Den Danske Israelsmission CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Israelsmission CVR-nr. 46 04 71 17"

Transkript

1 Den Danske Israelsmission CVR-nr Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på missionsselskabets ordinære landsstyremøde den / 2015 Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer Oplysninger om missionsselskabet... 4 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 8 Balance Noter

3 1 Ledelsespåtegning Generalsekretæren og landsstyret har dags dato aflagt årsregnskab for 2014 for Den Danske Israelsmission. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af missionsselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsregnskabet indstilles til landsstyrets godkendelse. Aarhus, den 14. marts 2015 Bodil F. Skjøtt generalsekretær Godkendt af landsstyret 14. marts 2015 Krista Rosenlund Bellows Heinrich Wichmann Pedersen Jørgen Hedager Nielsen (formand) (næstformand) Merete Pihl Konrad Martin Hornstrup Mona Kjær Nielsen Lars Bjerregaard Uffe Torm

4 2 Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors påtegning Til landsstyret i Den Danske Israelsmission Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Den Danske Israelsmission for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for missionsselskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af missionsselskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 3 Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat) Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af missionsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af missionsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Kolding, den 14. marts 2015 BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Malene Mogensen statsautoriseret revisor

6 4 Oplysninger om missionsselskabet Missionsselskabet Den Danske Israelsmission TORVET Katrinebjergvej Aarhus N Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1885 Hjemsted: Aarhus Regnskabsår: 1. januar 31. december Landsstyre Krista Rosenlund Bellows, formand Heinrich Wichmann Pedersen, næstformand Jørgen Hedager Nielsen Merete Pihl Konrad Martin Hornstrup Mona Kjær Nielsen Lars Bjerregaard Uffe Torm Generalsekretær Bodil F. Skjøtt Revision BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Birkemose Allé 27, st Kolding

7 5 Ledelsesberetning Den Danske Israelsmissions aktiviteter Missionsselskabets aktiviteter har også i 2014 koncentreret sig om at opfylde vort hovedformål: At bringe evangeliet om Jesus Kristus til jøderne. Hovedaktiviteten har været at udsende medarbejdere, herunder en dansk præst til arbejdet i Israel, en præstefamilie til arbejdet ved Immanuel Church i Jaffo og volontører til andre opgaver, samt at yde økonomisk støtte til vores samarbejdspartnere. Væsentlige begivenheder i regnskabsåret Den ustabile politiske situation i Mellemøsten og i særlig grad i Israel/Palæstina har fortsat en stor bevågenhed og påvirker hele tiden vores muligheder for planlægning ikke mindst af aktiviteter, der involverer udsendinge med volontører og andre korttidsmedarbejdere, men også de konkrete projekter som planlægges i samarbejde med partnerorganisationer. I 2014 kom det konkret til udtryk i den 6 uger lange krig mellem Gaza og Israel. Det berørte for os først og fremmest de udsendte volontører, men på nær få ændringer blev det planlagte arbejde gennemført. Dog valgte nogle af volontørerne at melde fra i efteråret, og vi havde i den periode færre volontører udsendt end i foråret. Gennem DMR- U lykkedes det os at få godkendt en nødhjælpsbevilling til Det Palæstinensiske Bibelselskab til fordel for nødstedte familier i Gaza. Vore udsendinge Lisbeth og Christian Rasmussen, der er ansat i samarbejde med Den Norske Israelsmission til at være præstefamilie for to menigheder i Tel Aviv, fortsatte arbejdet som planlagt trods ændringer i det partnerskab vi har været med i sammen med andre nordiske missionsselskaber. Det tidligere samarbejdet i Joint Mission to Israel, som har varetaget opgaven ved Immanuelkirken er nu afløst af et nyt under navnet Immanuel Ministries. Det har i første omgang for os betydet en mindre stigning i udgifter til arbejdet. Igen i år har vi sendt volontører til arbejdet, fire i alt. David Serner afløste i januar måned Jakob Nielsen som dansk præst og som tilknyttet arbejdet på Caspari Center, hvor han også er ansvarlig for de internationale programmer, herunder et nu afholdt missiologikursus. Indtil videre er der ikke betydelige udgifter til familien Serners børns uddannelse, da de har valgt at hjemmeundervise. En af de økonomiske udfordringer ved volontørarbejdet er fortsat, at flere volontører ønsker deres ophold som et led i deres uddannelse. Det betyder, at vi skal finde egen bolig til dem, da institutionerne oftest ikke tilbyder dette. Derfor mærker vi også de stigende boligpriser i Israel Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Vi har i gaveindtægter for 2014 kunnet holde niveauet i forhold til 2013 og endda set en lille stigning, hvilket først og fremmest skyldes gaveindtægter til et nyt og afgrænset program over sommeren i Betlehem. Vi har fortsat brug for at arbejde med nye initiativer i forhold til indsamling og at øge overskuddet på de aktiviteter, vi allerede har for at kunne følge med udgifterne. Kursen på den israelske Shekel er netop nu en stor udfordring, da vores egne udgifter er i NIS og vores bidrag til partnerorganisationer i flere tilfælde også er lovet i NIS. Der er også fortsat brug for at få nye emner i databasen med henblik på at kunne involvere nye givere. Den store arv, som vi fik i 2008, betyder fortsat, at den overordnede økonomiske situation er god og stabil ikke mindst sammenlignet med tidligere år. Arven har betydet afkast fra kapitalen, som dog i 2014 blev mindre end i Det sidste skal ses i sammenhæng med, at bestyrelsen i starten af året, og som omtalt i ledelsesberetningen fra sidste år, besluttede at udnytte en opstået mulighed for at købe den lejlighed vi indtil videre har lejet. Udgifter til køb af lejlighed beløber sig til knap DKK, dog er processen stadig uafsluttet, idet den endelige registrering hos myndighederne i Israel endnu ikke er opnået. Det har naturligvis betydet langt mindre kapital til investeringer og dermed følgende mindre afkast.

8 6 Ledelsesberetning (fortsat) Endelig skal det nævnes, at afkastet fra genbrugsarbejdet også i 2014 har givet et meget positivt tilskud til det daglige arbejde. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

9 7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A- virksomheder, tilpasset missionsselskabets særlige forhold. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Resultatopgørelsen Gaver og tilskud Den Danske Israelsmission er godkendt til at modtage gaver efter ligningslovens 8 A og 12 stk. 3. Indtægter er specificeret efter disse af hensyn til rapportering til SKAT og de pålagte kontrolopgaver. Arv og testamentariske gaver Testamentekontoen er oprettet pr. 1/ Modtagne arvebeløb indgår på testamentekontoen, hvorfra sædvanligvis overføres et fast beløb til resultatopgørelsen. Modtagne arvebeløb frem til 2007 er alle indtægtsført løbende, men en meget stor arv i 2008 er overvejende overført til testamentekontoen, som herefter er Siden da har der været en yderlig forøgelse, således at saldoen nu er på Der er ikke indtægtsført beløb i regnskabsåret Gaver og tilskud med direkte dispositionsanvisning til byggeri, som er opført, indregnes direkte på egenkapitalen. Omkostninger Omkostninger henføres til resultatopgørelsen for det år, omkostningen vedrører. Balancen Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver optages til aktuelle kurser pr. statusdagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab medtages i resultatopgørelsen. Feriepengeforpligtelse Der er hensat til feriepengeforpligtelser for medarbejdere med arbejdssted i Danmark, men ikke for missionærer, idet ferieloven ikke gælder i udlandet. Periodisering Alle væsentlige indtægter og udgifter periodiseres således, at regnskabsposterne henføres til de regnskabsår de vedrører, uanset betalingstidspunktet.

10 Resultatopgørelse for året 1. januar 31. december Note Indtægter 1 Gaveindtægter Landslotteriet Diverse tilskud m.v Offentlige tilskud Genbrug Finansielle indtægter Resultatandel TORVET Diverse indtægter Indtægter i alt Udgifter 7 Gager og sociale bidrag m.v Landslotteriet udgifter Israelsmissionens gaveshop og bogsalg Direkte missionsudgifter, udland: 8 Israel, Jerusalem Israel, Haifa Israel, Tel Aviv Israelsmissionens Avis Andre eksterne udgifter Finansielle udgifter Udgifter i alt Årets resultat Resultatdisponering Henlæggelse til lejlighed i Jerusalem Henlæggelse urealiserede kursgevinster værdipapirer Overført til overført resultat Disponeret i alt

11 Balance pr. 31. december Note Materielle anlægsaktiver Andel af ejendom, Torvet Katrinebjergvej I/S Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver 14 Værdipapirer Udlæg til køb af lejlighed i Jerusalem Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Aktiver Tilgodehavender Israelsmissionens Unge Diverse tilgodehavender Mellemregning, medarbejdere Organisationer i DK Forudbetalte omkostninger Tilgodehavende i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

12 Balance pr. 31. december Passiver Note Egenkapital 16 Egenkapital Egenkapital Henlæggelser 17 Testamentekonto Henlæggelse til lejlighed i Jerusalem Henlæggelse til urealiseret kurstab værdipapirer Henlæggelser i alt Egenkapital i alt Kortfristet gæld Beregnede skyldige feriepenge Skyldige feriepenge Skyldig SKAT Skyldig ATP Skyldige omkostninger Mellemregning, medarbejdere Torvet Katrinebjergvej I/S Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Udviklingsprojekter 21 Offentlige indsamlinger 22 Eventualforpligtelser

13 Noter 11 Note Gaveindtægter Almindelige gaver Gaver ifølge forpligtelse Møder og gudstjenester Andre kollekter inkl. Jerusalem Basarer/Mini Café Diverse øvrige gaver Gaveindtægter i alt Note 2 - Diverse tilskud m.v. DMR-U Volontører Øvrige tilskud Diverse tilskud i alt Note 3 - Offentlige tilskud Tips- og lottopuljen, almennyttige organisationer Momskompensation Dagpengerefusion 0 0 Børnefamilieydelse Bladpuljeordningen Skolepengerefusion Offentlige tilskud i alt

14 Noter (fortsat) 12 Note 4 - Israelsmissionens gaveshop og bogsalg Gaveshop Bogsalg Varesalg Varekøb Bogsalg i alt Israelsmissionens bogsalg i alt Note 5 - Genbrug Indtægter Omkostninger Genbrug netto Note 6 - Finansielle indtægter Renter bank Renter obligationer Renter debitorer Udbytte aktier Realiserede kursgevinster, værdipapirer Urealiserede kursgevinster, værdipapirer Finansielle indtægter i alt Note 7 - Gager og sociale bidrag m.v. Løn Pension ATP Barselsfond Kørselsgodtgørelse og diæter Feriepengeforpligtelse primo Feriepengeforpligtelse ultimo Gager og sociale bidrag m.v. i alt

15 Noter (fortsat) 13 Note 8 - Israel, Jerusalem Den Danske Menighed Gager og sociale bidrag Kørselsudgifter Husleje m.v., netto Børnefamilieydelse Skolepenge Rejseudgifter Forsikringer Lægebesøg mv Udstyrsbidrag Renovering af lejlighed Diverse missionsudgifter Den Danske Menighed i alt Volontører, Jerusalem Husleje m.v Kostgodtgørelse Rejse- og transportudgifter Forsikringer Diverse udgifter Volontører, Jerusalem i alt Caspari Center, Jerusalem Gager og sociale bidrag Bestyrelsesudgifter 0 0 Shabbat School 0 0 Caspari Center, Jerusalem i alt Tilskud Bibelselskabet, Jerusalem og Tel Aviv Studenterarbejdet Jews for Jesus Musalaha Tilskud i alt Israel, Jerusalem i alt

16 Noter (fortsat) 14 Note 9 - Israel, Haifa Ebenezer-hjemmet, Haifa Tilskud Ebenezer-hjemmet, Haifa i alt Israel, Haifa i alt Note 10 - Israel, Tel Aviv Rejseudgifter Kostgodtgørelse Børnefamilieydelse Skolepenge Forsikringer Lægebesøg mv Tilskud Israel, Tel Aviv i alt Note 11 - Israelsmissionens Avis Trykning m.v Forsendelse Diverse udgifter Annonceindtægter Udgivelse af Israelsmissionens Avis i alt Andre indtægter (Bladpuljen) Israelsmissionens Avis i alt

17 Noter (fortsat) 15 Note 12 - Andre eksterne udgifter Administration og kontorhold EDB-vedligeholdelse, kontorartikler og tryksager Telefon/fax/ Porto og fragt Annoncer Abonnementer og bøger Diverse udgifter Fundraising, Direct mail Administration og kontorhold i alt Fællesadministration m.v. Administration v. MF Husleje, Torvet Flytning af sekretariat, vedligehold Fællesadministration m.v. i alt Fremmede tjenesteydelser Revision Attestationer og anden assistance Forsikringer IT-support Fremmede tjenesteydelser i alt Kontingenter og tilskud Dansk Missionsråd Folkekirkens Mission Øvrige kontingenter og tilskud Kontingenter og tilskud i alt Møde- og rejseudgifter Landsstyre- og FU-møder Årsmøde Rejseudgifter Diverse mødeudgifter Møde- og rejseudgifter i alt Andre eksterne udgifter i alt

18 Noter (fortsat) 16 Note Finansielle udgifter Kurstab Handelsomkostninger mv Renteudgifter Finansielle udgifter i alt Note 14 - Værdipapirer Obligationer Aktier Investeringsbeviser Danske investeringsforeningsbeviser Værdipapirer i alt Note 15 - Likvide beholdninger Kassebeholdning 0 0 DB DB netopsparing DB (onlinedonation) Sydbank Sydbank Sydbank DB USD-konto Bank Hapoalim, Jerusalem Kassebeholdning, NIS Likvide beholdninger i alt Note 16 - Egenkapital Saldo primo Overført fra henlæggelser, byggeri af TORVET Overført fra henlæggelser, driftsfond Årets resultat ifølge resultatopgørelse Egenkapital i alt

19 Noter (fortsat) 17 Note Testamentekonto Saldo primo Tilgang arv Indtægtsført i året 0 0 Saldo ultimo Note 18 - Henlæggelse til lejlighed i Jerusalem Saldo primo Overført fra diverse henlæggelser Overført fra resultatdisponering Henlæggelse til lejlighed i Jerusalem i alt Note 19 - Henlæggelse til urealiseret kurstab værdipapirer Saldo primo Overført fra resultatdisponering Henlæggelse til urealiseret kurstab værdipapirer i alt

20 Noter (fortsat) 18 Note 20 - Udviklingsprojekter Fra Danida via Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er der bevilget beløb til udviklingsprojekter ud over de aktiviteter, som gennemføres af Den Danske Israelsmission. Der er tale om følgende: Musalaha Projekter med bibelselskabet Partnerskabsaktiviteter Udviklingsprojekter via DMR-U i alt Note 21 - Offentlige indsamlinger Resultatet af offentlige indsamlinger via hjemmesiden israel.dk: Indtægter Udgifter Resultat Overskuddet er anvendt til aktiviter jf. Den Danske Israelsmissions formål. Note 22 - Eventualforpligtelser DMR-U's medlemsorganisationer er pligtige til at bidrage til dækning af evt. driftsunderskud på DMR-U's regnskab i forhold til den tid, sekretariatet i det pågældende regnskabsår har anvendt på rådgivning, konsulentbistand og administration vedrørende projekter, rekruttering, udvælgelse og supervisering af udviklingsarbejdere og andre aktiviteter, der relaterer sig til de enkelte medlemsorganisationer. (DMR-U s vedtægter 8 stk.4) Den Danske Israelsmission har i fællesskab med Menighedsfakultetet og Dansk Ethioper Mission oprettet interessentselskabet Torvet Katrinebjergvej I/S, som opfører ejendom med fælles nye kontorfaciliteter. Der er i forbindelse med interessentskabet gensidige forpligtelser, som er udtrykt i vedtægterne 9. 9 stk.1: Interessenterne hæfter direkte solidarisk og personligt for interessentskabets forpligtelser. 9 stk. 2: Indbyrdes hæfter interessenterne pro rata i samme forhold, som de har foretaget indskud. Den Danske Israelsmission har givet Israelsmissionens Unge mulighed for likviditetslån med en låneramme på op til Ved udgangen af 2014 var der ikke trukket på denne låneramme.

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Landskassen; Årsrapport 2012. Årsregnskab med noter

Landskassen; Årsrapport 2012. Årsregnskab med noter Landskassen; Årsregnskab med noter Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Ledelsesberetning 6-7 Anvendt regnskabspraksis 8-9 Resultatopgørelse

Læs mere

Landskassen; Årsrapport 2013. Årsregnskab med noter

Landskassen; Årsrapport 2013. Årsregnskab med noter Landskassen; Årsregnskab med noter Indholdsfortegnelse Luthersk Mission Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Ledelsesberetning 6-7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 CVR-NR. 17 89 30 84 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Haveboligforeningen Grøndalsvænge Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere