Forretningsorden for Farum Menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Farum Menighedsråd"

Transkript

1 Forretningsorden for Farum Menighedsråd Nærværende forretningsorden er gældende indtil ny forretningsorden vedtages. Menighedsrådet består af 15 valgte medlemmer og sognets 4 præster. 1 Administrationschefen er sekretær for menighedsrådet og deltager derfor i MR-møderne. Medarbejderrepræsentanten, kirkegårdslederen, sognemedhjælperen og kirkeværgen har ret til at deltage i menighedsrådsmøder, dog uden stemmeret. Første gang efter et valg indkaldes menighedsrådet af den først valgte til et konstituerende møde, der holdes inden 1. søndag i advent. Den først valgte leder mødet indtil formanden er valgt, hvorefter formanden leder resten af mødet. 2 På menighedsrådets konstituerende møde afgiver de nyvalgte medlemmer en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisklutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Erklæringen skal kun afgives af medlemmer, der første gang indvælges i et menighedsråd. Herefter konstituerer rådet sig med: Formand og næstformand - for 1 år ad gangen. Formand og næstformand vælges af menighedsrådets valgte medlemmer ved skriftlig afstemning. Et medlem af menighedsrådet er pligtigt at modtage valg til formand eller næstformand. Et medlem er dog kun pligtigt at være formand i 4 år. I tilfælde af formandens fravær træder næstformanden ind i alle formandens opgaver/ansvar, som beskrevet i forretningsordenen Nedennævnte valg kan helt eller delvist udskydes til et snarligt efterfølgende møde. De nedennævnte valg til enkeltposter har virkning for 1 år ad gangen, medens valg af medlemmer til nedennævnte udvalg har virkning for hele menighedsrådets funktionsperiode (4 år). Alle menighedsrådets medlemmer kan deltage i afstemningen. 1

2 Ved valg af medlemmer til nedennævnte udvalg, skal forholdstalsvalgmetoden anvendes, når blot et medlem kræver det.. A. Aktivitetsudvalg (AU) på op til 7 medlemmer. B. Informationsudvalg (IU) på indtil 4 medlemmer. C. Kirkeudvalg (KU) på 5 medlemmer. D. Kirkegårdsudvalg (KGU) på 5 medlemmer. E. Valgbestyrelse på 3 medlemmer. Valgbestyrelsens formand vælges af menighedsrådet. F. Kontaktperson G. Kasserer, dvs. det budgetansvarlige MR-medlem. Formanden kan ikke vælges. H. Økonomiudvalg. Udvalget sammensættes af formanden, næstformanden, kassereren og kontaktpersonen samt af en af de 4 præster, som disse vælger iblandt sig. I. Sikkerhedsleder, som er formand for sikkerhedsudvalget. J. Underskriftsberettiget person. K. Kirkeværge. Der kan vælges en person uden for menighedsrådets kreds. Formanden kan ikke vælges. L. Menighedsrådets bygningssagkyndige. Der kan vælges en person uden for menighedsrådets kreds. Kirkeværgen kan ikke vælges. M. 2 medlemmer udpeges til bestyrelsen i Basarforeningen. N. MR indstiller en person til valg til Ballerup-Furesø Provstiudvalg. Denne kan være såvel et lægt medlem af Farum Menighedsråd som en person, der er valgbar til Farum Menighedsråd. O. MR indstiller et medlem til Stiftsudvalget For Økonomi/Helsingør Stiftsråd, Denne kan være såvel et lægt medlem af Farum Menighedsråd som en person, der er valgbar til Farum Menighedsråd. Den indstillede person er på valg til Stiftsudvalget For Økonomi/Helsingør Stiftsråd. (Valget sker ved samme møde som valg til provstiudvalg.) P. Menighedsrådet kan på et hvilket som helst tidspunkt i valgperioden vælge at nedsætte et eller flere ad hoc-udvalg med et særligt ansvarsområde og for en afgrænset periode eller for resten af valgperioden. 2

3 I efterfølgende bilag til forretningsordenen findes vedtægter og beskrivelser for det enkelte udvalgs arbejdsområder og kompetence fastsat af menighedsrådet. Dette supplerer ovennævnte generelle bestemmelser om udvalgene. Hvis en valgt person til en af enkeltmandsposterne, som nævnt under F, G, J, K, L og N udtræder af menighedsrådet, foretages nyt valg til den ledige enkeltmandspost ved førstkommende menighedsrådsmøde. Ved førstkommende faste gudstjeneste efter det konstituerende møde bekendtgøres fra prædikestolen, hvem der er valgt til medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt til menighedsrådets formand. 3 Alle udvalg konstituerer sig selv med formand og næstformand ved første møde i det enkelte udvalg, og udvalget meddeler resultatet på det efterfølgende menighedsrådsmøde. Alle beslutninger i udvalgene træffes som alm. flertalsbeslutninger mellem de valgte medlemmer. Såfremt et punkt ikke kan samle flertal, kan ethvert udvalgsmedlem bringe punktet op på det førstkommende MRmøde. For de udvalg, som er nævnt under A, B, C, D, E, F og L gælder det, at præster og menighedsrådsformanden efter eget ønske er velkommen til at deltage i alle udvalgsmøder, ligesom de enkelte udvalg er velkomne til at indkalde præster og/eller menighedsrådsformanden til at deltage i et bestemt møde eller være med til drøftelse af et enkelt punkt på et udvalgsmøde. Udvalgsmøder aftales i øvrigt efter behov. Udvalgsformanden er mødeindkalder og mødeleder Alle udvalg er ansvarlige for forud for udvalgsmødet at udsende dagsorden til hele menighedsrådet og efter udvalgsmødet at udsende mødereferat som beslutningsreferat til hele menighedsrådet. Såfremt et udvalg ønsker at et behandlet punkt skal tages op i menighedsrådet, skal udvalget til Formanden sende en begrundet indstilling med alle relevante oplysninger, evt. med bilag. Indstillingen kan være en del af beslutningsreferatet. Ethvert af de udvalg, som er nævnt under A, B, C og D kan beslutte at selvsupplere sig med interesserede personer uden for menighedsrådets kreds til at deltage i udvalgsmødernes åbne punkter, dog uden stemmeret. 3

4 Der afholdes sædvanligvis et månedligt ordinært menighedsrådsmøde (MR-møde) på en onsdag i tidsrummet fra kl til 21.45, hvorefter referatet udskrives og underskrives af de tilstedeværende MR-medlemmer, således at mødet kan afsluttes senest kl Mødet kan ikke forlænges, og mangler punkter at blive behandlet, aftales et ekstraordinært møde, med mindre behandling af punktet kan udskydes til næste ordinære MR-møde. 4 Mødeplan for MR-møder, og evt. øvrige udvalgsmøder aftales efter indstilling fra formanden for ½ år ad gangen. Hvert år i november måned før første søndag i advent skal der afholdes et MR-møde, hvor menighedsrådet på ny konstituerer sig med formand og næstformand og vælger kontaktperson, kasserer, kirkeværge, underskriftbemyndiget person og menighedsrådets bygningssagkyndige alle for en ny et års periode. Samtidig kan menighedsrådet efter indstilling beslutte at omstrukturere udvalgenes sammensætning og ændre udvalgenes opgaver og kompetence. Hvert år i marts måned skal menighedsrådet gennemgå sidste års afsluttede årsregnskab for kirkekasse og kirkegårdskasse og fremsende det til provstiudvalg i godkendt og underskrevet stand senest 1. april. Hvert år inden 15. juni indsendes det foreløbige budget og hvert år inden 15. november indsendes det endelige budget. Hvert år skal der aftales dato for syn af alle menighedsrådets faste ejendomme. Hvert fjerde år er det dog provsten eller provstens bygningssagkyndige, der leder synet. Ekstraordinært MR-møde skal indkaldes og afholdes, når menighedsrådets formand, en sognepræst eller mindst 1/3 af MR-medlemmerne ønsker det. Disse møder indkaldes også af formanden med en dagsorden. Er et MR-medlem forhindret i at deltage i et MR-møde, er det forpligtiget til at melde afbud til kirkekontoret inden mødet afholdes. Stedfortræderen skal indkaldes, hvis et medlem er forhindret til: Det konstituerende møde. Det møde, hvor den endelige behandling af det årlige budget og årlige regnskab finder sted. Det årlige møde, hvor valg af formand og næstformand m.v. finder sted. Det møde, hvor der foretages bindende afstemning i forbindelse med præsteansættelse. Det møde, hvor der foretages valg af medlemmer til provstiudvalg eller medlemmer til stiftsudvalg/stiftsråd. I beslutningsprotokollen for hvert møde skal det tydeligt fremgå, hvilke medlemmer, der ikke har været til stede. 4

5 Forslag fra MR-medlemmer eller indstilling fra de enkelte udvalg, evt. med beskrivelse og bilag, som ønskes behandlet på MR-mødet, skal være formanden eller administrationschefen skriftligt i hænde senest på onsdagen før det ordinære MR-møde. En uge før MR-mødet forbereder og planlægger formanden i samarbejde med næstformanden og administrationschefen dagsordenen for det kommende MR-møde. Formanden kan beslutte at udskyde sager, som ikke er tilstrækkeligt belyst, til det næstfølgende MR-møde. 5 Uopsættelige sager, som ikke kan nå at blive behandlet på førstkommende MR-møde, og sager af rutinemæssig karakter kan ekspederes af formanden på menighedsrådets vegne. Sådanne sager skal altid ved førstkommende MR-møde meddeles menighedsrådet til efterretning. Fredagen før det ordinære MR-møde udsendes indkaldelse og dagsorden for det kommende MRmøde med de relevante bilag til alle MR-medlemmer, medarbejderrepræsentanten, kirkeværgen og personalet. Menighedsrådets beslutninger træffes ved møder. MR-formanden og i dennes fravær næstformanden leder MR-mødet. 6 Sager og bilag til de enkelte dagsordenspunkter, som ikke er udsendt sammen med dagsordenen, kan ikke behandles på mødet medmindre et enigt menighedsråd beslutter, at behandlingen ikke kan udsættes. Hvis flere begærer ordet på en gang, bestemmer formanden eller den af formanden udpegede ordstyrer, i hvilken orden de får ordet. Alle MR-møder skal indeholde punktet Nyt fra udvalgene, og her kan ethvert MR-medlem begære et punkt taget op til debat, som har været behandlet på et udvalgsmøde, som har været afholdt i perioden fra forrige menighedsrådsmøde og indtil pågældende menighedsrådsmøde. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afstemninger sker således, at det klart fremgår af protokollen, hvorledes det enkelte medlem stemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved valg til enkeltmandsposter anvendes bundet flertalsvalg. Medlemmerne kan kun deltage i MR-afstemninger ved personligt fremmøde. 5

6 Ændringsforslag til et forslag kan i almindelighed fremsættes i enhver sag, så længe formanden ikke har afsluttet forhandlingerne for at skride til afstemning. Hvis mindst halvdelen af medlemmerne kræver det, skal afgørelsen af en sag, bortset fra valg af formand og næstformand, udsættes til det efterfølgende møde, hvor afgørelsen træffes. Ved stemmelighed er afstemningspunktet bortfaldet. I tilfælde af stemmelighed ved valg af formand, næstformand og andre enkeltmandsposter foretages ny afstemning og ved ny stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 7 Menighedsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har sådanne interesser i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i menighedsrådets forhandling og afstemning om sagen og derfor skal forlade mødelokalet under behandlingen. Det pågældende medlem er dog ikke udelukket fra at deltage i forhandling og afstemning om sin inhabilitet. Beslutningen kan indbringes for biskoppen. Et medlem skal underrette menighedsrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. I sager, der vedrører et medlems personlige forhold, skal vedkommende have adgang til at udtale sig, hvorefter medlemmet forlader mødelokalet under den efterfølgende forhandling og evt. afstemning. Herefter kan medlemmet vende tilbage til mødesalen og blive orienteret om beslutningen. Præster deltager ikke i forhandlingen og afstemning i sager, der vedrører andre præsters tjenesteboliger eller tjenesteforhold og forlader mødet. Den præst, hvis tjenestebolig eller tjenesteforhold er til behandling, forlader mødet efter at have fremlagt sine synspunkter. Herefter behandler menighedsrådet sagen. Medarbejderrepræsentanten kan ikke deltage i forhandling og afstemning i sager om ansættelse af kirkefunktionærer eller i andre personalesager. Menighedsrådsmøder er offentlige og annonceres i god tid i den lokale presse, og dagsorden fremsendes til provstiet, Rådhusbutikken, biblioteket i Farum og opsættes på opslagstavlen i sognets 2 kirker/menighedslokaler, ligesom dagsordenen lægges på sognets hjemmeside. Alle møder indledes med mulighed for spørgsmål fra eventuelle tilhørere ved MR-mødet. Formanden besvarer evt. spørgsmål; men en egentlig behandling af spørgsmålet eller et stillet forslag kan tidligst tages op ved næstfølgende menighedsrådsmøde. Menighedsrådet kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed. 8 6

7 Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis det bestemmes af menighedsrådet eller formanden. Menighedsrådet kan tillade personer, der er ansat af menighedsrådet, at overvære behandlingen af sager for lukkede døre. Menighedsrådet kan tillade andre personer til at overvære en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning. Indstillingsmøder og møder med biskoppen/provsten i anledning af præstevalg behandles for lukkede døre. Bilag 1 angiver detaljer og eksempler om åbne/lukkede døre samt tavshedspligt udarbejdet som vejledning af Landsforeningen af Menighedsråd. Farum Menighedsråd følger denne vejledning. 9 Menighedsrådets beslutninger føres til referat under mødet med angivelse af, hvorledes det enkelte medlem har stemt. Alle punkter nummereres fortløbende, og formanden bestemmer, om der skal sker oplæsning efter hvert punkts behandling eller efter et passende antal behandlede punkter. Ethvert medlem har ret til at få sit særstandpunkt kort tilført beslutningsprotokollen umiddelbart efter punktets færdigbehandling. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan medlemmet kræve, at denne myndighed samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit særstandpunkt. Udskrift af protokollen underskrives afslutning af samtlige tilstedeværende medlemmer umiddelbart efter mødets afslutning. Referatet sendes efterfølgende til alle rådets medlemmer samt til medarbejderrepræsentanten, sognemedhjælperen, kirkeværgen og personalet. Referatet sendes også til provstiet, pressen, Rådhusbutikken, biblioteket i Farum og opsættes på opslagstavle i sognets 2 kirker/menighedslokaler, ligesom referatet lægges på sognets hjemmeside. Formanden/administrationschefen sørger for at menighedsrådets beslutninger bliver udført. 10 Menighedsrådet kan på hvilket som helst tidspunkt i rådets funktionsperiode beslutte at ændre sin forretningsorden. Er der uenighed i menighedsrådet om forretningsgangen, afgøres spørgsmålet af biskoppen. Ovennævnte forretningsorden med bilag er godkendt på menighedsrådsmødet 29. oktober Pia Elmtoft-Riedel 7

8 Ovennævnte forretningsorden med bilag er godkendt på menighedsrådsmøde 29. maj 2009 i overensstemmelse med forslag om ændring af 2. Pia Elmtoft-Riedel Ovennævnte forretningsorden er ændret som konsekvens af beslutninger på menighedsrådsmøder 28. januar 2009 (nedsættelse af økonomiudvalg) og 28. august (nedlæggelse medarbejderudvalg), begge dele ændringer af 2. Pia Elmtoft-Riedel 8

9 Bilag til forretningsorden for Farum Menighedsråd Bilag A Detaljer og eksempler på åbne/lukkede døre samt tavshedspligt fremgår af denne vejledning fra Landsforeningen af Menighedsråd: Åbne/lukkede døre Efter menighedslovens 23, stk. 1, 1. pkt., er menighedsrådets møder offentlige, dvs. at offentligheden skal have mulighed for at overvære menighedsrådets forhandlinger og afstemninger. Tilhørerne skal forholde sig i ro under mødet, og der er ikke mulighed for at give dem adgang til at stille spørgsmål til forhandlingerne eller deltage i debatten. Menighedsrådet kan dog give ansatte eller andre særligt tilkaldte adgang til at udtale sig under menighedsrådsmøderne. Samme regel gælder for emner, der behandles for lukkede døre. Menighedsrådet kan fastsætte et ordensreglement for tilhørere, hvor det bl.a. kan forbydes at tilhørerne anvender båndoptagere og andet elektronisk udstyr. Af menighedslovens 23, stk.1,2. pkt. fremgår det, at menighedsrådet kan beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal også forhandles for lukkede døre, hvis det vedtages af menighedsrådet eller formanden. Bestemmelserne i 23 om adgang til at lukke dørene, når en sag skal behandles, giver ikke almindelig adgang til at udelukke offentligheden fra at overvære rådets møder. Eksempelvis kan en dørlukning ikke begrundes med, at den er nødvendig for at opnå en debat, hvis der ikke er tale om en sag, hvori der indgår eller forventes at indgå en omtale af fortrolige forhold. Det kan heller ikke generelt bestemmes, at visse sagstyper behandles for lukkede døre, eller at en del af mødet som fast ordning holdes for lukkede døre. Som eksempler på sager, der ofte skal behandles for lukkede døre, kan nævnes sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold, sager om køb og salg af fast ejendom og sager om overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Hvor det er foreskrevet i lovgivningen eller følger af sagens karakter, er menighedsrådet forpligtet til at behandle sagen for lukkede døre. En beslutning om at lukke dørene er ikke uden videre ensbetydende med, at mødedeltagerne får tavshedspligt med hensyn til det, der passerer på møderne. Beslutninger truffet for lukkede døre skal indføres i menighedsrådets beslutningsprotokol, jf. afsnit Indeholder disse beslutninger oplysninger, der ifølge lovgivningen er undergivet tavshedspligt jf. afsnit 2.13 skal disse udelades i forbindelse med protokollens offentliggørelse. 9

10 Det er kun menighedsrådsmøder og ikke udvalgsmøder, der er offentlige. Hverken menighedsrådet eller udvalget kan beslutte, at offentligheden skal have adgang til at overvære udvalgsmøder. Efter 12, stk. 2, kan menighedsrådet tillade, at personer, der er ansat af menighedsrådet, også overværer behandlingen af sager for lukkede døre. Menighedsrådet kan til enhver tid beslutte, at en sekretær, der ikke er medlem af rådet, skal forlade mødelokalet under forhandlinger og afstemninger i konkrete sager. Menighedsrådet kan ligeledes tillade, at andre personer eksempelvis menighedsrådets bygningskyndige eller en advokat overværer en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning. Menighedsrådet kan pålægge disse personer en tavshedspligt, jf. forvaltningslovens 27, stk.3. Bilag B Supplerende vedtægt vedr. tilrettelæggelse af menighedsrådsmøder 1 Formanden kan indkalde øvrige udvalgsformænd og/eller enkeltpersoner i eller uden for menighedsrådet med særlige opgaver, hvis det skønnes relevant for at forberede menighedsrådsmødet. 2 Formanden kan forlange enhver sag forelagt til behandling, før den forelægges menighedsrådet 3 Formanden kan beslutte at udskyde sager, som ikke er tilstrækkeligt belyst til det næstfølgende MRmøde. 4 Formanden, næstformanden og administrationschefen forbereder og planlægger dagsordenen for det kommende MR-møde en uge i forvejen. 5 Ethvert medlem af menighedsrådet kan indbringe sager til behandling på menighedsrådets dagsorden ved at sende sagen til formanden. 6 Uopsættelige sager, som ikke kan nå at blive behandlet på førstkommende MR-møde og sager af rutinemæssig karakter, kan ekspederes af formanden på menighedsrådets vegne. Sådanne sager skal altid meddeles menighedsrådet til efterretning ved førstkommende MR-møde. 10

11 Bilag C Kommissorium for Aktivitetsudvalg (AU) 1. Tage initiativ til igangsættelse og gennemførelse af aktiviteter og møder i Farum Sogn. 2. Føre regnskab i forbindelse med aktiviteterne. 3. Være ansvarlig for at aktivitetsbudgettet overholdes. 4. Fremkomme med forslag til budgetlægning for udvalgets aktiviteter. 5. Forestå lokaleudlån ud fra de gældende regler. 6. Fremkomme med revision af retningslinier for lokaleudlån, når der skønnes behov herfor. Bilag D Kommissorium for Informationsudvalg (IU) 1. Formidle relevante informationer om sognets kirkelige arbejde, tjenester, arrangementer og øvrige aktiviteter, så det er tilgængeligt for sognet og øvrige brugere i såvel trykt som elektronisk form. Dette sker i et tæt samarbejde med aktivitetsudvalget. 2. Redigere Kirkenyt i Farum Avis og evt. formidle information i andre relevante medier. 3. Redigere og udsende elektronisk nyhedsbrev. 4. Redigere og løbende opdatere Det sker i Farum Sogn 5. Redigere og løbende opdatere mappen Velkommen til Farum Sogn 6. Medvirke ved opdatering af Farum Sogns hjemmeside. 7. Forestå udarbejdelse af eller genoptrykning af brochure om sognets to kirker og sognegårde. 8. Være ansvarlig for overholdelse af budgettet for de aktiviteter, der hører ind under IU. 9. Fremkomme med forslag til budgetlægning for udvalgets aktiviteter. Bilag E Kommissorium for Kirkeudvalg (KU) 1. Føre tilsyn med den daglige drift og vedligeholdelse af sognets kirker, sognegårde, de 4 præsteboliger samt graverboligen. 2. Holde menighedsrådet orienteret om alle væsentlige forhold om sognets kirker, de 4 præsteboliger og graverboligen og fremkomme med forslag til nye tiltag. 3. Forestå bygningssyn. 4. Medvirke til fremskaffelse af undervisningsudstyr 5. Være ansvarlig for at budgettet overholdes for de aktiviteter, som KU er ansvarlig for. 6. Fremkomme med forslag til budgetlægning for udvalgets aktiviteter for det følgende år. 7. Administrationschefen er sekretær i udvalget. Bilag F Kommissorium for Kirkegårdsudvalg (KGU) 1. Føre tilsyn med den daglige drift og vedligeholdelse af sognets kirkegårde, kapel, redskabshus, værkstedsbygning, materielplads og materiel bygning, kirkegårdsmurene og præstegårdsjorderne. 2. Holde menighedsrådet orienteret om alle væsentlige forhold om kirkegårdens drift, præstegårdsjorderne og kirkegårdens ejendomme og bygningsværker herunder fremkomme med forslag til nye tiltag 11

12 3. Forestå syn af KGU bygninger og anlæg. 4. Forestå de af menighedsrådets vedtagne vedligeholdelses arbejder ved præsternes haver. 5. Være ansvarlig for at kirkegårdsbudgettet overholdes. 6. Fremkomme med forslag til budgetlægning for kirkegårdens aktiviteter for det følgende år 7. Kirkegårdslederen er sekretær i udvalget. Bilag G Opgaver for valgbestyrelse Valgbestyrelsens opgave er at forberede og lede menighedsrådsvalget, hvad enten der er tale om aftalevalg eller afstemningsvalg, og sikre at alle regler i cirkulære om valgets gennemførelse overholdes, herunder: 1. Sørge for at referat af alle valgbestyrelsens beslutninger arkiveres i menighedsrådets arkiv som dokumentation i tilfælde af eventuelle klager over valgets gennemførelse. 2. Indkalde til og gennemføre det lovpligtige informationsmøde rettidigt med det lovpligtige indhold. 3. Sikre at regler for opstilling af kandidater og indgivelse af kandidatliste offentliggøres i pressen rettidigt og bekendtgøres ved gudstjenester i de to kirker. 4. Udpege to personer til at modtage kandidatlister inden for det afsatte tidsrum. Hvis der kun bliver afleveret en kandidatliste med max. 15 kandidater foruden evt. suppleanter, skal det bekendtgøres, at afstemningen aflyses. 5. Undersøge om kandidater og stillere opfylder kravene. Hvis der er fejl og mangler, skal disse om muligt udbedres inden fristens udløb. Herefter indrapporteres listerne til de kirkelige myndigheder. 6. Sende bekendtgørelse til pressen om lister og kandidatnavne med oplysning om opstillingsrækkefølge og evt. listeforbund. 7. I samarbejde med Furesø Kommune arrangere det praktiske ved valgets afholdelse med valglister, valgkort, afgivelse af brevstemmer i samarbejde med Folkeregistret og sørge for de nødvendige og korrekt udformede stemmesedler. 8. På valgdagen sørge for, at valghandlingen foregår efter reglerne og ved valghandlingens slutning optælle afgivne stemmer og afgøre evt. ugyldige stemmer. Efterfølgende fordele mandaterne mellem listerne og identificere de valgte kandidater og indskrive det endelige valgresultat i menighedsrådets beslutningsprotokol samt sende resultatet til Helsingør Stiftsadministration. 9. Underrette kandidaterne om valgresultatet med angivelse af hvem, der er først valgt medlem, som skal indkalde til konstituerende møde inden første søndag i advent. 12

13 Bilag H Kontaktperson 1. Der henvises til kirkeministeriets vejledning for kontaktpersonens arbejdsområder 2. I henhold til dispensation fra Kirkeministeriet overtager administrationschefen en række af kontaktpersonens funktioner; der henvises til administrationschefens stillingsbeskrivelse om dennes arbejdsopgaver. 3. Kontaktpersonens ansvarsområde afhænger af ovennævnte aftale. 4. Kontaktpersonen er sædvanligvis også menighedsrådets sikkerhedsleder. Se bilag K 5. Kontaktpersonen er født medlem af medarbejderudvalget. 13

14 Bilag I Kommissorium for Kasserer 1. Kassereren har en særskilt forpligtelse til at sætte sig ind i menighedsrådets regnskabsforhold. 2. Kassereren skal over for menighedsrådet kunne redegøre for større afvigelser, mulig finansiering af større projekter, mv. 3. Kassereren skal være menighedsrådets garant for, at alle regnskabsmæssige forhold er i overensstemmelse med gældende regler. 4. Kassereren deltager i udarbejdelsen af årsbudgettet. Kassereren deltager i budgetsamråd. 5. Kassereren forestår løbende budgetopfølgning i samarbejde med administrationschefen. 6. Kassereren er født formand af økonomiudvalget. Bilag J Kommissorium for Økonomiudvalg (MU) 1. I dette udvalg er kassereren født formand. 2. Udvalgets opgave er at bearbejde og formidle nødvendige oplysninger om regler og cirkulærer på det økonomiske område over for MR. at rådgive udvalg og MR vedr. beslutninger, som indebærer økonomi 3. Kassereren og administrationschefen orienterer udvalget løbende om udviklingen i forbrug i årets løb. 4. Administrationschefen er sekretær for udvalget. Bilag K Kommissorium for Sikkerhedsleder 1. Menighedsrådets sikkerhedsleder er normalt kontaktpersonen, jf. bilag H, men behøver ikke at være det. 2. Sikkerhedslederen er formand for sikkerhedsudvalget 3. Sikkerhedslederen er forpligtet til at gennemføre det obligatoriske sikkerhedskursus (lovpligtige uddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere). Denne uddannelse giver bl.a. indsigt i: Arbejdsmiljøvurdering (APV) Sikkerhedsorganisation Opbevaring af kemikalier Arbejdstilsynet Ergonomiske forhold Psykisk arbejdsmiljø 4. Administrationschefen er den daglige sikkerhedsansvarlige. 5. Udvalget består ud over sikkerhedsleder og administrationschef af kirkegårdslederen samt en sikkerhedsrepræsentant fra hver af kirkerne, Stavnsholtkirken og Farum Kirke, samt en fra Farum Kirkegårde. 6. Der afholdes minimum 4 sikkerhedsudvalgsmøder om året. Bilag L Underskriftsberettiget person 14

15 Den underskriftberettigede person bemyndiges af Farum Menighedsråd til sammen med formanden for menighedsrådet at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg, udlejning, forpagtning og andre dispositioner over menighedsrådets faste ejendom, herunder optagelse af lån. Bilag M Vedtægter for Kirkeværge (KV) Der henvises til Kirkeministeriets standardvedtægt for kirkeværge, hvor nedennævnte forhold supplerer standardvedtægten i dennes enkelte paragraffer. 1 Kirkeværgen varetager på menighedsrådets vegne det løbende tilsyn med alle sognets bygninger og faste ejendomme og har derfor en tæt løbende dialog med både kirke- og kirkegårdsudvalget (KU + KGU) samt administrationschefen. Kirkeværgens hovedopgave er at medvirke til, at det ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygningerne og kirkegården og dennes bygninger og kirkegårdsmure. Kirkeværgen tilsikrer og påser, at de nødvendige vedligeholdelsesarbejder gennemføres rettidigt og deltager derfor også i det årlige syn af bygninger og kirkegårde. Kirkeværgen kan komme med forslag til energibesparelser ved sognets ejendomme. 2 Nærværende vedtægt tages op til nyvurdering i KU og KGU hvert år i januar måned med henblik på at foretage evt. rettelser eller tilføjelser, så vedtægten stedse er i overensstemmelse med forholdene. Er kirkeværgen tvivl om udførelsen eller fortolkningen af de arbejdsopgaver, som er anført i denne vedtægt, retter kirkeværgen straks henvendelse til KU eller KGU formanden eller til menighedsrådets formand. 3 Kirkeværgens funktioner udføres i samarbejde med og under tilsyn af KU og KGU Når KU eller KGU ønsker det, er kirkeværgen med rimelig varsel pligtig at deltage i udvalgets møder ved de punkter, hvor kirkeværgen er involveret. Er kirkeværgen forhindret i at give møde, meldes der afbud. Kirkeværgen kontakter KU- eller KGU-formanden, såfremt kirkeværgen ønsker en sag eller et problem sat på dagsordenen på det næste udvalgsmøde. Da KU og KGU sædvanligvis holder møder samtidig med et efterfølgende fællesmøde, er det aftalt, at kirkeværgen normalt først deltager i KU-mødets første halvdel og derefter fortsætter i KGUmødets anden halvdel. Kirkeværgen modtager de to udvalgs dagsordener og efterfølgende referater. 15

16 Kirkeværgen har ret til at deltage i menighedsrådsmøderne. Kirkeværgen er dog pligtig at deltage i de MR-møder, hvor årsregnskabet skal godkendes og i de møder, hvor budgettet skal forelægges, samt i andre MR-møder under behandling af sager, hvor MR finder kirkeværgens tilstedeværelse påkrævet/ønskelig. Kirkeværgen er pligtig at underrette MR, såfremt han ikke finder, at forhold, han har gjort KU eller KGU bekendt med, løses på en for kirkeværgen betryggende måde. 4 Kirkeværgen har under KU ansvar for og det daglige tilsyn med: Farum Kirke og Stavnsholtkirken med tilhørende menighedslokaler og parkeringsanlæg Præstegården, Kålundsvej 33 A Præsteboligen Dybedalsvej 38 Præsteboligen Hvilebækvænge 11 Præsteboligen Bastholmen21 Graverboligen Kålundsvej 35 Hertil løser kirkeværgen opgaver som angivet i 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Medarbejderne ændres til kirketjenerne 5 Efter anden linie tilføjes: Hovedrengøring gælder dog ikke for præsteboliger og graverboligen 6 Når kirkeværgen bliver opmærksom på mangler, påhviler det ham at gøre KU eller KGU opmærksom på problemet ved det efterfølgende udvalgsmøde evt. med forslag til, hvordan manglerne bedst afhjælpes. Såfremt afhjælpningen ikke uden skade kan opsættes, orienteres udvalgsformanden, og kirkeværgen rekvirerer nødvendig håndværkerbistand evt. i samarbejde med kirketjenerne. Kirkeværgen orienterer udvalget om sagsforløbet ved førstkommende udvalgsmøde. I øvrigt må spørgsmål om manglers afhjælpning eller udførelsen af større arbejder og anskaffelser forinden iværksættelse forelægges for KU eller KGU, som i givet fald forelægger det for MR. Kirkeværgen kan beslutte at lade kirketjenerne bestille mindre håndværkerydelser, såfremt en af MR s faste håndværkere udfører arbejdet, og såfremt beløbet kan holdes inden for det godkendte budget. Bilag N Kommissorium for Menighedsrådets bygningssagkyndige 1. Skal deltage i det årlige bygningssyn og repræsentere menighedsrådet i forbindelse med provstesynet hver fjerde år. 16

17 2. Skal bistå menighedsrådet, såfremt man ønsker at handle fast ejendom 3. Skal bistå menighedsrådet, såfremt der opstår større skader på sognets ejendomme eller anlæg. 4. Skal bistå menighedsrådet ved større reparationsarbejder og større, om - og tilbygningsarbejder. 17

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

værd at vide om valg 2012 - For menighedsråd

værd at vide om valg 2012 - For menighedsråd værd at vide om valg 2012 - For menighedsråd Værd at vide om valg 2012 - For menighedsråd Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke ISBN: 978-87-90645-35-9 Udgivet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 611 af 06.06.2007 om menighedsråd 43 1 om Folkekirkens skoletjeneste i Menighedsrådene i Annisse, Blistrup, Esbønderup,

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup (kom kl. 19.40), Povl Koch, Inger Toft,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Menighedsrådsmøde SOLRØD MENIGHEDSRÅD. Dato: 20. november 1996 Blad no. 1. Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed

Menighedsrådsmøde SOLRØD MENIGHEDSRÅD. Dato: 20. november 1996 Blad no. 1. Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed SOLRØD MENIGHEDSRÅD Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed til konstituerende møde onsdag den 20. november 1996 kl. 19.00 i Solrød Strandkirke. Dagsorden: Menighedsrådsmøde Dato: 20. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere