Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan"

Transkript

1 Dato 9. juni 2011 Initialer revideret vedtægt.docx Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns kommune i Region Hovedstaden og omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Professionshøjskolens CVR-nummer er Professionshøjskolen er oprettet den 13. august 2007 med navnet Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden, og er i vedtægt fra oktober 2008 ændret til Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan University College. 3. Professionshøjskolen Metropol har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som offentlige sektor. Stk. 2. Professionshøjskolen skal sikre, at uddannelsernes videngrundlag er karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering, bl.a. gennem samarbejde med relevante forskningsinstitutioner, jf. 5, stk. 2 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Hovedstaden. Stk.4. Professionshøjskolen skal dog efter undervisningsministerens bestemmelse sammen med en eller flere andre professionshøjskoler dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere af de nævnte uddannelser eller dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf for en eller flere af de nævnte uddannelser. Stk. 5. Professionshøjskolen skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer. Stk. 6. Professionshøjskolen skal udvikle eksisterende og nye professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner. Den skal 1

2 bidrage, blandt andet gennem nationalt og internationalt samarbejde og viden- og kompetenceudvikling, tillige til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Stk. 7. Professionshøjskolen skal samarbejde strategisk og konkret med et eller flere danske universiteter. Professionshøjskolen skal endvidere samarbejde med andre relevante forskningsmiljøer og med de erhverv og professioner, som professionshøjskolens uddannelser retter sig mod. Stk. 8. Professionshøjskolen skal have et system til behandling af sager om merit og realkompetencevurdering, som er gennemskueligt, sammenhængende og giver de studerende en ensartet og hurtig behandling af ansøgninger på området. Stk. 9. Professionshøjskolen skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse, udviklingsarbejde og videncenterfunktion og er forpligtet til at informere herom. Stk.10. Professionshøjskolen har til opgave at udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed, jf. 10 a i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Professionshøjskolen ledes af en bestyrelse på 15 stemmeberettigede medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således: 11 udefrakommende medlemmer, jf. 5, stk. 1 og 2, fortrinsvis fra den region, hvor professionshøjskolen er hjemmehørende: - to medlemmer, der udpeges af regionsrådet i Region Hovedstaden og kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden i forening - et medlem, der udpeges af Dansk Erhverv og DI, organisation for erhvervslivet i forening - et medlem, der udpeges af FTF - et medlem, der udpeges af det/de erhvervsakademier i forening som professionshøjskolen indgår partnerskabsaftale(r) med - et medlem, der udpeges af Københavns Universitet, ITuniversitetet, CBS/Handelshøjskolen og Danmarks pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet i forening - et medlem, der udpeges af Kommunernes Landsforening og Finansministeriet i forening - fire medlemmer, der udpeges ved selvsupplering 2

3 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende ved professionshøjskolen 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved professionshøjskolen. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område. Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Stk. 4. Medarbejdere og studerende ved professionshøjskolen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Stk. 5. Rektor, jf. 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 5. Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme professionshøjskolens strategiske virke med deres erfaring med og faglige indsigt i professionsbacheloruddannelser rettet mod private og offentlige erhverv og professioner samt med deres indsigt i det private og det offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse, jf. 3 og 4 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Stk. 2. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. 4, stk. 2, nr. 1, skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring fra såvel offentlig som privat virksomhed, med strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budget og regnskaber. 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Funktionsperioden for den bestyrelse, der første gang udpeges i henhold til 4, varer til 30. april Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. 14, stk. 6, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Stk. 4. Hvis en medarbejder eller studerende ved professionshøjskolen ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. 3

4 Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af professionshøjskolen. Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger professionshøjskolens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab. Stk. 3. Bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt med undervisningsministeren. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter professionshøjskolens vedtægt. Stk. 5. Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor fastlægge professionshøjskolens organisering i vedtægten. Professionshøjskolens organisation skal opbygges, så den kan sikre: at de studerendes behov for et varieret og lokalt udbud af forskellige uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer opfyldes, at professionshøjskolen kan opfylde sine formål og varetage sine opgaver, og at de studerende får mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning. Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rektors og den øvrige øverste ledelses virksomhed. Stk.7. Bestyrelsen godkender studieordninger efter indstilling fra uddannelsesudvalgene. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordninger. 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for professionshøjskolens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud m.v. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for professionshøjskolens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. 9. Bestyrelsen skal forvalte professionshøjskolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for professionshøjskolens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét. Stk. 2. Professionshøjskolens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i 16, stk. 3 og 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende professionshøjskolen skal være noteret i professionshøjskolens navn. 4

5 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Bestyrelsen ansætter og afskediger efter indstilling fra rektor den øvrige øverste ledelse. Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved professionshøjskolen. 11. Bestyrelsen udpeger professionshøjskolens interne revisor og foretager revisorskift efter reglerne i 36, stk. 2 og 3, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor. Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand. Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning med andre selvejende institutioner eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat. Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på professionshøjskolens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. 13. Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag m.v. 5

6 Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af professionshøjskolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge: Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side professionshøjskolens rektor og de øvrigt ansatte chefer, herunder med angivelse af muligheder for delegering. Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver. Procedure for opfølgning på planer, budgetter, rapporter om professionshøjskolens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v. Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v. Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra. Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision. Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter m.v. for bestyrelsen. Kapitel 5: Rektor, uddannelsesudvalg, studerendes råd Rektor 15. Professionshøjskolens øverste daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Professionshøjskolens rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, jf. 4, stk. 5. Rektor eller den, som rektor anmoder herom, kan endvidere efter behov deltage i møder i andre kollektivt sammensatte organer i professionshøjskolen, der er nedsat af bestyrelsen. Stk. 2. Rektor indstiller til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af professionshøjskolens øverste ledelse. Stk. 3. Rektor eller den, som rektor bemyndiger hertil, ansætter og afskediger det øvrige personale. Stk. 4. Rektor indstiller budget til bestyrelsen og underskriver regnskabet. Stk. 5. Rektor har over for bestyrelsen ansvar for, at uddannelserne og andre opgaver gennemføres i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer uddannelserne eller opgaverne, og de givne bevillinger, det af bestyrelsen godkendte budget overholdes og 6

7 professionshøjskolens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer. Stk. 6. Rektor tegner professionshøjskolen med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. 18. Uddannelsesudvalg 16. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor uddannelsesudvalg for Metropols grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser. Stk. 2. Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans samt om den regionale uddannelsesdækning. Stk. 3. Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger om studieordninger inden for udvalgets område til bestyrelsens eller rektors godkendelse. Stk. 4. Uddannelsesudvalgenes funktionsperiode følger bestyrelsens jf. 6., If. 18 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser nedsætter bestyrelsen således i hver funktionsperiode uddannelsesudvalgene efter indstilling fra rektor. Stk. 5. De medarbejdervalgte medlemmer af uddannelsesudvalgene er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område. Stk. 6. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for eller ønsker at være medlem, skal medlemmet udtræde af uddannelsesudvalget øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede organisation skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Stk. 7. Hvis en medarbejder eller studerende ved professionshøjskolen ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt som medlem af uddannelsesudvalget, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Stk. 8. Rektor indkalder uddannelsesudvalgene efter behov dog mindst en gang om året til fælles drøftelse. Stk. 9. Samtlige uddannelsesudvalg udpeger blandt sine eksterne medlemmer en talsmand for udvalget. Talsmændene for Metropols uddannelsesudvalg fungerer som bindeled og videnkanal mellem de eksterne medlemmer af uddannelsesudvalgene og rektor. Professionshøjskolen Metropol har følgende uddannelsesudvalg: I. Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser. 7

8 2 medlemmer udpeges af Region Hovedstaden (repræsenterende sygeplejerskeuddannelsens samarbejde med hhv. det somatiske og psykiatriske hospitalsvæsen ) 2 medlemmer fra kommunerne i Region Hovedstaden udpeges af Kommunernes Landsforening (repræsenterende sygeplejerskeuddannelsens samarbejde med det primærkommunale område) 1 medlem udpeges af Dansk Sygeplejeråd i Region Hovedstaden 2 medlemmer fra de for sygeplejerskeuddannelsen relevante forskningsinstitutioner/-sektorer (udpeges af uddannelseslederne for de to sygeplejerskeuddannelser i fællesskab) 1 medlem repræsenterende de adgangsgivende uddannelser udpeges af Gymnasieskolernes Rektorforening 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved Sygeplejerskeuddannelsen 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen. II. Uddannelsesudvalget for Radiografuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser. 2 medlemmer udpeges af Region Hovedstaden (1 medlem, der er klinisk uddannelsesansvarlig radiograf og 1 medlem, der er enten er ledende radiograf eller leder af en billeddiagnostisk afdeling) 2 medlemmer udpeges af Region Sjælland (1 medlem, der er klinisk uddannelsesansvarlig radiograf og 1 medlem, der er enten er ledende radiograf eller leder af en billeddiagnostisk afdeling) 1 medlem udpeges af Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Matematisk Modellering 1 medlem udpeges af Gymnasieskolernes Rektorforening 1 medlem udpeges af Kræftens Bekæmpelse 1 medlem udpeget af Foreningen Radiografer i Danmark 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved Radiografuddannelsen 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved Radiografuddannelsen. 8

9 III. Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser. 1 medlem udpeges af Region Hovedstaden (repræsenterende arbejdsgiverne) 1 medlem udpeges af Københavns kommune, forvaltningen for Sundhed og omsorg 1 medlem udpeges af FIA Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier - 1 medlem udpeges af Dansk Rehab Gruppe 1 medlem udpeges af Ergoterapeutforeningen 1 medlem udpeges af Gymnasieskolernes Rektorforening 1 medlem udpeges af kliniske undervisere tilknyttet Ergoterapeutuddannelsen 1 medlem udpeges af Danske Handicaporganisationer 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved Ergoterapeutuddannelsen 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved Ergoterapeutuddannelsen. IV. Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser. 1 medlem udpeges af Region Hovedstaden og Region Sjælland i fællesskab 1 medlem udpeges af Danske Bioanalytikere 1 medlem udpeges af Laboratoriemedicinsk Selskab for Bioanalytikere 1 medlem udpeges af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 1 medlem udpeges af Gymnasieskolernes Rektorforening 2 medlemmer udpeges i fællesskab af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik og Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi 1 medlem udpeges af de kliniske undervisere ved de laboratoriemedicinske afdelinger 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved Bioanalytikeruddannelsen 9

10 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved Bioanalytikeruddannelsen. V. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser. 1 medlem udpeges af Region Hovedstaden, medlemmet skal være forankret i planlægning af regionens sundhedsydelser og have kendskab til det sundhedsfaglige, uddannelsesstrategiske arbejde på virksomhedernes område 1 medlem udpeges af Gruppen af ledende terapeuter v/ kliniske undervisningssteder for Fysioterapeutuddannelsen København 1 medlem udpeges af Danske Fysioterapeuter 1 medlem udpeges af kommunerne i Region Hovedstaden i fællesskab. Medlemmet skal sidde i en ledelsesfunktion i en kommunal forvaltning, hvor primærsektorens sundhedsydelser er forankret. Vedkommende skal kende og kunne formidle, hvilke kompetencekrav, der er fremherskende i den kommunale sektor, samt hvad udviklingen af de kommunale sundhedsydelser betyder for tilrettelæggelse af sundhedsuddannelserne i fremtiden 1 medlem udpeges af Parker Instituttet 1 medlem udpeges af Institut for Idræt, Københavns Universitet 1 medlem udpeges af WHO Collaborating Centre 1 medlem udpeges af Gymnasieskolernes Rektorforening 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved Fysioterapeutuddannelsen 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved Fysioterapeutuddannelsen. VI. Uddannelsesudvalget for Jordemoderuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser. 1 medlem udpeges af Region Hovedstaden og Region Sjælland i forening - repræsenterende Jordemoderuddannelsens samarbejde med det obstetriske område 1 medlem repræsenterende faglig organisation udpeges af Jordemoderforeningen 10

11 1 medlem repræsenterende ledende jordemødre ved de kliniske uddannelsessteder tilknyttet Jordemoderuddannelsen København udpeges af lederkredsen 1 medlem repræsenterende de kliniske instruktionsjordemødre ved de kliniske uddannelsessteder tilknyttet Jordemoderuddannelsen København udpeges af gruppen af kliniske instruktionsjordemødre 1 medlem med særlig pædagogisk indsigt udpeges af Danmarks Pædagogiske Universitet eller RUC 1 medlem med indsigt i forsknings- og udviklingsarbejde udpeges af Institut for Folkesundhedsvidenskab i København 1 medlem udpeges af Gymnasieskolernes Rektorforening 1 medlem udpeges af Uddannelsesrådet i Gynækologi og Obstetrik i Region Øst 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved Jordemoderuddannelsen 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved Jordemoderuddannelsen. VII. Uddannelsesudvalget for Laborantuddannelsen og Procesteknologuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser. 1 medlem udpeges af DI, organisation for erhvervslivet 1 medlem udpeges af Teknisk Landsforbund 1 medlem udpeges af HK/Dansk Laborantforening 1 medlem udpeges af Lægemiddelindustriforeningen 2 medlemmer udpeges af Københavns Universitet, Det Naturvidenskabelige Fakultet, FARMA, Det Farmaceutiske Fakultet og LIFE, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Bioressourcer i forening 1 medlem udpeges af Danmarks Tekniske Universitet 1 medlem udpeges af Danske Erhvervsskoler, repræsenterende HTXskoler 1 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved Laborantuddannelsen 1 medlem udpeges af og blandt medarbejderne ved Procesteknologuddannelsen 1 medlem udpeges af og blandt de studerende ved Laborantuddannelsen 1 medlem udpeges af og blandt de studerende ved Procesteknologuddannelsen. 11

12 VIII. Uddannelsesudvalget for Læreruddannelserne og tilknyttede efter- og videreuddannelser 1 medlem udpeges af KFUM/K i Danmark 2 medlemmer udpeges af Frederiksberg kommune 1 medlem udpeges af Frederiksberg kommunelærerforening 1 medlem udpeges af Gymnasieskolernes Rektorforening 1 medlem udpeges af Copenhagen Business School 1 medlem udpeges af Skolelederne 1 medlem udpeges af Professionshøjskolens bestyrelse 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved læreruddannelserne 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved læreruddannelserne. IX. Socialfagligt uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelserne og tilknyttede efter- og videreuddannelser 1 medlem udpeges af HK Kommunal 1 medlem udpeges af Dansk Socialrådgiverforening 1 medlem udpeges af KL 1 medlem udpeges af Foreningen af kommunale social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark 1 medlem udpeges af Frivilligrådet 1 medlem udpeges af SFI eller anden forskningsinstitution/ universitet, der bedriver anvendt forskningen inden for det socialfaglige felt 1 medlem udpeges af Servicestyrelsen 1 medlem udpeges af Rådet for socialt udsatte 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne på Socialrådgiveruddannelserne 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende på Socialrådgiveruddannelserne. X. Uddannelsesudvalget for Ernæring og Sundhedsuddannelserne og tilknyttede efter- og videreuddannelser. 12

13 1 medlem udpeges af DI, organisation for erhvervslivet/ fødevaresektionen 1 medlem udpeges af Københavns Kommune /Folkesundhed i København 1 medlem udpeges af Danske Regioner 1 medlem udpeges af Kommunernes Landsforening KL/sundhed 1 medlem udpeges af Danske Universiteter 1 medlem udpeges af Kost og Ernæringsforbund 1 medlem udpeges af Danmarks Lærerforening/afd. for ernæring og sundhed 1 medlem udpeges af Kliniske Diætister 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved Ernæring og Sundhedsuddannelserne 2 medlemmer udpeges af og blandt studerende ved Ernæring og Sundhedsuddannelserne. XI Uddannelsesudvalget for Global Bachelor's Degree in Nutrition and Health og tilknyttede efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 11 medlemmer og sammensættes således, 1 medlem udpeges af WHO 1 medlem udpeges af DANIDA 1 medlem udpeges af Kommunernes Landsforening KL/sundhed 1 medlem udpeges af DI, organisation for erhvervslivet 1 medlem udpeges af Danske Universiteter 1 medlem udpeges af de Internationale skoler 1 medlem udpeges af Styrelsen for International Uddannelse (IU) 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende på GNH 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne på GNH. XII Uddannelsesudvalget for Erhvervsskolelæreruddannelsen, og tilknyttede efter- og videreuddannelser. 1 medlem udpeges af Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening 1 medlem udpeges af Erhvervsskolernes Lederforening (HFI/FS) 1 medlem udpeges af SOSUskolelederforeningen 2 medlemmer udpeges af lærerorganisationerne Uddannelsesforbundet og HL 13

14 1 medlem udpeges af Aarhus Universitet, DPU, Institut for Didaktik 1 medlem udpeges af Erhvervsakademiernes rektorkollegium 1 medlem udpeges af Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved Erhvervsskolelæreruddannelsen 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved Erhvervsskolelæreruddannelsen. XIII Uddannelsesudvalget for administrationsøkonomuddannelsen og øvrige uddannelser i Offentlig Administration(KVU), og tilknyttede efter- og videreuddannelser. 1 medlem udpeges af Kommunernes Landsforening 1 medlem udpeges af Danske Erhvervsskoler Erhvervsskolernes Ledere 1 medlem udpeges af Foreningen Offentlige HR-chefer 1 medlem udpeges af Danske Regioner 1 medlem udpeges af Personalestyrelsen 1 medlem udpeges af HK Stat 1 medlem udpeges af HK Kommunal 1 medlem udpeges af FTF 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved uddannelserne i Offentlig Administration 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved uddannelserne i Offentlig Administration. XIV Uddannelsesudvalget for diplomuddannelserne i Ledelse og tilknyttede efteruddannelser. 1 medlem udpeges af Kommunernes Landsforening 1 medlem udpeges af Kommunaldirektørforeningen 1 medlem udpeges af Danske Regioner 1 medlem udpeges af Personalestyrelsen 1 medlem udpeges af Den Statslige direktørkreds 1 medlem udpeges af HK Stat 1 medlem udpeges af HK Kommunal 1 medlem udpeges af FTF 14

15 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved uddannelserne i Ledelse 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved uddannelserne i Ledelse. XV Uddannelsesudvalget for diplomuddannelserne inden for Skatteområdet og tilknyttede efteruddannelser. 1 medlem udpeges af Advokatrådet 1 medlem udpeges af Skatterevisorforeningen 1 medlem udpeges af Dansk Told- og Skatteforbund 3 medlemmer udpeges af SKAT (dækkende centralt og regionalt) 1 medlem udpeges af HK Stat 1 medlem udpeges af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved uddannelserne inden for Skatteområdet 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved uddannelserne inden for Skatteområdet. XVI Uddannelsesudvalget for Katastrofe- og risikomanageruddannelsen samt tilknyttede efter- og videreuddannelser. 1 medlem udpeges af PRIMO Danmark 1 medlem udpeges af Falck Danmark 1 medlem udpeges af NGO'erne i fællesskab (Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens nødhjælp) 1 medlem udpeges af Beredskabsstyrelsen 1 medlem udpeges af Bestyrelsen for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FKB 1 medlem udpeges af DTU 1 medlem udpeges af Gymnasieskolernes Rektorforening 1 medlem udpeges blandt praktikvejlederne 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved Katastrofeog Risikomanageruddannelsen 15

16 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved Katastrofeog Risikomanageruddannelsen. Studerendes råd 17. De studerende har ret til på baggrund af valg at danne et råd, Studenterrådet Metropol. Stk. 2. Studenterrådet Metropol udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som professionshøjskolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende. Stk. 3. Professionshøjskolen stiller lokaler til rådighed for Studenterrådet Metropol, udleverer nødvendige materialer til brug for rådets arbejde og samarbejder med rådet. Kapitel 6: Tegningsret 18. Professionshøjskolen tegnes af bestyrelsens formand og professionshøjskolens rektor i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand ved dispositioner over fast ejendom. Kapitel 7: Regnskab og revision 19. Professionshøjskolens regnskabsår er finansåret. Stk. 2. Professionshøjskolens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i 11 nævnte interne revisor. Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder professionshøjskolen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Professionshøjskolens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen. Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af professionshøjskolens rektor. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. 14, stk. 6, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Kapitel 8: Formue og nedlæggelse. 20. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade sammenlægning af to eller flere professionshøjskoler eller en anden selvejende institution. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra 16

17 bestyrelserne tillade, at en professionshøjskole ved spaltning overdrager en del af sine aktiver og gæld til en anden professionshøjskole. 21. Beslutning om nedlæggelse af professionshøjskolen træffes af undervisningsministeren, jf. 40, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Stk. 2. Ved professionshøjskolens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Professionshøjskolens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat. 22. Formue hidrørende fra en professionshøjskole tilfalder statskassen ved ophør, jf. dog stk. 2. Gaver skænket til professionshøjskolen tilfalder statskassen, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler. Stk. 2. I professionshøjskolens nettoformue indgår nettoformue fra nedenstående uddannelsesinstitutioner, som den 31. december 1990 var selvejende institutioner. Den del af professionshøjskolens nettoformue, der svarer til institutionernes nettoformue opgjort pr. 31. december 1990, anvendes til de formål, der var fastsat i vedtægten pr. 1. januar ) For Suhr s Seminarium: Nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 til kr., samt gaver modtaget efter 1. januar 1991 i form af løsøre, fast ejendom eller anlægstilskud til fast ejendom, overdrages vederlagsfrit til institutionen Suhr s Husholdningsskole. I nettoformuen indgår seminariets andel af ejendommen matr. nr. 189, Rosenborg Kvarter, beliggende Pustervig 8. 2) For Frederiksberg Seminarium: Nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 til kr. anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål eller beslægtede formål. 3) Den del af professionshøjskolens nettoformue, der svarer til Forvaltningshøjskolens nettoformue opgjort pr. 31. december 2002 til ,72 kr., anvendes efter forhandling mellem undervisningsministeren og kommunerne. Stk. 3. Gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, der er skænket til de i stk. 2 nævnte uddannelsesinstitutioner efter 1. januar 1991 og indtil sammenlægningen til en professionshøjskole, anvendes til de formål, der var fastsat i vedtægten for de pågældende institutioner pr. 1. januar Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv. 23. Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministerens godkendelse. 17

18 Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden undervisningsministerens godkendelse. 18

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægt for Virum Gymnasium

Vedtægt for Virum Gymnasium Vedtægt for Virum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Virum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadsregionen

Læs mere

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Vedtægt for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægt for Professionshøjskolen Sjælland University College

Vedtægt for Professionshøjskolen Sjælland University College Vedtægt for Professionshøjskolen Sjælland University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen Sjælland University College er en selvejende institution inden for den offentlige

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF

Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nakskov Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lolland Kommune, Region

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan University College

Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan University College Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan University College er en selvejende institution

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Sjælland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Sjælland. Vedtægt for Professionshøjskolen Absalon Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen Absalon er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Sorø Kommune

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Odense den 12.3.2014 Vedtægt for Mulernes Legatskole Kapitel

Læs mere

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4.

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vestjysk Gymnasium Tarm, Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf er en selvejende

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Aarhus er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune i Region

Læs mere

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium.

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune,

Læs mere

Bilag 8.1. Vedtægt for Professionshøjskolen Lillebælt

Bilag 8.1. Vedtægt for Professionshøjskolen Lillebælt Bilag 8.1 Endelig version, revideret 9. februar 2010 Vedtægt for Professionshøjskolen Lillebælt Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen Lillebælt (på engelsk: University College Lillebælt)

Læs mere

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Dato 12. december 2012 J. nr. 020/bestyrelsen Fil: 121212 vedtægter Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er en

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

VEDTÆGT FOR ÅRHUS SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLE

VEDTÆGT FOR ÅRHUS SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLE Bestyrelsesmødet den 24. feb. 2011 Bilag nr. 20.4.2 VEDTÆGT FOR ÅRHUS SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLE Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Århus Social og Sundhedsskole er en selvejende institution inden for

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding

Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Kolding, på engelsk International Business Academy - Kolding er en selvstændig institution inden for den offentlige

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution

Vedtægter. for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. oktober 2013 og endelig godkendt på bestyrelsesmødet den 4. december 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Skive Tekniske

Læs mere

Herlev Gymnasium og HF

Herlev Gymnasium og HF Vedtægt for Herlev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Herlev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Herlev Kommune, Region

Læs mere

Vedtægt for Aalborg Handelsskole

Vedtægt for Aalborg Handelsskole Vedtægt for Aalborg Handelsskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Aalborg Handelsskole er en selvejende institution med hjemsted i Aalborg Kommune, Region Nordjylland, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium ^ Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium V Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Midtsjællands Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution TietgenSkolen (Handelsskolen i Odense)

Vedtægt for den selvejende institution TietgenSkolen (Handelsskolen i Odense) Vedtægt for den selvejende institution TietgenSkolen (Handelsskolen i Odense) Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. TietgenSkolen er en selvejende institution med hjemsted i Odense Kommune, Region Syddanmark

Læs mere

Vedtæcit for SOSU Sjælland

Vedtæcit for SOSU Sjælland Vedtæcit for SOSU Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. SOSU Sjælland er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringsted Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsuddannelsescenter Syd (i det følgende benævnt EUC Syd) er en selvejende institution med hjemsted i Sønderborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK ESBJERG - HADERSLEV

Vedtægt for PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK ESBJERG - HADERSLEV Vedtægt for PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK ESBJERG - HADERSLEV Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg - Haderslev er en selvejende

Læs mere

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Handelsgymnasiet Ribe er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

Vedtægt for HF & VUC København Syd Som vedtaget af bestyrelsen 13DEC06, med ændringer 15JUN10 og 16SEP15

Vedtægt for HF & VUC København Syd Som vedtaget af bestyrelsen 13DEC06, med ændringer 15JUN10 og 16SEP15 Vedtægt for HF & VUC København Syd Som vedtaget af bestyrelsen 13DEC06, med ændringer 15JUN10 og 16SEP15 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. HF & VUC København Syd er en selvejende institution inden

Læs mere

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Dato 15.. december 2015 J. nr. 020/bestyrelsen Fil: 151215 vedtægter Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse BEK nr 750 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Struer Statsgymnasium

Struer Statsgymnasium Struer Statsgymnasium Skolens vedtægter Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Struer Statsgymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Struer kommune, Region

Læs mere

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Næstved Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med lernsted i Næstved Kommune, Region

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Vedtægt for Viden Djurs

Vedtægt for Viden Djurs Vedtægt for Viden Djurs Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Viden Djurs er en selvejende institution med hjemsted i Norddjurs kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium er en selvejende institution med

Læs mere

Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole

Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole Vedtægt for Grindsted Landbrugsskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål. 1. Grindsted Landbrugsskole er en selvejende institution med hjemsted i Billund Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov

Læs mere

3. Centrets formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning.

3. Centrets formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Skolens vedtægter Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skanderborg Odder Center for Uddannelse er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skanderborg Kommune, Region

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune, Region

Læs mere

Vedtægt for Rybners. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Rybners. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Rybners Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Rybners er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars

Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars . Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars øske Boulevard 10 Tlf. 9898 1000 aars@erhvefvsskoleme.dk 9800 Mrs Fax 9698 1080 eflwervsskolemesc Aa erhvervsskolerne. Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars Kapitel i: Navn,

Læs mere

Vedtægt for. I en selvejende institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Vedtægt for. I en selvejende institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vedtægt for I en selvejende institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formal 1. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium er en selvejende institution med hjemsted i

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen VEDTÆGTER FOR Hotel- og Restaurantskolen Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Hotel- og Restaurantskolen er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune, Region Hovedstaden og omfattet

Læs mere

Vedtægter HANSENBERG

Vedtægter HANSENBERG Vedtægter for HANSENBERG Gældende fra 1. maj 2009 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. HANSENBERG er en selvejende institution med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om

Læs mere

VEDTÆGT for Campus Bornholm

VEDTÆGT for Campus Bornholm VEDTÆGT for Campus Bornholm Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Campus Bornholm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Bornholms Regionskommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

ZBC Zealand Business College Vedtægter

ZBC Zealand Business College Vedtægter ZBC Zealand Business College 2017 Vedtægter ZBC Zealand Business College Vedtægter Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. ZBC Zealand Business College er en selvejende institution inden for den offentlige

Læs mere

Vedtægter for TRADIUM

Vedtægter for TRADIUM Vedtægter for TRADIUM Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Tradium er en selvejende institution med hjemsted i Randers Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars østre Boule,ard 10 Tlf 9698 1000 aars@erhvervsskoleme.dk 9600 Aars Fax 96981080 ertwervsskoleme.dk 4 erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars Kapitel 1:

Læs mere

Udpegningsorganisation medlem udpeget af Region Hovedstaden og Region Sjælland i fællesskab

Udpegningsorganisation medlem udpeget af Region Hovedstaden og Region Sjælland i fællesskab Forskning og uddannelse Interesse Fagforbund Repræsentanter for det aftagende arbejdsmarked til uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen 2010-2014 samt forslag til sammensætning i 2014-18 Uddannelsesudvalg

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

\JUC W Uddannelse for voksne

\JUC W Uddannelse for voksne \JUC W Uddannelse for voksne Vedtægt for VUC Storstrøm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål J. VUC Storstrøm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

Vedtægt for Viden Djurs

Vedtægt for Viden Djurs Vedtægt for Viden Djurs Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Viden Djurs er en selvejende institution med hjemsted i Norddjurs Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

VEDTÆGT. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGT. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål VEDTÆGT ERHVERVSAKADEMI DANIA Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune i region Midtjylland, og omfattet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1 Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Vedtægter for Sprogcenter IA København

Vedtægter for Sprogcenter IA København Vedtægter for Sprogcenter IA København Navn, hjemsted og formål 1 Sprogcenter Indvandrernes Dag- og Aftenskole København (IA København) er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune. Stk.

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægt for de selvstændige offentlige institutioner Campus Kujalleq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de selvstændige offentlige institutioner Campus Kujalleq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de selvstændige offentlige institutioner Campus Kujalleq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Campus Kujalleq og Niuernermik Ilinniarfik Nuuk er selvstændige

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS Senest opdateret 7. marts 2017 I henhold til 20 i lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser nr. 1614 af 26/12/2013 samt

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 020-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere