Et liv i Arbejde for Danmark Skrevet af redaktør P. C. Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et liv i Arbejde for Danmark Skrevet af redaktør P. C. Jacobsen"

Transkript

1 Jens Jensen-Sønderup folketingsmand og minister Artikel bragt i Hanen 5. Rk. Nr I tidens løb har der naturligvis også været en del folk her fra egnen, der har haft sæde i rigsdagen. Egentlig ved vi ikke hvor mange det drejer sig om, men nogle navne dukkede da op, da vi en aften sad og talte herom. Navne som Quist og Pinstrup, og den gamle stalinist Knud Jespersen, der har rod i Suldrup. Den der nåede længst i politik var Jens Jensen-Sønderup, der fik rollen som indenrigsminister i en periode. Da han døde fik han en længere nekrolog i partiet Venstres årlige almanak, og vi har valgt at bringe nekrologen i sin helhed her, idet den fortæller noget om hvilket eftermæle denne bondedreng fra Sønderup efterlod sig i slutningen af 1940 erne. Et liv i Arbejde for Danmark Skrevet af redaktør P. C. Jacobsen Den 10. Marts 1949 døde tidligere Indenrigsminister i Klaus Berntsens Ministerium J. Jensen- Sønderup. Kort Tid før sin død passerede han de 87 Aar og var derfor ikke saa kendt af de yngre Aargange indenfor Venstre. Men for dem som levede med i dansk Politik omkring Aarhundredskiftet og frem til 1920 vil Navnet Jensen- Sønderup huskes. Hans store Arbejde i dansk Politik fra vil blive anerkendt i vor politiske Historie, fordi det paa en Række afgørende Omraader var meget betydningsfuldt. Jens Sønderup-Jensen De sidste Aar af hans lange Levetid ofredes særligt Arbejdet for den frie Skole og Kirke. Han var Frihedens Talsmand som faa. J. Jensen-Sønderup tog Navn efter sin Fødeby i Himmerland. Faderen ejede en Gaard i Sønderup, som i Farfaderens Tid var Fæstegaard, der købtes til Selveje for 1600 Rigsdaler. Man forstaar, at det efter Datidens Forhold her været et stort Beløb, for der var i Hjemmet store Betænkeligheder ved denne Handel. Hvordan skulde man skaffe de nødvendige Rentepenge? Men det gik. Jensen-Sønderup gik i Sognets Landsbyskole, i hvis Skolestue, der var Murstensgulv, og Børnene sad med Træsko paa. De lærte grundigt at læse og skrive, og Bibelhistorie og Lærebog lærtes udenad paa Remse! Denne Skoleform vendte Jensen-Sønderup sig senere imod med megen Styrke. Hverdagen gik for ham som for andre Landsbyhørn paa den Tid. Tidligt op om Morgenen og med i Arbejdet før Skoletid, og naar Undervisningen var forbi atter med i Arbejdet hjemme ved Bedriften. Hurtigt gik det op for den meget opvakte Bondeknøs, at han vilde være Præst. Et Par Vintre var han paa Højskole, Opholdene her prægede ham for hele Livet, og senere forberedte han sig hos en Præst i Vesthimmerland til Optagelse paa Døckers Studenterkursus i København. Her kom han forresten til at sidde paa Skolebænk sammen med den senere Udenrigsminister Dr. phil. Moltesen. Mens Jensen- Sønderup opholdt sig paa dette Kursus, ramtes hans Barndomshjem af en meget stor Sorg. To yngre Brødre døde med Dags Mellemrum af Difteritis. Disse Dødsfald medførte, at Jensen-Sønderup fra sin Mor fik et meget indtrængende Brev med Opfordring til at komme hjem og bestyre Gaarden, der ellers vilde blive solgt. Det var et svært Valg for ham, men Pligtfølelsen overfor Hjemmet gik af med Sejren. Studierne i København sagde hen med tungt Hjerte Farvel til. Ganske stille gled den unge Himmerlandsbonde ind i Politik. Han blev ikke paavirket hertil i sit Hjem, der var mere religiøst end politisk indstillet. Men han læste det københavnske frisindede Dagblad "Fædrelandet", som laantes hos Stedets Sognepræst. Det var Provisoriepolitiken i 70'erne og 80'erne, der bidrog til at vække hans politiske Interesse , 23 Aar gammel, kom han med i Venstres Arbejde i Brorstrupkredsen (nu Aarskredsen), og et Par Aar senere blev han denne Forenings Formand.

2 Her havde han Lejlighed til at møde den store politiske Førerskikkelse C. Berg, som han saa op til og beundrede for den glimrende Kamp mod Provisoristerne. Senere blev han i 1892 ordførende Stiller for Brorstrupkredsens Folketingskandidat, Lærer Anders Thomsen, Haubro, den senere Formand i Folketinget opstilledes Jensen-Sønderup selv for første Gang i Nyborgkredsen, men opnaaede ikke Valg. Aaret efter skulde der være Suppleringsvalg i Nørresundbykredsen, og her valgtes han den 8. Juni Da Kandidaten skulde udpeges i Nørresundby kredsen, samledes man hos Redaktør Vilhelm Lassen paa Aalborg Amtstidende, som havde henledt Opmærksomheden paa to Mænd som Kandidatemner: J. Jensen-Sønderup og P. P. Pinstrup. Det fortælles fra dette Møde at Vilhelm Lassen havde karakteriseret de to Kandidater ved om Pinstrup at sige, at han maaske var den grundigste, men at han ligesom krævede mere Plads for at komme igennem en Dør, medens Jensen-Sønderup, naar Døren var aaben, nok kunde klemme sig igennem en lille Sprække. Valget faldt paa Jensen-Sønderup! Det første Vælgermøde, han talte ved, var i Gandrup, hvor han blev støttet godt af den senere Landbrugsminister Anders Nielsen. Vilhelm Lassen hentede selv Talerne paa Banegaarden i Aalborg, og i en Arbejdsfjedervogn kørte han de to vordende Ministre til Mødet. Vilhelm Lassen, der jo ogsaa selv blev Minister, sad paa Kuskesædet, og han bemærkede: "Nu kører Redaktøren med Rigsdagen, det paastaar man jo, at Redaktørerne er slemme til". Spændingen ved dette Valg var stor i Nørresundby. Jensen-Sønderup havde talt Venstre-Reformpartiets Sag godt paa Vælgermøderne, og det viste sig da ogsaa, at han fik et stort Stemmetal. Den moderate Modkandidat havde 645 Stemmer mod Jensen-Sønderups I Efteraaret 1896 tog den nye Folketingsmand saa fat paa Rigsdagsarbejdet. Hans første Tale drejede sig om Frigivelse af Pontonbroen mellem Aalborg og Nørresundby. Den skulde først blive gennemført 39 Aar senere, men han var den første, der gik til Kamp mod den Afgift, der skulde erlægges for at komme over Broen. I sin Bog "Hørt og oplevet", der udkom i 1943, fortæller han, at den kendte Venstrepolitiker, senere Minister Christoffer Hage efter "Jomfrutalen" kom hen til ham og sagde: "Det gik jo godt". Allerede i 1901 blev Jensen-Sønderup Finansudvalgets Ordfører for Kultusministeriets og Finansministeriets Budgetter samt for Finanslovens Indtægtsside. Hans Tale røbede, at han var godt inde i Tingene, man lagde straks Mærke til den unge Rigsdagsmands Grundighed og gode Evner. I 1908 blev han Trafikminister i Ministeriet I. C. Christensen, der senere paa Grund af Alberti-Katastrofen i 1909 afløstes af Ministeriet Neergaard. Som Trafikminister faldt det bl.a. i Jensen-Sønderups Lod at lade Frihedsstøtten paa Vesterbro flytte. Der rejstes i de københavnske Dagblade en Kampagne paa denne Sag. Professor Karl Larsen var imod Flytningen, som var absolut nødvendig af Hensyn til Sporanlægene under Vesterbro. Professoren skrev bl.a.: "Og saa var det endda en almindelig Bonde, en Gaardmand, der godkendte og deltog i Flytningen". Fra var Jensen-Sønderup administrerende Direktør for Kongeriget Danmarks Hypothekbank - en Stilling han senere beklædte fra , da han faldt for Aldersgrænsen. Størst politisk Indsats kom Jensen-Sønderup dog til at øve som Indenrigsminister i Ministeriet Klaus Berntsen fra I sin før omtalte Erindringsbog fortæller han om Dannelsen af Ministeriet Klaus Berntsen i Juli Maaned 1910: En Søndag Eftermiddag sad min Kone og jeg ved Vinduet - vi boede dengang i Frederiksgade 8 - saa saa vi Klaus Berntsen komme gaaende og skraaede over Gaden til Nr. 10, hvor Anders Nielsen boede. "Ja, saa vil han nok tale med Anders Nielsen om Sammensætningen af Ministeriet", sagde jeg. Lidt hen paa Aftenen samme Dag kom Anders Nielsen ind til mig, han var imod Sædvane faamælt, men spurgte mig om jeg havde noget Kendskab til en Mand, der tidligere havde været Herredsfoged i Løgstør og som hed Rosenørn. Jeg maatte indrømme, at jeg ikke havde noget større Kendskab til ham, men havde hørt ham meget fordelagtigt omtalt i Løgstøregnen. Da Anders Nielsen fremdeles ikke sagde noget videre, spurgte jeg ligeud, om der var Tale om Rosenørns

3 Indtrædelse i det nye Ministerium som Justitsminister. "Ja", svarede Anders Nielsen, "eller maaske som Indenrigsminister". Anders Nielsens Besøg var iøvrigt meget kort, og han ønskede aabenbart ikke at drøfte det nye Ministeriums Sammensætning med mig. Næste Dag var jeg som sædvanlig i Hypothekbankens Kontor. Lidt hen paa Eftermiddagen, antagelig om ved kl. 3, ringede det paa min Telefon i mit Værelse. Det var Klaus Berntsen, der sagde mig, at de sad nogle oppe hos Anders Nielsen i Frederiksgade og lavede et nyt Ministerium. Nu vilde han spørge mig, om jeg kunde tænke Mig at blive Indenrigsminister i det Ministerium, han stod i Færd med at danne. Jeg sagde naturligvis Ja til Opfordringen, men føjede til, at jeg havde tænkt mig, at han selv vilde være Indenrigsminister. Klaus Berntsen svarede, at det vilde han selvfølgelig ogsaa helst, men Kongen (Frederik den VIII) havde bedt ham overtage Forsvarsministeriet, og det var han altsaa nødt til, da han ikke ansaa det for rigtigt at tage militære Befalingsmænd som Ministre. "Men", føjede han meget elskværdigt til, "naar jeg ikke kan blive Indenrigsminister, er der ingen, jeg hellere vil betro dette Ministerium til, end dig". Og saa begyndte tre Aars stort og betydningsfuldt Arbejde i det meget vigtige Indenrigsministerium. Dengang hørte ogsaa de sociale Love under Indenrigsministeriet, idet man ikke dengang havde noget Socialministerium. Jensen-Sønderup, der havde været Sogneraadsformand i Sønderup-Suldrup Kommune, var ikke ukendt med sociale Spørgsmaal, og de havde i høj Grad hans Interesse. Det kom ham i hans Ministertid til Hjælp, at han havde grundigt Kendskab til kommunalt Arbejde. Jensen-Sønderup har ofte paapeget, hvor stor Betydning det har for Rigedagsmænd, at de i Forvejen er skolet i kommunalpolitisk Arbejde. Han hørte til de Politikere, som under Grundlovsforhandlingerne gik stærkt ind for Klaus Berntsens Tanke om at lade Landstinget vælge af de kommunale Raad - en Tanke som mange ogsaa i Nutiden er Tilhænger af. Ved Valget i 1910, der var meget betydningsfuldt, idet Socialdemokratiet og de Radikale mange Steder opstillede i Fællesskab, enedes Venstre-Reformpartiet og de Moderate om ikke at opstille Kandidater imod hinanden. Det bevirkede, at baade Jensen-Sønderup og P. P. Pinstrup trak deres Kandidaturer tilbage i Nørresundbykredsen, og i Stedet opstilledes Højskoleforstander Søren Frederiksen, Støvring. Men allerede i 1911 blev Jensen-Sønderup opstillet i den daværende Verningekreds paa Fyn ved Suppleringsvalg. Han valgtes og repræsenterede Kredsen i 7 Aar. I denne Kreds havde han i 1911 daværende Højskoleforstander Nielsen-Svinninge som radikal Modkandidat, og den berømte radikale Folketingsmand Slengerik optraadte som Nielsen-Svinninges Vaabendrager paa Vælgermøder. Slengerik var en dreven Debattør, men paa et Vælgermøde kom han imidlertid i voldsom Knibe paa Grund af et nærgaaende Spørgsmaal fra en Vælger. Gode Raad var dyre. I Stedet for at svare paa det stillede Spørgsmaal sagde han: "Jeg synes, vi skulde synge en Sang, inden vi gaar videre", og saa sang han selv for til "Jeg vil værge mit Land". På den Maade slap Slengerik udenom det generende Spørgsmaal og Forsamlingen - i hvert Fald en stor Del af den - morede sig kosteligt. Som Indenrigsminister gjorde Jensen Sønderup blandt andet en stor Indsats for Grønland, hvis Anliggender laa ham meget stærkt paa Sinde. Det var ham, der i 1912 fik udnævnt Daugaard-Jensen til Direktør for Grønlands Styrelse, - et Valg han aldrig havde Grund til at fortryde. I Jensen-Sønderups Ministertid gennemførtes ogsaa Beværterloven og Loven om Arbejdsanvisning, der var noget helt nyt. Denne Lov, som var hans Værk, medførte, at senere Indenrigsminister Ove Rode bad Jensen-Sønderup overtage Stillingen som Arbejdsanvisnings direktør, og det var han fra Loven om Understøttelse til Børn og Enker blev ligeledes gennemført i hans Ministerperiode. Jensen- Sønderup var en af Folkeforsikringstankens varmeste Talsmænd. Han fik nedsat en Kommission, som arbejdede med denne Sag i en halv Snes Aar, men det lykkedes ham ikke at føre den udmærkede Sag igennem. I Virkeligheden var det kun Venstres Medlemmer i Kommissionen, der for Alvor gik ind for Tanken. Jensen-Sønderups Ide gik ud paa at gennemføre en Folkeforsikringslov, hvor alle fra det 18. Aar skulde begynde at spare med Alderdommen for Øje. Alle skulde betale samme Præmie og have

4 samme Ret. Ved 65 Aarsalderen, eller hvis man mistede to Trediedele af sin Arbejdsevne, fik man den Sum udbetalt, der var fastsat i Loven. Det havde været klogt at følge dette Raad, men endnu er der selvfølgelig Tid til at virkeliggøre Tanken. Naar man talte med Jensen-Sønderup, fik man et stærkt Indtryk af, at Tiden som Indenrigsminister var meget lykkelig for ham. Han holdt af Klaus Berntsen og beundrede hans dygtige Maade at lede Arbejdet paa, og tillige beundrede han ham som Taler og Fortæller. Engang ved et Middagsselskab hos Svend Høgsbro maatte Klaus Berntsen fortælle Eventyr for Værtens to Drenge, der sad i en Krog af Stuen. Alt som Eventyret skred frem i Handling, kom Drengene nærmere og nærmere til Fortælleren, og til sidst laa de ved hans Fødder og saa ham op i Ansigtet. Saadan kunde han, den store Fynbo, fortælle, saa alle, baade voksne og Børn, blev revet med. At Jensen-Sønderups Arbejde værdsattes højt, fremgaar af en Artikel i Dagbladet "Riget" fra 16. Februar 1912 i Anledning af Jensen-Sønderups 50-Aars Fødselsdag. Bladet skrev bl.a.: "I Løbet af den forholdsvis korte Tid, Indenrigsminister Jensen-Sønderup har beklædt en ledende Stilling inden for Landets højeste Administration, er det lykkedes ham at skaffe sig almindelig og grundfæstet Anerkendelse. Baade i den Del af Ministergerningen, der vender udad: Den saglige Debat i Rigsdagen, og i Forholdet til Administrationens øvrige Led har Jensen-Sønderup vist en sjælden Evne til Forhandling og en utrættelig Arbejdskraft. Man har en tryg Følelse af, at han aldrig giver sig af med nogen Sag uden at gennemarbejde dens Stof, det være sig aldrig saa tørt, paa en saadan Maade, at hen til enhver Tid behersker Sagen ikke blot i Hovedlinierne, men i alle dens Detailler. Dette er en sikker Vej til Respekt." Baade af Jensen-Sønderups Bog og af Samtaler med ham fik man et levende Indtryk af, at Kong Frederik VIII stod ham meget nær. Et godt Bevis herpaa fik man, da Kong Christian X i 1941 i Anledning af Kongens Fødselsdag bad ham tale i Radioen om sin Far Frederik VIII. Mange vil endnu huske denne smukke Tale. Da Jensen-Sønderup i 1912 havde det Uheld at falde paa "Strøget" i København og brække Laarbenshalsen, blev hen indlagt paa Professor Jens Schous Klinik, og her besøgte Frederik VIII ham. Den Dag, Kongen kom, sad Fru Jensen-Sønderup i Sygeværelset med sit Strikketøj. - Hun vilde gaa ud, da Kongen kom, men det fik hun ikke Lov til. "De maa endelig ikke gaa," sagde Kongen. "Jeg har ingen Statshemmeligheder at drøfte med Deres Mand. De har naturligvis siddet i den Kurvestol ovre ved Vinduet med Deres Strikketøj; saa nu gaar De tilbage og sætter Dem paa Deres Plads." Og saa satte Kongen sig paa en almindelig Træstol og talte jævnt og ligetil, beretter Jensen-Sønderup. Flere Gange under det lange Sygeleje sendte Kongen Hilsen til sin Indenrigsminister. Blandt de Politikere, der gjorde et stort forberedende Arbejde for Grundloven af 1915, var ogsaa Jensen-Sønderup. Det er med god Ret, at han er anbragt paa fremtrædende Plads i Professor Oscar Mathisens skønne Grundlovsbillede i Rigsdagens Fællessal paa Christiansborg. Endelig skal nævnes Jensen-Sønderups store Arbejde for Skole og Kirke i hans Rigsdagstid. Ogsaa paa disse Omraader var han Frihedens fuldgode Talsmand. Naar det gjaldt Skoleforslag i Rigsdagen, var han altid mere interesseret i Lærernes Frihed end i Fagenes Forøgelse. Han kæmpede djærvt for at skabe gode Kaar for Friskolen. Ogsaa paa Kirkens Omraade var det ham en Hjertesag at faa gennemført den størst mulige Frihed for Præsterne og Menighederne. Her mødte han ofte Modstand selv i sin nærmeste Kreds. Men han arbejdede for Mindretallenes Ret, og han naaede paa mange Omraader sine Maal. Efter at han i 1920 trak sig ud af det politiske Liv, han var sidste Gang valgt i Bogensekredsen fra , tog han levende Del i det folkelige og kirkelige Arbejde. Ofte blev der sendt Bud efter ham som Taler ved kirkelige Møder og Skolemøder. Fra var han Næstformand i "Kirkeligt Samfund af 1898". Det var en Oplevelse at høre ham tage Ordet ved Møder, hvor Skolens og Kirkens Sager var sat under Debat. Hans Tankegang var klar, og hans Fremstilling god, til han naaede op i Firserne.

5 Naar man ser tilbage over Jensen-Sønderups lange og rige Liv, saa er det en Oplevelse at se, hvor smukt og harmonisk alting formede sig for ham. Han var en Slider som faa. De Opgaver, man betroede ham, satte han sig grundigt ind i og arbejdede ihærdigt for. Han vidste, at man intet naaede uden et virkeligt Arbejde, og det veg han ikke tilbage for. Han vidste ogsaa, hvor han havde sin Rod, hvad han skyldte sin Hustru, sit Hjem, sin Slægt og sit Fødesogn. Altid var han med i det, der skete herhjemme, og han omfattede ikke alene sit eget Hjem med Kærlighed, men hele Sognet følte han for. Store Poster blev ham betroet i Livet, men det gik ham aldrig til Hovedet. Jens Jensen-Sønderup blev ved at være den jævne Mand. I 87 Aar fik han Lov til at leve. Mod Slutningen svækkedes han stærkt, men næsten til det allersidste fulgte han levende med i alt, hvad der rørte sig i Folket og det Land, han elskede saa usigelig højt. Selv kunde han paa det sidste ikke læse, men en opofrende Husbestyrerinde, Frøken Ellen Jørgensen, og hans gode Børn og Børnebørn passede ham med aldrig svigtende Omhu. De læste baade Aviser og Bøger for ham og gjorde alt for at forskønne hans sidste Aar. Gravstenen på Trængstrup Kirkegård Stille gled han ind i Døden en Martsdag i Aar. En smuk Livsbane var afsluttet nær den By, efter hvilken han tog Navn, og nu hviler han i en Grav paa Frimenighedens Kirkegaard i Trængstrup nær sit gamle Hjem og sin Barndomsby og ved den Kirke, hvor han oplevede saa mange rige og gode Stunder. Trængstrup Frimenighedskirke En Digter har sagt, at "Vore Navne glemmes som Sne, der faldt i Fjor". Jensen-Sønderups Navn vil i hvert Fald sent glemmes; dertil var hans Virke alt for stort og rigt.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere