banegård) eller Arriva kundeservice tlf. ARRIVA ( ) Arriva og DSB stiller hver for sig og i fællesskab en række oplysningskanaler til rådighed, således at passageren på flere måder har mulighed for at indhente nyttig information. Det er efterfølgende passagerens eget ansvar at gøre sig bekendt med gældende rejseregler inden afrejse. Passagerer kan indhente information om DSB Wild Card/Ungbillet i billetautomaten. Informationerne indhentes ved at klikke på? i menu-feltet på billetautomatens forsideskærmbillede, hvorefter passageren vælger DSB Wild Card/Ungbillet.

3 I billetautomaten, på internettet og i billetsalget kan alle kunder uhindret købe den billettype, kunden ønsker. Det er først i toget, passageren skal stå til ansvar for det foretagne køb. Af denne årsag spørger billetsalgs-personalet ikke til, hvorvidt kunden har gyldigt ungkort, når de sælger en ungbillet. Samme retningslinjer er gældende for andre rabatterede produkter, såsom 65-billetter, børnebilletter og ledsagerbilletter. En ungbillet er gyldig både med DSB WildCard og med WunderCard. Sidstnævnte udstedes af Arriva. Rejser på Ungbillet kan foretages både med DSB og Arriva. BILAG TIL SAGEN: Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. Ung-billetten så således ud: ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER:. I henhold til 4 stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006 udstedt i medfør af dagældende lov om jernbaner 23, fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne. I Arrivas Kundeservicekoncept (Forretningsbetingelser) er blandt andet anført følgende: Billetter og kort til rejser på Arrivas strækninger Billet og korts gyldighed fremgår af billet eller kort.

4 3 af ankenævnets medlemmer udtaler: Som det fremgår af kopien af billetten, står der anført 1 ung. Det er ikke på nogen måde angivet, at billettens gyldighed er betinget af tilkøb af et ung-kort. Det lægges til grund som oplyst af parterne, at det ikke forbindelse med køb af Ung-billetten ved personlig betjening blev oplyst, at billetten kræver gyldigt ungkort. På den baggrund og henset til, at der findes andre rabatordninger, som ikke er betinget af, at passageren er i besiddelse af et særligt kort, findes klageren, der var 17 år, at have været berettiget til at gå ud fra, at han alene på grund af sin alder kunne anvende Ung-billetten som gyldig rejsehjemmel uden yderligere tilkøb. Der har herefter foreligget sådanne særlige forhold, at klageren skal fritages for den pålagte kontrolafgift. Disse medlemmer bemærker, at det bør være muligt at påtrykke information på forsiden af UNGbilletten, at den kun er gyldig ved samtidig forevisning af gyldigt ung-kort. 2 af ankenævnets medlemmer udtaler: I Arrivas Kundeservicekoncept (Forretningsbetingelser) er anført følgende om kontrol af billetter og kort samt kontrolafgifter: Passageren skal selv kontrollere, at afstemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) på billet eller kort er korrekt. Arriva vil ved daglige kontroller sikre at alle maskiner til afstempling af billetter og kort fungerer, og er korrekt indstillet. Passagerer, der træffes uden gyldig billet eller kort skal betale en kontrolafgift på 600 kr. Det er således passagerens ansvar at være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel. Følgende er anført i folderen Rejse med ARRIVA om billetter: Ungdomsbilleter Kan du købe, hvis du har et Arriva WunderCard eller et DSB WildCard. WUNDER CARD YOUTH OG WUNDER CARD STUDENT: Er du mellem 16 og 25 år (inkl.) kan du få op til 50 % rabat på togrejser i Danmark og 25 % rabat i det meste af Europa, når du rejser mellem medlemslande. Er du over 25 år og SUmodtager, kan du også få rabat på togrejser i Danmark. Desuden får du som medlem af både WunderCard Youth og WunderCard Student løbende specielle tilbud og rabatter på oplevelser og arrangementer.

5 Kortet skal altid fremvises sammen med ungbillet. Evt. kontrolafgift eftergives ved efterfølgende fremvisning af gyldig ungkort, WunderCard eller WildCard mod administrationsgebyr på 100 kr. Et WunderCard koster 185 kr. og kan købes på alle Arriva-betjente stationer eller på Her kan du også få mere information om kortet og dets fordele. WunderCard kan ikke købes hos DSB.. Klageren har oplyst, at sønnen ved billetkøbet bad om en UNG-billet. Da en sådan type billet ikke markedsføres særskilt, men alene i forbindelse med køb af et DSB Wild card eller et Arriva WunderCard, lægger disse medlemmer til grund, at klagerens søn på købstidspunktet havde kendskab til denne billetform og de dertil knyttede betingelser. Som følge heraf var det berettiget at pålægge ham en kontrolafgift for kun at kunne forevise en Ung-billet i kontrolsituationen. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, jf. vedtægterne 14, stk. 4, hvorefter følgende bestemmes: AFGØRELSE: ARRIVA skal frafalde kravet om betaling af kontrolafgiften på 600 kr. Idet klageren herefter har fået medhold i klagen, skal selskabet endvidere i medfør af lov om forbrugerklager 17, stk. 3 som tilsluttet selskab i sagsomkostninger til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro betale kr. inkl. moms, jf. vedtægterne 27, stk. 2, jf. bilag A og 9 i bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte private klagenævn. Beløbet opkræves ved særskilt faktura. Hvis selskabet ikke vil anse sig for bundet af afgørelsen, skal dette meddeles ankenævnets sekretariat skriftligt inden 30 dage efter modtagelsen af afgørelsen. Selskabets navn vil herefter blive offentliggjort på en liste på ankenævnets hjemmeside, medmindre selskabet har anlagt sag ved domstolene om de forhold, som klagen har omfattet, jf. vedtægterne 23, stk. 2. Selve afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden, uanset om der anlægges sag ved domstolene, jf. vedtægterne 22. Da klageren har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 3. september 2010.

6 Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0158 Klageren: Indklagede: XX Metroselskabet I/S c/o Metroservice Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0059 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX på vegne af YY 6950 Ringkøbing Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort.

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0068 Klageren: XX på vegne af YY 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVR nr.: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Restbeløb af kontrolafgift

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen.

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0130 Klageren: XX London Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: To kontrolafgifter á 750 kr.

Læs mere