Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard"

Transkript

1 Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference

2 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen med udvikling af skabeloner mv. Opnå kendskab til taksonomiernes indhold Struktur, regnskabselementer, indhold af elementer (tekst, beløb, dato mv.) Sammenholdelse til eksisterende skabeloner i Deloitte Skal der foretages tilføjelser, begrænsninger, tilpasninger mv. Tilpasning af skabeloner Opmapning af elementer fra skabeloner til taksonomiens elementer ved anvendelse af integreret XBRL-værktøj Dannelse af XBRL dokument ved anvendelse af integreret XBRL-værktøj Kvalitetssikring af output Manuel gennemgang af XBRL dokument Konvertering af XBRL dokument til læsbart format og sammenholdelse til PDFdokument Validering Fejlrettelser og tilpasning Godkendelse af skabeloner Organisation for vedligeholdelse af skabeloner etableret 2 XBRL Danmark konference 31. marts 2011

3 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen med udvikling af skabeloner mv. Erfaringer og overvejelser indtil videre: Standardisering er kodeordet Låst struktur, antal elementer og deres indhold er givne, faste noteopstillinger, alene valgmuligheder for bruger hvor skabelon tillader det Brugere skal ikke forholde sig til XBRL-taksonomien, den indgår som integreret del af skabelonen System sikrer sammenhæng mellem PDF-dokument og XBRL-dokument Validering sker inden fremsendelse til E&S Brugere skal blot vælge mellem udskrift som PDF-dokument eller XBRL-dokument 3 XBRL Danmark konference 31. marts 2011

4 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Systemløsning Deloitte løsning udviklet af Deloitte Holland Baseret på Microsoft Office-pakke (Word og Excel) og eksisterende revisionsværktøj (AS/2) Tilpasset skabeloner til XBRL-taksonomi i f.t. poster, benævnelser, noter mv. = 4 XBRL Danmark konference 31. marts 2011

5 E&S taksonomi Generelt Indhold 000 Generelle oplysninger og indsendelsesoplysninger 001 Oplysninger til Danmarks Statistik 002 Oplysninger til SKAT 100 Revisorerklæringer (Revision, Review, Andre erklæringer med sikkerhed, Andre erklæringer uden sikkerhed) 200 Ledelsesberetning 300 Ledelsespåtegning 400 Balance (kontoform) 401 Balance (beretningsform) 500 Resultatopgørelse (funktion) 501 Resultatopgørelse (art) 600 Pengestrømsopgørelse (indirekte) 700 Egenkapitalopgørelse (lang) 701 Egenkapitalopgørelse (kort) 800 Oplysninger om retvisende billede og going concern 801 Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis 802 Oplysninger om aktiver 803 Oplysninger om gældsforpligtelser 804 Oplysninger om hensatte forpligtelser 805 Oplysninger om egenkapital 806 Oplysninger om resultatopgørelsen 807 Oplysninger om nærtstående parter 800 Øvrige oplysninger 5 XBRL Danmark konference 31. marts 2011 Dimensioner: 900 Defult Members 901 Konsolideret/Ikke-konsolideret 902 Hovedtal 903 Typer af aktiver 904 Typer af egenkapital 905 Typer af immaterielle anlægsaktiver 906 Typer af finansielle anlægsaktiver 907 Typer af langfristede gældsforpligtelser 908 Typer af materielle anlægsaktiver 909 Typer af tilgodehavender 910 Typer af udskudte skatteelementer 911 Ledelseskategorier 912 Resultatdisponering 913 Type af tilknyttet/nærtstående virksomhed

6 E&S taksonomi - Resultatopgørelse Artsopdelt Nettoomsætning Vareforbrug Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtægter Ejendomsomkostninger Administrationsomkostninger Eksterne omkostninger * Bruttoresultat Bruttofortjeneste/bruttotab Af- og nedskrivninger af immat. og materielle anlægsaktiver Nedskrivn. omsætn.aktiver, bortset fra finans.omsætn.aktiver Personaleomkostninger * Andre driftsomkostninger Dagsværdireg. af investeringsejendomme Dagsværdireg. af andre investeringsaktiver Dagsværdireg. af gæld vedrørende investeringsejendomme Dagsværdireg. af gæld vedrørende andre investeringsaktiver Forsknings- og udviklingsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Indtægter af kapitalandele mv., der er anlægsaktiver Andre finansielle indtægter hidrørende fra tilknyt. virksomheder Andre finansielle indtægter Nedskrivning af finansielle aktiver Øvrige finansielle omkostninger Finansielle omkostninger hidrørende fra tilknyt. virksomheder Andre finansielle omkostninger Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat Ordinært resultat efter skat Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinært resultat før skat Skat af ekstraordinært resultat Ekstraordinært resultat efter skat Andre skatter 6Årets resultat Footer Funktionsopdelt Nettoomsætning Vareforbrug Produktionsomkostninger Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste/bruttotab Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Dagsværdireg. af investeringsejendomme Dagsværdireg. af andre investeringsaktiver Dagsværdireg. af gæld vedrørende investeringsejendomme Dagsværdireg. af gæld vedrørende andre investeringsaktiver Forsknings- og udviklingsomkostninger* Resultat af ordinær primær drift Indtægter af kapitalandele mv., der er anlægsaktiver Andre finansielle indtægter hidrørende fra tilknyt. virksomheder Andre finansielle indtægter Nedskrivning af finansielle aktiver Øvrige finansielle omkostninger Finansielle omkostninger hidrørende fra tilknyt. virksomheder Andre finansielle omkostninger Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat Ordinært resultat efter skat Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinært resultat før skat Skat af ekstraordinært resultat Ekstraordinært resultat efter skat Andre skatter Årets resultat * = Mulighed for yderligere opdeling

7 E&S taksonomi Aktiver (Kontoform) Anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter * Erhvervede immaterielle anlægsaktiver * Goodwill Udvikl.projekter under udfør. og forudbet for imm. anlægsaktiver * Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Investeringsejendomme Andre investeringsaktiver Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Biologiske aktiver Indretning af lejede lokaler Mat. anlægsaktiv. under udfør. og forudbet. for mat. anlægsaktiver* Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (langfristede) Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder (langfristede) Langfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre (langfristede) tilgodehavender Egne kapitalandele (langfristede) Langfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Udskudte skatteaktiver (anlægsaktiver) Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Omsætningsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer og handelsvarer Forudbetalinger for varer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kortfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Andre tilgodehavender (kortfristede) Kortfristet tilgodehavende skat Krav på indbetaling af virksomhedskapital Kortfristede tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse Periodeafgrænsningsposter, Kortfristede tilgodehavender Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Kortfristet del af egne kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER * = Mulighed for yderligere opdeling 7 XBRL Danmark konference 31. marts 2011

8 E&S taksonomi Passiver (Kontoform) Egenkapital Virksomhedskapital Overkurs ved emission Reserve for opskrivninger Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for egne kapitalandele Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital Øvrige lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Øvrige reserver Overført resultat Hensat til uddelinger Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen EGENKAPITAL Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder Hensættelser vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder Hensættelser til garantiforpligtelser, der påhviler virksomheden HENSATTE FORPLIGTELSER Gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter Langfristet gæld til banker Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer Langfristet gæld til kreditinstitutter i øvrigt Konvertible og udbyttegivende langfristede gældsbreve Modtagne forudbetalinger fra kunder (langfristede) Leverandører af varer og tjenesteydelser (langfristede) Gæld til tilknyttede virksomheder (langfristede) Gæld til associerede virksomheder (langfristede) Skyldig skat (langfristet) Anden gæld Periodeafgrænsningsposter (langfristede) Negativ goodwill (langfristet) Leasingforpligtelser (langfristede) Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kortfristet gæld til banker Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer Kortfristet gæld til kreditinstitutter i øvrigt Konvertible og udbyttegivende kortfristede gældsbreve Kortfristede forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser (kortfristede) Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder Kortfristede gældsforpligtelser til associerede virksomheder Kortfristet skyldig skat Anden gæld (kortfristet) Kortfristet del af periodeafgrænsningsposter Kortfristet del af negativ goodwill Leasingforpligtelser (kortfristede) Forslag til udbytte for regnskabsåret Kortfristet del af langfristet gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER 8 XBRL Danmark konference 31. marts 2011

9 Regnskabsmæssige udfordringer på kort og lang sigt Regnskabsmæssige udfordringer på kort sigt E&S taksonomier er låst og giver ikke mulighed for udvidelser/tilpasninger Taksonomierne er en fortolkning af ÅRL s bestemmelser XBRL dokumentet er et uddrag/sammendrag af årsrapporten Hvor store forskelle mellem PDF-dokument og XBRL-dokument kan tillades? Hvor meget skal der til for at årsrapport ikke kan indsendes i XBRL-format? Skal der mappes op til elementer, hvis de findes i taksonomien, selvom de ikke specifikt er krævet i ÅRL? Vil XBRL-rapporteringen betyde færre oplysninger i årsrapporten? Konsekvenser for årsrapporten på længere sigt Vil regnskabsbruger efterspørge enkeltstående information frem for et samlet billede? Forsvinder begrebet et retvisende billede? Bør regnskabsreguleringen ændres fundamentalt? Vil der bliver flere eller færre informationer i årsrapporten? Vil der i større omfang blive efterspurgt standardiserede branchespecifikke oplysninger? Vil større brugergrupper (fx banker) udvikle udvidelser til E&S taksonomier? M.fl. 9 XBRL Danmark konference 31. marts 2011

10 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere