MUSIK OG VARE. C.F.E. HORNEMANS FORLAGSVIRKSOMHED *)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSIK OG VARE. C.F.E. HORNEMANS FORLAGSVIRKSOMHED *)"

Transkript

1 83 MUSIK OG VARE. C.F.E. HORNEMANS FORLAGSVIRKSOMHED *) Niels Martin Jensen I. I de sidste årtiers undersøgelser over det 19. århundredes musik og musikliv har forholdet mellem tidens kunstmusik og trivialmusik tiltrukket sig en stor del af interessen - hvor forskellige de sociologiske, socialhistoriske og æstetiske indfaldsvinkler end har været 1). Til belysning af dette forhold på nordisk område skal her fremlægges et dokumentarisk materiale omkring en komponist og hans forlagsvirksomhed i 1860'ernes og 70'ernes København med forbindelser til Norge og Sverige. Da C.F.E. Horneman under sit studieophold ved Leipzig-konservatoriet fik meddelelse om, at hans far, komponisten og musik forlæggeren J.O.E. Horneman, var gået fallit på grund af spekulationer i det københavnske forlystelsesliv og havde måttet opgive sin forlagsvirksomhed 1859, så han sig konfronteret med problemer i en musikalsk hverdag, der måtte stå i skærende kontrast til klimaet ved musikkens højborg i Leipzig. Til familiens underhold oprettede han efter sin hjemkomst sit eget musik forlag, Chr. E. Hornemans forlag 2 ), indsatte sin far som bestyrer og redaktør af antologien "Musikalske Nyheder", der i de følgende år med sit musikalsk og spilleteknisk lettilgængelige indhold blev en af de største bidragydere til den københavnske husmusiks sangog klaverrepertoire 3 ). H.C. Lumbye blev medredaktør, og foruden C.F.E. Horneman selv (tildels under pseudonymer) og faderen var familien Lumbye (H.C. og sønnerne Georg og Carl) flittige leverandører og arrangører til antologien, og forlaget, der havde eneret på udgivelsen af Lumbye'ernes musik, hørte i disse år til de største københavnske musikforlag. Blandt forlagets øvrige antologier 4 ) samler interessen sig især om "Nordiske Musikblade", der kom igang på C.F.E. Hornemans initiativ og med vennen Edvard Grieg og svenskeren August S6derman som medredaktører. Gennem den bevarede korrespondance mellem de tre redaktører er det muligt at få et nærmere indtryk af de intentioner, der lå bag dette fællesnordiske projekt og hvordan de blev realiseret: "Nordiske Musikblade" skulle være en seriøs modvægt *) Artiklen er en let ændret version af foredrag holdt ved den 7. nordiske musikforskerkongresi Trondheim juni 1975.

2 84 til forlagsstrømmen af let musik, heriblandt "Musikalske Nyheder". I subskriptionsindbydelsen på "Nordiske Musikblade" hedder dets): Fra April Maaned vil paa Chr. E. Hornemans Forlag i Hovedkommision hos Undertegnede udkomme et Maanedshefte under ovenstaaende Titel. Naar man seer hen til de mange musikalske Maaneds- og Ugehefter, som ere paabegyndte i den senere Tid, kunde det synes overflødigt, at der føies yderligere Bidrag til denne Literatur, hvis ikke det her paabegyndte Maanedshefte i Henseende til Indholdet fuldstændigt adskilte sig fra hine, idet "Nordiske Musikblade" ville komme til at indeholde Musik af en mere kunstnerisk Art. Dhrr. Komponister Edvard Grieg i Kristiania, G.F.E. Horneman i Kjøbenhavn og August Sødermann i Stockholm have overtaget Redaktionen, og der findes saaledes i hvert af de tre nordiske Riger en Musiker, som modtager Bidrag til Bladet. Nordiske Komponister opfordres til at indsende deres Arbeider anonymt, for at Publikum kan fatte Tillid til Valget af de Sager, som paa denne upartiske Maade bliver antagne til Optagelse. Kompositionerne indsendes til en af de nævnte Redakteurer, helst afskrevne af en Nodeskriver, for at ikke Haandskriften skal røbe Komponisten, tilligemed en forseglet Billet, mærket med samme Motto som Kompositionen og indeholdende Komponistens Navn. Denne vil først blive aabnet, naar Kompositionen er antagen, og i Paasyn af to Mænd. Alt hvad der optages i Nordiske Musikblade honoreres. E. Wagner, østergade Nr. 4, Kjøbenhavn. Spørgsmålet melder sig, om et sådant projekt kan give et indtryk af, hvordan komponisterne i et musikalsk miljø selv skelnede mellem let og seriør musik. Hvad var "dårlig musik" efter tidens egen opfattelse, og ikke efter senere tiders æstetisk, ideologisk og historisk betingede vurderinger? Og det miljø, der her kan bidrage med svar, kan man i hvert fald ikke affærdige som liggende udenfor eller bare i udkanten af tidens stræbsomme, alvorligt arbejdende kunstmusik. Og at skellet her mellem god og dårlig musik ikke først og fremmest synes at være genrebestemt eller bestemt af forholdet mellem såkaldt autonom og funktionel musik, men bestemt af kompositoriske overvejelser om satsteknik og musikalsk udarbejdelse og af æstetiske overvejelser om originalitet og inderlighed i udtrykket, kan følgende polemik belyse. I den københavnske dagspresse kunne man en dag i 1871 læse følgende erklæ ring 6 ) : Paa Opfordring af Hr. Musikhandler Chr. E. Horneman om at imødegaae en af Hr. Musikhandler Wilhelm Hansen i Bladene indrykket Erklæring om, at den paa Hornemans Forlag udkomne og af ham arrangerede Udgave af Bach

3 og Gounod for 2 Hænder skulde være en "næsten complet Forvanskning", medens hans (W. Hansens) Udgave skulde være en "nøiagtig Gjengivelse af Compositionen", samt indirecte opfordrede af en Henviisning i Erklæringen til "enhver upartisk Musikers" Dom, - undlade vi ikke i Sandhedens Interesse at bevidne, at den paa Chr. E. Hornemans Forlag udkomne Meditation er meget mere musikalsk vellykket og stemmende overeens med Bachs og Gounods Composition end W. Hansens. 85 Erklæringen er underskrevet af H. Paulli, komponist og i en lang årrække kapelmester ved Det kgl. Teater og direktør for musikkonservatoriet i København sam men med Gade og Hartmann, C.L. Gerlach, syngemester ved Det kgl. Teater, (G.A.) Lembcke, komponist og kgl. kapelmusikus, ogjoh. Chr_ Gebauer, komponist, organist og en højt anset musikteoretiker. Stridens æble, Gounods "Meditation" over C-dur præludiet fra "Das Wohltemperierte Klavier" I, var jo et i samtiden berømt stykke musik, som udtryk for en indflydelsesrig smagsretning i det 19. århundrede opspaltede musikkulturer og som eksempel på, hvad man i de senere års diskussioner og undersøgelser omkring århundredets såkaldte trivialmusik har betegnet både som "musikalsk vare", "kitsch" og "konsumentmusik" i det borgerlige samfund. Komponeret 1852, udkommet og opført i de følgende år som kammermusik, som solosang med teksten "Ave Maria", ja endog i Paris opført med stort kor, orkester, harper og slagtøj, var det i sit udspring et arrangement af et berømt stykke musik af en af tidens musikalske heroer, et arrangement der af Gounod er løftet op i den finkulturelle sfære og sentimentaliseret gennem titlens "Meditation... ". Det er dette stykke Adomo i kapitlet ''Musikalsk vareanalyse" i "Quasi una fantasia" betegner som en sakralschiager, hvor forbarmelsen og barmen i billedet af jomfruen hører uløseligt sammen 7), og også Eva Eggli helliger stykket en selvstændig musikalsk analyses). Forholdet mellem Homernans og Wilhelm Hansens arrangementer af Gounods "original" -version fremgår af eks. 1 a-c. Men at der også for Homernan var andre grunde end den kunstneriske stolthed til at få fastslået sit navn som en god arrangør, er indlysende, når man tager hans ydre omstændigheder i betragtning; i disse år var denne virksomhed noget af et levebrød for ham. Hans arrangement af Gounods ''Meditation'' var udkommet i "Musikalske Nyheder", der er en sand guldgrube for kendskabet til den borgerlige musikdyrkelse i 1860'emes og 70'emes København. Her finder man arrangementer af tidens populære operaer og operetter - med titler som "Reminiscentser af Operaen 'Don Pasquale' af Donizetti", Haberbiers ''Melodramatiske Fantasi over Operaen 'Faust og Margrethe' af Gounod" - her tryktes de små og store virtuosers repertoire fra koncerter i Casino og Folketeatret, genreog karakterstykker for klaver af tidens populæreste salonkomponister fra Blumenthal til Thekla Badarczewska ("Nonnens Bøn") og sange og viser fra August

4 86 Sodermans "Ett bondbrollop" til visen om guldgraverens farvel. Og Hornemans eget syn på denne stadige strøm af populær salonmusik fra eget forlag er heller ikke så entydig, som man kunne vente udfra den musikalske baggrund fra studieårene i Leipzig, hvormed han gik ind til sin praktiske forlagsvirksomhed, og med de kunstneriske aspirationer man finder i hans egen musik. Blandt hans efterladte papirer findes følgende passus 9): Jeg er flere Gange i den offentlige og private Debat stødt paa Udtrykket: "den lettere Musik", som Modsætning til "den lærde do.". Almindeligvis forstaas der ved disse tvende Arter henholdsvis Dandsemusik, Operapotpourier osv. og Symphonier, Ouverturer osv. J eg har aldrig kunnet forstaa denne Classification. En genial Dands, et Stykke af en genial Opera, en genial Symphoni eller Ouverture har jeg.altid hørt paa med Glæde, og har aldrig kunnet begribe hvorfor Dandsen kaldtes "let Musik" - er det fordi let alluderer til Dands? - og Symphonien ''lærd''. For mig skiller Musik sig i slet og god, kj edelig og interessant, vulgair og noble, hvad enten det er Dandsemusik eller Symphonier. Horneman nærede virkelig ønske om en demokratisk musikkultur, der kunne højne den lave musik og udbrede den kunstnerisk værdifulde i et samfund, hvor bevidstheden om denne spaltning måtte være et problem. Det er fornemmelsen af at befinde sig i dette spændingsfelt, der præger Hornemans udadrettede musikalske aktiviteter livet igennem og som fra tid til anden slår ind i hans egen kompositoriske virksomhed, - og det er noget af baggrunden for hans arbejde med "Nordiske Musikblade". II En oversigt over indholdet gives som bilag s , og det er drøftelserne af dette indhold der interesserer i den besvarede brevveksling mellem de tre nordiske redaktører I0). I et udateret brev fra Horneman til Grieg, antagelig fra eftersommeren 1871, dukker tanken Op"): "Kjære Grieg. Vil du være Redacteur af et Maanedshefte som skal indeholde rme musikalske Værker baade for Claveer og Sang af Nordens nulevende Componister... " Og i et senere brev til samme hedder detll): "Alt skulle være af virkelig kunstnerisk Værd, ikke lavpopulairt. Ingen Arrangements eller Fantasier... " Og næsten enslydende skriver Horneman til Soderman i Stockholm 13.9.[1871]1: Med Hensyn til det æstetiske Indhold, skulle dette kun bestaa af virkelig kunstnerisk Musik for Pianoforte allen e og Sang for een Syngestemme med Pianoforteaccompagnement. Ingen Arrangement af Operaer etc. og Iavpopulaire Viser eller Klaveerstykker... Redaktørerne skulle altså fungere som dommere over de anonymt indsendte kom-

5 87 positioner, og man kan glimtvis igennem deres vota og kritik - bogstaveligt talt rent sats teknisk - få et indtryk af, hvad man i denne kreds forstod ved trivialmusik og kunstnerisk værdifuld musik. I den bevarede korrespondance er det Horneman, der er den udfarende kraft. Det nære personlige venskab mellem ham og Grieg afspejler sig i brevtonen - lidt mere distant og formelt er forholdet til S6derman. I forbindelse med det indkomne stof til de første numre af bladet tager Horneman en sang af Agathe Backer (Grøndahl) under behandling. Det er Grieg, der har antaget den, og både Horneman og S6derman har undret sig over, at han har fundet den god nok. I et brev til Grieg 25.1.[1872] beder Horneman ham om at få Agathe Backer til at stryge tertsskalaerne med den kromatiske nedgang og på en bedre måde vende tilbage til Ges-dur (se eks. 2) - "for Sangen er jo dog talentfuld med al dens underlige Mak... "14). I et senere brev ( ) skriver Horneman IS): " ingen Terzscalaer, hverken diatoniske eller cromatiske og ingen Snyderi med Overgangen til Ges-Dur... " Men frk. Backer holdt stædigt fast ved sit, og sangen blev trykt med de famøse tertsskalaer. Hornemans allergi overfor tertsskalaerne er imidlertid forståelig. Han behøver ikke at blade meget af tidens salonmusik igennem, deriblandt Hornemans egne "Musikalske Nyheder", for at støde på dette til overmål brugte og derfor misbrugt musikalske fyldekalk; den slags skulle musikken i ''Nordiske Musikblade" jo netop ikke betjene sig af. Et sådant lån fra tidens trivialmusikalske floskelalbum var et Scylla for tidens mindre komponister, der gerne ville gøre indtryk med deres musik, men ikke magtede det originale, - og Charybdis var originaliteten for enhver pris i en stræben efter at lægge flosklerne bag sig, et originalitetsjag der derfor udartede til det bizarre og usammenhængende. Horneman skriver til Grieg om Fritz Arlbergs sang "Der Asra", som Soderman har antaget 16): Mage til Skidt har jeg aldrig seet, hvad Satan skal vi gjøre ved det. Tænk dig Asra som Dujo nok kj ender, Rubinstein har componeret den, er af Hr. Arlberg opfattet som et sentimentalt liderligt svulstigt Digt og udtrykt i bare Wagnerismer og Schumanismer af den sødeste og vamleste Art som findes, aldeles uden Hensyn til hvad Fanden der staar i Texten... Og man forstår godt grunden til Hornemans kritik, når man tager Arlbergs sang for sig (eks. 3). For det er jo netop originalitetsjaget og effekten der her synes at have perverteret den musikalske sats - harmonisk, dynamisk og deklamatorisk; ikke engang en traditionel tonal kadence får lov at afslutte sangen, men derimod en neapolitansk afart af en plagal slutning. Frygten for det enkle og kampen mod de musikalske konventioner og floskler, der fører til det groteske og derfor netop afspejler afhængigheden, kan man også se i en anden af sangene fra "Nordiske Musikblade": Nils Lassons sang fra

6 88 "Fjeldstuen" af Henrik Wergeland (eks. 4). Ingen kommentarer er besvaret i kor respondancen, men samme tendenser gør sig gældende her som i Arlbergs "Der Asra"; en enkel, viseagtig, strofisk sang, hvor netop det enkle søges tilsløret ved en søgt melodilinje og et tungt og overlæsset harmonisk akkompagnement. Men hvilke strejflys kan dette redaktørarbejde midt i tidens musikalske malstrøm kaste over Homemans egen musik? At han ikke alene som redaktør prøvede at holde fanen højt og skelne mellem de krav som et foretagende som "Musikalske Nyheder" stillede og dem han selv satte til indholdet af "Nordiske Musikblade" kan man få et indtryk af ved med hensyn til satsteknik og pianistiske kravat sammenligne to af hans egne karakterstykker for klaver fra ''Musikalske Nyheder" og "Nordiske Musikblade" (eks. 5 a og b). Og til Grieg skriver Homeman om sine sange 17): De Folk som interesserer sig for Sange af f. Ex. Din Slags, seer mere paa den indre Poesi end paa Virkningen, for i Almindelighed synges de kun af Dem som nyde Musik bedst i Eensomhed, nemlig de rigtig Musikalske, og jeg bryder mig kun om at componere for dem. Naar jeg vilde, troer jeg godt jeg kunde componere noget af det laveste Skidt og tjene Penge, men jeg kan ikke være fræk nok dertil. Sværere er det derimod at componere godt og til en vis Grad populairt; det gjør Du meget bedre end jeg, men hvad Satan, vi er jo ikke alle Griegere... Godt og populært - uden samtidig at blive musikalsk filister, det er de reminiscen ser af en romantisk kunstneræstetik som Homeman bestandig konfronteredes med i disse års arbejde, - et arbejde der jo forøvrigt levnede ham alt for lidt tid til selv at komponere. Men påvirkninger fra dette arbejde føler han selv mærkbart i denne periode. Hvordan skal man ellers forklare følgende musikalske selvkarakteristik i et brev til Grieg ): I det hele taget er jeg i den senere Tid blevet saa underlig nerveus og ømfindlig for det Dissonerende [ -] jeg hører paa Alting med en hvis pirrelig Frygt for at møde noget Utilfredsstillende i Stemmeføring eller Harmonier, uden at jeg derfor er is tand til at tilfredsstille mig selv naar jeg componerer. Tidligere har jeg ikke kunnet faaet det falsk nok og nu skal det være saa Satans reent. Bare jeg ikke bliver Filister... Og den efter eget udsagn dissonante Homeman - ja, det var Homeman fra Leipzig-årene, hvor netop originalitetskravet endnu havde en for ham ubrugt friskhed. Det var i Leipzig han bl.a. komponerede sin første strygekvartet med en langsom sats, der netop virker ved sin espressivitet i det harmoniske og melodiske udtryk. Og fra tiden omkring arbejdet med "Nordiske Musikblade" stammer Homemans egen musikalske fortolkning af Heines digt om "Der Asra". Og måske med

7 en indre tilfredsstillelse - i hvert fald med en ydre ironi overfor tanken om sangens muligheder for at opnå popularitet - skriver Horneman om den til Grieg ), at den er "en gegriibelt og schwunglos Sang... i alle Henseender guddommelig... men jeg indrømmer at der er intet for Sangeren at beskæftige sig med, og derfor lønner det sig ikke at synge den... " Og den samme karakteristik ligger der i Griegs omtale af den i en biografisk artikel om Horneman, hvor han karakteriserer hans sange 20) : Disse romancer er hans selvbiografi. Han har i dem stængt sig inde med sin kamp, med sine savn og med sit rige, varme gemyt... Hvilken verden af sand musik, af glødende begejstring og af dyb følelse indeholdes i mange af disse! De er rigtignok ikke i vulgær forstand populære, men - vel dem for det!... Man tage blot en sang som den til Heines digt "Der Asra" og man må beundre en originalitet, en fantasirigdom, en evne til at male, som forråder en ånd af høj rang... IIl. Horneman var ingen kunstnerisk eller politisk revolutionær. Han omkredsede selv sin musikalske horisont til det 18. og første halvdel af det 19. århundrede. Han var en heftig modstander af Wagners musik, og af nyere komponister foretrak han franskmænd som Gounod og Delibes. Men han var en i sjælden grad samtidsbevidst og udadrettet skikkelse, som reagerede på nogle fundamentale problemer i sin tids musikliv. I sit forlagsarbejde fremstår han som en komponist, der måtte komponere for at leve og for hvem den romantiske kunstopfattelses ideal om det modsatte måtte synes stedse mere urealistisk. Bevidstheden om en spaltning mellem høj og lav - mellem autonom og funktionel-musik i det samfund, hvor han virkede, måtte for ham blive påtrængende. Hans opfattelse af kunstens rolle i dette samfund bundede dybt i en idealistisk kunstfllosofi - Schumanns ''Hausund Lebensregel" hørte til hans kæreste maximer - og den var opbygget til værn imod og besværgelse af en samfundsorden der ville det anderledes 21): Ved Benævnelsen "det dannede Samfund" skal her forstaaes, og kan jeg iøvrigt ikke forstaa andet, end den Aandsadel, der er opkommet ved Sindets og Hjærtets Forædling, og som skyer det klodsede, hæslige, plebeiske og demimondagtige, som Olien skyer Ilden. Og netop Hornemans mange musikalske gøremål - som forlagsleder, koncertarrangør, debattør og ikke mindst som pædagog - er forsøg på at lede denne smertelige erkendelse af et alt andet end "dannet samfund" ad frugtbare baner 22 ): Det har jo... i lange Tider staaet som en Kendsgerning for Sagkyndige, at megen Smagløshed og Raahed og dermed følgende Fordærv skyldes den i Overmaal herskende Dyrkelse af vulgær Musik, hvor uskyldig den end for Mange synes at være... 89

8 90 Således skriver Horneman i en ansøgning til kuitusministeriet om fornyet støtte til sit musikinstitut i Og som den utrættelige forkæmper for den gode musiks sag vil eftertiden måske helst huske Horneman. Men ligeså ofte, og især i hans senere år, slog hans robuste og frugtbare agressioner over i deres modsætning - i en følelse af resignation og afmagt, der hos ham mere og mere forvandledes til en bitterhed mod det samfund, der bød et kunstsyn af hans slags så ringe vilkår. Blandt hans papirer findes kladden til et digt af ham selv med titlen "En Svanesang". Det er en dybt personlig bekendelse i det efterromantiske billedsprog som han var fortrolig med fra digternes tekster til hans sange. Det begynder 23 ): J eg ligger paa den øde Strand som Vrag, af Stormen kastet op, de sorte Skyer hviler tungt paa dorske Bølger. Og Maageskrig som Spot for lidte Skade er sidste Gny af Liv, som mig i Døden følger.

9 91 Noter l) Se bl.a. Georg Knepler: Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, i-ii, Berlin 1961, 2/Arhus Theodor W. Adomo: Quasi una fantasia (Musikalische Schriften ii), Frankfurt am Main 1963, s Eva Eggli: Problem e der musikalischen Wertasthetik im 19.Jahrhundert (Diss. Ziirich), Wintherthur Carl Dahlhaus, hrsg.: Studien zur Trivialmusik des 19. Jahrhunderts (Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts Bd. 8), Regensburg Tibor Kneif: Uber funktionale und asthetische Musikkultur, i:jahrbuch des Staatlichen Instituts fur Musikforschung Preussischer Kulturbesitz 1969, s ) Forlaget blev oprettet 1861 af C.F.E. Homernan og overtaget i kommission af musikhandler E. Wagner oktober I forbindelse med Wagners konkurs solgtes det til Wilhelm Hansen Af nyere undersøgelser over Homernans forlagsvirksomhed kan nævnes det fyldige biografiske afsnit i Sigrid Diness'utrykte specialopgave i musik ved Københavns Universitet 1973: C.F.E. Homernan og hans instrumentalmusik Gennem sit arbejde om danske musikforlag "Danische Musikverlage und Notendruckereien. Beitrage. zur Musikaliendatierung, Dan Fog Musikforlag, København 1972" og også på anden måde har musikforlægger Dan Fog ydet mig hjælp ved undersøgelsen af det her omhandlede materiale. 3} "Musikalske Nyheder" udkom i 15 årgange Hver årgang udkom med 12 numre, 15. årg. nr udkom hos Wilhelm Hansen. Redaktører var: H.C. Lumbye (1. årg. nr årg. nr. 3), U.O.) Emil Homeman (1. årg.nr. l-io. årg. nr. 6), C.F.E. Homernan (10. årg. nr årg. nr. 6) og Carl og Georg Lumbye (14. årg. nr årg. nr. 12). 4) "Classiske Værker arrangerede for Pianoforte for fire Hænder" årg "Klassisk Pianofortemusik for 2 Hænder" årg "Nordiske Musikblade", redigerede af Edvard Grieg, C.F.E. Homernan og August Soderman, h-io. hf t ) Subskriptionsindbydelsen er bl.a. trykt bag på omslaget til l. hft. af "Nordiske Musikblade". 6) Findes som avisudklip i Ms.phot.149., fol., Breve fra C.F.E. Homeman til Edv. Grieg, Det kgl. Bibliotek, København. 7) Th. W. Adomo: Op.cit. s. 58: "Sie ist ein Sakralschiager, vom Stamme jener Magdalenen, deren Busse und Busen zusammengehoren. Sie entblossen sich aus Zerknirschung. Die versiisste Religion wird zum biirgerlichen Vorwand der tolerierten Pornographie." 8) E. Eggli: Op. cit. s ) C.F.E. Homernans efterladte Papirer, Ny kgl. Saml. 2081, ii, fol. (debatindlæg om dirigentposten i Tivoli). 10) Breve fra C.F _E. Homernan til Edv. Grieg, fotokopier fra Bergen Offentlige Bibliotek i Det kgl. Bibliotek, København, Ms. phot. 149, fol. August Sodermans brevsamling 8-9, breve nr , 333 og 334, Kungliga musikaliska Akademiens Bibliotek, Stockholm. Anders Lonn, Svenskt musikhistoriskt Arkiv, har venligst gjort mig opmærksom på disse breve. 11) Ms. phot. 149, fol. Udat. 12) ibid. Udat. 13) Aug. Sodermans brevsamling ) Ms. phot. 149, fol. 15) ibid. 16) ibid. 17) ibid. Udat. 18) ibid. 19) ibid. 20) Artiklen er skrevet i 1881, men blev dengang ikke trykt; senere trykt i Edvard Grieg: Artikler og taler, samlet og tilrettelagt af Øystein Gaukstad, Oslo 1957, s ) C.F.E. Homernans efterladte Papirer, Ny kgl. Saml ii, fol., artiklen "Det utilladelige". 22) Kladde til ansøgning til kultusministeriet, dat , C.F.E. Homernans efterladte Papirer, Ny kgl. Saml iii, fol. 23) ibid.

10 92 "Nordiske Musikblade", indholdsfortegnelse Det har ikke været muligt at lægge et komplet originaltryk til grund for registreringen, KB, København,har kun et ukomplet genoptryk fra Wilhelm Hansen i hefter med sange og klaverstykker hver for sig. Musikhistorisk Museum, København, har originaltrykkene af hefte 1-2 og 4-6. De øvrige hefters indhold kan dog ses af den løbende fortegnelse over udkomne musikalier i Nordisk Boghandlertidende , der dog ikke registrerer hefte 7-8; disse to er derfor slået sammen i den nedenstående indholdsfortegnelse med angivelse af omtrentligt udgivelsestidspunkt. Hefte 3, der heller ikke er registreret i Nordisk Boghandlertidende, er dateret efter anmeldelse i Nordisk Tidsskrift for Musik og Theater 2. årg l. hefte (maj 1872) Aug. Soderman : Flyg ej unnan. j.l. Runeberg P. Rasmussen: jeg kom til skovens bolig. Chr. Winther C.F.E. Horneman: Fantasistykke 2. hefte (august 1872) Otto Malling: Humoreske Agathe Backer: Selmas tank ar i våren. Z. Topelius Edvard Grieg: Odalisken synger. Carl Bnmn 3_ hefte (januar 1873) Fritz Arlberg: Der Asra. H. Heine Fredrika Wickmann:jag gick mig ut i lunden. Edmund Neupert: Deux pieces 1. Marsche caracteristique 2. Scherzo 4. hefte (marts 1873) M. Cornelius Riibner: To idyller op. 3 jakob Fabricius:jeg har vandret tyst og stille. Viggo Bielefeldt: Stjernen. Byron s. hefte (oktober 1873) Elfrida Andree: Klaversonate op. 3 (fortsættes) G.A. Lembcke: Rosenknoppen. H.C. Andersen Asger Hamerik : Idealets land. 6. hefte (december 1873) Carl Hartmann: Mismod. Chr. Winther M. Cornelius Riihner: To sange l. Sangen. 2. Tro og håb Elfrida Andree: Klaversonate op. 3 (sluttet) hefte (januar-maj 1874) Nils Lasson : Tre sange 1. Katharina Månsdotters vaggvisa for Konung Erik XVI. Z. Topelius 2. Guttens sang. Jorgen Moe 3. Sang af "Fjeldstuen". H. Wergeland J. Lindegren : Hosttankar L. Rosenfeld: Vandrerne. Shelley klaver klaver klaver klaver klaver klaver sang /klaver klaver

11 93 J. Steenberg: Du kommer (Carl Ploug?) -: Til SøndetjyIland. Edv. Lembcke 9. hefte (juni 1874) G. Matthison-Hansen: Kong Frode Fredegods drapa C.F.E. Horneman: Einar og Agnes. Henrik Ibsen IO. hefte (februar 1875) Otto Malling: Hjertesorg. Carl Andersen Elfrida Andree: Till nak tergalen. G.A. Lembcke: Holder du af mig. Bjørnstjerne Bjørnson klaver

12 94 Eks. la. Ave Maria Meditation tiber das crste Praludium von Joh. Seb. Bach Charles Gounod (ttscftitntn 1854) Andante semplice mi, sida.jcem Audrucll (~,,~ I "U_n' øo"i plul(f) r l" r f r f;; f _ ~- --- * f * f *

13 Eks. lb. 95 j " ~~~::;= t::::j=:æ::v:ij;rr::::;j

14 96 Eks. le. Musikalske Nyheder 11. årg. nr. 9. Andaul.t'<. sur l(~ 1Z I r~lutle de I'iano.1- S.IlACII. m,. Guuhvd. '!.li. l ""L,rl.f Uwur:'II,.I,I,IU.C".urlø.l

15 Eks. 2. Nordiske Musikblade 2. hft. Agathe Backer: "Selmas tankar i våren". Z. Topelius 97,("re_tc.,!:'a d:t vi. 1:,.1 Hvad kun n... 1 r-r--- "PJltu.yiullnlfJ. J P r ~ tej~ F S I~r G l $d."k - u an 1 AI dpi pn flj, - 1:'" Ipn 1:1;;,1 jp, Jo;n I J. I I I ~ : j (~tjn dfl/are. --,'-.. - _".. ti ~. I r r =-4- in npl"li~ al - ~kal' van? Mpn b~l j:v:- r,,~:u- ()(:h rr~- ~ar"l sa.."inner d.-t i mia -~. 7

16 98 Eks. 3. Nordiske Musikblade 3. hft. Fritz Arlberg: "Der Asra". H. Heine. S;ppocloa(J.~ b.ell.l... ci.~ ~. lit OlUf der SklaDe.,.rødJ,.,. ica Irei-.. e ql t O.,.. tid..,. h.n ~r:j ~ j.~~-ter. q ~ ror --.6 len, h... IT 1ft Jf~..., ~ ~ ror... St_.i"d je - "".I. -..., -t-cae "e,.-ben li.. ol hopp-io. kir - I.k ooh.. i. kir-i.k ~."--- f ti l'...jr r 1 ::> "1 l 1... ror tie- 6"". i.jkuo,.. lis rit, ~ FY.~...--: ~i'"'"'i 'I\ll J. 1.Jn. J 'I I" '.! r I "'~_'., J. ~~ Mt>- Ir_t, kit bi" ø.,. Ye - ""'It, tlnllføhr A1a-.0..., ooiu k lad Y. -..e.,.iiilf rar- ~ ~ --- r -I PI~J l...h _".fi" Ile - heil, -'-eiot! slfjr-k... lie ~...~ d. _ ole., ook.r kir- ret. pr.~ ~..J J ~ r 'r I 1 d J J I ~.J " ~r.j 1 1'1 -.~. ~...:... 'I ":J I!-. I fri i.j.j ~ J ~~ ~..J I~-,,-- t-- T ~ \..:...\> aw.

17 Eks. 4. Nordiske Musikblade 7 el. 8. hft. 99 Larl!'h.,tto. Nia. LUIIOQ. SAN(/. 1. Iler %.II( r 3. Iler Alt, ven Vi. bv.~ je;.: h' til ~II - "t ser llaa dag' kun rel li;; bvor vil jeg' i - fra er biler jeg- til g-ra.al V!.~ J I Id ----== r' ) i I r " le - ve jeg- vil mel - lem de Hyn - ~el blir slaaet ud SOlD d Net t' løi - ens Ik sked, hvor - dan de Vin :-::t1-li- --"""I I l 1St 'f ~ ~'T--r l~ ')ijji I de 0- ver - de J I Væ~ - - Kin - ;;Ii - d ~~. den. de I I l~ I I I r j~ trpm., 11;:;:- j;;; Pr,:i. er min Kjær - lig hed. Her je~ da;;- - li~ min ";nd den Tr'O fa - stc kom mc tør. Bort han fhr me.d dt"n ~ ~_jy~\'(~.~:~_~~~a.n~~~~ly~~s~ti~~;,~",~~y,~e~~s~.te~n~ijl."""'p-.~~~b~lo~m~-_~st~er~~f~le~t~-~t~e~~~j~e~~.~ ) Ir""'1 l~ l~ f-= l~ I 't"". If (~c :r ~-.:-+==-=t - ~ Tr'",lahs - ed. vil - - de Bør. f mit llaar.r.\ ;~. ::~~. =-p r.\ Vil til rien Kom - m(~'" da Va re selv.. :7- ly -r -r-j I r rit"". Elsk te af ~ o'" _ saa med Vin ~ fe:: 1.0\ - ker - De hvi - de. H.W.rge1aDd. ~fr 'I..r-'i ;t,'n. I -; r

18 100 Eks.5a. Musikalske Nyheder 4. årg. nr. 5 ~-~ ~~---= _.' =}~ Il )IC: Jlf i~.~~ Q'JMSIF~: fl;:gl~':~'r I~~;, ~ I f.., l l- ~ ~I l :~ 1.; l I~r r tfi... )u:u Xta~ f~ ttm.po. r- Ol.. ~ f v '-:1 I I ~ I I I 1 r. l f.. ~ l.." ~_._-- --T~ 'U_#tJ ~ r r-. + _trilarda,'ulu. i ~i #fi ~ T r ~ " I 1 PI' '~'I -i. T - r

19 Eks. Sb. Nordiske Musikblade 1. hft. lal Allegro arrettllos_o. C.F. B. Rurll~Il"II.

20 102 SUMMARY With a view to illuminating the relationship between art music and "trivial" music in the musical milieu of Copenhagen in the 1860s and 1870s, a pan-scandinavian project, the musical anthology "Nordiske Musikblade" issued by C.F.E. Homcman's publishing house with himself, Edvard Grieg and August Soderman as editors, has been studied. It was intended from the outset that the content of "Nordiske Musikblade" should constitute an artistic counter-balance to the stream of anthologies of popular music for voice and piano which were current at that time. The exchange of letters between the three editors and a comparison of "Nordiske Musikblade" with other musical anthologies from C.F.E. Homeman's publishing house, in particular "Musikalske Nyheder", cast a good deal of light over ihe way in which a leading figure in Danish musicallife of that period - C.F.E. Horneman -, who struggled on many fronts to improve the musical culture of the average citizen, reacted to a complex of problems which became increasingly burdensome for those artists who had grown up and had their education under a romantic philosophy of art only to fmd themselves confronted with a musical every-day which made other demands. Translated by John Bergsagel.

Det er velkendt, at Det Kongelige

Det er velkendt, at Det Kongelige Fra revyviser til filmhits Spændende nodesamling er nu katalogiseret af seniorforsker, ph.d. Claus Røllum-Larsen Det er velkendt, at Det Kongelige Bibliotek har en stor og interessant samling af småtryk,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Musikbladet (1884-1895)

Musikbladet (1884-1895) Introduction to: Kirsti Grinde, Musikbladet (1884-1895) Répertoire international de la presse musicale (www.ripm.org) Musikbladet (1884-1895) Copyright 1997 RIPM Consortium Ltd Musikbladet [MBL] med undertitel

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forbemærkning: Mvh Torsten Dam-Jensen

Forbemærkning: Mvh Torsten Dam-Jensen Forbemærkning: Min udlægning til teksten til 5. søndag efter Trinitatis bringes i to udgaver. Den første udgave er den oprindelige. Den anden udgave Mark II er den, som faktisk blev holdt. Af forskellige

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af.

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af. Tekster: Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Rødding 9.00 281 Nu nærmer sig (mel. Vor Herres Jesu mindefest) 292 Kærligheds og sandheds ånd 319 Vidunderligst 302 Gud Helligånd, o kom! (mel. Aug. Winding)

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Men måske siger teksten i virkeligheden noget helt, helt andet.

Men måske siger teksten i virkeligheden noget helt, helt andet. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Henrik Winther Nielsen 8. januar 2012 kl. 10 1. søndag efter helligtrekonger Mark. 10,13-16 Salmer: 370-307 - 318 320-362 Salmisten skriver: Herre, vor Herre! Hvor herligt

Læs mere

Rejs med os tilbage i musikhistorien!

Rejs med os tilbage i musikhistorien! Rejs med os tilbage i musikhistorien! Aarhus Symfoniorkester spiller klassisk musik. Noget af musikken er skrevet nu, men det meste af den klassiske musik er skrevet for flere hundrede år siden. I dette

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

Program: Gabriel Fauré ( ): Cellosonate nr. 2, op Allegro. -Andante. György Ligeti ( ): Etude nr.

Program: Gabriel Fauré ( ): Cellosonate nr. 2, op Allegro. -Andante. György Ligeti ( ): Etude nr. Program: Gabriel Fauré (1845-1924): Cellosonate nr. 2, op. 117 -Allegro -Andante cello: Amelie Helmstad György Ligeti (1923-2006): Etude nr. 5: Arc-en-ciel L.v. Beethoven (1770-1827): Klaversonate nr.

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER LEKTIO 5 PILFØRIG I AKOTRAKTER elv om det er meget vanskeligt at opstille entydige regler for spilføringen, er der nogle principper, der næsten altid kan følges i sanskontrakter: 1. Tæl dine topstik 2.

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

10. søndag efter trinitatis 31. juli 2016

10. søndag efter trinitatis 31. juli 2016 9.00 Bjolderup Kirke 753, 592; 633, 65 10.30 Burkal Kirke 376, 347, 693; 592, 65 Tema: Ligegyldighed Evangelium: Matt. 11,16-24 "Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur H.C. Andersen Lykke-Peer Lykke-Peer er et af H.C. Andersens mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om hovedpersonen Peers opstigen til en fremtrædende operasanger og komponist. Den kendte

Læs mere

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5 indhold 1 Længsel efter Gud 2 Stands op for Guds virkelighed 3 Ånden gør levende 4 At kende Gud 5 Guds hellige mysterium 6 Menneskeligt og guddommeligt 7 Guds hemmelighed: Kristus i mig 8 Som vand over

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt.

Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt. Det at ændre på grundfeelingen i et nummer Ole Skou august 2012 side1 Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt. Indhold Indledning... 1 Eksempel 1, start for

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DIGTE OG UDKAST J. P. JACOBSEN. MMMÉMMÉMÉ KJØBENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. I9OO. FR. BAGGES BOGTRYKKERI.

DIGTE OG UDKAST J. P. JACOBSEN. MMMÉMMÉMÉ KJØBENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. I9OO. FR. BAGGES BOGTRYKKERI. DIGTE OG UDKAST AF J. P. JACOBSEN. ANDET OPLAG. KJØBENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. FR. BAGGES BOGTRYKKERI. I9OO. MMMÉMMÉMÉ (Til Bogens iste Oplag, Efteraaret 1886.) D igte og Udkast indeholder

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

Danmark synger julen ind

Danmark synger julen ind Danmark synger julen ind 10 nye danske julesange rrangeret for blandet kor (B) og lige stemmer () Danmark synger julen ind 10 nye danske julesange Copyright 2015 DR og Edition Wilhelm Hansen, København

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Optagelsesprøve til Musikvidenskab

Optagelsesprøve til Musikvidenskab Optagelsesprøve til Musikvidenskab NB: Ansøgningsfrist 15. marts (For ansøgere til bachelortilvalg er fristen 15. april) Afdeling for Musikvidenskab Institut for Æstetik og Kommunikation Aarhus Universitet

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL SAMPLE FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR

SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL SAMPLE FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR SØREN BIRCH LILLE MESSE FOR LIGESTEMMIGT KOR (SSA) OG ORGEL FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR FORLAGET MIXTUR Søren Birh: Lille messe or ligestemmigt kor (SSA) og orgel Redaktion: Forlaget Mixtur FUK 15 01 ISMN

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Kærlighed er vejen ind

Kærlighed er vejen ind Forord Denne bog er ment som en indføring i Kierkegaards tænkning med udgangspunkt i hans begreb om kærlighed. Jeg har skrevet for mennesker, som ikke kender meget til Kierkegaard på forhånd, men som gerne

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl. 10.00. K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403 Åbningshilsen Pinsedag i Aarhus. Classis Race i vort sogn, alle bilelskere er i topform. Det er folkeligt,

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere