Et liv i Arbejde for Danmark Skrevet af redaktør P. C. Jacobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et liv i Arbejde for Danmark Skrevet af redaktør P. C. Jacobsen"

Transkript

1 Jens Jensen-Sønderup folketingsmand og minister Artikel bragt i Hanen 5. Rk. Nr I tidens løb har der naturligvis også været en del folk her fra egnen, der har haft sæde i rigsdagen. Egentlig ved vi ikke hvor mange det drejer sig om, men nogle navne dukkede da op, da vi en aften sad og talte herom. Navne som Quist og Pinstrup, og den gamle stalinist Knud Jespersen, der har rod i Suldrup. Den der nåede længst i politik var Jens Jensen-Sønderup, der fik rollen som indenrigsminister i en periode. Da han døde fik han en længere nekrolog i partiet Venstres årlige almanak, og vi har valgt at bringe nekrologen i sin helhed her, idet den fortæller noget om hvilket eftermæle denne bondedreng fra Sønderup efterlod sig i slutningen af 1940 erne. Et liv i Arbejde for Danmark Skrevet af redaktør P. C. Jacobsen Den 10. Marts 1949 døde tidligere Indenrigsminister i Klaus Berntsens Ministerium J. Jensen- Sønderup. Kort Tid før sin død passerede han de 87 Aar og var derfor ikke saa kendt af de yngre Aargange indenfor Venstre. Men for dem som levede med i dansk Politik omkring Aarhundredskiftet og frem til 1920 vil Navnet Jensen- Sønderup huskes. Hans store Arbejde i dansk Politik fra vil blive anerkendt i vor politiske Historie, fordi det paa en Række afgørende Omraader var meget betydningsfuldt. Jens Sønderup-Jensen De sidste Aar af hans lange Levetid ofredes særligt Arbejdet for den frie Skole og Kirke. Han var Frihedens Talsmand som faa. J. Jensen-Sønderup tog Navn efter sin Fødeby i Himmerland. Faderen ejede en Gaard i Sønderup, som i Farfaderens Tid var Fæstegaard, der købtes til Selveje for 1600 Rigsdaler. Man forstaar, at det efter Datidens Forhold her været et stort Beløb, for der var i Hjemmet store Betænkeligheder ved denne Handel. Hvordan skulde man skaffe de nødvendige Rentepenge? Men det gik. Jensen-Sønderup gik i Sognets Landsbyskole, i hvis Skolestue, der var Murstensgulv, og Børnene sad med Træsko paa. De lærte grundigt at læse og skrive, og Bibelhistorie og Lærebog lærtes udenad paa Remse! Denne Skoleform vendte Jensen-Sønderup sig senere imod med megen Styrke. Hverdagen gik for ham som for andre Landsbyhørn paa den Tid. Tidligt op om Morgenen og med i Arbejdet før Skoletid, og naar Undervisningen var forbi atter med i Arbejdet hjemme ved Bedriften. Hurtigt gik det op for den meget opvakte Bondeknøs, at han vilde være Præst. Et Par Vintre var han paa Højskole, Opholdene her prægede ham for hele Livet, og senere forberedte han sig hos en Præst i Vesthimmerland til Optagelse paa Døckers Studenterkursus i København. Her kom han forresten til at sidde paa Skolebænk sammen med den senere Udenrigsminister Dr. phil. Moltesen. Mens Jensen- Sønderup opholdt sig paa dette Kursus, ramtes hans Barndomshjem af en meget stor Sorg. To yngre Brødre døde med Dags Mellemrum af Difteritis. Disse Dødsfald medførte, at Jensen-Sønderup fra sin Mor fik et meget indtrængende Brev med Opfordring til at komme hjem og bestyre Gaarden, der ellers vilde blive solgt. Det var et svært Valg for ham, men Pligtfølelsen overfor Hjemmet gik af med Sejren. Studierne i København sagde hen med tungt Hjerte Farvel til. Ganske stille gled den unge Himmerlandsbonde ind i Politik. Han blev ikke paavirket hertil i sit Hjem, der var mere religiøst end politisk indstillet. Men han læste det københavnske frisindede Dagblad "Fædrelandet", som laantes hos Stedets Sognepræst. Det var Provisoriepolitiken i 70'erne og 80'erne, der bidrog til at vække hans politiske Interesse , 23 Aar gammel, kom han med i Venstres Arbejde i Brorstrupkredsen (nu Aarskredsen), og et Par Aar senere blev han denne Forenings Formand.

2 Her havde han Lejlighed til at møde den store politiske Førerskikkelse C. Berg, som han saa op til og beundrede for den glimrende Kamp mod Provisoristerne. Senere blev han i 1892 ordførende Stiller for Brorstrupkredsens Folketingskandidat, Lærer Anders Thomsen, Haubro, den senere Formand i Folketinget opstilledes Jensen-Sønderup selv for første Gang i Nyborgkredsen, men opnaaede ikke Valg. Aaret efter skulde der være Suppleringsvalg i Nørresundbykredsen, og her valgtes han den 8. Juni Da Kandidaten skulde udpeges i Nørresundby kredsen, samledes man hos Redaktør Vilhelm Lassen paa Aalborg Amtstidende, som havde henledt Opmærksomheden paa to Mænd som Kandidatemner: J. Jensen-Sønderup og P. P. Pinstrup. Det fortælles fra dette Møde at Vilhelm Lassen havde karakteriseret de to Kandidater ved om Pinstrup at sige, at han maaske var den grundigste, men at han ligesom krævede mere Plads for at komme igennem en Dør, medens Jensen-Sønderup, naar Døren var aaben, nok kunde klemme sig igennem en lille Sprække. Valget faldt paa Jensen-Sønderup! Det første Vælgermøde, han talte ved, var i Gandrup, hvor han blev støttet godt af den senere Landbrugsminister Anders Nielsen. Vilhelm Lassen hentede selv Talerne paa Banegaarden i Aalborg, og i en Arbejdsfjedervogn kørte han de to vordende Ministre til Mødet. Vilhelm Lassen, der jo ogsaa selv blev Minister, sad paa Kuskesædet, og han bemærkede: "Nu kører Redaktøren med Rigsdagen, det paastaar man jo, at Redaktørerne er slemme til". Spændingen ved dette Valg var stor i Nørresundby. Jensen-Sønderup havde talt Venstre-Reformpartiets Sag godt paa Vælgermøderne, og det viste sig da ogsaa, at han fik et stort Stemmetal. Den moderate Modkandidat havde 645 Stemmer mod Jensen-Sønderups I Efteraaret 1896 tog den nye Folketingsmand saa fat paa Rigsdagsarbejdet. Hans første Tale drejede sig om Frigivelse af Pontonbroen mellem Aalborg og Nørresundby. Den skulde først blive gennemført 39 Aar senere, men han var den første, der gik til Kamp mod den Afgift, der skulde erlægges for at komme over Broen. I sin Bog "Hørt og oplevet", der udkom i 1943, fortæller han, at den kendte Venstrepolitiker, senere Minister Christoffer Hage efter "Jomfrutalen" kom hen til ham og sagde: "Det gik jo godt". Allerede i 1901 blev Jensen-Sønderup Finansudvalgets Ordfører for Kultusministeriets og Finansministeriets Budgetter samt for Finanslovens Indtægtsside. Hans Tale røbede, at han var godt inde i Tingene, man lagde straks Mærke til den unge Rigsdagsmands Grundighed og gode Evner. I 1908 blev han Trafikminister i Ministeriet I. C. Christensen, der senere paa Grund af Alberti-Katastrofen i 1909 afløstes af Ministeriet Neergaard. Som Trafikminister faldt det bl.a. i Jensen-Sønderups Lod at lade Frihedsstøtten paa Vesterbro flytte. Der rejstes i de københavnske Dagblade en Kampagne paa denne Sag. Professor Karl Larsen var imod Flytningen, som var absolut nødvendig af Hensyn til Sporanlægene under Vesterbro. Professoren skrev bl.a.: "Og saa var det endda en almindelig Bonde, en Gaardmand, der godkendte og deltog i Flytningen". Fra var Jensen-Sønderup administrerende Direktør for Kongeriget Danmarks Hypothekbank - en Stilling han senere beklædte fra , da han faldt for Aldersgrænsen. Størst politisk Indsats kom Jensen-Sønderup dog til at øve som Indenrigsminister i Ministeriet Klaus Berntsen fra I sin før omtalte Erindringsbog fortæller han om Dannelsen af Ministeriet Klaus Berntsen i Juli Maaned 1910: En Søndag Eftermiddag sad min Kone og jeg ved Vinduet - vi boede dengang i Frederiksgade 8 - saa saa vi Klaus Berntsen komme gaaende og skraaede over Gaden til Nr. 10, hvor Anders Nielsen boede. "Ja, saa vil han nok tale med Anders Nielsen om Sammensætningen af Ministeriet", sagde jeg. Lidt hen paa Aftenen samme Dag kom Anders Nielsen ind til mig, han var imod Sædvane faamælt, men spurgte mig om jeg havde noget Kendskab til en Mand, der tidligere havde været Herredsfoged i Løgstør og som hed Rosenørn. Jeg maatte indrømme, at jeg ikke havde noget større Kendskab til ham, men havde hørt ham meget fordelagtigt omtalt i Løgstøregnen. Da Anders Nielsen fremdeles ikke sagde noget videre, spurgte jeg ligeud, om der var Tale om Rosenørns

3 Indtrædelse i det nye Ministerium som Justitsminister. "Ja", svarede Anders Nielsen, "eller maaske som Indenrigsminister". Anders Nielsens Besøg var iøvrigt meget kort, og han ønskede aabenbart ikke at drøfte det nye Ministeriums Sammensætning med mig. Næste Dag var jeg som sædvanlig i Hypothekbankens Kontor. Lidt hen paa Eftermiddagen, antagelig om ved kl. 3, ringede det paa min Telefon i mit Værelse. Det var Klaus Berntsen, der sagde mig, at de sad nogle oppe hos Anders Nielsen i Frederiksgade og lavede et nyt Ministerium. Nu vilde han spørge mig, om jeg kunde tænke Mig at blive Indenrigsminister i det Ministerium, han stod i Færd med at danne. Jeg sagde naturligvis Ja til Opfordringen, men føjede til, at jeg havde tænkt mig, at han selv vilde være Indenrigsminister. Klaus Berntsen svarede, at det vilde han selvfølgelig ogsaa helst, men Kongen (Frederik den VIII) havde bedt ham overtage Forsvarsministeriet, og det var han altsaa nødt til, da han ikke ansaa det for rigtigt at tage militære Befalingsmænd som Ministre. "Men", føjede han meget elskværdigt til, "naar jeg ikke kan blive Indenrigsminister, er der ingen, jeg hellere vil betro dette Ministerium til, end dig". Og saa begyndte tre Aars stort og betydningsfuldt Arbejde i det meget vigtige Indenrigsministerium. Dengang hørte ogsaa de sociale Love under Indenrigsministeriet, idet man ikke dengang havde noget Socialministerium. Jensen-Sønderup, der havde været Sogneraadsformand i Sønderup-Suldrup Kommune, var ikke ukendt med sociale Spørgsmaal, og de havde i høj Grad hans Interesse. Det kom ham i hans Ministertid til Hjælp, at han havde grundigt Kendskab til kommunalt Arbejde. Jensen-Sønderup har ofte paapeget, hvor stor Betydning det har for Rigedagsmænd, at de i Forvejen er skolet i kommunalpolitisk Arbejde. Han hørte til de Politikere, som under Grundlovsforhandlingerne gik stærkt ind for Klaus Berntsens Tanke om at lade Landstinget vælge af de kommunale Raad - en Tanke som mange ogsaa i Nutiden er Tilhænger af. Ved Valget i 1910, der var meget betydningsfuldt, idet Socialdemokratiet og de Radikale mange Steder opstillede i Fællesskab, enedes Venstre-Reformpartiet og de Moderate om ikke at opstille Kandidater imod hinanden. Det bevirkede, at baade Jensen-Sønderup og P. P. Pinstrup trak deres Kandidaturer tilbage i Nørresundbykredsen, og i Stedet opstilledes Højskoleforstander Søren Frederiksen, Støvring. Men allerede i 1911 blev Jensen-Sønderup opstillet i den daværende Verningekreds paa Fyn ved Suppleringsvalg. Han valgtes og repræsenterede Kredsen i 7 Aar. I denne Kreds havde han i 1911 daværende Højskoleforstander Nielsen-Svinninge som radikal Modkandidat, og den berømte radikale Folketingsmand Slengerik optraadte som Nielsen-Svinninges Vaabendrager paa Vælgermøder. Slengerik var en dreven Debattør, men paa et Vælgermøde kom han imidlertid i voldsom Knibe paa Grund af et nærgaaende Spørgsmaal fra en Vælger. Gode Raad var dyre. I Stedet for at svare paa det stillede Spørgsmaal sagde han: "Jeg synes, vi skulde synge en Sang, inden vi gaar videre", og saa sang han selv for til "Jeg vil værge mit Land". På den Maade slap Slengerik udenom det generende Spørgsmaal og Forsamlingen - i hvert Fald en stor Del af den - morede sig kosteligt. Som Indenrigsminister gjorde Jensen Sønderup blandt andet en stor Indsats for Grønland, hvis Anliggender laa ham meget stærkt paa Sinde. Det var ham, der i 1912 fik udnævnt Daugaard-Jensen til Direktør for Grønlands Styrelse, - et Valg han aldrig havde Grund til at fortryde. I Jensen-Sønderups Ministertid gennemførtes ogsaa Beværterloven og Loven om Arbejdsanvisning, der var noget helt nyt. Denne Lov, som var hans Værk, medførte, at senere Indenrigsminister Ove Rode bad Jensen-Sønderup overtage Stillingen som Arbejdsanvisnings direktør, og det var han fra Loven om Understøttelse til Børn og Enker blev ligeledes gennemført i hans Ministerperiode. Jensen- Sønderup var en af Folkeforsikringstankens varmeste Talsmænd. Han fik nedsat en Kommission, som arbejdede med denne Sag i en halv Snes Aar, men det lykkedes ham ikke at føre den udmærkede Sag igennem. I Virkeligheden var det kun Venstres Medlemmer i Kommissionen, der for Alvor gik ind for Tanken. Jensen-Sønderups Ide gik ud paa at gennemføre en Folkeforsikringslov, hvor alle fra det 18. Aar skulde begynde at spare med Alderdommen for Øje. Alle skulde betale samme Præmie og have

4 samme Ret. Ved 65 Aarsalderen, eller hvis man mistede to Trediedele af sin Arbejdsevne, fik man den Sum udbetalt, der var fastsat i Loven. Det havde været klogt at følge dette Raad, men endnu er der selvfølgelig Tid til at virkeliggøre Tanken. Naar man talte med Jensen-Sønderup, fik man et stærkt Indtryk af, at Tiden som Indenrigsminister var meget lykkelig for ham. Han holdt af Klaus Berntsen og beundrede hans dygtige Maade at lede Arbejdet paa, og tillige beundrede han ham som Taler og Fortæller. Engang ved et Middagsselskab hos Svend Høgsbro maatte Klaus Berntsen fortælle Eventyr for Værtens to Drenge, der sad i en Krog af Stuen. Alt som Eventyret skred frem i Handling, kom Drengene nærmere og nærmere til Fortælleren, og til sidst laa de ved hans Fødder og saa ham op i Ansigtet. Saadan kunde han, den store Fynbo, fortælle, saa alle, baade voksne og Børn, blev revet med. At Jensen-Sønderups Arbejde værdsattes højt, fremgaar af en Artikel i Dagbladet "Riget" fra 16. Februar 1912 i Anledning af Jensen-Sønderups 50-Aars Fødselsdag. Bladet skrev bl.a.: "I Løbet af den forholdsvis korte Tid, Indenrigsminister Jensen-Sønderup har beklædt en ledende Stilling inden for Landets højeste Administration, er det lykkedes ham at skaffe sig almindelig og grundfæstet Anerkendelse. Baade i den Del af Ministergerningen, der vender udad: Den saglige Debat i Rigsdagen, og i Forholdet til Administrationens øvrige Led har Jensen-Sønderup vist en sjælden Evne til Forhandling og en utrættelig Arbejdskraft. Man har en tryg Følelse af, at han aldrig giver sig af med nogen Sag uden at gennemarbejde dens Stof, det være sig aldrig saa tørt, paa en saadan Maade, at hen til enhver Tid behersker Sagen ikke blot i Hovedlinierne, men i alle dens Detailler. Dette er en sikker Vej til Respekt." Baade af Jensen-Sønderups Bog og af Samtaler med ham fik man et levende Indtryk af, at Kong Frederik VIII stod ham meget nær. Et godt Bevis herpaa fik man, da Kong Christian X i 1941 i Anledning af Kongens Fødselsdag bad ham tale i Radioen om sin Far Frederik VIII. Mange vil endnu huske denne smukke Tale. Da Jensen-Sønderup i 1912 havde det Uheld at falde paa "Strøget" i København og brække Laarbenshalsen, blev hen indlagt paa Professor Jens Schous Klinik, og her besøgte Frederik VIII ham. Den Dag, Kongen kom, sad Fru Jensen-Sønderup i Sygeværelset med sit Strikketøj. - Hun vilde gaa ud, da Kongen kom, men det fik hun ikke Lov til. "De maa endelig ikke gaa," sagde Kongen. "Jeg har ingen Statshemmeligheder at drøfte med Deres Mand. De har naturligvis siddet i den Kurvestol ovre ved Vinduet med Deres Strikketøj; saa nu gaar De tilbage og sætter Dem paa Deres Plads." Og saa satte Kongen sig paa en almindelig Træstol og talte jævnt og ligetil, beretter Jensen-Sønderup. Flere Gange under det lange Sygeleje sendte Kongen Hilsen til sin Indenrigsminister. Blandt de Politikere, der gjorde et stort forberedende Arbejde for Grundloven af 1915, var ogsaa Jensen-Sønderup. Det er med god Ret, at han er anbragt paa fremtrædende Plads i Professor Oscar Mathisens skønne Grundlovsbillede i Rigsdagens Fællessal paa Christiansborg. Endelig skal nævnes Jensen-Sønderups store Arbejde for Skole og Kirke i hans Rigsdagstid. Ogsaa paa disse Omraader var han Frihedens fuldgode Talsmand. Naar det gjaldt Skoleforslag i Rigsdagen, var han altid mere interesseret i Lærernes Frihed end i Fagenes Forøgelse. Han kæmpede djærvt for at skabe gode Kaar for Friskolen. Ogsaa paa Kirkens Omraade var det ham en Hjertesag at faa gennemført den størst mulige Frihed for Præsterne og Menighederne. Her mødte han ofte Modstand selv i sin nærmeste Kreds. Men han arbejdede for Mindretallenes Ret, og han naaede paa mange Omraader sine Maal. Efter at han i 1920 trak sig ud af det politiske Liv, han var sidste Gang valgt i Bogensekredsen fra , tog han levende Del i det folkelige og kirkelige Arbejde. Ofte blev der sendt Bud efter ham som Taler ved kirkelige Møder og Skolemøder. Fra var han Næstformand i "Kirkeligt Samfund af 1898". Det var en Oplevelse at høre ham tage Ordet ved Møder, hvor Skolens og Kirkens Sager var sat under Debat. Hans Tankegang var klar, og hans Fremstilling god, til han naaede op i Firserne.

5 Naar man ser tilbage over Jensen-Sønderups lange og rige Liv, saa er det en Oplevelse at se, hvor smukt og harmonisk alting formede sig for ham. Han var en Slider som faa. De Opgaver, man betroede ham, satte han sig grundigt ind i og arbejdede ihærdigt for. Han vidste, at man intet naaede uden et virkeligt Arbejde, og det veg han ikke tilbage for. Han vidste ogsaa, hvor han havde sin Rod, hvad han skyldte sin Hustru, sit Hjem, sin Slægt og sit Fødesogn. Altid var han med i det, der skete herhjemme, og han omfattede ikke alene sit eget Hjem med Kærlighed, men hele Sognet følte han for. Store Poster blev ham betroet i Livet, men det gik ham aldrig til Hovedet. Jens Jensen-Sønderup blev ved at være den jævne Mand. I 87 Aar fik han Lov til at leve. Mod Slutningen svækkedes han stærkt, men næsten til det allersidste fulgte han levende med i alt, hvad der rørte sig i Folket og det Land, han elskede saa usigelig højt. Selv kunde han paa det sidste ikke læse, men en opofrende Husbestyrerinde, Frøken Ellen Jørgensen, og hans gode Børn og Børnebørn passede ham med aldrig svigtende Omhu. De læste baade Aviser og Bøger for ham og gjorde alt for at forskønne hans sidste Aar. Gravstenen på Trængstrup Kirkegård Stille gled han ind i Døden en Martsdag i Aar. En smuk Livsbane var afsluttet nær den By, efter hvilken han tog Navn, og nu hviler han i en Grav paa Frimenighedens Kirkegaard i Trængstrup nær sit gamle Hjem og sin Barndomsby og ved den Kirke, hvor han oplevede saa mange rige og gode Stunder. Trængstrup Frimenighedskirke En Digter har sagt, at "Vore Navne glemmes som Sne, der faldt i Fjor". Jensen-Sønderups Navn vil i hvert Fald sent glemmes; dertil var hans Virke alt for stort og rigt.

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. )

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. ) Avisartikler om blikkenslagermester Chr. Olsen i Vejen fra Folkebladet 14. maj 1943, Tidens Tegn 13. maj 1948, Folkebladet 13. maj 1948 og 11. februar 1950 ( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Fjerde Søndag efter Trinitatis

Fjerde Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De lollandske Agerhøns

De lollandske Agerhøns Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

I----------------------------- I

I----------------------------- I KONFIRMATION 2016 HA OG VÆ Det er en uendelig smuk og minderig dag, I bliver konfirmeret på Vejret er helt fantastisk.og så er det den 5. maj, Danmarks befrielses dag Efter fem års besættelse, med mørkelægnings-gardiner

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

En Statsministers Endeligt

En Statsministers Endeligt Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling.

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling. Siden grundlovens vedtagelse i 1849 er indfødsret blevet tildelt ved lov. En gang årligt behandlede Rigsdagen de ansøgninger om indfødsret, der var indstillet af indenrigsministeriet. Af lovforslaget om

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Blade af Niels Joseph Andreassens dagbog

Blade af Niels Joseph Andreassens dagbog Blade af Niels Joseph Andreassens dagbog Dagbogen begynder d. 5. februar 1907 og er en fortsættelse. Det forudgående er vel tilintetgjort sammen med en del små hæfter, som hed arbejdsbøger og var skrevet

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere