MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM."

Transkript

1 LUDVIG ANDREAS HANSEN. Født 17 april Fødested: Kildevang, Ibsker, Øster herred, Bornholms amt. Død 9 december Formentlig i Aarsdale på Bornholm. Forældre: Lars Hansen ( ) og Gertrud Margrethe Hansen ( ). 1. Gift 20/ med: Ottomine Kristine Ipsen. Født 20 oktober 1871 i Ibsker. Død 1 marts 1931 i Ibsker. Forældre: Peder Ipsen (1828 -?) og Margrethe Frederikke Ipsen (1830 -?). Børn: 1. Alfred Georg Hansen. Født 13/ Viggo Johannes Hansen. Født 31/ Karl Peder Hansen. Født 29/ Ludvig Otto Gunnar Hansen. Født 25/ Gift 17 september 1937 med: Karen Kristine Vest. Født 13 december Død 17 november Forældre: Laurine Pouline Vest () og ukendt fader i København. Levnedsbeskrivelse: Ludvig's erhverv og titel: Landmand. Han blev født i Ibsker sogn og døbt den 26 juni 1870 i Ibs kirke. Hans far benævnes parcellist og bopælen er Præstegaards parcel. Faddere var: Gaardeier Hans Peter Hansens hustru Signe Jensine Kirstine Hansen, Signe Lovise Kirstine Hansen, xx Jens Peter Hansen, xx Jens Peter Hansen alle fra Sct. Ibs. 1 Ludvig blev konfirmeret den 20. april 1884 i Ibs kirke. Dom angående kundskab og opførsel lød for begge på mg. 2 I 1896 bliver han gift med Ottomine Kristine Ipsen fra Ibsker. Ottomine og Ludvig Hansen. Ludvig A. Hansen har nedskrevet nogle erindringer fra sit liv. Det efterfølgende er afskrevet direkte fra hans optegnelser: 3 MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM. Den 20/ Efter Opfordring vil jeg forsøge at optegne nogle Erindringer om min Slægt, saaledes som jeg mindes at have faaet mundtlig overleveret.

2 ludvig andreas hansen, 1870, side 2 af 16 Min Fader, Lars Hansen, var født i Aarsdale den 4. Maj 1823, men flyttede som 2 aarig Dreng til Saltholmsgaard med sine Forældre og Søskende i Hans Fader var fisker og boede i det lange Hus, syd i Aarsdale, der staar i syd og nord med Facaden ud mod Havet; sammen med sine Forældre. Min Bedstefader hed Hans Nielsen Hjorth, men kunne ikke lide Navnet Hjorth, hvorfor hans Børn ikke fik det Navn. Foruden Fiskeriet drev han ogsaa et lille Landbrug, og da han i 1825 stod og manglede en Malkeko, henvendte han sig til en af sine bedrestillede Medborgere og anmodede om at faa de nødvendige Penge at laane, da han kunde faa en Ko at købe paa Saltholmsgaard. Denne Mand, der vistnok hed Dahl, svarede ham da: - Vent du til i Efteraaret, saa bliver Saltholmsgaard til Salgs, saa kan du købe hele Gaarden; jeg har pant i Gaarden men vil ikke selv overtage den, og den nuværende Ejer kan umulig klare sig der længere. Min Bedstefar svarede da: - Hvor skulde jeg kunne købe hele Gaarden, da jeg ikke en Gang har Penge, saa jeg kan købe en Ko. Dahl svarede da: - Ja nu kan du jo tænke over det, og har du lyst til at prøve det, saa skal jeg nok hjælpe dig med de nødvendige Kontanter i den første Tid. Bedstefar raadførte sig da med sin Hustru og sin Far og Handelen kom i Stand. Saltholmsgaard var derefter i Slægtens Besiddelse ind til Hans Nielsen Hjorth drev dog samtidig Fiskeri for Aarsdale om Sommeren i 15 Aar, 1840 var hans sidste Aar som Fisker; men Interessen var dog stadig ved Havet og en lille Sviptur ned til Aarsdale Havn hørte med til hans daglige Fornøjelser, saa-længe han kunne. Han døde i 1874, hans Hustru var vistnok død 3 Aar tidligere. Han havde været kørende med de andre til Kirke en Søndag, og da han kom hjem, stod han paa Gulvet og trak sine Støvler af, hvorved han faldt og brækkede sit ene Ben, dette blev saa hans Dødsaarsag. Jeg kan huske, at jeg var med til Begravelse og medens de andre vare i Kirke gik jeg i Haven sammen med den nogle Aar ældre Esper Pedersen fra Svaneke, der døde for nogle Aar siden som Snedkermester i Svaneke. Hans Nielsen Hjorths børn var nok i Antal flere end jeg kan huske, men den ældste var vistnok Ane, som siden var gift med en Søn fra Tyskegaard ved navn Jakob Morten Ipsen. De boede først paa Pellegaard, ovenfor Listed, men da de ikke kunde klare sig der, fik de købt et Hus, med avl til en Ko, oven Listed, øst for Vaseaaen, et godt Stykke nord for Landevejen, hvor de boede til deres Død sammen med en ugift Datter. Dette Ægtepar havde flere Børn, men de fleste rejste til Amerika. Herhjemme findes næppe nogen af deres Slægt. Jakob Morten havde en meget daarlig Udtale, han stammede saa forfærdeligt. Jeg kan dunkelt huske ham, man skulde passe godt paa for at faa Mening i hans Tale. En Tildragelse om ham har man kunnet læse i Bornholms Tidende for nogle Aar siden. Jakob Morten havde mistet sin eneste Ko, og da han var en fattig Mand, fik han Lov til at gaa omkring i Sognet og bede gode Mennesker om Hjælp, et lille Bidrag, saa han kunne købe sig en ny Ko. I den Anledning kom han ogsaa til Præsten, men denne misforstod hans daarlige Udtale og mente at han kom for at melde sin Kones Død. Præsten tog Kirkebogen og siger: - Naa, hvornaar døde hun saa?

3 ludvig andreas hansen, 1870, side 3 af 16 - Ja, det er jo 14 dage siden. - Er det 14 dage siden og De har ikke meldt det før nu, hvornaar vil de saa have hende begravet? - Ja, vi flaaede hende jo og gravede hende ned derhjemme. - Har De virkelig flaaet Deres Kone? siger Præsten. Men saa blev dog Fejltagelsen opklaret. En anden Søster til min Far hed Stine. Hun var en ældre Pige, da hun i 1880 blev gift med Stenhugger, senere Fisker Andreas Valdemar Kofoed, han boede i det gamle Hus, der nu ejes af Brugsforeningen i Aarsdale og af denne benyttes som Pakhus og Hestestald. Kofoed havde 3 Børn, som Stine blev Stedmoder til, de 2 rejste til Amerika, den ældste boede her i Aarsdale, men døde barnløs for nogle Aar siden. Faster Stine døde vistnok i Foraaret En Broder til min Far hed Jens, han var gift med en Søster til min Fars første Kone. De hed Kofoed og vare fra Fløjlegaard. Jens og hans Hustru købte Pellegaard den gang Jakob Morten maatte give op. Men Jens døde tidlig og efterlod sig Enke og en - maaske to - Søn, hvis Søn nu er Snedkermester i Svaneke - Chr V P Hansen. Jenss Enke giftede sig igen med en Mand der hed Mads Kristensen, de boede i mange Aar paa Pellegaard. De havde en Søn ved Navn Sinius, der overtog Gaarden efter dem. Han var den første Mælkekusk paa Listedruten og han kørte den somme tider med kun en Hest. Og det var den eneste Mælkekusk, der den gang kørte forbi Ibs Kirke til Vaddam Mejeri. Det forekommer mig, at en anden Broder til min Far døde som ungkarl. Min Fars yngste Broder overtog Saltholmsgaard efter Forældrene og levede der al sin Tid, han døde i Foraaret Han var gift med Kristine Jørgensen fra Sejersgaard i Poulsker, der overlevede ham nogle faa Aar. Deres Børn vare først Signe, der var gift med Chr Hansen og boede paa Klippegaard; dernæst Jens Peter Hansen, der overtog Saltholmsgaard efter sine Forældre vistnok Han døde ugift for ca 15 Aar siden. Derefter Hans Chr Hansen, der boede paa "Nyholm" i mange Aar. Denne ejendom blev i 1887 bygget paa en Udlod fra Saltholms-gaard. Den ligger ved Landevejen fra Nexø til Ibs Kirke. Han solgte "Nyholm" vistnok 1919 til deres Plejedatter og hendes Mand: Ole Hansen. Hans Chr var gift 2 gange, først med Andrea Jensen fra Aarsdale, hun døde efter faa Aars Ægteskab, dernæst med Mathea Pedersen fra Aarsdale, der døde i februar 1931, efter at de havde boet i Villa Ny-Bo i Aarsdale i en halv snes Aar. Hans Chr døde nogle Aar efter. Dernæst kommer Turen til min Far: Lars Hansen blev født den 4 maj 1823 og lærte i sin Ungdom Snedkerhaandværket. Han blev gift første gang, vistnok 1854 med en Datter fra Fløjlegaard, og saa købte han Møllen og Ejendommen vestligt oppe i Sognet af Lars Jensen, der igen købte sine Forældres Gaard: Hintse-gaard. Til Mølleejendommen hørte en Jordlod paa ca 3 Tdl Jord. Denne Mølle blev senere kaldet for Kaspermøllen efter den daværende Ejer Kasper Kaspersen. Møllen er nu nedbrudt og et Savværk findes paa Pladsen. Huset er ogsaa nedbrudt, men til Gengæld er 4 Huse opført paa lodden. Min far blev snart ked af Mølleriet og byttede snart Ejendom med Jørgen Peter Jørgensen, der boede paa en Parcel fra Naskegaard, der hvor nu Appelgreens boer. Jørgen Peter blev ogsaa snart ked af

4 ludvig andreas hansen, 1870, side 4 af 16 Mølleriet og byttede sig den Ejendom til, der nu kaldes "Dyrstenshøj". Efterkommere efter Jørgen Peter boer paa Aspesgaard I Østermarie, hvor hans Datter var gift med Sinius Jensen, en Søn fra Hintsegaard. En Søn af Jørgen Peter hed Hans Jørgensen og boede paa vestre Bækkegaards Jorder, han rejste til Amerika for mange Aar siden, sammen med sin Familie. En anden Søn var Skibskaptajn P Jørgensen i Svaneke, hvis Efterkommere nu findes i Svaneke, paa Tyskegaard og flere andre Steder. Min far blev altsaa Avlsbruger og boede der i en del Aar. De fik 3 Børn, den første Janus Kristian Hansen blev født den 8 April Han blev gift i Allinge, da han var godt en Snes Aar gl. med Ida Magrethe Hansen, med hvem han fik 2 Børn; Sønnen Jens, der vistnok boer i Norge og arbejder i Salpeterfabrikken i Rjukan, han blev tidlig gift med en norsk Jenta, og Datteren Anna, der formentlig boer i Malmø og er gift med en Gartner. Hende har jeg aldrig set, men Jens har jeg set, da han var en lille Dreng. Janus og Ida boede i Allinge en del Aar, hvor han var Stenhugger. Han aftjente sin Værnepligt efter at han var gift, og Ida tjente saa i København samtidig. Ida var eneste Barn af en Enke, i hvis Hus de boede. En Gang var Ida og hendes Moder -gaaende fra Allinge og til Ibsker for at besøge os i nogle Dage, det var nok før de havde noget Barn. Idas Fars Navn var nok Jens Hansen, han havde i en yngre Alder kommet ulykkelig af Dage i en Vindmølle, der brugtes til Vandpumpning. Efter at Idas Moder var Død, flyttede Janus og Ida til Sverige, vistnok Södertälja, hvorfra der var averteret efter danske Stenhuggere; der var flere der rejste samtidig, medens der i Allinge den Gang var adskillige svenske Stenhuggere, ja ogsaa tre Italienere. Da Janus og Ida havde boet i Sverrig en Del Aar, flyttede de til København, hvor der var Brug for mange Stenarbejdere, da Frihavnen blev bygget. Der boede de saa i 1892, da jeg var Soldat. Min Moder skrev til mig, at hun havde hørt et Rygte om, at Janus og Ida boede der, men jeg fik dem aldrig opspurgt. Derefter flyttede de til Norge, først til Oslo og senere til Christianssand, hvor Janus døde en Sommerdag i 1905, ombord i en Dampbaad, der skulde føre ham fra hans Arbejdsplads, et Havneanlæg, og til hans Hjem. Ida var rejst til ham, da hun fik at vide, at han var syg og var hos ham ved hans Død. Han fik Ros for at være en dygtig Mand til sit Arbejde, baade som Stenhugger og Mekaniker, men ret ringe som Økonom. Da han var død, tilbød vi tante Ida at flytte over til os, hvad hun ogsaa gjorde, medens Datteren Anna tog Plads i København, hvor hun snart blev gift med en svensk Gartner. Som Bevis paa Broders Evne som Mekaniker kan jeg nævne: Han kom en Gang ind til en Jernkræmmer i Christianssand og saa der, blandt anden Ragelse et ret stort Ottedagsur med Fjertræk. Det var ikke fuldt sammensat og stinkede forfærdeligt af gammelt Snavs, men Stumperne vare der dog. Han siger da til Kræmmeren: - Hvad koster denne Klokke? - Den koster en Krone. - Ja, det skal du faa. Han tog den saa Hjem og rensede den og smurte den og pyntede den med 2 Udskæringsarbejder og Klokken kunne gaa og gaar endnu her i min Stue i Aarsdale. For jeg købte den af "Tante Ida". Tante var hos os i nogen Tid efter sin Hjemkomst, men flyttede saa til Alllinge, hvor hun lejede sig en ganske lille Lejlighed og ernærede sig ved forskelligt lettere Arbejde, vel særlig Sygepleje. Hun døde vistnok Den næste af mine Halvsøskende hed Abeline Marie Hansen. Hun var født 2 Januar 1857.

5 ludvig andreas hansen, 1870, side 5 af 16 Naar jeg her i denne Bog nævner Datoer og Aarstal, saa er det efter Hukommelsen, muligt at Kirkebøgerne, paa enkelte Punkter, viser andre Tal. Efter sin Konfirmation tjente hun først nogle Steder her paa Øen, hvorefter hun rejste til København, hvor hun tjente nogle Aar. Derefter rejste hun til Amerika, hvor hun blev gift med Skomager Hans Peter Hansen. Han var fra Svaneke og var Ejer af sit Barndomshjem paa Vestergade i Svaneke. I deres Ægteskab var der 2 Børn: Alma? og Louis? De boer i Amerika men jeg kender ikke deres Adresse. Svoger Hans Peter kom hjem paa Besøg i Efteraaret 1900, da den første Jernbane paa Bornholm var bygget færdig. Inden den officielle Aabning var foretaget, kørte der daglig Tog mellem Rønne og Nexø, hvormed Publikum kunde køre gratis, og dette kom ogsaa min Svoger og hans Familie til gode. De boede om Vinteren i Rønne men rejste i Foraaret 1901 tilbage til Amerika. Efter hvad jeg har hørt, ere de begge døde for en Del Aar siden. Vi fik en lille Gyngestol til Minde om dem. Den tredje af mine Søskende hed Hans Peter Hansen og var født den 20 Maj Han var kun 1 Aar gammel, da deres Moder paa grund af Sindssygdom blev sendt over paa en Anstalt, hvor hun forblev til sin Død. Hun blev erklæret uhelbredelig sindssyg, hvorefter deres Ægteskab blev opløst. Nogle faa Aar havde Far sin Moder som Husholderske, men solgte derefter Ejendommen til Hans Peter Kam fra Aarsdale, der selv, og senere hans Søn boede der i mange Aar, indtil H P Appelgren købte den 1915 eller 16. Min Far havde Tømmer indkøbt til et nyt Stuehus, men fik ikke bygget. Det gamle Stuehus benyttes endnu. Min far flyttede saa til sin Broder og sine Forældre paa Saltholmsgaard, men Børnene blev udsat i Pleje. Da jeg skrev om mine Fætre og Kusiner paa Saltholmsgaard, glemte jeg Kusine Julie, der boer her i Aarsdale, som Enke efter fhv. Mejeribestyrer E M Jacobsen, der døde for nogle Aar siden. Julie er nu 74 Aar gl. Der havde endvidere været 4 Børn hos Farbror Hans Peters, men de døde som smaa. Da Ibsker Præstegaard i Efteraaret 1868 blev udstykket, købte Far en Lod der paa ca 13½ Tdl for en Købesum af 800 Kr for hele Lodden, men med en Aarlig Afgift af 20 Tdr 15 Potter Byg, betalt efter Kapitelstakst. Denne Afgift fik jeg dog afløst senere mod en Indbetaling af godt kr, en Gang for alle, ifølge en Lov om Arvefæsteafgifters Afløsning. Men denne Jordlod var den ringeste i Bonitet af Præstegaards-jorderne, og manglede desuden Gødningskraft. Da min Broder Hans blev voxen lærte han Snedkerhaandværket, først hjemme hos Far og derefter hos Per Kofoed, der boede vest for vestre Bækkegaard. Kofoed havde i den Tid meget Arbejde, havde til Tider 5 Mand i Arbejde. Men i foraaret 1881 rejste Broder Hans til Amerika og bosatte sig i Byen Jamestown, da han efter faa Aars forløb giftede sig med Andrea Rasmussen fra Bodilsker.

6 ludvig andreas hansen, 1870, side 6 af 16 I Efteraaret 1887 rejste de hjem og opholdt sig om Vinteren hos os. I Foraaret 1888 købte de en Jordlod i Bodilsker - i Kanikkegærdet - paa 4 Tdl, hvorpaa de byggede sig et Hus til baade Beboelse og Ladebygning. Men denne Ejendom solgte de igen i Foraaret 1890 og rejste igen til Amerika. Da de kom hjem havde de 2 smaa Piger, Agnes, 3 Aar og Laura, 1 Aar, saa fik de herovre en Datter ved Navn Margit, men denne Pige døde under Rejsen til Amerika og blev begravet i Atlanterhavet, senere fik de vistnok 5 Børn, som dog ikke lever alle. En Søn var med i Europa i den forrige Verdenskrig, men kom syg hjem og døde senere af Tuberkulose. Svigerinde Andrea er død for en Del Aar siden. Om Broder Hans lever endnu, ved jeg ikke. I Foraaret 1869 byggede Far sin nye Ejendom paa Præstegaards, matr nr 5f; han byggede 10 Fag i Øst og Vest, 5 Fag til Stuehus og 5 Fag til Stald og Lade, samt desuden 2 Fag med Nord til Lo. 2 Aar senere forlængede han denne Tværlænge med 4 Fag til Lade og Vognport. I 1879 byggede han endvidere en 5 Fags nordre Længe til Køreport, Kalve og Faare og Grisehus og Huggehus. Den 4 Maj 1869 holdt Far Bryllup med Gertrud Margrethe Hansen fra Gildesvald, her i Sognet. Hun var født den 13 januar Der boede for mange Aar siden en mand paa Naskegaard, her i Sognet, hvad han hed ved jeg ikke, men den almindelige Benævnelse paa ham var: "Den gamle Naskejn". Naskegaard har den Gang været en stor Gaard. "Den Gamle" havde flere Sønner og en Datter. Da Sønnerne blev voxne fik de hver et Stykke Jord fra Gaarden til at bygge paa, vistnok først i Fæste men senere købt til Ejendom. Den Gamle har nok været en pudsig Skikkelse, for der findes flere muntre Historier om ham. De sidste Aar af sin Levetid laa han til Sengs af Alderdom og Svaghed. Saa kommer en dag en hjemmeværende Søn indtil ham og siger: - Der stjæles Træ i vor Skov om Natten. Saa siger den gamle: - Ja, det er jo galt, men det faar saa være, naar bare det er vore egne der faar det. Han havde nemlig selv givet en bosiddende Søn Lov til at tage noget, men det skulde ske om Natten. En Gang havde han faaet en tam Ræv at laane paa Paradisgaard og den var i baand inde i stuen. Men en Gang imellem kom den løs og kom ud i Gaarden, hvor en Høne snart kunde miste Livet for dens Tænder. Efter en Tids Forløb blev de kede af Mikkel Rævs Besøg, hvorfor de dræbte den. Da den gamle fik dette at vide, laa han og jamrede sig: - Min Ræv, min Ræv, en laanter Ræv, Pær Pærsa Ræv. Efter hans Død blev Gaarden solgt til Datter og Svigersøn, hvis Navn vistnok var Anders Jensen. Disse solgte dog snart Gaarden til Niels Marker fra Spudsagaard i Povlsker, hvis Efterkommere endnu i fjerde Led boer paa Gaarden. Efterkommere efter Anders Jensen og Hustru findes endnu i Svaneke, nemlig Pakhusforvalter Johs. Jensens Hustru og maaske flere. En af den gamles Sønner var Smed og fæstede et Stykke Jord fra Paradisgaard, hvor han byggede et Hus og havde Avl til en Ko. Dette Hus er senere nedbrudt, da Jorden gik tilbage til Gaarden. En Søn fik 17 Tdl Jord og byggede den Ejendom, vest for Mejeriet, der nu hedder "Lillevang". En anden Søn fik ca 5 Tdl og byggede Ejendommen "Grønnevad", paa hvis Grund nu Mejeriet "Vaddam" ligger. En anden Søn byggede den Ejendom, hvor nu Appelgreens boer.

7 ludvig andreas hansen, 1870, side 7 af 16 En anden Søn ved Navn Hans Vejdik Andersen købte Jordlodden Gildesvald og byggede paa, der var ca 6 Tdl, og fæstede endvidere ca 4 Tdl fra Naskegaard, denne Jord, saavel som alle de andre Parceller, var dog senere købte til Ejendom. Min morfar, Hans Vejdik Andersen, var først gift med en Enke, der havde voxne Børn, og boede i Aarsdale, der hvor nu Mads Mikkelsens Enke boer. Der var ingen Børn i dette Ægteskab og da hans Kone var død flyttede han fra Aarsdale. Han var derefter en Tid Bestyrer af vestre Bækkegaard, her i Sognet. Han blev nemlig af Øvrigheden udnævnt til Værge for en forældreløs Dreng, ved Navn Per Andersen, som var retmæssig Arving til denne Gaard, hvorfor Bedstefar boede paa denne Gaard indtil Per blev 18 Aar. Muligvis var han gift anden Gang, den Gang og at deres ældste Børn ere fødte paa denne Gaard. I dette Ægteskab var der 5 Børn: Ane, var aldrig gift, hun blev som Barn optaget i Huset hos sin Moster og hendes Mand Per Terkildsen og Hustru Kirstine, paa Plommegaard i Vestermarie. Da disse døde barnløse flyttede Ane til Ibsker igen. Hun arvede ikke Gaarden efter dem, men derimod andre Værdisager. Gaarden blev overdraget til Per Terkildsens Brodersøn med samme Navn, men med tilnavn Skovgaard, efter den Gaard i samme Sogn, hvor han var født. Moster Ane led af Slagtilfælde og en Dag, da hun gik udenfor Huset, fik hun et saadant Tilfælde, hvorved hun faldt i en Vandpøl, med Ansigtet nedad, hvorved hun druknede. Dette skete før min Moder var gift. Deres næste Datter hed Kristine, tante Stine, som vi kaldte hende. Hun var altid i Hjemmet og døde der for ca 40 Aar siden. Derefter kom min Moder Gertrud Margrethe Hansen. Hun var født den 13 januar I sin Ungdom tjente hun flere Steder. Paa Frennegaard, paa Tingfogedgaard, hos en Avlsbruger Brandt i Nexø og sidst hos en Lærer Stensgaard paa Ibsker nordre Skole i flere Aar. Derefter arbejdede hun som Skrædersvend hos en Skræder Jespersen i Ibsker. Den 4 Maj 1869 holdt hun og min Far Bryllup i Ibs Kirke og bosatte dem i den Ejendom, som de var ved at bygge. Denne Ejendom har senere faaet Navnet "Kildevang". Det var et Par unge Mejerister paa Vaddam, der skrev dette Navn paa Mejerikontrabogen. Min Fader døde den 21 December 1879, efter at have været svagelig næsten helt siden jeg blev født, først af Gigtfeber, senere tog Brystsygen dvs Tuberkulosen fat og blev Dødsaarsag. Min Moder døde den 30 April Hun var de sidste Aar meget plaget af Gigt, saa vi maatte køre hende i en Rullestol. Den næste i Søskendeflokken var Karen Hansen. Tante Karna kaldte vi hende. Hun var født 1837? Hun blev i sin Ungdom gift med Avlsbruger og Vognmand Lars Møller i Bodilsker. De boede først ved søndre Skole, derefter paa en lille Ejendom paa Lyngan, derefter i nogle Aar i Nexø, hvor han ernærede sig som Træskomager. Han var svagelig i mange Aar og døde vistnok i Hans Hustru overlevede ham i ca 10 Aar. Deres Børn vare: Hans Mathias Møller, der var født den 10 August

8 ludvig andreas hansen, 1870, side 8 af og blev gift i November 1910 med Anna Vejdemann. Han døde i en ret ung Alder og hans Hustru døde i Deres Børn ere: Karen og Anna og Esther og Agnes. Ingen af den er gift endnu. Den næste af Lars Møllers Børn var Laura. Hun blev født den 5 September 1879 og døde den 17 Marts Hun blev den 26 September 1907 gift med Laurits Sørensen, der den dag fyldte 25 Aar. De boede saa paa Ejendommen "Elleshus" i mange Aar indtil deres eneste Barn, Sønnen Ludvig Sørensen, for nogle Aar siden blev gift og overtog Ejendommen. Da flyttede Laurits og Laura til det Hus i Aarsdale, som han nylig havde arvet efter sin afdøde Søster, Sina Sørensen; dette Hus havde hun arvet efter deres Forældre, Skomager og forhenværende Avlsbruger Niels Sørensen. Laurits og Laura ere kun Bedsteforældre til et Barn: Sønnedatteren Grethe. Men de har haft 3 Plejedøtre, som alle ere gifte. Den ældste, Jenny Bodil, er gift med Avlsbruger Ove Bech, Trehuse i Ibsker. Den næste, Gudrun er gift med Skomagersvend Hansen i Nexø. De har et Barn. Den tredje, Ester, er gift med Mekanikersvend Andersen i Rønne. De har et Barn. Den sidste at min moders søskende hed Anders Hansen. Han var født den 12 Marts, vistnok Han blev i 1873? gift med Julie Kruse, (maaske hun dog hed Nielsen) fra Bodilsker, hendes Far hed Niels Kruse. Anders og Julie havde 9 Børn, hvoraf dog nogle ere døde. Først Karoline, født 1874, gift med Købmand Carl Kofoed i Aakirkeby. Derefter Hans Christian, født 1876, gift med Hansine Arine Nielsen og boende paa Fødehjemmet Gildesvald. Derefter Marie, født 1877, gift med Marius Andersen og boende i Østermarie. Derefter Anna, født 1879 og gift med Hans Ipsen paa Smedegaard i Ibsker. De ere begge døde og af deres to Sønner har den ældste, Anker Ipsen, overtaget Gaarden. Den anden Søn, Johannes, opholder sig i Hjemmet. Dernæst kom vistnok Niels Andreas, som døde nogle faa Aar gammel. Saa var der ogsaa Augusta, som rejste til Amerika i sin Ungdomstid. Og saa var der Vilhelmine, som bor i Aakirkeby. Og saa var der Nielsigne, som er Husbestyrerinde for sin yngste Broder Andreas Peter. Han har taget Navnet Folkjær. Han er Skolelærer ved Østermarie østre Skole. Han har været gift men er skilt igen. Han har 4 Børn, der nu ere voxne. Den 17 April 1870 blev jeg født og den 17 April 1895 overtog jeg Ejendommen Kildevang efter min Moder, der dog forblev hos os saalænge hun levede. Den 20 Oktober 1896 blev jeg gift med Ottomine Kristine Ipsen, Datter af Peder Ipsen og Hustru Margrethe Frederikke. Ottomine døde den 1 Marts Vi havde 4 Børn i vort Ægteskab: Alfred Georg boer i Bogense paa Fyn og er gift med Johanne Rebekka Pedersen. Alfred er født den 13 August 1897 og Johanne den 17 August De blev gift den 29 September I deres Ægteskab har der været 8 Børn. Edel, Børge, Hans, Frede, Vagn, Henny, Povl og lille Ole, der døde den 25/ Dernæst Viggo Johannes, født den 31 December Han blev gift den 26 September 1942 med Amalie Nielsen fra Aakirkeby. De boer paa Ejendommen "Rømersvang", ca 1 km sydøst for Aakirkeby. De har en Søn David Bernhard født den 16. Juni 1943 og Ingolf født den 1/ Derefter kommer Karl Peder, født den 29 December Han blev gift den 17 August 1934 med Anna Marie Kjøller, født i Østermarie den 3 Marts De boer paa Fødehjemmet "Kildevang", og har et Barn, datteren Ruth Ottomine, der er født den 3 Januar 1945.

9 ludvig andreas hansen, 1870, side 9 af 16 Derefter kommer Ludvig Otto Gunnar. Han er Malermester og boer i en nybygget Bungalow i den sydligste Del af Aarsdale. Han er født den 25 Februar 1905 og blev gift den 24 Juni 1937 med Erna Mikkelsen fra Ove pr Hobro, Jylland. De har ingen Børn. Efter at jeg i Foraaret 1934 havde solgt "Kildevang" til Karl, købte jeg i 1935 en Byggegrund her nord i Aarsdale af Aarsdale Fælleskasse for en Købesum af ca 300 kr. Her fik jeg saa i Efteraaret 1935 opført det Hus, hvori jeg nu boer. Dette Hus har faaet Navnet "Nord" og kostede ved Opførelsen ca kr. Den 1 Maj 1937 flyttede Karen Kristine Westh fra Nexø, men født i Vestermarie den 13 December 1887, til mig som Husbestyrerinde, og den 17 September samme Aar, holdt vi Bryllup. Jeg kan huske, at jeg om Formiddagen den 17 Juni 1875 legede i Gaarden ved mit Barndomshjem, der kom da nogen og fortalte mig, at jeg havde faaet en lille Søster om Natten. Dette var jo en stor Overraskelse for en lille Purk, som allermindst havde ventet dette. Denne Søster fik i Daaben Navnet Gine Marie. Hun blev, da hun var voxen, gift med Husmand Magnus Olsen i Østermarie. Hun døde paa Sanatoriet ved Rønne, sidst paa Aaret 1921 og efterlod sig ved sin Død Mand og 5 Døtre. Først kommer Marie, der i en ung Alder blev gift med Arbejds-mand Andreas Marker, de boer i Aaker Sogn. Dernæst Gerda, som i mange Aar har været Husbestyrerinde for Fisker Holm i Nexø. Derefter kommer Ellen, som er gift med Avlsbruger Brandt Nielsen i Bodilsker. Derefter Martha, som er gift med Arbejds-mand Axel Hellisen i Østermarie. Derefter Ida, som er gift med en ældre Mand, Bygmester Johs Munch, Nexø. I dette Ægteskab er der to smaa Piger. Hvor mange Børn Idas Søstre har ved jeg ikke. - O - Paa Foranledning af min gode Ven og Nabo og fordums Skolekammerat, Jens Mossin Henriksen, blev Ibsker Sogns Sygekasse oprettet og stiftet den 28 December Den 1 April 1904 begyndte den sin Virksomhed med J M Henriksen som Formand og mig som Kasserer. En Stilling jeg indehavde i 40 Aar til 1 April I alle disse Aar var jeg kun to Gange forhindret i at møde paa den ordinære Generalforsamling for at oplæse Regnskabet. Den første Gang var, da jeg i 1910 laa paa Nexø Sygehus med et brækket Ben, og den anden Gang var i 1931, da min første Hustru nylig var død. Men ved Centralforeningens Aarlige Sommermøde har jeg været med 40 Gange, om jeg husker ret. Disse Møder blev i Førstningen afholdte i Almindingen, men senere, gennem en Aarrække, afholdt skiftevis i alle Byerne her paa Øen. Da lejede Sygekassen en stor Bil, og saa havde vi Repræsentanter Lov til at tage vor Hustru med paa Turen, saa det blev en af Sommerens Festdage. Møderne plejede at begynde Kl 10 om Formiddagen med Sygekassedirektøren som Taler og fortsattes om Eftermiddagen som ordinær Generalforsamling for Centralforeningen af Sygekasser paa Bornholm. Denne Forening havde i min Sygekassetid 4 Formænd, først Lærer Petersen i Pedersker, derefter Lars Dam i Nexø, derefter Chr Larsen i Allinge, derefter Overbetjent Recher i Rønne. Men nu er ogsaa han død, saa nu for Tiden er Jens Klausen, Svaneke, Formand. Som Kasserer og Forretningsfører fungerer H. Jacobsen, Rønne Sygekasse. Ibsker Sygekasse begyndte sin Virksomhed med lidt over 150 Medlemmer, men efter 40 Aars Forløb var Medlemsantallet lidt over

10 ludvig andreas hansen, 1870, side 10 af 16 Jens M Henriksen var Formand indtil 1 April 1918, da han med sin Familie flyttede over til Ny fløng, pr Hedehusene, for at overtage Stillingen som Sekretær og Regnskabsfører for de samvirkende danske Husmandsforeninger. Den 1/4 18 overtog saa Ludvig Clausen, Stenskov, Stillingen som Sygekasseformand og indehavde den til sin Død den 17/6 45. Hvorefter Næstformanden Stenflækker Jens Eriksen, Nørremark, overtager denne. Min afløser til Kassererposten blev Købmand Børge Rasmussen, Aarsdale. I Ibsker Sygekasses første Aar var Kontingentet for 40 øres Dagpenge, 1 Kr pr Kvartal, ved min Afgang var det 4 Kr pr Kvartal, foruden Invalidepræmie. I de første Aar gjorde jeg Arbejdet for Sygekassen gratis, senere i nogle Aar fik jeg 10 Øre Aarlig pr Medlem. Men dette Beløb er blevet forhøjet flere Gange, saa at det tilsidst var 80 Øre pr Medlem. - O - I Aaret 1887 blev Andelsmejeriet "Vaddam" i Ibsker bygget og var i Virksomhed første Gang vistnok den 8/8 87. I de første Aar hjalp jeg ogsaa til med at køre Kul til Mejeriet fra Svaneke eller Nexø. Saa var det en Dag, da jeg kom med et Læs Kul, at der stod en tohjulet Cykle udenfor Mejeriet, som en rejsende Repræsentant havde hensat der medens han var inde hos Mejeribestyreren. Dette var den første rigtige Cykle, som jeg har set. Dog har jeg helt fra min Barndom set trehjulede og tohjulede Velocipeder - i Daglig Tale "Væltepær" Jeg husker, at jeg en Gang, medens min Far levede, var kørende med ham hjemad fra Aarsdale. Saa var en ældre Mand fra Grisby, ved Navn Anders Munk, ogsaa gaaende samme Vej. Saa kom han op at køre med os. Saa husker jeg, at han sagde til min Far: - Hvordan gaar det, kan du føde mere end en Ko paa din Ejendom, foruden de to Heste, for det sagde Folk, dengang du byggede deroppe, at det nok vilde blive alt hvad der kunde skaffes Føde til. Min Far svarede saa: - Jo, jeg har da altid 2 Køer og ofte har jeg ogsaa en Kvie. Naar jeg saa betænker, at der nu i mange Aar har kunnet fødes 2 Heste og 8 Køer samt nogle Kvier, ja til Tider ogsaa 9 Køer, saa maa der jo have været god Fremgang i Markernes Frugtbarhed gennem Aarene. Jeg regner nærmere Tiden efter 1905, da jeg begyndte paa delvis Sommerstaldfodring, for at være Tiden og Grunden til Markens bedre Gødningskraft, ligesom jo ogsaa indkøbt Kunstgødning har haft sin Betydning. Da min Far i 1869 byggede Ejendommen "Kildevang" købte han ogsaa samme Foraar, ved Auktion paa Præstegaarden, en Ko, som vi havde i flere Aar og var godt tilfreds med. Den var af Tyrollerracen, lyserød eller gul, med hvid Pande. En af Sognets Præster havde mange Aar før indkøbt en del Tyrollerkvæg og hver Gang der kom en ny Præst købte han en Del af, ja maaske hele Kobesætningen. Disse Køer var vistnok lidt større end de bornholmske Køer var den Gang. Denne Ko, som vi havde, blev regnet for at være en udmærket Ko, og vi solgte flere Kviekalve til Tillæg af denne Slægt, og da jeg i 1934 solgte Ejendommen til Karl, var flere af Køerne der af samme Slægt. I min Barndom og Ungdom fødtes der af og til en Kalv med hvid Pande, men de senere Aar har dette ikke forekommet. Da min Far i sin Ungdom havde været Snedker, lavede han selv, saa vidt Helbredet tillod det, alt det Snedker- og Hjulmager-arbejde, som behøvedes. Jeg tror nok, det var i 1874, at han lavede Trætøjet til vor første Fjedervogn, den blev beslaaet i Svaneke af en Fagmand, som gik under Navnet

11 ludvig andreas hansen, 1870, side 11 af 16 "Fjeresmeden", og malet gulbrun. Hos min Farbror paa Saltholm købte de Aaret efter deres første Fjedervogn. En brugt Stadsfjedervogn, der blev købt paa Hulgaard, hvor en ny og flottere Vogn afløste den. I min Barndom og Ungdom havde vi Kørsel i Teglværket om Sommeren. Den Æltemaskine - Lermølle - der æltede Leret til Tegl og Rør, den gik ret tungt, da Leret ikke maatte være for blødt til disse Ting. Saa der skulde 2 Heste til at trække denne Maskine. Derimod kunde en Hest godt trække Maskinen, hvor Leret til Mursten blev æltet, da der blev brugt mere Vand ved æltningen. Vi havde saa af og til en halv Dags Arbejde med -Hestene for Æltemaskinen, hvorfor vi plejede at faa 2 Kr 33 Øre, eller 7 Mark i gamle Penge. I de 3 Sommermaaneder Maj og Juni og Juli, naar Lerhulerne var pumpede tomme for Vand, plejede vi at køre Ler fra Kulerne og op til Teglværket, men det var et tungt Arbejde, baade for Heste og Kusk. Jeg begyndte da jeg var 18 Aar, men dog ikke saa svært mange Dage den første Sommer. Ved det Arbejde kunde vi tjene 6 a 7 Kr om Dagen, hvilket nok kunde behøves i de Tider. Vi havde Kørsel der indtil Teglværket blev nedlagt vistnok 1895, efter at have været i Virksomhed i 50 Aar. I en Aarrække kom der 7 tyske Arbejdere og tog fat paa Arbejdet der sidst i April Maaned for saa at rejse Hjem igen sidst i Oktober. Teglværket ejedes i den første Tid af et Aktieselskab, senere indkøbte Bestyreren, en Hr Dam, alle Aktier, men Hr Dam døde ret tidlig og snart efter døde ogsaa hans Enke ved en Kørsels-ulykke i Svaneke. Derefter blev Teglværket købt af et Interessentskab paa 4 Mand: Grdj Hansen, Tingfogedgaard, Kofoed, Skovsholm, Sørensen, Nørregaard og Købmand Sonna, Svaneke, den sidste som Formand og Regnskabsfører. Disse fire Mænd sendte saa skiftevis hver Søndag Aften en Hest, samt Hakkelse, op til Teglværket, hvor Hesten saa skulde gaa hele Ugen og trække Æltemaskinen til Mursten. Den første Bestyrer for Interessentskabet hed Anders Svendsen, efter ham kom hans Søn Ludvig Svendsen, som saa flyttede til Svaneke da Værket blev nedlagt. Lønnen til Bestyreren var ikke stor, kun 400 Kr Aarlig samt fri Bolig, Brændsel, Have samt Græsning til et Par Faar paa Jordvolde og Rabatter. Arbejdet bestod i at udlevere Varer og føre Regnskab. Teglværkets hele Areal var paa 5 Tdl, som var fæstet fra Skovsholm til dette Formaal paa 50 Aar. Bygninger og alt af Værdi blev saa solgt paa Auktion til nedbrydning. Denne Lod med Bygningstomter og Lerkuler blev snart efter solgt til Cecilie Jensen, som ejede den Ejendom som ligger lige vest for Lerkulerne og sammenlagt med denne. For Tiden er Ejner Kofoed Ejer af denne Ejendom, som er paa ialt ca 10 Tdr Land. Lerkulerne fyldes lidt efter lidt til, saa store Dele af dem kan snart kaldes Eng og Bygningernes Fodmure er ryddet, saa der nu er Avlsjord. Naar jeg tænker paa min Barndomstid og Skoletid, er det jo først Læreren jeg maa omtale. Han hed J A Jørgensen og var Sønderjyde af Fødsel. Han var en ret streng Mand, mere frygtet end elsket, men hos ham skulde vi lære noget og vi fik megen Lektie. Han var meget interesseret i Oldsager og Udgravning af Høje for om mulig at finde interessante Ting, hvad der ogsaa mange Gange lykkedes for ham. Blandt andet fandt han en Gang en Guldbarre i en lille Høj paa Saltholmsgaards Marker, nærved Skovsholmsaaen. Om jeg husker ret havde Barre en Guldværdi af noget over 400 kr. Nævnte Lærer var siden virksom for at faa et Museum oprettet i Rønne, hvad der ogsaa lykkedes for ham. Han flyttede til Rønne, da han blev pensioneret og var Bestyrer af Museet indtil sin Død. Af mine Skolekammerater vil jeg nævne Otto Jensen fra Hintsegaard, han rejste i sin tidligste Ungdom til Amerika og har vistnok aldrig været hjemme siden, han var nok ½ Aar ældre end mig. Dernæst Herman Hansen fra Munkegaard. Han ejede Fædrenegaarden i en Aarrække, hvorefter han

12 ludvig andreas hansen, 1870, side 12 af 16 solgte den til sin Søn Harald, hvorefter han flyttede til sin nyopførte Villa "Bakken" ved den søndre Aarsdalevej. Herman H. er ca 2 Maaneder yngre end jeg. Derefter maa jeg omtale min gamle Ven Jens Mossin Henriksen. Han er ca 10 Maaneder yngre end jeg. Hans Far hed Mads Henriksen og??? boede paa den Ejendom ved landevejen fra Ibs Kirke til Svaneke, hvor senere Ludvig Clausen i mange Aar har boet. Mads Henriksens Forældre, Jens Madsens, var i deres unge Aar flyttede her til Sognet fra Rø Sogn. Mads Henriksens Hustru var Datter af Pottemager Mads Mossin i Svaneke. Disse havde fo ruden Jens endnu to Sønner, nemlig Kristian, der som ugift endnu boer i Svaneke. Han er Expert paa Biavlens Omraade. End-videre var der Johannes Henriksen, som i sin Ungdom var Mejerist, og som tidlig rejste til Amerika, hvor han giftede sig med en Pige fra Rønne. De var hjemme i besøg for en Aarrække siden og havde en lille Søn med, men de rejste snart derover igen. Jens M. Henriksen vilde i sin tidlige Ungdom være Sømand og kom ogsaa ud at sejle, vistnok 2 eller 3 Aar, men det viste sig, at hans Helbred ikke kunde svare til de Strabadser som Sømandslivet medfører, hvorfor han maatte opgive dette, for saa at blive Landmand, endda en meget dygtig Husmand. Han tjente hos min Moder i Sommeren 1892, da jeg var Soldat. Saa kom der Bud efter ham fra Skovrider Kofoed paa Gaarden Mantzhøj i Odsherred paa Sjælland. Der var han saa Avlsbestyrer i nogle Aar, og der traf han sin senere Hustru, Marie Eriksen. Han var ogsaa en Vinter paa Høng Højskole og et Aar tjente han hos en Gaardmand i Trunderup paa Fyn, jeg tror at denne Gaardmand hed Hans Jensen. Jens M. Henriksen og Marie bleve gifte i Efteraaret 1898 og bosatte dem paa den Ejendom ved Svaneke Landevej, hvor nu Ejner Kofoed boer, og der boede de indtil 1. Maj 1918, da de flyttede til Hedehusene paa Sjælland, eller rettere sagt til Ny Fløng pr Hedehusene, efter at han havde overtaget en Stilling i København som Sekretær for de samvirkende Husmandsforeninger. Denne stilling maatte han opgive for faa Aar siden, da der behøvedes en Mand med kendskab til fremmede Sprog, hvorefter han nu har en lille Pension. Hans Hustru døde for nogle Aar siden. Deres Børn og vores Børn kom meget sammen i Barndomstiden, da de jo vare omtrent jævnaldrende og der var altid det bedste Forhold imellem dem. Der var Johannes, som nu har en Stilling i København, Helga, som lærte til Husholdningslærerinde, Jens Erik, som er Førstelærer i Fløng, Gudrun, som er Telefondame, men boer hjemme og passer sin Fars Husholdning, Ingeborg, som har Ansættelse i Frøforsyningen i Roskilde, derefter? Emma, som er Gaardmandskone paa Sjælland, samt endelig Poul, der nu er Officer i den danske Hær. Jeg glemte at tilføje, at Helga døde i en ung Alder. Disse tre af mine Skolekammerater, Otto Jensen, Herman Hansen og Jens Henriksen kunde jeg aldrig klare mig med ved nogen Examen, vel nærmest fordi jeg aldrig har været dygtig til Skønskrivning, hvad ogsaa denne Bog tydelig nok viser. Altsaa var jeg en tid Nr 4, og Nr 5 var Anthon Jensen fra Listed, han rejste i sin Ungdomstid til Amerika, hvor han menes at være død for Aar siden. Af de øvrige Skolekammerater mindes jeg Martin Larsen fra Lillevang i Ibsker; han var 3 -Maaneder yngre end jeg. Han var i nogle Aar Ejer af Vandtappergaard i Bodilsker men det gik tilbage for dem. Baade Martin og hans Hustru ere døde for flere Aar siden i Rønne, hvor de vistnok har 2 Børn boende. En anden af mine Skolekammerater var Otto Kofoed fra Knappe-gaard, han ejede denne Gaard i en Aarrække, hvorefter han for nogle Aar siden solgte den og flyttede til Svaneke, hvor han døde for ca et Aar siden. Han var gift med Anna Ipsen fra "Højene" og deres ældste Datter er gift med Svend Klausen og boer her i Aarsdale. En anden af mine Skolekammerater var Christian Stange fra Aarsdale, han boede sidst i Nexø, hvor han var Silderøger. Han er ogsaa død for nogle Aar siden. Deres Datter Ingeborg boer her i Aarsdale og er gift med Cyklemager Anker Mikkelsen. Chr Stanges

13 ludvig andreas hansen, 1870, side 13 af 16 Enkes Hus bleve fuldstændig ødelagt af Bomber og Ildsvaade i Maj Md i Aar, Af Præsterne i Ibsker og Svaneke Pastorat har jeg optegnet følgende: Holger Finchenhagen Olivarius, født 17/2 1757, var i Ibsker fra Johan Chr Melby, født 16/ , var Præst i Ibsker fra 1816 til 1838, da han døde. Karl Adolf Købke, født 24/ , var Præst her fra 1839 til 1840, da han døde. David Borgen, født 3/ , var her fra 1841 til 1845, da han døde. Eduard Julius Anger, født 6/ , var her fra 1845 til Karl Julius Jessen, født 14/ , var her fra 1856 til Laurits Chr Hansen, født , var Præst her og Provst for hele Bornholm fra 1871 til Hans Chr Stefanus Brix var Præst her fra 1882 til 1900, vistnok, da han tog sin Afsked paa Grund af Alder. Johannes Motzfeldt var Præst her fra 1900 til 1910, da han døde. Han fik Slagtilfælde paa Prædikestolen i Svaneke Kirke den første Søndag i November og døde nogle dage efter. Anders Chr Andersen var Præst her fra 1911 til 1921, da han blev forflyttet til Brande i Jylland. Ejner Olsen blev Præst for Ibsker og Svaneke i 1922 og er her endnu. Da gamle Melby var Præst her, var han de senere Aar saa svækket, at han maatte holde Kappelan. Disse skiftede dog jævnlig. Men en ved Navn Madsen blev dog her til sin Død. Gamle folk har fortalt om ham, at han var meget afholdt i Menigheden paa grund af sit venlige Væsen og gode Talegaver, men han var slem til at drikke, naar han kom i Selskab. Der fortælles, at en Gang var Præstens Kusk kørende for ham til Nexø en Søgnedags Eftermiddag i Foraarstiden. Han var da saa uheldig at komme i "godt" Selskab og hele Natten gik paa den maade. Op ad Formiddagen, Dagen efter, kørte de dog hjem igen, og da sad han i Vognen og sov. Da de nærmede sig Præstegaarden vaagnede han og sagde saa til Kusken: - Men hvad gaar dog alle disse Mennesker her efter. Kusken svarede: - De gaar jo til Kirke, det er jo Helligdag i Dag. (Sandsynligvis Bededag). Præsten sagde: - Er det Helligdag, saa skal jeg jo prædike, det har jeg jo rent glemt. Da de vare komne hjem til Præstegaarden gik Præsten ind efter sin Salmebog og gik ud igen og satte sig udenfor Gaarden paa den Pæl, som Porten lukkede imod, naar den var oplukket. Der sad han saa en Stund og grundede over Texten, hvorefter han gik ind og tog sin Præstekjole paa og gik i Kirke. "Hvordan mon Præsten vil slippe fra det i Dag", tænkte Kusken. "Jeg maa ogsaa gaa i Kirke, af bare Nysgerrighed". Men han blev forbavset over, saa pænt Præsten skilte sig fra sin Opgave. Han var pludselig bleven ædru igen. Han døde som ung Mand og blev begravet paa Ibsker kirkegaard, men der blev aldrig sat noget Mindesmærke paa hans Grav. Ellers kunde et saadant haft denne Indskrift: "Gører efter mine Ord og ikke efter mine Gerninger" Af Lærere ved Ibsker nordre Skole, har der for længe siden været en Lærer Bek. Muligvis den første efter at Skolen var bygget i (vistnok) Derefter en Lærer Andersen, der senere flyttede til Østermarie. Hos denne Lærer gik min Moder i Skole, dog var den befalede Skolegang dengang kun fra det 12 til det 14 Aar og dog havde min Moder lært at skrive en pæn Haandskrift, som en Gang var bleven rost af den næste Lærer, hr Stensgaard, hos hvem min Moder tjente i nogle Aar. Denne

14 ludvig andreas hansen, 1870, side 14 af 16 Lærer var kun her i 4 eller 5 Aar, han fik Afsked efter at være bleven nappet af Politiet i København, for Tyveri. Efter ham kom Lærer Johan Andreas Jørgensen i 1865, han blev forvist fra Sønderjylland, efter at Tyskland havde erobret denne Landsdel. Han var en meget begavet og energisk Mand, Folketaler ved forskellige Lejligheder, meget konservativ. Han var Lærer her til henved Aarhundredskiftet, maaske lidt længere. Efter ham kom Lærer H Johansen, der senere er bleven Viseskoleinspektør i København. Han var her i ikke ret mange Aar. Der kaldtes paa ham fra Rønne, efterdi han var en stor Begavelse som Sang- og Musiklærer. Efter ham blev Ejner Agersnap Lærer her i Ibsker. Han var Vestjyde af Fødsel og kom hertil fra Flade paa Mors. Hans Hustru var fra Nexø. Efter ham kom Peder Dam, som er her endnu som Lærer, og Kirkesanger ved Ibs Kirke. Den første Ringer og Graver ved Ibs Kirke, som jeg kan huske, hed Lars Lolle Thuesen. Han var lidt af en Original, der blev fortalt mange Pudsigheder om ham. En Gang fortalte han om nogle: "Di kom hær te aa holte Brøllup, han va døv, men hun lænde." En anden Gang fortalt han om deres Gaas: "Den gave mæn fæm Æg, kunje dænj endaa bara faa sais Gjæslinga, saa skulle ejn livæl vara glar". Han sagde en Gang til min Svigerfader, Peder Ipsen, ved en Begravelse: "Ja, hvorlænge monne de?? varer førend jeg skal grave til dig". Svigerfar svarede: "Giv dig bare tilfreds, jeg skal nok overleve dig". Og saadan gik det ogsaa, Svigerfar levede mere end 10 Aar efter at Lars Thuesen var død. Efter ham var Husmand og Tækkemand Chr Kofoed, der boede ved vestre Bakkegaard, Graver i nogle Aar, men han blev ked af det og overlod snart Stillingen til Laurits Kofoed, som havde den Stilling i mange Aar. Efter hans Død overtog Sønnen Harald Kofoed denne Stilling. Blandt vores Omgangskreds i min Barndomstid er det særlig Smed Lundahls jeg mindes. Lundahl var født i Sverrig og hed oprindelig Ola Maartenson, men efter endt Læretid i Sverrig havde han lov til at tage sin Læremesters Navn, og da dette var Lundahl, kom ogsaa han til at hedde saadan. Lundahl var en prægtig Mand godt lidt af alle. Kun var han lidt sen til at faa Sagerne sat i Stand, men han plejede heller aldrig at love noget bestemt Dato for Arbejdets Udførelse. Hans Kone var fra Nexø og hed Jensine Mikkelsen før hun blev gift. Deres første Hjem var et lille Hus lige syd for den Høj, som findes, nær ved mit Barndomshjem. Der bosatte de dem, vistnok i Foraaret 1872, men i 1877 købte han 3 Tdl Jord af Mads Henriksen, lige neden for Kirken, ved Svanekevejen. Den flyttede han saa sit Hus op og byggede en Tilbygning mod syd, som han benyttede som Smedje, men hvor der nu er Butik. Han var ogsaa en interesseret Landmand, som en Gang fik præmieres Husmand. Deres ældste Datter Marie blev født den Hun rejste i Foraaret 1891 til Amerika, hvor hun ret snart efter blev gift med en Enkemand ved Navn Niels Jensen, han var Jyde af Fødsel og var Entreprenør og havde en Søn af første Ægteskab. Marie havde med ham 4 Børn, da hun blev Enke i en ret ung Alder. Hun har været hjemme i Besøg 3 Gange, første Gang i 1901, da havde hun Mand og 2 Børn med. Sidste Gang var siden jeg var flyttet til Aarsdale, men jeg fik ikke talt med hende. Efter hende, i Nummerrækken, kommer Carl Martin Lundahl, han blev født den Han var i sin første Ungdom ved Landvæsenet, aftjente sin Værnepligt so m Garder, avancerede vistnok til Underkorporal, hvorved han blev personlig bekendt med Kaptajnen, vor nuværende Konge, Chr X. Derefter var han en tid Kont rolassistent paa Sjælland, blev derefter Uddeler ved en lille Brugsforening i en fattig Egn ude ved Jyllands Vestkyst og blev samtidig gift med en Gaardmandsdatter fra Aarhusegnen ved Navn Marie Sørensen. Imidlertid indsaa han snart, at Krediten vilde voxe ham over Hovedet, hvorfor han søgte og fik Ansættelse i Fællesforeningen i Aarhus, først paa Lageret, saa paa Kontoret og senere, som Rejsende; efter nogle Aars Forløb blev han forflyttet til Odense, hvor han en tid havde hele Fyn med omliggende smaa Øer, som sit Rejsedistrikt. Der skulde han saa besøge hver Brugsforening 3 Gange om Aaret for at vise dem sit

15 ludvig andreas hansen, 1870, side 15 af 16 Prøvelager af Isenkram og Glas og Porcellæn. Der siges, at han var meget afholdt overalt hvor han kom. Han var Lejlighedsdigter og forfattede adskillige Sange, men synge dem kunde han ikke. Han døde for nogle Aar siden og efterlod sig Enke og to Børn. Datteren er Gaardmandskone paa Sjælland og Sønnen har vistnok Ansættelse i Fællesforeningen i København. Som Nr 3 kommer saa, født , Johanne Lundahl, hun rejste ogsaa, i en ung Alder, til Amerika, hvor hun blev gift med en Farmer, der var fra Østerlars paa Bornholm. Hun har vistnok to Sønner. Som Nr 4 kommer, født , Oluf Lundahl, han er Arbejdsmand og boer i nærheden af Bornholms Højskole. Han har været gift med Anna Hansen fra Østermarie, men hun døde i Foraaret Til sidst, som Nr 5 kommer Thora Lundahl, født Hun er nu Husmandskone paa Sjælland. Hendes Mand er Jyde af Fødsel og Ludvig Andreas Hansen. hedder Auning Bager. De har 2 Børn, Datter og Søn. Om disse 5 Søskende tør jeg nok sige, at de vare godt begavede og opførte sig altid pænt og mønsterværdigt i deres Barndoms- og Ungdoms-tid, hvorfra jeg kun har de bedste Minder om dem. Men nu er denne Bog fuldskreven og nu er jeg snart en gammel Mand, og saa er det mit Ønske, at Gud vil bevare mig og alle mine kjære i en sand Tro paa ham til evindeligt Liv, ja om muligt alle disse, som jeg her har skrevne om. Vi ere dyrt købte og igen løste med Jesus Kristi, Guds søns, Blod. Undskyld saa min daarlige Skrift. Jeg kunde ikke gøre det bedre. Og dog har jeg Grund til at takke vor himmelske Fader for godt Helbred. Afsluttet den 24 November i L. Hansen. (stemplet) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) I noteform er tilføjet: Gaardmand Peder Ipsen og Hustru Margrethe Frederikke f. Ipsen er forældre til Nicolaj Peter Ipsen ( ). Peder Ipsen: , 9-6, 74 Aar. og Farmor: , 6 Maj, 69 Aar. (OBD: jeg vil gætte paa, at det er døds- henholdsvis begravelsesdatoer for Peder Ipsen og for Gertrud Margrethe Hansen). Ingeborg Kirsten Jørgensdatter, Jeppe Andersen (???). ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ludvigs beretning er renskrevet d. 19/ af Ole Brasen Drøhse. Han havde alle sine børn boende hjemme i februar Ottomine dør i 1931 og i 1937 gifter han sig igen med Karen Kristine Westh.

16 ludvig andreas hansen, 1870, side 16 af 16 Ludvig er begravet på Ibsker kirkegård på Bornholm, hvor jeg i sommeren 2001 tog et billede af gravstenen. Revideret d. 9/ af Ole Brasen Drøhse. KILDER. 1. Kirkebog for Ibsker sogn, , Øster herred, Bornholms amt, 1870 nr Kirkebog for Ibsker sogn, , Øster herred, Bornholms amt, 1884 nr L. A. Hansen. Egen beretning påbegyndt 20/ Folketælling 1916, Præstegårds parcel, Ibsker sogn, Østre herred, Bornholms amt.

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt K.M.C. Side 1 Smed Bendt Olsen Født ca. 1781. (K: Kirkebogen s.53 død). Død mandag den 4. februar 1822 i Olsker. (K: Kirkebogen s.53). Blev ca. 41 år. Begravet lørdag den 9. februar 1822 fra Olsker kirke,

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

_, fcimiav!e ovc:r. ,,,_,_.!~f~"' - ~ufen. ... " )r:. }t: :, : -.. ~.. ~ ". ~ .,,. _ ... -~~-:. ''... ' ' ~,,.j.. ' ,."',. I,.. '.. ";...

_, fcimiav!e ovc:r. ,,,_,_.!~f~' - ~ufen. ...  )r:. }t: :, : -.. ~.. ~ . ~ .,,. _ ... -~~-:. ''... ' ' ~,,.j.. ' ,.',. I,.. '.. ;... .. \. ~.. ~ _, fcimiav!e ovc:r.,,,_,_.!~f~"' - ~ufen......~ -~~-:.,."',. I,.. ' " : -.. ''..... ~,,.j.. '... " )r:. " ". ~... ', '.. ";... ' ',: o# I ~- '..-;_ ' '' 'f " ' ' }t: :,.,,. _ S t a m t a v

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015 Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015 Dette er historien om mine tipoldeforældre Cecilie Cathrine Sørensen og Carl Lorentz Holm på min mormors side. Familieforholdet ser således ud: Tipoldeforældre:

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Jørgen Thorvald Jensen

Jørgen Thorvald Jensen Jørgen Thorvald Jensen I Uffe Jensens erindringer kan bl.a. læses: Forældre: Jens Peter Jensen og Anne Jørgensdatter *23.02.1880(31) Fastrup, Gjellerup FT1890 Bor hos forældrene i Fastrup K01.04.1894(121)

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere