Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet."

Transkript

1 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2013/14 København, den 13. november 2013 Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Koncernomsætningen for 1. kvartal 2013/14 var mio. DKK, hvilket var på niveau med samme kvartal sidste år. Den uændrede omsætningsudvikling sammenholdt med 1. kvartal sidste år dækker over to modsatrettede, men forventede, tendenser: vækst i Premium segmentet og omsætningsnedgang i Mid Market segmentet. Koncernens bruttomargin blev 56,0% i kvartalet mod 57,3% i samme kvartal sidste år. Resultat af primær drift blev 159 mio. DKK. Premium Outdoor segmentet, som indeholder brandet Peak Performance, realiserede en vækst i omsætningen på 2% til 344 mio. DKK (336 mio. DKK). Den forøgede omsætning er et resultat af en tilfredsstillende vækst i salget til engroskunder påvirket af en skuffende performance i retailkanalen. Resultat af primær drift i segmentet udgjorde 69 mio. DKK (76 mio. DKK). Nedgangen i indtjeningen er primært drevet af øgede omkostninger til udvikling af e-commerce og retaildistributionen. Premium Contemporary segmentet, som indeholder de to brands Tiger of Sweden og By Malene Birger, øgede omsætningen med 8% til 342 mio. DKK (316 mio. DKK). Væksten blev især skabt igennem insourcing af Tiger of Sweden accessories samt gennem segmentets engroskanal. Resultat af primær drift blev et overskud på 54 mio. DKK (56 mio. DKK). Resultat af primær drift var i kvartalet påvirket af øgede omkostninger i forbindelse med bl.a. insourcing af Tiger of Sweden accessories, øget marketing samt fortsat udvikling af segmentets retailkanal. Mid Market Contemporary segmentet havde en nedgang i omsætningen på 13% til 234 mio. DKK (270 mio. DKK), hvilket var som forventet. Indtjeningen i segmentet steg til 21 mio. DKK (14 mio. DKK) hovedsageligt som følge af de gennemførte omstruktureringer og besparelser. Koncernens bruttomargin blev reduceret med 1,3%-point sammenlignet med 1. kvartal sidste år. Reduktionen skyldes delvist en højere kurs på koncernens væsentligste sourcingvaluta (USD). 1. kvartal sidste år var særligt positivt påvirket af en omfattende clearing af gamle lagervarer. Kapacitetsomkostningerne blev reduceret med 6 mio. DKK til 430 mio. DKK svarende til en omkostningsprocent på 41%. Resultat af primær drift faldt til 159 mio. DKK (165 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 15,1% (15,7%). Korrigeret for omkostninger i forbindelse med ændringer i koncernledelsen i årets 1. kvartal blev resultat af primær drift 169 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 16,1%. Uændrede forventninger til fortsættende aktiviteter i 2013/14 For koncernens Premium brands forventes den positive udvikling at fortsætte med en pæn vækst i 2013/14. Som følge af udfordringerne i Mid Market segmentet, hvor omsætningen vil gå tilbage, forventes kun en beskeden om- sætningsvækst for den samlede koncern. Indtjeningen forventes imidlertid øget i alle segmenter og koncernens samlede indtjening forventes således at vokse væsentligt i forhold til 157 mio. DKK i 2012/13. Der forventes et investeringsniveau på mio. DKK primært til udvidelse af distributionen i de to Premium segmenter. På den ordinære generalforsamling 2013 blev det vedtaget at udlodde et ordinært udbytte til aktionærerne for regnskabsåret 2012/13 på 2,00 DKK pr. aktie svarende til 33 mio. DKK. Ledelsen påregner endvidere at udlodde 100 mio. DKK i løbet af regnskabsåret 2013/14 som en kombination af aktietilbagekøb og ekstraordinært udbytte. København, den 13. november 2013 IC Companys A/S Mads Ryder Group CEO Tine Knarreborg Acting Chief Financial Officer IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 1 af 19

2 HOVED- OG NØGLETAL 1. kvartal 1. kvartal År 2013/ /13 1) 2012/13 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 1.051, , ,2 Bruttoresultat 588,8 601, ,9 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 178,8 187,2 248,5 Resultat af primær drift før afskrivninger, korrigeret for engangsomkostninger 178,8 187,2 301,5 Resultat af primær drift (EBIT) 158,8 165,2 157,0 Finansielle poster, netto -1,5-1,8-13,1 Resultat før skat 157,3 163,4 143,9 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter 118,9 122,6 111,5 Periodens resultat af ophørte aktiviteter 0,1 0,4-105,7 Periodens resultat 119,0 123,0 5,8 Totalindkomst 105,8 65,4-3,8 BALANCE Langfristede aktiver i alt 535,2 730,5 520,3 Kortfristede aktiver i alt 1.680, , ,0 Aktiver klassificeret som bestemt for salg 144,3-144,3 Aktiver i alt 2.215, , ,3 Aktiekapital 169,4 169,4 169,4 Egenkapital i alt 925,6 873,3 808,8 Langfristede forpligtelser i alt 85,9 241,8 82,5 Kortfristede forpligtelser i alt 1.204, , ,0 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 140,0-140,0 Passiver i alt 2.215, , ,3 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktiviteter -195,5-182,1 232,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -17,6-6,7-66,3 Pengestrømme fra investering i materielle anlægsaktiver -20,4-13,4-58,2 Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af fortsættende aktiviteter -211,0-178,1 182,5 Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af ophørte aktiviteter -2,1-10,7-16,7 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter - -24,6-34,8 Ændring i likvider -213,1-213,4 131,0 FINANSIELLE NØGLETAL - FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Bruttomargin (%) 56,0 57,3 56,4 EBITDA-margin (%) 17,0 17,8 7,5 EBITDA-margin, korrigeret for engangsomkostninger (%) 17,0 17,8 9,1 EBIT-margin (%) 15,1 15,7 4,7 Egenkapitalforrentning (%) 13,2 14,1 13,6 Soliditetsgrad (%) 41,8 39,1 40,0 Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill 1.527, , ,1 Afkast på investeret kapital (%) 10,4 11,4 11,2 Rentebærende gæld ultimo, netto 191,8 463,2 118,2 Finansiel gearing (%) 20,7 53,0 14,6 AKTIERELATEREDE NØGLETAL* Gennemsnitlige antal aktier ekskl. egne aktier udvandet (t.stk) , , ,1 Børskurs ultimo perioden, DKK 166,5 102,5 122,0 Resultat pr. aktie, DKK 7,2 7,4 0,2 Resultat pr. aktie udvandet, DKK 7,2 7,4 0,2 Cash flow pr. aktie udvandet, DKK -11,9-11,2 14,2 Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 56,2 53,0 49,1 Price earnings udvandet, DKK 23,1 13,9 610,0 MEDARBEJDERE Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo (fortsættende aktiviteter) * I udvandede værdier er effekten af IC Companys programmer for aktieoptioner og warrants medregnet. 1) Sammenligningstal på resultatopgørelsen er blevet tilpasset således at Jackpot og Cottonfield er udskilt som ophørte aktiviteter Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Soliditetsgraden er beregnet som egenkapitalens andel af de samlede aktiver (ultimo). Ansvarsfraskrivelse Denne meddelelse indeholder udsagn om selskabets fremtidige udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter ledelsens overbevisning er rimelige og velunderbyggede på nuværende tidspunkt, men som kan vise sig at være fejlagtige. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som er beskrevet som planlagt, forudsat, vurderet eller forventet i denne meddelelse. IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 2 af 19

3 INDLEDNING Regnskabsårets 1. kvartal er generelt forløbet som forventet for koncernens forskellige forretningssegmenter. Markedsforholdene betragtes generelt set som uændrede. Ordreoptaget for forårskollektionerne er forløbet tilfredsstillende med en samlet vækst for koncernens fortsættende aktiviteter. Koncernens nettoomsætning i 1. kvartal 2013/14 er på niveau med sidste år. Premium Outdoor realiserede en vækst på 2%. Premium Contemporary voksede med 8%, og Mid Market Contemporary havde et fald i omsætningen på 13%. Bruttomarginen blev 56%, hvilket er 1,3%-point lavere end sidste år. Reduktionen skyldes delvist en højere dollarskurs i koncernens sourcing sammenlignet med 1. kvartal 2012/13. Stigningen i dollarkursen var forudset, og reduktionen i bruttomarginen er dermed i overensstemmelse med forventningerne. Desuden var bruttomarginen i første kvartal sidste år særligt positivt påvirket af tilbageførte nedskrivninger fra en omfattende clearing af gamle lagervarer. EBIT-marginen var 15,1% svarende til en reduktion på 0,6%-point i forhold til 1. kvartal sidste år. Korrigeret for omkostninger i forbindelse med ændringer i koncernledelsen i årets 1. kvartal blev resultat af primær drift 169 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 16,1%. Ændringer i koncernledelsen I regnskabsårets første kvartal blev koncernledelsen omorganiseret med henblik på både at skabe en fladere beslutningsstruktur samt øge fokus på koncernens brands inden for Premium segmentet. Fremover vil alle tre Premium brands Tiger of Sweden, By Malene Birger og Peak Performance referere direkte til Group CEO Mads Ryder. Anders Cleemann, som tidligere var ansvarlig for Tiger of Sweden og By Malene Birger, blev udnævnt til ny brand CEO for Peak Performance, en stilling han overtog fra Henrik Bunge, der har forladt koncernen. I forbindelse med omorganiseringen er både Anders Cleemann og Peter Fabrin udtrådt af koncerndirektionen, således at de kan koncentrere sig fuldt ud om ledelsen af henholdsvis Peak Performance og The Original Group. Koncernledelsen består fremover af Group CEO Mads Ryder og CFO Rud Trabjerg Pedersen. Som en del af koncernledelsen fremadrettet bliver der etableret en funktion ( Operations ) med fokus på at optimere og videreudvikle de områder af den operationelle platform, som er direkte relateret til forretningsområdernes værdikæde. CEO IKKE-KERNEFORRETNING SAINT TROPEZ PA BUSINESS DEVELOPMENT DESIGNERS REMIX HR OPERATIONS BRAND CEO PEAK PERFORMANCE BRAND CEO BY MALENE BIRGER BRAND CEO TIGER OF SWEDEN BRAND CEO THE ORIGINAL GROUP LOGISTIC Koncernledelse SOURCING Direktion CSR CFO FINANCE IT LEGAL IR IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 3 af 19

4 RESULTATUDVIKLING FOR 1. KVARTAL 2013/14 Koncernen oplever moderat vækst og stabil indtjening For de fortsættende aktiviteter har regnskabsperioden generelt været præget af en uændret til svag positiv udvikling en udvikling som er i tråd med den generelle udvikling i detailhandelen, hvor kun en lille vækst kan spores i visse af de markeder, hvor koncernens forretningssegmenter opererer. Konsekvenserne for koncernens tre forretningssegmenter er dog meget forskellige. Koncernens Premium segmenter oplever fortsat en vækst, mens Mid Market segmentet har faldende omsætning. I tråd med koncernstrategien udgør de to Premium segmenter den største del af koncernens omsætning for de fortsættende aktiviteter. Ligeledes står de to Premium segmenter fortsat for størstedelen af indtjeningen for de fortsættende aktiviteter. I takt med den forventede vækst i disse to segmenter, forventes dette billede at blive endnu mere udtalt fremadrettet. 12 måneders rullende 12 måneders rullende omsætning pr. segment indtjening pr. segment 13% 14% 28% 31% 8%* Premium Outdoor Premium Contemporary Mid Market Contemporary Ikke-kerneforretning 26% 33% 47% *Korrigeret for engangsomkostninger i 3. og 4. kvartal af 2012/13 Udvikling i omsætning Omsætningen for koncernens fortsættende aktiviteter i 1. kvartal blev mio. DKK (1.051 mio. DKK), hvilket var på niveau med sidste år. Ser man på koncernens segmenter, bidrog en fremgang i Premium segmenterne positivt til udviklingen, mens Mid Market Contemporary segmentet havde en nedgang i omsætningen i 1. kvartal. Omsætningsudviklingen i 1. kvartal var negativt påvirket af valutakursomregning på 22 mio. DKK. Da valutarisici generelt er afdækket, er det samlede indtjeningstab som følge af valutakursudsving betydeligt mindre. Bruttomargin Bruttoresultatet for fortsættende aktiviteter blev i 1. kvartal realiseret med 589 mio. DKK (602 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på 13 mio. DKK. Den realiserede bruttomargin på 56,0% (57,3%) er en tilbagegang på 1,3%-point i forhold til niveauet for 1. kvartal 2012/13. Faldet i bruttomarginen skyldes delvist en højere kurs på koncernens væsentligste sourcingvaluta (USD), som nedbringer bruttomarginen i forhold til 1. kvartal 2012/13 med 0,5%-point. I 1. kvartal sidste år var der en positiv effekt fra en omfattende clearing af gamle lagervarer, som medførte en tilbageførsel af tidligere lagernedskrivninger. Samme positive effekt sås ikke i 1. kvartal i år. Lagernedskrivningerne i dette kvartal har til gengæld været mindre som følge af en generelt forbedret lagersituation med færre gamle varer. Driftsomkostninger Kapacitetsomkostningerne i 1. kvartal blev 430 mio. DKK (436 mio. DKK) svarende til et fald på 6 mio. DKK. Med en omsætning på niveau med samme periode sidste år blev omkostningsprocenten forbedret med 1%-point fra 42% til 41% i 1. kvartal 2013/14. IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 4 af 19

5 Udviklingen i omkostningerne er primært drevet af et lavere omkostningsniveau efter de gennemførte omstruktureringer i Mid Market Contemporary, der blev iværksat i 2012/13. Derudover var der øgede omkostninger i koncernens Premium segmenter for at understøtte den vækst, der blev realiseret og som forventes fremover. Der har i 1. kvartal været en positiv kurseffekt på kapacitetsomkostningerne på 7 mio. DKK. Driftsresultat Resultat af primær drift for 1. kvartal blev 159 mio. DKK (165 mio. DKK) svarende til et fald på 6 mio. DKK. EBIT-marginen faldt med 0,6%-point til 15,1% (15,7%), hvilket alene er drevet af faldet i bruttomarginen. Korrigeret for omkostninger i forbindelse med ændringer i koncernledelsen i årets 1. kvartal blev resultat af primær drift 169 mio. DKK, svarende til en EBIT-margin på 16,1%. Finansielle poster Finansielle poster udgjorde i 1. kvartal en udgift på 2 mio. DKK (udgift på 2 mio. DKK). Skat Der er i 1. kvartal udgiftsført en beregnet skat for fortsættende aktiviteter på 38 mio. DKK (41 mio. DKK). Skatten udgør 25% (25%) af periodens resultat før skat. Periodens resultat Resultatet for koncernens fortsættende aktiviteter faldt i 1. kvartal med 3% til 119 mio. DKK (123 mio. DKK). Totalindkomst Totalindkomsten for 1. kvartal udgjorde 106 mio. DKK (65 mio. DKK). Totalindkomsten var negativt påvirket af nettoeffekten af dagsværdireguleringen af koncernens valutasikringsinstrumenter med 19 mio. DKK (negativt med 48 mio. DKK) og positivt af skat af anden totalindkomst med 6 mio. DKK (negativt med 13 mio. DKK). Premium Outdoor fik en beskeden vækst i første kvartal Premium Outdoor segmentet omfatter brandet Peak Performance, og hovedfokus for segmentet er vækst gennem øget markedspenetrering og internationalisering for dermed at øge både omsætning og indtjening. Peak Performance realiserede en omsætning på 344 mio. DKK (336 mio. DKK), hvilket svarer til en vækst på 2% i forhold til 1. kvartal 2012/13. Væksten var drevet af salget til segmentets engroskunder, mens segmentets retailkanal ikke har præsteret som forventet. I retailkanalen var der et fald i same-store omsætningen på 5,1% som følge af en tilbagegang i de fysiske retailbutikker, mens der inden for e-commerce blev realiseret en vækst. Resultat af primær drift blev forringet med 9% til 69 mio. DKK (76 mio. DKK). Dermed realiserede segmentet en EBITmargin på 20,1% (22,5%). Den negative udvikling i marginen kan primært tilskrives øgede omkostninger til udvikling af e-commerce og retaildistributionen. Desuden var bruttomarginen påvirket af en højere valutakurs på USD. Endelig var 1. kvartal sidste år positivt påvirket af lagerclearing og heraf følgende tilbageførte nedskrivninger en effekt som ikke sås i 1. kvartal i år. 1. kvartal 1. kvartal 2013/ /13 PREMIUM OUTDOOR 3 mdr. 3 mdr. Omsætning 343,7 336,2 Engros og franchise 282,6 268,5 Retail, e-commerce og outlets 61,1 67,7 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 75,7 82,7 Af- og nedskrivninger -6,7-6,9 Resultat af primær drift (EBIT) 69,0 75,8 EBIT-margin (%) 20,1 22,5 IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 5 af 19

6 Premium Contemporary fastholder væksten Premium Contemporary segmentet omfatter de to brands Tiger of Sweden og By Malene Birger. Hovedfokus for de to brands i segmentet er vækst gennem øget markedspenetrering og internationalisering for dermed at øge både omsætning og indtjening. Premium Contemporary segmentet realiserede en omsætning på 342 mio. DKK (316 mio. DKK) svarende til en vækst på 8% i forhold til 1. kvartal 2012/13. Der var en markant vækst i engroskanalen, mens retailkanalen oplevede en mindre tilbagegang i omsætningen. Endvidere kan omtrent halvdelen af den realiserede vækst i segmentet tilskrives insourcing af Tiger of Swedens accessories. I årets første kvartal åbnede By Malene Birger to nye butikker i Paris. I London åbnede Tiger of Sweden en stor flagship store, mens en anden butik vil blive åbnet i løbet af årets 2. kvartal. Same-store omsætningen i segmentets retailkanal voksede med 3,5% drevet af en markant øget e-commerce omsætning. Resultat af primær drift gik tilbage med 4% til 54 mio. DKK (56 mio. DKK). Dermed realiserede segmentet en EBITmargin på 15,7% (17,7%). Den negative udvikling kan tilskrives øgede omkostninger til marketing og fortsat udvikling af segmentets retailkanal. 1. kvartal 1. kvartal 2013/ /13 PREMIUM CONTEMPORARY 3 mdr. 3 mdr. Omsætning 342,3 316,3 Engros og franchise 240,0 212,0 Retail, e-commerce og outlets 102,3 104,3 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 59,7 62,1 Af- og nedskrivninger -5,9-6,1 Resultat af primær drift (EBIT) 53,8 56,0 EBIT-margin (%) 15,7 17,7 Mid Market Contemporary forbedrer indtjeningsevnen Mid Market Contemporary segmentet omfatter forretningsenheden The Original Group, som består af de fire brands InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury. Hovedfokus for brands i Mid Market Contemporary er at optimere af synergipotentialet imellem de fire brands, at øge indtjeningsevnen, samt at styrke positionen yderligere i de nordiske kernemarkeder. Mid Market Contemporary segmentet realiserede en omsætning på 234 mio. DKK (270 mio DKK), hvilket er en reduktion på 13%. Udviklingen skyldes især en tilbagegang i engrosomsætningen afledt af et lavere ordreoptag af efterårskollektionen. Inden for retailkanalen blev omsætningen reduceret primært som følge af lukning af udvalgte butikker. Retailkanalen havde en same-store tilbagegang på 1,6%. Der var en stabil udvikling i de fysiske butikker, mens der var tilbagegang inden for e-commerce. Resultat af primær drift i segmentet blev 21 mio. DKK mod 14 mio. DKK i samme kvartal sidste år. Dermed realiserede segmentet en EBIT-margin på 8,9% (5,1%). Besparelser i omkostningsbasen som følge af de igangsatte omstruktureringer i The Original Group er en væsentlig årsag til den positive udvikling i resultat af primær drift. 1. kvartal 1. kvartal 2013/ /13 MID MARKET CONTEMPORARY 3 mdr. 3 mdr. Omsætning 233,8 270,1 Engros og franchise 166,4 196,2 Retail, e-commerce og outlets 67,4 73,9 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 25,8 20,2 Af- og nedskrivninger -5,1-6,3 Resultat af primær drift (EBIT) 20,7 13,9 EBIT-margin (%) 8,9 5,1 IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 6 af 19

7 BALANCE OG LIKVIDITET Balance Koncernens aktiver faldt med 16 mio. DKK til mio. DKK (2.232 mio. DKK), hvilket skyldes en kombination af et fald i koncernens langfristede aktiver og en stigning i de kortfristede aktiver. Koncernens domicilejendom på Raffinaderivej 10 er klassificeret som aktiver bestemt for salg. De langfristede aktiver faldt med 196 mio. DKK til 535 mio. DKK (731 mio. DKK). De immaterielle aktiver faldt med 21 mio. DKK som følge af foretagne af- og nedskrivninger på software og IT systemer og valutakursregulering af koncernens goodwill. Koncernens materielle aktiver faldt med 190 mio. DKK som følge af, at 144 mio. DKK er klassificeret som aktiver bestemt for salg samt foretagne af- og nedskrivninger. De kortfristede aktiver blev øget med 180 mio. DKK til mio. DKK (1.501 mio. DKK). Varebeholdningerne blev reduceret med 39 mio. DKK, hvilket skyldes det fortsatte fokus på at nedbringe koncernens varelager. Nedskrivninger til dækning af overskudsvarer faldt med 9 mio. DKK, hvilket er et udtryk for en forbedring af aldersfordelingen af varebeholdningerne. Lagerets omsætningshastighed blev øget fra 3,2 til 3,5 sammenlignet med 1. kvartal sidste år. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser faldt med 40 mio. DKK til 701 mio. DKK (741 mio. DKK). Bruttotilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser faldt med 31 mio. DKK til 775 mio. DKK (806 mio. DKK). Koncernens nedskrivning på debitorer blev forøget med 9 mio. DKK som følge af en forværring i aldersfordelingen for debitormassen. Debitordage er uændret fra 30. september Andre tilgodehavender steg med 6 mio. DKK til 74 mio. DKK (68 mio. DKK). Udviklingen kan primært tilskrives en kombination af en stigning i ikke-realiserede gevinster på finansielle kontrakter på 9 mio. DKK. Periodeafgrænsningsposter blev med 66 mio. DKK realiseret 10 mio. DKK under 30. september 2012 (76 mio. DKK). Likvide beholdninger steg med 98 mio. DKK til 149 mio. DKK (51 mio. DKK). Arbejdskapitalen korrigeret for ikke-likvide poster udgjorde samlet set 739 mio. DKK, og den var således under sidste års niveau (777 mio. DKK). Arbejdskapitalen udgjorde 20% af den 12 måneders løbende omsætning (20%). De langfristede forpligtelser blev med 86 mio. DKK (242 mio. DKK) realiseret 156 mio. DKK under sidste år. 140 mio. DKK heraf klassificeres som forpligtelser direkte forbundet med aktiver bestemt for salg vedrørende koncernens domicil på Raffinaderivej. De kortfristede forpligtelser steg med 87 mio. DKK til mio. DKK (1.117 mio. DKK). Gældsforpligtelser til kreditinstitutter faldt med 33 mio. DKK til 341 mio. DKK (374 mio. DKK) som følge af en kontinuerlig nedbringelse af koncernens gæld. Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser blev opgjort til 297 mio. DKK (254 mio. DKK), hvilket er 43 mio. DKK højere end sidste år. Stigningen kan henføres til periodeforskydning i leveringer. Selskabsskat faldt med 4 mio. DKK til 58 mio. DKK (62 mio. DKK). Faldet kan henføres til betalte skatter og en lavere beregnet skat. Andre gældsforpligtelser faldt med 143 mio. DKK til 284 mio. DKK (427 mio. DKK). Faldet i anden gæld skyldes delvist et fald i ikke-realiserede tab på finansielle kontrakter på 52 mio. DKK. Herudover faldt øvrige skyldige omkostninger afledt af periodiseringer samt omstruktureringer, der er klassificeret som hensatte forpligtelser pr. 30. september Hensatte forpligtelser steg med 85 mio. DKK (0 mio. DKK) som følge af hensættelser til ophørte aktiviteter og restruktureringer i Mid Market Contemporary. IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 7 af 19

8 Pengestrømme I 1. kvartal var pengestrømme fra driftsaktiviteter negativ med 196 mio. DKK (negativ med 182 mio. DKK) og blev således realiseret 14 mio. DKK under 1. kvartal 2012/13. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter var for 1. kvartal negativ med 18 mio. DKK (negativ med 7 mio. DKK). Forskellen er primært drevet af et højere investeringsniveau i materielle anlægsaktiver sammenlignet med 1. kvartal sidste år. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i 1. kvartal var 0 mio. DKK (negativ med 25 mio. DKK), svarende til et fald på 25 mio. DKK. Udviklingen kan alene henføres til, at udbyttebetalingen foretages i 2. kvartal i indeværende regnskabsår i modsætning til i 1. kvartal sidste år. Den samlede likviditetsvirkning for 1. kvartal var negativ med 213 mio. DKK (negativ med 213 mio. DKK) og således uændret. Likviditetsforhold Koncernens netto-rentebærende gæld udgjorde 332 mio. DKK (463 mio. DKK) og faldt således med 131 mio. DKK. Faldet kan henføres til en forskydning i udbyttebetaling til 2. kvartal i indeværende regnskabsår samt en lavere rentebærende gæld ved starten af regnskabsåret 2013/14. Det er koncernens målsætning at fortsætte reduktionen af den rentebærende gæld. Koncernens samlede kredittilsagn udgjorde 912 mio. DKK pr. 30. september 2013 (1.045 mio. DKK). Heraf blev 332 mio. DKK udnyttet via kort og langfristet gæld til kreditinstitutter, og 76 mio. DKK blev udnyttet til trade finance faciliteter og garantier. Herved udgjorde de uudnyttede kreditfaciliteter 504 mio. DKK. Alle kredittilsagn, undtagen koncernens lån i hovedsædet, er standby kreditter, der kan udnyttes med dags varsel. På intet tidspunkt har trækningsrettighederne i perioden været udnyttet mere end 45% inklusive reservationer til trade finance faciliteter, bankgarantier mv. Egenkapitaludvikling Egenkapitalen pr. 30. september 2013 steg med 117 mio. DKK til 926 mio. DKK (30. juni 2013: 809 mio. DKK). Stigningen er drevet af periodens resultat og anden totalindkomst. Soliditetsgraden pr. 30. september 2013 blev 41,8% (30. juni 2013: 40,0%). Udviklingen i egenkapitalen samt antallet af egne aktier er specificeret på side 13. Begivenheder efter balancedagen Rud Trabjerg Pedersen er tiltrådt som Chief Financial Officer for IC Companys A/S pr. 11. november Derudover er der ikke efter regnskabsperiodens afslutning indtruffet hændelser af betydning, der ikke er indregnet eller omtalt i kvartalsrapporten. IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 8 af 19

9 FORVENTNINGER Uændrede forventninger til fortsættende aktiviteter i 2013/14 For koncernens Premium brands forventes den positive udvikling at fortsætte med en pæn vækst i 2013/14. Som følge af udfordringerne i Mid Market segmentet, hvor omsætningen vil gå tilbage, forventes kun en beskeden om- sætningsvækst for den samlede koncern. Indtjeningen forventes imidlertid øget i alle segmenter og koncernens samlede indtjening forventes således at vokse væsentligt i forhold til 157 mio. DKK i 2012/13. Der forventes et investeringsniveau på mio. DKK primært til udvidelse af distributionen i de to Premium segmenter. På den ordinære generalforsamling 2013 blev det vedtaget at udlodde et ordinært udbytte til aktionærerne for regnskabsåret 2012/13 på 2,00 DKK pr. aktie svarende til 33 mio. DKK. Ledelsen påregner endvidere at udlodde 100 mio. DKK i løbet af regnskabsåret 2013/14 som en kombination af aktietilbagekøb og ekstraordinært udbytte. København, den 13. november 2013 IC Companys A/S Niels Martinsen Bestyrelsesformand Mads Ryder Group CEO IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 9 af 19

10 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli september Delårsrapporten er urevideret og aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. juli september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 13. november 2013 Direktion: MADS RYDER Group Chief Executive Officer TINE KNARREBORG Acting Chief Financial Officer Bestyrelse: NIELS ERIK MARTINSEN HENRIK HEIDEBY ANDERS COLDING FRIIS Formand Næstformand Næstformand PER BANK OLE WENGEL ANNETTE BRØNDHOLT SØRENSEN IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 10 af 19

11 RESULTATOPGØRELSE 1. kvartal 1. kvartal 2013/ /13 Note Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 3 Nettoomsætning 1.051, ,7 3 Vareforbrug -462,7-449,1 Bruttoresultat 588,8 601,6 Andre eksterne omkostninger -192,3-200,1 Personaleomkostninger -217,9-214,1 Andre driftsindtægter og -omkostninger 0,2-0,2 Af- og nedskrivninger -20,0-22,0 Resultat af primær drift 158,8 165,2 Finansielle indtægter 1,9 3,0 Finansielle omkostninger -3,4-4,8 Resultat før skat 157,3 163,4 Skat af resultat af fortsættende aktiviteter -38,4-40,8 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter 118,9 122,6 3 Periodens resultat af ophørte aktiviteter 0,1 0,4 Periodens resultat 119,0 123,0 Resultatet fordeler sig således: Aktionærer i IC Companys A/S 118,4 121,5 Minoritetsinteresse 0,6 1,5 Periodens resultat 119,0 123,0 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK 7,2 7,4 Udvandet resultat pr. aktie, DKK 7,2 7,4 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie, DKK 7,2 7,4 Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie, DKK 7,2 7,4 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 1. kvartal 1. kvartal 2013/ /13 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. Periodens resultat 119,0 123,0 ANDEN TOTALINDKOMST Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber 0,5 3,2 Dagsværdiregulering (netto) af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme -24,2-40,7 Overførsel af resultat (netto) til resultatopgørelsen vedrørende sikring af realiserede pengestrømme 5,0-7,1 Skat af anden totalindkomst 5,5-13,0 Anden totalindkomst i alt -13,2-57,6 Totalindkomst i alt 105,8 65,4 Totalindkomsten fordeles således: Aktionærer i IC Companys A/S 105,2 63,9 Minoritetsinteresser 0,6 1,5 I alt 105,8 65,4 IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 11 af 19

12 BALANCE AKTIVER Note Mio. DKK LANGFRISTEDE AKTIVER Goodwill 207,4 210,9 205,5 Software og IT systemer 33,2 50,5 36,9 Lejerettigheder 17,8 16,5 15,4 IT systemer under udvikling - 1,5 - Immaterielle aktiver i alt 258,4 279,4 257,8 Grunde og bygninger 8,6 151,0 8,6 Indretning af lejede lokaler 63,2 90,8 70,4 Driftsmateriel og inventar 54,8 80,8 57,6 Materielle aktiver under opførelse 15,8 10,0 6,9 Materielle aktiver i alt 142,4 332,6 143,5 Finansielle aktiver 46,3 41,4 39,3 Udskudt skat 88,1 77,1 79,7 Andre langfristede aktiver i alt 134,4 118,5 119,0 Langfristede aktiver i alt 535,2 730,5 520,3 KORTFRISTEDE AKTIVER 4 Varebeholdninger 473,8 512,8 529,4 5 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 700,5 740,8 390,8 Tilgodehavende selskabsskat 73,7 53,3 60,5 6 Andre tilgodehavender 73,6 67,7 71,5 Periodeafgrænsningsposter 65,9 75,8 95,0 Værdipapirer ,9 Likvide beholdninger 148,9 51,0 109, , , ,7 8 Aktiver klassificeret som bestemt for salg 144,3-144,3 Kortfristede aktiver i alt 1.680, , ,0 AKTIVER I ALT 2.215, , ,3 PASSIVER Note Mio. DKK EGENKAPITAL Aktiekapital 169,4 169,4 169,4 Reserve for sikringstransaktioner 2,4-44,9 16,8 Reserve for valutakursregulering -45,4-32,9-46,6 Overført resultat 794,9 778,3 665,5 Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 921,3 869,9 805,1 Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 4,3 3,4 3,7 Egenkapital i alt 925,6 873,3 808,8 FORPLIGTELSER Pensionsforpligtelser 8,1 12,0 8,1 Udskudt skat 40,0 49,5 36,6 Hensatte forpligtelser 12,3 5,7 12,3 7 Andre gældsforpligtelser 25,5 34,6 25,5 Gældsforpligtelser til kreditinstitutter - 140,0 - Langfristede forpligtelser i alt 85,9 241,8 82,5 Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 340,7 374,2 188,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 297,4 254,1 420,1 Selskabsskat 57,7 61,9 30,7 7 Andre gældsforpligtelser 284,0 426,6 252,3 Hensatte forpligtelser 84,6-99, , ,8 991,0 8 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 140,0-140,0 Kortfristede forpligtelser i alt 1.204, , ,0 Forpligtelser i alt 1.290, , ,5 PASSIVER I ALT 2.215, , ,3 IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 12 af 19

13 EGENKAPITALENS UDVIKLING Egenkapital Reserve for tilhørende Egenkapital sikrings- Reserve for modersel- tilhørende Aktie- trans- valutakurs- Overført skabets minoritets- Mio. DKK kapital aktioner regulering resultat aktionærer interesser I alt Egenkapital pr. 1. juli ,4 16,8-46,6 665,5 805,1 3,7 808,8 Periodens resultat ,4 118,4 0,6 119,0 Anden totalindkomst i alt - -14,4 1, , ,2 Totalindkomst i alt - -14,4 1,2 118,4 105,2 0,6 105,8 Indregning af aktiebaseret vederlæggelse ,0 1,0-1,0 Udnyttelse af aktieoptioner ,0 10,0-10,0 Egenkapital pr. 30. september ,4 2,4-45,4 794,9 921,3 4,3 925,6 Egenkapital Reserve for tilhørende Egenkapital sikrings- Reserve for modersel- tilhørende Aktie- trans- valutakurs- Overført skabets minoritets- Mio. DKK kapital aktioner regulering resultat aktionærer interesser I alt Egenkapital pr. 1. juli ,4 15,9-36,1 679,5 828,7 1,9 830,6 Periodens resultat ,5 121,5 1,5 123,0 Anden totalindkomst i alt - -60,8 3, , ,6 Totalindkomst i alt - -60,8 3,2 121,5 63,9 1,5 65,4 Udbetalt udbytte ,6-24, ,6 Indregning af aktiebaseret vederlæggelse ,9 1,9-1,9 Egenkapital pr. 30. september ,4-44,9-32,9 778,3 869,9 3,4 873,3 UDVIKLING I EGNE AKTIER Egne aktier pr. 1. juli Anvendt i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner Egne aktier pr. 13. november Selskabskapital udgør nom. DKK fordelt på aktier à nom. DKK 10. IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 13 af 19

14 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. kvartal 1. kvartal 2013/ /13 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER Resultat af primær drift, fortsættende aktiviteter 158,8 165,4 Resultat af primær drift, ophørte aktiviteter 0,2 0,4 Resultat af primær drift 159,0 165,8 Tilbageførte af- og nedskrivninger samt gevinster og tab ved salg af langfristede aktiver 20,2 26,8 Resultatført aktiebaseret vederlæggelse 1,0 1,9 Hensatte forpligtelser -16,6 - Andre reguleringer 2,3 3,2 Ændring i arbejdskapital -335,8-366,7 Pengestrømme fra primær drift -169,9-169,0 Modtagne finansielle indtægter 9,1 18,5 Betalte finansielle udgifter -10,0-18,5 Pengestrømme fra drift -170,8-169,0 Betalt selskabsskat -24,7-13,1 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt -195,5-182,1 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i immaterielle aktiver 2,6 1,3 Investeringer i materielle aktiver -20,4-13,4 Ændring i deposita og andre finansielle aktiver 0,2 5,4 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt -17,6-6,7 Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt -213,1-188,8 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Udbetalt udbytte - -24,6 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt - -24,6 ÆNDRING I LIKVIDER -213,1-213,4 LIKVIDER Beholdninger pr. 1. juli 21,8-108,1 Valutakursreguleringer af likvider pr. 1. juli -0,5-1,7 Ændring i likvider -213,1-213,4 Likvider pr. 30. september -191,8-323,2 Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 14 af 19

15 NOTER 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Bortset fra nedenstående er den i delårsregnskabet anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for 2012/13 og som er i overenstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Vi henviser til årsrapporten for 2012/13 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene for 1. kvartal 2012/13 i resultatopgørelsen til den segmentinddeling, der blev indført i 3. kvartal 2012/13. Der er derudover foretaget enkelte reklassifikationer i noterne, som ikke har påvirket resultatopgørelsen, totalindkomsten eller egenkapitalen i sammenligningsperioderne og samlet set anses for uvæsentlige. 2. Sæsonafhængighed Koncernens forretningssegmenter er påvirket af sæsonudsving. Disse udsving kan henføres til sæsonmæssige forsendelser til engroskunder og en salgssæson for koncernens produkter, der er varierende henover året i retailsegmentet. Højsæson for koncernens engroskanal er historisk set henholdsvis 1. og 3. kvartal. Omsætning og resultat før skat varierer derfor i de forskellige rapporteringsperioder, hvorfor de enkelte delårsrapporteringer ikke nødvendigvis er indikative for fremtidige trends. Resultaterne i de enkelte kvartaler kan derfor ikke bruges til pålidelige fremskrivninger af koncernens udvikling. 3. Segmentoplysninger Forretningssegmenter Rapporteringen til direktionen, der anses for den øverste operationelle ledelse (Chief Operating Decision Maker), er baseret på koncernens tre kerneforretningssegmenter: Premium Outdoor, Premium Contemporary og Mid Market Contemporary. IC Companys to brands, Saint Tropez og Designers Remix, er ikke en del af koncernens kerneforretning. Saint Tropez opererer selvstændigt og uafhængigt af IC Companys fælles driftsplatform og kan på længere sigt blive afhændet. Designers Remix er kun delvist ejet af IC Companys, og det fremtidige ejerskab skal afklares, før yderligere beslutninger om brandets fremtid træffes. Disse to brands præsenteres under forretningssegmentet Ikke-kerneforretning. Jackpot og Cottonfield blev solgt i 2012/13. Disse to brands klassificeres derfor særskilt som ophørte aktiviteter. Direktionen vurderer driftsresultatet for forretningssegmenterne separat for at kunne træffe beslutninger i relation til ressourceallokering og resultatmåling. Segmenternes resultat evalueres på basis af resultat af primær drift, som opgøres på samme måde som i koncernregnskabet. Finansielle indtægter og omkostninger samt selskabsskat håndteres på koncernniveau og allokeres ikke ud på forretningssegmenterne. Der finder ikke væsentlig samhandel eller andre transaktioner sted mellem forretningssegmenterne. Omsætningen fra eksterne kunder, der rapporteres til ledelsen, måles på samme måde som i resultatopgørelsen. Omkostningsfordelingen mellem forretningssegmenterne foretages på individuel basis med tillæg af enkelte, systematisk fordelte indirekte omkostninger for at vise rentabiliteten i forretningssegmenterne. Aktiver og forpligtelser for forretningssegmenterne indgår ikke i den løbende ledelsesrapportering. Premium Outdoor og Premium Contemporary Premium Outdoor indeholder følgende forretning: Peak Performance. Premium Contemporary indeholder følgende to forretninger: Tiger of Sweden og By Malene Birger. IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 15 af 19

16 Hovedfokus for Premium Outdoor og Premium Contemporary er vækst gennem øget markedspenetrering og internationalisering for dermed at øge både omsætning og indtjening. Det er en forudsætning for fremtidige investeringer, at forretningssegmenterne skal: være blandt de mest succesrige på deres hjemmemarkeder inden for segmentet kunne dokumentere internationalt vækstpotentiale have et højt afkast på investeret kapital Mid Market Contemporary Mid Market Contemporary indeholder følgende brands: InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury, som drives i én forretning med fælles ledelse under navnet The Original Group. Hovedfokus for brands i Mid Market Contemporary er defineret til at være optimering af synergipotentialet imellem de fire brands, øge indtjeningsevnen, samt styrke positionen yderligere i de nordiske kernemarkeder. Kravene til disse brands er, at de skal: være relevante inden for deres segment i deres kernemarkeder kunne generere tilfredsstillende indtjening kunne konvertere indtjening til cash flow Ikke-kerneforretning Ikke-kerneforretning indeholder følgende to forretninger: Saint Tropez og Designers Remix. Hovedfokus for Ikke-kerneforretning er for Saint Tropez afhændelse på længere sigt og for Designers Remix afklaring af det fremtidige ejerskab. Koncernen forhandler tøj inden for en række brands, der alle kategoriseres som Modetøj. Koncernen har derfor ikke produkter eller services, der differentierer væsentligt indbyrdes, og der gives derfor ikke separate oplysninger om enkelte produkter eller services. Premium Premium Mid Market Ikke-kerne Fortsæt. Ophørte Outdoor Contemp. Contemp. aktiviteter aktiviteter aktiviteter Koncern 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 2013/ / / / / / /14 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. Nettoomsætning i alt 343,7 342,3 233,8 131, ,5 111, ,1 Vækst i forhold til 2012/13 (%) Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) 75,7 59,7 25,8 17,6 178,8 0,4 179,2 EBITDA-margin (%) 22,0 17,4 11,0 13,4 17,0 0,3 15,4 Af- og nedskrivninger -6,7-5,9-5,1-2,3-20,0-0,2-20,2 Resultat af primær drift (EBIT) 69,0 53,8 20,7 15,3 158,8 0,2 159,0 EBIT-margin (%) 20,1 15,7 8,8 11,6 15,1 0,1 13,7 Afstemning af segmentoplysninger for fortsættende aktiviteter Segmentresultat (EBIT) 158,8 Finansielle indtægter 1,9 Finansielle omkostninger -3,4 Resultat før skat 157,3 Skat af periodens resultat -38,4 Periodens resultat 118,9 IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 16 af 19

17 Premium Premium Mid Market Ikke-kerne Fortsæt. Ophørte Outdoor Contemp. Contemp. aktiviteter aktiviteter aktiviteter Koncern 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 2012/ / / / / / /13 Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. Nettoomsætning i alt 336,2 316,3 270,1 128, ,7 145, ,6 Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) 82,7 62,1 20,2 22,2 187,2 5,4 192,6 EBITDA-margin (%) 24,6 19,6 7,5 17,3 17,8 3,7 16,1 Af- og nedskrivninger -6,9-6,1-6,3-2,7-22,0-4,8-26,8 Resultat af primær drift (EBIT) 75,8 56,0 13,9 19,5 165,2 0,6 165,8 EBIT-margin (%) 22,5 17,7 5,2 15,2 15,7 0,4 13,9 Afstemning af segmentoplysninger for fortsættende aktiviteter Segmentresultat (EBIT) 165,2 Finansielle indtægter 3,0 Finansielle omkostninger -4,8 Resultat før skat 163,4 Skat af periodens resultat -40,8 Periodens resultat 122,6 4. Varebeholdninger Mio. DKK Råvarer og hjælpematerialer 31,1 34,0 37,2 Færdigvarer og handelsvarer 385,0 416,0 328,2 Svømmende varer 57,7 62,8 164,0 Varebeholdninger i alt 473,8 512,8 529,4 Periodens bevægelser i lagernedskrivninger: Mio. DKK Lagernedskrivninger pr. 1 juli 90,3 107,3 107,3 Periodens tilgang 12,8 12,9 37,9 Periodens afgang -17,1-24,8-54,9 Lagernedskrivninger i alt 86,0 95,4 90,3 5. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Mio. DKK Ej forfaldne 562,5 616,0 277,7 Forfaldne mellem 1-60 dage 92,8 90,1 65,7 Forfaldne mellem dage 25,2 19,1 33,3 Forfaldne over 120 dage 94,3 81,0 83,4 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser (brutto) 774,8 806,2 460,1 Bevægelse i nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer: Mio. DKK Nedskrivning pr. 1. juli 69,3 56,0 56,0 Valutakursregulering -0,1-0,2 0,6 Ændring af nedskrivning i perioden 6,6 7,1 27,0 Realiseret tab/gevinst i perioden -1,5 2,5-14,3 Nedskrivning i alt 74,3 65,4 69,3 6. Andre tilgodehavender Mio. DKK Merværdiafgift 6,8 9,8 9,2 Tilgodehavende fra forhandlerejede forretninger 0,5 1,1 0,6 Kreditkort-tilgodehavender 16,7 10,3 18,1 Ikke-realiserede gevinster på finansielle kontrakter 25,8 17,1 25,9 Øvrige tilgodehavender 23,8 29,4 17,7 Andre tilgodehavender i alt 73,6 67,7 71,5 IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 17 af 19

18 7. Andre gældsforpligtelser Mio. DKK Merværdiafgift, told og indeholdt A-skat 86,4 96,0 79,1 Løn, sociale omkostninger og skyldige feriepenge 97,2 108,5 126,0 Ikke-realiserede tab på finansielle kontrakter 25,4 77,3 15,6 Fratrædelsesgodtgørelser 12,3 3,4 9,1 Øvrige skyldige omkostninger 88,2 176,0 48,0 Andre gældsforpligtelser i alt 309,5 461,2 277,8 I øvrige skyldige omkostninger er der indregnet 26 mio. DKK (35 mio. DKK), der forfalder efter 12 måneder. 8. Aktiver og passiver klassificeret som bestemt for salg Mio. DKK Materielle aktiver 144,3-144,3 Aktiver klassificeret som bestemt for salg 144,3-144,3 Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 140,0-140,0 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 140,0-140,0 IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 18 af 19

19 SELSKABSMEDDELELSER I 1. KVARTAL 2013/14 IC Companys har i regnskabsårets 1. kvartal meddelt følgende begivenheder til NASDAQ OMX Copenhagen. Dato Nummer Emne 30. juli (2013) IC Companys får ny topchef 8. august (2013) Informationsmøde 21. august (2013) Ny CFO i IC Companys 22. august (2013) Årsrapport 2012/ august (2013) Insiderhandel 26. august (2013) Insiderhandel 29. august (2013) Insiderhandel 30. august (2013) Indkaldelse til ordinær generalforsamling 25. september (2013) Referat fra ordinær generalforsamling Samtlige selskabsmeddelelser i deres fulde længde er tilgængelige på selskabets hjemmeside under Investorer. IC COMPANYS STAMDATA Aktiekapital Adresse IC Companys A/S Antal aktier Raffinaderivej 10 Aktieklasser en klasse 2300 København S ISIN-kode DK CVR nr. : Reuterkode IC.CO Telefon: Bloombergkode IC DC Fax: Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: Jens Bak-Holder Investor Relations Manager Telefon: IC Companys Selskabsmeddelelse nr. 23/2013 side 19 af 19

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter SELSKABSMEDDELELSE København, den 16. april 2013 Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter Som omtalt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012/13 vil IC Companys kvartalsvise rapportering

Læs mere

Forbedret indtjening ved uændret omsætning

Forbedret indtjening ved uændret omsætning Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2013/14 København, den 4. februar 2014 Forbedret indtjening ved uændret omsætning Omsætningen for koncernens fortsættende forretning i 1. halvår 2013/14 var 1.775 mio.

Læs mere

Vækst og øget indtjening

Vækst og øget indtjening Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2012/13 København, den 15. maj 2013 Vækst og øget indtjening Koncernen realiserede i 3. kvartal 2012/13 en nettoomsætning for koncernens fortsættende aktiviteter på 906

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift

Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2012/13 København, den 7. november 2012 Stigende bruttomargin og fremgang i resultat af primær drift Koncernen realiserede i 1. kvartal 2012/13 en nettoomsætning på 1.197

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST

FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2014/15 FORTSAT GOD OMSÆTNINGSVÆKST Koncernens omsætning var i 1. halvår 2014/15 1.426 mio. DKK (1.380 mio. DKK), hvilket er en stigning på 3,3%, eller 5,5% i lokal valuta,

Læs mere

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2014/15 ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Koncernens omsætning var i 1. kvartal 2014/15 828 mio. DKK (818 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1%, eller 3% i lokal valuta,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08 , 14/11 2007 side 1 af 17 FONDSBØRSMEDDELELSE IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for Nettoomsætningen er øget 9% i regnskabsårets. Resultat af primær drift viser fremgang på 14%. Ordreoptagelsen for de

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 22. februar 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 31. december 2009.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 22. februar 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 31. december 2009. 2009/10, 23. februar 2010 side 1 af 19 SELSKABSMEDDELELSE IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 2009/10 Koncernens nettoomsætning har i 2. kvartal været uændret i forhold til samme periode sidste år.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 18. maj 2006 godkendt 3. kvartalsregnskabet for perioden 1. januar 31. marts 2006.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 18. maj 2006 godkendt 3. kvartalsregnskabet for perioden 1. januar 31. marts 2006. Side 1/15 FONDSBØRSMEDDELELSE 19. maj 2006 IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for Omsætningsvækst på 6% i regnskabsårets. Bruttomarginen viser tilfredsstillende fremgang. Indsalget af efterårskollektionen

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11

IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 IC COMPANYS A/S REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 Fremgang i 10 ud af 11 af koncernens brands og stærk indtjening Koncernens nettoomsætning går frem med 12% til 1.216 mio. DKK i regnskabsårets

Læs mere

IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05

IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05 Side 1/13 16. februar 2005 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 04 / 2005 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2012/13 København, den 5. februar 2013

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2012/13 København, den 5. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2012/13 København, den 5. februar 2013 I 1. halvår realiseredes stigende bruttomargin og forbedret resultat af primær drift. Ledelsen har vedtaget ændringer i brandportefølje,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2016

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2016 IC GROUP Selskabsmeddelelse nr. 24 / 2016 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2016 Koncernens nettoomsætning i var 851 mio. DKK (843 mio. DKK) svarende til en vækst på 0,9%, eller

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015/16

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015/16 I C GR OUP Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Koncernens nettoomsætning i første halvår var 1.446 mio. DKK (1.426 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1,4%, eller 2,3% i lokal valuta,

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 27. august 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere