NorthPestClean. Plan for sikkerhed og sundhed. - testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig. 29. april Projekt nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NorthPestClean. Plan for sikkerhed og sundhed. - testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig. 29. april 2011. Projekt nr."

Transkript

1 NorthPestClean Plan for sikkerhed og sundhed - testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig 29. april 2011 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

2 Indholdsfortegnelse 1 Plan for sikkerhed og sundhed Generelt Generelle sikkerhedsregler Ansvarlig for planen for sikkerhed og sundhed Anmeldelse af pladsen til arbejdstilsynet Parterne Sikkerhedsorganisation Organisation Afholdelse af sikkerhedsmøder Tids- og arbejdsplan Bestemmelser vedr. byggepladsen Beliggenhed og adgangsforhold Hegn Vand og el Telefon Byggepladsfaciliteter Parkering Håndtering af affald Materiale oplag og transport Skiltning Eksisterende ledninger Personlige værnemidler Arbejdsprocedurer Førstehjælpsudstyr Rapportering af ulykker og hændelser Afgrænsning af sikkerhedsarbejdet Almene forhold Byggepladsens specifikke forhold...9

3 7.2 Støj Støv Ergonomi Særlige forhold Lokalitets specifikke forhold Kemiske stoffer Arbejde med forurenet jord og grundvand Depotets stoffer Organofosfater Kviksølv Metan Før påbegyndelse af arbejdet Beredskabsplan Bilagsliste Bilag 1: Anmeldelse af arbejdspladsen Bilag 2: Arbejdsprocedurer Bilag 3: Tids- og arbejdsplan for anlægsarbejdet Bilag 4: Oversigtkort Bilag 5: Datablad; Parathion Bilag 6: Beredskabsplaner

4 1 Plan for sikkerhed og sundhed 1.1 Generelt Denne plan for sikkerhed og sundhed er gældende for etableringen af testcellerne i forbindelse med NorthPestClean projektet i tidsrummet september 2010 december Selve etableringen af testcellerne og det tilhørende arbejde vil foregå i perioden april juni Planen beskriver sikkerhedsorganisationen samt de sikkerhedsregler, som gælder i forbindelse med arbejde for Region Midtjylland ved Høfde 42. Planen er udarbejdet på grundlag af udbudsmaterialet, Region Midtjyllands strategi for sikkerhed og arbejdsmiljø i afdelingen for Jord & Råstoffer samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 27. december 2008 omhandlende bygherres pligter. 1.2 Generelle sikkerhedsregler For arbejde ved Høfde 42 gælder følgende generelle sikkerhedsregler; Arbejdsområdet, hvor der skal foregå nedbringning af spunsceller og rør, bliver afgrænset med et hegn og der etableres skiltning af entreprenøren, således at personale bliver gjort opmærksom på at der indenfor dette område er en øget risiko for kontakt med forurenende stoffer. Der skal altid bæres hjelm og sikkerhedssko/støvle på pladsen 1.3 Ansvarlig for planen for sikkerhed og sundhed Ansvaret for udarbejdelse og opdatering af planen for sikkerhed og sundhed påhviler sikkerhedskoordinatoren. Sikkerhedskoordinator på dette projekt er: Anja Melvej, Region Midtjylland. I forbindelse med opstart af projektet vil der blive afholdt et orienteringsmøde for alle relevante medarbejdere fra entreprenøren samt dennes underentreprenører deltager. Det er entreprenørens ansvar at sikre at alle egne medarbejdere samt evt. underentreprenørers medarbejdere, der fysisk kommer ved Høfde 42 er bekendte med planen for sikkerhed og sundhed. Det er desuden entreprenørens ansvar at sikre at alle medarbejdere; 1) har de rette værnemidler til rådighed, 2) ved hvilke værnemidler, der er påkrævet i forbindelse med forskellige arbejdssituationer, 3) ved hvordan værnemidlerne vedligeholdes og anvendes. Side 1

5 1.4 Anmeldelse af pladsen til arbejdstilsynet Bygherren anmelder byggepladsen til arbejdstilsynet ca. 1 uge før opstart. Anmeldelsen er vedlagt i bilag 1. 2 Parterne Projektets parter; Bygherre Bygherrens tilsyn Entreprenør Sikkerhedskoordinator Region Midtjylland, Jord & Råstoffer Lægårdvej 12R, 7500 Holstebro Tlf.: / Kontaktperson: Børge Hvidberg COWI Thulebakken 34, 9000 Aalborg Tlf.: / Kontaktperson: Claus Quist Nielsen NCC Construction Danmark A/S Sommervej 31C, 3. sal, 8210 Århus V Tlf.: Kontaktperson: Morten Buskov Anja Melvej, Jord & Råstoffer Lægårdvej 12R, 7500 Holstebro Tlf.: / Listen vil løbende blive udvidet/suppleret med navne og adresser på evt. underleverandører mv. 3 Sikkerhedsorganisation 3.1 Organisation Sikkerhedsarbejdet i projektet vil løbende blive koordineret/justeret gennem sikkerhedsmøder. På de koordinerende møder behandles forhold som f.eks. adgangsveje, affald, vand- og el, toiletfaciliteter, hændelser mv. Personer i sikkerhedsorganisationen er forpligtet til at deltage i de koordinerende sikkerhedsmøder. Sikkerhedskoordinatoren vil varetage bygherres forpligtigelser for afgrænsning og koordinering af sikkerhedsarbejdet. Side 2

6 Entreprenøren og evt. underentreprenører skal bidrage med medarbejdere til sikkerhedsorganisationen. Personerne skal have gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Ved opstartsmødet skal sikkerhedsorganisationen fastlægges og ansvarsfordelingen skal aftales. Før projektet påbegyndes vil ansvarsfordelingen omkring, drift, vedligeholdelse og nedtagning af sikkerhedsforanstaltninger blive indført i planen for sikkerhed og sundhed. Sikkerhedsorganisation; Sikkerhedskoordinator Daglig ledelse, entreprenør Sikkerhedsrepræsentanter Anja Melvej, Jord & Råstoffer Lægårdvej 12R, 7500 Holstebro Tlf.: / Niels Peter Vejrup, NCC Tlf.: Michael Jacobsen, NCC 3.2 Afholdelse af sikkerhedsmøder De koordinerende sikkerhedsmøder afholdes i sammenhæng med byggemøderne. Deltagerne omfatter som minimum sikkerhedsorganisationen. Punkter til dagsorden; 1. Godkendelse af referat mv. a. Forløb siden sidste møde b. Bemanding c. Hændelser, uheld mv. 2. Plan for sikkerhed og sundhed a. Revision b. Forventede aktiviteter c. Evt. instruktion til nye personer på pladsen 3. Sikkerhedsmæssige problemer a. Processer med sikkerhedsrisiko b. Adgangsveje c. Sanitære forhold d. Oprydning, vedligehold 4. Eventuelt 5. Næste møde Side 3

7 Der kan indkaldes til ekstraordinært sikkerhedsmøde i forbindelse med alvorlige (nærved) arbejdsulykker eller efter behov. Sikkerhedskoordinatoren indkalder til alle typer af sikkerhedsmøder og udarbejder skriftlige referater, som udsendes senest 3 dage efter mødets afholdelse. 4 Tids- og arbejdsplan Tids- og arbejdsplan for anlægsarbejdets faser findes i bilag 3. 5 Bestemmelser vedr. byggepladsen 5.1 Beliggenhed og adgangsforhold Lokalitetens beliggenhed og adgangsveje fremgår af oversigtsplanen, jf. Oversigtsplan, tegn. nr B-10 (Bilag 5). I kulhuset findes toilet- og badefaciliteter. Forurenede værnemidler må ikke medtages i kulhuset. 5.2 Hegn Arbejdsområdet indenfor høfdedepotet vil blive indhegnet med et midlertidigt byggehegn og dermed lukket for offentlig adgang gennem hele anlægs- og projektperioden. Hegnet skal altid være lukket når pladsen forlades. Ansvarlig for etablering og vedligeholdelse er: Entreprenøren Ansvarlig for aflåsning af port frem til juni 2011 er: Entreprenøren 5.3 Vand og el Entreprenøren er selv ansvarlig for at etablere og vedligeholde de nødvendige installationer til el og vand. I forbindelse med etablering af evt. elinstallationer skal entreprenøren angive placeringen på hovedtavler samt en procedure for afbrydelse i tilfælde af uheld. Entreprenøren er ansvarlig for: Etablering af el til byggepladstavler og til evt. mandskabsvogne Opsætning af evt. nødvendig orienterings- og arbejdspladsbelysning Alle fremføringskabler skal ophænges eller nedgraves for at sikre fri og sikker færdsel. Side 4

8 5.4 Telefon Entreprenøren er selv ansvarlig for at deres ansatte har adgang til en brugbar telefon i forbindelse med nødstilfælde. Vær opmærksom på at ikke alle teleselskaber har mobil dækning på lokaliteten. 5.5 Byggepladsfaciliteter Entreprenøren etablerer, tilslutter, vedligeholder og rengør de nødvendige fælles byggepladsfaciliteter. Byggepladsfaciliteterne er beskrevet i udbudsmaterialet. 5.6 Parkering Det er muligt at parkere ved kulhuset og umiddelbar øst for havdiget, jf. generalnote 59501B Håndtering af affald Affald, herunder emballage mv. håndteres og bortskaffes efter Lemvig kommunes regulativ for erhvervsaffald. Det er entreprenørens ansvar at opstille de relevante containere samt foretage kildesortering før bortskaffelse. Containerne skal tømmes med jævne mellemrum. Særligt forurenet arbejdstøj og personlige værnemidler opsamles i lukkede beholdere. Beholderne skal afskaffes som farligt affald, der henvises til Lemvig kommune for anvisning og anmeldelse af aflevering. Entreprenøren er ansvarlig for at få afleveret eget farligt affald. Evt. forurenet overskudsjord skal opbevares lukkede spændelågsfade. Bygherre har en aftale med en transportør, der flytter fadene. Skulle dette behov opstå kontaktes Anja Melvej for nærmere oplysninger. Opbevaring af affald må ikke give anledning til påvirkning af omgivelserne i form af f.eks. lugt, støv eller uhygiejniske forhold. Materialer der kan fjernes af vinden skal opbevares i lukkede beholdere. Spildt affald af enhver type opsamles straks. Entreprenøren er ansvarlig for dagligt gennem etableringsfasen at sikre at affaldsbehandlingen foregår efter anvisningerne. Side 5

9 Entreprenøren skal på forlangende kunne fremlægge dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald i form af køre- og vejesedler fra transportør samt kvitteringer fra modtageranlæg. 5.8 Materiale oplag og transport Entreprenøren er ansvarlig for at alle typer materialer, kemikalier mv. opbevares forsvarligt. Alle typer materialer skal afsættes på et stabilt og bæredygtigt grundlag. Der skal tages højde for vindens påvirkning ved oplag og transport af materialer på lokaliteten. Opbevaring af kemiske stoffer og materialer skal ske i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 44 af 22. januar 2009 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Sikkerhedsblade for alle stoffer og materialer, hvor disse er påkrævet, skal findes på lokaliteten. 5.9 Skiltning Hegnet omkring byggepladsen skal skiltes med Adgang forbudt for uvedkommende. Ved porten skal der desuden skiltes med forurenet område samt påbud om brug af personlige værnemidler. OBS: skiltene skal blive hængende gennem hele projektperioden dvs. frem til december Ansvarlig for skiltning samt vedligehold heraf er: Entreprenøren Eksisterende ledninger Bygherren bidrager med ledningstegninger over eksisterende ledninger, jf. udbudsmaterialet Personlige værnemidler Personlige værnemidler skal opfylde de sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 942 af 16. december 1998 om brug af personlige værnemidler. Entreprenøren skal vælge metoder der generelt minimerer støv, støj og vibrationer. Det er tilladt at bruge vibration til selve nedbringningen af spuns og stålrør. Entreprenøren skal endvidere generelt forsøge at undgå kemikalier og materialer, der kræver brug af værnemidler. Side 6

10 Al direkte kontakt med forurenet jord og grundvand skal minimeres så vidt det er muligt. Ved risiko for kontakt med forurening skal der anvendes værnemidler, som beskrevet i de udfærdigede arbejdsprocedurer. Det er entreprenørens ansvar at sikre at alle medarbejdere (også underleverandører); 1) har de rette værnemidler til rådighed, 2) ved hvilke værnemidler, der er påkrævet i forbindelse med forskellige arbejdssituationer, 3) ved hvordan værnemidlerne vedligeholdes og anvendes Arbejdsprocedurer Der skal laves arbejdsprocedurer til følgende arbejdssituationer; Arbejdssituation Risiko Stoffer Værnemidler Anstilling og nedbringning af spuns og stålrør Optrækning af spuns eller stålrør ved fejlnedramning Arbejde med betonitmembraner Opskæring og tætning af eksisterende membran mod spuns og rør Niveauregulering af gamle undersøgelsesboringer Håndtering af - Nej tunge materialer. Kontakt med forurening Støv, indånding af støv mv. Opskæring og håndtering Ophobning af gas under membran Kontakt med forurening Organofosfater Ja Kviksølv Metan Støv Ja Metan Ja Lugt Organofosfater Ja Kviksølv Metan Forebyggelse af støjgener Støj -?? Forebyggelse af lugtgener Lugt -?? Forebyggelse af støvgener Støv -?? Affaldshåndtering og bortskaffelse Håndtering af forurenede værnemidler, andet farligt affald -?? Side 7

11 Proceduren skal indeholde arbejdssituationen, hvilke risicis der skal tages højde for, typen af værnemidler, hvor disse vurderes nødvendige, samt en beskrivelse af anvendelsen af disse mv. Entreprenøren er ansvarlig for at udarbejde arbejdsprocedurene evt. i samråd med sikkerhedskoordinatoren. Arbejdsprocedurerne vedlægges planen for sikker hed og sundhed, jf. bilag Førstehjælpsudstyr Der skal forefindes førstehjælpsudstyr i form af forbindingskasser samt øjenskylleflasker i entreprenørens mandskabsvogn samt i kulhuset. Entreprenøren er ansvarlig for at der findes det nødvendige førstehjælpsudstyr i mandskabsvognen i etableringsfasen. Bygherren er ansvarlig for udstyret i kulhuset Rapportering af ulykker og hændelser Alle ulykker med personskade, miljøuheld eller hændelser, der kunne have ført til ulykker eller miljøforurening skal rapporteres til sikkerhedskoordinatoren straks. Så vidt det er muligt skal der udføres tiltag så lignende ulykker ikke opstår igen. Arbejdsulykker, som er anmeldelsespligtige efter arbejdstilsynets regler, skal anmeldes via arbejdstilsynets blanketter. 6 Afgrænsning af sikkerhedsarbejdet Sikkerhedsorganisationen er beskrevet i afsnit 3.1. Hver arbejdsgiver har både sikkerheds- og arbejdsmiljø ansvar overfor egne medarbejdere. Det er den enkelte arbejdsgivers ansvar at sikre at medarbejderne kender de risicis, der er forbundet med arbejde på lokaliteten, herunder hvilke værnemidler der skal anvendes i forbindelse med forskellige arbejdssituationer mv. Før opstart af arbejdet vil navne på virksomheder og personer, der er ansvarlige for etablering, drift, vedligehold og nedtagning af div. sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder, blive oplyst og ført ind i planen for sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal indenfor sin tilbudssum etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt når det aftales nedtage og bortbringe enhver sikkerhedsforanstaltning i eget entrepriseområde samt i følgende fællesområder; Side 8

12 Velfærdsfaciliteter, herunder bl.a. spise, omklædning, toiletter mv. Byggepladsveje og pladser Generel skiltning hvor det er påkrævet Div. rækværker, afskæringer, afdækninger mv. 7 Almene forhold 7.1 Byggepladsens specifikke forhold Byggepladsens placering og art medfører at der er særlige krav til instruktion, vejledning og uddannelse i forbindelse med de arbejdsprocesser som kan medføre kontakt med forurenet jord og grundvand. Entreprenøren skal derfor udfærdige beredskabs- og evakueringsplaner. 7.2 Støj Entreprenøren skal vælge materiel, der giver mindst mulig støj til brugeren. Jævnfør arbejdstilsynets bestemmelser må ingen personer udsættes for støj over 85dB. Ved støjende arbejder over 80dB skal der stilles høreværn til rådighed. Alle personer, som arbejder i områder med støj over grænserne, er forpligtiget til at anvende høreværn. 7.3 Støv Entreprenøren skal være opmærksom på støv og yde støvbegrænsning ved kilden. 7.4 Ergonomi Entreprenøren skal sørge for at manuel transport i form af løft, skub, træk mv. af tunge materialer begrænses eller anvendes mindst muligt. Tunge løft skal således så vidt det er muligt udføres ved hjælp af tekniske hjælpemidler. Alternativt udføres jobrotation. Adgangsveje skal løbende vedligeholdes for at sikre sikker drift og transport med materialer og kemikalier. 8 Særlige forhold 8.1 Lokalitets specifikke forhold Projektet medfører arbejdsprocesser med særlige krav til instruktion, vejledning og uddannelse vedr. beskyttelse mod forureningen i luft, vand og jord samt det specielle vejrlig, der findes i forbindelse med arbejde ved Vesterhavet. Side 9

13 Entreprenøren skal derfor udfærdige arbejdsinstrukser til de forskellige typer af arbejde for at sikre medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Der skal som minimum udfærdiges arbejdsinstrukser for de i afsnit nævne arbejdssituationer. 8.2 Kemiske stoffer Entreprenøren skal planlægge arbejde med materialer, der indeholder farlige kemiske stoffer. Oplysninger om de enkelte materialers stoffer skal samles og opdateres efter behov. Brugsanvisninger til produkterne skal være tilgængelige på lokaliteten. Der skal laves arbejdsgiverbrugsanvisninger, hvor det er nødvendigt og de relevante værnemidler skal til enhver tid være tilgængelige. Entreprenøren har ansvaret for at medarbejderne ved hvordan materialerne/kemikalierne bruges og hvordan og hvilke værnemidler der skal anvendes i forbindelse med de forskellige arbejdssituationer. Der skal laves substitution i de tilfælde hvor der findes materialer/kemikalier, der har samme funktion men er mindre giftige/farlige. 8.3 Arbejde med forurenet jord og grundvand I forbindelse med arbejder med forurenet jord og grundvand er der en række kontaktmuligheder. Kontakten sker ofte på følgende måde: Hånd til mund (spisning, rygning eller lign. med snavsede hænder) Hud- eller øjenkontakt (direkte kontakt med forurening) Indånding af gasser Indånding af støv Til beskyttelse for ovennævnte kontaktmuligheder skal der udover en ordentlig hygiejne anvendes egnede værnemidler. Værnemidlerne skal beskytte mod stofferne beskrevet i afsnit Værnemidlerne bør, hvor der er mulighed for kontakt med forurening, som minimum være: Kemikaliefast heldragt uden opslag og lommer Beskyttelseshandsker Sikkerhedsgummistøvler Åndedrætsværn (der hvor det vurderes nødvendigt, f. eks ved lugt og synlig forurening) Der må ikke drikkes, spises eller ryges i forbindelse med arbejde indenfor den afgrænsende spuns. Evt. beskyttelsesdragter og andet særligt arbejdstøj må Side 10

14 ikke bæres ved indtagelse af måltider. Der skal vaskes hænder i forbindelse med pauser samt før toiletbesøg Depotets stoffer I forbindelse med NorthPestClean projektet skal der i 2011 etableres testceller i form af nedbragte spuns og stålrør. Testcellerne skal etableres indenfor den afgrænsende spuns, hvor forureningen forventes at være massiv. Dette medfører at entreprenøren må forvente at skulle arbejde i området med de mest forurenede arealer ved Høfdedepotet. Der findes mere end hundrede forskellige stoffer i depotet, der fokuseres på de nedenstående stoffer pga. deres toksitisitet eller pga. deres kvantitet; Parathion Methyl-parathion Ethylsulfotep Malathion Kviksølv (Hg(0), Hg 2+ ) Methyl-Hg (der er konstateret 19 µg/l i en vandprøve. Dimethyl-Hg, ethyl-hg og diethyl-hg er ikke fundet i de to vandprøver, der er analyseret deres tilstedeværelse kan dog ikke afvises) EP1-syre og EP2-syre Metan (er konstateret i koncentrationer på op til 70 % i poreluften under den eksisterende membran) Flygtige chlorerede opløsningsmidler (der er konstateret indhold af TCE i grundvandet på op til ca. 2 mg/l) BTEX (der er konstateret indhold af benzen i grundvandet på op til ca. 7 mg/l, toluen op til 20 mg/l, ethylbenzen op til 3 mg/l, xylen op til 6 mg/l og naphthalen op til 7 mg/l) Organofosfater Forureningen består hovedsagligt af organofosfater, som f.eks. Parathion. Denne type stoffer optages både gennem mund, øjne og hud. Insektmidlet Bladan (parathion) og andre midler af typen organofosfater (fosfostigminer) har samme virkningsmekanisme som G- og V-nervegasserne. Stofferne påvirker nervesystemet, og forgiftning viser sig ved en række symptomer, som tilsammen kaldes "kolinergt syndrom". Side 11

15 Ved let forgiftning ses øget sekretion fra svedkirtler og kirtler i bronkierne, blodtryksstigning, muskelsitren og stimulation af centralnervesystemet med angst, mareridt og forvirring til følge. Endvidere trækker den glatte muskulatur i bronkier, tarme og blære sig sammen, hvorved der opstår åndedrætsbesvær, mavesmerter mv. Ved alvorlig forgiftning efterfølges den voldsomme aktivering af en modsat rettet effekt, hvor puls og blodtryk falder, skeletmuskulatur lammes, og centralnervesystemet hæmmes med bevidstløshed og hæmning af vejrtrækningen til følge. Indtagelse af selv meget små mængder af parathion kan være dødelig for mennesker. Førstehjælp; hurtig lægelig behandling er nødvendig, også ved lettere forgiftning, idet modgift mod giftstofferne kun har effekt indenfor det første 1-2 døgn Kviksølv Der findes store mængder af kviksølv i høfdedepotet. Methylkviksølv og phenylkviksølv kan muligvis optræde. Kviksølv kan optages ved indånding når det er på gasform. Der kan desuden ske direkte optagelse af kviksølv gennem mund og hud. Symptomer ved kviksølv-forgiftning er typisk symptomer fra nervesystemet som abnorm træthed, angst, indre uro, stressfølsomhed, søvnforstyrrelser, manglende koncentrationsevne, synsforstyrrelser, kolde hænder og fødder, hovedpine, depression, svimmelhed, muskelsmerter, ledsmerter, hudområder med unormal følsomhed, rystelser, allergiske problemer mv. Førstehjælp; Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Ethvert forsøg på at fremkalde opkastning og indgivelse af væske til bevidstløse undlades. Hurtig lægehjælp Metan Der er ved tidligere undersøgelser konstateret metan i høje koncentrationer i poreluften i depotet. Methan kan udgøre en eksplosionsrisiko. 8.4 Før påbegyndelse af arbejdet Entreprenøren har ansvaret for at instruere eget personale samt evt. underleverandører i vigtigheden af personlig hygiejne, korrekt brug af de nødvendige Side 12

16 værnemidler, herunder evt. restriktioner på hvor længe de må anvendes i den pågældende arbejdssituation. Det skal oplyses hvilke stoffer, der findes på lokaliteten, hvilke symptomer der er forbundet med kontakt samt hvordan man skal reagere i forbindelse med forgiftning. Der skal instrueres i brugen af værnemidler bl.a.; Hvordan man sikrer sig at åndedrætsværnene er aktivt Hvordan der skiftes dragter, handsker mv. samt efter hvilke kriterier de skal kasseres Tilpasse værnemidler samt hvordan de tages på og af 9 Beredskabsplan Beredskabsplanen skal udfærdiges af entreprenøren evt. i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren. Beredskabsplanen skal beskrive organisationen, herunder opgaver og beføjelser. Der skal udføres en procedure for indsatsen i forbindelse med nedenstående forhold. Proceduren skal indeholde evakueringsplan og meldesystem til bygherrens tilsyn samt relevante myndigheder. Beredskabsplanen skal som minimum omhandle følgende forhold; Personskade Uforudset jordforurening, herunder kontakt med forurening Uforudset grundvandsforurening, herunder kontakt med forurening Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak Udskyl af jord mv. Spild af brændstof eller kemikalier Brand Brud på eksisterende pumpe- og udløbsledninger Støvgener Særlige forhold ved arbejde med ledninger Beredskabsplanerne er vedlagt i bilag 6. Side 13

17

18

19 NCC Construktion A/S Dato: NVE Testceller Høfte 42, Lemvig Arbejdsprocedurer for kontakt med forurenet jord. Aktivitet: Metode: Værnemidler: Der skal altid anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm Skæring af dug for nedbringen af spuns. Fjernelse af dækjord over membran, fjernelse af vand over membran, skæring af membran ca. 20 cm inde i celle, skæring af membran i hjørner, bøjes op, og efter etablering af spuns presses membran mod yderside spuns. Dækjord fjernes med gravemaskine Eventuel vand over membran pumpes væk med dykpumpe. Mekanisk skæring af membran med kniv. Membran tilpasses yderside af spuns og fastholdes mod spuns med sand. Ved skæring af membran anvendes åndedrætsværn. Det vurderes ikke at være nødvendigt fortsat at anvende åndedrætsværn, når membranen jorden unden membranen har afgasset et døgn. Ved kontakt med jord under membran skal der anvendes dragt, handsker og sikkerhedsgummistøvler I forbindelse med optræk af spuns/rør skal der såfremt der blotlægges forurening bæres følgende værnemidler; dragt, handsker, sikkerhedsstøvler og åndedrætsværn.

20 NCC Construktion A/S Testceller Høfte 42, Harboøre. Dato NVE Aktivitet Afsætning testceller samt rør, der er etableret sikringspunkter uden for arbejdsområdet. Fjernelse af jorddækning over membran Fjernelse af evt. vand over membran Skæring af membran i dobbeltcelle, samt enkelt celle, skæres ca. 30 cm inde i celle, skæres i hjørner og bukkes op, efter montering af spuns tilpasses membran udvendig, og fastholdes med sand. Der udlægges 20 til 30 cm sand/msg, så forurenet jord er dækket Udstøbning af betonit, der frigraves til membranniveau og der udstøbes med bentonit i.h.t.tegning 59501B 21 Afdækning af blotlagt jord i celler, der udlægges 20 cm sand/msg indv. hvor forurenet jord er blotlagt, så håndmand ikke kommer i berøring med det forurenede jord. Rammestræk Der forventes at der anvendes et dobbeltstræk 2 stk. HEB 300 bjælker længde ca. 12 meter, som kan lægges af i begge ender, og klodses op på tilpas mængde punkter i længderetning, og der strammes en snor ca. 10 cm fra spunslinien så der hele tiden er en kontrolmulighed. Materiel/Mandskab Udført af Landinspektør Sune Larsen, se afsætningsplan Gravemaskine og håndskovl 1 maskinfører og en håndmand Dykpumpe Mekanisk med kniv 2 specialarb., værnemidler i.h.t. skema vedr. metode og værnemidler Gummiged, 1 specialarb. Bentonit og blandeværktøj 2 specialarb. værnemidler i.h.t. skema vedr. metode og værnemid. Gummiged 1 specialarb. Rammemaskine Rammemaskinefører, og 2 specialarb.

21 Spunshåndtering. Der etableres løftehuller ca. Ø50mm, som placeres ca. 150 mm fra top, spunsene fragtes fra oplagsplads til rambuk med maskine. Skærrebrænder, 1 specialarb. Gummiged Nedbring af spuns Rammemaskine og vibrator PVE 24 Testceller, rækkefølge ramning se principskitse. Rammemaskinefører, og 2 stk. specialarb. I forbindelse med spunsnedbringning måles alle spunsene, så der kan Rammeværktøj, lodstok, spraymaling, båndmål, opnås erfaringstal med hvor meget spunsene udvider sig, og de sidste jern binges ikke helt ned før der er sikkerhed for at målene kan overholdes, så der kan opnås en tæt celle. Spunsene forløb kontroleres med lodstok for hver 0,5m nedsynkning, samt visuel. Der er ikke taget foranstaltninger for evt. klemmemærker på spuns. Skæring af membran i rør trace, skæres ca 50mm fra yderside og inderside, der udlægges 20 cm sand/msg over det blotlagte forurenet jord. Udstøbning af betonit, der frigraves til membranniveau og der udstøbes med bentonit i.h.t.tegning 59501B 21 Rammelinie der spændes snor ca. 50mm fra siderne på 2 linier. Rørhåndtering, der monteres løftehuller i rørtop ca 25cm. Fra top Rør hejses ved hjælp af mobilkran 200ton fra oplagsplads til arbejdssted. Mobilkran er forsynet med 2 spil, hvor der er fastgjort bjælke plus klo i det ene spil og rør i det andet spil, røret rejses op og bjælke plus klo sænkes ned på røret. Der er ikke foretaget foranstaltninger for evt. klemmemærker efter klo på vibrator, da de max. er 15 cm fra rørtop. Mekanisk med kniv 2 specialarb., værnemidler i.h.t. skema vedr. metode og værnemidler Bentonit og blandeværktøj 2 specialarb. værnemidler i.h.t. skema vedr. metode og værnemid. kraftig mursnor Mobilkran (200 ton) Vibrator ICE 6420 plus bjælke og klo. 1 kranfører, 2 specialarbejder

22

23 N VESTERHAVET HFDE 42 EK S ST FO I. U R DL KU LH BS U L S ED NI NG EKSI ST. UD L B S L E D NI NGERF ORCHEMI NOVA ARBEJDSOMR DE EKSIST. TEKNIKBRND EKSIST. AFGR NSENDE SPUNS ARBEJDSPLADS SG-BEF STIGET HAVDIGE KATODISK BESKYTTELSE EKSIST. ELSKAB FOR FOR AFSK RENDE DR N EKSIST. PUMPELEDNING FOR AFGR NSET DEPOT EKSIST. PUMPELEDNING RENSNINGSANL G "KULHUS" SE TEGN. NR B-1, GENERALNOTE EKSIST. FORSYNINGSLEDNINGER: - EL-LEDNING - VANDLEDNING - KABELRR NOTER TEGNINGSOVERSIGT: Region Midtjylland Thulebakken 34 COWI A/S Telefax Telefon B B K N O PPE RVE J WBS-nr. ELBE/CQN JAQF CQN 1:2000 Ver Dokument nr. 07-JAN : \\aldat1\proj\59501a\3_pdoc\cad\59501b_10.dgn 59501B-10 Dato Ml Godk. Kontr. Tegn./Udarb. Testceller i depot ved Hłfde 42, Lemvig OVERSIGTSPLAN Bemrkninger 9000 Aalborg elbe AD E HA VS G VE ST ER N DR E RE ND EK SI ST.A FS K

24 Parathion Kortet omfatter O,O-diethyl-O-(p-nitrophenyl)-phosphorthioat. Gul til brun olieagtig væske. Farlige egenskaber Brandfare Brandbar. Eksplosionsfare - Indåndingsfare Meget giftig. Ved brand dannes meget giftige nitrøse gasser og svovloxider, hovedsagelig giftig og ætsende svovldioxid - se indsatskortene. Sundhedsfare Meget giftig. Forhold over for vand Væsken er uopløselig i vand og synker til bunds. Miljøfare Meget giftig for vandmiljøet. Forårsager langtidspåvirkninger i vandmiljøet. Specielle risici Væsken kan forårsage kroniske sundhedsskader. Personlig beskyttelse Inden for Sikkerhedsafstanden Direkte kontakt Rensning eller dekontaminering Normal indsatsbeklædning. Ved brand eller ved højere koncentrationer tillige fuld åndedrætsbeskyttelse. Kemikalieindsatsdragt, som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet. Forurenet personligt beskyttelsesudstyr dekontamineres med en basisk dekontaminerings-opløsning. En vandig opslemning af brændt eller læsket kalk eller en opløsning af natriumhydroxid i ethanol er velegnede. Indsats Sikkerhedsafstand Mindst 50 m. Spild på land Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Stands udstrømningen. Anvend opsugningsmateriale eller pump/øs spildet op. Opsaml i egnede beholdere. Rens afløb med store mængder vand. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved spild på jord underrettes miljømyndigheden. Spild i vand Stands udstrømningen. Væsken synker og eventuel oppumpning skal ske fra bunden. Opsaml i egnede beholdere. Underret miljømyndigheden. Brand Sluk brand med skum. Slukningsvand Væsken synker til bunds. Denne nederste fase er farligt affald. Det ovenstående slukningsvand kan være farligt affald. Miljøsanering Fjern forurenet jord. Rester på andet forurenet område kan omdannes med base. Skyl efterfølgende området med store mængder vand. Skyllevand opsamles og behandles som slukningsvand. Materielrengøring Henstand i et døgn i en opløsning af natriumhydroxid i ethanol eller i en vandig opslemning af brændt eller læsket kalk. Skyl efter med flere hold vand. Rensevæske og skyllevand opsamles og behandles som slukningsvand. I sidste hold skyllevand bør ph ligge under 9. Indsatskort for kemikalieuheld,

25 Parathion Symptomer Parathion blokerer nervesystemet. Farlige koncentrationer Det umiddelbart farlige niveau i luft for liv og helbred er 10 mg/m 3. En dråbe koncentreret parathion i øjet udgør livsfare. Indånding Symptomer som ved indtagelse. Hud Kan optages gennem huden og give symptomer som ved indtagelse. Øjne Øjeblikkelig pupilsammentrækning, øjensmerter og synsforstyrrelser. Kan optages gennem øjenslimhinden og give symptomer som ved indtagelse. Indtagelse Sved, tåre- og spytflåd, små pupiller, mavekrampe, opkastning og diarré. Sekretophobning i luftvejene og åndedrætsbesvær. Muskelsitren, krampe, mathed og bevidstløshed. Førstehjælp Generelt Indånding Hud Øjne Indtagelse Forslag til læge Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Ved vejrtrækningsstop gives kunstigt åndedræt, men ikke ved mund-til-næse-metoden. Bevidstløse med bevaret vejrtrækning lejres i stabilt sideleje og holdes varme. Ethvert forsøg på at fremkalde opkastning og indgivelse af væske til bevidstløse undlades. Indsprøjtning i låret med autoinjektor indeholdende både atropin og obidoxim ( autoinjektor mod nervegas ). Gentages efter ti minutter, hvis symptomerne ikke er forsvundet. Der må højst gives tre injektorer uden lægevejledning. Ved bevidstheds- eller kredsløbspåvirkning gives oxygenbehandling. Hurtig lægehjælp. Ikke-bevidstløse personer lejres varmt og bekvemt halvsiddende. Hurtig lægehjælp. Forurenet beklædning samt smykker og ure fjernes hurtigt. Forurenet hud skylles længe og grundigt med vand, efterfulgt af sæbevask. Hurtig lægehjælp. Skyl straks med vand og fortsæt, indtil læge overtager behandlingen. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. Skyl munden med vand og giv vand til ikke-bevidstløse personer. Fremkald om muligt opkastning. Skyl atter munden med vand og giv vand. Hurtig lægehjælp. Stoffet er en acetylcholinesterasehæmmer. Ved forgiftning kan gives atropin henholdsvis obidoxim i.v. De virker som antidoter ved at blokere acetylcholinreceptorene henholdsvis ved at reaktivere acetylcholinesterase. Synlig forurening kan fjernes med ethanol-vædet papir, hvorefter huden skylles længe og grundigt med vand. Efter indtagelse bør ventrikelaspiration overvejes. Cave: Opkast og afføring udgør en risiko for behandlere. Cave: Theophyllin og theophyllinethylendiamin er kontraindiceret. Undgå brug af centralt virkende analgetika, anxiolytika (diazepam undtaget) og neuroleptika. Ved brand dannes nitrøse gasser, svovldioxid samt phosphorpentaoxid og phosphorsyre. Cave: Glottis- og lungeødem samt kemisk lungebetændelse. Mærkning Brugermærkning 1218 Fare. Livsfarlig ved indånding. Livsfarlig ved indtagelse. Giftig ved hudkontakt. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Transportmærkning UN 3018, klasse 6.1, emballagegruppe I. Fareseddel 6.1. Data Formel (C 2 H 5 O) 2 PSOC 6 H 4 NO 2 Flygtighed 6 mg/m 3 Molekylvægt 291,3 Flammepunkt C Cas-nummer Antændelsestemperatur - Farenummer 66 Antændelsesgrænser - UN-nummer 3018 (organophosphorpesticid, Brandfareklasse - flydende, giftigt) Smeltepunkt 6 C Opløselighed i vand 0,012 g/l Kogepunkt 375 C Grænseværdi 0,1 mg/m 3 Massefylde 1,3 (vand = 1) Lugtgrænse 0,04 ppm Dampmassefylde 10,1 (luft = 1) LD 50 2 mg/kg (oral-rotte) 6,8 mg/kg (hud-rotte), vedtagne værdier Damptryk kpa LC 50 - Indsatskort for kemikalieuheld, 2011

26 Hercules Fundering A/S Den 28. april NVE Beredsskabsplan for udførelse af testceller Høfte 42, Lemvig Førstehjælp: Nødtelefoner: Nødtelefoner er mobiltelefoner, kontroller at der er netdækning, Der er dækning på alle udbyder der anvender tdc net Førstehjælpsudstyr: Førstehjælpskasse er placeret i mandskabsbil, kontorvogn, samt i kulhuset Symtomer: Typisk symtoner ved forgiftninger med parathion er sved tåre og spytflåd, små pupiller, mavekrampe opkastning og diarre. Sekretophobning i luftveje og åndedrætsbesvær, muskelsitren, krampe, mathed og bevistløshed. Yderlige oplysninger fås på insatskort for Parathion og Giftlinien Ved Ullykke Stands ulykken (giv livreddende førstehjælp) ved vejrtrækningsstop gives kunstig åndedræt, menikke ved mund til næse metoden Giv almindelig førstehjælp. Underet projektleder, Niels Peter Vejrup Skadestue Hvis den tilskadekommende kan sidde op, transporter selv kollegaen til skadestue/akutklinik. Regionshospitalet i Holstebro, Lærkevej Holstebro. Tlf: Ambulance Alamer 112 ved mistanke om forgiftning med parathion og alvorlig arbejdaullykke, hvor den tilskadekommende ikke kan sidde selv. Ved misanke om forgiftning underret om, at der kan være tale om forgiftning med parathion, så de kan medbringe modgift. Ved alamering på 112 rekvireres politi og arbejdstilsyn automatisk Ved rekvirering af skadetransport underret Projektleder Niels Peter Vejrup tlf.: og sikkerhedskoordinator Anja Melve tlf.: eller og send en vejviser til kulhuset til at vise vej Brandbekæmpelse: Begræns skadens omfang. Bekæmp branden. Alarmer 112. Underret sikkerhedskoordinator Anja Melve slukningsmidler: Pulverslukker Brandslukningsmidler: Brandslukningsudstyr er placeret i mandsskabsbil i nærheden af arbejdspladsen Ved eksplosion/brand: Brand: Ved brand/større eksplosion alameres 112 Brandbiler: Send en vejviser til krydset ved Cheminova som kan vise ved til ulykkestedet Ledningsbrud: Såfremt der ved et uheld skulle ske et brud på afledningsledning fra Chiminova, kontakt Chr. Bastholm tlf.: samt Niels Peter Vejrup Lokale myndigheder: Lemvig kommune beredsskabschef på tlf.: Bortskaffelse: Kasseres værnemidler bortskaffes i lukkede plastposer, som anbringes i container ved kulhuset Håndtering Hygiejne: Værnemidler Transport: Andre Oplysninger Det er forbudt at ryge i forbindelse med arbejdet, det er kun tilladt at indtage mad og drikke i kontorvogn ved kulhuset. Vask hænder før pause, toiletbesøg og efter endt arbejde Værnemidler er i depotrum ved kulhuset eller rekvireres ved arbejdsleder Niels Peter Vejrup Alle brugte værnemidler og alt affald opbevares i lukkede beholdere eller plastiksække, så unødig berørring undgå dragt, handsker, sokker og hætte må max. Anvendes 4 6 timer, skal derefter lægges i container, sikkerhedsstøvler skiftes når der opstå misfarvning. Filter i maske skiftes når indikator forlanger det Rene områder: områder hvor der ikke må medtage brugte værnemidler, samt fodtøj som kan have været i forbindelse med forurenet jord ffaldshåndtering: de rene områder er kulhuset og mandskabsskur. Dragter, hansker, hætte og sokker placeres i container ved kulhuset. Filtre lægges i særskilt pose i container, så de ikke blandes med de øvrig

27 effekter. Instruktion: Alle der arbejder i felten ved høfte 42, skal før opstart have gennemgået sikkerhedsintroduktion vedr. projektet.

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: filtersalt Anvendelse: Til opvaskemaskine. Vare nr. 1978 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og Produkt navn: Lectra flussmiddel, 201 80 09. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Lectra flussmiddel. Anvendelse: Loddepasta. Emballage: 250 g dåse. Leverandør: Brdr. A

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Ædelkorund Udstedelsesdato: Middelfart, den 6. maj 2011 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Ædelkorund Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Produktet

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Antikondensmaling Emballage: - Leverandør: TM Coating DK ApS Mineralvej 6-8 DK - 9220 Aalborg Ø Tel: +45 86 34

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-11-2007 Revision: 30-11-2007 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Syntetisk

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 0--2005 / GPS Anvendelse: Spritbaseret glasrengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF 1. Produkt- og leverandørbeskrivelse Produktkode og navn H27160 S Syntetisk køle/smøremiddel Beskrivelse Metalbearbejdningsolie Firma: HAJO syntetisk køle/smøremiddel Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK Produktkode: 2062 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 25.07.2007 Kontaktdata:

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarit Unico Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Unico Anvendelse: Vådrumsplade Leverandør: ivarsson & Co A/S Tlf.: 73 66 19 99 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Planteolie sæbe. Anvendelse: Til hånd og kropsvask. Vare nr. 3958 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer.

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer. Revultex MR - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materiale Revultex LR Kemisk beskrivelse: Centrifugeret natur-cis 1,4 polyisoprenlatex konserveret VIB.nr. RE 00 EU-mærkning (EU-nr.): 1. 232-689-0

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-05-2009 Revision: 14-05-2009 / HBN Erstatter den:

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF LEVERANDØR. Produktets navn og nummer: Pindstrup 4-1-5 Gødning PR-nr: Ikke anmeldelsespligtig. Markedsførende virksomhed: Sirena-soap ApS Adresse: Bygmestervej 7, 9560

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG udstedt: 13.02.09 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4090..., 4097001; Handel Navn: LYRA - Pica dybt hul markør; Anvendelse: Mærkning; Leverandør: Lyra

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Uldvask Anvendelse: Til tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1960 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 16-11-2007 Udarbejdet den: 16-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde)

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde) 1. Identifikation af produktet og leverandøren Navn: FRESH WC Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf. 75223333 (kontaktes ved nødstilfælde) Producent: BUCK-Kemie GmbH, Hertzstr. 1,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Eddikerens Anvendelse: Til rengøring af køkken og bad. Vare nr. 1951 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af præparat og af virksomhed: Handelsnavn: Bonus Flue Strips Miljøstyrelsens Reg nr.: 1-123 Novartis Agri A/S, Sektor Animal Health Lyngbyvej 172, 2100 København Ø tlf. 39 16 84 00 fax

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Toilet rens Anvendelse: Til rengøring af toiletkummer. Vare nr. 1953 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1812992 Revideret den: 6-6-2006 Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Saltsyre 30 % Anvendelse: Opløsningsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-535-7 200-659-6 200-838-9 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-535-7 200-659-6 200-838-9 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 08-05-2005 / GR Anvendelse: Malingsfjerner. Leverandør: FR Kemi ApS Tåstruphøj 36 4300 Holbæk Tlf.:

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691852 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes som lampeolie og tændvæske til grill

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Kræves ikke Anvendelse: 1 l Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Kræves ikke Anvendelse: 1 l Leverandør: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Olie Emballage: 1 l Leverandør: LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16 5580 Nørre Åby +45

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 30042008 Revision: 30042008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere