Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT Den selvejende institution Tietgenskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen"

Transkript

1 Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013 Den selvejende institution Tietgenskolen

2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsesberetning... 4 Målrapportering Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance 31. december Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december Noter Særlige specifikationer Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning... 34

3 Institutionsoplysninger Institutionen: TietgenSkolen Elmelundsvej Odense V Telefon: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelsen: Formand Næstformand Hjemstedskommune: Odense Direktør Peter Zinck Afdelingsformand Martin Rasmussen Adm. direktør Jens Hempel-Hansen Regionsdirektør Søren Jan Nielsen Projektleder Bjerne Kaj Nielsen Adm. direktør Hemming Van Udviklingsdirektør Anne Velling Christiansen Kommunikationskonsulent Katrine Krebs Fuldmægtig Niels J. Ellegaard Handelsoverlærer Peter Bach Andersen (medarbejder) Overassistent Lena Baunsgaard Pedersen (medarbejder) Rasmus Nørgaard (elev) Sara Lindegaard Monefeldt (elev) Daglig ledelse: Direktør Peter Enevold Institutionens formål - at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning - at gennemføre indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med godkendte uddannelser - at udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede foranstaltninger - at gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole - at varetage nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner Revision: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1, Box Odense C 3

4 LEDELSESBERETNING Den foreliggende årsrapport for 2013 er aflagt i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen), og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) Resumé vedr. aktiviteter I 2013 kan følgende særlige områder fremhæves: - Fortsættelse af et flerårigt organisationsudviklingsprojekt for mere handlekraft, innovation og kreativitet - Fastholdelse af samlet aktivitet på omkring årselever - Færre unge elever på HG - Højere gennemførelsestal på såvel HG som hhx i Odense - Flotte elevtrivselsundersøgelser på ungdomsuddannelserne - Overenskomstforliget med ny arbejdstidsaftale trådt i kraft på hhx august Start af idrætshalbyggeri på Elmelundsvej (ELM) - Store udfordringer med at udbygge et tilstrækkeligt ungemiljø i Nyborg (NYB) - Aktivitetstal på kursusområdet påvirket af bortfald af retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse for nye ledige - Endelig udspaltning af Akademiuddannelserne (AU) til erhvervsakademiet - Aftale om at fortsætte samarbejdet i Ledelsesakademiet med vertikalt udbud fra AMU til Diplomniveau - Fald i nye uddannelsesaftaler Årets økonomiske resultat Årets resultat på 9,0 mio. kr. er tilfredsstillende. 4

5 LEDELSESBERETNING Skolens samlede aktiviteter Det samlede antal årselever for 2013 blev jf. nedenstående tabel Årselever Årselever Årselever Årselever Årselever UNG HG LER årig hhx ELM HG NKH årig hhx NKH GSK-ELM TKC ÅU AMU/EVE IDV og projekter Skolepraktik Efterfølgende skoleperioder I alt uden TBC TBC Total

6 LEDELSESBERETNING Udvikling i året Ungdomsuddannelserne Tietgen HG Elevsøgning, gennemførelsestal og HG i fremtiden Svagere søgning af unge elever sidste år i kombination med fortsat vigende søgning af unge elever i 2013, højere gymnasieovergang og mindre årgange betyder færre unge elever på HG. Antallet af voksne elever over ca. 20 år og HGS elever er uændret højt. Totalt har vi realiseret ca. 60 færre årselever i 2013 sammenlignet med Det er lykkedes os at vende sidste års negative udvikling i gennemførelsestal til en positiv udvikling i frafald efter 6 mdrs. skolegang fra 15,1 % i 2012 til 13,9 % i Dette tal er tæt på vores måltal, og vi er tilfredse med denne udvikling. For erhvervsuddannelserne generelt og for os specifikt er det en yderligere udfordring, at gymnasieovergangen, herunder hhx er i vækst. Det betyder alt andet lige, at elever på erhvervsuddannelserne både bliver færre og ofte også svagere. Regeringen har i februar 2014 indgået forlig om en EUD-reform til ikrafttrædelse i august Reformen vil (uden adgangsregulering til de gymnasiale uddannelser) betyde færre elever på HG på betydeligt kortere forløb, altså fuldt indfaset fra skoleåret en betragtelig aktivitetsnedgang på måske 30 %. Læringsmiljø, pædagogisk udvikling og trivsel for elever og lærere Vores elevers forskelligartede baggrund og motivation gør, at vi må arbejde med differentiering, forskellige forløb, praksislæring og bevidste pædagogiske strategier. Vi arbejder med høje forventninger til alle elever, vi opkvalificerer lærerne på tydelig struktur og klasseledelse i undervisningen, og giver lærerne bedre praksisindblik gennem virksomhedspraktikker. Vi har forbedret skolens fysiske miljøer, på gange, i kantiner og med TietgenBoxen som et område for fysisk aktivitet. Vi understøtter elevrådet, og vi har fået skabt en god rytme for arrangementer, fester, TV/filmaftener og fredagscaféer. I slutningen af 2013 er vi gået markant frem i den landsdækkende Elevtrivselsundersøgelse (ETU), så vi nu er over landsgennemsnittet på næsten alle parametre, fra 6,6 i hovedtal til 7,0 efter 7- trins karakterskalaen. I starten af 2014 er vi gået endnu stærkere frem på Medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) fra 8,0 i hovedtal til 9,3 på samme karakterskala. Øvrige særlige indsatser Med to store og velfungerende 10. klasser efter modellen fortsætter vores stærke fodfæste her, og vi har et godt samarbejde med Odense Kommune på skoleområdet. I Tietgen Erhverv har vi været aktive i 2013, vi har udviklet og afviklet forløb (Uddannelsesbroen og Næste Skridt) i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), Odense og omegnskommuner samt flere erhvervsuddannelser. På forretningssiden kompenserer disse aktiviteter i nogen grad for nedgangen af elever på HG. Vi har fastholdt niveauet for internationale ophold for vores elever i samarbejde med Århus og Aalborg handelsskoler. 6

7 LEDELSESBERETNING Ungdomsuddannelserne - Tietgen Handelsgymnasium Elevsøgningen pr. august 2013 gav en pæn fremgang. At have 17 1.g klasser (mod 14 året før) udfordrer os fysisk i forbindelse med temauger og andre fælles events, men det er et luksusproblem, som hallen og udvidelser på fællesområder, kommer til at løse for os. Vores flotte placering i ETU på landsplan giver os håb i forhold til at kunne imødese de faldende ungdomsårgange med nogenlunde ro uden dog at hvile på laurbærrene. Vores gode ry skal plejes og er formentlig den bedste markedsføring. Eleverne I år er fastholdelsestallene flotte. Dette skyldes to ting: Flere elever fra andre gymnasier i det første halve år Projekt Netwerk igennem Ventilen. Det frivillige projekt Netwerk, som er støttet af Maryfonden, forebygger ensomme unge. Det er et projekt med klare retningslinjer for, hvorledes vi modtager eleverne på 1. skoledag, laver buddyordninger og makkerskabsgrupper. Dette har fastholdt flere end tidligere år. Vi arbejder videre med udvikling af vores talenter og understøttelse af de fagligt svages niveau. Det brede gymnasium bliver ikke smallere med tiden. Organisationsudvikling OK13 har rokket ved det ellers stabile og solide tillidsfundament, som igennem flere år har kendetegnet Tietgen Handelsgymnasium. OK13 er noget nyt og anderledes og den før i tiden gennemsigtige måde at afregne og fordele arbejdstid på, er ikke længere så gennemskuelig. Sammen med et nyt ledelsesled har dette givet anledning til en retorik og retning i de uformelle sammenhænge i organisationen, som ikke er sund og konstruktiv. Der er etableret en OK13 arbejdsgruppe og en Trivselsgruppe, som skal forebygge følelsen og retorikken omkring usikkerhed og manglende gennemsigtighed. Underviserne mv. Der har været gennemført evaluering af hver enkelt lærers undervisning. Pæne resultater over hele linjen og en god måde at følge med i elevernes opfattelse og oplevelse af undervisningen på stedet. Der er nu ansat over 80 lærere på Tietgen Handelsgymnasium, og mange skal vænne sig til ikke med det samme at kende navnene på alle kolleger. Dette arbejder vi med i Trivselsgruppen. Bygningen Halbyggeriet skrider fint fremad uden de store forstyrrelser i hverdagen. Nye lokaler er etableret i områderne omkring byggeriet. 7

8 LEDELSESBERETNING Ungdomsuddannelserne Tietgen Nyborg Elevsøgningen At starte kun én klasse på hhx i august 2013 er problematisk på mange områder. Der er nu færre, der kan gå ud og fortælle om hhx, og valgmulighederne er små i forhold til valg af sprog, studieretning og valgfag. På HG startede vi to klasser, men tre klasser ved skolestart på hele Tietgen Nyborg er vi nede i en kritisk masse. Vi kan mærke, at når folkeskoler jævnligt vil vide, hvor mange elever, der vælger Tietgen Nyborg, studser de over det ringe antal. Vi har fået etableret besøg på folkeskolerne, dyrket kontakten med UU-vejlederne, etableret elevråd- og festudvalg og efteruddannelse af lærerne i form af kursus i klasserumsledelse og opgradering af LMS. Undervisningen Der har været gennemført evalueringer af lærernes undervisning og resultatet er på ELM niveau. Fremtidens tanker Det er vigtigt, at alle på Tietgen Nyborg forstår alvoren af den lille skoles udfordringer. Det er vigtigt, at vi tør være tydelige i vores forventninger til eleverne og får lokalsamfundet til at forstå, at der gode alternativer til byens STX med hhx og HG på Tietgen Nyborg. Der skal etableres en lokal ledelse på stedet såvel som en studievejleder, der mere stabilt kan tage sig af hverdagens udfordringer i stedet for, at disse løses over mail eller telefon fra ELM. Der hersker dog ingen tvivl om, at det på kort sigt var den bedste løsning, og at Tietgen Nyborg fremadrettet er et team under ELM. 8

9 LEDELSESBERETNING Tietgen KompetenceCenter Aktivitetsområder AMU og IDV området Aktiviteten på AMU-området falder stadig, og i 2013 var faldet på ca. 15 %. Det ser ud til, at andelen af beskæftigede på kurserne er stabiliseret, mens vi på området for ledige kan mærke indgrebet i de lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvor vi nu ser, at der er færre ledige, der søger kurserne. Aktiviteten på IDV (indtægtsdækket virksomhed) er i 2013 faldet, og det er både for jobcentrenes køb af særligt tilrettelagte forløb til de ledige og i forhold til de beskæftigedes og virksomhedernes brug af IDV. Akademi- og Diplomområdet Vi har i de sidste par år oplevet stigninger i aktiviteten på området med % pr. år hovedsageligt på baggrund af aftaler om forløb for store landsdækkende virksomheder og i de første kvartaler af 2013, så det ud til, at den tendens ville fortsætte. Men indgrebet i lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ramte også hårdt på Akademi- og diplomområdet, og samlet set endte vi med et lille fald i aktiviteten i Udland/internationalisering Vi har fået nye Nordiske projekter med fokus på udvikling i erhvervslivet blandt andet via samarbejdsaftale med ARCADA UAS i Finland. Herudover er vi blevet udnævnt via EURASHE som forskningsenhed i forbindelse med undersøgelse af mulighed for europæisk kvalitetslabel for professionel uddannelse. Herudover har vi fået nye projekter inden for: Grundtvig International Dysleksi workshop, samt Kulturaftaler to summer schools begge aktiviteter vil finde sted på Rugårdsvej (RUG) i henholdsvis marts og i sommerferien. Praktikpladssituationen Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er i 2013 desværre faldet med 11,9 % i forhold til Hermed følges landstendensen for det merkantile område, om end faldet på landsplan er lavere end for Tietgen. Blandt flere årsager kan fremhæves, at praktikpladspræmien blev mere end halveret i 2013, at mange virksomheder af samme grund valgte at fremrykke deres uddannelsesaftaler, så de blev indgået i nov.-dec i stedet for 2013, og at konjunkturerne var uvenligt stemt over for det fynske område, hvor ledigheden blev højere end forventet. Tilbagegangen i antal uddannelsesaftaler blev udelukkende registreret inden for Kontor (specialerne Offentlig administration, Økonomi og Administration) og Detail (især profilerne Tekstil, Kapitalkædedrift samt Butiksmedhjælper). For Handel var der tale om status quo. Skolepraktik er fortsat med at vokse, fordelingen mellem Kontor og Detail er ca. fifty-fifty. Det må konstateres, at skolepraktik fortsat opfattes som et godt alternativ, når det ikke lykkes at få en praktikplads. Tietgen er i løbet af 2013 blevet godkendt som praktikcenter. Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) Aktivitetsniveauet er på FVU og OBU områderne stigende. Indhold af kontanthjælpsreformen 2014 tilskriver, at aktiviteten vil være i fortsat vækst i TKC s indsats på dette felt omfatter: Ordskole, kurser tilpasset enkeltvirksomheder, åbne kurser samt et velfungerende FVU-værksted. TKC samarbejder også med Tietgen HG, Tietgen Erhverv og andre erhvervsskoler om støttende uddannelse til disses elever og har et stærkt fokus på at indgå i samarbejder med organisationer og foreninger for at kunne medvirke til at skabe den nødvendige uddannelse i lokale miljøer. I marts iværksættes FVU-værksted på afdelingen i Middelfart. 9

10 LEDELSESBERETNING Tietgen KompetenceCenter (fortsat) Hovedforløb På hovedforløbsområdet har vi fra haft et svagt fald på antallet af årselever. Faldet er mest markant inden for detailområdet, mens kontorområdet er gået lidt frem. EGU (erhvervs grunduddannelse) er i vækst, og dette er en tendens, vi vil se fremover, i hvert fald indtil den nye reform implementeres. Kigger vi over en længere periode ( ), er der en fornuftig stigning i antallet af årselever. Antallet forventes at stige i forbindelse med, at uddannelsesgarantien realiseres. Aspit it-uddannelse for aspergere I sommeren 2013 etablerede vi en ny Aspit afdeling i Næstved, og udviklingen forløber som planlagt. I januar 2016 vil afdelingen være fuldt udbygget, og et halvt år efter vil de første elever dimittere. Vi har fortsat et stabilt optag på AspIT Odense, men kommunernes til stadighed strammere økonomi medfører, at kravene til rekrutteringsindsatsen er stigende. Resultaterne af indsatsen er særdeles gode. Over 80 % af dimittenderne fra AspIT Odense er fortsat i beskæftigelse 18 måneder efter endt uddannelse. Erhvervsudvikling og afdelingens udvikling TKC fastholder en bevidst strategi for anvendelse af puljer og fonde til finansiering af deltagelse i strategisk relevante og erhvervsudviklende projekter. Nogle af de mest markante erhvervsudviklende projekter, der gennemføres i øjeblikket er: Udvikling af globaliseringskompetencer i Region Syddanmark, Komp-AD, (automatisering og digitalisering af SMV) Praksisnær Ledelse Iværksætterforum Fyn er udviklet i samarbejde mellem Udvikling Fyn, Dana og Tietgen Derudover medvirker TKC i en række andre erhvervsudviklende projekter. Heraf er størstedelen projekter, der har kørt over flere år. Vi arbejder samtidig på at søsætte nye projekter. 10

11 LEDELSESBERETNING Mission, vision, værdier, målsætninger og strategi Det er TietgenSkolens mission succesrigt at udvikle konkurrencedygtige merkantile kompetencer hos elever, studerende og kursister inden for rammerne af TietgenSkolens overordnede samfundsopgave. TietgenSkolens udgangspunkt er Odense og Fyn, men det geografiske perspektiv for skolens aktivitet omfatter hele Region Syddanmark, og skolen løser opgaver i hele landet. Læs mere uddybende på Målsætninger og forventninger til det kommende år Der realiseres en ordinær overskudsgrad på 2 % i Betydelige ressourcer til vejledning, coachordning og psykolog. Stor grad af differentiering i forløb mht. indhold og pædagogik. Vi skal både have tilbud til de stærke og de svage. Pædagogisk udvikling, øget brug af it. Opfølgning på elevers fravær eller studieinaktivitet. Virkelighedsnær læring i sparring med erhvervslivet. Praksisnær læring med involvering af erhvervslivet. Øge kendskabet til uddannelserne (bl.a. hos UU-vejlederne). Opsøgende indsats hos virksomheder og andre samarbejdspartnere. Deltagelse i netværk og virksomhedsrettede projekter Videnressourcer Fastholdelse og udvikling af kompetencer i TietgenSkolens organisation gennem en velkvalificeret medarbejderstab er afgørende for skolens udvikling. Uddannelsesniveauet blandt skolens medarbejdere følges derfor tæt på baggrund af en kortlægning af den enkelte medarbejders kompetencer. Som summarisk profil af medarbejderstaben opstilles nedennævnte tabel: Opdeling i baggrund Undervisere 84,1 % 82,5 % 84,4 % Adm. personale 11,7 % 13,0 % 12,2 % Øvrige 4,2 % 4,5 % 3,4 % 11

12 LEDELSESBERETNING Vedligeholdelsesplan Løbende vedligeholdelse af skolens bygninger og udstyr prioriteres højt. Uden gennemførelse af et kontinuerligt vedligehold vil der hurtigt opstå et efterslæb, som kan være vanskeligt at få indhentet, og som sandsynligvis vil medføre forøgede omkostninger på lang sigt. I 2013 er der udført vedligeholdelses- og ombygningsopgaver i både egne og lejede ejendomme for ca t.kr., i forhold til budgettet for 2013, er det et merforbrug på ca t.kr. Dette merforbrug er et udtryk for en økonomisk mulighed for at fremrykke planlagte vedligeholdelsesopgaver, samt gennemføre en række anbefalede energibesparende foranstaltninger. Der anvendes sagkyndig bistand til at afdække løbende vedligeholdelsesopgaver og samtidig sikre, at de enkelte projekter koordineres og tilrettelægges. Der forefindes hensigtsmæssig dokumentation for de bygningsmæssige vedligeholdelsestiltag, der skal finde sted i de kommende 5 år. Målrapportering Målrapportering er en redegørelse og afrapportering ønsket af Undervisningsministeriet. Tabel 1-Fuldførelsesprocent på erhvervsgymnasiale uddannelser 2007/ / / / /12 HHX 71,26% 87,32% 85,38% 86,16% 83,73% Tabel 2 - Bestand på erhvervsgymnasiale uddannelser HHX Antal årselever i året Tabel 3 - Tilgang m.v. på erhvervsuddannelser - grundforløb Grundforløb HG Tilgang Antal årselever i året Frafald efter 6 måneder 13 % 14 % 12,1 % 14,4% 13,9% Tabel 4 - Tilgang m.v. på erhvervsuddannelser - hovedforløb Hovedforløb Tilgang Antal årselever i året Frafald efter 6 måneder 4 % 4 % 5,2 % 4,3% 8,9% 12

13 LEDELSESBERETNING Praktikpladsanalyse Tabel 5 - Optagne, indgåede og afbrudte aftaler Antal optagne på hovedforløb i året Antal indgåede aftaler Afbrudte aftaler Tabel 6 - Antal elever med uddannelsesaftale ultimo året Antal elever med praktikplads-aftaler ultimo året

14 HOVED- OG NØGLETAL Set over en 5-årig periode kan institutionens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Hovedtal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning i alt 259,9 247,0 286,2 290,3 257,3 Driftsomkostninger i alt 250,7 238,9 278,4 297,9 253,7 Driftsresultat før finansielle poster 9,2 8,1 7,8-7,5 3,6 Finansielle poster i alt -0,2-1,4-0,5 0,1 1,6 Årets resultat 9,0 6,7 7,3-7,4 5,2 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver i alt 143,1 145,2 149,1 154,1 128,7 Omsætningsaktiver i alt 116,9 115,3 128,4 105,8 136,9 Balancesum 260,0 260,5 277,5 259,9 265,6 Egenkapital ultimo 142,0 133,0 136,7 129,4 136,8 Hensatte forpligtelser i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser i alt 17,0 17,0 40,7 41,5 42,3 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 101,0 110,5 100,1 89,0 86,5 Pengestrømme, DKK mio. Pengestrømme fra: - driftsaktivitet 20,3 13,1 17,0 0,4 21,1 - investeringsaktivitet -4,2-2,6-1,2-32,4-4,2 heraf investering i materielle anlægsaktiver -4,2-2,6-1,2-32,4-4,2 - finansieringsaktivitet -2,9-7,0-13,0-1,5 24,5 Årets forskydning i likvider 13,2 3,6 2,9-33,4 41,3 Nøgletal i % Overskudsgrad 3,5 3,3 2,7-2,6 1,4 Likviditetsgrad 115,7 104,3 128,4 118,9 158,4 Soliditetsgrad 54,6 51,0 49,3 49,8 51,5 Finansieringsgrad 11,9 11,7 27,3 27,0 32,9 Årselever Årselever excl. udlagt aktivitet

15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlag Den foreliggende årsrapport for 2013 er aflagt i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen), og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Ændring i regnskabspraksis Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip med nedennævnte undtagelser: Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. I denne forbindelse kan bl.a. nævnes igangværende arbejder. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. I denne forbindelse kan nævnes fratrædelsesordninger, hensættelser til ferieafvikling samt igangværende ombygningsopgaver (renovering). Som hovedregel måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende redegøres nærmere for visse udvalgte regnskabsposter: Hovedreglen for finansielle aktiver og forpligtelser er, at disse måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Kurstab og -gevinst fordeles over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes som hovedregel i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Færdiggørelsestaxameter afregnes på uddannelsernes afslutningstidspunkt. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale salgsprisen er fastlagt levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 15

16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Indtægter indregnes jævnfør ovenfor i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Dette princip gælder dog ikke for mindre poster af rejsevaluta, hvor kursafvigelser pålignes rejseomkostninger. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages som hovedregel fuld periodisering af tilskud. Som undtagelser herfra skal nævnes bygnings-, drifts-, og færdiggørelsestaxameteret. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse. Markedsføring. Ledelse og administration. Bygningsdrift. Aktiviteter med særlige tilskud. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder bevægelser, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. 16

17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger Bygningsinstallationer Undervisningsudstyr og andet udstyr og inventar Indretning af lejede lokaler 40 år 10 år 3 10 år Over lejeperioden Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Klassesæt, som består af enheder med stykpriser på kr. udgiftsføres på samme måde over resultatopgørelsen ved anskaffelsen. Ligeledes straksafskrives aktiver med en kortere levetid end 3 år. Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation for værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver, der vedrører deposita i lejede lokaler, måles til kostprisen med fradrag af afskrivninger, når denne ikke er lavere end dagsværdien. Varebeholdninger Varebeholdninger af omkostningsvarer er ikke optalt og værdiansættes til nul. Beholdninger omsættes som hovedregel flere gange i løbet af året og udgør derfor en begrænset værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på skolens erfaringer fra tidligere år. 17

18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Disse udgør typisk forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter. Periodeafgræsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Værdireguleringer føres i resultatopgørelsen. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser skolens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt skolens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalte ydelser vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser ekskl. de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 18

19 RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR DECEMBER Note Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, værtsinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Bestyrelsens resultatdisponering: Overført resultat Disponering af årets resultat fremgår tillige af note

20 BALANCE 31. DECEMBER Aktiver Note Grunde og bygninger Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Værdipapirer Finansielle omsætningsaktiver Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

21 BALANCE 31. DECEMBER Passiver Note Egenkapital pr. 31. december Opskrivningshenlæggelser Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Skyldig løn og pension Feriepengeforpligtelser Øvrige kreditorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Andre forpligtelser 20 21

22 PENGESTRØMSOPGØRELSE Note Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver 0 39 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i værdipapirbeholdning Indfrielse af gæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer samt finansiering Likvider 1. januar Udspaltning af egenkapital til EAL Likvider 31. december

23 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Statstilskud Undervisningstaxameter Periodeafgrænsning taxameter 0-14 Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Særlige tilskud Andet Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning IDV Deltagerbetaling, øvrige uddannelser Anden ekstern rekvirentbetaling Administrative fællesskaber Andre indtægter Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger undervisningsudstyr Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger

24 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Administrative fællesskaber, værtsinstitution Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivning, bygninger Afskrivning, indretning lejede lokaler Afskrivning, deposita vedr. lejede lokaler Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger

25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 9 Afskrivninger Afskrivninger, undervisningsudstyr Afskrivninger, andet udstyr og inventar Afskrivninger, bygninger Afskrivning, indretning lejede lokaler Afskrivning, deposita vedr. lejede lokaler Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Kursgevinster på værdipapirer Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Kurstab, værdipapirer Renter og amortisering prioritetsgæld

26 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 12 Materielle anlægsaktiver Under- Andet Indretning Grunde og visnings- udstyr og af lejede bygninger udstyr inventar lokaler Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31. december Op- & nedskrivninger 1. januar Opskrivninger i årets løb Nedskrivninger i årets løb Opskrivninger 31. december Akkumulerede afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger Akkumulerede afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Kontantvurdering af grunde og bygninger pr : Nonnebakken Elmelundsvej Ringvej Rugårdsvej

27 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 13 Finansielle anlægsaktiver Deposita Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb 0 Afgang i årets løb 0 Kostpris 31. december Akkumulerede afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger 0 Tilbageførte afskrivninger 0 Akkumulerede afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

28 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Egenkapital ifølge bekendtgørelse af 19/ Nettoformue pr. 31/ , der hidrører fra den daværende TietgenSkolen, opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 19/ Nettoformue pr. 31/ , der hidrører fra Nyborg- Kerteminde Handelsskole, opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 19/ Nettoformue pr. 31/ , der hidrører fra det daværende Nordisk Landbrugs Akademi, opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 19/ Opskrivningshenlæggelser Primosaldo Egenkapital i øvrigt Primosaldo TietgenSkolen Udspaltning til EAL Resultat for året Gæld til realkreditinstitutter Nykredit, Ringvej 3 Nyborg Nykredit, Elmelundsvej 10 Odense Afdrag, der forfalder inden 1 år Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år Afdrag, der forfalder efter 5 år

29 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 18 Skyldig løn og pension Hensat skyldig løn primo Henlæggelse skyldig løn i forbindelse med periodeafgrænsning - regulering i året Feriepengeforpligtelser Feriepengehensættelse primo Henlæggelse skyldige feriepenge pr. 31. december - regulering i året Andre forpligtelser Pantsætning Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr Prioritetsgæld pr Gældsbrev til Kerteminde Kommune. Gældsbrev 200 tkr. forfalder til indfrielse, såfremt skolevirksomheden i Nyborg-Kerteminde ophører Lejeforpligtelser Lerchesgade: Såfremt lejemålet fraflyttes inden 1. juli 2020, skal der betales erstatning til ejer. Den maksimale erstatning udgør pr. 1. januar 2014, tkr. Erstatningens størrelse nedskrives hvert år den 1. juli med 10%, første gang 1. juli Pr. 1. juli 2020 vil erstatningens maksimale størrelse således være nedskrevet til 0 kr. Leasingforpligtelser Ingen 29

30 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Pengestrømsopgørelse - reguleringer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Af- og nedskrivning på materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i feriepengeforpligtelse Ændring i leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld mv

31 Særlige specifikationer Udlagte aktiviteter Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre 0 0 Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført for andre Praktikpladsopsøgende arbejde Lønninger Andre omkostninger 9 8 Praktikpladsopsøgende arbejde i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension og social sikring Personaleomkostninger i alt Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår Andel i procent ansat på sociale vilkår 3,7% 2,9% Revision Honorar for revision Revision af projektregnskaber m.v Andre ydelser 0 95 Revision i alt

32 Særlige specifikationer Indtægtsdækket virksomhed - IDV I alt Indtægter Lønomkostninger Andre direkte og indirekte omkostninger Resultat Akkumuleret resultat Det akkumulerede resultat af den indtægtsdækkede virksomhed for perioden , har ikke været negativt fire år i træk. Akkumuleret resultat Årets driftsresultat Akkumuleret resultat

33 LEDELSESPÅTEGNING OG TRO OG LOVE ERKLÆRING Bestyrelsen og direktøren har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for TietgenSkolen. Den foreliggende årsrapport for 2013 er aflagt i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 27. marts DAGLIG LEDELSE Peter Enevold Direktør Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at habilitetskravene i 5, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er overholdt. BESTYRELSE Peter Zinck Formand Martin Rasmussen Næstformand Jens Hempel-Hansen Søren Jan Nielsen Bjerne Nielsen Hemming Van Anne Velling Christiansen Katrine Krebs Niels J. Ellegaard Peter Bach Andersen Sara Lindegaard Monefeldt 33

34 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til bestyrelsen for TietgenSkolen Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for TietgenSkolen for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen), vejledning af 30. januar 2014 om udarbejdelse af årsrapport for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 34

35 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen og i målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 27. marts 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kim Dalgaard Statsautoriseret revisor 35

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 54 28 05 Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 14. maj 2014 Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Læs mere