ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING"

Transkript

1 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2014/15 ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Koncernens omsætning var i 1. kvartal 2014/ mio. DKK (818 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1%, eller 3% i lokal valuta, i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen steg i alle tre Premium brands med sammenlagt 7% i lokal valuta, hvilket mere end opvejede et fald i omsætningen i ikke-kerneforretningen på 17%. Bruttomarginen blev 55,2% og var dermed lavere end i samme periode sidste år (55,9%). Resultat af primær drift blev 141 mio. DKK en forbedring på 3 mio. DKK i forhold til 1. kvartal 2013/14. Peak Performance realiserede i 1. kvartal 2014/15 en omsætning på 353 mio. DKK (344 mio. DKK) svarende til en vækst på 3%, eller 5% i lokal valuta. Der har været en tilfredsstillende vækst i salget til engroskunder, mens butikslukninger bidrog til en reduktion i retail omsætningen. Resultat af primær drift blev 75 mio. DKK (69 mio. DKK). Tiger of Sweden forbedrede omsætningen med 7%, eller 11% i lokal valuta, til 269 mio. DKK (251 mio. DKK). Omsætningen steg i alle salgskanaler, mens væksten geografisk set primært blev realiseret i Norden og Centraleuropa. Resultat af primær drift blev 47 mio. DKK (42 mio. DKK). I By Malene Birger steg omsætningen til 97 mio. DKK (91 mio. DKK) en vækst på 6%, eller 7% i lokal valuta. Et øget salg til engroskunderne forklarer størstedelen af væksten, mens væksten geografisk set primært blev realiseret i Norden. Resultat af primær drift blev 10 mio. DKK (12 mio. DKK). Omsætningen i ikke-kerneforretningen faldt med 17% og var ikke påvirket væsentligt af valutakurseffekter. Den primære forklaring findes i udviklingen hos Saint Tropez, hvor især engrossalget faldt på grund af nedgang i ordrer fra Companys butikkerne. Koncernens bruttomargin blev 55,2% i 1. kvartal 2014/15 mod 55,9% i samme kvartal sidste år. Miks-effekter af solgte varer, ændrede distributionsaftaler og negative valutakurseffekter bidrog til udviklingen. Kapacitetsomkostningerne faldt med 4 mio. DKK til 315 mio. DKK. En positiv valutakurseffekt bidrog væsentligt til udviklingen. Overskydende kapacitetsomkostninger efter salget af Mid Market divisionen påvirkede 1. kvartal 2014/15 negativt med en engangseffekt på 5 mio. DKK. Omkostningsudviklingen kombineret med den højere omsætning medførte en lavere omkostningsprocent på 38% mod 39% året før. Resultat af primær drift blev forbedret til 141 mio. DKK (138 mio. DKK) svarende til en i EBIT-margin på 17,1% (16,9%). Den forøgede omsætning og lavere kapacitetsomkostninger, der mere end kompenserer for en lavere bruttomargin, forklarer udviklingen. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

2 Uændrede forventninger til regnskabsåret 2014/15 Koncernens Premium brands i særdeleshed Tiger of Sweden og By Malene Birger forventes at fortsætte den positive udvikling fra 2013/2014, hvorfor koncernens samlede omsætning forventes at vokse i regnskabsåret 2014/2015. I regnskabsåret 2014/2015 forventes samtlige af koncernens Premium brands at forbedre deres EBIT. Ikke-kerneforretningen forventes at fastholde indtjeningsniveauet. For koncernens som helhed vil EBIT i 2014/15 være påvirket af kapacitetsomkostninger, der indtil nu har været dækket af den frasolgte Mid Market division. Efter DK Company s betaling for aftalte transitionsydelser forventes disse omkostninger at udgøre i størrelsesordenen 45 mio. DKK. Disse kapacitetsomkostninger vil løbende blive afviklet i 2014/15, således at disse ikke forventes at påvirke det efterfølgende regnskabsår 2015/16. Investeringer i regnskabsåret forventes at ligge på niveau 3-5% af omsætningen. På den ordinære generalforsamling 2014 blev det vedtaget at udlodde et ordinært udbytte til aktionærerne på 3,00 DKK pr. aktie svarende til 50 mio. DKK. Bestyrelsen forventer at udlodde et ekstraordinært udbytte i størrelsesordenen 100 mio. DKK i regnskabsårets 2. kvartal. København, den 14. november 2014 IC Group A/S Mads Ryder Group CEO Rud T. Pedersen Group CFO Informationsmøde IC Group afholder informationsmøde for investorer, analytikere og andre interesserede fredag den 14. november kl. 10:00. Informationsmødet afholdes på engelsk via audiocast og telefon, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål online via den tilknyttede chatfunktion eller på telefon. For at følge informationsmødet online anvend venligst følgende link, som også findes på da.icgroup.net under Investorer: media-server.com/m/p/k2r4bpcv Følgende numre kan anvendes for at deltage i informationsmødet: (Danmark) (Sverige) (USA) (UK og resten af verdenen) Udtalelser om fremtiden Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om koncernens fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, varelagre, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger for både koncernens brands og koncernen som helhed. Udtalelser om fremtiden omfatter, herunder dog ikke begrænset til, alle udtalelser som måtte forudsige, indikere eller forudsætte fremtidige resultater, præstationer eller bedrifter, og som kan gøre brug af ord som tror, mener, forventer, skønner, antager, forudser, fortsætter, regner med eller påtænker eller lignende ord med tilsvarende betydning. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed og en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for IC Group A/S kontrol, kan medføre at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i delårsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrence-, leverandørforhold samt finansielle forhold. Af denne grund kan udtalelser om fremtiden ikke regnes med som præcise forudsigelser af fremtidige resultater. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

3 HOVED- OG NØGLETAL 1. kvartal 1. kvartal År 2014/ /14 1) 2013/14 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 827,7 817, ,4 Bruttoresultat 456,7 457, ,9 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 154,8 153,0 283,2 Resultat af primær drift (EBIT) 141,3 138,1 220,5 Finansielle poster, netto 1,0-1,5-5,2 Resultat før skat 142,3 136,6 215,3 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter 108,1 103,4 159,7 Periodens resultat af ophørte aktiviteter - 15,6 4,8 Periodens resultat 108,1 119,0 164,5 Totalindkomst 133,2 105,8 140,5 BALANCE Langfristede aktiver i alt 557,5 535,2 559,4 Kortfristede aktiver i alt 1.592, , ,9 Aktiver bestemt for salg 144,6 144,3 144,5 Aktiver i alt 2.149, , ,3 Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill 724,7 660, ,0 Arbejdskapital, netto 617,2 738,8 272,8 Aktiekapital 170,1 169,4 169,4 Egenkapital i alt 928,2 925,6 831,7 Langfristede forpligtelser i alt 63,3 85,9 63,4 Kortfristede forpligtelser i alt 1.158, ,4 939,2 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 140,0 140,0 140,0 Passiver i alt 2.149, , ,3 Nettorentebærende gæld ultimo 331,0 331,8 52,3 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktiviteter -226,9-195,5 263,6 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 85,9-17,6-91,0 Frit cash flow -141,0-213,1 164,5 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -37, ,0 Ændring i likvider -178,4-213,1 63,6 FINANSIELLE NØGLETAL I % Omsætningsvækst 1,0 5,0 6,0 Bruttomargin 55,2 55,9 57,3 EBITDA-margin 18,7 18,7 11,0 EBIT-margin 17,1 16,9 8,6 Skattesats 24,0 24,3 25,8 Egenkapitalforrentning 12,3 11,9 19,5 Soliditetsgrad 43,2 41,8 45,3 Afkast på investeret kapital 19,5 20,9 16,5 Arbejdskapital netto i forhold til 12 mdr. løbende omsætning 24,2 19,7 8,0 Cash conversion -1,3-1,8 1,0 Finansiel gearing 35,7 35,8 6,3 AKTIERELATEREDE NØGLETAL 2) Gennemsnitlige antal aktier eksklusive egne aktier udvandet (t.stk.) , , ,8 Børskurs ultimo perioden, DKK 138,0 166,5 185,5 Resultat pr. aktie, DKK 6,5 7,2 9,9 Resultat pr. aktie udvandet, DKK 6,4 7,2 9,9 Cash flow pr. aktie udvandet, DKK -6,9-11,9 18,2 Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 55,7 56,2 50,3 Price earnings udvandet, DKK 21,4 23,1 18,7 MEDARBEJDERE Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo (fortsættende aktiviteter) ) Sammenligningstal på resultatopgørelsen er blevet tilpasset således at ophørte aktiviteter er udskilt. Der er ikke foretaget tilpasning af balancen og pengestrømsopgørelsen for 1. kvartal 2013/14. 2) I udvandede værdier er effekten af IC Group programmer for aktie- og tegningsoptioner medregnet. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

4 HØJDEPUNKTER 1. KVARTAL 2014/15 Regnskabsårets 1. kvartal er forløbet som forventet for koncernen. Markedsforholdene har dog ikke været gunstige og må fortsat betragtes som udfordrende dette gælder både i de Nordiske kernemarkeder såvel som de øvrige Europæiske og internationale markeder. I Norden har et relativt lunt efterår påvirket det generelle salg af efterårsvarer negativt. Overskydende kapacitetsomkostninger I forbindelse med årsregnskabet for 2013/14 annoncerede koncernen forventningerne til de finansielle resultater for regnskabsåret 2014/15. Heraf fremgik det, at koncernens resultat for regnskabsåret 2014/15 vil være påvirket af overskydende kapacitetsomkostninger i størrelsesordenen 45 mio. DKK, som repræsenterer helårseffekten af disse omkostninger, efter at koncernen har modtaget betaling for aftalte transitionsydelser fra DK Company A/S. I regnskabsårets første kvartal har koncernen arbejdet på at identificere og planlægge reduktionen af de overskydende kapacitetsomkostninger, således at det efterfølgende regnskabsår 2015/16 ikke bliver belastet disse. Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 27/2014 er implementeringen af den planlagte omkostningsreduktion påbegyndt i 2. kvartal 2014/15. I 1. kvartal 2014/15 er koncernens resultat påvirket negativt af de overskydende kapacitetsomkostninger med 4,8 mio. DKK. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

5 RESULTATUDVIKLING Peak Performance øger omsætningen på trods af butikslukninger Peak Performance er koncernens Premium brand inden for teknisk sports og modetøj, hvor brandet er Skandinaviens største. Hovedfokus for brandet er profitabel vækst gennem øget markedspenetrering i kernemarkederne og på længere sigt fortsat international ekspansion. Målet er at øge både omsætning og indtjeningsmargin. Peak Performance havde i 1. kvartal 2014/15 en omsætning på 353 mio. DKK (344 mio. DKK) en vækst på 3%, eller 5% i lokal valuta. Salget til segmentets engroskunder udviklede sig som ventet positivt, mens butikslukninger bidrog til en reduktion i salget igennem retailkanalen. Same-store omsætningen (eksklusive outlet-kanalen) steg med 3,5% og var sammensat af en lavere omsætning i de fysiske butikker, som blev mere end opvejet af omsætningsvæksten inden for e-commerce. Bruttomarginen faldt i 1. kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Udviklingen kan dels tilskrives valutakurseffekter og dels større rabatter, bl.a. som følge af en senere udsalgsperiode sammenlignet med sidste år. Kapacitetsomkostningerne blev til gengæld reduceret sammenlignet med sidste år. For Peak Performance udgjorde overskydende kapacitetsomkostninger af salget af Mid Market divisionen 2,3 mio. DKK i 1. kvartal 2014/15. Resultat af primær drift steg med 6 mio. DKK til 75 mio. DKK (69 mio. DKK). Dermed realiserede segmentet en EBIT margin på 21,1% (20,1%). Udviklingen kan tilskrives reduktionen i kapacitetsomkostningerne, som mere end kompenserede for den lavere bruttomargin. PEAK PERFORMANCE Resultatoversigt 1. kvartal 1. kvartal 2014/ /14 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. Ændring Omsætning 353,0 343,7 9,3 Engros og franchise 292,4 282,6 9,8 Retail, e-commerce og outlets 60,6 61,1-0,5 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 80,4 75,7 4,7 Af- og nedskrivninger -5,9-6,7 0,8 Resultat af primær drift (EBIT) 74,5 69,0 5,5 EBIT-margin (%) 21,1 20,1 1,0 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

6 Tiger of Sweden øger både omsætning og indtjeningsmargin Med rødder i klassiske skræddertraditioner producerer Tiger of Sweden modetøj til mænd og kvinder med en markant og moderne profil karakteriseret ved a different cut. Hovedfokus for brandet er profitabel vækst gennem øget markedspenetrering i de nordiske kernemarkeder og international ekspansion primært i England, Tyskland og Frankrig. Målet er at fortsætte væksten i omsætning og forbedre indtjeningsmarginen. I 1. kvartal 2014/15 blev omsætningen i Tiger of Sweden 269 mio. DKK (251 mio. DKK), hvilket er 7% højere end samme periode sidste år, eller 11% i lokal valuta. Væksten blev realiseret igennem både engros- og retailkanalen, mens den geografisk set blev realiseret i hhv. Norden og Centraleuropa, hvor særligt Tyskland kan fremhæves med en vækst på 59%. Tyskland udgør nu brandets 4. største marked. Same-store omsætningen (eksklusive outlet-kanalen) steg med 8% i 1. kvartal sammenlignet med sidste år, hvilket kan tilskrives en positiv udvikling i både de fysiske butikker og i e-commerce kanalen. Tiger of Sweden s bruttomargin var i 1. kvartal lavere end sidste år. En ændring af distributionsmodellen i Canada og den deraf afledte prisstruktur bidrager til den negative udvikling. Omvendt bidrager dette til lavere kapacitetsomkostninger som følge af et agenthonorar, som bortfalder. For Tiger of Sweden udgjorde overskydende kapacitetsomkostninger efter salget af Mid Market divisionen 1,6 mio. DKK. Resultat af primær drift steg med 5 mio. DKK til 47 mio. DKK (42 mio. DKK) sammenlignet med samme periode sidste år svarende til en EBIT margin på 17,4% (16,6%). Den positive udvikling i marginen kan tilskrives en forholdsmæssigt lavere stigning i kapacitetsomkostningerne end i omsætningen. TIGER OF SWEDEN Resultatoversigt 1. kvartal 1. kvartal 2014/ /14 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. Ændring Omsætning 269,2 251,1 18,1 Engros og franchise 184,6 170,3 14,3 Retail, e-commerce og outlets 84,6 80,8 3,8 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 50,3 45,0 5,3 Af- og nedskrivninger -3,4-3,3-0,1 Resultat af primær drift (EBIT) 46,9 41,7 5,2 EBIT-margin (%) 17,4 16,6 0,8 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

7 By Malene Birger øget omsætning men reduceret indtjening By Malene Birger er et højprofileret dansk designbrand med en international appel, der tilbyder affordable luxury til kvinder. Hovedfokus for brandet er profitabel vækst gennem øget markedspenetrering i Norden og ekspansion i udvalgte international markeder. Målet er at fastholde væksten i omsætningen samtidig med en forbedret indtjeningsmargin. By Malene Birger realiserede i 1. kvartal en omsætning på 97 mio. DKK (91 mio. DKK) svarende til en vækst på 6%, eller 7% i lokal valuta. Omsætningen steg i alle salgskanaler dog mest markant i engroskanalen. Geografisk var omsætningsvæksten størst i Norden med 14%. Same-store omsætningen steg med 1,6% i 1. kvartal sammenlignet med sidste år. Udviklingen var positiv i de fysiske butikker, mens den var negativ i e-commerce kanalen. By Malene Birger anvender ikke outlet kanalen i øjeblikket. Bruttomarginen blev i 1. kvartal forværret i forhold til sidste år. Lavere rabatter medførte en positiv effekt, som dog blev overskygget af mikseffekter af solgte varer. Kapacitetsomkostningerne steg forholdsmæssigt mere end omsætningen i perioden. For By Malene Birger udgjorde overskydende kapacitetsomkostninger af salget af Mid Market 0,5 mio. DKK. Resultat af primær drift faldt med 2 mio. DKK til 10 mio. DKK sammenlignet med samme periode sidste år. Dermed blev EBIT-marginen 10,5% mod 13,3% i 1. kvartal 2013/14. Udviklingen kan tilskrives den negative udvikling i bruttomarginen og kapacitetsomkostningerne. BY MALENE BIRGER Resultatoversigt 1. kvartal 1. kvartal 2014/ /14 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. Ændring Omsætning 96,8 91,2 5,6 Engros og franchise 75,2 69,7 5,5 Retail, e-commerce og outlets 21,6 21,5 0,1 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 12,3 14,7-2,4 Af- og nedskrivninger -2,1-2,6 0,5 Resultat af primær drift (EBIT) 10,2 12,1-1,9 EBIT-margin (%) 10,5 13,3-2,8 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

8 Koncernen Omsætning Omsætningen for de fortsættende aktiviteter i 1. kvartal 2014/15 blev 828 mio. DKK (818 mio. DKK) svarende til en stigning på 1% eller 3% i lokal valuta. Der blev realiseret en vækst i lokal valuta i alle koncernens Premium brands i alt 7%. Væksten er primært drevet af Tiger of Sweden, som er steget med 11% i forhold til samme periode sidste år. Ikke-kerne aktiviteter faldt med 17% i lokal valuta. Faldet er primært drevet af udviklingen hos Saint Tropez, hvor især engrossalget er faldet på grund af nedgang i ordrer fra Companys butikkerne. Omsætningsudviklingen for 1. kvartal var negativt påvirket af valutakurseffekt på 17 mio. DKK, som er drevet af lavere valutakurser på SEK og NOK. Bruttomargin I 1. kvartal realiserede de fortsættende aktiviteter et bruttoresultat på 457 mio. DKK (457 mio. DKK) og således uændret for perioden. Bruttomarginen blev 55,2% (55,9%), hvilket er 0,7%-point under niveauet for 1. kvartal 2013/14. Udviklingen i bruttomarginen kan tilskrives en negativ effekt fra produktmikset af de solgte varer samt en ændret distributionsaftale og deraf afledt prisstruktur. Endvidere var bruttomarginen i 1. kvartal negativt påvirket af en netto-valutakurseffekt på 9 mio. DKK. Udviklingen skyldes en kombination af lavere kurser på de primære salgsvalutaer (SEK og NOK), som overskyggede den positive effekt fra lavere valutakurser på de primære sourcing valutaer (USD og HKD). Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostningerne for de fortsættende aktiviteter i 1. kvartal blev 315 mio. DKK (319 mio. DKK) svarende til et fald på 4 mio. DKK. Korrigeret for en positiv valutakurseffekt på 8 mio. DKK samt for overskydende kapacitetsomkostninger efter salget af Mid Market divisionen på 5 mio. DKK var kapacitetsomkostningerne på samme niveau som sidste år. Udviklingen i omkostningerne kombineret med den højere omsætning medførte et fald i omkostningsprocenten på 0,9%-point til 38,1% (39,0%). Resultat af primær drift (EBIT) I 1. kvartal steg resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter med 2% til 141 mio. DKK (138 mio. DKK). EBIT marginen steg med 0,2%-point til 17,1% (16,9%) drevet af den lavere omkostningsprocent. Koncernens Premium brands realiserede tilsammen en EBIT margin på 18,3% (17,9%). EBIT for fortsættende aktiviteter er i 1. kvartal 2014/15 påvirket af overkydende kapacitetsomkostninger på 5 mio. DKK afledt af frasalget af Mid Market divisionen. Korrigeret for denne effekt, ville EBIT marginen for koncernen udgøre 17,7%. Skat Der blev i 1. kvartal udgiftsført en beregnet skatteomkostning vedrørende koncernens fortsættende aktiviteter på 34 mio. DKK (33 mio. DKK). Skatteomkostningen udgør 24,0% (24,3%) af periodens resultat før skat. Periodens resultat Resultatet for koncernens fortsættende aktiviteter steg i 1. kvartal med 5 mio. DKK til 108 mio. DKK (103 mio. DKK). Totalindkomst Totalindkomsten for 1. kvartal udgjorde 133 mio. DKK (106 mio. DKK). Stigningen kan primært henhøres til nettoeffekten af dagsværdireguleringen af koncernens valutasikringsinstrumenter der var positiv med 20 mio. DKK (negativ med 14 mio. DKK.). Udviklingen er drevet af sikring af USD, HKD og SEK i 1. kvartal 2014/15. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

9 BALANCE OG LIKVIDITET Udviklingen i koncernens balance i forhold til 30. september 2013 bærer generelt præg af salget af Mid Market divisionen, der blev gennemført pr. 30. juni Som en del af salgsvederlaget erhvervede IC Group aktier i DK Company A/S, der er indregnet som kapitalandele i associerede virksomheder. Afgangen af nettoaktiver ved salget påvirker primært varebeholdninger, tilgodehavender fra salg samt leverandørgæld og hensatte forpligtelser afledt af ophørte aktiviteter. Balance Koncernens aktiver faldt med 66 mio. DKK til mio. DKK (30. september 2013: mio. DKK). Koncernens immaterielle aktiver faldt med 13 mio. DKK primært som følge af foretagne af- og nedskrivninger på software og IT systemer samt kursregulering af goodwill. De materielle aktiver faldt med 36 mio. DKK som følge af frasolgte brands samt foretagne af- og nedskrivninger. Arbejdskapital, netto Arbejdskapitalen korrigeret for ikke-likvide poster udgjorde samlet set 617 mio. DKK, og var således reduceret med 122 mio. DKK i forhold til sidste år (30. september 2013: 739 mio. DKK), primært som følge af frasolgte nettoaktiver. Arbejdskapitalen udgjorde 24% af den 12 måneders løbende omsætning (30. september 2013: 20%). Den øgede binding i arbejdskapital afspejler den underliggende vækst i koncernens Premium brands. Varebeholdningerne blev reduceret med 95 mio. DKK drevet af en kombination af frasolgte brands og en stigning på 66 mio. DKK for koncernens Premium brands som følge af aktivitetsstigning og forskydning i leveringer. Nedskrivninger til dækning af overskudsvarer faldt med 22 mio. DKK afledt af den lavere varebeholdning i forhold til sidste år. Nedskrivningsprocenten udgjorde 14,3% mod 15,4% pr. 30. september Lagerets omsætningshastighed faldt fra 3,4 til 2,9 sammenlignet med 30. september Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser faldt med 124 mio. DKK til 577 mio. DKK (30. september 2013: 701 mio. DKK). Bruttotilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser faldt med 142 mio. DKK til 633 mio. DKK (30. september 2013: 775 mio. DKK). Udviklingen er primært drevet af frasolgte brands, der ligeledes har påvirket nedskrivningen til tab på debitorer, som blev reduceret med 19 mio. DKK. Nedskrivningsprocenten udgjorde 8,8% mod 9,6% pr. 30. september Målt på debitordage blev der konstateret en stigning på 3 dage sammenlignet med 30. september Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser blev med 183 mio. DKK realiseret 114 mio. DKK under niveauet for sidste år (30. september 2013: 297 mio. DKK). Faldet skyldes hovedsageligt frasolgte brands. Pengestrømme I 1. kvartal var pengestrømme fra koncernens samlede driftsaktiviteter negative med 227 mio. DKK (negative med 196 mio. DKK) svarende til et fald på 31 mio. DKK. Udviklingen skyldes blandt andet en negativ udvikling i binding i arbejdskapital. Pengestrømme fra koncernens investeringsaktiviteter var positive med 86 mio. DKK (negative med 18 mio. DKK). Udviklingen er primært drevet af salg af værdipapirer med 101 mio. DKK, delvis udlignet af investeringer til vækst i koncernens Premium brands. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter var negative med 37 mio. DKK (0 mio. DKK). Udviklingen kan hovedsageligt henføres til en forskydning i ud betalingstidspunktet af det ordinære udbytte, som i 2014/15 blev udbetalt i 1. kvartal mod 2. kvartal i 2013/14. Den samlede likviditetsvirkning for 1. kvartal var negativ med 178 mio. DKK (negativ med 213 mio. DKK) svarende til en forbedring på 35 mio. DKK. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

10 Likviditetsforhold Koncernens netto-rentebærende gæld udgjorde 331 mio. DKK (332 mio. DKK) og er således på samme niveau som ved udgangen af september Den kortfristede del af koncernens netto-rentebærende gæld udgjorde 191 mio. DKK. Koncernens samlede kredittilsagn udgjorde 918 mio. DKK pr. 30. september 2014 (912 mio. DKK). Heraf blev 572 mio. DKK udnyttet via kort og langfristet gæld til kreditinstitutter, og 42 mio. DKK blev udnyttet til trade finance faciliteter og garantier. Herved udgjorde de uudnyttede kreditfaciliteter 304 mio. DKK. Alle kredittilsagn, undtagen koncernens lån i hovedsædet, er standby kreditter, der kan udnyttes og opsiges med dags varsel. På intet tidspunkt har trækningsrettighederne i perioden været udnyttet mere end 67% inklusive reservationer til trade finance faciliteter, bankgarantier mv. Egenkapitaludvikling Egenkapitalen pr. 30. september 2014 steg med 96 mio. DKK til 928 mio. DKK (30. juni 2014: 832 mio. DKK). Stigningen er drevet af periodens resultat og udviklingen i anden totalindkomst reduceret med udbetalt udbytte for regnskabsåret 2013/14. Soliditetsgraden pr. 30. september 2014 blev 43,2% (30. juni 2014: 45,3%). Som annonceret i Selskabsmeddelelse 24/2014, er aktiekapitalen pr. 30. september 2014 udvidet med aktier á nom. DKK 10 som følge af udnyttelse af warrants. Udviklingen i egenkapitalen samt i antallet af egne aktier er specificeret på side 13. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

11 RESULTATOPGØRELSE 1. kvartal 1. kvartal År 2014/ / /14 Note Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. 5 Nettoomsætning 827,7 817, ,4 5 Vareforbrug -371,0-360, ,5 Bruttoresultat 456,7 457, ,9 Andre eksterne omkostninger -169,3-169,5-625,9 Personaleomkostninger -144,6-134,8-561,5 Andre driftsindtægter og -omkostninger 12,0 0,2 0,7 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 154,8 153,0 283,2 Af- og nedskrivninger -13,5-14,9-62,7 Resultat af primær drift (EBIT) 141,3 138,1 220,5 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 2,0 - - Finansielle indtægter 1,6 1,9 14,5 Finansielle omkostninger -2,6-3,4-19,7 Resultat før skat af fortsættende aktiviteter 142,3 136,6 215,3 Skat af periodens resultat af fortsættende aktiviteter -34,2-33,2-55,6 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter 108,1 103,4 159,7 5 Periodens resultat af ophørte aktiviteter - 15,6 4,8 Periodens resultat 108,1 119,0 164,5 Resultatet fordeler sig således: Aktionærer i IC Group A/S 106,7 118,4 163,5 Minoritetsinteresser 1,4 0,6 1,0 Periodens resultat 108,1 119,0 164,5 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK 6,5 7,2 9,9 Udvandet resultat pr. aktie, DKK 6,4 7,2 9,9 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie, DKK 6,5 6,3 9,6 Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie, DKK 6,4 6,3 9,6 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1. kvartal 1. kvartal År 2014/ / /14 Note Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. Periodens resultat 108,1 119,0 164,5 ANDEN TOTALINDKOMST Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber 4,9 0,5-13,1 Dagsværdiregulering (netto) af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 23,5-24,2 8,9 Overførsel til vareforbrug af (netto) finansielle instrumenter indgået til sikring af realiserede pengestrømme 3,1 5,0-19,7 Skat af poster, der kan reklassificeres til resultatopgørelsen -6,4 5,5 0,5 Poster, der efterfølgende ikke reklassificeres til resultatopgørelsen: Aktuarmæssige reguleringer ,9 Skat af poster, der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen - - 0,3 Anden totalindkomst efter skat 25,1-13,2-24,0 Totalindkomst i alt 133,2 105,8 140,5 Totalindkomsten for perioden fordeles således: Aktionærer i IC Group A/S 131,8 105,2 139,5 Minoritetsinteresser 1,4 0,6 1,0 I alt 133,2 105,8 140,5 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

12 BALANCE AKTIVER Note Mio. DKK LANGFRISTEDE AKTIVER Goodwill 199,5 207,4 199,3 Software og IT systemer 28,1 33,2 26,9 Lejerettigheder 13,4 17,8 11,5 Øvrige immaterielle aktiver 4,7-4,8 Immaterielle aktiver i alt 245,7 258,4 242,5 Grunde og bygninger 7,5 8,6 7,7 Indretning af lejede lokaler 40,9 63,2 43,5 Driftsmateriel og inventar 46,5 54,8 50,5 Materielle aktiver under opførelse 11,7 15,8 6,3 Materielle aktiver i alt 106,6 142,4 108,0 Kapitalandele i associerede virksomheder 113,0-111,0 Finansielle aktiver 36,5 46,3 35,8 Udskudt skat 55,7 88,1 62,1 Andre langfristede aktiver i alt 205,2 134,4 208,9 Langfristede aktiver i alt 557,5 535,2 559,4 KORTFRISTEDE AKTIVER 6 Varebeholdninger 379,1 473,8 396,3 7 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 577,0 700,5 293,9 Tilgodehavende selskabsskat 66,0 73,7 44,0 Andre tilgodehavender 128,9 73,6 91,8 Periodeafgrænsningsposter 55,8 65,9 79,4 Værdipapirer ,1 8 Likvide beholdninger 240,8 148,9 123, , , ,4 9 Aktiver bestemt for salg 144,6 144,3 144,5 PASSIVER Kortfristede aktiver i alt 1.592, , ,9 AKTIVER I ALT 2.149, , ,3 Note Mio. DKK EGENKAPITAL Aktiekapital 170,1 169,4 169,4 Reserve for sikringstransaktioner 29,0 2,4 8,8 Reserve for valutakursregulering -57,1-45,4-62,0 Overført resultat 780,4 794,9 711,0 Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 922,4 921,3 827,2 Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 5,8 4,3 4,5 Egenkapital i alt 928,2 925,6 831,7 FORPLIGTELSER Pensionsforpligtelser 9,5 8,1 9,4 Udskudt skat 33,0 40,0 33,2 Hensatte forpligtelser 4,0 12,3 4,0 Andre gældsforpligtelser 16,8 25,5 16,8 Langfristede forpligtelser i alt 63,3 85,9 63,4 Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 431,8 340,7 137,1 Leverandører af varer og tjenesteydelser 183,4 297,4 289,6 Selskabsskat 77,4 57,7 31,4 Andre gældsforpligtelser 299,4 284,0 298,2 Hensatte forpligtelser 26,2 84,6 42, , ,4 799,2 9 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 140,0 140,0 140,0 Kortfristede forpligtelser i alt 1.158, ,4 939,2 Forpligtelser i alt 1.221, , ,6 PASSIVER I ALT 2.149, , ,3 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

13 EGENKAPITALOPGØRELSE Reserve Reserve Egenfor sik- for valuta- kapital Minorirings takurs aktionæ- tets Egen- Aktie- trans- regu- Overført Foreslået rer i IC inte- kapital Mio. DKK kapital aktioner lering resultat udbytte Group A/S resser i alt Egenkapital 1. juli ,4 8,8-62,0 661,8 49,3 827,3 4,4 831,7 Periodens resultat ,7-106,7 1,4 108,1 Anden totalindkomst efter skat - 20,2 4, ,1-25,1 Totalindkomst i alt - 20,2 4,9 106,7-131,8 1,4 133,2 Transaktioner med ejere: Reklassifikation ,4 0, Udbetalt udbytte ,7-49, ,7 Aktiebaseret vederlæggelse ,7-0,7-0,7 Udnyttelse af aktieoptioner ,4-3,4-3,4 Udnyttelse af warrants 0, ,2-8,9-8,9 Egenkapital 30. september ,1 29,0-57,1 780,4-922,4 5,8 928,2 Reserve Reserve Egenfor sik- for valuta- kapital Minorirings takurs aktionæ- tets Egen- Aktie- trans- regu- Overført Foreslået rer i IC inte- kapital Mio. DKK kapital aktioner lering resultat udbytte Group A/S resser i alt Egenkapital 1. juli ,4 16,8-46,6 632,7 32,8 805,1 3,7 808,8 Periodens resultat ,4-118,4 0,6 119 Anden totalindkomst efter skat - -14,4 1, , ,2 Totalindkomst i alt - -14,4 1,2 118,4-105,2 0,6 105,8 Transaktioner med ejere: Udbetalt udbytte ,0-1,0-1,0 Aktiebaseret vederlæggelse ,0-10,0-10,0 Egenkapital 30. september ,4 2,4-45,4 762,1 32,8 921,3 4,3 925,6 Mio. DKK Aktier UDVIKLING I EGNE AKTIER Egne aktier pr. 1. juli Anvendt i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner Egne aktier pr. 14. november Selskabskapitalen er som annonceret i Selskabsmeddelelse 24/2014 blevet forhøjet med aktier og udgør nom. DKK fordelt på aktier à nom. DKK 10. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

14 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. kvartal 1. kvartal År 2014/ / /14 Note Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER Resultat af primær drift, fortsættende aktiviteter 141,3 138,1 220,5 Resultat af primær drift, ophørte aktiviteter - 20,9 11,7 Resultat af primær drift 141,3 159,0 232,2 Tilbageførte af- og nedskrivninger samt gevinster og tab ved salg af langfristede aktiver 13,5 20,2 87,1 Resultatført aktiebaseret vederlæggelse 0,7 1,0 2,7 Hensatte forpligtelser -16,7-16,6-57,5 Andre reguleringer -12,1 2,3 33,2 Ændring i arbejdskapital -342,0-335,8 3,7 Pengestrømme fra primær drift -215,3-169,9 301,4 Modtagne finansielle indtægter 4,0 9,1 26,7 Betalte finansielle udgifter -4,9-10,0-30,0 Pengestrømme fra drift -216,2-170,8 298,1 Betalt selskabsskat -10,7-24,7-34,5 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt -226,9-195,5 263,6 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i immaterielle aktiver -7,8-2,6-21,9 Investeringer i materielle aktiver -7,2-15,2-77,3 Salg af dattervirksomheder og aktiviteter ,4 Køb af værdipapirer ,0 Salg af værdipapirer 101,0-101,0 Ændring i deposita og andre finansielle aktiver -0,1 0,2-7,5 Køb og salg af øvrige langfristede aktiver - - 4,3 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt 85,9-17,6-91,0 Frit cash flow i alt -141,0-213,1 172,6 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Afdrag på langfristede gældsforpligtelser ,0 Andre gældsforpligtelser ,3 Udbetalt udbytte -49, ,4 Udnyttelse af aktieoptioner 3,4-10,1 Udnyttelse af warrants 8,9 - - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt -37, ,0 ÆNDRING I LIKVIDER -178,4-213,1 63,6 LIKVIDER Likvider pr. 1. juli -13,2 21,8-79,1 Valutakursregulering af likvider 1. juli 0,6-0,5 2,3 Ændring i likvider -178,4-213,1 63,6 8 Likvider ultimo -191,0-191,8-13,2 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

15 NOTER 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Den i delårsregnskabet anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for 2013/14. Regnskabspraksis er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Vi henviser til årsrapporten for 2013/14 (kapitel 1) for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. IC Group har implementeret alle nye eller ændrede regnskabsstandarder (IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), som er godkendt af EU med virkning for regnskabsåret 1. juli juni Implementeringen har ikke påvirket indregning og måling af koncernens aktiver og forpligtelser. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Ved udarbejdelsen af delårsregnskabet for IC Group foretager ledelsen en række væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som kan påvirke de rapporterede værdier for aktiver, forpligtelser, indtægter, omkostninger, pengestrømme og tilhørende oplysninger på balancedagen. De væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som ledelsen anser for væsentlige for udarbejdelsen og forståelsen af delårsregnskabet fremgår af kapitel 1 i årsrapporten 2013/14 og vedrører blandt andet immaterielle aktiver, varebeholdninger, tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser samt skat. 2. Sæsonafhængighed Koncernens forretningssegmenter er påvirket af sæsonudsving. Disse udsving kan henføres til sæsonmæssige forsendelser til engroskunder og en salgssæson for koncernens produkter, der er varierende henover året i retailsegmentet. Højsæson for koncernens engroskanal er historisk set henholdsvis 1. og 3. kvartal. Omsætning og resultat før skat varierer derfor i de forskellige rapporteringsperioder, hvorfor de enkelte kvartaler ikke nødvendigvis er indikative for fremtidige trends. Resultaterne i de enkelte kvartaler kan derfor ikke bruges til pålidelige fremskrivninger af koncernens udvikling. 3. Dagsværdimåling Finansielle instrumenter, som måles til dagsværdi i balancen er opdelt i de tre niveauet i dagsværdihierakiet: Niveau 1 Noterede priser i et aktivt marked for samme type instrumenter Niveau 2 Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver eller forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata Niveau 3 Værdiansættelsesmetoder hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata Mio. DKK Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Unoterede aktier og obligationer - - 6, ,3 Afledte finansielle instrumenter (handelsbeholdning) , Finansielle aktiver til dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen , ,3 Finansielle aktiver anvendt som sikringsinstrumenter - 55, ,8 Finansielle forpligtelser anvendt som sikringsinstrumenter - 15, ,4 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

16 Unoterede aktier og obligationer samt afledte finansielle instrumenter (handelsbeholdning) Markedsværdien for aktivet er baseret på Black-Scholes model. Den forventede volatilitet er baseret på volatiliteten i de seneste år for en gruppe af sammenlignelige selskaber. Den risikofrie rente er fastsat tilsvarende renten på en statsobligation med en tilsvarende løbetid. Afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring Beregningen af dagsværdier af afledte finansielle instrumenter er baseret på observerbare markedsdata og ved anvendelse af generelt accepterede metoder. Der anvendes internt beregnede dagsværdier, der hver måned bliver afstemt med eksternt beregnede dagsværdier. Der er ikke sket overførsler mellem dagsværdihierakierne i 1. kvartal 2014/ Aktiebaseret aflønning Tildeling af warrants i 2014/15 Bestyrelsen har som meddelt i årsrapporten 2013/14 besluttet at tildele stk. warrants til Group CEO, Mads Ryder og stk. warrants til Group CFO, Rud Trabjerg Pedersen. De tildelte warrants giver adgang til, mod kontant betaling, at tegne et antal aktier svarende til de tildelte warrants. Erhvervelsen kan ske i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapporten for 2016/17, 2017/18 eller 2018/19. I det omfang disse warrants ikke er modne til udnyttelse bortfalder disse ved ophør af ansættelsesforholdet. Markedsværdien af de tildelte warrants kan ved anvendelse af Black & Scholes-modellen, og under antagelse af en udnyttelseskurs på 182 DKK, en volatilitet på 34,3% p.a. og en risikofri rente på 0,36% p.a. opgøres til 1,5 mio. DKK. Dagsværdien udgør 19,7% af de enkelte direktørers faste gage. Dagsværdien af programmerne vil blive indregnet i resultatopgørelsen over optjeningsperioden 5. Segmentoplysninger Forretningssegmenter Rapporteringen til direktionen, der anses for den øverste operationelle ledelse (Chief Operating Decision Maker), er baseret på koncernens tre kerne forretningssegmenter. Kernesegmenter Koncernens kernesegmenter indeholder følgende Premium brands; Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger samt øvrig ekstern 3. parts omsætning i disse brands butikker. Hovedfokus for koncernens kernesegmenter er vækst gennem øget markedspenetrering og internationalisering for dermed at øge både omsætning og indtjening. Kravene, der er en forudsætning for fremtidige investeringer, er, at forretningssegmenterne skal: være blandt de mest succesrige på deres hjemmemarkeder inden for segmentet kunne dokumentere internationalt vækstpotentiale have et højt afkast på investeret kapital Ikke-kerne forretning Ikke-kerne forretning indeholder følgende brands: Saint Tropez og Designers Remix. Hovedfokus for ikke-kerneforretningen er profitabel udvikling samt på længere sigt afklaring af det fremtidige ejerskab. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

17 SEGMENTOPLYSNINGER Peak Tiger of By Malene Premium Ikke-kerne- Fortsæt. Ophørte Performance Sweden Birger Brands aktiviteter aktiviteter aktiviteter Koncern 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 2014/ / / / / / / /15 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. Nettoomsætning i alt 353,0 269,2 96,8 719,0 108,7 827,7-827,7 Engros og wholesale 292,4 184,6 75,2 552,2 64,7 616,9 - - Retail, E-commerce og outlets 60,6 84,6 21,6 166,8 44,0 210,8 - - Vækst i forhold til 2013/14 (%) Vækst i lokal valuta i forhold til 2013/14 (%) Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) 80,4 50,3 12,3 143,0 11,8 154,8-154,8 EBITDA margin (%) 22,8 18,7 12,7 19,9 10,9 18,7-18,7 Af- og nedskrivninger -5,9-3,4-2,1-11,4-2,1-13, ,5 Resultat af primær drift (EBIT)* 74,5 46,9 10,2 131,6 9,7 141,3-141,3 EBIT margin (%) 21,1 17,4 10,5 18,3 9,0 17,1-17,1 Afstemning af segmentoplysninger for fortsættende aktiviteter Segmentresultat (EBIT) 141,3 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 2,0 Finansielle indtægter 1,6 Finansielle omkostninger -2,6 Resultat før skat 142,3 Skat af periodens resultat -34,2 Periodens resultat 108,1 * EBIT for de fortsættende aktiviteter er påvirket af overskydende kapacitetsomkostninger på 4,8 mio. DKK efter salget af Mid Market divisionen. Omkostningerne fordeler sig som følger; Peak Performance 2,3 mio. DKK, Tiger of Sweden 1,6 mio. DKK, By Malene Birger 0,5 mio. DKK og Ikke-kerneaktiviteter 0,4 mio. DKK. Peak Tiger of By Malene Premium Ikke-kerne- Fortsæt. Ophørte Performance Sweden Birger Brands aktiviteter aktiviteter aktiviteter Koncern 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 2013/ / / / / / / /14 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. Nettoomsætning i alt 343,7 251,1 91,2 686,0 131,5 817,5 345, ,1 Engros og wholesale 282,6 170,3 69,7 522,6 81,7 604,3 - - Retail, E-commerce og outlets 61,1 80,8 21,5 163,4 49,8 213,2 - - Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) 75,7 45,0 14,7 135,4 17,6 153,0 26,2 179,2 EBITDA margin (%) 22,0 17,9 16,1 19,7 13,4 18,7 7,6 15,4 Af- og nedskrivninger -6,7-3,3-2,6-12,6-2,3-14,9-5,3-20,2 Resultat af primær drift (EBIT) 69,0 41,7 12,1 122,8 15,3 138,1 20,9 159,0 EBIT margin (%) 20,1 16,6 13,3 17,9 11,6 16,9 6,0 13,7 Afstemning af segmentoplysninger for fortsættende aktiviteter Segmentresultat (EBIT) 138,1 Finansielle indtægter 1,9 Finansielle omkostninger -3,4 Resultat før skat 136,6 Skat af periodens resultat -33,2 Periodens resultat 103,4 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

18 6. Varebeholdninger Mio. DKK Råvarer og hjælpematerialer 52,2 46,4 59,2 Færdigvarer og handelsvarer 339,4 455,8 254,6 Svømmende varer 51,0 57,6 145,9 Varebeholdninger i alt, brutto 442,6 559,8 459,7 Periodens ændring i lagernedskrivninger: Nedskrivninger pr. 1. juli 63,4 90,3 90,3 Årets tilgang 7,0 12,8 23,2 Årets afgang -6,9-17,1-50,1 Nedskrivninger i alt 63,5 86,0 63,4 Nedskrivning i % 14,3 15,4 13,8 Varebeholdninger i alt, netto 379,1 473,8 396,3 7. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Mio. DKK Ej forfaldne 484,9 562,5 221,0 Forfaldne mellem 1-60 dage 57,2 92,8 39,9 Forfaldne mellem dage 13,6 25,2 15,0 Forfaldne over 120 dage 76,8 94,3 68,0 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser i alt, brutto 632,5 774,8 343,9 Bevægelse i nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer: Nedskrivning pr. 1. juli 50,0 69,3 69,3 Valutakursreguleringer -0,4-0,1 0,3 Ændring af nedskrivning i året 5,6 6,6-12,0 Realiseret tab i året 0,3-1,5-7,6 Nedskrivninger i alt 55,5 74,3 50,0 Nedskrivning i % 8,8 9,6 14,5 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser i alt, netto 577,0 700,5 293,9 8. Likvider og nettorentebærende gæld Mio. DKK Likvide beholdninger 240,8 148,9 123,9 Kreditinstitutter, kortfristet -431,8-340,7-137,1 Likvider jf. pengestrømsopgørelsen -191,0-191,8-13,2 Kreditinstitutter, langfristet (aktiver bestemt for salg) -140,0-140,0-140,0 Værdipapirer ,1 Nettorentebærende gæld -331,0-331,8 52,3 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

19 9. Aktiver klassificeret som bestemt for salg Mio. DKK Materielle aktiver 144,6 144,3 144,5 Aktiver bestemt for salg 144,6 144,3 144,5 Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 140,0 140,0 140,0 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 140,0 140,0 140,0 Koncernens hovedkvarter blev sat til salg i 3. kvartal 2012/13, hvorfor ejendommen og det tilknyttede realkreditlån er klassificeret som aktiver bestemt for salg. Salgsprocessen er fortsat aktiv, og ejendommens dagsværdi er vurderet at være realistisk. IC Group har således fortsat klassificeret ejendommen og realkreditlånet som bestemt for salg. Realkreditlånet er i DKK og er baseret på 6 måneders CIBOR rente. Lånet blev optaget den 26. januar 2010 med sikkerhed i koncernens hovedsæde på Raffinaderivej Nærtstående parter IC Group leverer transitionsmæssige ydelser til den associerede virksomhed DK Company A/S i en periode på 6-12 måneder i 2014/15. Koncernen har i 1. kvartal 2014/15 haft transaktioner forbundet med DK Company A/S for 10 mio. DKK, der er indregnet under Andre driftsindtægter. 11. Begivenheder efter balancedagen Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 27/2014 igangsatte IC Group en omkostningsreduktion d. 28. oktober 2014, der blandt andet betød afskedigelse af 63 medarbejdere. Der er ikke efter regnskabsperiodens afslutning indtruffet andre hændelser af betydning, der ikke er indregnet eller omtalt i kvartalsrapporten. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

20 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli september 2014 for IC Group A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. juli september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen (side 1-10) indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 14. november 2014 Direktion: MADS RYDER Group CEO RUD TRABJERG PEDERSEN Group CFO Bestyrelsen: HENRIK HEIDEBY ANDERS COLDING FRIIS NIELS ERIK MARTINSEN Formand Næstformand Næstformand ANNETTE BRØNDHOLT SØRENSEN MICHAEL HAUGE SØRENSEN OLE WENGEL SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

21 SELSKABSMEDDELELSER IC Group har i regnskabsåret 2014/15 meddelt følgende begivenheder til NASDAQ OMX Copenhagen. DATO NUMMER EMNE 5. august 2014 Nr. 13 (2014) Historiske sammenligningstal for koncernens Premium brands 7. august 2014 Nr. 14 (2014) Audiocast vedr. årsrapport 2013/ august 2014 Nr. 15 (2014) Årsrapport 2013/ august 2014 Nr. 16 (2014) Tildeling af warrants til IC Companys direktion 22. august 2014 Nr. 17 (2014) Vedtægter 29. august 2014 Nr. 18 (2014) Indkaldelse til ordinær generalforsamling 3. september 2014 Nr. 19 (2014) Ny CEO i Peak Performance 5. september 2014 Nr. 20 (2014) Kapitalforhøjelse 5. september 2014 Nr. 21 (2014) Vedtægter 24. september 2014 Nr. 22 (2014) Resume af generalforsamlingen september 2014 Nr. 23 (2014) Vedtægter 30. september 2014 Nr. 24 (2014) Aktiekapital og stemmerettigheder pr. 30. september oktober 2014 Nr. 25 (2014) Ændret finanskalender 21. oktober 2014 Nr. 26 (2014) Ny storaktionær i IC Group 28. oktober 2014 Nr. 27 (2014) IC Group tilpasser organisationen 31. oktober 2014 Nr. 28 (2014) Audiocast vedr. 1. kvartalsrapport for 2014/2015 Samtlige selskabsmeddelelser i deres fulde længde er tilgængelige på selskabets hjemmeside da.icgroup.net under Investorer. IC GROUP S STAMDATA Aktiekapital Adresse IC Group A/S Antal aktier Raffinaderivej 10 Aktieklasser en klasse 2300 København S ISIN-kode DK CVR nr Telefon: Fax: Reuterkode IC.CO Bloombergkode IC DC Hjemmeside: icgroup.net Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: Jens Bak-Holder Investor Relations Manager Telefon: SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2014/15 FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Koncernens omsætning var i 1. halvår 2014/15 1.426 mio. DKK (1.380 mio. DKK), hvilket er en stigning på 3,3%, eller 5,5% i lokal valuta,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Forbedret indtjening ved uændret omsætning

Forbedret indtjening ved uændret omsætning Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2013/14 København, den 4. februar 2014 Forbedret indtjening ved uændret omsætning Omsætningen for koncernens fortsættende forretning i 1. halvår 2013/14 var 1.775 mio.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet.

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2013/14 København, den 13. november 2013 Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Koncernomsætningen for 1. kvartal 2013/14

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2016

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2016 IC GROUP Selskabsmeddelelse nr. 24 / 2016 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2016 Koncernens nettoomsætning i var 851 mio. DKK (843 mio. DKK) svarende til en vækst på 0,9%, eller

Læs mere

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter SELSKABSMEDDELELSE København, den 16. april 2013 Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter Som omtalt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012/13 vil IC Companys kvartalsvise rapportering

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015/16

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015/16 I C GR OUP Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Koncernens nettoomsætning i første halvår var 1.446 mio. DKK (1.426 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1,4%, eller 2,3% i lokal valuta,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift

Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2012/13 København, den 7. november 2012 Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift Koncernen realiserede i 1. kvartal 2012/13 en nettoomsætning på 1.197

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 22. februar 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 31. december 2009.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 22. februar 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 31. december 2009. 2009/10, 23. februar 2010 side 1 af 19 SELSKABSMEDDELELSE IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 2009/10 Koncernens nettoomsætning har i 2. kvartal været uændret i forhold til samme periode sidste år.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Vækst og øget indtjening

Vækst og øget indtjening Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2012/13 København, den 15. maj 2013 Vækst og øget indtjening Koncernen realiserede i 3. kvartal 2012/13 en nettoomsætning for koncernens fortsættende aktiviteter på 906

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Selskabsmeddelelse nr. 13 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08 , 14/11 2007 side 1 af 17 FONDSBØRSMEDDELELSE IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for Nettoomsætningen er øget 9% i regnskabsårets. Resultat af primær drift viser fremgang på 14%. Ordreoptagelsen for de

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere