Holte Rideklub Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holte Rideklub Årsrapport"

Transkript

1 2012 Årsrapport

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 11 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Holte Rideklub. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Holte, den 27. februar 2013 I bestyrelsen: Niels Andersen Birgitte Aaslyng Pernille Meilvang Formand Næstformand Kasserer Karen Clement Line Bach Randi Bartholin Sportsleder Rideskolerepræsentant Birgit Lindberg Shelde Torben Vigh Pernille Hansen Sisca Øvlisen Pusle Mune 2

4 Påtegninger Holte Rideklub Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Holte Rideklub Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Holte Rideklub for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 27. februar 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Poul Erik Olsen statsaut. revisor Louise Bjerggaard Thomsen statsaut. revisor 3

5 Ledelsesberetning Holte Rideklub Foreningsoplysninger Holte Rideklub Egebækvej Holte Telefon: Telefax: CVR-nr.: Hjemsted: Rudersdal Kommune Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Niels Andersen Birgitte Aaslyng Karen Clement Line Bach Randi Bartholin Birgit Lindberg Shelde Torben Vigh Pernille Hansen Sisca Øvlisen Pusle Mune Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg 4

6 Ledelsesberetning Holte Rideklub Beretning Foreningens væsentligste aktiviteter Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten blandt beboerne i Rudersdal Kommune og omegn, og gennem det forpligtende fælles- og aktive medlemskab at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære, navnlig ungdommen, i alt vedrørende hestens brug og pleje. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat er et underskud på 357 tkr. Egenkapitalen udgør tkr. pr. 31. december Underskuddet for 2012 er acceptabelt da budgettet for 2012 var lagt an på at bruge indtjeningen på ny investering. Her kan som eksempler nævnes stålskabene, ny barriere, foder automater, edb indlagt i alle dommer skure/pladser, nyt edb system/klubmondul m.v. Stålskabene og foderautomater er selvfinansierende med en tilbage betalings periode på ca. 5 år. Disse 2 poster har i 2012 medført omkostninger på ca. kr Fra 2013 vil de bidrage med ca til bundlinien. Belægningssituationen på boksene har været tilfredsstillende, selvom der til stadighed har været ledige bokse. Det skal dog bemærkes, at der nu er fyldt op og tilgangen vil være til vente lister. Der er planlagt ombygning af de tre resterende stalde, rød, blå og gul stald over de næste 3 år. Der bliver renoveret en stald per år. De nye bokse vil leve op til den nye hestelovs krav om størrelse. Dette vil belaste budgettet med ca. kr per år. I 2012 er klubbens set-up med hensyn til tilpasning af omkostningerne videreført fra foregående år. Klubben har i 2012 forsat renovering af faciliteterne samt udskiftning af klubbens driftmidler. Her skal nævnes renovering af vandrør på området ved cafeen, og renovering af el vedr. vandrør i de 13 udebokse. Begge dele kostede et betydeligt beløb. Der forventes et mindre overskud for 2013 med fokus på stram omkostningsstyring. De penge der måtte vise sig at være i overskud vil blive brugt til renovering af hegn om foldene. 5

7 Holte Rideklub Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Holte Rideklub for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Resultatopgørelsen Indtægter Indtægter vedrørende hestepension og skoleridning indregnes i takt med, at ydelsen leveres. Indtægter vedrørende stævner, kantinedrift samt aktivitets-, træner- og instruktørtilskud indregnes efter periodiseringsprincippet. Omkostninger Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 6

8 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Bygningen måles til kostpris med fradrag af afskrivninger. Bygningen afskrives lineært over 25 år. Forbedringer på ejendommen indregnes i balancen og afskrives lineært over den forventede brugstid. Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Inventar og driftsmidler afskrives over 5 år. Heste og ponyer måles til kostpris. Der foretages ikke afskrivninger på heste og ponyer, idet disse ikke undergår egentlig værdiforringelse i deres levetid. Varebeholdning Varebeholdning måles principelt til kostpris, som er skønnet til en fast værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 7

9 Resultatopgørelse tkr. Note Nettoindtægt, pensionærer Nettoindtægt, ponyrideskole Nettoindtægt, hesterideskole Nettoindtægt, klubaktivitet Undervisning, pensionærer Nettoindtægt, diverse Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Ejendommens driftsomkostninger Øvrige lønninger Vedligeholdelse og nyanskaffelser Resultat af ordinær drift Aktivitetstilskud Gaver Renter, netto Årets resultat

10 Balance tkr. Note AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Ridehus på lejet grund Inventar Driftsmidler Heste og ponyer Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varelager, kantine Tilgodehavender Tilgodehavende, lokaletilskud Tilgodehavende fra salg Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

11 Balance Note tkr. PASSIVER Egenkapital Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld, Nordea Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditorer og skyldige omkostninger Deposita hestepension Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualposter m.v. 17 Ejerforhold 18 10

12 Noter 1 Nettoindtægt, pensionærer tkr Indtægter Hestepension Foderindtægt Foldordning Omkostninger Foder Heraf overført til rideskolen Naturgødning Heraf overført til rideskolen Nettoindtægt, pensionærer Nettoindtægt, ponyrideskole Indtægter Elevbetaling Omkostninger Vederlag, undervisere Andel af foderudgifter inkl. Moms Naturgødning Smed Dyrlæge Sadeltøj Sommerfold Tab, ved afgang Nettoindtægt, ponyrideskole Nettoindtægt fra ponyrideskolen er ekskl. forholdsmæssig andel af øvrige driftsomkostninger. 11

13 Års rapport 2012 Noter 3 Nettoindtægt, hesterideskole tkr Indtægter Elevbetaling Omkostninger Vederlag, undervisere Andel af foderudgifter inkl. Moms Naturgødning Smed Dyrlæge Sadeltøj Sommerfold Tab, ved afgang Nettoindtægt, hesterideskole Nettoindtægt fra hesterideskolen er ekskl. forholdsmæssig andel af øvrige driftsomkostninger. 4 Nettoindtægt, klubaktivitet Indtægter Kontingentindtægter Reklameindtægt, skilte i ridehus Stævner og arrangementer Kantinedrift Omkostninger Afgift DRF Hippodromen Nettoindtægt, klubaktivitet

14 Noter 5 Undervisning, pensionærer tkr Indtægter Elevbetaling Omkostninger Vederlag, underviser Undervisning, pensionærer Nettoindtægt, diverse Indtægter Ridehuskort Skabsleje Solarium Depositum indtægtsført Løbebånd Diverse Omkostninger Omkostninger løbebånd Service vaskemaskine Nettoindtægt, diverse

15 Noter 7 Administrationsomkostninger tkr Forsikring Kontingent og abonnement Tyverialarm Leasing/service kopimaskine Annoncer og reklame Porto Telefon Kontorartikler og gebyrer PBS-gebyrer Bogføring og regnskabsmæssig assistance Revision Generalforsamling og møder Advokat, incasso Repræsentation og gaver Personaleomkostninger IT-omkostninger Hensat til tab på debitorer Diverse Momsregulering Administrationsomkostninger i alt

16 Noter 8 Ejendommens driftsomkostninger tkr Omkostninger Leje, grund El og varme Ejendomsskat og renovation Forsikring Tilsyn Renholdelse Brandalarm Kørsel og gravearbejde Tømrer, snedker og træ Blikkenslager El-installatør og artikler Glarmester Udskiftning af bund, ridehus Vedligeholdelse folde Diverse reparationsarbejder Afskrivninger Renteomkostninger, realkredit Indtægter Lokaletilskud Vedligeholdelsestilskud, ekstraordinært Korrektion lokaletilskud Indgået husleje Ejendommens driftsomkostninger netto

17 Noter 9 Øvrige lønninger tkr Lønninger Beridere, instruktører heraf undervisere, ponyrideskolen heraf undervisere, hesterideskolen heraf undervisere, pensionærer Vedligeholdelse og nyanskaffelser Mindre nyanskaffelser Reparation og vedligeholdelse Gaffeltruck Traktordrift Leasing og drift mugemaskine Afskrivninger, driftsmidler Materielle anlægsaktiver Ridehus på lejet grund Driftsmidler Inventar Anskaffelsessum 1. Januar Tilgang Anskaffelsessum 31. December Afskrivninger 1. Januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. December Afskrives over år 5 år 5 år Ridehuset er opført på lejet grund med hjemfaldspligt til Rudersdal Kommune i år Ridehuset afskrives med 4 % p.a. lineært. Kreditinstitut har pant i ejendommen. Restgælden pr. 31. december 2012 udgør tkr. 16

18 Noter 12 Heste og ponyer tkr. Heste Ponyer I alt Anskaffelsessum 1. Januar Tilgang Afgang Anskaffelsessum 31. December Nedskrivninger 1. Januar Årets nedskrivninger Nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. December Tilgodehavende fra salg Debitorer (tilgodehavende vedrørende hestepension, ridning, heste, ridning pony, skilte ridehus, kontingent m.v.) Nedskrivning til imødegåelse af tab Likvide midler Kassebeholdning 31 4 Erhvervsgiro, Danske Bank Erhvervsgiro, stævnekonto, Danske Bank 3 3 Donation, Danske Bank Egenkapital Saldo 1. Januar Overført resultat Saldo 31. december

19 Noter 16 Anden gæld tkr Skyldig offentlige sociale ydelser 7 17 Øvrig anden gæld 75 0 Skyldigt undervisningshonorar Skyldig feriegiro Skyldige beregnede feriepenge For meget modtaget aktivitetstilskud Skyldig regnskabsassistance mv Depositum betalingskort service Eventualposter m.v. Foreningen har ved årets udgang ingen eventualforpligtelser. 18 Ejerforhold Ingen medlemmer har bestemmende indflydelse. 18

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage, 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2012 21. regnskabsår Godkendt på generalforsamling

Læs mere