NorthPestClean. Plan for sikkerhed og sundhed. - testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig. 29. april Projekt nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NorthPestClean. Plan for sikkerhed og sundhed. - testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig. 29. april 2011. Projekt nr."

Transkript

1 NorthPestClean Plan for sikkerhed og sundhed - testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig 29. april 2011 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

2 Indholdsfortegnelse 1 Plan for sikkerhed og sundhed Generelt Generelle sikkerhedsregler Ansvarlig for planen for sikkerhed og sundhed Anmeldelse af pladsen til arbejdstilsynet Parterne Sikkerhedsorganisation Organisation Afholdelse af sikkerhedsmøder Tids- og arbejdsplan Bestemmelser vedr. byggepladsen Beliggenhed og adgangsforhold Hegn Vand og el Telefon Byggepladsfaciliteter Parkering Håndtering af affald Materiale oplag og transport Skiltning Eksisterende ledninger Personlige værnemidler Arbejdsprocedurer Førstehjælpsudstyr Rapportering af ulykker og hændelser Afgrænsning af sikkerhedsarbejdet Almene forhold Byggepladsens specifikke forhold...9

3 7.2 Støj Støv Ergonomi Særlige forhold Lokalitets specifikke forhold Kemiske stoffer Arbejde med forurenet jord og grundvand Depotets stoffer Organofosfater Kviksølv Metan Før påbegyndelse af arbejdet Beredskabsplan Bilagsliste Bilag 1: Anmeldelse af arbejdspladsen Bilag 2: Arbejdsprocedurer Bilag 3: Tids- og arbejdsplan for anlægsarbejdet Bilag 4: Oversigtkort Bilag 5: Datablad; Parathion Bilag 6: Beredskabsplaner

4 1 Plan for sikkerhed og sundhed 1.1 Generelt Denne plan for sikkerhed og sundhed er gældende for etableringen af testcellerne i forbindelse med NorthPestClean projektet i tidsrummet september 2010 december Selve etableringen af testcellerne og det tilhørende arbejde vil foregå i perioden april juni Planen beskriver sikkerhedsorganisationen samt de sikkerhedsregler, som gælder i forbindelse med arbejde for Region Midtjylland ved Høfde 42. Planen er udarbejdet på grundlag af udbudsmaterialet, Region Midtjyllands strategi for sikkerhed og arbejdsmiljø i afdelingen for Jord & Råstoffer samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 27. december 2008 omhandlende bygherres pligter. 1.2 Generelle sikkerhedsregler For arbejde ved Høfde 42 gælder følgende generelle sikkerhedsregler; Arbejdsområdet, hvor der skal foregå nedbringning af spunsceller og rør, bliver afgrænset med et hegn og der etableres skiltning af entreprenøren, således at personale bliver gjort opmærksom på at der indenfor dette område er en øget risiko for kontakt med forurenende stoffer. Der skal altid bæres hjelm og sikkerhedssko/støvle på pladsen 1.3 Ansvarlig for planen for sikkerhed og sundhed Ansvaret for udarbejdelse og opdatering af planen for sikkerhed og sundhed påhviler sikkerhedskoordinatoren. Sikkerhedskoordinator på dette projekt er: Anja Melvej, Region Midtjylland. I forbindelse med opstart af projektet vil der blive afholdt et orienteringsmøde for alle relevante medarbejdere fra entreprenøren samt dennes underentreprenører deltager. Det er entreprenørens ansvar at sikre at alle egne medarbejdere samt evt. underentreprenørers medarbejdere, der fysisk kommer ved Høfde 42 er bekendte med planen for sikkerhed og sundhed. Det er desuden entreprenørens ansvar at sikre at alle medarbejdere; 1) har de rette værnemidler til rådighed, 2) ved hvilke værnemidler, der er påkrævet i forbindelse med forskellige arbejdssituationer, 3) ved hvordan værnemidlerne vedligeholdes og anvendes. Side 1

5 1.4 Anmeldelse af pladsen til arbejdstilsynet Bygherren anmelder byggepladsen til arbejdstilsynet ca. 1 uge før opstart. Anmeldelsen er vedlagt i bilag 1. 2 Parterne Projektets parter; Bygherre Bygherrens tilsyn Entreprenør Sikkerhedskoordinator Region Midtjylland, Jord & Råstoffer Lægårdvej 12R, 7500 Holstebro Tlf.: / Kontaktperson: Børge Hvidberg COWI Thulebakken 34, 9000 Aalborg Tlf.: / Kontaktperson: Claus Quist Nielsen NCC Construction Danmark A/S Sommervej 31C, 3. sal, 8210 Århus V Tlf.: Kontaktperson: Morten Buskov Anja Melvej, Jord & Råstoffer Lægårdvej 12R, 7500 Holstebro Tlf.: / Listen vil løbende blive udvidet/suppleret med navne og adresser på evt. underleverandører mv. 3 Sikkerhedsorganisation 3.1 Organisation Sikkerhedsarbejdet i projektet vil løbende blive koordineret/justeret gennem sikkerhedsmøder. På de koordinerende møder behandles forhold som f.eks. adgangsveje, affald, vand- og el, toiletfaciliteter, hændelser mv. Personer i sikkerhedsorganisationen er forpligtet til at deltage i de koordinerende sikkerhedsmøder. Sikkerhedskoordinatoren vil varetage bygherres forpligtigelser for afgrænsning og koordinering af sikkerhedsarbejdet. Side 2

6 Entreprenøren og evt. underentreprenører skal bidrage med medarbejdere til sikkerhedsorganisationen. Personerne skal have gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Ved opstartsmødet skal sikkerhedsorganisationen fastlægges og ansvarsfordelingen skal aftales. Før projektet påbegyndes vil ansvarsfordelingen omkring, drift, vedligeholdelse og nedtagning af sikkerhedsforanstaltninger blive indført i planen for sikkerhed og sundhed. Sikkerhedsorganisation; Sikkerhedskoordinator Daglig ledelse, entreprenør Sikkerhedsrepræsentanter Anja Melvej, Jord & Råstoffer Lægårdvej 12R, 7500 Holstebro Tlf.: / Niels Peter Vejrup, NCC Tlf.: Michael Jacobsen, NCC 3.2 Afholdelse af sikkerhedsmøder De koordinerende sikkerhedsmøder afholdes i sammenhæng med byggemøderne. Deltagerne omfatter som minimum sikkerhedsorganisationen. Punkter til dagsorden; 1. Godkendelse af referat mv. a. Forløb siden sidste møde b. Bemanding c. Hændelser, uheld mv. 2. Plan for sikkerhed og sundhed a. Revision b. Forventede aktiviteter c. Evt. instruktion til nye personer på pladsen 3. Sikkerhedsmæssige problemer a. Processer med sikkerhedsrisiko b. Adgangsveje c. Sanitære forhold d. Oprydning, vedligehold 4. Eventuelt 5. Næste møde Side 3

7 Der kan indkaldes til ekstraordinært sikkerhedsmøde i forbindelse med alvorlige (nærved) arbejdsulykker eller efter behov. Sikkerhedskoordinatoren indkalder til alle typer af sikkerhedsmøder og udarbejder skriftlige referater, som udsendes senest 3 dage efter mødets afholdelse. 4 Tids- og arbejdsplan Tids- og arbejdsplan for anlægsarbejdets faser findes i bilag 3. 5 Bestemmelser vedr. byggepladsen 5.1 Beliggenhed og adgangsforhold Lokalitetens beliggenhed og adgangsveje fremgår af oversigtsplanen, jf. Oversigtsplan, tegn. nr B-10 (Bilag 5). I kulhuset findes toilet- og badefaciliteter. Forurenede værnemidler må ikke medtages i kulhuset. 5.2 Hegn Arbejdsområdet indenfor høfdedepotet vil blive indhegnet med et midlertidigt byggehegn og dermed lukket for offentlig adgang gennem hele anlægs- og projektperioden. Hegnet skal altid være lukket når pladsen forlades. Ansvarlig for etablering og vedligeholdelse er: Entreprenøren Ansvarlig for aflåsning af port frem til juni 2011 er: Entreprenøren 5.3 Vand og el Entreprenøren er selv ansvarlig for at etablere og vedligeholde de nødvendige installationer til el og vand. I forbindelse med etablering af evt. elinstallationer skal entreprenøren angive placeringen på hovedtavler samt en procedure for afbrydelse i tilfælde af uheld. Entreprenøren er ansvarlig for: Etablering af el til byggepladstavler og til evt. mandskabsvogne Opsætning af evt. nødvendig orienterings- og arbejdspladsbelysning Alle fremføringskabler skal ophænges eller nedgraves for at sikre fri og sikker færdsel. Side 4

8 5.4 Telefon Entreprenøren er selv ansvarlig for at deres ansatte har adgang til en brugbar telefon i forbindelse med nødstilfælde. Vær opmærksom på at ikke alle teleselskaber har mobil dækning på lokaliteten. 5.5 Byggepladsfaciliteter Entreprenøren etablerer, tilslutter, vedligeholder og rengør de nødvendige fælles byggepladsfaciliteter. Byggepladsfaciliteterne er beskrevet i udbudsmaterialet. 5.6 Parkering Det er muligt at parkere ved kulhuset og umiddelbar øst for havdiget, jf. generalnote 59501B Håndtering af affald Affald, herunder emballage mv. håndteres og bortskaffes efter Lemvig kommunes regulativ for erhvervsaffald. Det er entreprenørens ansvar at opstille de relevante containere samt foretage kildesortering før bortskaffelse. Containerne skal tømmes med jævne mellemrum. Særligt forurenet arbejdstøj og personlige værnemidler opsamles i lukkede beholdere. Beholderne skal afskaffes som farligt affald, der henvises til Lemvig kommune for anvisning og anmeldelse af aflevering. Entreprenøren er ansvarlig for at få afleveret eget farligt affald. Evt. forurenet overskudsjord skal opbevares lukkede spændelågsfade. Bygherre har en aftale med en transportør, der flytter fadene. Skulle dette behov opstå kontaktes Anja Melvej for nærmere oplysninger. Opbevaring af affald må ikke give anledning til påvirkning af omgivelserne i form af f.eks. lugt, støv eller uhygiejniske forhold. Materialer der kan fjernes af vinden skal opbevares i lukkede beholdere. Spildt affald af enhver type opsamles straks. Entreprenøren er ansvarlig for dagligt gennem etableringsfasen at sikre at affaldsbehandlingen foregår efter anvisningerne. Side 5

9 Entreprenøren skal på forlangende kunne fremlægge dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald i form af køre- og vejesedler fra transportør samt kvitteringer fra modtageranlæg. 5.8 Materiale oplag og transport Entreprenøren er ansvarlig for at alle typer materialer, kemikalier mv. opbevares forsvarligt. Alle typer materialer skal afsættes på et stabilt og bæredygtigt grundlag. Der skal tages højde for vindens påvirkning ved oplag og transport af materialer på lokaliteten. Opbevaring af kemiske stoffer og materialer skal ske i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 44 af 22. januar 2009 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Sikkerhedsblade for alle stoffer og materialer, hvor disse er påkrævet, skal findes på lokaliteten. 5.9 Skiltning Hegnet omkring byggepladsen skal skiltes med Adgang forbudt for uvedkommende. Ved porten skal der desuden skiltes med forurenet område samt påbud om brug af personlige værnemidler. OBS: skiltene skal blive hængende gennem hele projektperioden dvs. frem til december Ansvarlig for skiltning samt vedligehold heraf er: Entreprenøren Eksisterende ledninger Bygherren bidrager med ledningstegninger over eksisterende ledninger, jf. udbudsmaterialet Personlige værnemidler Personlige værnemidler skal opfylde de sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 942 af 16. december 1998 om brug af personlige værnemidler. Entreprenøren skal vælge metoder der generelt minimerer støv, støj og vibrationer. Det er tilladt at bruge vibration til selve nedbringningen af spuns og stålrør. Entreprenøren skal endvidere generelt forsøge at undgå kemikalier og materialer, der kræver brug af værnemidler. Side 6

10 Al direkte kontakt med forurenet jord og grundvand skal minimeres så vidt det er muligt. Ved risiko for kontakt med forurening skal der anvendes værnemidler, som beskrevet i de udfærdigede arbejdsprocedurer. Det er entreprenørens ansvar at sikre at alle medarbejdere (også underleverandører); 1) har de rette værnemidler til rådighed, 2) ved hvilke værnemidler, der er påkrævet i forbindelse med forskellige arbejdssituationer, 3) ved hvordan værnemidlerne vedligeholdes og anvendes Arbejdsprocedurer Der skal laves arbejdsprocedurer til følgende arbejdssituationer; Arbejdssituation Risiko Stoffer Værnemidler Anstilling og nedbringning af spuns og stålrør Optrækning af spuns eller stålrør ved fejlnedramning Arbejde med betonitmembraner Opskæring og tætning af eksisterende membran mod spuns og rør Niveauregulering af gamle undersøgelsesboringer Håndtering af - Nej tunge materialer. Kontakt med forurening Støv, indånding af støv mv. Opskæring og håndtering Ophobning af gas under membran Kontakt med forurening Organofosfater Ja Kviksølv Metan Støv Ja Metan Ja Lugt Organofosfater Ja Kviksølv Metan Forebyggelse af støjgener Støj -?? Forebyggelse af lugtgener Lugt -?? Forebyggelse af støvgener Støv -?? Affaldshåndtering og bortskaffelse Håndtering af forurenede værnemidler, andet farligt affald -?? Side 7

11 Proceduren skal indeholde arbejdssituationen, hvilke risicis der skal tages højde for, typen af værnemidler, hvor disse vurderes nødvendige, samt en beskrivelse af anvendelsen af disse mv. Entreprenøren er ansvarlig for at udarbejde arbejdsprocedurene evt. i samråd med sikkerhedskoordinatoren. Arbejdsprocedurerne vedlægges planen for sikker hed og sundhed, jf. bilag Førstehjælpsudstyr Der skal forefindes førstehjælpsudstyr i form af forbindingskasser samt øjenskylleflasker i entreprenørens mandskabsvogn samt i kulhuset. Entreprenøren er ansvarlig for at der findes det nødvendige førstehjælpsudstyr i mandskabsvognen i etableringsfasen. Bygherren er ansvarlig for udstyret i kulhuset Rapportering af ulykker og hændelser Alle ulykker med personskade, miljøuheld eller hændelser, der kunne have ført til ulykker eller miljøforurening skal rapporteres til sikkerhedskoordinatoren straks. Så vidt det er muligt skal der udføres tiltag så lignende ulykker ikke opstår igen. Arbejdsulykker, som er anmeldelsespligtige efter arbejdstilsynets regler, skal anmeldes via arbejdstilsynets blanketter. 6 Afgrænsning af sikkerhedsarbejdet Sikkerhedsorganisationen er beskrevet i afsnit 3.1. Hver arbejdsgiver har både sikkerheds- og arbejdsmiljø ansvar overfor egne medarbejdere. Det er den enkelte arbejdsgivers ansvar at sikre at medarbejderne kender de risicis, der er forbundet med arbejde på lokaliteten, herunder hvilke værnemidler der skal anvendes i forbindelse med forskellige arbejdssituationer mv. Før opstart af arbejdet vil navne på virksomheder og personer, der er ansvarlige for etablering, drift, vedligehold og nedtagning af div. sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder, blive oplyst og ført ind i planen for sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal indenfor sin tilbudssum etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt når det aftales nedtage og bortbringe enhver sikkerhedsforanstaltning i eget entrepriseområde samt i følgende fællesområder; Side 8

12 Velfærdsfaciliteter, herunder bl.a. spise, omklædning, toiletter mv. Byggepladsveje og pladser Generel skiltning hvor det er påkrævet Div. rækværker, afskæringer, afdækninger mv. 7 Almene forhold 7.1 Byggepladsens specifikke forhold Byggepladsens placering og art medfører at der er særlige krav til instruktion, vejledning og uddannelse i forbindelse med de arbejdsprocesser som kan medføre kontakt med forurenet jord og grundvand. Entreprenøren skal derfor udfærdige beredskabs- og evakueringsplaner. 7.2 Støj Entreprenøren skal vælge materiel, der giver mindst mulig støj til brugeren. Jævnfør arbejdstilsynets bestemmelser må ingen personer udsættes for støj over 85dB. Ved støjende arbejder over 80dB skal der stilles høreværn til rådighed. Alle personer, som arbejder i områder med støj over grænserne, er forpligtiget til at anvende høreværn. 7.3 Støv Entreprenøren skal være opmærksom på støv og yde støvbegrænsning ved kilden. 7.4 Ergonomi Entreprenøren skal sørge for at manuel transport i form af løft, skub, træk mv. af tunge materialer begrænses eller anvendes mindst muligt. Tunge løft skal således så vidt det er muligt udføres ved hjælp af tekniske hjælpemidler. Alternativt udføres jobrotation. Adgangsveje skal løbende vedligeholdes for at sikre sikker drift og transport med materialer og kemikalier. 8 Særlige forhold 8.1 Lokalitets specifikke forhold Projektet medfører arbejdsprocesser med særlige krav til instruktion, vejledning og uddannelse vedr. beskyttelse mod forureningen i luft, vand og jord samt det specielle vejrlig, der findes i forbindelse med arbejde ved Vesterhavet. Side 9

13 Entreprenøren skal derfor udfærdige arbejdsinstrukser til de forskellige typer af arbejde for at sikre medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Der skal som minimum udfærdiges arbejdsinstrukser for de i afsnit nævne arbejdssituationer. 8.2 Kemiske stoffer Entreprenøren skal planlægge arbejde med materialer, der indeholder farlige kemiske stoffer. Oplysninger om de enkelte materialers stoffer skal samles og opdateres efter behov. Brugsanvisninger til produkterne skal være tilgængelige på lokaliteten. Der skal laves arbejdsgiverbrugsanvisninger, hvor det er nødvendigt og de relevante værnemidler skal til enhver tid være tilgængelige. Entreprenøren har ansvaret for at medarbejderne ved hvordan materialerne/kemikalierne bruges og hvordan og hvilke værnemidler der skal anvendes i forbindelse med de forskellige arbejdssituationer. Der skal laves substitution i de tilfælde hvor der findes materialer/kemikalier, der har samme funktion men er mindre giftige/farlige. 8.3 Arbejde med forurenet jord og grundvand I forbindelse med arbejder med forurenet jord og grundvand er der en række kontaktmuligheder. Kontakten sker ofte på følgende måde: Hånd til mund (spisning, rygning eller lign. med snavsede hænder) Hud- eller øjenkontakt (direkte kontakt med forurening) Indånding af gasser Indånding af støv Til beskyttelse for ovennævnte kontaktmuligheder skal der udover en ordentlig hygiejne anvendes egnede værnemidler. Værnemidlerne skal beskytte mod stofferne beskrevet i afsnit Værnemidlerne bør, hvor der er mulighed for kontakt med forurening, som minimum være: Kemikaliefast heldragt uden opslag og lommer Beskyttelseshandsker Sikkerhedsgummistøvler Åndedrætsværn (der hvor det vurderes nødvendigt, f. eks ved lugt og synlig forurening) Der må ikke drikkes, spises eller ryges i forbindelse med arbejde indenfor den afgrænsende spuns. Evt. beskyttelsesdragter og andet særligt arbejdstøj må Side 10

14 ikke bæres ved indtagelse af måltider. Der skal vaskes hænder i forbindelse med pauser samt før toiletbesøg Depotets stoffer I forbindelse med NorthPestClean projektet skal der i 2011 etableres testceller i form af nedbragte spuns og stålrør. Testcellerne skal etableres indenfor den afgrænsende spuns, hvor forureningen forventes at være massiv. Dette medfører at entreprenøren må forvente at skulle arbejde i området med de mest forurenede arealer ved Høfdedepotet. Der findes mere end hundrede forskellige stoffer i depotet, der fokuseres på de nedenstående stoffer pga. deres toksitisitet eller pga. deres kvantitet; Parathion Methyl-parathion Ethylsulfotep Malathion Kviksølv (Hg(0), Hg 2+ ) Methyl-Hg (der er konstateret 19 µg/l i en vandprøve. Dimethyl-Hg, ethyl-hg og diethyl-hg er ikke fundet i de to vandprøver, der er analyseret deres tilstedeværelse kan dog ikke afvises) EP1-syre og EP2-syre Metan (er konstateret i koncentrationer på op til 70 % i poreluften under den eksisterende membran) Flygtige chlorerede opløsningsmidler (der er konstateret indhold af TCE i grundvandet på op til ca. 2 mg/l) BTEX (der er konstateret indhold af benzen i grundvandet på op til ca. 7 mg/l, toluen op til 20 mg/l, ethylbenzen op til 3 mg/l, xylen op til 6 mg/l og naphthalen op til 7 mg/l) Organofosfater Forureningen består hovedsagligt af organofosfater, som f.eks. Parathion. Denne type stoffer optages både gennem mund, øjne og hud. Insektmidlet Bladan (parathion) og andre midler af typen organofosfater (fosfostigminer) har samme virkningsmekanisme som G- og V-nervegasserne. Stofferne påvirker nervesystemet, og forgiftning viser sig ved en række symptomer, som tilsammen kaldes "kolinergt syndrom". Side 11

15 Ved let forgiftning ses øget sekretion fra svedkirtler og kirtler i bronkierne, blodtryksstigning, muskelsitren og stimulation af centralnervesystemet med angst, mareridt og forvirring til følge. Endvidere trækker den glatte muskulatur i bronkier, tarme og blære sig sammen, hvorved der opstår åndedrætsbesvær, mavesmerter mv. Ved alvorlig forgiftning efterfølges den voldsomme aktivering af en modsat rettet effekt, hvor puls og blodtryk falder, skeletmuskulatur lammes, og centralnervesystemet hæmmes med bevidstløshed og hæmning af vejrtrækningen til følge. Indtagelse af selv meget små mængder af parathion kan være dødelig for mennesker. Førstehjælp; hurtig lægelig behandling er nødvendig, også ved lettere forgiftning, idet modgift mod giftstofferne kun har effekt indenfor det første 1-2 døgn Kviksølv Der findes store mængder af kviksølv i høfdedepotet. Methylkviksølv og phenylkviksølv kan muligvis optræde. Kviksølv kan optages ved indånding når det er på gasform. Der kan desuden ske direkte optagelse af kviksølv gennem mund og hud. Symptomer ved kviksølv-forgiftning er typisk symptomer fra nervesystemet som abnorm træthed, angst, indre uro, stressfølsomhed, søvnforstyrrelser, manglende koncentrationsevne, synsforstyrrelser, kolde hænder og fødder, hovedpine, depression, svimmelhed, muskelsmerter, ledsmerter, hudområder med unormal følsomhed, rystelser, allergiske problemer mv. Førstehjælp; Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Ethvert forsøg på at fremkalde opkastning og indgivelse af væske til bevidstløse undlades. Hurtig lægehjælp Metan Der er ved tidligere undersøgelser konstateret metan i høje koncentrationer i poreluften i depotet. Methan kan udgøre en eksplosionsrisiko. 8.4 Før påbegyndelse af arbejdet Entreprenøren har ansvaret for at instruere eget personale samt evt. underleverandører i vigtigheden af personlig hygiejne, korrekt brug af de nødvendige Side 12

16 værnemidler, herunder evt. restriktioner på hvor længe de må anvendes i den pågældende arbejdssituation. Det skal oplyses hvilke stoffer, der findes på lokaliteten, hvilke symptomer der er forbundet med kontakt samt hvordan man skal reagere i forbindelse med forgiftning. Der skal instrueres i brugen af værnemidler bl.a.; Hvordan man sikrer sig at åndedrætsværnene er aktivt Hvordan der skiftes dragter, handsker mv. samt efter hvilke kriterier de skal kasseres Tilpasse værnemidler samt hvordan de tages på og af 9 Beredskabsplan Beredskabsplanen skal udfærdiges af entreprenøren evt. i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren. Beredskabsplanen skal beskrive organisationen, herunder opgaver og beføjelser. Der skal udføres en procedure for indsatsen i forbindelse med nedenstående forhold. Proceduren skal indeholde evakueringsplan og meldesystem til bygherrens tilsyn samt relevante myndigheder. Beredskabsplanen skal som minimum omhandle følgende forhold; Personskade Uforudset jordforurening, herunder kontakt med forurening Uforudset grundvandsforurening, herunder kontakt med forurening Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak Udskyl af jord mv. Spild af brændstof eller kemikalier Brand Brud på eksisterende pumpe- og udløbsledninger Støvgener Særlige forhold ved arbejde med ledninger Beredskabsplanerne er vedlagt i bilag 6. Side 13

17

18

19 NCC Construktion A/S Dato: NVE Testceller Høfte 42, Lemvig Arbejdsprocedurer for kontakt med forurenet jord. Aktivitet: Metode: Værnemidler: Der skal altid anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm Skæring af dug for nedbringen af spuns. Fjernelse af dækjord over membran, fjernelse af vand over membran, skæring af membran ca. 20 cm inde i celle, skæring af membran i hjørner, bøjes op, og efter etablering af spuns presses membran mod yderside spuns. Dækjord fjernes med gravemaskine Eventuel vand over membran pumpes væk med dykpumpe. Mekanisk skæring af membran med kniv. Membran tilpasses yderside af spuns og fastholdes mod spuns med sand. Ved skæring af membran anvendes åndedrætsværn. Det vurderes ikke at være nødvendigt fortsat at anvende åndedrætsværn, når membranen jorden unden membranen har afgasset et døgn. Ved kontakt med jord under membran skal der anvendes dragt, handsker og sikkerhedsgummistøvler I forbindelse med optræk af spuns/rør skal der såfremt der blotlægges forurening bæres følgende værnemidler; dragt, handsker, sikkerhedsstøvler og åndedrætsværn.

20 NCC Construktion A/S Testceller Høfte 42, Harboøre. Dato NVE Aktivitet Afsætning testceller samt rør, der er etableret sikringspunkter uden for arbejdsområdet. Fjernelse af jorddækning over membran Fjernelse af evt. vand over membran Skæring af membran i dobbeltcelle, samt enkelt celle, skæres ca. 30 cm inde i celle, skæres i hjørner og bukkes op, efter montering af spuns tilpasses membran udvendig, og fastholdes med sand. Der udlægges 20 til 30 cm sand/msg, så forurenet jord er dækket Udstøbning af betonit, der frigraves til membranniveau og der udstøbes med bentonit i.h.t.tegning 59501B 21 Afdækning af blotlagt jord i celler, der udlægges 20 cm sand/msg indv. hvor forurenet jord er blotlagt, så håndmand ikke kommer i berøring med det forurenede jord. Rammestræk Der forventes at der anvendes et dobbeltstræk 2 stk. HEB 300 bjælker længde ca. 12 meter, som kan lægges af i begge ender, og klodses op på tilpas mængde punkter i længderetning, og der strammes en snor ca. 10 cm fra spunslinien så der hele tiden er en kontrolmulighed. Materiel/Mandskab Udført af Landinspektør Sune Larsen, se afsætningsplan Gravemaskine og håndskovl 1 maskinfører og en håndmand Dykpumpe Mekanisk med kniv 2 specialarb., værnemidler i.h.t. skema vedr. metode og værnemidler Gummiged, 1 specialarb. Bentonit og blandeværktøj 2 specialarb. værnemidler i.h.t. skema vedr. metode og værnemid. Gummiged 1 specialarb. Rammemaskine Rammemaskinefører, og 2 specialarb.

21 Spunshåndtering. Der etableres løftehuller ca. Ø50mm, som placeres ca. 150 mm fra top, spunsene fragtes fra oplagsplads til rambuk med maskine. Skærrebrænder, 1 specialarb. Gummiged Nedbring af spuns Rammemaskine og vibrator PVE 24 Testceller, rækkefølge ramning se principskitse. Rammemaskinefører, og 2 stk. specialarb. I forbindelse med spunsnedbringning måles alle spunsene, så der kan Rammeværktøj, lodstok, spraymaling, båndmål, opnås erfaringstal med hvor meget spunsene udvider sig, og de sidste jern binges ikke helt ned før der er sikkerhed for at målene kan overholdes, så der kan opnås en tæt celle. Spunsene forløb kontroleres med lodstok for hver 0,5m nedsynkning, samt visuel. Der er ikke taget foranstaltninger for evt. klemmemærker på spuns. Skæring af membran i rør trace, skæres ca 50mm fra yderside og inderside, der udlægges 20 cm sand/msg over det blotlagte forurenet jord. Udstøbning af betonit, der frigraves til membranniveau og der udstøbes med bentonit i.h.t.tegning 59501B 21 Rammelinie der spændes snor ca. 50mm fra siderne på 2 linier. Rørhåndtering, der monteres løftehuller i rørtop ca 25cm. Fra top Rør hejses ved hjælp af mobilkran 200ton fra oplagsplads til arbejdssted. Mobilkran er forsynet med 2 spil, hvor der er fastgjort bjælke plus klo i det ene spil og rør i det andet spil, røret rejses op og bjælke plus klo sænkes ned på røret. Der er ikke foretaget foranstaltninger for evt. klemmemærker efter klo på vibrator, da de max. er 15 cm fra rørtop. Mekanisk med kniv 2 specialarb., værnemidler i.h.t. skema vedr. metode og værnemidler Bentonit og blandeværktøj 2 specialarb. værnemidler i.h.t. skema vedr. metode og værnemid. kraftig mursnor Mobilkran (200 ton) Vibrator ICE 6420 plus bjælke og klo. 1 kranfører, 2 specialarbejder

22

23 N VESTERHAVET HFDE 42 EK S ST FO I. U R DL KU LH BS U L S ED NI NG EKSI ST. UD L B S L E D NI NGERF ORCHEMI NOVA ARBEJDSOMR DE EKSIST. TEKNIKBRND EKSIST. AFGR NSENDE SPUNS ARBEJDSPLADS SG-BEF STIGET HAVDIGE KATODISK BESKYTTELSE EKSIST. ELSKAB FOR FOR AFSK RENDE DR N EKSIST. PUMPELEDNING FOR AFGR NSET DEPOT EKSIST. PUMPELEDNING RENSNINGSANL G "KULHUS" SE TEGN. NR B-1, GENERALNOTE EKSIST. FORSYNINGSLEDNINGER: - EL-LEDNING - VANDLEDNING - KABELRR NOTER TEGNINGSOVERSIGT: Region Midtjylland Thulebakken 34 COWI A/S Telefax Telefon B B K N O PPE RVE J WBS-nr. ELBE/CQN JAQF CQN 1:2000 Ver Dokument nr. 07-JAN : \\aldat1\proj\59501a\3_pdoc\cad\59501b_10.dgn 59501B-10 Dato Ml Godk. Kontr. Tegn./Udarb. Testceller i depot ved Hłfde 42, Lemvig OVERSIGTSPLAN Bemrkninger 9000 Aalborg elbe AD E HA VS G VE ST ER N DR E RE ND EK SI ST.A FS K

24 Parathion Kortet omfatter O,O-diethyl-O-(p-nitrophenyl)-phosphorthioat. Gul til brun olieagtig væske. Farlige egenskaber Brandfare Brandbar. Eksplosionsfare - Indåndingsfare Meget giftig. Ved brand dannes meget giftige nitrøse gasser og svovloxider, hovedsagelig giftig og ætsende svovldioxid - se indsatskortene. Sundhedsfare Meget giftig. Forhold over for vand Væsken er uopløselig i vand og synker til bunds. Miljøfare Meget giftig for vandmiljøet. Forårsager langtidspåvirkninger i vandmiljøet. Specielle risici Væsken kan forårsage kroniske sundhedsskader. Personlig beskyttelse Inden for Sikkerhedsafstanden Direkte kontakt Rensning eller dekontaminering Normal indsatsbeklædning. Ved brand eller ved højere koncentrationer tillige fuld åndedrætsbeskyttelse. Kemikalieindsatsdragt, som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet. Forurenet personligt beskyttelsesudstyr dekontamineres med en basisk dekontaminerings-opløsning. En vandig opslemning af brændt eller læsket kalk eller en opløsning af natriumhydroxid i ethanol er velegnede. Indsats Sikkerhedsafstand Mindst 50 m. Spild på land Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Stands udstrømningen. Anvend opsugningsmateriale eller pump/øs spildet op. Opsaml i egnede beholdere. Rens afløb med store mængder vand. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet og miljømyndigheden. Ved spild på jord underrettes miljømyndigheden. Spild i vand Stands udstrømningen. Væsken synker og eventuel oppumpning skal ske fra bunden. Opsaml i egnede beholdere. Underret miljømyndigheden. Brand Sluk brand med skum. Slukningsvand Væsken synker til bunds. Denne nederste fase er farligt affald. Det ovenstående slukningsvand kan være farligt affald. Miljøsanering Fjern forurenet jord. Rester på andet forurenet område kan omdannes med base. Skyl efterfølgende området med store mængder vand. Skyllevand opsamles og behandles som slukningsvand. Materielrengøring Henstand i et døgn i en opløsning af natriumhydroxid i ethanol eller i en vandig opslemning af brændt eller læsket kalk. Skyl efter med flere hold vand. Rensevæske og skyllevand opsamles og behandles som slukningsvand. I sidste hold skyllevand bør ph ligge under 9. Indsatskort for kemikalieuheld,

25 Parathion Symptomer Parathion blokerer nervesystemet. Farlige koncentrationer Det umiddelbart farlige niveau i luft for liv og helbred er 10 mg/m 3. En dråbe koncentreret parathion i øjet udgør livsfare. Indånding Symptomer som ved indtagelse. Hud Kan optages gennem huden og give symptomer som ved indtagelse. Øjne Øjeblikkelig pupilsammentrækning, øjensmerter og synsforstyrrelser. Kan optages gennem øjenslimhinden og give symptomer som ved indtagelse. Indtagelse Sved, tåre- og spytflåd, små pupiller, mavekrampe, opkastning og diarré. Sekretophobning i luftvejene og åndedrætsbesvær. Muskelsitren, krampe, mathed og bevidstløshed. Førstehjælp Generelt Indånding Hud Øjne Indtagelse Forslag til læge Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Ved vejrtrækningsstop gives kunstigt åndedræt, men ikke ved mund-til-næse-metoden. Bevidstløse med bevaret vejrtrækning lejres i stabilt sideleje og holdes varme. Ethvert forsøg på at fremkalde opkastning og indgivelse af væske til bevidstløse undlades. Indsprøjtning i låret med autoinjektor indeholdende både atropin og obidoxim ( autoinjektor mod nervegas ). Gentages efter ti minutter, hvis symptomerne ikke er forsvundet. Der må højst gives tre injektorer uden lægevejledning. Ved bevidstheds- eller kredsløbspåvirkning gives oxygenbehandling. Hurtig lægehjælp. Ikke-bevidstløse personer lejres varmt og bekvemt halvsiddende. Hurtig lægehjælp. Forurenet beklædning samt smykker og ure fjernes hurtigt. Forurenet hud skylles længe og grundigt med vand, efterfulgt af sæbevask. Hurtig lægehjælp. Skyl straks med vand og fortsæt, indtil læge overtager behandlingen. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. Skyl munden med vand og giv vand til ikke-bevidstløse personer. Fremkald om muligt opkastning. Skyl atter munden med vand og giv vand. Hurtig lægehjælp. Stoffet er en acetylcholinesterasehæmmer. Ved forgiftning kan gives atropin henholdsvis obidoxim i.v. De virker som antidoter ved at blokere acetylcholinreceptorene henholdsvis ved at reaktivere acetylcholinesterase. Synlig forurening kan fjernes med ethanol-vædet papir, hvorefter huden skylles længe og grundigt med vand. Efter indtagelse bør ventrikelaspiration overvejes. Cave: Opkast og afføring udgør en risiko for behandlere. Cave: Theophyllin og theophyllinethylendiamin er kontraindiceret. Undgå brug af centralt virkende analgetika, anxiolytika (diazepam undtaget) og neuroleptika. Ved brand dannes nitrøse gasser, svovldioxid samt phosphorpentaoxid og phosphorsyre. Cave: Glottis- og lungeødem samt kemisk lungebetændelse. Mærkning Brugermærkning 1218 Fare. Livsfarlig ved indånding. Livsfarlig ved indtagelse. Giftig ved hudkontakt. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Transportmærkning UN 3018, klasse 6.1, emballagegruppe I. Fareseddel 6.1. Data Formel (C 2 H 5 O) 2 PSOC 6 H 4 NO 2 Flygtighed 6 mg/m 3 Molekylvægt 291,3 Flammepunkt C Cas-nummer Antændelsestemperatur - Farenummer 66 Antændelsesgrænser - UN-nummer 3018 (organophosphorpesticid, Brandfareklasse - flydende, giftigt) Smeltepunkt 6 C Opløselighed i vand 0,012 g/l Kogepunkt 375 C Grænseværdi 0,1 mg/m 3 Massefylde 1,3 (vand = 1) Lugtgrænse 0,04 ppm Dampmassefylde 10,1 (luft = 1) LD 50 2 mg/kg (oral-rotte) 6,8 mg/kg (hud-rotte), vedtagne værdier Damptryk kpa LC 50 - Indsatskort for kemikalieuheld, 2011

26 Hercules Fundering A/S Den 28. april NVE Beredsskabsplan for udførelse af testceller Høfte 42, Lemvig Førstehjælp: Nødtelefoner: Nødtelefoner er mobiltelefoner, kontroller at der er netdækning, Der er dækning på alle udbyder der anvender tdc net Førstehjælpsudstyr: Førstehjælpskasse er placeret i mandskabsbil, kontorvogn, samt i kulhuset Symtomer: Typisk symtoner ved forgiftninger med parathion er sved tåre og spytflåd, små pupiller, mavekrampe opkastning og diarre. Sekretophobning i luftveje og åndedrætsbesvær, muskelsitren, krampe, mathed og bevistløshed. Yderlige oplysninger fås på insatskort for Parathion og Giftlinien Ved Ullykke Stands ulykken (giv livreddende førstehjælp) ved vejrtrækningsstop gives kunstig åndedræt, menikke ved mund til næse metoden Giv almindelig førstehjælp. Underet projektleder, Niels Peter Vejrup Skadestue Hvis den tilskadekommende kan sidde op, transporter selv kollegaen til skadestue/akutklinik. Regionshospitalet i Holstebro, Lærkevej Holstebro. Tlf: Ambulance Alamer 112 ved mistanke om forgiftning med parathion og alvorlig arbejdaullykke, hvor den tilskadekommende ikke kan sidde selv. Ved misanke om forgiftning underret om, at der kan være tale om forgiftning med parathion, så de kan medbringe modgift. Ved alamering på 112 rekvireres politi og arbejdstilsyn automatisk Ved rekvirering af skadetransport underret Projektleder Niels Peter Vejrup tlf.: og sikkerhedskoordinator Anja Melve tlf.: eller og send en vejviser til kulhuset til at vise vej Brandbekæmpelse: Begræns skadens omfang. Bekæmp branden. Alarmer 112. Underret sikkerhedskoordinator Anja Melve slukningsmidler: Pulverslukker Brandslukningsmidler: Brandslukningsudstyr er placeret i mandsskabsbil i nærheden af arbejdspladsen Ved eksplosion/brand: Brand: Ved brand/større eksplosion alameres 112 Brandbiler: Send en vejviser til krydset ved Cheminova som kan vise ved til ulykkestedet Ledningsbrud: Såfremt der ved et uheld skulle ske et brud på afledningsledning fra Chiminova, kontakt Chr. Bastholm tlf.: samt Niels Peter Vejrup Lokale myndigheder: Lemvig kommune beredsskabschef på tlf.: Bortskaffelse: Kasseres værnemidler bortskaffes i lukkede plastposer, som anbringes i container ved kulhuset Håndtering Hygiejne: Værnemidler Transport: Andre Oplysninger Det er forbudt at ryge i forbindelse med arbejdet, det er kun tilladt at indtage mad og drikke i kontorvogn ved kulhuset. Vask hænder før pause, toiletbesøg og efter endt arbejde Værnemidler er i depotrum ved kulhuset eller rekvireres ved arbejdsleder Niels Peter Vejrup Alle brugte værnemidler og alt affald opbevares i lukkede beholdere eller plastiksække, så unødig berørring undgå dragt, handsker, sokker og hætte må max. Anvendes 4 6 timer, skal derefter lægges i container, sikkerhedsstøvler skiftes når der opstå misfarvning. Filter i maske skiftes når indikator forlanger det Rene områder: områder hvor der ikke må medtage brugte værnemidler, samt fodtøj som kan have været i forbindelse med forurenet jord ffaldshåndtering: de rene områder er kulhuset og mandskabsskur. Dragter, hansker, hætte og sokker placeres i container ved kulhuset. Filtre lægges i særskilt pose i container, så de ikke blandes med de øvrig

27 effekter. Instruktion: Alle der arbejder i felten ved høfte 42, skal før opstart have gennemgået sikkerhedsintroduktion vedr. projektet.

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1735368 BASIS cement ABC cement BASIS AALBORG CEMENT MESTER AALBORG CEMENT RAPID cement RAPID AALBORG CEMENT LAVALKALI

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Indhold : 1000 gram = 1600 pellets a 0,6 g. Hver pellet udvikler 0,2 g fosforbrinte. 56 g aluminiumphosphid /100 g

SIKKERHEDSDATABLAD. Indhold : 1000 gram = 1600 pellets a 0,6 g. Hver pellet udvikler 0,2 g fosforbrinte. 56 g aluminiumphosphid /100 g Trinol Fosforbrinte Gnavermiddel 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Trinol Fosforbrinte Gnavermiddel Leverandør: Trinol A/S Havnegade 20 9400 Nørresundby

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Indholdsfortegnelse 4. Ydelsesbeskrivelse 2 4.1 Omfang 2 4.2 Bookning af bannerpakker 2 4.3 Formidling af tilladelse 3 4.4 Økonomi 4 4.5 Markedsføring

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revision: 29012009 / BR Erstatter den: Anvendelse: Til smøring af bl.a. åbne tandhjul, tandhjulsstænger,

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet Instruks for eksterne entreprenører og håndværkere Reno Djurs I/S September Marts 2009 2003 Integreret Instruks for miljøledelsessystem

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL)

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) Side 1 af 6 HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden 1.1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Duftspray, Skov 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Duftspray, skov Varenr.: 2717 PR.Nr.: Er tilmeldt, nr. er

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Vinyl/CV lim 322. Kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt. Produktet er klassificeret som svagt skadeligt for vand.

Vinyl/CV lim 322. Kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt. Produktet er klassificeret som svagt skadeligt for vand. SIKKERHEDSANVISNING Vinyl/CV lim 322 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET, PRODUCENT OG IMPORTØR Kemisk karakteristik: Producent: Polymermikstur Forbo-CTU AG Parkstrasse CH-5012 Schönenwerd Telefon: 0041 (0)

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør:

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør: SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 777035 2. 0. 1 Anvendelse af stoffer eller præparatet: Water treatment Produktkode: 777035 (25Ltr

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES MALINGSFJERNER

SIKKERHEDSDATABLAD EPIFANES MALINGSFJERNER Udfærdigelsesdato: 26.05.2009 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren: Produktnavn: Pr-nr.: Leverandør: H F INDUSTRI & MARINE ApS Adresse: Gotlandsvej 6 5700 Svendborg e-mail:

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere