ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING"

Transkript

1 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2014/15 ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Koncernens omsætning var i 1. kvartal 2014/ mio. DKK (818 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1%, eller 3% i lokal valuta, i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen steg i alle tre Premium brands med sammenlagt 7% i lokal valuta, hvilket mere end opvejede et fald i omsætningen i ikke-kerneforretningen på 17%. Bruttomarginen blev 55,2% og var dermed lavere end i samme periode sidste år (55,9%). Resultat af primær drift blev 141 mio. DKK en forbedring på 3 mio. DKK i forhold til 1. kvartal 2013/14. Peak Performance realiserede i 1. kvartal 2014/15 en omsætning på 353 mio. DKK (344 mio. DKK) svarende til en vækst på 3%, eller 5% i lokal valuta. Der har været en tilfredsstillende vækst i salget til engroskunder, mens butikslukninger bidrog til en reduktion i retail omsætningen. Resultat af primær drift blev 75 mio. DKK (69 mio. DKK). Tiger of Sweden forbedrede omsætningen med 7%, eller 11% i lokal valuta, til 269 mio. DKK (251 mio. DKK). Omsætningen steg i alle salgskanaler, mens væksten geografisk set primært blev realiseret i Norden og Centraleuropa. Resultat af primær drift blev 47 mio. DKK (42 mio. DKK). I By Malene Birger steg omsætningen til 97 mio. DKK (91 mio. DKK) en vækst på 6%, eller 7% i lokal valuta. Et øget salg til engroskunderne forklarer størstedelen af væksten, mens væksten geografisk set primært blev realiseret i Norden. Resultat af primær drift blev 10 mio. DKK (12 mio. DKK). Omsætningen i ikke-kerneforretningen faldt med 17% og var ikke påvirket væsentligt af valutakurseffekter. Den primære forklaring findes i udviklingen hos Saint Tropez, hvor især engrossalget faldt på grund af nedgang i ordrer fra Companys butikkerne. Koncernens bruttomargin blev 55,2% i 1. kvartal 2014/15 mod 55,9% i samme kvartal sidste år. Miks-effekter af solgte varer, ændrede distributionsaftaler og negative valutakurseffekter bidrog til udviklingen. Kapacitetsomkostningerne faldt med 4 mio. DKK til 315 mio. DKK. En positiv valutakurseffekt bidrog væsentligt til udviklingen. Overskydende kapacitetsomkostninger efter salget af Mid Market divisionen påvirkede 1. kvartal 2014/15 negativt med en engangseffekt på 5 mio. DKK. Omkostningsudviklingen kombineret med den højere omsætning medførte en lavere omkostningsprocent på 38% mod 39% året før. Resultat af primær drift blev forbedret til 141 mio. DKK (138 mio. DKK) svarende til en i EBIT-margin på 17,1% (16,9%). Den forøgede omsætning og lavere kapacitetsomkostninger, der mere end kompenserer for en lavere bruttomargin, forklarer udviklingen. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

2 Uændrede forventninger til regnskabsåret 2014/15 Koncernens Premium brands i særdeleshed Tiger of Sweden og By Malene Birger forventes at fortsætte den positive udvikling fra 2013/2014, hvorfor koncernens samlede omsætning forventes at vokse i regnskabsåret 2014/2015. I regnskabsåret 2014/2015 forventes samtlige af koncernens Premium brands at forbedre deres EBIT. Ikke-kerneforretningen forventes at fastholde indtjeningsniveauet. For koncernens som helhed vil EBIT i 2014/15 være påvirket af kapacitetsomkostninger, der indtil nu har været dækket af den frasolgte Mid Market division. Efter DK Company s betaling for aftalte transitionsydelser forventes disse omkostninger at udgøre i størrelsesordenen 45 mio. DKK. Disse kapacitetsomkostninger vil løbende blive afviklet i 2014/15, således at disse ikke forventes at påvirke det efterfølgende regnskabsår 2015/16. Investeringer i regnskabsåret forventes at ligge på niveau 3-5% af omsætningen. På den ordinære generalforsamling 2014 blev det vedtaget at udlodde et ordinært udbytte til aktionærerne på 3,00 DKK pr. aktie svarende til 50 mio. DKK. Bestyrelsen forventer at udlodde et ekstraordinært udbytte i størrelsesordenen 100 mio. DKK i regnskabsårets 2. kvartal. København, den 14. november 2014 IC Group A/S Mads Ryder Group CEO Rud T. Pedersen Group CFO Informationsmøde IC Group afholder informationsmøde for investorer, analytikere og andre interesserede fredag den 14. november kl. 10:00. Informationsmødet afholdes på engelsk via audiocast og telefon, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål online via den tilknyttede chatfunktion eller på telefon. For at følge informationsmødet online anvend venligst følgende link, som også findes på da.icgroup.net under Investorer: media-server.com/m/p/k2r4bpcv Følgende numre kan anvendes for at deltage i informationsmødet: (Danmark) (Sverige) (USA) (UK og resten af verdenen) Udtalelser om fremtiden Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om koncernens fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, varelagre, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger for både koncernens brands og koncernen som helhed. Udtalelser om fremtiden omfatter, herunder dog ikke begrænset til, alle udtalelser som måtte forudsige, indikere eller forudsætte fremtidige resultater, præstationer eller bedrifter, og som kan gøre brug af ord som tror, mener, forventer, skønner, antager, forudser, fortsætter, regner med eller påtænker eller lignende ord med tilsvarende betydning. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed og en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for IC Group A/S kontrol, kan medføre at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i delårsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrence-, leverandørforhold samt finansielle forhold. Af denne grund kan udtalelser om fremtiden ikke regnes med som præcise forudsigelser af fremtidige resultater. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

3 HOVED- OG NØGLETAL 1. kvartal 1. kvartal År 2014/ /14 1) 2013/14 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 827,7 817, ,4 Bruttoresultat 456,7 457, ,9 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 154,8 153,0 283,2 Resultat af primær drift (EBIT) 141,3 138,1 220,5 Finansielle poster, netto 1,0-1,5-5,2 Resultat før skat 142,3 136,6 215,3 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter 108,1 103,4 159,7 Periodens resultat af ophørte aktiviteter - 15,6 4,8 Periodens resultat 108,1 119,0 164,5 Totalindkomst 133,2 105,8 140,5 BALANCE Langfristede aktiver i alt 557,5 535,2 559,4 Kortfristede aktiver i alt 1.592, , ,9 Aktiver bestemt for salg 144,6 144,3 144,5 Aktiver i alt 2.149, , ,3 Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill 724,7 660, ,0 Arbejdskapital, netto 617,2 738,8 272,8 Aktiekapital 170,1 169,4 169,4 Egenkapital i alt 928,2 925,6 831,7 Langfristede forpligtelser i alt 63,3 85,9 63,4 Kortfristede forpligtelser i alt 1.158, ,4 939,2 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 140,0 140,0 140,0 Passiver i alt 2.149, , ,3 Nettorentebærende gæld ultimo 331,0 331,8 52,3 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktiviteter -226,9-195,5 263,6 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 85,9-17,6-91,0 Frit cash flow -141,0-213,1 164,5 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -37, ,0 Ændring i likvider -178,4-213,1 63,6 FINANSIELLE NØGLETAL I % Omsætningsvækst 1,0 5,0 6,0 Bruttomargin 55,2 55,9 57,3 EBITDA-margin 18,7 18,7 11,0 EBIT-margin 17,1 16,9 8,6 Skattesats 24,0 24,3 25,8 Egenkapitalforrentning 12,3 11,9 19,5 Soliditetsgrad 43,2 41,8 45,3 Afkast på investeret kapital 19,5 20,9 16,5 Arbejdskapital netto i forhold til 12 mdr. løbende omsætning 24,2 19,7 8,0 Cash conversion -1,3-1,8 1,0 Finansiel gearing 35,7 35,8 6,3 AKTIERELATEREDE NØGLETAL 2) Gennemsnitlige antal aktier eksklusive egne aktier udvandet (t.stk.) , , ,8 Børskurs ultimo perioden, DKK 138,0 166,5 185,5 Resultat pr. aktie, DKK 6,5 7,2 9,9 Resultat pr. aktie udvandet, DKK 6,4 7,2 9,9 Cash flow pr. aktie udvandet, DKK -6,9-11,9 18,2 Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 55,7 56,2 50,3 Price earnings udvandet, DKK 21,4 23,1 18,7 MEDARBEJDERE Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo (fortsættende aktiviteter) ) Sammenligningstal på resultatopgørelsen er blevet tilpasset således at ophørte aktiviteter er udskilt. Der er ikke foretaget tilpasning af balancen og pengestrømsopgørelsen for 1. kvartal 2013/14. 2) I udvandede værdier er effekten af IC Group programmer for aktie- og tegningsoptioner medregnet. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

4 HØJDEPUNKTER 1. KVARTAL 2014/15 Regnskabsårets 1. kvartal er forløbet som forventet for koncernen. Markedsforholdene har dog ikke været gunstige og må fortsat betragtes som udfordrende dette gælder både i de Nordiske kernemarkeder såvel som de øvrige Europæiske og internationale markeder. I Norden har et relativt lunt efterår påvirket det generelle salg af efterårsvarer negativt. Overskydende kapacitetsomkostninger I forbindelse med årsregnskabet for 2013/14 annoncerede koncernen forventningerne til de finansielle resultater for regnskabsåret 2014/15. Heraf fremgik det, at koncernens resultat for regnskabsåret 2014/15 vil være påvirket af overskydende kapacitetsomkostninger i størrelsesordenen 45 mio. DKK, som repræsenterer helårseffekten af disse omkostninger, efter at koncernen har modtaget betaling for aftalte transitionsydelser fra DK Company A/S. I regnskabsårets første kvartal har koncernen arbejdet på at identificere og planlægge reduktionen af de overskydende kapacitetsomkostninger, således at det efterfølgende regnskabsår 2015/16 ikke bliver belastet disse. Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 27/2014 er implementeringen af den planlagte omkostningsreduktion påbegyndt i 2. kvartal 2014/15. I 1. kvartal 2014/15 er koncernens resultat påvirket negativt af de overskydende kapacitetsomkostninger med 4,8 mio. DKK. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

5 RESULTATUDVIKLING Peak Performance øger omsætningen på trods af butikslukninger Peak Performance er koncernens Premium brand inden for teknisk sports og modetøj, hvor brandet er Skandinaviens største. Hovedfokus for brandet er profitabel vækst gennem øget markedspenetrering i kernemarkederne og på længere sigt fortsat international ekspansion. Målet er at øge både omsætning og indtjeningsmargin. Peak Performance havde i 1. kvartal 2014/15 en omsætning på 353 mio. DKK (344 mio. DKK) en vækst på 3%, eller 5% i lokal valuta. Salget til segmentets engroskunder udviklede sig som ventet positivt, mens butikslukninger bidrog til en reduktion i salget igennem retailkanalen. Same-store omsætningen (eksklusive outlet-kanalen) steg med 3,5% og var sammensat af en lavere omsætning i de fysiske butikker, som blev mere end opvejet af omsætningsvæksten inden for e-commerce. Bruttomarginen faldt i 1. kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Udviklingen kan dels tilskrives valutakurseffekter og dels større rabatter, bl.a. som følge af en senere udsalgsperiode sammenlignet med sidste år. Kapacitetsomkostningerne blev til gengæld reduceret sammenlignet med sidste år. For Peak Performance udgjorde overskydende kapacitetsomkostninger af salget af Mid Market divisionen 2,3 mio. DKK i 1. kvartal 2014/15. Resultat af primær drift steg med 6 mio. DKK til 75 mio. DKK (69 mio. DKK). Dermed realiserede segmentet en EBIT margin på 21,1% (20,1%). Udviklingen kan tilskrives reduktionen i kapacitetsomkostningerne, som mere end kompenserede for den lavere bruttomargin. PEAK PERFORMANCE Resultatoversigt 1. kvartal 1. kvartal 2014/ /14 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. Ændring Omsætning 353,0 343,7 9,3 Engros og franchise 292,4 282,6 9,8 Retail, e-commerce og outlets 60,6 61,1-0,5 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 80,4 75,7 4,7 Af- og nedskrivninger -5,9-6,7 0,8 Resultat af primær drift (EBIT) 74,5 69,0 5,5 EBIT-margin (%) 21,1 20,1 1,0 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

6 Tiger of Sweden øger både omsætning og indtjeningsmargin Med rødder i klassiske skræddertraditioner producerer Tiger of Sweden modetøj til mænd og kvinder med en markant og moderne profil karakteriseret ved a different cut. Hovedfokus for brandet er profitabel vækst gennem øget markedspenetrering i de nordiske kernemarkeder og international ekspansion primært i England, Tyskland og Frankrig. Målet er at fortsætte væksten i omsætning og forbedre indtjeningsmarginen. I 1. kvartal 2014/15 blev omsætningen i Tiger of Sweden 269 mio. DKK (251 mio. DKK), hvilket er 7% højere end samme periode sidste år, eller 11% i lokal valuta. Væksten blev realiseret igennem både engros- og retailkanalen, mens den geografisk set blev realiseret i hhv. Norden og Centraleuropa, hvor særligt Tyskland kan fremhæves med en vækst på 59%. Tyskland udgør nu brandets 4. største marked. Same-store omsætningen (eksklusive outlet-kanalen) steg med 8% i 1. kvartal sammenlignet med sidste år, hvilket kan tilskrives en positiv udvikling i både de fysiske butikker og i e-commerce kanalen. Tiger of Sweden s bruttomargin var i 1. kvartal lavere end sidste år. En ændring af distributionsmodellen i Canada og den deraf afledte prisstruktur bidrager til den negative udvikling. Omvendt bidrager dette til lavere kapacitetsomkostninger som følge af et agenthonorar, som bortfalder. For Tiger of Sweden udgjorde overskydende kapacitetsomkostninger efter salget af Mid Market divisionen 1,6 mio. DKK. Resultat af primær drift steg med 5 mio. DKK til 47 mio. DKK (42 mio. DKK) sammenlignet med samme periode sidste år svarende til en EBIT margin på 17,4% (16,6%). Den positive udvikling i marginen kan tilskrives en forholdsmæssigt lavere stigning i kapacitetsomkostningerne end i omsætningen. TIGER OF SWEDEN Resultatoversigt 1. kvartal 1. kvartal 2014/ /14 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. Ændring Omsætning 269,2 251,1 18,1 Engros og franchise 184,6 170,3 14,3 Retail, e-commerce og outlets 84,6 80,8 3,8 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 50,3 45,0 5,3 Af- og nedskrivninger -3,4-3,3-0,1 Resultat af primær drift (EBIT) 46,9 41,7 5,2 EBIT-margin (%) 17,4 16,6 0,8 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

7 By Malene Birger øget omsætning men reduceret indtjening By Malene Birger er et højprofileret dansk designbrand med en international appel, der tilbyder affordable luxury til kvinder. Hovedfokus for brandet er profitabel vækst gennem øget markedspenetrering i Norden og ekspansion i udvalgte international markeder. Målet er at fastholde væksten i omsætningen samtidig med en forbedret indtjeningsmargin. By Malene Birger realiserede i 1. kvartal en omsætning på 97 mio. DKK (91 mio. DKK) svarende til en vækst på 6%, eller 7% i lokal valuta. Omsætningen steg i alle salgskanaler dog mest markant i engroskanalen. Geografisk var omsætningsvæksten størst i Norden med 14%. Same-store omsætningen steg med 1,6% i 1. kvartal sammenlignet med sidste år. Udviklingen var positiv i de fysiske butikker, mens den var negativ i e-commerce kanalen. By Malene Birger anvender ikke outlet kanalen i øjeblikket. Bruttomarginen blev i 1. kvartal forværret i forhold til sidste år. Lavere rabatter medførte en positiv effekt, som dog blev overskygget af mikseffekter af solgte varer. Kapacitetsomkostningerne steg forholdsmæssigt mere end omsætningen i perioden. For By Malene Birger udgjorde overskydende kapacitetsomkostninger af salget af Mid Market 0,5 mio. DKK. Resultat af primær drift faldt med 2 mio. DKK til 10 mio. DKK sammenlignet med samme periode sidste år. Dermed blev EBIT-marginen 10,5% mod 13,3% i 1. kvartal 2013/14. Udviklingen kan tilskrives den negative udvikling i bruttomarginen og kapacitetsomkostningerne. BY MALENE BIRGER Resultatoversigt 1. kvartal 1. kvartal 2014/ /14 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. Ændring Omsætning 96,8 91,2 5,6 Engros og franchise 75,2 69,7 5,5 Retail, e-commerce og outlets 21,6 21,5 0,1 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 12,3 14,7-2,4 Af- og nedskrivninger -2,1-2,6 0,5 Resultat af primær drift (EBIT) 10,2 12,1-1,9 EBIT-margin (%) 10,5 13,3-2,8 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

8 Koncernen Omsætning Omsætningen for de fortsættende aktiviteter i 1. kvartal 2014/15 blev 828 mio. DKK (818 mio. DKK) svarende til en stigning på 1% eller 3% i lokal valuta. Der blev realiseret en vækst i lokal valuta i alle koncernens Premium brands i alt 7%. Væksten er primært drevet af Tiger of Sweden, som er steget med 11% i forhold til samme periode sidste år. Ikke-kerne aktiviteter faldt med 17% i lokal valuta. Faldet er primært drevet af udviklingen hos Saint Tropez, hvor især engrossalget er faldet på grund af nedgang i ordrer fra Companys butikkerne. Omsætningsudviklingen for 1. kvartal var negativt påvirket af valutakurseffekt på 17 mio. DKK, som er drevet af lavere valutakurser på SEK og NOK. Bruttomargin I 1. kvartal realiserede de fortsættende aktiviteter et bruttoresultat på 457 mio. DKK (457 mio. DKK) og således uændret for perioden. Bruttomarginen blev 55,2% (55,9%), hvilket er 0,7%-point under niveauet for 1. kvartal 2013/14. Udviklingen i bruttomarginen kan tilskrives en negativ effekt fra produktmikset af de solgte varer samt en ændret distributionsaftale og deraf afledt prisstruktur. Endvidere var bruttomarginen i 1. kvartal negativt påvirket af en netto-valutakurseffekt på 9 mio. DKK. Udviklingen skyldes en kombination af lavere kurser på de primære salgsvalutaer (SEK og NOK), som overskyggede den positive effekt fra lavere valutakurser på de primære sourcing valutaer (USD og HKD). Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostningerne for de fortsættende aktiviteter i 1. kvartal blev 315 mio. DKK (319 mio. DKK) svarende til et fald på 4 mio. DKK. Korrigeret for en positiv valutakurseffekt på 8 mio. DKK samt for overskydende kapacitetsomkostninger efter salget af Mid Market divisionen på 5 mio. DKK var kapacitetsomkostningerne på samme niveau som sidste år. Udviklingen i omkostningerne kombineret med den højere omsætning medførte et fald i omkostningsprocenten på 0,9%-point til 38,1% (39,0%). Resultat af primær drift (EBIT) I 1. kvartal steg resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter med 2% til 141 mio. DKK (138 mio. DKK). EBIT marginen steg med 0,2%-point til 17,1% (16,9%) drevet af den lavere omkostningsprocent. Koncernens Premium brands realiserede tilsammen en EBIT margin på 18,3% (17,9%). EBIT for fortsættende aktiviteter er i 1. kvartal 2014/15 påvirket af overkydende kapacitetsomkostninger på 5 mio. DKK afledt af frasalget af Mid Market divisionen. Korrigeret for denne effekt, ville EBIT marginen for koncernen udgøre 17,7%. Skat Der blev i 1. kvartal udgiftsført en beregnet skatteomkostning vedrørende koncernens fortsættende aktiviteter på 34 mio. DKK (33 mio. DKK). Skatteomkostningen udgør 24,0% (24,3%) af periodens resultat før skat. Periodens resultat Resultatet for koncernens fortsættende aktiviteter steg i 1. kvartal med 5 mio. DKK til 108 mio. DKK (103 mio. DKK). Totalindkomst Totalindkomsten for 1. kvartal udgjorde 133 mio. DKK (106 mio. DKK). Stigningen kan primært henhøres til nettoeffekten af dagsværdireguleringen af koncernens valutasikringsinstrumenter der var positiv med 20 mio. DKK (negativ med 14 mio. DKK.). Udviklingen er drevet af sikring af USD, HKD og SEK i 1. kvartal 2014/15. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

9 BALANCE OG LIKVIDITET Udviklingen i koncernens balance i forhold til 30. september 2013 bærer generelt præg af salget af Mid Market divisionen, der blev gennemført pr. 30. juni Som en del af salgsvederlaget erhvervede IC Group aktier i DK Company A/S, der er indregnet som kapitalandele i associerede virksomheder. Afgangen af nettoaktiver ved salget påvirker primært varebeholdninger, tilgodehavender fra salg samt leverandørgæld og hensatte forpligtelser afledt af ophørte aktiviteter. Balance Koncernens aktiver faldt med 66 mio. DKK til mio. DKK (30. september 2013: mio. DKK). Koncernens immaterielle aktiver faldt med 13 mio. DKK primært som følge af foretagne af- og nedskrivninger på software og IT systemer samt kursregulering af goodwill. De materielle aktiver faldt med 36 mio. DKK som følge af frasolgte brands samt foretagne af- og nedskrivninger. Arbejdskapital, netto Arbejdskapitalen korrigeret for ikke-likvide poster udgjorde samlet set 617 mio. DKK, og var således reduceret med 122 mio. DKK i forhold til sidste år (30. september 2013: 739 mio. DKK), primært som følge af frasolgte nettoaktiver. Arbejdskapitalen udgjorde 24% af den 12 måneders løbende omsætning (30. september 2013: 20%). Den øgede binding i arbejdskapital afspejler den underliggende vækst i koncernens Premium brands. Varebeholdningerne blev reduceret med 95 mio. DKK drevet af en kombination af frasolgte brands og en stigning på 66 mio. DKK for koncernens Premium brands som følge af aktivitetsstigning og forskydning i leveringer. Nedskrivninger til dækning af overskudsvarer faldt med 22 mio. DKK afledt af den lavere varebeholdning i forhold til sidste år. Nedskrivningsprocenten udgjorde 14,3% mod 15,4% pr. 30. september Lagerets omsætningshastighed faldt fra 3,4 til 2,9 sammenlignet med 30. september Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser faldt med 124 mio. DKK til 577 mio. DKK (30. september 2013: 701 mio. DKK). Bruttotilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser faldt med 142 mio. DKK til 633 mio. DKK (30. september 2013: 775 mio. DKK). Udviklingen er primært drevet af frasolgte brands, der ligeledes har påvirket nedskrivningen til tab på debitorer, som blev reduceret med 19 mio. DKK. Nedskrivningsprocenten udgjorde 8,8% mod 9,6% pr. 30. september Målt på debitordage blev der konstateret en stigning på 3 dage sammenlignet med 30. september Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser blev med 183 mio. DKK realiseret 114 mio. DKK under niveauet for sidste år (30. september 2013: 297 mio. DKK). Faldet skyldes hovedsageligt frasolgte brands. Pengestrømme I 1. kvartal var pengestrømme fra koncernens samlede driftsaktiviteter negative med 227 mio. DKK (negative med 196 mio. DKK) svarende til et fald på 31 mio. DKK. Udviklingen skyldes blandt andet en negativ udvikling i binding i arbejdskapital. Pengestrømme fra koncernens investeringsaktiviteter var positive med 86 mio. DKK (negative med 18 mio. DKK). Udviklingen er primært drevet af salg af værdipapirer med 101 mio. DKK, delvis udlignet af investeringer til vækst i koncernens Premium brands. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter var negative med 37 mio. DKK (0 mio. DKK). Udviklingen kan hovedsageligt henføres til en forskydning i ud betalingstidspunktet af det ordinære udbytte, som i 2014/15 blev udbetalt i 1. kvartal mod 2. kvartal i 2013/14. Den samlede likviditetsvirkning for 1. kvartal var negativ med 178 mio. DKK (negativ med 213 mio. DKK) svarende til en forbedring på 35 mio. DKK. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

10 Likviditetsforhold Koncernens netto-rentebærende gæld udgjorde 331 mio. DKK (332 mio. DKK) og er således på samme niveau som ved udgangen af september Den kortfristede del af koncernens netto-rentebærende gæld udgjorde 191 mio. DKK. Koncernens samlede kredittilsagn udgjorde 918 mio. DKK pr. 30. september 2014 (912 mio. DKK). Heraf blev 572 mio. DKK udnyttet via kort og langfristet gæld til kreditinstitutter, og 42 mio. DKK blev udnyttet til trade finance faciliteter og garantier. Herved udgjorde de uudnyttede kreditfaciliteter 304 mio. DKK. Alle kredittilsagn, undtagen koncernens lån i hovedsædet, er standby kreditter, der kan udnyttes og opsiges med dags varsel. På intet tidspunkt har trækningsrettighederne i perioden været udnyttet mere end 67% inklusive reservationer til trade finance faciliteter, bankgarantier mv. Egenkapitaludvikling Egenkapitalen pr. 30. september 2014 steg med 96 mio. DKK til 928 mio. DKK (30. juni 2014: 832 mio. DKK). Stigningen er drevet af periodens resultat og udviklingen i anden totalindkomst reduceret med udbetalt udbytte for regnskabsåret 2013/14. Soliditetsgraden pr. 30. september 2014 blev 43,2% (30. juni 2014: 45,3%). Som annonceret i Selskabsmeddelelse 24/2014, er aktiekapitalen pr. 30. september 2014 udvidet med aktier á nom. DKK 10 som følge af udnyttelse af warrants. Udviklingen i egenkapitalen samt i antallet af egne aktier er specificeret på side 13. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

11 RESULTATOPGØRELSE 1. kvartal 1. kvartal År 2014/ / /14 Note Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. 5 Nettoomsætning 827,7 817, ,4 5 Vareforbrug -371,0-360, ,5 Bruttoresultat 456,7 457, ,9 Andre eksterne omkostninger -169,3-169,5-625,9 Personaleomkostninger -144,6-134,8-561,5 Andre driftsindtægter og -omkostninger 12,0 0,2 0,7 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 154,8 153,0 283,2 Af- og nedskrivninger -13,5-14,9-62,7 Resultat af primær drift (EBIT) 141,3 138,1 220,5 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 2,0 - - Finansielle indtægter 1,6 1,9 14,5 Finansielle omkostninger -2,6-3,4-19,7 Resultat før skat af fortsættende aktiviteter 142,3 136,6 215,3 Skat af periodens resultat af fortsættende aktiviteter -34,2-33,2-55,6 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter 108,1 103,4 159,7 5 Periodens resultat af ophørte aktiviteter - 15,6 4,8 Periodens resultat 108,1 119,0 164,5 Resultatet fordeler sig således: Aktionærer i IC Group A/S 106,7 118,4 163,5 Minoritetsinteresser 1,4 0,6 1,0 Periodens resultat 108,1 119,0 164,5 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK 6,5 7,2 9,9 Udvandet resultat pr. aktie, DKK 6,4 7,2 9,9 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie, DKK 6,5 6,3 9,6 Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie, DKK 6,4 6,3 9,6 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1. kvartal 1. kvartal År 2014/ / /14 Note Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. Periodens resultat 108,1 119,0 164,5 ANDEN TOTALINDKOMST Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber 4,9 0,5-13,1 Dagsværdiregulering (netto) af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 23,5-24,2 8,9 Overførsel til vareforbrug af (netto) finansielle instrumenter indgået til sikring af realiserede pengestrømme 3,1 5,0-19,7 Skat af poster, der kan reklassificeres til resultatopgørelsen -6,4 5,5 0,5 Poster, der efterfølgende ikke reklassificeres til resultatopgørelsen: Aktuarmæssige reguleringer ,9 Skat af poster, der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen - - 0,3 Anden totalindkomst efter skat 25,1-13,2-24,0 Totalindkomst i alt 133,2 105,8 140,5 Totalindkomsten for perioden fordeles således: Aktionærer i IC Group A/S 131,8 105,2 139,5 Minoritetsinteresser 1,4 0,6 1,0 I alt 133,2 105,8 140,5 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

12 BALANCE AKTIVER Note Mio. DKK LANGFRISTEDE AKTIVER Goodwill 199,5 207,4 199,3 Software og IT systemer 28,1 33,2 26,9 Lejerettigheder 13,4 17,8 11,5 Øvrige immaterielle aktiver 4,7-4,8 Immaterielle aktiver i alt 245,7 258,4 242,5 Grunde og bygninger 7,5 8,6 7,7 Indretning af lejede lokaler 40,9 63,2 43,5 Driftsmateriel og inventar 46,5 54,8 50,5 Materielle aktiver under opførelse 11,7 15,8 6,3 Materielle aktiver i alt 106,6 142,4 108,0 Kapitalandele i associerede virksomheder 113,0-111,0 Finansielle aktiver 36,5 46,3 35,8 Udskudt skat 55,7 88,1 62,1 Andre langfristede aktiver i alt 205,2 134,4 208,9 Langfristede aktiver i alt 557,5 535,2 559,4 KORTFRISTEDE AKTIVER 6 Varebeholdninger 379,1 473,8 396,3 7 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 577,0 700,5 293,9 Tilgodehavende selskabsskat 66,0 73,7 44,0 Andre tilgodehavender 128,9 73,6 91,8 Periodeafgrænsningsposter 55,8 65,9 79,4 Værdipapirer ,1 8 Likvide beholdninger 240,8 148,9 123, , , ,4 9 Aktiver bestemt for salg 144,6 144,3 144,5 PASSIVER Kortfristede aktiver i alt 1.592, , ,9 AKTIVER I ALT 2.149, , ,3 Note Mio. DKK EGENKAPITAL Aktiekapital 170,1 169,4 169,4 Reserve for sikringstransaktioner 29,0 2,4 8,8 Reserve for valutakursregulering -57,1-45,4-62,0 Overført resultat 780,4 794,9 711,0 Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 922,4 921,3 827,2 Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 5,8 4,3 4,5 Egenkapital i alt 928,2 925,6 831,7 FORPLIGTELSER Pensionsforpligtelser 9,5 8,1 9,4 Udskudt skat 33,0 40,0 33,2 Hensatte forpligtelser 4,0 12,3 4,0 Andre gældsforpligtelser 16,8 25,5 16,8 Langfristede forpligtelser i alt 63,3 85,9 63,4 Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 431,8 340,7 137,1 Leverandører af varer og tjenesteydelser 183,4 297,4 289,6 Selskabsskat 77,4 57,7 31,4 Andre gældsforpligtelser 299,4 284,0 298,2 Hensatte forpligtelser 26,2 84,6 42, , ,4 799,2 9 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 140,0 140,0 140,0 Kortfristede forpligtelser i alt 1.158, ,4 939,2 Forpligtelser i alt 1.221, , ,6 PASSIVER I ALT 2.149, , ,3 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

13 EGENKAPITALOPGØRELSE Reserve Reserve Egenfor sik- for valuta- kapital Minorirings takurs aktionæ- tets Egen- Aktie- trans- regu- Overført Foreslået rer i IC inte- kapital Mio. DKK kapital aktioner lering resultat udbytte Group A/S resser i alt Egenkapital 1. juli ,4 8,8-62,0 661,8 49,3 827,3 4,4 831,7 Periodens resultat ,7-106,7 1,4 108,1 Anden totalindkomst efter skat - 20,2 4, ,1-25,1 Totalindkomst i alt - 20,2 4,9 106,7-131,8 1,4 133,2 Transaktioner med ejere: Reklassifikation ,4 0, Udbetalt udbytte ,7-49, ,7 Aktiebaseret vederlæggelse ,7-0,7-0,7 Udnyttelse af aktieoptioner ,4-3,4-3,4 Udnyttelse af warrants 0, ,2-8,9-8,9 Egenkapital 30. september ,1 29,0-57,1 780,4-922,4 5,8 928,2 Reserve Reserve Egenfor sik- for valuta- kapital Minorirings takurs aktionæ- tets Egen- Aktie- trans- regu- Overført Foreslået rer i IC inte- kapital Mio. DKK kapital aktioner lering resultat udbytte Group A/S resser i alt Egenkapital 1. juli ,4 16,8-46,6 632,7 32,8 805,1 3,7 808,8 Periodens resultat ,4-118,4 0,6 119 Anden totalindkomst efter skat - -14,4 1, , ,2 Totalindkomst i alt - -14,4 1,2 118,4-105,2 0,6 105,8 Transaktioner med ejere: Udbetalt udbytte ,0-1,0-1,0 Aktiebaseret vederlæggelse ,0-10,0-10,0 Egenkapital 30. september ,4 2,4-45,4 762,1 32,8 921,3 4,3 925,6 Mio. DKK Aktier UDVIKLING I EGNE AKTIER Egne aktier pr. 1. juli Anvendt i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner Egne aktier pr. 14. november Selskabskapitalen er som annonceret i Selskabsmeddelelse 24/2014 blevet forhøjet med aktier og udgør nom. DKK fordelt på aktier à nom. DKK 10. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

14 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. kvartal 1. kvartal År 2014/ / /14 Note Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER Resultat af primær drift, fortsættende aktiviteter 141,3 138,1 220,5 Resultat af primær drift, ophørte aktiviteter - 20,9 11,7 Resultat af primær drift 141,3 159,0 232,2 Tilbageførte af- og nedskrivninger samt gevinster og tab ved salg af langfristede aktiver 13,5 20,2 87,1 Resultatført aktiebaseret vederlæggelse 0,7 1,0 2,7 Hensatte forpligtelser -16,7-16,6-57,5 Andre reguleringer -12,1 2,3 33,2 Ændring i arbejdskapital -342,0-335,8 3,7 Pengestrømme fra primær drift -215,3-169,9 301,4 Modtagne finansielle indtægter 4,0 9,1 26,7 Betalte finansielle udgifter -4,9-10,0-30,0 Pengestrømme fra drift -216,2-170,8 298,1 Betalt selskabsskat -10,7-24,7-34,5 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt -226,9-195,5 263,6 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i immaterielle aktiver -7,8-2,6-21,9 Investeringer i materielle aktiver -7,2-15,2-77,3 Salg af dattervirksomheder og aktiviteter ,4 Køb af værdipapirer ,0 Salg af værdipapirer 101,0-101,0 Ændring i deposita og andre finansielle aktiver -0,1 0,2-7,5 Køb og salg af øvrige langfristede aktiver - - 4,3 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt 85,9-17,6-91,0 Frit cash flow i alt -141,0-213,1 172,6 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Afdrag på langfristede gældsforpligtelser ,0 Andre gældsforpligtelser ,3 Udbetalt udbytte -49, ,4 Udnyttelse af aktieoptioner 3,4-10,1 Udnyttelse af warrants 8,9 - - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt -37, ,0 ÆNDRING I LIKVIDER -178,4-213,1 63,6 LIKVIDER Likvider pr. 1. juli -13,2 21,8-79,1 Valutakursregulering af likvider 1. juli 0,6-0,5 2,3 Ændring i likvider -178,4-213,1 63,6 8 Likvider ultimo -191,0-191,8-13,2 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

15 NOTER 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Den i delårsregnskabet anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for 2013/14. Regnskabspraksis er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Vi henviser til årsrapporten for 2013/14 (kapitel 1) for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. IC Group har implementeret alle nye eller ændrede regnskabsstandarder (IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), som er godkendt af EU med virkning for regnskabsåret 1. juli juni Implementeringen har ikke påvirket indregning og måling af koncernens aktiver og forpligtelser. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Ved udarbejdelsen af delårsregnskabet for IC Group foretager ledelsen en række væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som kan påvirke de rapporterede værdier for aktiver, forpligtelser, indtægter, omkostninger, pengestrømme og tilhørende oplysninger på balancedagen. De væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som ledelsen anser for væsentlige for udarbejdelsen og forståelsen af delårsregnskabet fremgår af kapitel 1 i årsrapporten 2013/14 og vedrører blandt andet immaterielle aktiver, varebeholdninger, tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser samt skat. 2. Sæsonafhængighed Koncernens forretningssegmenter er påvirket af sæsonudsving. Disse udsving kan henføres til sæsonmæssige forsendelser til engroskunder og en salgssæson for koncernens produkter, der er varierende henover året i retailsegmentet. Højsæson for koncernens engroskanal er historisk set henholdsvis 1. og 3. kvartal. Omsætning og resultat før skat varierer derfor i de forskellige rapporteringsperioder, hvorfor de enkelte kvartaler ikke nødvendigvis er indikative for fremtidige trends. Resultaterne i de enkelte kvartaler kan derfor ikke bruges til pålidelige fremskrivninger af koncernens udvikling. 3. Dagsværdimåling Finansielle instrumenter, som måles til dagsværdi i balancen er opdelt i de tre niveauet i dagsværdihierakiet: Niveau 1 Noterede priser i et aktivt marked for samme type instrumenter Niveau 2 Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver eller forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata Niveau 3 Værdiansættelsesmetoder hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata Mio. DKK Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Unoterede aktier og obligationer - - 6, ,3 Afledte finansielle instrumenter (handelsbeholdning) , Finansielle aktiver til dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen , ,3 Finansielle aktiver anvendt som sikringsinstrumenter - 55, ,8 Finansielle forpligtelser anvendt som sikringsinstrumenter - 15, ,4 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

16 Unoterede aktier og obligationer samt afledte finansielle instrumenter (handelsbeholdning) Markedsværdien for aktivet er baseret på Black-Scholes model. Den forventede volatilitet er baseret på volatiliteten i de seneste år for en gruppe af sammenlignelige selskaber. Den risikofrie rente er fastsat tilsvarende renten på en statsobligation med en tilsvarende løbetid. Afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring Beregningen af dagsværdier af afledte finansielle instrumenter er baseret på observerbare markedsdata og ved anvendelse af generelt accepterede metoder. Der anvendes internt beregnede dagsværdier, der hver måned bliver afstemt med eksternt beregnede dagsværdier. Der er ikke sket overførsler mellem dagsværdihierakierne i 1. kvartal 2014/ Aktiebaseret aflønning Tildeling af warrants i 2014/15 Bestyrelsen har som meddelt i årsrapporten 2013/14 besluttet at tildele stk. warrants til Group CEO, Mads Ryder og stk. warrants til Group CFO, Rud Trabjerg Pedersen. De tildelte warrants giver adgang til, mod kontant betaling, at tegne et antal aktier svarende til de tildelte warrants. Erhvervelsen kan ske i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapporten for 2016/17, 2017/18 eller 2018/19. I det omfang disse warrants ikke er modne til udnyttelse bortfalder disse ved ophør af ansættelsesforholdet. Markedsværdien af de tildelte warrants kan ved anvendelse af Black & Scholes-modellen, og under antagelse af en udnyttelseskurs på 182 DKK, en volatilitet på 34,3% p.a. og en risikofri rente på 0,36% p.a. opgøres til 1,5 mio. DKK. Dagsværdien udgør 19,7% af de enkelte direktørers faste gage. Dagsværdien af programmerne vil blive indregnet i resultatopgørelsen over optjeningsperioden 5. Segmentoplysninger Forretningssegmenter Rapporteringen til direktionen, der anses for den øverste operationelle ledelse (Chief Operating Decision Maker), er baseret på koncernens tre kerne forretningssegmenter. Kernesegmenter Koncernens kernesegmenter indeholder følgende Premium brands; Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger samt øvrig ekstern 3. parts omsætning i disse brands butikker. Hovedfokus for koncernens kernesegmenter er vækst gennem øget markedspenetrering og internationalisering for dermed at øge både omsætning og indtjening. Kravene, der er en forudsætning for fremtidige investeringer, er, at forretningssegmenterne skal: være blandt de mest succesrige på deres hjemmemarkeder inden for segmentet kunne dokumentere internationalt vækstpotentiale have et højt afkast på investeret kapital Ikke-kerne forretning Ikke-kerne forretning indeholder følgende brands: Saint Tropez og Designers Remix. Hovedfokus for ikke-kerneforretningen er profitabel udvikling samt på længere sigt afklaring af det fremtidige ejerskab. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

17 SEGMENTOPLYSNINGER Peak Tiger of By Malene Premium Ikke-kerne- Fortsæt. Ophørte Performance Sweden Birger Brands aktiviteter aktiviteter aktiviteter Koncern 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 2014/ / / / / / / /15 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. Nettoomsætning i alt 353,0 269,2 96,8 719,0 108,7 827,7-827,7 Engros og wholesale 292,4 184,6 75,2 552,2 64,7 616,9 - - Retail, E-commerce og outlets 60,6 84,6 21,6 166,8 44,0 210,8 - - Vækst i forhold til 2013/14 (%) Vækst i lokal valuta i forhold til 2013/14 (%) Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) 80,4 50,3 12,3 143,0 11,8 154,8-154,8 EBITDA margin (%) 22,8 18,7 12,7 19,9 10,9 18,7-18,7 Af- og nedskrivninger -5,9-3,4-2,1-11,4-2,1-13, ,5 Resultat af primær drift (EBIT)* 74,5 46,9 10,2 131,6 9,7 141,3-141,3 EBIT margin (%) 21,1 17,4 10,5 18,3 9,0 17,1-17,1 Afstemning af segmentoplysninger for fortsættende aktiviteter Segmentresultat (EBIT) 141,3 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 2,0 Finansielle indtægter 1,6 Finansielle omkostninger -2,6 Resultat før skat 142,3 Skat af periodens resultat -34,2 Periodens resultat 108,1 * EBIT for de fortsættende aktiviteter er påvirket af overskydende kapacitetsomkostninger på 4,8 mio. DKK efter salget af Mid Market divisionen. Omkostningerne fordeler sig som følger; Peak Performance 2,3 mio. DKK, Tiger of Sweden 1,6 mio. DKK, By Malene Birger 0,5 mio. DKK og Ikke-kerneaktiviteter 0,4 mio. DKK. Peak Tiger of By Malene Premium Ikke-kerne- Fortsæt. Ophørte Performance Sweden Birger Brands aktiviteter aktiviteter aktiviteter Koncern 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 2013/ / / / / / / /14 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. Nettoomsætning i alt 343,7 251,1 91,2 686,0 131,5 817,5 345, ,1 Engros og wholesale 282,6 170,3 69,7 522,6 81,7 604,3 - - Retail, E-commerce og outlets 61,1 80,8 21,5 163,4 49,8 213,2 - - Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) 75,7 45,0 14,7 135,4 17,6 153,0 26,2 179,2 EBITDA margin (%) 22,0 17,9 16,1 19,7 13,4 18,7 7,6 15,4 Af- og nedskrivninger -6,7-3,3-2,6-12,6-2,3-14,9-5,3-20,2 Resultat af primær drift (EBIT) 69,0 41,7 12,1 122,8 15,3 138,1 20,9 159,0 EBIT margin (%) 20,1 16,6 13,3 17,9 11,6 16,9 6,0 13,7 Afstemning af segmentoplysninger for fortsættende aktiviteter Segmentresultat (EBIT) 138,1 Finansielle indtægter 1,9 Finansielle omkostninger -3,4 Resultat før skat 136,6 Skat af periodens resultat -33,2 Periodens resultat 103,4 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

18 6. Varebeholdninger Mio. DKK Råvarer og hjælpematerialer 52,2 46,4 59,2 Færdigvarer og handelsvarer 339,4 455,8 254,6 Svømmende varer 51,0 57,6 145,9 Varebeholdninger i alt, brutto 442,6 559,8 459,7 Periodens ændring i lagernedskrivninger: Nedskrivninger pr. 1. juli 63,4 90,3 90,3 Årets tilgang 7,0 12,8 23,2 Årets afgang -6,9-17,1-50,1 Nedskrivninger i alt 63,5 86,0 63,4 Nedskrivning i % 14,3 15,4 13,8 Varebeholdninger i alt, netto 379,1 473,8 396,3 7. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Mio. DKK Ej forfaldne 484,9 562,5 221,0 Forfaldne mellem 1-60 dage 57,2 92,8 39,9 Forfaldne mellem dage 13,6 25,2 15,0 Forfaldne over 120 dage 76,8 94,3 68,0 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser i alt, brutto 632,5 774,8 343,9 Bevægelse i nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer: Nedskrivning pr. 1. juli 50,0 69,3 69,3 Valutakursreguleringer -0,4-0,1 0,3 Ændring af nedskrivning i året 5,6 6,6-12,0 Realiseret tab i året 0,3-1,5-7,6 Nedskrivninger i alt 55,5 74,3 50,0 Nedskrivning i % 8,8 9,6 14,5 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser i alt, netto 577,0 700,5 293,9 8. Likvider og nettorentebærende gæld Mio. DKK Likvide beholdninger 240,8 148,9 123,9 Kreditinstitutter, kortfristet -431,8-340,7-137,1 Likvider jf. pengestrømsopgørelsen -191,0-191,8-13,2 Kreditinstitutter, langfristet (aktiver bestemt for salg) -140,0-140,0-140,0 Værdipapirer ,1 Nettorentebærende gæld -331,0-331,8 52,3 SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

19 9. Aktiver klassificeret som bestemt for salg Mio. DKK Materielle aktiver 144,6 144,3 144,5 Aktiver bestemt for salg 144,6 144,3 144,5 Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 140,0 140,0 140,0 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 140,0 140,0 140,0 Koncernens hovedkvarter blev sat til salg i 3. kvartal 2012/13, hvorfor ejendommen og det tilknyttede realkreditlån er klassificeret som aktiver bestemt for salg. Salgsprocessen er fortsat aktiv, og ejendommens dagsværdi er vurderet at være realistisk. IC Group har således fortsat klassificeret ejendommen og realkreditlånet som bestemt for salg. Realkreditlånet er i DKK og er baseret på 6 måneders CIBOR rente. Lånet blev optaget den 26. januar 2010 med sikkerhed i koncernens hovedsæde på Raffinaderivej Nærtstående parter IC Group leverer transitionsmæssige ydelser til den associerede virksomhed DK Company A/S i en periode på 6-12 måneder i 2014/15. Koncernen har i 1. kvartal 2014/15 haft transaktioner forbundet med DK Company A/S for 10 mio. DKK, der er indregnet under Andre driftsindtægter. 11. Begivenheder efter balancedagen Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 27/2014 igangsatte IC Group en omkostningsreduktion d. 28. oktober 2014, der blandt andet betød afskedigelse af 63 medarbejdere. Der er ikke efter regnskabsperiodens afslutning indtruffet andre hændelser af betydning, der ikke er indregnet eller omtalt i kvartalsrapporten. SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

20 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli september 2014 for IC Group A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. juli september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen (side 1-10) indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 14. november 2014 Direktion: MADS RYDER Group CEO RUD TRABJERG PEDERSEN Group CFO Bestyrelsen: HENRIK HEIDEBY ANDERS COLDING FRIIS NIELS ERIK MARTINSEN Formand Næstformand Næstformand ANNETTE BRØNDHOLT SØRENSEN MICHAEL HAUGE SØRENSEN OLE WENGEL SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

21 SELSKABSMEDDELELSER IC Group har i regnskabsåret 2014/15 meddelt følgende begivenheder til NASDAQ OMX Copenhagen. DATO NUMMER EMNE 5. august 2014 Nr. 13 (2014) Historiske sammenligningstal for koncernens Premium brands 7. august 2014 Nr. 14 (2014) Audiocast vedr. årsrapport 2013/ august 2014 Nr. 15 (2014) Årsrapport 2013/ august 2014 Nr. 16 (2014) Tildeling af warrants til IC Companys direktion 22. august 2014 Nr. 17 (2014) Vedtægter 29. august 2014 Nr. 18 (2014) Indkaldelse til ordinær generalforsamling 3. september 2014 Nr. 19 (2014) Ny CEO i Peak Performance 5. september 2014 Nr. 20 (2014) Kapitalforhøjelse 5. september 2014 Nr. 21 (2014) Vedtægter 24. september 2014 Nr. 22 (2014) Resume af generalforsamlingen september 2014 Nr. 23 (2014) Vedtægter 30. september 2014 Nr. 24 (2014) Aktiekapital og stemmerettigheder pr. 30. september oktober 2014 Nr. 25 (2014) Ændret finanskalender 21. oktober 2014 Nr. 26 (2014) Ny storaktionær i IC Group 28. oktober 2014 Nr. 27 (2014) IC Group tilpasser organisationen 31. oktober 2014 Nr. 28 (2014) Audiocast vedr. 1. kvartalsrapport for 2014/2015 Samtlige selskabsmeddelelser i deres fulde længde er tilgængelige på selskabets hjemmeside da.icgroup.net under Investorer. IC GROUP S STAMDATA Aktiekapital Adresse IC Group A/S Antal aktier Raffinaderivej 10 Aktieklasser en klasse 2300 København S ISIN-kode DK CVR nr Telefon: Fax: Reuterkode IC.CO Bloombergkode IC DC Hjemmeside: icgroup.net Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: Jens Bak-Holder Investor Relations Manager Telefon: SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2014 IC GROUP CVR. NR

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2014/15 FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Koncernens omsætning var i 1. halvår 2014/15 1.426 mio. DKK (1.380 mio. DKK), hvilket er en stigning på 3,3%, eller 5,5% i lokal valuta,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet.

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2013/14 København, den 13. november 2013 Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Koncernomsætningen for 1. kvartal 2013/14

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11

IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 Fremgang i 10 ud af 11 af koncernens brands og stærk indtjening Koncernens nettoomsætning går frem med 12% til 1.216 mio. DKK i regnskabsårets

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014 DK COMPANY A/S

DELÅRSRAPPORT 2014 DK COMPANY A/S DELÅRSRAPPORT 2014 DK COMPANY A/S YOUR WORLD OF BLOOMING FASHION BRANDS WE BELIEVE IN THE MAGIC OF WIN-WIN DELÅRSRAPPORT 2014 (1. JANUAR 30. JUNI 2014) DK COMPANY A/S CVR-nr. 24 43 11 18 INDHOLD 07 Hoved-

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Moderselskab Ledelsesberetning

Moderselskab Ledelsesberetning Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til Arla

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere