Energimærkning. skønnet Tilbage- kr. 1 Etablering af solvarme. Hlli,1 e.r".s:--.t nins tor føtsende ejendoml. inv st ring betalingstld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning. skønnet Tilbage- kr. 1 Etablering af solvarme. Hlli,1 e.r".s:--.t nins tor føtsende ejendoml. inv st ring betalingstld"

Transkript

1 Hlli,1 e.r".s:--.t nins tor føtsende ejendoml BBR-nr.: Energimarkning nr.: Gyldigt 10 årfra: 3650 ølstykke Q04 o EK-Pro. Be06 version 4 Firma: Tetcon A/s Energimærkninq oplyser om bygningens energiforbrug, muligheder ior at opnå bespårelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlise forbrug. Mærkninsen er lovpligtig 09 skal udtures af et certiticeret firma eller en beskikket eneroikonsulent. som har qodkendelse til at enerqimærke flerfamiliehuse.. udgift Inkl. moms 09 afgifter: kr./år. oplyst for pe.ioden: rn3 naturgas: AI/04/LO /tt Ejendommens op yste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulerterne, så det udkykker forbrlrg 09 udgifter for et gennemsniuigt år, rert temperaturmæss gt. Høi! torbrug Ene.gikonsul nten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om fo6låsene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgans" Bespårelsætorslas Årli9 Årlis besparelse i skønnet Tilbage- inv st ring betalingstld kr. 1 Etablering af solvarme m3 Nåtursas 214 kwh el 9530 kr kr å. Bemærk: Forslagene bygger på det beresn de energilorbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendets af bygningenr herunder driftstider mv. for insrallationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikk en rgi - fx hvis dyr el erstattes med billiger oernvarme eller hvls udqlfter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige Investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter tit materlaler og håndwerkere samt, hvis det er skønnet nødvendist, arkit kving niør, byggeplads og andre iølgeomkostning r. De angivne tilbagebetallnqstider er beregnet som simpet titbagebetatingstid, uden hensyn tit renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet. hvis man både får en mere efektiv varmekltde os bedr isotering.

2 Energlmærknins nr.: Gyldigt 10 år fra: å meget udgør den samlede bespårelse, hvis man g nnemiører alle forslåg nævnt ovenror:. Samlet besparelse på varme:. såmlet bespar lse på el:. samlet bespar lse på vånd:. Bespår lser i alt:. Inv steringsb hov: kr./år '4oo kt./31 o kr./år 9600 kr./år kr. Alle beløb er inklusive moms- Hvis all folslag gennemføres, vil det forbedre husers energimærkning til kå.akteren: C 'l_il sammenli9nin9: For nyt bygseri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket kårakteren B. Hvis en bysnins opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bysningsreglemenlet som et lavenersihus. Ved ombygning og renoverins er det som regel sædigt åttraktivt at gennemføre ene.giforbedringer. Hvis man ft isolerer samlidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogte titfdde betale både for isolering og dea nye tag. Og det er naturligvis praktlsk åt få sennemturt energiforbedringer, når der alligevel er håndv erkere i Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm os installationer i forbindels m d støre ombygninger. Laes mere i Bygningsreglementet (www.ebsl.dly'bo8.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 Eksempler på energirorbedring som kan eller skal gennemføres iforbindelse med ombygning B6sparelsesforslåg Årlis b sparelse Årli9 beeparelse i kr. 2 Installation af klimåstyring. 3 Udskiftnin9 til lavenergiruder. 4 Efterrsole.ing af vandrette lofter m3 Naturgas, 89 kwh l 3594 m3 Naturgas, 236 kwh el u51 m3 Natursas, 75 kwh el kr kr kr. 5 Etabl ring af mekanisk ventilation med varmeg nvindingsanlæ m3 Naturgas, 321 kwh el kr.

3 Energlmærknlng nr.: cyldigt 10 år f.a: Energlkonsulent: Det kan konkluderes, at boligern er konstrueret_sædvanligt os i en s:edvanliq energimæssig stand svarende til rækkehuse fra Ejendommen får derfor også et sædvanlist energimærke svarende tit atder 09 ånvendetse. Der er fundea anledning til beregning på flere energibesparende forslaq, men kun etablering af sotvarme er beregningsmæssigt rentabelt (se forslag). N edærende nergimærkning er udfærdiget med baggrund ivisuel besiqtigelse, registrerins os indhentede te9nin9er. Der er lkke foretåget prøveboringer eller andre destruktive indsreb i lukkede konstruktioner. Isoteringsforhotd os konstruktionsopbygninger er forudsat iht. tegninger, alder, stand, dim nsioner, ejers oplysninge. mv. Energimærket omfatter forening ns samlede ejendom: Bygninglnr6-26 Bygning 2 nr Aygning 3 nr Bygning 4 nr 46 4e Bygning 5 nr Bygning 6 nr t Tag 09 loft Uden udnyttet tagetag : Tagkonstruktioner er saddeltag med gitteepær og tagbelægning i betontagsten. Der er vandrelte lofter I lræ profrlbrædder eller gipsplader på spred( fo.skall.ns med 2OO mm mineraluld og forudsat dampspære. Nled udnyttet tag lage: TagLonsvuktion er saddellaq med hånebåndsspær 09 tabelægnin9 i berontåqslen. Hanebåndslofter, skråvæsqe os skunke er varmeisoleret med 200 mm mrneraluld 09 rorudsat dampspærre. Lodret skunk 09 vandret skunk er varmeisoleret med yderligere 100 mm mlneraluld i hhv skunkvæg o9 tageadskillelse. Etageadskillelse i boliger er betondæk. Det er 'Lke rentabelt at eftelsolere de vandrene bfter 09 hanebåndslofter med ydertigere 150 mm rninerallrld kl. 37. Ståtus: 35 cm hulmure med letbeton/belon i bagmure og 108 mm teslsten (mursten) i forml]r. 125 mm

4 Energim.erknln9 nr.: Gyldist 10 årfra: Energikonsulent: Tetcon A/S Ydervægg på betonfundamente. afsluttet m d 2 stk lecablokk og kuldebrcjsol.. vinduer, dør, ov nlys mv, Vinduer og yd rdøre r i træ med termoruder fra 1987, Forslag 3: Dea er ikke rentabelt at udskifte termoruderne til lavenergiruder, men det anbefales ved vedligeholdels smæsslge udskift ninser.. Gulve og t rrændæk Oprindelige terændæk med 200 mm leca nødder og 100 mm betonsulv, og 50 mm isotering og 22 mm spånpladegulv. Gulvbel.egninger er flydende træsulve, tæpper, klinker, laminat mv. Der er gulwå.me i badeværelser (oplyst af beboere). Boligerne ventileres ved såkaldt nåtunig ventilation. Der er beregnet med et sædvanligt luftskifte på 0,3 titer/sek pr m2 om vinteren 09 1,2 liter/sek pr m2 om sommeren. Forslag 5: oet er lkke rentabelt at etablere mekanisk ventilation med varmegenvindinssanlæs i botigerne. Men løsningen kan overuejes af andre 9runde som f.eks. komfort 09 klimahensyn. Ståtusr Centralvarmeanlæg med radiatorer (og gulwarme i badev erelser). Hver bolig 09 fælleshus er med egen naturgaskedel type l.4ilton Ecomline HR fra Kondenserende kedel med ydeevne opgivet tra rab.ik på kw. Placeret i oova.mede zoner. Forclag 2; Det er ikke rentabelt al installere klimastyring på varmeanlæset. Wb er W65 l"lilton præisoleret beholder i hver bolig og i fælleshus. Der er bereqnet med et sædvånligt varmts vand forbrug for boliger på 250 liter/m2 pr år. Det er beregnet r ntabelt at etablere solvarme til produktion af varmt brugsvand. Der er anvendt en standardløsning og en standardpris, som sandsynligvis er en alt for lille løsnins. r4en den giver el fingerpeg om at det er rentabelt at søse en løsning med produktion al va.mt brugsvand ved solvarme. Det anbefåles at der indhentes et dimensloneret forslås os rast pns ved en aut Instalrålør os dt der foretages en endelig rentabrrrtelsberesning på den

5 Energimærkning nr.: Gyldigt 10 år fra: zorr Dag9runo. 'Fordelingssystem 2 str ngs anlæg med radiatorer. Gulwarme i badeværelser. Termostatventiler på^radiatorer mv. Insen klimåstyrinq på kedler. WC m d 2 skyls funktion. M År for væsentlig renov ring: 0 Naiur9as (m3). supplerende opvarmning:. Boligar al i føls BBR: ' Erhv rusareal ifølge BBR:. Opvå.met åreal: h9en 1970 m2 98 m, 2068 m2. Anvendelse ifølse BSR:. Kommentar til BBR-oplysning r: ABR oplysninger er hentet på M. Anvendt nergipris inkl. afgitt rl EI: 3s kr'lm3

6 Erergimærkning nr.: Gyldlgt 10 årtra: A/5 EEEETEEEEEId';æEftrJ varme arregnes jndividuelt med gaskedler i hver bolis. Der er modtaget oplysninser om samlet faktisk rorbrug fra boligloreningen. rrfteclerler,t,"ti {ifiie'tur.tid Enersiudsifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens såmlede enersiudsifter. Oet er derfor i d n enkelte l jlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uånset om enerqitabet sker i områder udenfor den enkelle lejlighed, fx. i varmecenkalen. I ejendomm n er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversjgt samt de enkelte lejlighedstypers 9ennemsnitlig energi!dgift er. Nr6 12 Nr14-26 Nr 28, Fælleshus Nr30-40 N.42 4a Nr 194, 198, 214 Nr 218 Areal I m Gennemsnitlig å11i9 nor9iud9ift

7 Fltt h,iti,i En r9imærkning nr.: Gyldigt 10 år frå: Formålet med energimærkninsen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulishederne for at spare energl til gavn lor miljøet oq såmrundet. ved sals eller udlejning af lejligheder skal sælser eller udl jer fremlægge en gyldig energimærknins. cyldisheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 59o af energilorbruget. Hvis summen af disse energibesparetser er mere end 5% er syldigheden 7 år. R tern gætder osså ved sals af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærknin9. Det vil sise at m:erkningen skal gentages inden gyldlgheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres åf beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Ene.gjstyrelsen overuåger ordningen og udtager energrmærkninse. rit kontrot. Den dagtige admrnistration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (seeb), på vegne af Enerqrstyrelsen. -'lit:irlr.?{rfi f'fxr,rr.t.?{- ENGIREI Forbehold for Driser Energimærkets besparels sforctag er baseret på energikonsulentens erfafng og vurderins. Før energispareforslagene lværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra nere leverandører os foretages en tagtig vurdering af løsninserne os produkwalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klasemulish d såfremt ej r eller køber formoder, åt der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i to6te omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvls dette ikke fører til en aftlånng, kan man sende en skdftlig klage til Energistyrelsen. Klåger vedrørende en rgimærkninger kan indbrinses af ejere af jendomme, ejerlejligheder os åndelsl jligheder herunder ejerforeninger 09 andels ro.eninger samt købere af ejendomme, ejerlejlished r 09 andelslejlighedef. ww\4,sparener9i.dk M E-måll: Kasernevej Holbæk bygnlngsgennemgåns: Energlkonsolentn..: Se evt. for opdateret information om energikonsulenten.

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Notat. Isolering af køle- og frostrum

Notat. Isolering af køle- og frostrum Notat Isolering af køle- og frostrum Titel: Notat - Isolering af køle- og frostrum Udarbejdet for: Niels Bruus Varming Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere