Forretningsorden for Farum Menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Farum Menighedsråd"

Transkript

1 Forretningsorden for Farum Menighedsråd Nærværende forretningsorden er gældende indtil ny forretningsorden vedtages. Menighedsrådet består af 15 valgte medlemmer og sognets 4 præster. 1 Administrationschefen er sekretær for menighedsrådet og deltager derfor i MR-møderne. Medarbejderrepræsentanten, kirkegårdslederen, sognemedhjælperen og kirkeværgen har ret til at deltage i menighedsrådsmøder, dog uden stemmeret. Første gang efter et valg indkaldes menighedsrådet af den først valgte til et konstituerende møde, der holdes inden 1. søndag i advent. Den først valgte leder mødet indtil formanden er valgt, hvorefter formanden leder resten af mødet. 2 På menighedsrådets konstituerende møde afgiver de nyvalgte medlemmer en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisklutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Erklæringen skal kun afgives af medlemmer, der første gang indvælges i et menighedsråd. Herefter konstituerer rådet sig med: Formand og næstformand - for 1 år ad gangen. Formand og næstformand vælges af menighedsrådets valgte medlemmer ved skriftlig afstemning. Et medlem af menighedsrådet er pligtigt at modtage valg til formand eller næstformand. Et medlem er dog kun pligtigt at være formand i 4 år. I tilfælde af formandens fravær træder næstformanden ind i alle formandens opgaver/ansvar, som beskrevet i forretningsordenen Nedennævnte valg kan helt eller delvist udskydes til et snarligt efterfølgende møde. De nedennævnte valg til enkeltposter har virkning for 1 år ad gangen, medens valg af medlemmer til nedennævnte udvalg har virkning for hele menighedsrådets funktionsperiode (4 år). Alle menighedsrådets medlemmer kan deltage i afstemningen. 1

2 Ved valg af medlemmer til nedennævnte udvalg, skal forholdstalsvalgmetoden anvendes, når blot et medlem kræver det.. A. Aktivitetsudvalg (AU) på op til 7 medlemmer. B. Informationsudvalg (IU) på indtil 4 medlemmer. C. Kirkeudvalg (KU) på 5 medlemmer. D. Kirkegårdsudvalg (KGU) på 5 medlemmer. E. Valgbestyrelse på 3 medlemmer. Valgbestyrelsens formand vælges af menighedsrådet. F. Kontaktperson G. Kasserer, dvs. det budgetansvarlige MR-medlem. Formanden kan ikke vælges. H. Økonomiudvalg. Udvalget sammensættes af formanden, næstformanden, kassereren og kontaktpersonen samt af en af de 4 præster, som disse vælger iblandt sig. I. Sikkerhedsleder, som er formand for sikkerhedsudvalget. J. Underskriftsberettiget person. K. Kirkeværge. Der kan vælges en person uden for menighedsrådets kreds. Formanden kan ikke vælges. L. Menighedsrådets bygningssagkyndige. Der kan vælges en person uden for menighedsrådets kreds. Kirkeværgen kan ikke vælges. M. 2 medlemmer udpeges til bestyrelsen i Basarforeningen. N. MR indstiller en person til valg til Ballerup-Furesø Provstiudvalg. Denne kan være såvel et lægt medlem af Farum Menighedsråd som en person, der er valgbar til Farum Menighedsråd. O. MR indstiller et medlem til Stiftsudvalget For Økonomi/Helsingør Stiftsråd, Denne kan være såvel et lægt medlem af Farum Menighedsråd som en person, der er valgbar til Farum Menighedsråd. Den indstillede person er på valg til Stiftsudvalget For Økonomi/Helsingør Stiftsråd. (Valget sker ved samme møde som valg til provstiudvalg.) P. Menighedsrådet kan på et hvilket som helst tidspunkt i valgperioden vælge at nedsætte et eller flere ad hoc-udvalg med et særligt ansvarsområde og for en afgrænset periode eller for resten af valgperioden. 2

3 I efterfølgende bilag til forretningsordenen findes vedtægter og beskrivelser for det enkelte udvalgs arbejdsområder og kompetence fastsat af menighedsrådet. Dette supplerer ovennævnte generelle bestemmelser om udvalgene. Hvis en valgt person til en af enkeltmandsposterne, som nævnt under F, G, J, K, L og N udtræder af menighedsrådet, foretages nyt valg til den ledige enkeltmandspost ved førstkommende menighedsrådsmøde. Ved førstkommende faste gudstjeneste efter det konstituerende møde bekendtgøres fra prædikestolen, hvem der er valgt til medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt til menighedsrådets formand. 3 Alle udvalg konstituerer sig selv med formand og næstformand ved første møde i det enkelte udvalg, og udvalget meddeler resultatet på det efterfølgende menighedsrådsmøde. Alle beslutninger i udvalgene træffes som alm. flertalsbeslutninger mellem de valgte medlemmer. Såfremt et punkt ikke kan samle flertal, kan ethvert udvalgsmedlem bringe punktet op på det førstkommende MRmøde. For de udvalg, som er nævnt under A, B, C, D, E, F og L gælder det, at præster og menighedsrådsformanden efter eget ønske er velkommen til at deltage i alle udvalgsmøder, ligesom de enkelte udvalg er velkomne til at indkalde præster og/eller menighedsrådsformanden til at deltage i et bestemt møde eller være med til drøftelse af et enkelt punkt på et udvalgsmøde. Udvalgsmøder aftales i øvrigt efter behov. Udvalgsformanden er mødeindkalder og mødeleder Alle udvalg er ansvarlige for forud for udvalgsmødet at udsende dagsorden til hele menighedsrådet og efter udvalgsmødet at udsende mødereferat som beslutningsreferat til hele menighedsrådet. Såfremt et udvalg ønsker at et behandlet punkt skal tages op i menighedsrådet, skal udvalget til Formanden sende en begrundet indstilling med alle relevante oplysninger, evt. med bilag. Indstillingen kan være en del af beslutningsreferatet. Ethvert af de udvalg, som er nævnt under A, B, C og D kan beslutte at selvsupplere sig med interesserede personer uden for menighedsrådets kreds til at deltage i udvalgsmødernes åbne punkter, dog uden stemmeret. 3

4 Der afholdes sædvanligvis et månedligt ordinært menighedsrådsmøde (MR-møde) på en onsdag i tidsrummet fra kl til 21.45, hvorefter referatet udskrives og underskrives af de tilstedeværende MR-medlemmer, således at mødet kan afsluttes senest kl Mødet kan ikke forlænges, og mangler punkter at blive behandlet, aftales et ekstraordinært møde, med mindre behandling af punktet kan udskydes til næste ordinære MR-møde. 4 Mødeplan for MR-møder, og evt. øvrige udvalgsmøder aftales efter indstilling fra formanden for ½ år ad gangen. Hvert år i november måned før første søndag i advent skal der afholdes et MR-møde, hvor menighedsrådet på ny konstituerer sig med formand og næstformand og vælger kontaktperson, kasserer, kirkeværge, underskriftbemyndiget person og menighedsrådets bygningssagkyndige alle for en ny et års periode. Samtidig kan menighedsrådet efter indstilling beslutte at omstrukturere udvalgenes sammensætning og ændre udvalgenes opgaver og kompetence. Hvert år i marts måned skal menighedsrådet gennemgå sidste års afsluttede årsregnskab for kirkekasse og kirkegårdskasse og fremsende det til provstiudvalg i godkendt og underskrevet stand senest 1. april. Hvert år inden 15. juni indsendes det foreløbige budget og hvert år inden 15. november indsendes det endelige budget. Hvert år skal der aftales dato for syn af alle menighedsrådets faste ejendomme. Hvert fjerde år er det dog provsten eller provstens bygningssagkyndige, der leder synet. Ekstraordinært MR-møde skal indkaldes og afholdes, når menighedsrådets formand, en sognepræst eller mindst 1/3 af MR-medlemmerne ønsker det. Disse møder indkaldes også af formanden med en dagsorden. Er et MR-medlem forhindret i at deltage i et MR-møde, er det forpligtiget til at melde afbud til kirkekontoret inden mødet afholdes. Stedfortræderen skal indkaldes, hvis et medlem er forhindret til: Det konstituerende møde. Det møde, hvor den endelige behandling af det årlige budget og årlige regnskab finder sted. Det årlige møde, hvor valg af formand og næstformand m.v. finder sted. Det møde, hvor der foretages bindende afstemning i forbindelse med præsteansættelse. Det møde, hvor der foretages valg af medlemmer til provstiudvalg eller medlemmer til stiftsudvalg/stiftsråd. I beslutningsprotokollen for hvert møde skal det tydeligt fremgå, hvilke medlemmer, der ikke har været til stede. 4

5 Forslag fra MR-medlemmer eller indstilling fra de enkelte udvalg, evt. med beskrivelse og bilag, som ønskes behandlet på MR-mødet, skal være formanden eller administrationschefen skriftligt i hænde senest på onsdagen før det ordinære MR-møde. En uge før MR-mødet forbereder og planlægger formanden i samarbejde med næstformanden og administrationschefen dagsordenen for det kommende MR-møde. Formanden kan beslutte at udskyde sager, som ikke er tilstrækkeligt belyst, til det næstfølgende MR-møde. 5 Uopsættelige sager, som ikke kan nå at blive behandlet på førstkommende MR-møde, og sager af rutinemæssig karakter kan ekspederes af formanden på menighedsrådets vegne. Sådanne sager skal altid ved førstkommende MR-møde meddeles menighedsrådet til efterretning. Fredagen før det ordinære MR-møde udsendes indkaldelse og dagsorden for det kommende MRmøde med de relevante bilag til alle MR-medlemmer, medarbejderrepræsentanten, kirkeværgen og personalet. Menighedsrådets beslutninger træffes ved møder. MR-formanden og i dennes fravær næstformanden leder MR-mødet. 6 Sager og bilag til de enkelte dagsordenspunkter, som ikke er udsendt sammen med dagsordenen, kan ikke behandles på mødet medmindre et enigt menighedsråd beslutter, at behandlingen ikke kan udsættes. Hvis flere begærer ordet på en gang, bestemmer formanden eller den af formanden udpegede ordstyrer, i hvilken orden de får ordet. Alle MR-møder skal indeholde punktet Nyt fra udvalgene, og her kan ethvert MR-medlem begære et punkt taget op til debat, som har været behandlet på et udvalgsmøde, som har været afholdt i perioden fra forrige menighedsrådsmøde og indtil pågældende menighedsrådsmøde. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afstemninger sker således, at det klart fremgår af protokollen, hvorledes det enkelte medlem stemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved valg til enkeltmandsposter anvendes bundet flertalsvalg. Medlemmerne kan kun deltage i MR-afstemninger ved personligt fremmøde. 5

6 Ændringsforslag til et forslag kan i almindelighed fremsættes i enhver sag, så længe formanden ikke har afsluttet forhandlingerne for at skride til afstemning. Hvis mindst halvdelen af medlemmerne kræver det, skal afgørelsen af en sag, bortset fra valg af formand og næstformand, udsættes til det efterfølgende møde, hvor afgørelsen træffes. Ved stemmelighed er afstemningspunktet bortfaldet. I tilfælde af stemmelighed ved valg af formand, næstformand og andre enkeltmandsposter foretages ny afstemning og ved ny stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 7 Menighedsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har sådanne interesser i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i menighedsrådets forhandling og afstemning om sagen og derfor skal forlade mødelokalet under behandlingen. Det pågældende medlem er dog ikke udelukket fra at deltage i forhandling og afstemning om sin inhabilitet. Beslutningen kan indbringes for biskoppen. Et medlem skal underrette menighedsrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. I sager, der vedrører et medlems personlige forhold, skal vedkommende have adgang til at udtale sig, hvorefter medlemmet forlader mødelokalet under den efterfølgende forhandling og evt. afstemning. Herefter kan medlemmet vende tilbage til mødesalen og blive orienteret om beslutningen. Præster deltager ikke i forhandlingen og afstemning i sager, der vedrører andre præsters tjenesteboliger eller tjenesteforhold og forlader mødet. Den præst, hvis tjenestebolig eller tjenesteforhold er til behandling, forlader mødet efter at have fremlagt sine synspunkter. Herefter behandler menighedsrådet sagen. Medarbejderrepræsentanten kan ikke deltage i forhandling og afstemning i sager om ansættelse af kirkefunktionærer eller i andre personalesager. Menighedsrådsmøder er offentlige og annonceres i god tid i den lokale presse, og dagsorden fremsendes til provstiet, Rådhusbutikken, biblioteket i Farum og opsættes på opslagstavlen i sognets 2 kirker/menighedslokaler, ligesom dagsordenen lægges på sognets hjemmeside. Alle møder indledes med mulighed for spørgsmål fra eventuelle tilhørere ved MR-mødet. Formanden besvarer evt. spørgsmål; men en egentlig behandling af spørgsmålet eller et stillet forslag kan tidligst tages op ved næstfølgende menighedsrådsmøde. Menighedsrådet kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed. 8 6

7 Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis det bestemmes af menighedsrådet eller formanden. Menighedsrådet kan tillade personer, der er ansat af menighedsrådet, at overvære behandlingen af sager for lukkede døre. Menighedsrådet kan tillade andre personer til at overvære en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning. Indstillingsmøder og møder med biskoppen/provsten i anledning af præstevalg behandles for lukkede døre. Bilag 1 angiver detaljer og eksempler om åbne/lukkede døre samt tavshedspligt udarbejdet som vejledning af Landsforeningen af Menighedsråd. Farum Menighedsråd følger denne vejledning. 9 Menighedsrådets beslutninger føres til referat under mødet med angivelse af, hvorledes det enkelte medlem har stemt. Alle punkter nummereres fortløbende, og formanden bestemmer, om der skal sker oplæsning efter hvert punkts behandling eller efter et passende antal behandlede punkter. Ethvert medlem har ret til at få sit særstandpunkt kort tilført beslutningsprotokollen umiddelbart efter punktets færdigbehandling. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan medlemmet kræve, at denne myndighed samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit særstandpunkt. Udskrift af protokollen underskrives afslutning af samtlige tilstedeværende medlemmer umiddelbart efter mødets afslutning. Referatet sendes efterfølgende til alle rådets medlemmer samt til medarbejderrepræsentanten, sognemedhjælperen, kirkeværgen og personalet. Referatet sendes også til provstiet, pressen, Rådhusbutikken, biblioteket i Farum og opsættes på opslagstavle i sognets 2 kirker/menighedslokaler, ligesom referatet lægges på sognets hjemmeside. Formanden/administrationschefen sørger for at menighedsrådets beslutninger bliver udført. 10 Menighedsrådet kan på hvilket som helst tidspunkt i rådets funktionsperiode beslutte at ændre sin forretningsorden. Er der uenighed i menighedsrådet om forretningsgangen, afgøres spørgsmålet af biskoppen. Ovennævnte forretningsorden med bilag er godkendt på menighedsrådsmødet 29. oktober Pia Elmtoft-Riedel 7

8 Ovennævnte forretningsorden med bilag er godkendt på menighedsrådsmøde 29. maj 2009 i overensstemmelse med forslag om ændring af 2. Pia Elmtoft-Riedel Ovennævnte forretningsorden er ændret som konsekvens af beslutninger på menighedsrådsmøder 28. januar 2009 (nedsættelse af økonomiudvalg) og 28. august (nedlæggelse medarbejderudvalg), begge dele ændringer af 2. Pia Elmtoft-Riedel 8

9 Bilag til forretningsorden for Farum Menighedsråd Bilag A Detaljer og eksempler på åbne/lukkede døre samt tavshedspligt fremgår af denne vejledning fra Landsforeningen af Menighedsråd: Åbne/lukkede døre Efter menighedslovens 23, stk. 1, 1. pkt., er menighedsrådets møder offentlige, dvs. at offentligheden skal have mulighed for at overvære menighedsrådets forhandlinger og afstemninger. Tilhørerne skal forholde sig i ro under mødet, og der er ikke mulighed for at give dem adgang til at stille spørgsmål til forhandlingerne eller deltage i debatten. Menighedsrådet kan dog give ansatte eller andre særligt tilkaldte adgang til at udtale sig under menighedsrådsmøderne. Samme regel gælder for emner, der behandles for lukkede døre. Menighedsrådet kan fastsætte et ordensreglement for tilhørere, hvor det bl.a. kan forbydes at tilhørerne anvender båndoptagere og andet elektronisk udstyr. Af menighedslovens 23, stk.1,2. pkt. fremgår det, at menighedsrådet kan beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal også forhandles for lukkede døre, hvis det vedtages af menighedsrådet eller formanden. Bestemmelserne i 23 om adgang til at lukke dørene, når en sag skal behandles, giver ikke almindelig adgang til at udelukke offentligheden fra at overvære rådets møder. Eksempelvis kan en dørlukning ikke begrundes med, at den er nødvendig for at opnå en debat, hvis der ikke er tale om en sag, hvori der indgår eller forventes at indgå en omtale af fortrolige forhold. Det kan heller ikke generelt bestemmes, at visse sagstyper behandles for lukkede døre, eller at en del af mødet som fast ordning holdes for lukkede døre. Som eksempler på sager, der ofte skal behandles for lukkede døre, kan nævnes sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold, sager om køb og salg af fast ejendom og sager om overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Hvor det er foreskrevet i lovgivningen eller følger af sagens karakter, er menighedsrådet forpligtet til at behandle sagen for lukkede døre. En beslutning om at lukke dørene er ikke uden videre ensbetydende med, at mødedeltagerne får tavshedspligt med hensyn til det, der passerer på møderne. Beslutninger truffet for lukkede døre skal indføres i menighedsrådets beslutningsprotokol, jf. afsnit Indeholder disse beslutninger oplysninger, der ifølge lovgivningen er undergivet tavshedspligt jf. afsnit 2.13 skal disse udelades i forbindelse med protokollens offentliggørelse. 9

10 Det er kun menighedsrådsmøder og ikke udvalgsmøder, der er offentlige. Hverken menighedsrådet eller udvalget kan beslutte, at offentligheden skal have adgang til at overvære udvalgsmøder. Efter 12, stk. 2, kan menighedsrådet tillade, at personer, der er ansat af menighedsrådet, også overværer behandlingen af sager for lukkede døre. Menighedsrådet kan til enhver tid beslutte, at en sekretær, der ikke er medlem af rådet, skal forlade mødelokalet under forhandlinger og afstemninger i konkrete sager. Menighedsrådet kan ligeledes tillade, at andre personer eksempelvis menighedsrådets bygningskyndige eller en advokat overværer en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning. Menighedsrådet kan pålægge disse personer en tavshedspligt, jf. forvaltningslovens 27, stk.3. Bilag B Supplerende vedtægt vedr. tilrettelæggelse af menighedsrådsmøder 1 Formanden kan indkalde øvrige udvalgsformænd og/eller enkeltpersoner i eller uden for menighedsrådet med særlige opgaver, hvis det skønnes relevant for at forberede menighedsrådsmødet. 2 Formanden kan forlange enhver sag forelagt til behandling, før den forelægges menighedsrådet 3 Formanden kan beslutte at udskyde sager, som ikke er tilstrækkeligt belyst til det næstfølgende MRmøde. 4 Formanden, næstformanden og administrationschefen forbereder og planlægger dagsordenen for det kommende MR-møde en uge i forvejen. 5 Ethvert medlem af menighedsrådet kan indbringe sager til behandling på menighedsrådets dagsorden ved at sende sagen til formanden. 6 Uopsættelige sager, som ikke kan nå at blive behandlet på førstkommende MR-møde og sager af rutinemæssig karakter, kan ekspederes af formanden på menighedsrådets vegne. Sådanne sager skal altid meddeles menighedsrådet til efterretning ved førstkommende MR-møde. 10

11 Bilag C Kommissorium for Aktivitetsudvalg (AU) 1. Tage initiativ til igangsættelse og gennemførelse af aktiviteter og møder i Farum Sogn. 2. Føre regnskab i forbindelse med aktiviteterne. 3. Være ansvarlig for at aktivitetsbudgettet overholdes. 4. Fremkomme med forslag til budgetlægning for udvalgets aktiviteter. 5. Forestå lokaleudlån ud fra de gældende regler. 6. Fremkomme med revision af retningslinier for lokaleudlån, når der skønnes behov herfor. Bilag D Kommissorium for Informationsudvalg (IU) 1. Formidle relevante informationer om sognets kirkelige arbejde, tjenester, arrangementer og øvrige aktiviteter, så det er tilgængeligt for sognet og øvrige brugere i såvel trykt som elektronisk form. Dette sker i et tæt samarbejde med aktivitetsudvalget. 2. Redigere Kirkenyt i Farum Avis og evt. formidle information i andre relevante medier. 3. Redigere og udsende elektronisk nyhedsbrev. 4. Redigere og løbende opdatere Det sker i Farum Sogn 5. Redigere og løbende opdatere mappen Velkommen til Farum Sogn 6. Medvirke ved opdatering af Farum Sogns hjemmeside. 7. Forestå udarbejdelse af eller genoptrykning af brochure om sognets to kirker og sognegårde. 8. Være ansvarlig for overholdelse af budgettet for de aktiviteter, der hører ind under IU. 9. Fremkomme med forslag til budgetlægning for udvalgets aktiviteter. Bilag E Kommissorium for Kirkeudvalg (KU) 1. Føre tilsyn med den daglige drift og vedligeholdelse af sognets kirker, sognegårde, de 4 præsteboliger samt graverboligen. 2. Holde menighedsrådet orienteret om alle væsentlige forhold om sognets kirker, de 4 præsteboliger og graverboligen og fremkomme med forslag til nye tiltag. 3. Forestå bygningssyn. 4. Medvirke til fremskaffelse af undervisningsudstyr 5. Være ansvarlig for at budgettet overholdes for de aktiviteter, som KU er ansvarlig for. 6. Fremkomme med forslag til budgetlægning for udvalgets aktiviteter for det følgende år. 7. Administrationschefen er sekretær i udvalget. Bilag F Kommissorium for Kirkegårdsudvalg (KGU) 1. Føre tilsyn med den daglige drift og vedligeholdelse af sognets kirkegårde, kapel, redskabshus, værkstedsbygning, materielplads og materiel bygning, kirkegårdsmurene og præstegårdsjorderne. 2. Holde menighedsrådet orienteret om alle væsentlige forhold om kirkegårdens drift, præstegårdsjorderne og kirkegårdens ejendomme og bygningsværker herunder fremkomme med forslag til nye tiltag 11

12 3. Forestå syn af KGU bygninger og anlæg. 4. Forestå de af menighedsrådets vedtagne vedligeholdelses arbejder ved præsternes haver. 5. Være ansvarlig for at kirkegårdsbudgettet overholdes. 6. Fremkomme med forslag til budgetlægning for kirkegårdens aktiviteter for det følgende år 7. Kirkegårdslederen er sekretær i udvalget. Bilag G Opgaver for valgbestyrelse Valgbestyrelsens opgave er at forberede og lede menighedsrådsvalget, hvad enten der er tale om aftalevalg eller afstemningsvalg, og sikre at alle regler i cirkulære om valgets gennemførelse overholdes, herunder: 1. Sørge for at referat af alle valgbestyrelsens beslutninger arkiveres i menighedsrådets arkiv som dokumentation i tilfælde af eventuelle klager over valgets gennemførelse. 2. Indkalde til og gennemføre det lovpligtige informationsmøde rettidigt med det lovpligtige indhold. 3. Sikre at regler for opstilling af kandidater og indgivelse af kandidatliste offentliggøres i pressen rettidigt og bekendtgøres ved gudstjenester i de to kirker. 4. Udpege to personer til at modtage kandidatlister inden for det afsatte tidsrum. Hvis der kun bliver afleveret en kandidatliste med max. 15 kandidater foruden evt. suppleanter, skal det bekendtgøres, at afstemningen aflyses. 5. Undersøge om kandidater og stillere opfylder kravene. Hvis der er fejl og mangler, skal disse om muligt udbedres inden fristens udløb. Herefter indrapporteres listerne til de kirkelige myndigheder. 6. Sende bekendtgørelse til pressen om lister og kandidatnavne med oplysning om opstillingsrækkefølge og evt. listeforbund. 7. I samarbejde med Furesø Kommune arrangere det praktiske ved valgets afholdelse med valglister, valgkort, afgivelse af brevstemmer i samarbejde med Folkeregistret og sørge for de nødvendige og korrekt udformede stemmesedler. 8. På valgdagen sørge for, at valghandlingen foregår efter reglerne og ved valghandlingens slutning optælle afgivne stemmer og afgøre evt. ugyldige stemmer. Efterfølgende fordele mandaterne mellem listerne og identificere de valgte kandidater og indskrive det endelige valgresultat i menighedsrådets beslutningsprotokol samt sende resultatet til Helsingør Stiftsadministration. 9. Underrette kandidaterne om valgresultatet med angivelse af hvem, der er først valgt medlem, som skal indkalde til konstituerende møde inden første søndag i advent. 12

13 Bilag H Kontaktperson 1. Der henvises til kirkeministeriets vejledning for kontaktpersonens arbejdsområder 2. I henhold til dispensation fra Kirkeministeriet overtager administrationschefen en række af kontaktpersonens funktioner; der henvises til administrationschefens stillingsbeskrivelse om dennes arbejdsopgaver. 3. Kontaktpersonens ansvarsområde afhænger af ovennævnte aftale. 4. Kontaktpersonen er sædvanligvis også menighedsrådets sikkerhedsleder. Se bilag K 5. Kontaktpersonen er født medlem af medarbejderudvalget. 13

14 Bilag I Kommissorium for Kasserer 1. Kassereren har en særskilt forpligtelse til at sætte sig ind i menighedsrådets regnskabsforhold. 2. Kassereren skal over for menighedsrådet kunne redegøre for større afvigelser, mulig finansiering af større projekter, mv. 3. Kassereren skal være menighedsrådets garant for, at alle regnskabsmæssige forhold er i overensstemmelse med gældende regler. 4. Kassereren deltager i udarbejdelsen af årsbudgettet. Kassereren deltager i budgetsamråd. 5. Kassereren forestår løbende budgetopfølgning i samarbejde med administrationschefen. 6. Kassereren er født formand af økonomiudvalget. Bilag J Kommissorium for Økonomiudvalg (MU) 1. I dette udvalg er kassereren født formand. 2. Udvalgets opgave er at bearbejde og formidle nødvendige oplysninger om regler og cirkulærer på det økonomiske område over for MR. at rådgive udvalg og MR vedr. beslutninger, som indebærer økonomi 3. Kassereren og administrationschefen orienterer udvalget løbende om udviklingen i forbrug i årets løb. 4. Administrationschefen er sekretær for udvalget. Bilag K Kommissorium for Sikkerhedsleder 1. Menighedsrådets sikkerhedsleder er normalt kontaktpersonen, jf. bilag H, men behøver ikke at være det. 2. Sikkerhedslederen er formand for sikkerhedsudvalget 3. Sikkerhedslederen er forpligtet til at gennemføre det obligatoriske sikkerhedskursus (lovpligtige uddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere). Denne uddannelse giver bl.a. indsigt i: Arbejdsmiljøvurdering (APV) Sikkerhedsorganisation Opbevaring af kemikalier Arbejdstilsynet Ergonomiske forhold Psykisk arbejdsmiljø 4. Administrationschefen er den daglige sikkerhedsansvarlige. 5. Udvalget består ud over sikkerhedsleder og administrationschef af kirkegårdslederen samt en sikkerhedsrepræsentant fra hver af kirkerne, Stavnsholtkirken og Farum Kirke, samt en fra Farum Kirkegårde. 6. Der afholdes minimum 4 sikkerhedsudvalgsmøder om året. Bilag L Underskriftsberettiget person 14

15 Den underskriftberettigede person bemyndiges af Farum Menighedsråd til sammen med formanden for menighedsrådet at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg, udlejning, forpagtning og andre dispositioner over menighedsrådets faste ejendom, herunder optagelse af lån. Bilag M Vedtægter for Kirkeværge (KV) Der henvises til Kirkeministeriets standardvedtægt for kirkeværge, hvor nedennævnte forhold supplerer standardvedtægten i dennes enkelte paragraffer. 1 Kirkeværgen varetager på menighedsrådets vegne det løbende tilsyn med alle sognets bygninger og faste ejendomme og har derfor en tæt løbende dialog med både kirke- og kirkegårdsudvalget (KU + KGU) samt administrationschefen. Kirkeværgens hovedopgave er at medvirke til, at det ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygningerne og kirkegården og dennes bygninger og kirkegårdsmure. Kirkeværgen tilsikrer og påser, at de nødvendige vedligeholdelsesarbejder gennemføres rettidigt og deltager derfor også i det årlige syn af bygninger og kirkegårde. Kirkeværgen kan komme med forslag til energibesparelser ved sognets ejendomme. 2 Nærværende vedtægt tages op til nyvurdering i KU og KGU hvert år i januar måned med henblik på at foretage evt. rettelser eller tilføjelser, så vedtægten stedse er i overensstemmelse med forholdene. Er kirkeværgen tvivl om udførelsen eller fortolkningen af de arbejdsopgaver, som er anført i denne vedtægt, retter kirkeværgen straks henvendelse til KU eller KGU formanden eller til menighedsrådets formand. 3 Kirkeværgens funktioner udføres i samarbejde med og under tilsyn af KU og KGU Når KU eller KGU ønsker det, er kirkeværgen med rimelig varsel pligtig at deltage i udvalgets møder ved de punkter, hvor kirkeværgen er involveret. Er kirkeværgen forhindret i at give møde, meldes der afbud. Kirkeværgen kontakter KU- eller KGU-formanden, såfremt kirkeværgen ønsker en sag eller et problem sat på dagsordenen på det næste udvalgsmøde. Da KU og KGU sædvanligvis holder møder samtidig med et efterfølgende fællesmøde, er det aftalt, at kirkeværgen normalt først deltager i KU-mødets første halvdel og derefter fortsætter i KGUmødets anden halvdel. Kirkeværgen modtager de to udvalgs dagsordener og efterfølgende referater. 15

16 Kirkeværgen har ret til at deltage i menighedsrådsmøderne. Kirkeværgen er dog pligtig at deltage i de MR-møder, hvor årsregnskabet skal godkendes og i de møder, hvor budgettet skal forelægges, samt i andre MR-møder under behandling af sager, hvor MR finder kirkeværgens tilstedeværelse påkrævet/ønskelig. Kirkeværgen er pligtig at underrette MR, såfremt han ikke finder, at forhold, han har gjort KU eller KGU bekendt med, løses på en for kirkeværgen betryggende måde. 4 Kirkeværgen har under KU ansvar for og det daglige tilsyn med: Farum Kirke og Stavnsholtkirken med tilhørende menighedslokaler og parkeringsanlæg Præstegården, Kålundsvej 33 A Præsteboligen Dybedalsvej 38 Præsteboligen Hvilebækvænge 11 Præsteboligen Bastholmen21 Graverboligen Kålundsvej 35 Hertil løser kirkeværgen opgaver som angivet i 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Medarbejderne ændres til kirketjenerne 5 Efter anden linie tilføjes: Hovedrengøring gælder dog ikke for præsteboliger og graverboligen 6 Når kirkeværgen bliver opmærksom på mangler, påhviler det ham at gøre KU eller KGU opmærksom på problemet ved det efterfølgende udvalgsmøde evt. med forslag til, hvordan manglerne bedst afhjælpes. Såfremt afhjælpningen ikke uden skade kan opsættes, orienteres udvalgsformanden, og kirkeværgen rekvirerer nødvendig håndværkerbistand evt. i samarbejde med kirketjenerne. Kirkeværgen orienterer udvalget om sagsforløbet ved førstkommende udvalgsmøde. I øvrigt må spørgsmål om manglers afhjælpning eller udførelsen af større arbejder og anskaffelser forinden iværksættelse forelægges for KU eller KGU, som i givet fald forelægger det for MR. Kirkeværgen kan beslutte at lade kirketjenerne bestille mindre håndværkerydelser, såfremt en af MR s faste håndværkere udfører arbejdet, og såfremt beløbet kan holdes inden for det godkendte budget. Bilag N Kommissorium for Menighedsrådets bygningssagkyndige 1. Skal deltage i det årlige bygningssyn og repræsentere menighedsrådet i forbindelse med provstesynet hver fjerde år. 16

17 2. Skal bistå menighedsrådet, såfremt man ønsker at handle fast ejendom 3. Skal bistå menighedsrådet, såfremt der opstår større skader på sognets ejendomme eller anlæg. 4. Skal bistå menighedsrådet ved større reparationsarbejder og større, om - og tilbygningsarbejder. 17

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand FDFs Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET TRAFIKBUNDET Indholdsfortegnelse Side Forbundets navn 5 1 5 Formål. 5 2. 5 Medlemmer. 5 3 5 Indmeldelse. 5 4 5 Udmeldelse. 5 5 5 Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse. 6 6 6 Tillidsposter. 6 7 6 Kontingent

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Afsnit 1 Organisation...3 1.1 Organisatorisk oversigt...3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund...3 1.3 Funktionsbeskrivelse for forbundsformanden...

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere