Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet / 14

2 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet år er løsladt fra afsoning eller har fået en fældende strafferetlig afgørelse. Statistikken om Tilbagefald til kriminalitet blev første gang udarbejdet for de personer, der blev dømt eller løsladt i 2007 og er herefter udarbejdet årligt. 2 Indhold Statistikken om tilbagefald til kriminalitet er en del af kriminalstatistikken. Den samlede kriminalstatistik omfatter opgørelser over kriminelle forhold fra anmeldelse og offer til dom samt evt. anholdelse og fængsling. Statistikken tager udgangspunkt i personer, der i et givet år er løsladt fra afsoning eller har fået en fældende strafferetlig afgørelse. For disse personer undersøges omfanget og arten af ny kriminalitet indenfor en opfølgningsperiode på to år. Til personerne er knyttet oplysning om uddannelsesniveau og omfanget af kriminalitet fem år forud for det aktuelle år. 2 / 14

3 2.1 Indholdsbeskrivelse Statistikken om Tilbagefald til kriminalitet er en del af kriminalstatistikken. Den samlede kriminalstatistik omfatter opgørelser over kriminelle forhold fra anmeldelse og offer til dom samt evt. anholdelse og fængsling. Statistikken er en personorienteret statistik, der belyser omfanget og arten af nye lovovertrædelser begået i en opfølgningsperiode på to år af personer, der er blevet løsladt fra afsoning eller har fået en fældende strafferetlig afgørelse i et kalenderår. Mere konkret er der taget udgangspunkt i personer, der i et givent år: 1. Er løsladt efter endt afsoning og/eller 2. Er idømt en ubetinget frihedsstraf, der anses for udstået ved varetægtsfængsling og/eller 3. Har udstået/fået ophævet en foranstaltningsdom og/eller 4. Har fået en fældende afgørelse, ekskl. ubetingede frihedsstraffe. Hvis en person opfylder mere end én af ovenstående betingelser, er datoen for den tidligste hændelse valgt som starttidspunkt for opfølgningsperioden. For disse personer er fremfundet alle fældende strafferetlige afgørelser, der er truffet i samme år som starthændelsen eller i de efterfølgende tre år. Til de udtrukne afgørelser er knyttet eventuelle konfererede sager, dvs. bisager. Der er medtaget afgørelser for tre år selv om det kun er lovovertrædelser begået indenfor to år, der defineres som tilbagefald til kriminalitet, jf. ovenfor. Det skyldes, at der ofte kan være et time-lag mellem gerningstidspunkt og afgørelsestidspunkt. Hvis kun afgørelser truffet indenfor to år blev medtaget, ville en række lovovertrædelser, der er begået indenfor to år, men som der ikke er truffet afgørelse i indenfor de to år, ikke blive medtaget. Blandt de fremfundne afgørelser og konfererede sager er gerningstidspunktet for lovovertrædelsen hentet fra sigtelsen med samme journalnummer og personnummer. Hvis der ikke forekommer en sigtelse er afgørelsesdatoen i stedet anvendt som gerningsdato. Alle lovovertrædelser, der har en gerningsdato, der ligger indenfor to år fra starttidspunktet, betragtes som tilbagefald til ny kriminalitet. I opgørelserne er kun medtaget personer, der har et dansk personnummer og kun personer, der har befundet sig i Danmark i hele opfølgningsperioden. Det betyder, at personer, der er døde eller udvandrede i løbet af opfølgningsperioden ikke indgår i undersøgelsespopulationen. Til undersøgelsespopulationen er fra og med perioden knyttet oplysninger om uddannelsesniveau og fra og med perioden også oplysninger om omfanget af kriminalitet i de fem år forud for det aktuelle år. I den offentliggjorte statistik fordeles startpopulationen på oprindelig lovovertrædelse, oprindelig straf, varighed til første tilbagefald, lovovertrædelse ved første tilbagefald, lovovertrædelse ved tilbagefaldet med den strengeste straf, straf ved første tilbagefald, straf ved den strengeste straf i perioden, antallet af tilbagefald i kombination med køn, alder, uddannelsesniveau og antallet af tidligere lovovertrædelser. 3 / 14

4 2.2 Grupperinger og klassifikationer Gruppering af dommens art og af politiets gerningskoder. I gerningskoderne sondres der mellem straffelov, færdselslov og særlove. Straffeloven er underopdelt i seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser. Særlovene er for de vigtigste anført som enkeltlove, mens resten er samlet under 'Særlovgivning i øvrigt'. Den anvendte gruppering af gerningskoder kan ses i den årlige publikation Kriminalitet i Bilag Sektordækning Ikke relevant for denne statistik. 2.4 Begreber og definitioner Tidligere kriminalitet: Tidligere kriminalitet er defineret som en eller flere fældende afgørelser fem år forud for referenceåret. Tilbagefald: Tilbagefald til kriminalitet er defineret som en lovovertrædelse, der er begået i en opfølgningsperiode på to år efter en løsladelse fra afsoning eller en fældende strafferetlig afgørelse. Gerningskode: Gerningskode beskriver den type af lovovertrædelse, der oprindelig blev begået og den type at lovovertrædelse som tilbagefaldene til kriminalitet vedrører. Gerningskoden er overordnet inddelt i straffelovsovertrædelser, færdselslovsovertrædelser og særlovsovertrædelser. Straffelovsovertrædelserne er grupperet i seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser. Særlovene er for de vigtigste anført som enkeltlove, mens resten er samlet under 'Særlovgivning i øvrigt'. Den anvendte gruppering af gerningskoder kan ses i den årlige publikation Kriminalitet i Bilag 1. Straffens art: Straffens art beskriver arten af den afgørelse, der er truffet. Det kan være en ubetinget eller betinget frihedsstraf, en bøde, tiltalefrafald eller - undladelse, påtaleopgivelse, foranstaltningsdomme og frifindelser. Overordnet skelnes mellem fældende og ikke-fældende afgørelsestyper. Frifindelse og påtaleopgivelse er ikke-fældende afgørelsestyper, mens alle øvrige afgørelsestyper er fældende. I statistikken om Tilbagefald til kriminalitet medtages kun fældende afgørelser. 2.5 Enheder Enheden i Tilbagefald til kriminalitet er personer. En person optræder én gang i startpopulationen, men kan optræde med flere tilbagefald til kriminalitet. 2.6 Population Populationen, som statistikken dækker, udgøres af personer, der i et givet år er blevet løsladt fra afsoning eller har fået en fældende strafferetlig afgørelse, ekskl. ubetingede frihedsstraffe. Statistikken omfatter personer, der har været fundet skyldige i overtrædelse af straffeloven, færdselsloven eller særlovene. 4 / 14

5 2.7 Geografisk dækning Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). 2.8 Tidsperiode Statistikken dækker perioden 2007 og frem. 2.9 Basisperiode Ikke relevant for denne statistik Måleenhed Antal Referencetid Hyppighed Årlig Indsamlingshjemmel og EU regulering Lov om 6. Der findes ingen EU-regulering for statistikken om domme Indberetningsbyrde Statistikken er registerbaseret. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde Øvrige oplysninger Tilbagefald til kriminalitet har en Emneside. 5 / 14

6 3 Statistisk behandling Kilden til statistikken er data fra andre af s statistikregistre. Data fra registrene modtages årligt via system-til-system-indberetning. Data er allerede validerede, men for centrale variable foretages en sandsynlighedskontrol i form af en sammenligning med data fra året før. Data om domme, sigtelser, konfererede sager og indsættelser fra s kriminalstatistiske registre kobles med oplysninger fra s statusregister over befolkningens højeste fuldførte uddannelse og s Befolkningsstatistikregister. 3.1 Kilder En række af s kriminalstatistiske registre vedrørende strafferetlige afgørelser, sigtelser, konfererede sager og indsættelser. Den oprindelige kilde til disse registre er udtræk fra Rigspolitiets Centrale Kriminalregister. Desuden data fra s Statusregister for Befolkningens højeste fuldførte uddannelse og s Befolkningsstatistikregister. 3.2 Indsamlingshyppighed Årligt. 3.3 Indsamlingsmetode System-til-system-indberetning. 3.4 Datavalidering Data til statistikken er trukket fra andre af s statistikregistre og er derfor allerede validerede. Der foretages dog for centrale variable en sandsynlighedskontrol i form af en sammenligning med data fra året før. Eventuelle store udsving i fordelingen søges forklaret. Der kan fx være tale om lovændringer eller ændringer i den administrative praksis, der kan give ændringer i fordelingerne. 6 / 14

7 3.5 Databehandling Data om domme fra s register over strafferetlige afgørelser kobles med oplysninger fra s registre over sigtelser, konfererede sager og indsættelser samt med data fra s befolkningsstatistikregister. Kun personer, der har et dansk personnummer og har befundet sig i Danmark i hele opfølgningsperioden medtages i det videre forløb. Det betyder, at personer, der er døde eller udvandrede i løbet af opfølgningsperioden ikke indgår i undersøgelsespopulationen. Til de udtrukne personer knyttes oplysninger fra s register over befolkningens højeste uddannelse om deres højeste fuldførte/igangværende uddannelse pr. 1. oktober året før referenceåret. For hver person dannes der desuden variable, der fortæller om en person har fået en ny dom i opfølgningsperioden og i givet fald hvor mange og hvilke typer af lovovertrædelser personen har begået og hvilke typer straffe, personen har modtaget. Det beregnes desuden hvor mange domme personen evt. har modtaget i en periode på fem år forud for referenceåret. 3.6 Korrektion Der laves ikke korrektioner af data udover hvad, der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling. 4 Relevans Statistikken bliver anvendt bredt af myndigheder, organisationer, forskere, pressen mv. Tabellerne i Statistikbanken er hyppigt anvendt. Fremsatte synspunkter og ønsker fra centrale brugere tages i betragtning ved udarbejdelse af statistikken. 4.1 Brugerbehov Brugere er ministerier (Primært Justitsministeriet), politikredsene, retterne, kommuner og regioner, organisationer, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, pressen, private virksomheder (fx. forsikringsselskaber) og privatpersoner. Anvendelsesområder er offentlig og privat planlægning, uddannelse, forskning og offentlig debat. 4.2 Brugertilfredshed Statistikken bliver ofte brugt af pressen og tabellerne i Statistikbanken bliver hyppigt anvendt. I forbindelse med udarbejdelse af årspublikationen Kriminalitet afholdes et møde med centrale brugere af statistikken. Fremkomne synspunkter og ønsker inddrages i planlægningen af den publicerede statistik. 4.3 Fuldstændighed af data Ikke relevant for denne statistik. 7 / 14

8 5 Præcision og pålidelighed Statistikken om Tilbagefald til kriminalitet baserer sig på data fra andre af s registre, hvor pålideligheden vurderes at være høj. Dog anses antallet af udvandrede at være undervurderet med pct. Statistikken omfatter personer, der er registreret med en dom i det Centrale Kriminalregister på det tidspunkt, hvor udtrækket til foretages. Der vil være et antal domme, der er afsagt i det pågældende år, men endnu ikke registreret på dette tidspunkt. Det betyder, at antallet af personer med en dom i det enkelte år må antages at være undervurderet. 5.1 Samlet præcision Pålideligheden af statistikken om Tilbagefald til kriminalitet vurderes som god. Data vedrørende de afsagte domme, sigtelser mv. hidrører fra ét samlet udtræk fra Det Centrale Kriminalregister. Både Rigspolitiet og de myndigheder, der indberetter til registret, udfører kontrol til sikring af, at der ikke registreres urigtige eller vildledende oplysninger. Statistikken omfatter alle domme, der er registreret i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister på det tidspunkt, hvor udtrækket til Danmarks Statistik foretages, ca. 1. februar efter det aktuelle kalenderår. Der vil være et antal domme, der er afsagt i det pågældende kalenderår, men endnu ikke registreret på udtrækstidspunktet. Det betyder, at antallet af personer med en dom i det enkelte år må antages at være undervurderet. Omfanget heraf kendes ikke præcist, men det vurderes at være begrænset og af samme størrelse fra år til år. 5.2 Stikprøveusikkerhed Der er ingen stikprøveusikkerhed, da det er en totaltælling. 5.3 Anden usikkerhed Statistikken omfatter alle personer, der har fået en dom, der er registreret i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister på det tidspunkt, hvor udtrækket til foretages, ca. 1. februar efter det aktuelle kalenderår. Der vil være et antal domme, der er afsagt i det pågældende kalenderår, men endnu ikke registreret på udtrækstidspunktet. Det betyder, at antallet af personer med en dom i det enkelte år må antages at være undervurderet. Omfanget heraf kendes ikke præcist, men det vurderes at være begrænset og af samme størrelse fra år til år. Statistikken omfatter ikke alle bødeafgørelser, idet forseelser, der medfører bøder under kr. for færdselslovsovertrædelser og bøder under kr. for hovedparten af øvrige særlovsovertrædelser, ikke registreres i Rigspolitiets centrale kriminalregister. 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 8 / 14

9 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 5.6 Kvalitetsvurdering Pålideligheden af statistikken om Tilbagefald til kriminalitet vurderes som god. Data vedrørende de afsagte domme, sigtelser mv. hidrører fra ét samlet udtræk fra Det Centrale Kriminalregister. Både Rigspolitiet og de myndigheder, der indberetter til registret, udfører kontrol til sikring af, at der ikke registreres urigtige eller vildledende oplysninger. Statistikken omfatter alle domme, der er registreret i Rigspolitiets Centrale Kriminalregister på det tidspunkt, hvor udtrækket til Danmarks Statistik foretages, ca. 1. februar efter det aktuelle kalenderår. Der vil være et antal domme, der er afsagt i det pågældende kalenderår, men endnu ikke registreret på udtrækstidspunktet. Det betyder, at antallet af personer med en dom i det enkelte år må antages at være undervurderet. Omfanget heraf kendes ikke præcist, men det vurderes at være begrænset og af samme størrelse fra år til år. Statistikken omfatter ikke alle bødeafgørelser, idet forseelser, der medfører bøder under kr. for færdselslovsovertrædelser og bøder under kr. for hovedparten af øvrige særlovsovertrædelser, ikke registreres i Rigspolitiets centrale kriminalregister. Ved vurdering af udviklingen i antallet af personer, der har fået en dom (typisk en bøde) for overtrædelse af færdselsloven og andre særlove som ordensbekendtgørelsen og lov om euforiserende stoffer, skal det tages i betragtning, at politiets aktivitet i form af fx hastighedskontroller eller indsatser i nattelivet i sig selv kan påvirke omfanget af domme. En stigning i antallet af personer med domme på disse områder behøver derfor ikke være udtryk for et stigende antal lovovertrædere, men at en større del af dem konstateres og registreres. Der er ingen stikprøveusikkerhed, da det er en totaltælling. Statistikken offentliggøres kun som endelige tal, der ikke senere revideres. For pålideligheden af data fra Befolkningsstatistikregistret henvises til statistikdokumentationerne "Døde" og "Flytninger til og fra udlandet". For pålideligheden af data fra Statusregistret vedr. befolkningens højeste uddannelse henvises til statistikdokumentationen "Højst fuldført uddannelse". 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 5.8 Praksis for revisioner Der offentliggøres kun endelige tal, der ikke senere revideres. 9 / 14

10 6 Aktualitet og punktlighed Statistikken offentliggøres ca. 2 år efter referenceperiodens slutning. Punktligheden er særdeles høj, idet forsinkelser i forhold til de planlagte udgivelsestider sker yderst sjældent. 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Kun endelige tal udarbejdes. Statistikken offentliggøres indenfor 2 år efter referenceperiodens slutning. Udgivelsestider har de seneste fem år været: : 1 år, 10 måneder, 5 dage : 1 år, 11 måneder, 11 dage : 1 år, 11 måneder, 12 dage : 1 år, 11 måneder, 11 dage : 1 år, 11 måneder, 14 dage 6.2 Publikationspunktlighed Punktligheden er særdeles høj, idet forsinkelser i forhold til de planlagte udgivelsestider sker yderst sjældent. 7 Sammenlignelighed Statistikken er siden 2007 udarbejdet på samme datagrundlag og er derfor på det overordnede plan sammenlignelig over tid. Nogle typer af opgørelser findes ikke for alle år. Der findes ikke international sammenlignelig statistik. 7.1 International sammenlignelighed Flere lande udarbejder tilbagefaldsstatistik, men metoder og definitioner varierer. Der findes derfor ikke direkte international sammenlignelig statistik. 10 / 14

11 7.2 Sammenlignelighed over tid Statistikken er siden 2007 udarbejdet på samme datagrundlag og er derfor på det overordnede plan sammenlignelig over tid. Fra og med 2008 er der suppleret med oplysninger om uddannelsesniveau og fra og med 2009 med oplysninger om tidligere kriminalitet. Som følge af lovændringer eller ønsker om belysning af særlige lovovertrædelser kan der løbende ske ændringer i inddelingen af lovovertrædelserne. Bøder under kr. for overtrædelse af færdselsloven er ikke med i registret fra og med Før dette tidspunkt var grænsen på Statistikkens sammenlignelighed over tid for især antallet af personer med domme for færdselslovsovertrædelser og særlovsovertrædelser kan være påvirket af politiets aktivitet i form af fx hastighedskontroller eller indsatser i nattelivet. En stigning i antallet af personer med domme på disse områder behøver derfor ikke være udtryk for et stigende antal lovovertrædere, men at en større del af dem konstateres og registreres. 7.3 Sammenhæng med anden statistik Statistikken bygger på samme datagrundlag som statistikken Domme. I Domme er enheden den strafferetlige afgørelse, mens den i Tilbagefald til kriminalitet er de personer, der i et givet år er løsladt fra afsoning eller har fået en fældende strafferetlig afgørelse. Domme omhandler alle strafferetlige afgørelser, mens Tilbagefald til kriminalitet kun omhandler personer, der har fået en fældende afgørelse, dvs. personer, der er fundet skyldige. Tilbagefald til kriminalitet omfatter desuden kun personer, der har et dansk personnummer og kun personer, der har befundet sig i Danmark i hele opfølgningsperioden, mens Domme også omfatter afgørelser vedr. personer, der efterfølgende er udvandrede eller døde samt turister og andre uden dansk CPR-nummer. 7.4 Intern konsistens Data er internt konsistente. 8 Tilgængelighed Statistikken offentliggøres i: NYT fra, Statistisk Årbog, i publikationen Kriminalitet og i Statistikbanken. På s hjemmeside har statistikken desuden en Emneside. Der er mulighed for at få udført skræddersyede opgaver på de færdige datasæt. Gennem Forskerordningen kan forskere få adgang til afidentificerede mikrodata Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden. 11 / 14

12 Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 8.4 NYT/Pressemeddelelse Statistikken offentliggøres i: NYT fra. 8.5 Publikationer Statistikken publiceres årligt i Statistisk Årbog og i publikationen Kriminalitet. 8.6 Statistikbanken Statistikken offentliggøres i følgende tabeller i Statistikbanken. 8.7 Adgang til mikrodata Data om tilbagefald til kriminalitet opbevares som færdigbearbejdede datasæt med samtlige grundoplysninger på individniveau. Der er mulighed for at få udført skræddersyede opgaver på de færdige datasæt. Gennem Forskerordningen kan forskere få adgang til afidentificerede mikrodata, dvs. data hvor alle identifikationsoplysninger som personnummer og journalnummer er fjernet. 8.8 Anden tilgængelighed Data stilles til rådighed for Kundecenter, Forskningsservice og andre brugere i i form af moduldata. 8.9 Diskretioneringspolitik I udarbejdelsen af Tilbagefald til kriminalitet følges s Datafortrolighedspolitik vedr. fortrolighed i personstatistikken Diskretionering og databehandling I statistikken om Tilbagefald til kriminalitet fordeles ikke på andre personkarakteristika end køn, alder og uddannelsesniveau. Hermed sikres, at der ikke offentliggøres oplysninger, der kan henføres til enkeltpersoner. 12 / 14

13 8.11 Reference til metodedokumenter Dokumentation af variablene i statistikken foreligger i TIMES. Metodebeskrivelser findes i årspublikationen Kriminalitet, afsnit2: Statistikkens grundbegreber og kilder Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i kontoret Befolkning og Uddannelse. Den statistikansvarlige er Lisbeth Lavrsen, tlf , Organisation 9.2 Kontor, afdeling Befolkning og uddannelse, Personstatistik. 9.3 Kontaktpersonens navn Lisbeth Lavrsen 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer / 14

14 9.8 Faxnummer / 14

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af feriehuse gennem udlejningsbureauer. Statistikken har været opgjort siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 1. kvartal 1 / 10 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser befolkningens udvikling og sammensætning i Danmark. Statistikken opgøres på nationalt,

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger i lystbådehavne

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud 2015 4. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken om børneydelser er at belyse antal modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige personindkomststatistik.

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber 2015 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med Finansielle Kvartalsregnskaber er at belyse nettogælden for offentlig forvaltning og service vedrørende

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise hotelkapaciteten og dens anvendelse. Statistikken har været

Læs mere

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 1 / 14 1 Indledning har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet

Læs mere

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 1 / 12 1 Indledning (S.0) Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser aktiviteten ved de professionelle teatre. Teatrene opdeles i statsstøttede og ikkestatsstøttede teatre. For de statsstøttede

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013

Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013 Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013 1 / 12 1 Indledning Formålet med Handel med patenter og andre IP-rettigheder er at belyse omfanget af og udviklingen i danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med undersøgelsen International organisering og outsourcing er at belyse væsentlige globaliseringstendenser

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset for vejfondsarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af deltagelsen ved danskkurser på sprogcentrene.

Læs mere

Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12

Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12 Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12 1 / 11 1 Indledning Hjemmesygeplejestatistik er en relancering af den del af de kommunale sundhedsindikatorer, som handler om hjemmesygepleje, hvor

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 1 / 14 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, gennem oplysninger om deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2016 4. kvartal 1 / 12 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at producere en statistik, der viser den samlede udvikling

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske fredede bygninger og fredede fortidsminder,

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2015

Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2015 Statistikdokumentation for Befolkningsfremskrivning for Danmark 2015 1 / 15 1 Indledning har siden 1963 udarbejdet befolkningsfremskrivninger. I begyndelsen skete det med flere års mellemrum, men siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 1 / 11 1 Indledning Emnet Børnepasning mv. hed tidligere Sociale ressourcer vedr. børn og unge. Kun pasningsordninger efter dagpasningsloven samt skolefritidsordninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med de internationale arbejdsomkostninger er at belyse udviklingen i løn og øvrige arbejdsomkostninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Konkurser 2014

Statistikdokumentation for Konkurser 2014 Statistikdokumentation for Konkurser 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af konkurser samt udvalgte karakteristika for de konkursramte virksomheder. Udviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 1 / 10 1 Indledning Emissionsregnskabet er en del af Grønt Nationalregnskab, som er en betegnelse for selvstændige regnskaber for miljørelaterede forhold,

Læs mere

Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014

Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014 Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014 1 / 12 1 Indledning Input-output tabellerne er en organiseret opstilling af detaljerede økonomisk-statistiske oplysninger og beskriver sammenhænge

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Danske datterselskaber i udlandet er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet gennem deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Sygehusbenyttelse 2013

Statistikdokumentation for Sygehusbenyttelse 2013 Statistikdokumentation for Sygehusbenyttelse 2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med sygehusbenyttelsesstatistikken er at belyse sammenhængen mellem sociale forhold og indlæggelser på sygehuse. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal

Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor 2014 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Lønindeks for den offentlige sektor belyser lønudviklingen i den offentlige sektor (staten, kommuner og

Læs mere