Forretningsorden for Farum Menighedsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Farum Menighedsråd"

Transkript

1 Forretningsorden for Farum Menighedsråd Nærværende forretningsorden er gældende indtil ny forretningsorden vedtages. Menighedsrådet består af 15 valgte medlemmer og sognets 4 præster. 1 Administrationschefen er sekretær for menighedsrådet og deltager derfor i MR-møderne. Medarbejderrepræsentanten, kirkegårdslederen, sognemedhjælperen og kirkeværgen har ret til at deltage i menighedsrådsmøder, dog uden stemmeret. Første gang efter et valg indkaldes menighedsrådet af den først valgte til et konstituerende møde, der holdes inden 1. søndag i advent. Den først valgte leder mødet indtil formanden er valgt, hvorefter formanden leder resten af mødet. 2 På menighedsrådets konstituerende møde afgiver de nyvalgte medlemmer en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisklutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Erklæringen skal kun afgives af medlemmer, der første gang indvælges i et menighedsråd. Herefter konstituerer rådet sig med: Formand og næstformand - for 1 år ad gangen. Formand og næstformand vælges af menighedsrådets valgte medlemmer ved skriftlig afstemning. Et medlem af menighedsrådet er pligtigt at modtage valg til formand eller næstformand. Et medlem er dog kun pligtigt at være formand i 4 år. I tilfælde af formandens fravær træder næstformanden ind i alle formandens opgaver/ansvar, som beskrevet i forretningsordenen Nedennævnte valg kan helt eller delvist udskydes til et snarligt efterfølgende møde. De nedennævnte valg til enkeltposter har virkning for 1 år ad gangen, medens valg af medlemmer til nedennævnte udvalg har virkning for hele menighedsrådets funktionsperiode (4 år). Alle menighedsrådets medlemmer kan deltage i afstemningen. 1

2 Ved valg af medlemmer til nedennævnte udvalg, skal forholdstalsvalgmetoden anvendes, når blot et medlem kræver det.. A. Aktivitetsudvalg (AU) på op til 7 medlemmer. B. Informationsudvalg (IU) på indtil 4 medlemmer. C. Kirkeudvalg (KU) på 5 medlemmer. D. Kirkegårdsudvalg (KGU) på 5 medlemmer. E. Valgbestyrelse på 3 medlemmer. Valgbestyrelsens formand vælges af menighedsrådet. F. Kontaktperson G. Kasserer, dvs. det budgetansvarlige MR-medlem. Formanden kan ikke vælges. H. Økonomiudvalg. Udvalget sammensættes af formanden, næstformanden, kassereren og kontaktpersonen samt af en af de 4 præster, som disse vælger iblandt sig. I. Sikkerhedsleder, som er formand for sikkerhedsudvalget. J. Underskriftsberettiget person. K. Kirkeværge. Der kan vælges en person uden for menighedsrådets kreds. Formanden kan ikke vælges. L. Menighedsrådets bygningssagkyndige. Der kan vælges en person uden for menighedsrådets kreds. Kirkeværgen kan ikke vælges. M. 2 medlemmer udpeges til bestyrelsen i Basarforeningen. N. MR indstiller en person til valg til Ballerup-Furesø Provstiudvalg. Denne kan være såvel et lægt medlem af Farum Menighedsråd som en person, der er valgbar til Farum Menighedsråd. O. MR indstiller et medlem til Stiftsudvalget For Økonomi/Helsingør Stiftsråd, Denne kan være såvel et lægt medlem af Farum Menighedsråd som en person, der er valgbar til Farum Menighedsråd. Den indstillede person er på valg til Stiftsudvalget For Økonomi/Helsingør Stiftsråd. (Valget sker ved samme møde som valg til provstiudvalg.) P. Menighedsrådet kan på et hvilket som helst tidspunkt i valgperioden vælge at nedsætte et eller flere ad hoc-udvalg med et særligt ansvarsområde og for en afgrænset periode eller for resten af valgperioden. 2

3 I efterfølgende bilag til forretningsordenen findes vedtægter og beskrivelser for det enkelte udvalgs arbejdsområder og kompetence fastsat af menighedsrådet. Dette supplerer ovennævnte generelle bestemmelser om udvalgene. Hvis en valgt person til en af enkeltmandsposterne, som nævnt under F, G, J, K, L og N udtræder af menighedsrådet, foretages nyt valg til den ledige enkeltmandspost ved førstkommende menighedsrådsmøde. Ved førstkommende faste gudstjeneste efter det konstituerende møde bekendtgøres fra prædikestolen, hvem der er valgt til medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt til menighedsrådets formand. 3 Alle udvalg konstituerer sig selv med formand og næstformand ved første møde i det enkelte udvalg, og udvalget meddeler resultatet på det efterfølgende menighedsrådsmøde. Alle beslutninger i udvalgene træffes som alm. flertalsbeslutninger mellem de valgte medlemmer. Såfremt et punkt ikke kan samle flertal, kan ethvert udvalgsmedlem bringe punktet op på det førstkommende MRmøde. For de udvalg, som er nævnt under A, B, C, D, E, F og L gælder det, at præster og menighedsrådsformanden efter eget ønske er velkommen til at deltage i alle udvalgsmøder, ligesom de enkelte udvalg er velkomne til at indkalde præster og/eller menighedsrådsformanden til at deltage i et bestemt møde eller være med til drøftelse af et enkelt punkt på et udvalgsmøde. Udvalgsmøder aftales i øvrigt efter behov. Udvalgsformanden er mødeindkalder og mødeleder Alle udvalg er ansvarlige for forud for udvalgsmødet at udsende dagsorden til hele menighedsrådet og efter udvalgsmødet at udsende mødereferat som beslutningsreferat til hele menighedsrådet. Såfremt et udvalg ønsker at et behandlet punkt skal tages op i menighedsrådet, skal udvalget til Formanden sende en begrundet indstilling med alle relevante oplysninger, evt. med bilag. Indstillingen kan være en del af beslutningsreferatet. Ethvert af de udvalg, som er nævnt under A, B, C og D kan beslutte at selvsupplere sig med interesserede personer uden for menighedsrådets kreds til at deltage i udvalgsmødernes åbne punkter, dog uden stemmeret. 3

4 Der afholdes sædvanligvis et månedligt ordinært menighedsrådsmøde (MR-møde) på en onsdag i tidsrummet fra kl til 21.45, hvorefter referatet udskrives og underskrives af de tilstedeværende MR-medlemmer, således at mødet kan afsluttes senest kl Mødet kan ikke forlænges, og mangler punkter at blive behandlet, aftales et ekstraordinært møde, med mindre behandling af punktet kan udskydes til næste ordinære MR-møde. 4 Mødeplan for MR-møder, og evt. øvrige udvalgsmøder aftales efter indstilling fra formanden for ½ år ad gangen. Hvert år i november måned før første søndag i advent skal der afholdes et MR-møde, hvor menighedsrådet på ny konstituerer sig med formand og næstformand og vælger kontaktperson, kasserer, kirkeværge, underskriftbemyndiget person og menighedsrådets bygningssagkyndige alle for en ny et års periode. Samtidig kan menighedsrådet efter indstilling beslutte at omstrukturere udvalgenes sammensætning og ændre udvalgenes opgaver og kompetence. Hvert år i marts måned skal menighedsrådet gennemgå sidste års afsluttede årsregnskab for kirkekasse og kirkegårdskasse og fremsende det til provstiudvalg i godkendt og underskrevet stand senest 1. april. Hvert år inden 15. juni indsendes det foreløbige budget og hvert år inden 15. november indsendes det endelige budget. Hvert år skal der aftales dato for syn af alle menighedsrådets faste ejendomme. Hvert fjerde år er det dog provsten eller provstens bygningssagkyndige, der leder synet. Ekstraordinært MR-møde skal indkaldes og afholdes, når menighedsrådets formand, en sognepræst eller mindst 1/3 af MR-medlemmerne ønsker det. Disse møder indkaldes også af formanden med en dagsorden. Er et MR-medlem forhindret i at deltage i et MR-møde, er det forpligtiget til at melde afbud til kirkekontoret inden mødet afholdes. Stedfortræderen skal indkaldes, hvis et medlem er forhindret til: Det konstituerende møde. Det møde, hvor den endelige behandling af det årlige budget og årlige regnskab finder sted. Det årlige møde, hvor valg af formand og næstformand m.v. finder sted. Det møde, hvor der foretages bindende afstemning i forbindelse med præsteansættelse. Det møde, hvor der foretages valg af medlemmer til provstiudvalg eller medlemmer til stiftsudvalg/stiftsråd. I beslutningsprotokollen for hvert møde skal det tydeligt fremgå, hvilke medlemmer, der ikke har været til stede. 4

5 Forslag fra MR-medlemmer eller indstilling fra de enkelte udvalg, evt. med beskrivelse og bilag, som ønskes behandlet på MR-mødet, skal være formanden eller administrationschefen skriftligt i hænde senest på onsdagen før det ordinære MR-møde. En uge før MR-mødet forbereder og planlægger formanden i samarbejde med næstformanden og administrationschefen dagsordenen for det kommende MR-møde. Formanden kan beslutte at udskyde sager, som ikke er tilstrækkeligt belyst, til det næstfølgende MR-møde. 5 Uopsættelige sager, som ikke kan nå at blive behandlet på førstkommende MR-møde, og sager af rutinemæssig karakter kan ekspederes af formanden på menighedsrådets vegne. Sådanne sager skal altid ved førstkommende MR-møde meddeles menighedsrådet til efterretning. Fredagen før det ordinære MR-møde udsendes indkaldelse og dagsorden for det kommende MRmøde med de relevante bilag til alle MR-medlemmer, medarbejderrepræsentanten, kirkeværgen og personalet. Menighedsrådets beslutninger træffes ved møder. MR-formanden og i dennes fravær næstformanden leder MR-mødet. 6 Sager og bilag til de enkelte dagsordenspunkter, som ikke er udsendt sammen med dagsordenen, kan ikke behandles på mødet medmindre et enigt menighedsråd beslutter, at behandlingen ikke kan udsættes. Hvis flere begærer ordet på en gang, bestemmer formanden eller den af formanden udpegede ordstyrer, i hvilken orden de får ordet. Alle MR-møder skal indeholde punktet Nyt fra udvalgene, og her kan ethvert MR-medlem begære et punkt taget op til debat, som har været behandlet på et udvalgsmøde, som har været afholdt i perioden fra forrige menighedsrådsmøde og indtil pågældende menighedsrådsmøde. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afstemninger sker således, at det klart fremgår af protokollen, hvorledes det enkelte medlem stemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved valg til enkeltmandsposter anvendes bundet flertalsvalg. Medlemmerne kan kun deltage i MR-afstemninger ved personligt fremmøde. 5

6 Ændringsforslag til et forslag kan i almindelighed fremsættes i enhver sag, så længe formanden ikke har afsluttet forhandlingerne for at skride til afstemning. Hvis mindst halvdelen af medlemmerne kræver det, skal afgørelsen af en sag, bortset fra valg af formand og næstformand, udsættes til det efterfølgende møde, hvor afgørelsen træffes. Ved stemmelighed er afstemningspunktet bortfaldet. I tilfælde af stemmelighed ved valg af formand, næstformand og andre enkeltmandsposter foretages ny afstemning og ved ny stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 7 Menighedsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har sådanne interesser i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i menighedsrådets forhandling og afstemning om sagen og derfor skal forlade mødelokalet under behandlingen. Det pågældende medlem er dog ikke udelukket fra at deltage i forhandling og afstemning om sin inhabilitet. Beslutningen kan indbringes for biskoppen. Et medlem skal underrette menighedsrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. I sager, der vedrører et medlems personlige forhold, skal vedkommende have adgang til at udtale sig, hvorefter medlemmet forlader mødelokalet under den efterfølgende forhandling og evt. afstemning. Herefter kan medlemmet vende tilbage til mødesalen og blive orienteret om beslutningen. Præster deltager ikke i forhandlingen og afstemning i sager, der vedrører andre præsters tjenesteboliger eller tjenesteforhold og forlader mødet. Den præst, hvis tjenestebolig eller tjenesteforhold er til behandling, forlader mødet efter at have fremlagt sine synspunkter. Herefter behandler menighedsrådet sagen. Medarbejderrepræsentanten kan ikke deltage i forhandling og afstemning i sager om ansættelse af kirkefunktionærer eller i andre personalesager. Menighedsrådsmøder er offentlige og annonceres i god tid i den lokale presse, og dagsorden fremsendes til provstiet, Rådhusbutikken, biblioteket i Farum og opsættes på opslagstavlen i sognets 2 kirker/menighedslokaler, ligesom dagsordenen lægges på sognets hjemmeside. Alle møder indledes med mulighed for spørgsmål fra eventuelle tilhørere ved MR-mødet. Formanden besvarer evt. spørgsmål; men en egentlig behandling af spørgsmålet eller et stillet forslag kan tidligst tages op ved næstfølgende menighedsrådsmøde. Menighedsrådet kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed. 8 6

7 Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis det bestemmes af menighedsrådet eller formanden. Menighedsrådet kan tillade personer, der er ansat af menighedsrådet, at overvære behandlingen af sager for lukkede døre. Menighedsrådet kan tillade andre personer til at overvære en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning. Indstillingsmøder og møder med biskoppen/provsten i anledning af præstevalg behandles for lukkede døre. Bilag 1 angiver detaljer og eksempler om åbne/lukkede døre samt tavshedspligt udarbejdet som vejledning af Landsforeningen af Menighedsråd. Farum Menighedsråd følger denne vejledning. 9 Menighedsrådets beslutninger føres til referat under mødet med angivelse af, hvorledes det enkelte medlem har stemt. Alle punkter nummereres fortløbende, og formanden bestemmer, om der skal sker oplæsning efter hvert punkts behandling eller efter et passende antal behandlede punkter. Ethvert medlem har ret til at få sit særstandpunkt kort tilført beslutningsprotokollen umiddelbart efter punktets færdigbehandling. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan medlemmet kræve, at denne myndighed samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit særstandpunkt. Udskrift af protokollen underskrives afslutning af samtlige tilstedeværende medlemmer umiddelbart efter mødets afslutning. Referatet sendes efterfølgende til alle rådets medlemmer samt til medarbejderrepræsentanten, sognemedhjælperen, kirkeværgen og personalet. Referatet sendes også til provstiet, pressen, Rådhusbutikken, biblioteket i Farum og opsættes på opslagstavle i sognets 2 kirker/menighedslokaler, ligesom referatet lægges på sognets hjemmeside. Formanden/administrationschefen sørger for at menighedsrådets beslutninger bliver udført. 10 Menighedsrådet kan på hvilket som helst tidspunkt i rådets funktionsperiode beslutte at ændre sin forretningsorden. Er der uenighed i menighedsrådet om forretningsgangen, afgøres spørgsmålet af biskoppen. Ovennævnte forretningsorden med bilag er godkendt på menighedsrådsmødet 29. oktober Pia Elmtoft-Riedel 7

8 Ovennævnte forretningsorden med bilag er godkendt på menighedsrådsmøde 29. maj 2009 i overensstemmelse med forslag om ændring af 2. Pia Elmtoft-Riedel Ovennævnte forretningsorden er ændret som konsekvens af beslutninger på menighedsrådsmøder 28. januar 2009 (nedsættelse af økonomiudvalg) og 28. august (nedlæggelse medarbejderudvalg), begge dele ændringer af 2. Pia Elmtoft-Riedel 8

9 Bilag til forretningsorden for Farum Menighedsråd Bilag A Detaljer og eksempler på åbne/lukkede døre samt tavshedspligt fremgår af denne vejledning fra Landsforeningen af Menighedsråd: Åbne/lukkede døre Efter menighedslovens 23, stk. 1, 1. pkt., er menighedsrådets møder offentlige, dvs. at offentligheden skal have mulighed for at overvære menighedsrådets forhandlinger og afstemninger. Tilhørerne skal forholde sig i ro under mødet, og der er ikke mulighed for at give dem adgang til at stille spørgsmål til forhandlingerne eller deltage i debatten. Menighedsrådet kan dog give ansatte eller andre særligt tilkaldte adgang til at udtale sig under menighedsrådsmøderne. Samme regel gælder for emner, der behandles for lukkede døre. Menighedsrådet kan fastsætte et ordensreglement for tilhørere, hvor det bl.a. kan forbydes at tilhørerne anvender båndoptagere og andet elektronisk udstyr. Af menighedslovens 23, stk.1,2. pkt. fremgår det, at menighedsrådet kan beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal også forhandles for lukkede døre, hvis det vedtages af menighedsrådet eller formanden. Bestemmelserne i 23 om adgang til at lukke dørene, når en sag skal behandles, giver ikke almindelig adgang til at udelukke offentligheden fra at overvære rådets møder. Eksempelvis kan en dørlukning ikke begrundes med, at den er nødvendig for at opnå en debat, hvis der ikke er tale om en sag, hvori der indgår eller forventes at indgå en omtale af fortrolige forhold. Det kan heller ikke generelt bestemmes, at visse sagstyper behandles for lukkede døre, eller at en del af mødet som fast ordning holdes for lukkede døre. Som eksempler på sager, der ofte skal behandles for lukkede døre, kan nævnes sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold, sager om køb og salg af fast ejendom og sager om overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Hvor det er foreskrevet i lovgivningen eller følger af sagens karakter, er menighedsrådet forpligtet til at behandle sagen for lukkede døre. En beslutning om at lukke dørene er ikke uden videre ensbetydende med, at mødedeltagerne får tavshedspligt med hensyn til det, der passerer på møderne. Beslutninger truffet for lukkede døre skal indføres i menighedsrådets beslutningsprotokol, jf. afsnit Indeholder disse beslutninger oplysninger, der ifølge lovgivningen er undergivet tavshedspligt jf. afsnit 2.13 skal disse udelades i forbindelse med protokollens offentliggørelse. 9

10 Det er kun menighedsrådsmøder og ikke udvalgsmøder, der er offentlige. Hverken menighedsrådet eller udvalget kan beslutte, at offentligheden skal have adgang til at overvære udvalgsmøder. Efter 12, stk. 2, kan menighedsrådet tillade, at personer, der er ansat af menighedsrådet, også overværer behandlingen af sager for lukkede døre. Menighedsrådet kan til enhver tid beslutte, at en sekretær, der ikke er medlem af rådet, skal forlade mødelokalet under forhandlinger og afstemninger i konkrete sager. Menighedsrådet kan ligeledes tillade, at andre personer eksempelvis menighedsrådets bygningskyndige eller en advokat overværer en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning. Menighedsrådet kan pålægge disse personer en tavshedspligt, jf. forvaltningslovens 27, stk.3. Bilag B Supplerende vedtægt vedr. tilrettelæggelse af menighedsrådsmøder 1 Formanden kan indkalde øvrige udvalgsformænd og/eller enkeltpersoner i eller uden for menighedsrådet med særlige opgaver, hvis det skønnes relevant for at forberede menighedsrådsmødet. 2 Formanden kan forlange enhver sag forelagt til behandling, før den forelægges menighedsrådet 3 Formanden kan beslutte at udskyde sager, som ikke er tilstrækkeligt belyst til det næstfølgende MRmøde. 4 Formanden, næstformanden og administrationschefen forbereder og planlægger dagsordenen for det kommende MR-møde en uge i forvejen. 5 Ethvert medlem af menighedsrådet kan indbringe sager til behandling på menighedsrådets dagsorden ved at sende sagen til formanden. 6 Uopsættelige sager, som ikke kan nå at blive behandlet på førstkommende MR-møde og sager af rutinemæssig karakter, kan ekspederes af formanden på menighedsrådets vegne. Sådanne sager skal altid meddeles menighedsrådet til efterretning ved førstkommende MR-møde. 10

11 Bilag C Kommissorium for Aktivitetsudvalg (AU) 1. Tage initiativ til igangsættelse og gennemførelse af aktiviteter og møder i Farum Sogn. 2. Føre regnskab i forbindelse med aktiviteterne. 3. Være ansvarlig for at aktivitetsbudgettet overholdes. 4. Fremkomme med forslag til budgetlægning for udvalgets aktiviteter. 5. Forestå lokaleudlån ud fra de gældende regler. 6. Fremkomme med revision af retningslinier for lokaleudlån, når der skønnes behov herfor. Bilag D Kommissorium for Informationsudvalg (IU) 1. Formidle relevante informationer om sognets kirkelige arbejde, tjenester, arrangementer og øvrige aktiviteter, så det er tilgængeligt for sognet og øvrige brugere i såvel trykt som elektronisk form. Dette sker i et tæt samarbejde med aktivitetsudvalget. 2. Redigere Kirkenyt i Farum Avis og evt. formidle information i andre relevante medier. 3. Redigere og udsende elektronisk nyhedsbrev. 4. Redigere og løbende opdatere Det sker i Farum Sogn 5. Redigere og løbende opdatere mappen Velkommen til Farum Sogn 6. Medvirke ved opdatering af Farum Sogns hjemmeside. 7. Forestå udarbejdelse af eller genoptrykning af brochure om sognets to kirker og sognegårde. 8. Være ansvarlig for overholdelse af budgettet for de aktiviteter, der hører ind under IU. 9. Fremkomme med forslag til budgetlægning for udvalgets aktiviteter. Bilag E Kommissorium for Kirkeudvalg (KU) 1. Føre tilsyn med den daglige drift og vedligeholdelse af sognets kirker, sognegårde, de 4 præsteboliger samt graverboligen. 2. Holde menighedsrådet orienteret om alle væsentlige forhold om sognets kirker, de 4 præsteboliger og graverboligen og fremkomme med forslag til nye tiltag. 3. Forestå bygningssyn. 4. Medvirke til fremskaffelse af undervisningsudstyr 5. Være ansvarlig for at budgettet overholdes for de aktiviteter, som KU er ansvarlig for. 6. Fremkomme med forslag til budgetlægning for udvalgets aktiviteter for det følgende år. 7. Administrationschefen er sekretær i udvalget. Bilag F Kommissorium for Kirkegårdsudvalg (KGU) 1. Føre tilsyn med den daglige drift og vedligeholdelse af sognets kirkegårde, kapel, redskabshus, værkstedsbygning, materielplads og materiel bygning, kirkegårdsmurene og præstegårdsjorderne. 2. Holde menighedsrådet orienteret om alle væsentlige forhold om kirkegårdens drift, præstegårdsjorderne og kirkegårdens ejendomme og bygningsværker herunder fremkomme med forslag til nye tiltag 11

12 3. Forestå syn af KGU bygninger og anlæg. 4. Forestå de af menighedsrådets vedtagne vedligeholdelses arbejder ved præsternes haver. 5. Være ansvarlig for at kirkegårdsbudgettet overholdes. 6. Fremkomme med forslag til budgetlægning for kirkegårdens aktiviteter for det følgende år 7. Kirkegårdslederen er sekretær i udvalget. Bilag G Opgaver for valgbestyrelse Valgbestyrelsens opgave er at forberede og lede menighedsrådsvalget, hvad enten der er tale om aftalevalg eller afstemningsvalg, og sikre at alle regler i cirkulære om valgets gennemførelse overholdes, herunder: 1. Sørge for at referat af alle valgbestyrelsens beslutninger arkiveres i menighedsrådets arkiv som dokumentation i tilfælde af eventuelle klager over valgets gennemførelse. 2. Indkalde til og gennemføre det lovpligtige informationsmøde rettidigt med det lovpligtige indhold. 3. Sikre at regler for opstilling af kandidater og indgivelse af kandidatliste offentliggøres i pressen rettidigt og bekendtgøres ved gudstjenester i de to kirker. 4. Udpege to personer til at modtage kandidatlister inden for det afsatte tidsrum. Hvis der kun bliver afleveret en kandidatliste med max. 15 kandidater foruden evt. suppleanter, skal det bekendtgøres, at afstemningen aflyses. 5. Undersøge om kandidater og stillere opfylder kravene. Hvis der er fejl og mangler, skal disse om muligt udbedres inden fristens udløb. Herefter indrapporteres listerne til de kirkelige myndigheder. 6. Sende bekendtgørelse til pressen om lister og kandidatnavne med oplysning om opstillingsrækkefølge og evt. listeforbund. 7. I samarbejde med Furesø Kommune arrangere det praktiske ved valgets afholdelse med valglister, valgkort, afgivelse af brevstemmer i samarbejde med Folkeregistret og sørge for de nødvendige og korrekt udformede stemmesedler. 8. På valgdagen sørge for, at valghandlingen foregår efter reglerne og ved valghandlingens slutning optælle afgivne stemmer og afgøre evt. ugyldige stemmer. Efterfølgende fordele mandaterne mellem listerne og identificere de valgte kandidater og indskrive det endelige valgresultat i menighedsrådets beslutningsprotokol samt sende resultatet til Helsingør Stiftsadministration. 9. Underrette kandidaterne om valgresultatet med angivelse af hvem, der er først valgt medlem, som skal indkalde til konstituerende møde inden første søndag i advent. 12

13 Bilag H Kontaktperson 1. Der henvises til kirkeministeriets vejledning for kontaktpersonens arbejdsområder 2. I henhold til dispensation fra Kirkeministeriet overtager administrationschefen en række af kontaktpersonens funktioner; der henvises til administrationschefens stillingsbeskrivelse om dennes arbejdsopgaver. 3. Kontaktpersonens ansvarsområde afhænger af ovennævnte aftale. 4. Kontaktpersonen er sædvanligvis også menighedsrådets sikkerhedsleder. Se bilag K 5. Kontaktpersonen er født medlem af medarbejderudvalget. 13

14 Bilag I Kommissorium for Kasserer 1. Kassereren har en særskilt forpligtelse til at sætte sig ind i menighedsrådets regnskabsforhold. 2. Kassereren skal over for menighedsrådet kunne redegøre for større afvigelser, mulig finansiering af større projekter, mv. 3. Kassereren skal være menighedsrådets garant for, at alle regnskabsmæssige forhold er i overensstemmelse med gældende regler. 4. Kassereren deltager i udarbejdelsen af årsbudgettet. Kassereren deltager i budgetsamråd. 5. Kassereren forestår løbende budgetopfølgning i samarbejde med administrationschefen. 6. Kassereren er født formand af økonomiudvalget. Bilag J Kommissorium for Økonomiudvalg (MU) 1. I dette udvalg er kassereren født formand. 2. Udvalgets opgave er at bearbejde og formidle nødvendige oplysninger om regler og cirkulærer på det økonomiske område over for MR. at rådgive udvalg og MR vedr. beslutninger, som indebærer økonomi 3. Kassereren og administrationschefen orienterer udvalget løbende om udviklingen i forbrug i årets løb. 4. Administrationschefen er sekretær for udvalget. Bilag K Kommissorium for Sikkerhedsleder 1. Menighedsrådets sikkerhedsleder er normalt kontaktpersonen, jf. bilag H, men behøver ikke at være det. 2. Sikkerhedslederen er formand for sikkerhedsudvalget 3. Sikkerhedslederen er forpligtet til at gennemføre det obligatoriske sikkerhedskursus (lovpligtige uddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere). Denne uddannelse giver bl.a. indsigt i: Arbejdsmiljøvurdering (APV) Sikkerhedsorganisation Opbevaring af kemikalier Arbejdstilsynet Ergonomiske forhold Psykisk arbejdsmiljø 4. Administrationschefen er den daglige sikkerhedsansvarlige. 5. Udvalget består ud over sikkerhedsleder og administrationschef af kirkegårdslederen samt en sikkerhedsrepræsentant fra hver af kirkerne, Stavnsholtkirken og Farum Kirke, samt en fra Farum Kirkegårde. 6. Der afholdes minimum 4 sikkerhedsudvalgsmøder om året. Bilag L Underskriftsberettiget person 14

15 Den underskriftberettigede person bemyndiges af Farum Menighedsråd til sammen med formanden for menighedsrådet at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg, udlejning, forpagtning og andre dispositioner over menighedsrådets faste ejendom, herunder optagelse af lån. Bilag M Vedtægter for Kirkeværge (KV) Der henvises til Kirkeministeriets standardvedtægt for kirkeværge, hvor nedennævnte forhold supplerer standardvedtægten i dennes enkelte paragraffer. 1 Kirkeværgen varetager på menighedsrådets vegne det løbende tilsyn med alle sognets bygninger og faste ejendomme og har derfor en tæt løbende dialog med både kirke- og kirkegårdsudvalget (KU + KGU) samt administrationschefen. Kirkeværgens hovedopgave er at medvirke til, at det ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygningerne og kirkegården og dennes bygninger og kirkegårdsmure. Kirkeværgen tilsikrer og påser, at de nødvendige vedligeholdelsesarbejder gennemføres rettidigt og deltager derfor også i det årlige syn af bygninger og kirkegårde. Kirkeværgen kan komme med forslag til energibesparelser ved sognets ejendomme. 2 Nærværende vedtægt tages op til nyvurdering i KU og KGU hvert år i januar måned med henblik på at foretage evt. rettelser eller tilføjelser, så vedtægten stedse er i overensstemmelse med forholdene. Er kirkeværgen tvivl om udførelsen eller fortolkningen af de arbejdsopgaver, som er anført i denne vedtægt, retter kirkeværgen straks henvendelse til KU eller KGU formanden eller til menighedsrådets formand. 3 Kirkeværgens funktioner udføres i samarbejde med og under tilsyn af KU og KGU Når KU eller KGU ønsker det, er kirkeværgen med rimelig varsel pligtig at deltage i udvalgets møder ved de punkter, hvor kirkeværgen er involveret. Er kirkeværgen forhindret i at give møde, meldes der afbud. Kirkeværgen kontakter KU- eller KGU-formanden, såfremt kirkeværgen ønsker en sag eller et problem sat på dagsordenen på det næste udvalgsmøde. Da KU og KGU sædvanligvis holder møder samtidig med et efterfølgende fællesmøde, er det aftalt, at kirkeværgen normalt først deltager i KU-mødets første halvdel og derefter fortsætter i KGUmødets anden halvdel. Kirkeværgen modtager de to udvalgs dagsordener og efterfølgende referater. 15

16 Kirkeværgen har ret til at deltage i menighedsrådsmøderne. Kirkeværgen er dog pligtig at deltage i de MR-møder, hvor årsregnskabet skal godkendes og i de møder, hvor budgettet skal forelægges, samt i andre MR-møder under behandling af sager, hvor MR finder kirkeværgens tilstedeværelse påkrævet/ønskelig. Kirkeværgen er pligtig at underrette MR, såfremt han ikke finder, at forhold, han har gjort KU eller KGU bekendt med, løses på en for kirkeværgen betryggende måde. 4 Kirkeværgen har under KU ansvar for og det daglige tilsyn med: Farum Kirke og Stavnsholtkirken med tilhørende menighedslokaler og parkeringsanlæg Præstegården, Kålundsvej 33 A Præsteboligen Dybedalsvej 38 Præsteboligen Hvilebækvænge 11 Præsteboligen Bastholmen21 Graverboligen Kålundsvej 35 Hertil løser kirkeværgen opgaver som angivet i 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Medarbejderne ændres til kirketjenerne 5 Efter anden linie tilføjes: Hovedrengøring gælder dog ikke for præsteboliger og graverboligen 6 Når kirkeværgen bliver opmærksom på mangler, påhviler det ham at gøre KU eller KGU opmærksom på problemet ved det efterfølgende udvalgsmøde evt. med forslag til, hvordan manglerne bedst afhjælpes. Såfremt afhjælpningen ikke uden skade kan opsættes, orienteres udvalgsformanden, og kirkeværgen rekvirerer nødvendig håndværkerbistand evt. i samarbejde med kirketjenerne. Kirkeværgen orienterer udvalget om sagsforløbet ved førstkommende udvalgsmøde. I øvrigt må spørgsmål om manglers afhjælpning eller udførelsen af større arbejder og anskaffelser forinden iværksættelse forelægges for KU eller KGU, som i givet fald forelægger det for MR. Kirkeværgen kan beslutte at lade kirketjenerne bestille mindre håndværkerydelser, såfremt en af MR s faste håndværkere udfører arbejdet, og såfremt beløbet kan holdes inden for det godkendte budget. Bilag N Kommissorium for Menighedsrådets bygningssagkyndige 1. Skal deltage i det årlige bygningssyn og repræsentere menighedsrådet i forbindelse med provstesynet hver fjerde år. 16

17 2. Skal bistå menighedsrådet, såfremt man ønsker at handle fast ejendom 3. Skal bistå menighedsrådet, såfremt der opstår større skader på sognets ejendomme eller anlæg. 4. Skal bistå menighedsrådet ved større reparationsarbejder og større, om - og tilbygningsarbejder. 17

Forretningsorden for Farum Menighedsråd

Forretningsorden for Farum Menighedsråd Forretningsorden for Farum Menighedsråd Nærværende forretningsorden 2004-08 er gældende indtil ny forretningsorden vedtages. Nærværende revision af Forretningsorden 2004-08 er gældende indtil ny forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Farum Menighedsråd

Forretningsorden for Farum Menighedsråd Forretningsorden for Farum Menighedsråd 1 Forretningsorden for Farum Menighedsråd Nærværende forretningsorden 2004-08 er gældende indtil ny forretningsorden vedtages. 1 Menighedsrådet består af 15 valgte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd Jf. Bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd og Bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse

Læs mere

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring Linnerup Kirker Forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd Godkendt forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd, gyldig fra 30. november 2014 Bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Den 28. januar 2010 Dokument nr.: 2258/10 Sagsbeh.: AL/bq Forretningsorden for

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Forretningsorden Hedensted Kommune

Forretningsorden Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Forretningsorden 2014-2017 Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet april/maj 2014 INDHOLD Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes

Læs mere

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsorden for kollegiale organer Rektorsekretariatet Dokument dato: 30/5 2005 Dokumentansvarlig: Bettina Thomsen/ Signe Hernvig Senest revideret: 30/5 2005 Senest revideret af: Anne Tonboe Dato for næste revision: Medio 2018 Godkendt

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE BYRÅDETS MØDER Offentlige møder og møder for lukkede døre 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for TIMOTHEUS SOGNS. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for TIMOTHEUS SOGNS. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for TIMOTHEUS SOGNS menighedsråd Januar 2013 Marts 2013 Ny 13 1 Indholdsfortegnelse Menighedsrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og fremlæggelse af sagsmateriale... 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Forretningsorden for Frederikshavn Byråd Gældende fra 26. maj 2010 Indholdsfortegnelse Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Tillykke med valget. Det nyvalgte menighedsråd afholder sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder Jf. 6.

Tillykke med valget. Det nyvalgte menighedsråd afholder sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder Jf. 6. Tillykke med valget Hvordan konstituerer man sig? Det nyvalgte menighedsråd afholder sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder Jf. 6. Indkaldelse til mødet foretages af det først valgte

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Forretningsorden for Solrød Byråd Maj 2006 Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD BYRÅDETS MØDER 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Byråd

Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere