Kjøbenhavneri for 50 til 60 Aar siden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kjøbenhavneri for 50 til 60 Aar siden."

Transkript

1 Kjøbenhavneri for 50 til 60 Aar siden. t gammelt Ordsprog siger:.,hukommelsen er som Fiskergarnet, noget beholdes, andel gaar igjennem". Det er saa sin egen Sag med denne Evne. Erindringerne fra Barndoms- og Ungdomsaarene holde sig mest levende; det er næsten, som om de blive mere kraftige, jo nærmere man kommer til det Maal, der er Menneskets endelige; derimod er Hukommelsen i Reglen ikke nær saa stærk med Hensyn til det oplevede, der ligger langt nærmere i Tiden. Blive enkelte Nervepunkter i vor Hjerne stærkere berørte end andre, og have disse Punkter, som Sædet for Hukommelsesevnen, kun Styrke gjennem en vis Række Aar? Det er et Spørgsmaal, som Psykologerne maa afgjøre. Men en Forklaring kan vel ogsaa søges deri, at Modtageligheden for Indtryk er langt kraftigere i de unge Dage og derfor desto varigere. Det er dog næppe den eneste Grund. Den nuværende Epoke har frembudt en saa overvældende Masse af store Begivenheder, saa mangfoldige gjennemgribende Forandringer i de forskjelligste

2 10 Kjøbenhavneri for 50 til 60 Aar siden Retninger, at det næsten er umuligt i Hukommelsen at følge dem. Farende forbi som de enkelte Punkter paa en Jernbaneturs Panorama,,ere de hurtigt forsvundne fra Synskredsen og have udenfor deres taagede Omrids sjældent efterladt noget blivende Indtryk hos Tilskueren undtagen i de Tilfælde, hvor han personlig berørtes af dem. Dette gjælder de store Begivenheder, de, der ere indtegnede i Historiens Aarbøger, men det gjælder ogsaa de mindre, der, fremkaldte af det offenlige Livs Udvikling, af de Krav, som Tidens Fremskridt stiller, foregaa i vore nærmeste Omgivelser. Og jo videre det Omfang er, i hvilket disse Krav ere blevne fyldestgjorte, desto vanskeligere er det for Hukommelsen at opfatte og følge med. Samfundslivet omdannes, Lokaliteter forsvinde og give Plads for nye, og Alt foregaar som ved et Trylleri. Selv for de yngre er det vanskeligt at følge med ved denne hurtige Udvikling; det er næsten som en Rus, hvori det forbigangne glemmes. Hos de ældre vækkes derimod gamle Minder til en Sammenligning mellem Før og Nu, og ved Modsætningen fremslaa de desto friskere. Det er saadanne Minder, jeg her vil tegne i forskjellige fordringsløse Billeder fra det forsvundne Kjøbenhavn. Naar Etnografen med Glæde griber en eller anden Gjenstand af del Muld, hvori den i Aartusinder har været begravet, for deraf at kunne udfinde et Bidrag til Vurdering af Fortidens Kulturtrin, maa ogsaa ethvert Bidrag, der belyser en forsvunden Tid, selv om den ligger temmelig nær. være velkomment for Betragteren af Livsfænomenerne, for Kulturhistorikeren, ikke at tale om den almindelige Interesse, der knytter sig til Erfaringen om, hvorledes den Slægt, den nuværende Generation skylder sit Ophav, færdedes i det daglige Liv, i sine offentlige, sine selskabelige og huslige Vaner. Heraf vil det vise sig, hvor højst forskjelligt det daværende Kjobenhavn og Fædrenes Liv var mod det nuværende, og at de Omskiftelser, som Tidens rullende Hjul have frembragt Led for Led i Lobct af et halvt Aarhundrede, have været mere indgribende og nivellerende, end de fleste have Anelse om. Jeg optegner kun, hvad jeg selv har set og kjendt, og det er en Selvfølge, at man ikke her vil støde paa noget, der ser ud som Statistik. Topografi eller deslige. Hvori Forandringerne bestaa. vil ikke blive omtalt, enhver vil kunne sige sig det selv ved at betragte Omgivelserne samt ved at anstille en Sammenligning mellem disse og det. jeg nu skal omtale dels i en mere sammentrængt Fremstilling, dels i mere udførlige Skildringer af Samfundslivet i ældre Tid.

3 Kjøbenhavneri for 50 til 60 Aar siden 11 For et halvt Hundrede Aar siden eller lidt længere tilbage var Kjøbenhavn egenlig kun til indenfor sine Volde og Grave. Den havde nok Forstæder,,,Broerne", men disse vare kun lidet bebyggede. Der laa hele Strækninger, hvor der ikke var et eneste Hus; selv tæt ved Portene var der Marker, hvor Køer og Faar græssede. Adgangen til Staden var gjennem de fire Porte, af hvilke de tre vare lukkede efter Midnat, og hvortil Nøglerne bragtes til Kongen paa Amalienborg. Kun Nørreport stod aaben, og gjennem den kunde man slippe efter Kl. 12 mod en Kjendelse af 2 Skilling ved Bommen. Passagen gjennem Ravelinen var saa smal som en Gvde, hvor to Vogne ". Nørreport. neppe kunde kjøre forbi hinanden, og hvor de fodvandrende vare udsatte for al faa Liv og Lemmer spolerede eller for at trykkes sammen, især en Søndag i Sommertiden. Værst var det dog i Portene: der var neppe Plads til et bredt Hølæs; kun Nørreport var lidt bredere og højere, og det var ogsaa igjennem den, at den, kongelige Ligvogn maatte drage, naar en fyrstelig Person skulde bisættes i Roskilde Domkirke, thi formedelst sin Højde kunde Vognen ikke komme igjennem Vesterport. Ved Christian den Savendes Bisættelse blev, som det fortælles, Jorden Vognen kunde slippe igjennem. Men Adgangen til Staden havde ogsaa andre Forhindringer. I Nærheden af Porten, ved Ravelinen", laa tier et Toldhus, hvorfra embedsivrige Toldbetjente kom farende over til den smukke Tjenestepige med Torvekurven for pligtmæssig at undersøge, om Staten ikke blev narret ved Kurvens Indhold af konsumtionspligtige Gjenstande, og hvor der holdt lange Rækker af Fragtvogne, som samme Toldbetjente gjennemarbejdede med lange Søgere; ikke sjældent toges de dog ved

4 12 Kjøbenhavneri for 50 til 60 Aar siden Næsen af den fiffige Bonde. Desuden var der et Bomhus, hvor Bondervognc hver Dag, men andre Vogne paa Søn- og Helligdage maatte betale Bompenge for at komme ind i Staden. Paa Broerne var der, som sagt, kun faa Bygninger, de allerfleste en eller to Etager høje, omtrent af samme Udseende som de enkelte, der endnu ere tilbage fra den Tid. En Bygning som Skydebanen paa Vesterbro tog sig ud som en Kæmpe blandt disse Dværge. Men Folk vare ogsaa her kun lidet Herrer over deres Ejendomme. Før Demarkationslinien blev ophævet, maatte ingen Bygning være opført solidere, end at den kunde skydes i Østerport. Brand, naar der kunde ventes fjendtligt Angreb fra Landsiden, for at Fjenden ikke her skulde kunne finde Dækning. Nørrebro var som Forstad stærkest bebygget, men dog i Forhold til, hvad den Kant af Staden nu er, aldeles forsvindende. Bebyggelsen begyndte egenlig først paa den nordlige Side af Søerne, indenfor disse var der nogle Tømmerpladse og op til Volden og Stadsgraven sto Amagerport. re Marker med græssende Kvæg. Et større Byggeforetagende havde allerede dengang fundet Sted paa Nørrebro, nemlig Omdannelsen til Boliger, nærmest bestemte for Arbejdsklassen, af den saakaldte Blaagaard, der i sin Tid havde været en adelig Herregaard med Haver, Fiskedamme, Statuer og andre Herligheder. Det var paa dette Sted, at der i 1828 blev opfort det Theater, som senere nedbrændte. En Del af Blaagaards Jorder afgav Terrænet for Heegaards Jernstøberi. Paa Norrebro var der forskjellige bekjendte Beværtningssteder, saasom..grams Have" og Billigheden", som især besøgtes af jævne Borgere.,,Det bestandig borgerlige Selskab" havde sin Sommerresidens paa Store Ravnsborg", hvortil der

5 \ Kjøbenhavneri for 50 til 60 Aar siden 13 hørte et meget betydeligt Areal Have og Marker, som siden meget fordelagtigt afhændedes til Byggegrunde. En særegen trist Karakter havde Nørrebro ved de Ligtog, der jævnlig gik li I Assistens Kirkegaard. Denne var neppe halv saa stor som den er nu, men den var forøvrigt smukt udstyret med Monumenter. Blandt disse mindes jeg saaledes en Obelisk, hvorpaa der i Toldeftersynet i Ravelinen. Hautrelief var anbragt en stor Del Duer som Symbol for de Børn, der her vare begravede, og som Familien havde mistet i en ung Alder. Kirkegaarden var meget besøgt og blev næsten betragtet som yndet Valfartssted og Promenade. Efterladt Madpapir paa Ligstenene viste, at de ikke sjældent benyttedes til Taffel for de besøgende. En Sidevej paa Nørrebro førte ligesom nu til Jødernes Kirkegaard, og ved Siden af denne laa et lille lavt Beværtningssted, der kaldtes det nye Testamente". Den mod Øst førende Farimagsvej havde sin Specialitet i de saakaldte amerikanske Møller med brede Sejl, hvis Oprindelse føres tilbage til Christian den Fjerde, men som nu næsten ere

6 14 Kjabenhavneri for 50 til 60 Aar siden forsvundne. Farimagsvejen var iovrigt ilde berygtet som et Tilholdssted for Vagabonder. Uer forekom ikke saa sjældent Overfald, og det betragtedes næsten som livsfarligt at gaa der sent om Aftenen eller om Natlen. Den mindst bebyggede af Forstæderne var Østerbro, ligesom det endnu er Tilfældet. Iler laa kun meget enkelte lave Huse, men en sand Prydelse var det den Tutcinske Familie tilhorende Rosendal" med en prægtig Have; i Nærheden deraf laa en bred Bygning temmelig dybt under Vejbanen, og ved Siden deraf et Par smukke Lyststeder. Her i Nærheden laa en næsten faldefærdig Stubmølle, Solen" kaldet, omgivet af el gammelt Stakit, der ragede ud midt paa Kjørevejen, over hvilken der var bygget en rødmalet Barrikade, der skulde holde Kvæget borte fra Fæstningsværkerne. Nærmest ved disse laa Søetatcns, Landmililæretalens og Almindelig Hospitals Kirkegaarde. Paa Hjørnet af Kalkbrænderi vej en var der el Beværtningssted, kaldet,,st. Petersborg". Det fortælles, at Navnet hidrørte fra de russiske Officerer, der søgte her, medens de russiske Tropper under Czar Peter den Store i 1716 laa i Lejr paa Østerfælled. En Sidevej mod Øst førte til Classens Have, af hvilken en betydelig Del senere afgav Arealet til Rosenvænget og de der opførte smukke Villaer. I Classens Have laa nogle enkelte Bygninger, som i sin Tid havde hørt til del kgl. Fiskerhus, et i Frederik den Fjerdes og Christian den Sjettes Dage meget yndet Beværtningssted. De Fattiges Dyrehave", et kjært Sted for Holmens faste Stok og bekjendt fra Henrik Ilcrtzs Vaudeville, laa i A T ærheden af Classens Have. Fra Blegdammen lød i min Ungdom om Natten en stærk Tuden i Horn. Det var Vægterne, der underretlede Folk om, at de passede paa det Tøj, der her var udlagt paa Bleg. Disse Vægtere havde et eget Kostume, en hvid Vadmels Kappe med en Lygte i Bællet. Der var 22 Blegdamme. Ved Trianglen op til Osterallee laa et Salpeterværk, men i selve Alleen var der ikke en eneste Bygning. Den livligste af Kjøbenhavns Forstæder var Vesterbro; især om Sondagen var der her et broget Folkeliv. Der var Karusselier; der var ambulante Sangere og Musikanter under aaben Himmel, og her opslog Kunstnerne fra Dyrehavsbakken, naar dennes Herligheder vare ophørte, deres Pauluner. Her var ogsaa Morskabstheatrel...Prices Komedie", med den uforlignelige Pjerrot, og i Nærheden af Ravelinen det af Filippo Petoletti opførte Theater og Cirkus, som blev nedrevet for et Par

7 Kjøbenhavneri for SO til 60 Aar siden 15 Åar siden. Et paa venstre Side beliggende Beværtningssted, Ægypten" kaldet, var meget populært. Her var Karusselier, Keglebane. Fortunaspil; del blev besøgt af jævne Borgerfamilier, men ogsaa af Bønderkarle og Bønderpiger, de første med store Sølvknapper i Trøjen og Piben i Munden, de sidste med sølv- og guldbroderede Huer og flagrende Baand, der undertiden repræsenterede flere Maaneders Løn. Her var ogsaa et Slags Marked; der kjøbsloges og tuskedes, og det kan anses for temmelig afgjort, at de talrige Marskandisere i Kjøbenhavn væsentlig bleve rekrutlerede herfra./ Men Vesterbro havde sine store Ulemper, næsten Farer. Der var først en Brolægning, hvis spidse Sten og Fordybninger vare en Martyrdom for Fodgængere; Atmosfæren var svanger af Duften fra Rosenaaen og fra de fra de talrige Slagterier i Rendestenene udstrømmende Uhumskheder, og der var endelig Slagterne, et vildt, stridbart Folkefærd, helt forskjellige i deres Sæder fra andre skikkelige Folk. Kampbegjærlige og stolende paa deres herkuliske Kræfter, yppede de gjerne Klammeri baade indbyrdes og med andre Folk, som kom dem i Vejen, og der gik næppe nogen Dag, uden at der hørles om Slagsmaal, foregaaede ude paa Trommesalen", deres særligt Arena. Slagterne førte næsten et Fnevoldsherredømme paa Vesterbro, og det kunde af denne Grund være livsfarligt al

8 16 Kjøbenhavneri for 50 til 60 Aar siden passere den. naar de vare.,slupne løs", som det hed. El Blik kunde bringe dem i Harnisk, og en mere stadselig klædt Herre kunde let tildrage sig Ilaan og Spot og mere vidtgaaende Ubehageligheder, naar det faldt d'hrr. Slagtersvcnde eller Slagterdrenge ind at finde hans Optræden for fordringsfuld. Især om Søndagen om Sommeren gik her Folkestrømuingen lil Frederiksberg gjennem Alleen, altid med Apostlenes.Egypten" paa Vesterbro. Befordring, thi man kjendte endnu intet til Drosker, Omnier eller Sporvogne. Alleen hørte til Slottet og var ved begge Endepunkter afspærret med Gitterporte, som af dertil ansatte Schweitzere. der havde Post i Porlnerhusc, bleve oplukkede for Herskabsvogne thi kun disse maatte passere den. -- men desuagtet var den kun daarlig vedligeholdt. Der var et Uføre af Dynd eller Støv, og fra Grøfterne opsteg en mindre behagelig Duft. Og om Aftenen i Efleraarstiden eller om Vinteren herskede der her et sandt ægyptisk Mørke. Ikke en eneste Lygte var der paa den hele Vej, man maatle lede

9 Kjøbenhavneri for 50 til 60 Aar siden 17 sig frem langs Træerne, raabe hinanden an for at nndgaa Sammenstød, og man stod Fare for at havne i Grøfterne, hvor man nok kom til at hvile blødt, men ikke sødt. De vandrende vare her som oftest forsynede med Haandlygter, som da ogsaa vare et uundværligt Husgeraad for de indfødte i Alleen og i Frederiksberg By. Villaerne vare faa i Tallet, men der var flere Beværtningssteder. De to andre Veje, der førte til Haven, den støvede gamle Kongevej og den Del af Broen, der førte forbi Slottet til Boskilde Landevej, vare endnu mindre bebyggede end Alleen, og af det nuværende Villakvarter var der ikke Spor. Paa Vejen til Slotskroen var der Mark ved Mark, afbrudte ved et Par enkelte Bygninger. Paa venstre Side laa fra gammel Tid den saakaldte Galgebakke, hvor endnu for omtrent 100 Aar siden Galgen stod, og i Nærheden deraf var det saakaldte Pesthus. Nu stod der en Mølle, kaldet Galgemøllen, efter hvilken ogsaa Mølleren benævnedes. Her var det ikke videre hyggeligt; kun faa gik Vejen, thi der gik Bygter om Overfald og Bov; alligevel var der en Mand, som Dag og Aften i hvilketsomhelst Vejr vandrede ad den flere Gange. Det var gamle Bahbek, som indhyllet i sin Kavaj traskede frem og tilbage mellem Sladen og det kjærc Bakkehus. Hvad jeg ellers har at fortælle om Vesterbro og Frederiksberg vil blive forbeholdt et eget Afsnit. Og hvorledes var saa Stadens ydre Fysiognomi indenfor Voldene? Skjønt der var hengaaet en Snes Aar cftér Bombardementet, viste der sig endnu mange Spor af Ødelæggelsen. Især var det Tilfældet med Nørregade og de tilstødende Gader. Her laa store ubebyggede Tomler med Bester af Ruiner til TumlejDlads for den glade Ungdom. Frue Kirkes Gjenopførelse efter Statsbygmester Hansens uheldige Plan var endnu ikke fuldført, Resterne af Studiegaarden benyttedes til Universitet, og det havde lange Udsigter med en ny Universitetsbygning. Gammelliolm var for eu stor Del ubenyttet paa den hele Strækning; der laa kun Marinens Ministerialbygning, og der var frodige Græsgange for Kkvipagemesterens Køer, hvis Mælk forskaffede ham en ret anseelig Indtægt. Der var nok en Del Pragtbygninger i Stadens nordøstlige Del, men for saa vidt som de tilhørte adelige Familier, vare de sjældent beboede af Ejerne. De øvrige Huse vare gjeunemgaaende ligesaa ensformige og simple i deres Ydre, i Formen lignende Chiffonierer, som man endnu ser dem i den ældre Del af Staden. En stor Del af dem hidrørte fra Tiden efter den store Ildebrand i 1728 og havde derfor et for den Tid.1. Davidsen: Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn. 2

10 18 Kjøbenhavneri for 50 til 60 Aar siden mere moderne Ydre, men blandt dem, som denne lldsvaade og Bombardementet havde skaanet, var der især i Smaagaderne gammeldags Smaahuse med Svalegang, eller Romier omtrent af lignende Art og Højde som dem. der Lil Exempel endnu findes i Holmensgade mod lille Kongensgade. Af egen- Ulfeldts Plads. lige Hoteller til Modtagelse for Rejsende var der kun tre i Tallet: Hotel d'angleterre paa Kongens Nytorv (Knirseh), Hotel Royal Lobel ved Stranden og Hotel du Nord paa Kongens Nytorv, som ofte skiftede Ejer. Derimod var der paa Vestergade, Nørregade, ved Nyhavn og flere Steder en stor Del Gjæstgiversteder, hvis Indretning i Reglen var yderst simpel. En af de anseeligste var Knapstedsgaard paa Halmtorvet. Et Stykke Middelalder frembød Ulfeldts Plads, senere kal-

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Rådhuspladsens historie

Rådhuspladsens historie Rådhuspladsens historie I middelalderen løb bymuren med Vesterport omtrent der, hvor vi finder Vester Voldgade i dag. Det er bymurens placering i forhold til byen, der er afgørende for, den plads der senere

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De gamle fynske Gaarde

De gamle fynske Gaarde De gamle fynske Gaarde Jeg elsker de gamle, de stråtækte Gaarde, der ligger saa lunt mellem Haver og Hegn, til trods for vort Kystklimas Storme lidt haarde vort Øklimas Snefog og vældende Regn, Hvor kan

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Sociale Forskydninger og tekniske Fremskridt leder os stadig ad

Sociale Forskydninger og tekniske Fremskridt leder os stadig ad MØBLERING Af Arkitekterne Fritz ScllZegel og Magnus Stepi1fmsen. Sociale Forskydninger og tekniske Fremskridt leder os stadig ad. nye Veje. Boligen afspejler den menneskelige Livsførelse, og dens Udformning

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862]

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862] [Kjærlighedens Komedie] [1862] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein 1 2 (kommer ud paa Trappen med et Tørklæde paa Armen og vil

Læs mere

Fjerde Søndag efter Trinitatis

Fjerde Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn:

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: Syvende Kapitel om Rosenborg-Qvarteer... 1 Stadens Gader i Rosenborg-Qvarteer... 2 Publiqve Bygninger, Kirker,

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen.

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen. I tyskernes lænker Forfatter, Christian Søndergaard beretter om et besøg i Gilleleje midt i november 1943, hvor han har en samtale med en kvinde, som havde været skjult på kirkeloftet. Teksten er et uddrag

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere