Forretningsorden for Farum Menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Farum Menighedsråd"

Transkript

1 Forretningsorden for Farum Menighedsråd Nærværende forretningsorden er gældende indtil ny forretningsorden vedtages. Menighedsrådet består af 15 valgte medlemmer og sognets 4 præster. 1 Administrationschefen er sekretær for menighedsrådet og deltager derfor i MR-møderne. Medarbejderrepræsentanten, kirkegårdslederen, sognemedhjælperen og kirkeværgen har ret til at deltage i menighedsrådsmøder, dog uden stemmeret. Første gang efter et valg indkaldes menighedsrådet af den først valgte til et konstituerende møde, der holdes inden 1. søndag i advent. Den først valgte leder mødet indtil formanden er valgt, hvorefter formanden leder resten af mødet. 2 På menighedsrådets konstituerende møde afgiver de nyvalgte medlemmer en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisklutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Erklæringen skal kun afgives af medlemmer, der første gang indvælges i et menighedsråd. Herefter konstituerer rådet sig med: Formand og næstformand - for 1 år ad gangen. Formand og næstformand vælges af menighedsrådets valgte medlemmer ved skriftlig afstemning. Et medlem af menighedsrådet er pligtigt at modtage valg til formand eller næstformand. Et medlem er dog kun pligtigt at være formand i 4 år. I tilfælde af formandens fravær træder næstformanden ind i alle formandens opgaver/ansvar, som beskrevet i forretningsordenen Nedennævnte valg kan helt eller delvist udskydes til et snarligt efterfølgende møde. De nedennævnte valg til enkeltposter har virkning for 1 år ad gangen, medens valg af medlemmer til nedennævnte udvalg har virkning for hele menighedsrådets funktionsperiode (4 år). Alle menighedsrådets medlemmer kan deltage i afstemningen. 1

2 Ved valg af medlemmer til nedennævnte udvalg, skal forholdstalsvalgmetoden anvendes, når blot et medlem kræver det.. A. Aktivitetsudvalg (AU) på op til 7 medlemmer. B. Informationsudvalg (IU) på indtil 4 medlemmer. C. Kirkeudvalg (KU) på 5 medlemmer. D. Kirkegårdsudvalg (KGU) på 5 medlemmer. E. Valgbestyrelse på 3 medlemmer. Valgbestyrelsens formand vælges af menighedsrådet. F. Kontaktperson G. Kasserer, dvs. det budgetansvarlige MR-medlem. Formanden kan ikke vælges. H. Økonomiudvalg. Udvalget sammensættes af formanden, næstformanden, kassereren og kontaktpersonen samt af en af de 4 præster, som disse vælger iblandt sig. I. Sikkerhedsleder, som er formand for sikkerhedsudvalget. J. Underskriftsberettiget person. K. Kirkeværge. Der kan vælges en person uden for menighedsrådets kreds. Formanden kan ikke vælges. L. Menighedsrådets bygningssagkyndige. Der kan vælges en person uden for menighedsrådets kreds. Kirkeværgen kan ikke vælges. M. 2 medlemmer udpeges til bestyrelsen i Basarforeningen. N. MR indstiller en person til valg til Ballerup-Furesø Provstiudvalg. Denne kan være såvel et lægt medlem af Farum Menighedsråd som en person, der er valgbar til Farum Menighedsråd. O. MR indstiller et medlem til Stiftsudvalget For Økonomi/Helsingør Stiftsråd, Denne kan være såvel et lægt medlem af Farum Menighedsråd som en person, der er valgbar til Farum Menighedsråd. Den indstillede person er på valg til Stiftsudvalget For Økonomi/Helsingør Stiftsråd. (Valget sker ved samme møde som valg til provstiudvalg.) P. Menighedsrådet kan på et hvilket som helst tidspunkt i valgperioden vælge at nedsætte et eller flere ad hoc-udvalg med et særligt ansvarsområde og for en afgrænset periode eller for resten af valgperioden. 2

3 I efterfølgende bilag til forretningsordenen findes vedtægter og beskrivelser for det enkelte udvalgs arbejdsområder og kompetence fastsat af menighedsrådet. Dette supplerer ovennævnte generelle bestemmelser om udvalgene. Hvis en valgt person til en af enkeltmandsposterne, som nævnt under F, G, J, K, L og N udtræder af menighedsrådet, foretages nyt valg til den ledige enkeltmandspost ved førstkommende menighedsrådsmøde. Ved førstkommende faste gudstjeneste efter det konstituerende møde bekendtgøres fra prædikestolen, hvem der er valgt til medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt til menighedsrådets formand. 3 Alle udvalg konstituerer sig selv med formand og næstformand ved første møde i det enkelte udvalg, og udvalget meddeler resultatet på det efterfølgende menighedsrådsmøde. Alle beslutninger i udvalgene træffes som alm. flertalsbeslutninger mellem de valgte medlemmer. Såfremt et punkt ikke kan samle flertal, kan ethvert udvalgsmedlem bringe punktet op på det førstkommende MRmøde. For de udvalg, som er nævnt under A, B, C, D, E, F og L gælder det, at præster og menighedsrådsformanden efter eget ønske er velkommen til at deltage i alle udvalgsmøder, ligesom de enkelte udvalg er velkomne til at indkalde præster og/eller menighedsrådsformanden til at deltage i et bestemt møde eller være med til drøftelse af et enkelt punkt på et udvalgsmøde. Udvalgsmøder aftales i øvrigt efter behov. Udvalgsformanden er mødeindkalder og mødeleder Alle udvalg er ansvarlige for forud for udvalgsmødet at udsende dagsorden til hele menighedsrådet og efter udvalgsmødet at udsende mødereferat som beslutningsreferat til hele menighedsrådet. Såfremt et udvalg ønsker at et behandlet punkt skal tages op i menighedsrådet, skal udvalget til Formanden sende en begrundet indstilling med alle relevante oplysninger, evt. med bilag. Indstillingen kan være en del af beslutningsreferatet. Ethvert af de udvalg, som er nævnt under A, B, C og D kan beslutte at selvsupplere sig med interesserede personer uden for menighedsrådets kreds til at deltage i udvalgsmødernes åbne punkter, dog uden stemmeret. 3

4 Der afholdes sædvanligvis et månedligt ordinært menighedsrådsmøde (MR-møde) på en onsdag i tidsrummet fra kl til 21.45, hvorefter referatet udskrives og underskrives af de tilstedeværende MR-medlemmer, således at mødet kan afsluttes senest kl Mødet kan ikke forlænges, og mangler punkter at blive behandlet, aftales et ekstraordinært møde, med mindre behandling af punktet kan udskydes til næste ordinære MR-møde. 4 Mødeplan for MR-møder, og evt. øvrige udvalgsmøder aftales efter indstilling fra formanden for ½ år ad gangen. Hvert år i november måned før første søndag i advent skal der afholdes et MR-møde, hvor menighedsrådet på ny konstituerer sig med formand og næstformand og vælger kontaktperson, kasserer, kirkeværge, underskriftbemyndiget person og menighedsrådets bygningssagkyndige alle for en ny et års periode. Samtidig kan menighedsrådet efter indstilling beslutte at omstrukturere udvalgenes sammensætning og ændre udvalgenes opgaver og kompetence. Hvert år i marts måned skal menighedsrådet gennemgå sidste års afsluttede årsregnskab for kirkekasse og kirkegårdskasse og fremsende det til provstiudvalg i godkendt og underskrevet stand senest 1. april. Hvert år inden 15. juni indsendes det foreløbige budget og hvert år inden 15. november indsendes det endelige budget. Hvert år skal der aftales dato for syn af alle menighedsrådets faste ejendomme. Hvert fjerde år er det dog provsten eller provstens bygningssagkyndige, der leder synet. Ekstraordinært MR-møde skal indkaldes og afholdes, når menighedsrådets formand, en sognepræst eller mindst 1/3 af MR-medlemmerne ønsker det. Disse møder indkaldes også af formanden med en dagsorden. Er et MR-medlem forhindret i at deltage i et MR-møde, er det forpligtiget til at melde afbud til kirkekontoret inden mødet afholdes. Stedfortræderen skal indkaldes, hvis et medlem er forhindret til: Det konstituerende møde. Det møde, hvor den endelige behandling af det årlige budget og årlige regnskab finder sted. Det årlige møde, hvor valg af formand og næstformand m.v. finder sted. Det møde, hvor der foretages bindende afstemning i forbindelse med præsteansættelse. Det møde, hvor der foretages valg af medlemmer til provstiudvalg eller medlemmer til stiftsudvalg/stiftsråd. I beslutningsprotokollen for hvert møde skal det tydeligt fremgå, hvilke medlemmer, der ikke har været til stede. 4

5 Forslag fra MR-medlemmer eller indstilling fra de enkelte udvalg, evt. med beskrivelse og bilag, som ønskes behandlet på MR-mødet, skal være formanden eller administrationschefen skriftligt i hænde senest på onsdagen før det ordinære MR-møde. En uge før MR-mødet forbereder og planlægger formanden i samarbejde med næstformanden og administrationschefen dagsordenen for det kommende MR-møde. Formanden kan beslutte at udskyde sager, som ikke er tilstrækkeligt belyst, til det næstfølgende MR-møde. 5 Uopsættelige sager, som ikke kan nå at blive behandlet på førstkommende MR-møde, og sager af rutinemæssig karakter kan ekspederes af formanden på menighedsrådets vegne. Sådanne sager skal altid ved førstkommende MR-møde meddeles menighedsrådet til efterretning. Fredagen før det ordinære MR-møde udsendes indkaldelse og dagsorden for det kommende MRmøde med de relevante bilag til alle MR-medlemmer, medarbejderrepræsentanten, kirkeværgen og personalet. Menighedsrådets beslutninger træffes ved møder. MR-formanden og i dennes fravær næstformanden leder MR-mødet. 6 Sager og bilag til de enkelte dagsordenspunkter, som ikke er udsendt sammen med dagsordenen, kan ikke behandles på mødet medmindre et enigt menighedsråd beslutter, at behandlingen ikke kan udsættes. Hvis flere begærer ordet på en gang, bestemmer formanden eller den af formanden udpegede ordstyrer, i hvilken orden de får ordet. Alle MR-møder skal indeholde punktet Nyt fra udvalgene, og her kan ethvert MR-medlem begære et punkt taget op til debat, som har været behandlet på et udvalgsmøde, som har været afholdt i perioden fra forrige menighedsrådsmøde og indtil pågældende menighedsrådsmøde. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afstemninger sker således, at det klart fremgår af protokollen, hvorledes det enkelte medlem stemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved valg til enkeltmandsposter anvendes bundet flertalsvalg. Medlemmerne kan kun deltage i MR-afstemninger ved personligt fremmøde. 5

6 Ændringsforslag til et forslag kan i almindelighed fremsættes i enhver sag, så længe formanden ikke har afsluttet forhandlingerne for at skride til afstemning. Hvis mindst halvdelen af medlemmerne kræver det, skal afgørelsen af en sag, bortset fra valg af formand og næstformand, udsættes til det efterfølgende møde, hvor afgørelsen træffes. Ved stemmelighed er afstemningspunktet bortfaldet. I tilfælde af stemmelighed ved valg af formand, næstformand og andre enkeltmandsposter foretages ny afstemning og ved ny stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 7 Menighedsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har sådanne interesser i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i menighedsrådets forhandling og afstemning om sagen og derfor skal forlade mødelokalet under behandlingen. Det pågældende medlem er dog ikke udelukket fra at deltage i forhandling og afstemning om sin inhabilitet. Beslutningen kan indbringes for biskoppen. Et medlem skal underrette menighedsrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. I sager, der vedrører et medlems personlige forhold, skal vedkommende have adgang til at udtale sig, hvorefter medlemmet forlader mødelokalet under den efterfølgende forhandling og evt. afstemning. Herefter kan medlemmet vende tilbage til mødesalen og blive orienteret om beslutningen. Præster deltager ikke i forhandlingen og afstemning i sager, der vedrører andre præsters tjenesteboliger eller tjenesteforhold og forlader mødet. Den præst, hvis tjenestebolig eller tjenesteforhold er til behandling, forlader mødet efter at have fremlagt sine synspunkter. Herefter behandler menighedsrådet sagen. Medarbejderrepræsentanten kan ikke deltage i forhandling og afstemning i sager om ansættelse af kirkefunktionærer eller i andre personalesager. Menighedsrådsmøder er offentlige og annonceres i god tid i den lokale presse, og dagsorden fremsendes til provstiet, Rådhusbutikken, biblioteket i Farum og opsættes på opslagstavlen i sognets 2 kirker/menighedslokaler, ligesom dagsordenen lægges på sognets hjemmeside. Alle møder indledes med mulighed for spørgsmål fra eventuelle tilhørere ved MR-mødet. Formanden besvarer evt. spørgsmål; men en egentlig behandling af spørgsmålet eller et stillet forslag kan tidligst tages op ved næstfølgende menighedsrådsmøde. Menighedsrådet kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed. 8 6

7 Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis det bestemmes af menighedsrådet eller formanden. Menighedsrådet kan tillade personer, der er ansat af menighedsrådet, at overvære behandlingen af sager for lukkede døre. Menighedsrådet kan tillade andre personer til at overvære en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning. Indstillingsmøder og møder med biskoppen/provsten i anledning af præstevalg behandles for lukkede døre. Bilag 1 angiver detaljer og eksempler om åbne/lukkede døre samt tavshedspligt udarbejdet som vejledning af Landsforeningen af Menighedsråd. Farum Menighedsråd følger denne vejledning. 9 Menighedsrådets beslutninger føres til referat under mødet med angivelse af, hvorledes det enkelte medlem har stemt. Alle punkter nummereres fortløbende, og formanden bestemmer, om der skal sker oplæsning efter hvert punkts behandling eller efter et passende antal behandlede punkter. Ethvert medlem har ret til at få sit særstandpunkt kort tilført beslutningsprotokollen umiddelbart efter punktets færdigbehandling. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan medlemmet kræve, at denne myndighed samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit særstandpunkt. Udskrift af protokollen underskrives afslutning af samtlige tilstedeværende medlemmer umiddelbart efter mødets afslutning. Referatet sendes efterfølgende til alle rådets medlemmer samt til medarbejderrepræsentanten, sognemedhjælperen, kirkeværgen og personalet. Referatet sendes også til provstiet, pressen, Rådhusbutikken, biblioteket i Farum og opsættes på opslagstavle i sognets 2 kirker/menighedslokaler, ligesom referatet lægges på sognets hjemmeside. Formanden/administrationschefen sørger for at menighedsrådets beslutninger bliver udført. 10 Menighedsrådet kan på hvilket som helst tidspunkt i rådets funktionsperiode beslutte at ændre sin forretningsorden. Er der uenighed i menighedsrådet om forretningsgangen, afgøres spørgsmålet af biskoppen. Ovennævnte forretningsorden med bilag er godkendt på menighedsrådsmødet 29. oktober Pia Elmtoft-Riedel 7

8 Ovennævnte forretningsorden med bilag er godkendt på menighedsrådsmøde 29. maj 2009 i overensstemmelse med forslag om ændring af 2. Pia Elmtoft-Riedel Ovennævnte forretningsorden er ændret som konsekvens af beslutninger på menighedsrådsmøder 28. januar 2009 (nedsættelse af økonomiudvalg) og 28. august (nedlæggelse medarbejderudvalg), begge dele ændringer af 2. Pia Elmtoft-Riedel 8

9 Bilag til forretningsorden for Farum Menighedsråd Bilag A Detaljer og eksempler på åbne/lukkede døre samt tavshedspligt fremgår af denne vejledning fra Landsforeningen af Menighedsråd: Åbne/lukkede døre Efter menighedslovens 23, stk. 1, 1. pkt., er menighedsrådets møder offentlige, dvs. at offentligheden skal have mulighed for at overvære menighedsrådets forhandlinger og afstemninger. Tilhørerne skal forholde sig i ro under mødet, og der er ikke mulighed for at give dem adgang til at stille spørgsmål til forhandlingerne eller deltage i debatten. Menighedsrådet kan dog give ansatte eller andre særligt tilkaldte adgang til at udtale sig under menighedsrådsmøderne. Samme regel gælder for emner, der behandles for lukkede døre. Menighedsrådet kan fastsætte et ordensreglement for tilhørere, hvor det bl.a. kan forbydes at tilhørerne anvender båndoptagere og andet elektronisk udstyr. Af menighedslovens 23, stk.1,2. pkt. fremgår det, at menighedsrådet kan beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal også forhandles for lukkede døre, hvis det vedtages af menighedsrådet eller formanden. Bestemmelserne i 23 om adgang til at lukke dørene, når en sag skal behandles, giver ikke almindelig adgang til at udelukke offentligheden fra at overvære rådets møder. Eksempelvis kan en dørlukning ikke begrundes med, at den er nødvendig for at opnå en debat, hvis der ikke er tale om en sag, hvori der indgår eller forventes at indgå en omtale af fortrolige forhold. Det kan heller ikke generelt bestemmes, at visse sagstyper behandles for lukkede døre, eller at en del af mødet som fast ordning holdes for lukkede døre. Som eksempler på sager, der ofte skal behandles for lukkede døre, kan nævnes sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold, sager om køb og salg af fast ejendom og sager om overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Hvor det er foreskrevet i lovgivningen eller følger af sagens karakter, er menighedsrådet forpligtet til at behandle sagen for lukkede døre. En beslutning om at lukke dørene er ikke uden videre ensbetydende med, at mødedeltagerne får tavshedspligt med hensyn til det, der passerer på møderne. Beslutninger truffet for lukkede døre skal indføres i menighedsrådets beslutningsprotokol, jf. afsnit Indeholder disse beslutninger oplysninger, der ifølge lovgivningen er undergivet tavshedspligt jf. afsnit 2.13 skal disse udelades i forbindelse med protokollens offentliggørelse. 9

10 Det er kun menighedsrådsmøder og ikke udvalgsmøder, der er offentlige. Hverken menighedsrådet eller udvalget kan beslutte, at offentligheden skal have adgang til at overvære udvalgsmøder. Efter 12, stk. 2, kan menighedsrådet tillade, at personer, der er ansat af menighedsrådet, også overværer behandlingen af sager for lukkede døre. Menighedsrådet kan til enhver tid beslutte, at en sekretær, der ikke er medlem af rådet, skal forlade mødelokalet under forhandlinger og afstemninger i konkrete sager. Menighedsrådet kan ligeledes tillade, at andre personer eksempelvis menighedsrådets bygningskyndige eller en advokat overværer en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning. Menighedsrådet kan pålægge disse personer en tavshedspligt, jf. forvaltningslovens 27, stk.3. Bilag B Supplerende vedtægt vedr. tilrettelæggelse af menighedsrådsmøder 1 Formanden kan indkalde øvrige udvalgsformænd og/eller enkeltpersoner i eller uden for menighedsrådet med særlige opgaver, hvis det skønnes relevant for at forberede menighedsrådsmødet. 2 Formanden kan forlange enhver sag forelagt til behandling, før den forelægges menighedsrådet 3 Formanden kan beslutte at udskyde sager, som ikke er tilstrækkeligt belyst til det næstfølgende MRmøde. 4 Formanden, næstformanden og administrationschefen forbereder og planlægger dagsordenen for det kommende MR-møde en uge i forvejen. 5 Ethvert medlem af menighedsrådet kan indbringe sager til behandling på menighedsrådets dagsorden ved at sende sagen til formanden. 6 Uopsættelige sager, som ikke kan nå at blive behandlet på førstkommende MR-møde og sager af rutinemæssig karakter, kan ekspederes af formanden på menighedsrådets vegne. Sådanne sager skal altid meddeles menighedsrådet til efterretning ved førstkommende MR-møde. 10

11 Bilag C Kommissorium for Aktivitetsudvalg (AU) 1. Tage initiativ til igangsættelse og gennemførelse af aktiviteter og møder i Farum Sogn. 2. Føre regnskab i forbindelse med aktiviteterne. 3. Være ansvarlig for at aktivitetsbudgettet overholdes. 4. Fremkomme med forslag til budgetlægning for udvalgets aktiviteter. 5. Forestå lokaleudlån ud fra de gældende regler. 6. Fremkomme med revision af retningslinier for lokaleudlån, når der skønnes behov herfor. Bilag D Kommissorium for Informationsudvalg (IU) 1. Formidle relevante informationer om sognets kirkelige arbejde, tjenester, arrangementer og øvrige aktiviteter, så det er tilgængeligt for sognet og øvrige brugere i såvel trykt som elektronisk form. Dette sker i et tæt samarbejde med aktivitetsudvalget. 2. Redigere Kirkenyt i Farum Avis og evt. formidle information i andre relevante medier. 3. Redigere og udsende elektronisk nyhedsbrev. 4. Redigere og løbende opdatere Det sker i Farum Sogn 5. Redigere og løbende opdatere mappen Velkommen til Farum Sogn 6. Medvirke ved opdatering af Farum Sogns hjemmeside. 7. Forestå udarbejdelse af eller genoptrykning af brochure om sognets to kirker og sognegårde. 8. Være ansvarlig for overholdelse af budgettet for de aktiviteter, der hører ind under IU. 9. Fremkomme med forslag til budgetlægning for udvalgets aktiviteter. Bilag E Kommissorium for Kirkeudvalg (KU) 1. Føre tilsyn med den daglige drift og vedligeholdelse af sognets kirker, sognegårde, de 4 præsteboliger samt graverboligen. 2. Holde menighedsrådet orienteret om alle væsentlige forhold om sognets kirker, de 4 præsteboliger og graverboligen og fremkomme med forslag til nye tiltag. 3. Forestå bygningssyn. 4. Medvirke til fremskaffelse af undervisningsudstyr 5. Være ansvarlig for at budgettet overholdes for de aktiviteter, som KU er ansvarlig for. 6. Fremkomme med forslag til budgetlægning for udvalgets aktiviteter for det følgende år. 7. Administrationschefen er sekretær i udvalget. Bilag F Kommissorium for Kirkegårdsudvalg (KGU) 1. Føre tilsyn med den daglige drift og vedligeholdelse af sognets kirkegårde, kapel, redskabshus, værkstedsbygning, materielplads og materiel bygning, kirkegårdsmurene og præstegårdsjorderne. 2. Holde menighedsrådet orienteret om alle væsentlige forhold om kirkegårdens drift, præstegårdsjorderne og kirkegårdens ejendomme og bygningsværker herunder fremkomme med forslag til nye tiltag 11

12 3. Forestå syn af KGU bygninger og anlæg. 4. Forestå de af menighedsrådets vedtagne vedligeholdelses arbejder ved præsternes haver. 5. Være ansvarlig for at kirkegårdsbudgettet overholdes. 6. Fremkomme med forslag til budgetlægning for kirkegårdens aktiviteter for det følgende år 7. Kirkegårdslederen er sekretær i udvalget. Bilag G Opgaver for valgbestyrelse Valgbestyrelsens opgave er at forberede og lede menighedsrådsvalget, hvad enten der er tale om aftalevalg eller afstemningsvalg, og sikre at alle regler i cirkulære om valgets gennemførelse overholdes, herunder: 1. Sørge for at referat af alle valgbestyrelsens beslutninger arkiveres i menighedsrådets arkiv som dokumentation i tilfælde af eventuelle klager over valgets gennemførelse. 2. Indkalde til og gennemføre det lovpligtige informationsmøde rettidigt med det lovpligtige indhold. 3. Sikre at regler for opstilling af kandidater og indgivelse af kandidatliste offentliggøres i pressen rettidigt og bekendtgøres ved gudstjenester i de to kirker. 4. Udpege to personer til at modtage kandidatlister inden for det afsatte tidsrum. Hvis der kun bliver afleveret en kandidatliste med max. 15 kandidater foruden evt. suppleanter, skal det bekendtgøres, at afstemningen aflyses. 5. Undersøge om kandidater og stillere opfylder kravene. Hvis der er fejl og mangler, skal disse om muligt udbedres inden fristens udløb. Herefter indrapporteres listerne til de kirkelige myndigheder. 6. Sende bekendtgørelse til pressen om lister og kandidatnavne med oplysning om opstillingsrækkefølge og evt. listeforbund. 7. I samarbejde med Furesø Kommune arrangere det praktiske ved valgets afholdelse med valglister, valgkort, afgivelse af brevstemmer i samarbejde med Folkeregistret og sørge for de nødvendige og korrekt udformede stemmesedler. 8. På valgdagen sørge for, at valghandlingen foregår efter reglerne og ved valghandlingens slutning optælle afgivne stemmer og afgøre evt. ugyldige stemmer. Efterfølgende fordele mandaterne mellem listerne og identificere de valgte kandidater og indskrive det endelige valgresultat i menighedsrådets beslutningsprotokol samt sende resultatet til Helsingør Stiftsadministration. 9. Underrette kandidaterne om valgresultatet med angivelse af hvem, der er først valgt medlem, som skal indkalde til konstituerende møde inden første søndag i advent. 12

13 Bilag H Kontaktperson 1. Der henvises til kirkeministeriets vejledning for kontaktpersonens arbejdsområder 2. I henhold til dispensation fra Kirkeministeriet overtager administrationschefen en række af kontaktpersonens funktioner; der henvises til administrationschefens stillingsbeskrivelse om dennes arbejdsopgaver. 3. Kontaktpersonens ansvarsområde afhænger af ovennævnte aftale. 4. Kontaktpersonen er sædvanligvis også menighedsrådets sikkerhedsleder. Se bilag K 5. Kontaktpersonen er født medlem af medarbejderudvalget. 13

14 Bilag I Kommissorium for Kasserer 1. Kassereren har en særskilt forpligtelse til at sætte sig ind i menighedsrådets regnskabsforhold. 2. Kassereren skal over for menighedsrådet kunne redegøre for større afvigelser, mulig finansiering af større projekter, mv. 3. Kassereren skal være menighedsrådets garant for, at alle regnskabsmæssige forhold er i overensstemmelse med gældende regler. 4. Kassereren deltager i udarbejdelsen af årsbudgettet. Kassereren deltager i budgetsamråd. 5. Kassereren forestår løbende budgetopfølgning i samarbejde med administrationschefen. 6. Kassereren er født formand af økonomiudvalget. Bilag J Kommissorium for Økonomiudvalg (MU) 1. I dette udvalg er kassereren født formand. 2. Udvalgets opgave er at bearbejde og formidle nødvendige oplysninger om regler og cirkulærer på det økonomiske område over for MR. at rådgive udvalg og MR vedr. beslutninger, som indebærer økonomi 3. Kassereren og administrationschefen orienterer udvalget løbende om udviklingen i forbrug i årets løb. 4. Administrationschefen er sekretær for udvalget. Bilag K Kommissorium for Sikkerhedsleder 1. Menighedsrådets sikkerhedsleder er normalt kontaktpersonen, jf. bilag H, men behøver ikke at være det. 2. Sikkerhedslederen er formand for sikkerhedsudvalget 3. Sikkerhedslederen er forpligtet til at gennemføre det obligatoriske sikkerhedskursus (lovpligtige uddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere). Denne uddannelse giver bl.a. indsigt i: Arbejdsmiljøvurdering (APV) Sikkerhedsorganisation Opbevaring af kemikalier Arbejdstilsynet Ergonomiske forhold Psykisk arbejdsmiljø 4. Administrationschefen er den daglige sikkerhedsansvarlige. 5. Udvalget består ud over sikkerhedsleder og administrationschef af kirkegårdslederen samt en sikkerhedsrepræsentant fra hver af kirkerne, Stavnsholtkirken og Farum Kirke, samt en fra Farum Kirkegårde. 6. Der afholdes minimum 4 sikkerhedsudvalgsmøder om året. Bilag L Underskriftsberettiget person 14

15 Den underskriftberettigede person bemyndiges af Farum Menighedsråd til sammen med formanden for menighedsrådet at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg, udlejning, forpagtning og andre dispositioner over menighedsrådets faste ejendom, herunder optagelse af lån. Bilag M Vedtægter for Kirkeværge (KV) Der henvises til Kirkeministeriets standardvedtægt for kirkeværge, hvor nedennævnte forhold supplerer standardvedtægten i dennes enkelte paragraffer. 1 Kirkeværgen varetager på menighedsrådets vegne det løbende tilsyn med alle sognets bygninger og faste ejendomme og har derfor en tæt løbende dialog med både kirke- og kirkegårdsudvalget (KU + KGU) samt administrationschefen. Kirkeværgens hovedopgave er at medvirke til, at det ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygningerne og kirkegården og dennes bygninger og kirkegårdsmure. Kirkeværgen tilsikrer og påser, at de nødvendige vedligeholdelsesarbejder gennemføres rettidigt og deltager derfor også i det årlige syn af bygninger og kirkegårde. Kirkeværgen kan komme med forslag til energibesparelser ved sognets ejendomme. 2 Nærværende vedtægt tages op til nyvurdering i KU og KGU hvert år i januar måned med henblik på at foretage evt. rettelser eller tilføjelser, så vedtægten stedse er i overensstemmelse med forholdene. Er kirkeværgen tvivl om udførelsen eller fortolkningen af de arbejdsopgaver, som er anført i denne vedtægt, retter kirkeværgen straks henvendelse til KU eller KGU formanden eller til menighedsrådets formand. 3 Kirkeværgens funktioner udføres i samarbejde med og under tilsyn af KU og KGU Når KU eller KGU ønsker det, er kirkeværgen med rimelig varsel pligtig at deltage i udvalgets møder ved de punkter, hvor kirkeværgen er involveret. Er kirkeværgen forhindret i at give møde, meldes der afbud. Kirkeværgen kontakter KU- eller KGU-formanden, såfremt kirkeværgen ønsker en sag eller et problem sat på dagsordenen på det næste udvalgsmøde. Da KU og KGU sædvanligvis holder møder samtidig med et efterfølgende fællesmøde, er det aftalt, at kirkeværgen normalt først deltager i KU-mødets første halvdel og derefter fortsætter i KGUmødets anden halvdel. Kirkeværgen modtager de to udvalgs dagsordener og efterfølgende referater. 15

16 Kirkeværgen har ret til at deltage i menighedsrådsmøderne. Kirkeværgen er dog pligtig at deltage i de MR-møder, hvor årsregnskabet skal godkendes og i de møder, hvor budgettet skal forelægges, samt i andre MR-møder under behandling af sager, hvor MR finder kirkeværgens tilstedeværelse påkrævet/ønskelig. Kirkeværgen er pligtig at underrette MR, såfremt han ikke finder, at forhold, han har gjort KU eller KGU bekendt med, løses på en for kirkeværgen betryggende måde. 4 Kirkeværgen har under KU ansvar for og det daglige tilsyn med: Farum Kirke og Stavnsholtkirken med tilhørende menighedslokaler og parkeringsanlæg Præstegården, Kålundsvej 33 A Præsteboligen Dybedalsvej 38 Præsteboligen Hvilebækvænge 11 Præsteboligen Bastholmen21 Graverboligen Kålundsvej 35 Hertil løser kirkeværgen opgaver som angivet i 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Medarbejderne ændres til kirketjenerne 5 Efter anden linie tilføjes: Hovedrengøring gælder dog ikke for præsteboliger og graverboligen 6 Når kirkeværgen bliver opmærksom på mangler, påhviler det ham at gøre KU eller KGU opmærksom på problemet ved det efterfølgende udvalgsmøde evt. med forslag til, hvordan manglerne bedst afhjælpes. Såfremt afhjælpningen ikke uden skade kan opsættes, orienteres udvalgsformanden, og kirkeværgen rekvirerer nødvendig håndværkerbistand evt. i samarbejde med kirketjenerne. Kirkeværgen orienterer udvalget om sagsforløbet ved førstkommende udvalgsmøde. I øvrigt må spørgsmål om manglers afhjælpning eller udførelsen af større arbejder og anskaffelser forinden iværksættelse forelægges for KU eller KGU, som i givet fald forelægger det for MR. Kirkeværgen kan beslutte at lade kirketjenerne bestille mindre håndværkerydelser, såfremt en af MR s faste håndværkere udfører arbejdet, og såfremt beløbet kan holdes inden for det godkendte budget. Bilag N Kommissorium for Menighedsrådets bygningssagkyndige 1. Skal deltage i det årlige bygningssyn og repræsentere menighedsrådet i forbindelse med provstesynet hver fjerde år. 16

17 2. Skal bistå menighedsrådet, såfremt man ønsker at handle fast ejendom 3. Skal bistå menighedsrådet, såfremt der opstår større skader på sognets ejendomme eller anlæg. 4. Skal bistå menighedsrådet ved større reparationsarbejder og større, om - og tilbygningsarbejder. 17

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Den 28. januar 2010 Dokument nr.: 2258/10 Sagsbeh.: AL/bq Forretningsorden for

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for TIMOTHEUS SOGNS. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for TIMOTHEUS SOGNS. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for TIMOTHEUS SOGNS menighedsråd Januar 2013 Marts 2013 Ny 13 1 Indholdsfortegnelse Menighedsrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og fremlæggelse af sagsmateriale... 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Tillykke med valget. Det nyvalgte menighedsråd afholder sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder Jf. 6.

Tillykke med valget. Det nyvalgte menighedsråd afholder sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder Jf. 6. Tillykke med valget Hvordan konstituerer man sig? Det nyvalgte menighedsråd afholder sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder Jf. 6. Indkaldelse til mødet foretages af det først valgte

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Byråd

Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD BYRÅDETS MØDER 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis

Læs mere

Om menighedsrådet. Menighedsrådets hovedopgaver

Om menighedsrådet. Menighedsrådets hovedopgaver Om menighedsrådet Menighedsrådets hovedopgaver Menighedsrådenes hovedopgaver er ifølge menighedsrådsloven at styre sognets kirkelige og administrative anliggender, samt at virke for gode vilkår for evangeliets

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Medlemstal, konstitution m.v.

Medlemstal, konstitution m.v. Forretningsorden for Studienævnet ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen Vedtaget af bestyrelsen d. 19. august 2015 Forretningsordnen og vedtægterne Denne forretningsorden skal ses som et supplement til skolens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke Menighedsrådsløftet Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde den kl

Referat af menighedsrådsmøde den kl Menighedsrådsmøde Dalum Kirke Den 19.10.2016 Referat af menighedsrådsmøde den 26.10.2016 kl. 19.00 Afbud: Vibeke Kjeldsen, Jens Dahl og Torben Krebs Alle nyvalgte kommende medlemmer til rådet 2017 til

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG)

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) I henhold til vedtægt for Sankt Annæ Gymnasium, med European School Copenhagen 5 fastsættes følgende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Gennemgang af det konstituerende møde. Ubby, d Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti

Gennemgang af det konstituerende møde. Ubby, d Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti Gennemgang af det konstituerende møde Ubby, d. 24.10.16 Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti www.mrf-klbprovsti.dk HVEM ER AKTØRER I VALGET? 1. Valgbestyrelsen ( valgt i 2012) 2. Først valgte på

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Vedtægt for folkekirken.dk

Vedtægt for folkekirken.dk Vedtægt for folkekirken.dk I medfør af 11, stk. 4 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2012 fastsættes følgende: Folkekirken.dk 1. Folkekirken.dk er den institution,

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema Menighedsrådsvalget den 8. november 2016 Tidsskema OPGAVER DATOER -erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret. Seneste frist for meddelelse til biskoppen i stiftet om oprettelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Konstituerende møde. Formandens initialer:

Konstituerende møde. Formandens initialer: På mødet deltog: Troels Dahlgaard Stummann, Per Rønager Bøjstrup; Susanne Sjølander, Kevin Bøgelund Pihl, Minna Irene Siegumfeldt, Jakob Riis, Nanette Zahrtmann, Ole Winkler Pedersen, (forlod mødet efter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Indhold 1. Gyldighed 1 2. Skolebestyrelsens ansvar og beføjelser 1 3. Skolebestyrelsens sammensætning 1 4. Valgforhold 1 5. Afholdelse af bestyrelsesmøder

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere