Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006"

Transkript

1 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr Årsregnskab for (1. regnskabsår- 18 måneder) årsregnskab

2 Beretning måneder Hoved aktivitet Selskabets hoved aktivitet omfatter investering i fast ejendom både direkte og via kapitalinteresser i andre selskaber. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udgør tkr. efter skat og egenkapitalen udgør pr tkr., svarende til 99% af balancen. Udlejningsaktiviteten har i årets løb været på 18 lejemål. Selskabet har i regnskabsperioden købt, drevet og afhændet en udlejningsejendom. Årets resultat er tilfredsstillende. Årets resultat foreslås fordelt med tkr til reserver. Resultatet for år 2007 forventes, at blive et overskud på 200 tkr. før værdiregulering af ejerandel i associerede virksomheder.. Begivenheder efter balancedagen og frem til regnskabsårets afslutning Der er ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, som forrykker vurderingen i årsrapporten. Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus den 24. maj 2007 Direktion: Palle Neistskov Bestyrelse: Erik Wihlborg Klaus Gad Palle Neistskov årsregnskab

3 Selskabsoplysninger Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej Højbjerg CVR-nr: Hjemsted: Århus Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Erik Wihlborg Klaus Gad Palle Neistskov Direktion Palle Neistskov Revision Statsat revisor Gert Olander Åboulevarden 60, Århus C Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 24. maj årsregnskab

4 Den ufhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Jeg har revideret årsrapporten for Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S for regnskabsåret 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelsen, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar og den udførte revision Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspralsis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af min revision. Jeg udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlingen afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en durdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Århus, den 24. maj 2007 Gert Olander statsaut. revisor årsregnskab

5 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Ejendomsselskaber Ægirsgade A/S for er aflagt i i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Huslejeindtægter Huslejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Ejendomsomkostninger Ejendomsomkostninger omfatter lovpligtige hensættelser til vedligeholdelse, ejendomsskatter, renovation el, vand, administration samt øvrige diverse omkostninger for selskabet. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renter og andre låneomkostninger vedrørende gæld samt kursregulering af gæld i udenlandsk valuta og prioritetsgæld. Skat af årets resultat Årets skat afsættes med 28% af årets skattepligtige indkomst med tillæg eller fradrag af ændring i udskudt skat. Aktier i associerede virksomheder Aktier i associerede virksomheder optages til indre værdi og andel af resultat i associerede virksomheder indgår i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, dog er prioritetsgæld målt til dagsværdi. Udskudt skat Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæsssig værdi af aktiver og forpligtelser. årsregnskab

6 Note Resultatopgørelse måneder Huslejeindtægter Gevinst ved salg af ejendomme Ejendomsomkostninger Resultat før renter og skat Renteudgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Der disponeres således: Overføres til reserver Overføres til opskrivningshenlæggelser 0 Årets resultat årsregnskab

7 Balance Aktiver Note Anlægsaktiver 2 Aktier i associerede selskaber Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 1 Skat Bankindeståender Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Aktiekapital Overkursfond Opskrivningshenlæggelse 0 Reserver Egenkapital pr Kortfristet gæld Anden gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt årsregnskab

8 Note 1 Skat Årets aktuelle skat Årets skat Der er betalt skat kr i Note 2 Anlægsaktiver Aktier i associerede virks Anskaffelsesværdi Tilgang Afgang 0 Samlet anskaf.værdi Opskrivning Opskrivning pr Opskrivning Samlet opskrivning pr Bogført værdi pr Aktier i associerede virksomheder Selskabets Bogført Hjem- nominelle værdi Ejer Selskab sted kapital andel Hamimmo A/S Århus ,77% I alt Note 3 Egenkapital Åbning Aktiekapital pr Aktiekapital pr Overkursfond pr Tilgang Overkursfond pr Nettoopskrivning pr Tilgang 0 Nettoopskrivning pr Reserver pr Årets resultat overført Reserver pr Egenkapital i alt pr årsregnskab

9 Note 4 Nærtstående parter Bestemmende indflydelse Direktør Palle Neistskov Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Transaktioner med nærtstående parter Selskabets direktør har i 2006 modtaget administrationsvederlag. Selskabets bestyrelsesmedlem Erik Wihlborg har via et arkitektfirma, hvori han er medindehaver, ydet diverse rådgivning/assistance for selskabet. Ydelserne er Selskabets bestyrelsesmedlem Klaus Gad har via et advokatfirma, hvori han er medindehaver, ydet diverse rådgivning/assistance for selskabet. Ydelserne er afregnet på markedsmæssige vilkår. Herudover har der ikke været transaktioner med nærtstående parter. Ejerforhold Følgende aktionærer er noteret i selskabtes aktionærfortegnelse: Aros Bolig Aps, Terp Skovvej, 8270 Højbjerg Bean Invest ApS, Skåde Højgårdsvej, 8270 Højbjerg ERAN Invest Aps, Novembervej, 8210 Århus V KG Ejendomme Aps, Fortevej, 8240 Risskov Kim Neistskov, Svanelundsvej, 9800 Hjørring Jensens Bureau Holding ApS, cvr: Anders Bisholt, Chr. d. X vej, 8260 Viby J Preben Bertelsen, Engdalgaardsvej, 8330 Beder Wihlborg Holding Aps, Terp Skovvej, 8270 Højbjerg Frischknecht Holding Aps, Terp Skovvej, 8270 Højbjerg Neistskov Holding Aps, Terp Skovvej, 8270 Højbjerg årsregnskab