Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT Den selvejende institution Tietgenskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen"

Transkript

1 Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013 Den selvejende institution Tietgenskolen

2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsesberetning... 4 Målrapportering Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance 31. december Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december Noter Særlige specifikationer Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning... 34

3 Institutionsoplysninger Institutionen: TietgenSkolen Elmelundsvej Odense V Telefon: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelsen: Formand Næstformand Hjemstedskommune: Odense Direktør Peter Zinck Afdelingsformand Martin Rasmussen Adm. direktør Jens Hempel-Hansen Regionsdirektør Søren Jan Nielsen Projektleder Bjerne Kaj Nielsen Adm. direktør Hemming Van Udviklingsdirektør Anne Velling Christiansen Kommunikationskonsulent Katrine Krebs Fuldmægtig Niels J. Ellegaard Handelsoverlærer Peter Bach Andersen (medarbejder) Overassistent Lena Baunsgaard Pedersen (medarbejder) Rasmus Nørgaard (elev) Sara Lindegaard Monefeldt (elev) Daglig ledelse: Direktør Peter Enevold Institutionens formål - at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning - at gennemføre indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med godkendte uddannelser - at udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede foranstaltninger - at gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole - at varetage nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner Revision: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1, Box Odense C 3

4 LEDELSESBERETNING Den foreliggende årsrapport for 2013 er aflagt i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen), og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) Resumé vedr. aktiviteter I 2013 kan følgende særlige områder fremhæves: - Fortsættelse af et flerårigt organisationsudviklingsprojekt for mere handlekraft, innovation og kreativitet - Fastholdelse af samlet aktivitet på omkring årselever - Færre unge elever på HG - Højere gennemførelsestal på såvel HG som hhx i Odense - Flotte elevtrivselsundersøgelser på ungdomsuddannelserne - Overenskomstforliget med ny arbejdstidsaftale trådt i kraft på hhx august Start af idrætshalbyggeri på Elmelundsvej (ELM) - Store udfordringer med at udbygge et tilstrækkeligt ungemiljø i Nyborg (NYB) - Aktivitetstal på kursusområdet påvirket af bortfald af retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse for nye ledige - Endelig udspaltning af Akademiuddannelserne (AU) til erhvervsakademiet - Aftale om at fortsætte samarbejdet i Ledelsesakademiet med vertikalt udbud fra AMU til Diplomniveau - Fald i nye uddannelsesaftaler Årets økonomiske resultat Årets resultat på 9,0 mio. kr. er tilfredsstillende. 4

5 LEDELSESBERETNING Skolens samlede aktiviteter Det samlede antal årselever for 2013 blev jf. nedenstående tabel Årselever Årselever Årselever Årselever Årselever UNG HG LER årig hhx ELM HG NKH årig hhx NKH GSK-ELM TKC ÅU AMU/EVE IDV og projekter Skolepraktik Efterfølgende skoleperioder I alt uden TBC TBC Total

6 LEDELSESBERETNING Udvikling i året Ungdomsuddannelserne Tietgen HG Elevsøgning, gennemførelsestal og HG i fremtiden Svagere søgning af unge elever sidste år i kombination med fortsat vigende søgning af unge elever i 2013, højere gymnasieovergang og mindre årgange betyder færre unge elever på HG. Antallet af voksne elever over ca. 20 år og HGS elever er uændret højt. Totalt har vi realiseret ca. 60 færre årselever i 2013 sammenlignet med Det er lykkedes os at vende sidste års negative udvikling i gennemførelsestal til en positiv udvikling i frafald efter 6 mdrs. skolegang fra 15,1 % i 2012 til 13,9 % i Dette tal er tæt på vores måltal, og vi er tilfredse med denne udvikling. For erhvervsuddannelserne generelt og for os specifikt er det en yderligere udfordring, at gymnasieovergangen, herunder hhx er i vækst. Det betyder alt andet lige, at elever på erhvervsuddannelserne både bliver færre og ofte også svagere. Regeringen har i februar 2014 indgået forlig om en EUD-reform til ikrafttrædelse i august Reformen vil (uden adgangsregulering til de gymnasiale uddannelser) betyde færre elever på HG på betydeligt kortere forløb, altså fuldt indfaset fra skoleåret en betragtelig aktivitetsnedgang på måske 30 %. Læringsmiljø, pædagogisk udvikling og trivsel for elever og lærere Vores elevers forskelligartede baggrund og motivation gør, at vi må arbejde med differentiering, forskellige forløb, praksislæring og bevidste pædagogiske strategier. Vi arbejder med høje forventninger til alle elever, vi opkvalificerer lærerne på tydelig struktur og klasseledelse i undervisningen, og giver lærerne bedre praksisindblik gennem virksomhedspraktikker. Vi har forbedret skolens fysiske miljøer, på gange, i kantiner og med TietgenBoxen som et område for fysisk aktivitet. Vi understøtter elevrådet, og vi har fået skabt en god rytme for arrangementer, fester, TV/filmaftener og fredagscaféer. I slutningen af 2013 er vi gået markant frem i den landsdækkende Elevtrivselsundersøgelse (ETU), så vi nu er over landsgennemsnittet på næsten alle parametre, fra 6,6 i hovedtal til 7,0 efter 7- trins karakterskalaen. I starten af 2014 er vi gået endnu stærkere frem på Medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) fra 8,0 i hovedtal til 9,3 på samme karakterskala. Øvrige særlige indsatser Med to store og velfungerende 10. klasser efter modellen fortsætter vores stærke fodfæste her, og vi har et godt samarbejde med Odense Kommune på skoleområdet. I Tietgen Erhverv har vi været aktive i 2013, vi har udviklet og afviklet forløb (Uddannelsesbroen og Næste Skridt) i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), Odense og omegnskommuner samt flere erhvervsuddannelser. På forretningssiden kompenserer disse aktiviteter i nogen grad for nedgangen af elever på HG. Vi har fastholdt niveauet for internationale ophold for vores elever i samarbejde med Århus og Aalborg handelsskoler. 6

7 LEDELSESBERETNING Ungdomsuddannelserne - Tietgen Handelsgymnasium Elevsøgningen pr. august 2013 gav en pæn fremgang. At have 17 1.g klasser (mod 14 året før) udfordrer os fysisk i forbindelse med temauger og andre fælles events, men det er et luksusproblem, som hallen og udvidelser på fællesområder, kommer til at løse for os. Vores flotte placering i ETU på landsplan giver os håb i forhold til at kunne imødese de faldende ungdomsårgange med nogenlunde ro uden dog at hvile på laurbærrene. Vores gode ry skal plejes og er formentlig den bedste markedsføring. Eleverne I år er fastholdelsestallene flotte. Dette skyldes to ting: Flere elever fra andre gymnasier i det første halve år Projekt Netwerk igennem Ventilen. Det frivillige projekt Netwerk, som er støttet af Maryfonden, forebygger ensomme unge. Det er et projekt med klare retningslinjer for, hvorledes vi modtager eleverne på 1. skoledag, laver buddyordninger og makkerskabsgrupper. Dette har fastholdt flere end tidligere år. Vi arbejder videre med udvikling af vores talenter og understøttelse af de fagligt svages niveau. Det brede gymnasium bliver ikke smallere med tiden. Organisationsudvikling OK13 har rokket ved det ellers stabile og solide tillidsfundament, som igennem flere år har kendetegnet Tietgen Handelsgymnasium. OK13 er noget nyt og anderledes og den før i tiden gennemsigtige måde at afregne og fordele arbejdstid på, er ikke længere så gennemskuelig. Sammen med et nyt ledelsesled har dette givet anledning til en retorik og retning i de uformelle sammenhænge i organisationen, som ikke er sund og konstruktiv. Der er etableret en OK13 arbejdsgruppe og en Trivselsgruppe, som skal forebygge følelsen og retorikken omkring usikkerhed og manglende gennemsigtighed. Underviserne mv. Der har været gennemført evaluering af hver enkelt lærers undervisning. Pæne resultater over hele linjen og en god måde at følge med i elevernes opfattelse og oplevelse af undervisningen på stedet. Der er nu ansat over 80 lærere på Tietgen Handelsgymnasium, og mange skal vænne sig til ikke med det samme at kende navnene på alle kolleger. Dette arbejder vi med i Trivselsgruppen. Bygningen Halbyggeriet skrider fint fremad uden de store forstyrrelser i hverdagen. Nye lokaler er etableret i områderne omkring byggeriet. 7

8 LEDELSESBERETNING Ungdomsuddannelserne Tietgen Nyborg Elevsøgningen At starte kun én klasse på hhx i august 2013 er problematisk på mange områder. Der er nu færre, der kan gå ud og fortælle om hhx, og valgmulighederne er små i forhold til valg af sprog, studieretning og valgfag. På HG startede vi to klasser, men tre klasser ved skolestart på hele Tietgen Nyborg er vi nede i en kritisk masse. Vi kan mærke, at når folkeskoler jævnligt vil vide, hvor mange elever, der vælger Tietgen Nyborg, studser de over det ringe antal. Vi har fået etableret besøg på folkeskolerne, dyrket kontakten med UU-vejlederne, etableret elevråd- og festudvalg og efteruddannelse af lærerne i form af kursus i klasserumsledelse og opgradering af LMS. Undervisningen Der har været gennemført evalueringer af lærernes undervisning og resultatet er på ELM niveau. Fremtidens tanker Det er vigtigt, at alle på Tietgen Nyborg forstår alvoren af den lille skoles udfordringer. Det er vigtigt, at vi tør være tydelige i vores forventninger til eleverne og får lokalsamfundet til at forstå, at der gode alternativer til byens STX med hhx og HG på Tietgen Nyborg. Der skal etableres en lokal ledelse på stedet såvel som en studievejleder, der mere stabilt kan tage sig af hverdagens udfordringer i stedet for, at disse løses over mail eller telefon fra ELM. Der hersker dog ingen tvivl om, at det på kort sigt var den bedste løsning, og at Tietgen Nyborg fremadrettet er et team under ELM. 8

9 LEDELSESBERETNING Tietgen KompetenceCenter Aktivitetsområder AMU og IDV området Aktiviteten på AMU-området falder stadig, og i 2013 var faldet på ca. 15 %. Det ser ud til, at andelen af beskæftigede på kurserne er stabiliseret, mens vi på området for ledige kan mærke indgrebet i de lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvor vi nu ser, at der er færre ledige, der søger kurserne. Aktiviteten på IDV (indtægtsdækket virksomhed) er i 2013 faldet, og det er både for jobcentrenes køb af særligt tilrettelagte forløb til de ledige og i forhold til de beskæftigedes og virksomhedernes brug af IDV. Akademi- og Diplomområdet Vi har i de sidste par år oplevet stigninger i aktiviteten på området med % pr. år hovedsageligt på baggrund af aftaler om forløb for store landsdækkende virksomheder og i de første kvartaler af 2013, så det ud til, at den tendens ville fortsætte. Men indgrebet i lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ramte også hårdt på Akademi- og diplomområdet, og samlet set endte vi med et lille fald i aktiviteten i Udland/internationalisering Vi har fået nye Nordiske projekter med fokus på udvikling i erhvervslivet blandt andet via samarbejdsaftale med ARCADA UAS i Finland. Herudover er vi blevet udnævnt via EURASHE som forskningsenhed i forbindelse med undersøgelse af mulighed for europæisk kvalitetslabel for professionel uddannelse. Herudover har vi fået nye projekter inden for: Grundtvig International Dysleksi workshop, samt Kulturaftaler to summer schools begge aktiviteter vil finde sted på Rugårdsvej (RUG) i henholdsvis marts og i sommerferien. Praktikpladssituationen Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er i 2013 desværre faldet med 11,9 % i forhold til Hermed følges landstendensen for det merkantile område, om end faldet på landsplan er lavere end for Tietgen. Blandt flere årsager kan fremhæves, at praktikpladspræmien blev mere end halveret i 2013, at mange virksomheder af samme grund valgte at fremrykke deres uddannelsesaftaler, så de blev indgået i nov.-dec i stedet for 2013, og at konjunkturerne var uvenligt stemt over for det fynske område, hvor ledigheden blev højere end forventet. Tilbagegangen i antal uddannelsesaftaler blev udelukkende registreret inden for Kontor (specialerne Offentlig administration, Økonomi og Administration) og Detail (især profilerne Tekstil, Kapitalkædedrift samt Butiksmedhjælper). For Handel var der tale om status quo. Skolepraktik er fortsat med at vokse, fordelingen mellem Kontor og Detail er ca. fifty-fifty. Det må konstateres, at skolepraktik fortsat opfattes som et godt alternativ, når det ikke lykkes at få en praktikplads. Tietgen er i løbet af 2013 blevet godkendt som praktikcenter. Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) Aktivitetsniveauet er på FVU og OBU områderne stigende. Indhold af kontanthjælpsreformen 2014 tilskriver, at aktiviteten vil være i fortsat vækst i TKC s indsats på dette felt omfatter: Ordskole, kurser tilpasset enkeltvirksomheder, åbne kurser samt et velfungerende FVU-værksted. TKC samarbejder også med Tietgen HG, Tietgen Erhverv og andre erhvervsskoler om støttende uddannelse til disses elever og har et stærkt fokus på at indgå i samarbejder med organisationer og foreninger for at kunne medvirke til at skabe den nødvendige uddannelse i lokale miljøer. I marts iværksættes FVU-værksted på afdelingen i Middelfart. 9

10 LEDELSESBERETNING Tietgen KompetenceCenter (fortsat) Hovedforløb På hovedforløbsområdet har vi fra haft et svagt fald på antallet af årselever. Faldet er mest markant inden for detailområdet, mens kontorområdet er gået lidt frem. EGU (erhvervs grunduddannelse) er i vækst, og dette er en tendens, vi vil se fremover, i hvert fald indtil den nye reform implementeres. Kigger vi over en længere periode ( ), er der en fornuftig stigning i antallet af årselever. Antallet forventes at stige i forbindelse med, at uddannelsesgarantien realiseres. Aspit it-uddannelse for aspergere I sommeren 2013 etablerede vi en ny Aspit afdeling i Næstved, og udviklingen forløber som planlagt. I januar 2016 vil afdelingen være fuldt udbygget, og et halvt år efter vil de første elever dimittere. Vi har fortsat et stabilt optag på AspIT Odense, men kommunernes til stadighed strammere økonomi medfører, at kravene til rekrutteringsindsatsen er stigende. Resultaterne af indsatsen er særdeles gode. Over 80 % af dimittenderne fra AspIT Odense er fortsat i beskæftigelse 18 måneder efter endt uddannelse. Erhvervsudvikling og afdelingens udvikling TKC fastholder en bevidst strategi for anvendelse af puljer og fonde til finansiering af deltagelse i strategisk relevante og erhvervsudviklende projekter. Nogle af de mest markante erhvervsudviklende projekter, der gennemføres i øjeblikket er: Udvikling af globaliseringskompetencer i Region Syddanmark, Komp-AD, (automatisering og digitalisering af SMV) Praksisnær Ledelse Iværksætterforum Fyn er udviklet i samarbejde mellem Udvikling Fyn, Dana og Tietgen Derudover medvirker TKC i en række andre erhvervsudviklende projekter. Heraf er størstedelen projekter, der har kørt over flere år. Vi arbejder samtidig på at søsætte nye projekter. 10

11 LEDELSESBERETNING Mission, vision, værdier, målsætninger og strategi Det er TietgenSkolens mission succesrigt at udvikle konkurrencedygtige merkantile kompetencer hos elever, studerende og kursister inden for rammerne af TietgenSkolens overordnede samfundsopgave. TietgenSkolens udgangspunkt er Odense og Fyn, men det geografiske perspektiv for skolens aktivitet omfatter hele Region Syddanmark, og skolen løser opgaver i hele landet. Læs mere uddybende på Målsætninger og forventninger til det kommende år Der realiseres en ordinær overskudsgrad på 2 % i Betydelige ressourcer til vejledning, coachordning og psykolog. Stor grad af differentiering i forløb mht. indhold og pædagogik. Vi skal både have tilbud til de stærke og de svage. Pædagogisk udvikling, øget brug af it. Opfølgning på elevers fravær eller studieinaktivitet. Virkelighedsnær læring i sparring med erhvervslivet. Praksisnær læring med involvering af erhvervslivet. Øge kendskabet til uddannelserne (bl.a. hos UU-vejlederne). Opsøgende indsats hos virksomheder og andre samarbejdspartnere. Deltagelse i netværk og virksomhedsrettede projekter Videnressourcer Fastholdelse og udvikling af kompetencer i TietgenSkolens organisation gennem en velkvalificeret medarbejderstab er afgørende for skolens udvikling. Uddannelsesniveauet blandt skolens medarbejdere følges derfor tæt på baggrund af en kortlægning af den enkelte medarbejders kompetencer. Som summarisk profil af medarbejderstaben opstilles nedennævnte tabel: Opdeling i baggrund Undervisere 84,1 % 82,5 % 84,4 % Adm. personale 11,7 % 13,0 % 12,2 % Øvrige 4,2 % 4,5 % 3,4 % 11

12 LEDELSESBERETNING Vedligeholdelsesplan Løbende vedligeholdelse af skolens bygninger og udstyr prioriteres højt. Uden gennemførelse af et kontinuerligt vedligehold vil der hurtigt opstå et efterslæb, som kan være vanskeligt at få indhentet, og som sandsynligvis vil medføre forøgede omkostninger på lang sigt. I 2013 er der udført vedligeholdelses- og ombygningsopgaver i både egne og lejede ejendomme for ca t.kr., i forhold til budgettet for 2013, er det et merforbrug på ca t.kr. Dette merforbrug er et udtryk for en økonomisk mulighed for at fremrykke planlagte vedligeholdelsesopgaver, samt gennemføre en række anbefalede energibesparende foranstaltninger. Der anvendes sagkyndig bistand til at afdække løbende vedligeholdelsesopgaver og samtidig sikre, at de enkelte projekter koordineres og tilrettelægges. Der forefindes hensigtsmæssig dokumentation for de bygningsmæssige vedligeholdelsestiltag, der skal finde sted i de kommende 5 år. Målrapportering Målrapportering er en redegørelse og afrapportering ønsket af Undervisningsministeriet. Tabel 1-Fuldførelsesprocent på erhvervsgymnasiale uddannelser 2007/ / / / /12 HHX 71,26% 87,32% 85,38% 86,16% 83,73% Tabel 2 - Bestand på erhvervsgymnasiale uddannelser HHX Antal årselever i året Tabel 3 - Tilgang m.v. på erhvervsuddannelser - grundforløb Grundforløb HG Tilgang Antal årselever i året Frafald efter 6 måneder 13 % 14 % 12,1 % 14,4% 13,9% Tabel 4 - Tilgang m.v. på erhvervsuddannelser - hovedforløb Hovedforløb Tilgang Antal årselever i året Frafald efter 6 måneder 4 % 4 % 5,2 % 4,3% 8,9% 12

13 LEDELSESBERETNING Praktikpladsanalyse Tabel 5 - Optagne, indgåede og afbrudte aftaler Antal optagne på hovedforløb i året Antal indgåede aftaler Afbrudte aftaler Tabel 6 - Antal elever med uddannelsesaftale ultimo året Antal elever med praktikplads-aftaler ultimo året

14 HOVED- OG NØGLETAL Set over en 5-årig periode kan institutionens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Hovedtal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning i alt 259,9 247,0 286,2 290,3 257,3 Driftsomkostninger i alt 250,7 238,9 278,4 297,9 253,7 Driftsresultat før finansielle poster 9,2 8,1 7,8-7,5 3,6 Finansielle poster i alt -0,2-1,4-0,5 0,1 1,6 Årets resultat 9,0 6,7 7,3-7,4 5,2 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver i alt 143,1 145,2 149,1 154,1 128,7 Omsætningsaktiver i alt 116,9 115,3 128,4 105,8 136,9 Balancesum 260,0 260,5 277,5 259,9 265,6 Egenkapital ultimo 142,0 133,0 136,7 129,4 136,8 Hensatte forpligtelser i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser i alt 17,0 17,0 40,7 41,5 42,3 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 101,0 110,5 100,1 89,0 86,5 Pengestrømme, DKK mio. Pengestrømme fra: - driftsaktivitet 20,3 13,1 17,0 0,4 21,1 - investeringsaktivitet -4,2-2,6-1,2-32,4-4,2 heraf investering i materielle anlægsaktiver -4,2-2,6-1,2-32,4-4,2 - finansieringsaktivitet -2,9-7,0-13,0-1,5 24,5 Årets forskydning i likvider 13,2 3,6 2,9-33,4 41,3 Nøgletal i % Overskudsgrad 3,5 3,3 2,7-2,6 1,4 Likviditetsgrad 115,7 104,3 128,4 118,9 158,4 Soliditetsgrad 54,6 51,0 49,3 49,8 51,5 Finansieringsgrad 11,9 11,7 27,3 27,0 32,9 Årselever Årselever excl. udlagt aktivitet

15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlag Den foreliggende årsrapport for 2013 er aflagt i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen), og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Ændring i regnskabspraksis Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip med nedennævnte undtagelser: Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. I denne forbindelse kan bl.a. nævnes igangværende arbejder. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. I denne forbindelse kan nævnes fratrædelsesordninger, hensættelser til ferieafvikling samt igangværende ombygningsopgaver (renovering). Som hovedregel måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende redegøres nærmere for visse udvalgte regnskabsposter: Hovedreglen for finansielle aktiver og forpligtelser er, at disse måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Kurstab og -gevinst fordeles over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes som hovedregel i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Færdiggørelsestaxameter afregnes på uddannelsernes afslutningstidspunkt. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale salgsprisen er fastlagt levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 15

16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Indtægter indregnes jævnfør ovenfor i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Dette princip gælder dog ikke for mindre poster af rejsevaluta, hvor kursafvigelser pålignes rejseomkostninger. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages som hovedregel fuld periodisering af tilskud. Som undtagelser herfra skal nævnes bygnings-, drifts-, og færdiggørelsestaxameteret. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse. Markedsføring. Ledelse og administration. Bygningsdrift. Aktiviteter med særlige tilskud. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder bevægelser, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. 16

17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger Bygningsinstallationer Undervisningsudstyr og andet udstyr og inventar Indretning af lejede lokaler 40 år 10 år 3 10 år Over lejeperioden Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Klassesæt, som består af enheder med stykpriser på kr. udgiftsføres på samme måde over resultatopgørelsen ved anskaffelsen. Ligeledes straksafskrives aktiver med en kortere levetid end 3 år. Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation for værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver, der vedrører deposita i lejede lokaler, måles til kostprisen med fradrag af afskrivninger, når denne ikke er lavere end dagsværdien. Varebeholdninger Varebeholdninger af omkostningsvarer er ikke optalt og værdiansættes til nul. Beholdninger omsættes som hovedregel flere gange i løbet af året og udgør derfor en begrænset værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på skolens erfaringer fra tidligere år. 17

18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Disse udgør typisk forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter. Periodeafgræsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Værdireguleringer føres i resultatopgørelsen. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser skolens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt skolens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalte ydelser vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser ekskl. de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 18

19 RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR DECEMBER Note Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, værtsinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Bestyrelsens resultatdisponering: Overført resultat Disponering af årets resultat fremgår tillige af note

20 BALANCE 31. DECEMBER Aktiver Note Grunde og bygninger Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Værdipapirer Finansielle omsætningsaktiver Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

21 BALANCE 31. DECEMBER Passiver Note Egenkapital pr. 31. december Opskrivningshenlæggelser Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Skyldig løn og pension Feriepengeforpligtelser Øvrige kreditorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Andre forpligtelser 20 21

22 PENGESTRØMSOPGØRELSE Note Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver 0 39 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i værdipapirbeholdning Indfrielse af gæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer samt finansiering Likvider 1. januar Udspaltning af egenkapital til EAL Likvider 31. december

23 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Statstilskud Undervisningstaxameter Periodeafgrænsning taxameter 0-14 Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Særlige tilskud Andet Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning IDV Deltagerbetaling, øvrige uddannelser Anden ekstern rekvirentbetaling Administrative fællesskaber Andre indtægter Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger undervisningsudstyr Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger

24 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Administrative fællesskaber, værtsinstitution Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger Afskrivning, bygninger Afskrivning, indretning lejede lokaler Afskrivning, deposita vedr. lejede lokaler Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger

25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 9 Afskrivninger Afskrivninger, undervisningsudstyr Afskrivninger, andet udstyr og inventar Afskrivninger, bygninger Afskrivning, indretning lejede lokaler Afskrivning, deposita vedr. lejede lokaler Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Kursgevinster på værdipapirer Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Kurstab, værdipapirer Renter og amortisering prioritetsgæld

26 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 12 Materielle anlægsaktiver Under- Andet Indretning Grunde og visnings- udstyr og af lejede bygninger udstyr inventar lokaler Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31. december Op- & nedskrivninger 1. januar Opskrivninger i årets løb Nedskrivninger i årets løb Opskrivninger 31. december Akkumulerede afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger Akkumulerede afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Kontantvurdering af grunde og bygninger pr : Nonnebakken Elmelundsvej Ringvej Rugårdsvej

27 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 13 Finansielle anlægsaktiver Deposita Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb 0 Afgang i årets løb 0 Kostpris 31. december Akkumulerede afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger 0 Tilbageførte afskrivninger 0 Akkumulerede afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

28 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Egenkapital ifølge bekendtgørelse af 19/ Nettoformue pr. 31/ , der hidrører fra den daværende TietgenSkolen, opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 19/ Nettoformue pr. 31/ , der hidrører fra Nyborg- Kerteminde Handelsskole, opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 19/ Nettoformue pr. 31/ , der hidrører fra det daværende Nordisk Landbrugs Akademi, opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 19/ Opskrivningshenlæggelser Primosaldo Egenkapital i øvrigt Primosaldo TietgenSkolen Udspaltning til EAL Resultat for året Gæld til realkreditinstitutter Nykredit, Ringvej 3 Nyborg Nykredit, Elmelundsvej 10 Odense Afdrag, der forfalder inden 1 år Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år Afdrag, der forfalder efter 5 år

29 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 18 Skyldig løn og pension Hensat skyldig løn primo Henlæggelse skyldig løn i forbindelse med periodeafgrænsning - regulering i året Feriepengeforpligtelser Feriepengehensættelse primo Henlæggelse skyldige feriepenge pr. 31. december - regulering i året Andre forpligtelser Pantsætning Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr Prioritetsgæld pr Gældsbrev til Kerteminde Kommune. Gældsbrev 200 tkr. forfalder til indfrielse, såfremt skolevirksomheden i Nyborg-Kerteminde ophører Lejeforpligtelser Lerchesgade: Såfremt lejemålet fraflyttes inden 1. juli 2020, skal der betales erstatning til ejer. Den maksimale erstatning udgør pr. 1. januar 2014, tkr. Erstatningens størrelse nedskrives hvert år den 1. juli med 10%, første gang 1. juli Pr. 1. juli 2020 vil erstatningens maksimale størrelse således være nedskrevet til 0 kr. Leasingforpligtelser Ingen 29

30 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Pengestrømsopgørelse - reguleringer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Af- og nedskrivning på materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i feriepengeforpligtelse Ændring i leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld mv

31 Særlige specifikationer Udlagte aktiviteter Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre 0 0 Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført for andre Praktikpladsopsøgende arbejde Lønninger Andre omkostninger 9 8 Praktikpladsopsøgende arbejde i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension og social sikring Personaleomkostninger i alt Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår Andel i procent ansat på sociale vilkår 3,7% 2,9% Revision Honorar for revision Revision af projektregnskaber m.v Andre ydelser 0 95 Revision i alt

32 Særlige specifikationer Indtægtsdækket virksomhed - IDV I alt Indtægter Lønomkostninger Andre direkte og indirekte omkostninger Resultat Akkumuleret resultat Det akkumulerede resultat af den indtægtsdækkede virksomhed for perioden , har ikke været negativt fire år i træk. Akkumuleret resultat Årets driftsresultat Akkumuleret resultat

33 LEDELSESPÅTEGNING OG TRO OG LOVE ERKLÆRING Bestyrelsen og direktøren har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for TietgenSkolen. Den foreliggende årsrapport for 2013 er aflagt i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 27. marts DAGLIG LEDELSE Peter Enevold Direktør Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at habilitetskravene i 5, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er overholdt. BESTYRELSE Peter Zinck Formand Martin Rasmussen Næstformand Jens Hempel-Hansen Søren Jan Nielsen Bjerne Nielsen Hemming Van Anne Velling Christiansen Katrine Krebs Niels J. Ellegaard Peter Bach Andersen Sara Lindegaard Monefeldt 33

34 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til bestyrelsen for TietgenSkolen Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for TietgenSkolen for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen), vejledning af 30. januar 2014 om udarbejdelse af årsrapport for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 34

35 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, ministeriets vejledning samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen og i målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 27. marts 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kim Dalgaard Statsautoriseret revisor 35

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14

Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14 Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 25 97 70 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /11

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2014 Gert Nørgaard Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015 German Pellets Denmark ApS Klamsagervej 35, 1. sal, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /6 2016 Jørgen

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Boba ApS. Årsrapport for 2011/12

Boba ApS. Årsrapport for 2011/12 Boba ApS c/o Natkompagniet, Skolegade 23, 8000 Aarhus C CVR-nr. 33 97 12 65 Årsrapport for 2011/12 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PTH Gruppen ApS. Årsrapport for 2013

PTH Gruppen ApS. Årsrapport for 2013 Industrivangen 17 7730 Hanstholm CVR-nr. 32937861 Årsrapport for 2013 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. juni 2014 Morten Stampe Dirigent

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere