Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 29. juni 2006 hb/ls Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S Koncernens omsætning er steget med 19,6% til kr. 951,5 mio. kr. Resultatet af primær drift er et overskud på 38,3 mio. kr. i forhold til sidste års overskud på 12,4 mio. kr. En forbedring på 25,9 mio. kr. i forhold til året før Ordinært resultat før skat er et overskud på 27,7 mio. kr. i forhold til et overskud sidste år på 0,8 mio. kr. Nedskrivning af 5,7 mio. kr. skatteaktiver medfører ekstraordinær høj skat af årets resultat Årets resultat efter skat er et overskud 12,6 mio. kr. sammenholdt med sidste års overskud på 0,1 mio. kr. Der er et positivt cash flow på 90,4 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld Omsætningen til BoConcept Brand Stores & Studios er øget med 30% Åbning af 23 nye BoConcept Brand Stores og lukket 7 Brand Stores i alt 163 Brand Stores pr. 30 april 2006 Forventningen for regnskabsåret 2006/07 er et resultat før skat på mellem 50 og 55 mio. kr. samt et positivt cash flow på min. 30 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld For yderligere oplysninger kontakt venligst adm. koncernchef Viggo Mølholm eller koncerndirektør Hans Barslund på tlf Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 1 af 17

2 Regnskabsmeddelelse Årsregnskabet for året til er blevet behandlet på bestyrelsens møde den 29. juni Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. HOVEDTAL FOR BOCONCEPT KONCERNEN Tilpasset Resultatopgørelse i mio. kr. 2001/ / / / /06 Nettoomsætning 732,5 682,4 741,7 795,6 951,5 Bruttooverskud 244,0 233,6 290,7 315,5 381,1 Resultat af primær drift 3,8-34,3-16,7 12,4 38,3 Finansnetto -10,8-14,2-13,9-11,6-10,6 Resultat før skat og minioritetsinteresser -8,0-53,8-29,1 0,8 27,7 Resultat efter skat -10,9-43,8-29,4 0,1 12,6 Balance i mio. kr. Langfristede aktiver 264,4 266,9 258,8 252,4 223,3 Kortfristede aktiver 295,6 294,4 270,7 276,2 254,6 Balancesum 560,0 561,3 529,5 528,5 477,9 Egenkapital 174,4 132,8 97,2 98,2 112,4 Rentebærende gæld 282,9 345,2 328,1 317,2 217,2 Pengestrøm i mio. kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet 65,1-29,2 48,2 43,3 100,1 Pengestrøm til investeringsaktivitet -80,0-46,6-15,8-29,6-9,7 Pengestrøm før afdrag på langfristede forpligtelser -14,9-75,8 32,4 13,8 90,4 Nøgletal: Overskudsgrad 0,5-5,0-2,3 1,6 4,0 Afkastningsgrad 0,7-6,1-3,1 2,3 7,6 Overskud pr. 100 kr. aktie Egenkapitalens forrentning Egenkapitalandel, % Indre værdi pr. 100 kr. aktie Gennemsnitligt antal medarbejdere, heltids Aktionærrelationer: Aktieudbytte mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børskurs, ultimo Aktiekapital, mio.kr. 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 Kurs/indre værdi 0,8 0,7 0,8 1,0 6,8 Price/earning ratio, ultimo ,9 Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytiker Foreningens 'Anbefalinger og Nøgletal 2005'. BoConcept Holding A/S er fra 2005/06 overgået til at aflægge årsregnskab i overensstemmelse med IFRS. Overgangen til IFRS har ikke medført væsentlige ændringer i værdiansættelsen af koncernens aktiver eller i resultatopgørelsen. Samlet er resultatopgørelsen for 2004/05 reduceret med 0,4 mio. kr. Overgangen til IFRS har ikke påvirket egenkapitalen eller den samlede balancesum. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 2 af 17

3 Kommentarer til regnskabet for det forløbne år Nettoomsætningen i BoConcept Holding A/S, hvis aktiviteter omhandler BoConcept A/S, BoConcept Retail A/S og Dencon A/S, har i regnskabsåret 2005/06 udgjort 951,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 155,9 mio. kr. i forhold til sidste år eller en stigning på 19,6%. Resultat af primær drift er et overskud på 38,3 mio. kr. i forhold til et overskud på 12,4 mio. kr. i sidste regnskabsår. Resultatforbedringen i forhold til sidste år på 25,9 mio. kr. er primært et resultat af den øgede omsætning. Ordinært resultat før skat er et overskud på 27,7 mio. kr. i forhold til et overskud på 0,8 mio. kr. i sidste regnskabsår. Årets resultat efter skat udgør et overskud på 12,6 mio. kr. sammenholdt med sidste års overskud på 0,1 mio. kr. Resultatet betragtes på trods af en tilfredsstillende forbedring som værende på et ikke tilfredsstillende niveau. Årets resultat før skat ligger over forventningen om et ordinært resultat før skat på mellem mio. kr. ved regnskabsårets begyndelse. Årets resultat er lidt bedre end den seneste regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs den 3. marts 2006, hvor forventningerne blev opjusteret til et resultat før skat i niveauet 25 mio. kr. En høj effektiv skatteprocent på 54% skyldes engangsnedskrivning af skatteaktiver vedr. udenlandske selskaber i forbindelse med indtræden i international sambeskatning. Dencon A/S er med virkning fra 1. maj 2006 solgt i et management buy-out til HSF Holding ApS. Den samlede balancesum er med 477,9 mio. kr. reduceret med 50,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Der er et positivt cash flow på 90,4 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld, mod et mål på 30,0 mio. kr.. Koncernens egenkapital er på statusdagen opgjort til 112,0 mio. kr., og egenkapitalandelen udgør 23,5%. Indtjeningsudvikling Omsætningsudviklingen med en samlet vækst på 20% dækker over væsentlige forskelle i de enkelte salgskanaler. Der er således en samlet vækst på 30% i afsætningen til BoConcept Brand Stores og Studios i forhold til sidste år. Den strategiske satsning på BoConcept giver således udslag i, at dette segment fortsat er det voksende og største segment og udgør nu godt 80% af koncernomsætningen. Omsætningsfordeling på salgskanaler 2003/ / /06 100% 80% 60% 40% 20% 0% BoConcept Brand Stores & Studios Produktkunder Business-to-Business Dencon Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 3 af 17

4 I det forløbne år har salgsindsatsen været yderligere fokuseret på at øge omsætningen gennem BoConcept Brand Stores og BoConcept Studios. Fra og med den 1. september 2005 er alle Club 8 studier enten konverteret til BoConcept Studios eller lukket. Hermed er 'One company One brand' strategien, der blev valgt i 2002, nu fuldt implementeret på alle markeder. Salget til produktkunder, der er grossistsalg til møbelhandlere af enkelte produkter, er fortsat faldende, alene 21% i 2005/06 som konsekvens af den valgte strategi. Segmentet udgør nu 13% af koncernomsætningen. Salget til Business-to-Business kunder (Dencon kontormøbler) er steget 11,5 mio. kr. eller 24% i forhold til sidste år. Segmentet udgør godt 6% af koncernomsætningen. Målsætningen for 2005/06 var et ordinært resultat før skat på mellem mio. kr. baseret på en salgsfremgang på 5-10%. Med et driftsresultat på 27,7 mio. kr. og en omsætningsstigning på næsten 20% er målsætningen realiseret. Resultat af primær drift er et overskud på 38,3 mio. kr. i forhold til et overskud på 12,4 mio. kr. i sidste regnskabsår. Resultatforbedringen i forhold til sidste år på 25,9 mio. kr. er primært et resultat af den øgede omsætning samt en forbedring af bruttoavancen fra 39,7% til 40,0%. De relative distributions- og administrationsomkostninger er reduceret således, at overskudsgraden er øget fra 1,6% i 2004/05 til 4,0% i 2005/06. Der er, som planlagt, gennemført betydelige omlægninger af de lokale distributionscentre i USA, UK og Japan, idet: distributionscentret i Kansas, USA er lukket og lagt sammen med New Jersey, USA lageret i Japan er flyttet til mere fremtidssikre faciliteter distributionscentret i Wakefield, UK, er lukket, og markedet betjenes fremover fra Danmark i lighed med øvrige europæiske markeder Disse aktiviteter har medført en del restruktureringsomkostninger, som er medtaget under andre driftsudgifter, som er forøget med 4,6 mio. kr. i forhold til sidste år. Årets skat udgør 15,1 mio. kr., hvilket udgør 55% i effektiv skatteprocent. Det skyldes følgende forhold: Revurdering og nedskrivning af skatteaktiver vedr. udenlandske selskaber i forbindelse med overgangen til international sambeskatning på i alt 5,6 mio. kr. Merskat som følge af højere udenlandske skatteprocenter samt permanent afvigelse udgør i alt 1,8 mio. kr. Fremadrettet forventes en effektiv skatteprocent i niveauet 30-35% Der er et positivt cash flow på 90,4 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld mod et mål på 30,0 mio. kr. Forbedringen er resultatet af følgende forhold: Et bedre driftsresultat Lavt investeringsniveau Reduktion af lageret Mindre stigning i tilgodehavender Øgning af leverandør- og anden gæld samt forudbetalinger fra kunder Den samlede balancesum er reduceret fra 528,5 mio. kr. sidste år til 477,9 mio. kr. Med en egenkapital på 112,0 mio. kr. giver det en soliditetsgrad på 23,5% mod 18,6% sidste år. Den rentebærende gæld er reduceret med 100,1 mio. kr. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 4 af 17

5 Overgang til IFRS BoConcept Holding A/S er fra 2005/06 overgået til at aflægge årsregnskab i overensstemmelse med IFRS. Overgangen til IFRS har ikke medført væsentlige ændringer i værdiansættelsen af koncernens aktiver eller i resultatopgørelsen. For BoConcept Holding A/S er den vigtigste konsekvens af den nye regnskabsstandard en ændret håndtering af valutakursgevinster/tab af udækkede terminskontrakter, der er flyttet fra egenkapitalen til resultatopgørelsen med 778 tkr., samt at den beregnede omkostning ved udstedelse af aktieoptioner i 2004/05 er indregnet i resultatopgørelsen med tkr. Samlet er resultatopgørelsen for 2004/05 således reduceret med 422 tkr. Overgangen til IFRS har ikke påvirket egenkapitalen eller den samlede balancesum. Overgangen til IFRS bevirker en række omgrupperinger i såvel resultatopgørelsen som balancen i præsentationen af årsregnskabet samt et mere omfattende noteapparat. Navneskifte pr. 1. maj 2006 Denka Holding A/S og det operative selskab, Club 8 Company A/S, skiftede pr. 1. maj 2006 navn til hhv. BoConcept Holding A/S og BoConcept A/S. Et synligt bevis for, at et langt, sejt strategiskifte og refokuseringsproces er veloverstået. Koncernens forretningsgrundlag er nu udelukkende rettet mod support og afsætning til BoConcept Brand Stores og Studios globalt. Med skiftet opnås klarhed og navnesynergi i hele værdikæden samt over til aktiemarkedet. Business-to-Business Som en konsekvens af at Business-to-Business aktiviteten salgsmæssigt har meget få synergier med BoConcept A/S, blev aktiviteten pr. 1. maj 2002 udskilt i et selvstændigt selskab, Dencon A/S. Der er indgået aftale mellem BoConcept Holding A/S og HSF Holding ApS om, at HSF Holding ApS med effekt pr. 1 maj 2006 har købt alle aktier i Dencon A/S af BoConcept Holding A/S. Bag HSF Holding ApS står den nuværende adm. direktør for Dencon A/S, Henrik S. Feld. En række administrative opgaver bliver dog i det første år stadigvæk varetaget af BoConcept A/S. Dencon A/S har efter en længere periode med faldende omsætning vendt udviklingen i et ellers hårdt marked for kontormøbler og har således oplevet en stigning i omsætningen på 11,5 mio. kr. eller 24% i forhold til samme periode sidste år. Der er fokuseret yderligere på rationalisering af produktionen, sourcing i Fjernøsten samt styrkelse af salget på primærmarkederne. Der er investeret i en styrkelse af produktprogrammet og marketingplatformen. Samlet betyder det et resultat før skat for Dencon A/S på 1,0 mio. kr. eller en forbedring på 0,8 mio. kr. i forhold til sidste år. BoConcept Salgs-/markedsudvikling Udvikling på salgskanaler Væksten i omsætningen på 20% er i henhold til den valgte strategi sket til BoConcept Brand Stores og Studios. Omsætningen til produktkunder er faldet fra 23% til 14% af den totale omsætning og forventes fortsat at falde kraftigt som følge af strategien og ressourcefordelingen. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 5 af 17

6 Omsætningen pr. m 2 i de Brand Stores, der har eksisteret i de sidste 24 måneder (Same Store Sale), er steget med 14%. Salgskanaler - BoConcept A/S Produktkunder 14% Studios 22% Brand Stores 64% Kategorisering For at sikre at den internationale ekspansion sker i henhold til strategien for konceptet, er Brand Stores og Studios pr. 30. april 2006 inddelt i fem nye kategorier BC 1-5, hvor BC 1-3 grupperes som BoConcept Brand Stores og BC 4-5 grupperes som BoConcept Studios. BC 1 BC 2 BC 3 BC 4 BC 5 svarer til den hidtidige Brand Store kategori er mindre Brand Stores, der med en A+ location er højt frekventeret og har stort potentiale er mindre Brand Stores på A og A+ locations, men i mindre potentielle områder/lande er de tidligere Mega Studios på over 300 m 2, selvstændig placering i en butik og i mange tilfælde med et omsætningspotentiale på niveau med en BC 1 svarer til de normale Studios (Shop-in-Shop løsninger) I forbindelse med den nye kategorisering har 11 Studios ændret status til Brand Store og fire Brand Stores ændret status til Studio. Der vil fremover kun blive åbnet salgsenheder, der lever op til kravene i de ovennævnte fem kategorier, og på langt de fleste markeder vil der blive fokuseret på at åbne BC 1 og BC 2 enheder. Antal Brand Stores og Studios, m 2 Der er i regnskabsåret åbnet 23 Brand Stores og 39 Studios og lukket 7 Brand Stores og 16 Studios. Kæden består således i dag af 163 Brand Stores og 144 Studios (efter den nye kategorisering). Det samlede antal m 2 i Brand Stores er steget fra 70,081 m 2 til 77,788 m 2, hvilket svarer til et gennemsnit på 477 m 2 pr. Brand Store. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 6 af 17

7 Fremtidig vækst Målet i 2006/07 er en nettotilgang på BoConcept Brand Stores og Studios. Dette vil hovedsageligt ske på de 4 udvalgte vækstmarkeder, USA, Japan, Spanien og Tyskland samt i Danmark, Norge og Frankrig. Det langsigtede mål er at nå 500 BoConcept salgsenheder i år 2010, hvoraf mindst 300 er Brand Stores. Udviklingen på de 10 hovedmarkeder På det største enkelt marked USA har der været fokus på fusionen af de to distributionsenheder, opbygning af organisationen til at kunne håndtere den fremtidige vækst samt en tilpasning i den eksisterende kundeportefølje, så vi ved årets slutning, med undtagelse af to store produktkundekæder, kun har kunder, der passer ind i den fremtidige strategi. Fusionen samt tilpasningen af kundeporteføljen har betydet, at omsætningen kun er steget 6%. Til gengæld forventes i 2006/07 en tocifret vækstrate. Dels som følge af udviklingen i Same Store Sale, dels som følge af åbningen af minimum seks nye BoConcept Brand Stores. I Tyskland er markedsforholdene stadig præget af de økonomiske konjunkturer. Det er derfor særdeles tilfredsstilende, at omsætningen er steget med hele 23%, og at dette er sket samtidig med en udskillelse af mange mindre produktkunder, der ikke er en del af den fremtidige strategi. Der forventes åbning af fire nye BoConcept Brand Stores i det kommende år. Spanien har endnu engang formået at åbne et stort antal nye Brand Stores og er således oppe på 35 BoConcept salgsenheder i drift. Samtidig er også Same Store Sale vokset, hvilket totalt set har givet en vækst på 27%. Denne udvikling forventes at forsætte i det nye år. I Danmark er konjunkturerne positive, og der er åbnet nye BoConcept salgsenheder, hvilket har givet en fin vækst på 20%. På grund af konceptets succes er der såvel blandt eksisterende franchisetagere samt nye stor interesse for at åbne flere Brand Stores, og der er således allerede underskrevet aftaler om åbningen af seks Brand Stores i det nye år. Da dette sker på bekostning af eksisterende Studios, vil det samlede antal salgsenheder totalt set falde, men omsætningen vil stige. I Japan er omsætningen steget med 5%, hvilket er en konsekvens af en stigende omsætning til BoConcept Brand Stores, men med et samtidigt fald i omsætningen til en stor produktkunde. Der er i det forløbne år investeret i organisationen for at ruste denne til en fremtidig vækst. Frankrig er vokset med 35% som følge af åbningen af nye salgsenheder samt helårseffekten af Brand Stores åbnet i det foregående år. Norge er vokset med hele 52% som følge af åbningen af en række Studios hos vores partner på markedet. Nye åbninger kommer til, og vi vil i løbet af året komme op på 43 Studios i Norge og vil dermed være markedsdækkende. Sverige er vokset med 22% dels som følge af positiv Same Store Sale i de eksisterende Brand Stores samt stigende omsætning til en stor produktkundekæde, som der fortsat samarbejdes med. I UK har fokus været på at flytte logistik og distribution fra det centrale setup og ud i de enkelte Brand Stores samt optimere salget og driften i de tre egne Brand Stores. Dette er gennemført, og der er desuden åbnet en ny franchise-ejet Brand Store i det kendte varehus Selfridges. Omsætningen er stigende i alle enheder. Væksten i Kina har været 36%, som skyldes et miks af nyåbninger, lukning og relokation af Brand Stores. Totalt set er de nyåbnede Brand Stores dog langt mere potentielle end de ældre enheder. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 7 af 17

8 Retailfokus og aktiviteter Som en naturlig følge af strategien koncentreres alle aktiviteter og tiltag om optimering af driften i Brand Stores samt at sikre, at forbrugerens oplevelse i alle salgsenheder lever op til de forventninger, de har til at handle hos BoConcept, 'brand no. 1 inden for boligindretning'. BoConcept University har i det forgangne år trænet mere end 300 personer fra 23 lande og på 9 sprog. Det er hovedsageligt franchisetagere, store managers og markedsorganisationerne, der er blevet trænet i butiksledelse og salgsteknik. I perioden fra maj og frem til september 2006 gennemføres produkt- og salgstræning af samtlige butikssælgere i kæden. Da der i mange lande ikke findes møbel- og/eller retailuddannelser, er der stor efterspørgsel og behov for endnu mere træning, og BoConcept Universitys aktiviteter vil derfor gradvist blive øget fremover. Effekten af den gennemførte træning og support til Brand Stores måles gennem kundeanalyser og mystery shopping rapporter hvert kvartal. Der er 80 Brand Stores på kædens IT-system Axapta, og flere lande og Brand Stores vil komme til i det nye år. Det forudsætter dog, at der på de pågældende lande er en superbrugerorganisation til stede. For at sikre en effektiv og kundevenlig after-sale service er der, som en del af et gennemført effektiviseringsprojekt, udarbejdet nye reklamationsstatistikker, politikker og etableret en specialistafdeling i den interne salgsafdeling. Marketing Markedsføringsindsatsen har været fokuseret på at understøtte koncernens vision om at blive brand no. 1 inden for boligindretning. Dette er realiseret ved udviklingen af den nye internationale kommunikationsplatform. Den internationale kommunikationsplatform er udviklet med en markant brand no. 1 attitude og indeholder en bred vifte af marketingmaterialer. Målet er dels at skabe trafik til de forskellige Brand Stores og dels at understøtte Brand Store kunderne med den rigtige og relevante mængde af informationer i forbindelse med købsprocessen. Kommunikationsplatformen lanceres på markederne til september. Særlig fokus er der på den internationale hjemmeside, der er blevet udbygget med langt flere muligheder for at få væsentlige produktinformationer. Derudover er der fokus på det internationale katalog, hvis formål er at kommunikere de mange muligheder, der findes i konceptet samt at skabe inspiration til indretning af eget hjem. Der har endvidere været fokus på at fortsætte udviklingen af BoConcept s butikskoncept, så det fremstår moderne, innovativ og understøtter koncepts fokus på design. Der er blevet udviklet og implementeret nye butikselementer. I forhold til kommunikationen i de forskellige Brand Stores er et nyt medie taget i brug. In-store TV bliver implementeret med henblik på i større udstrækning at kunne inspirere kunderne samt forsyne dem med relevante produktinformationer tæt på produkterne. Produktudvikling/produktprogram En vigtig del af koncernens strategi er design- og konceptudvikling, ligesom det er en af de vigtigste forudsætninger for BoConcept Brand Stores' fortsatte succes og udvikling. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 8 af 17

9 Hele design- og konceptudviklingen tager sit udgangspunkt i en m 2 BoConcept Brand Store. I udviklingsfasen lægges der ikke kun vægt på, at produkterne skal have et højt designindhold og være trendsættende, men også at de både skal være kommercielle samtidig med, at kollektionen skal være 'affordable'. Hele BoConcept sortimentet af reoler, sofaer, borde, stole, senge, accessories etc. er totalkoordineret, hvad angår farver, træsorter og design. I det forløbne år er der introduceret en lang række nyheder inden for både opbevaringsmøbler, borde, stole og sofaer. Alle produktnyheder afspejler BoConcepts strategi om en højere positionering i markedet. Dette er afspejlet i materialevalget og et højere designindhold. Nyhederne er blevet godt modtaget af BoConcept Brand Stores og Studios og vil blive implementeret i disse i begyndelsen af det nye regnskabsår. Det vurderes, at produktnyhederne både vil styrke kæden imagemæssigt og være med til at forøge salget pr. m 2. For at den store leveringssikkerhed til BoConcept kædens slutbrugere kan opretholdes, er der udmeldt et tilsvarende antal varenumre. Supply Chain Management/Produktion I 2005 er distributionscentre i henholdsvis Kansas, US, samt Wakefield, UK, lukket med det formål at forenkle distributionen og reducere omkostningsniveauet. Distributionscentret i Japan er ligeledes flyttet til en mere fremtidssikker facilitet. Fremadrettet vil BoConcept Brand Stores og Studios blive betjent fra kundeservicefunktioner placeret i henholdsvis Ølgod (DK), Bayonne (NJ, US) og Tokyo (JPN), hvorfra den fysiske distribution og lager også har sit udgangspunkt. Yderligere behov for lagerkapacitet vil i alle regioner blive tilført gennem delvis outsourcing af selve lagerfunktionen. Der er igangsat tiltag, således at antallet af transportører vil kunne nedbringes med det formål at reducere de samlede omkostninger. Nye forretningsprocesser og organisering er under implementering i kundeservice- shipping- og logistikfunktioner, således at de bedre afspejler den fremadrettede fokus på at betjene BoConcept Brand Stores og Studios. Målet er med uændret bemanding at forbedre servicen til BoConcept kæden og samtidig kunne håndtere væksten fra Brand Stores gennem specialisering af de enkelte arbejdsfunktioner. Ligeledes arbejdes der med en yderligere integration af informationer og ordrehåndteringen i hele værdikæden fra kunde til leverandør. Det forøgede aktivitetsniveau medfører fortsat større fokus på at udvikle partnere på leverandørsiden. Over de næste to år vil væksten i salget generelt samt en ændring af produktmikset medføre, at anslået 60% af salget skal sources fra eksterne leverandører - primært i Østeuropa og Fjernøsten. I denne sammenhæng er en styrkelse af indkøbsorganisationen i både Danmark og Kina igangsat. I indeværende år er lagrene reduceret samlet set med 13,8 mio. kr. samtidig med, at aktivitetsniveauet er steget. Dette medfører en forøgelse af omsætningshastigheden på lagrene med 37%, således at de nu omsættes godt fire gange om året. Den øgede sourcing i Fjernøsten vil bevirke, at der vil ske en øget kapitalbinding i lager i den kommende periode. For at sikre en fortsat konkurrencedygtighed på plademøbler er der i samarbejde med eksterne konsulenter gennemført en strategisk analyse af produktionsenhederne. Analysen har vist, at egenproduktionen er konkurrencedygtig i forhold til ekstern sourcing. Hertil kommer, at egenproduktionen af plademøbler på fabrikkerne i Herning og Ølgod med en gennemløbstid på tre uger og høj fleksibilitet er af afgørende betydning for, at der kan leveres et bredt koordineret sortiment af plademøbler med en høj leveringssikkerhed. Der vil fremadrettet blive investeret i både teknologi og organisation for at sikre en fastholdelse af konkurrenceevnen samt en forøgelse af kapaciteten i takt med stigning i antallet af Brand Stores. Som led heri er der gennemført et målstyringsprojekt, der via uddannelse, metoder og værktøjer skal sikre en øget effektivitet. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 9 af 17

10 Polsterprodukter er primært ordreproduceret, således at kunderne vælger mellem flere forskellige stof- og lædertyper samt modeller. For at imødekomme en betydelig vækst i polsterafsætningen er der etableret et samarbejde med leverandør i Litauen, der fremadrettet skal levere en del af polstersortimentet til det europæiske marked. Polsterprodukter solgt i primært Europa vil dermed fremadrettet blive leveret fra fabrikken i Hornslet samt fra partner i Litauen. Hos samarbejdspartner i Kina er der i dag med succes indkørt en produktionslinje, der producerer kundespecifikke polsterprodukter til Japan, USA og Kina. Udviklingen af et leverandørnetværk i Kina med vedvarende tæt samarbejde er en forudsætning for at BoConcept A/S kan udnytte besparelsespotentialet, der er på at source i Østen. Med det formål at understøtte dette samt sikre kvalitet og leveringsevne er et nyt indkøbskontor blevet etableret i Dongguang, Sydkina for at supplere det eksisterende indkøbskontor i Shanghai. Miljø Koncernens selskaber er ikke omfattet af reglerne om 'Grønne regnskaber'. De lovpligtige miljøgodkendelser forefindes hos de enkelte produktionsenheder. Det forventes ikke, at der vil komme store miljømæssige investeringer i den nærmeste fremtid. Medarbejdere Det gennemsnitlige antal medarbejdere er faldet fra 779 i 2004/05 til 765 i 2005/06. Faldet i medarbejderantal er primært sket i de udenlandske datterselskaber. Den gennemsnitlige bemanding i Danmark er 411 i 2005/06 mod 391 i 2004/05. Koncernen har i 2005 tildelt direktionen og andre ledende medarbejdere nye aktieoptioner. Ordningen omfatter aktieoptioner på nominelt 1,2 mio. kr. Optionernes udnyttelseskurs (450) svarer til aktiens markedskurs på tildelingstidspunktet med et tillæg på 25%. Udnyttelsen af optionerne er betinget af optionshavernes fortsatte ansættelse i koncernen. Optionerne udløber i år Økonomiske målsætninger Langsigtede økonomiske målsætninger BoConcept Holding A/S har udarbejdet en strategiplan for de kommende år. Planen er alene baseret på organisk vækst via en fortsat øget Same Store Sale samt nettotilgang af nye BoConcept Brand Stores og Studios. Målsætningen med hensyn til antal BoConcept Brand Stores og Studios er, at der i 2010 forventes 500 salgsenheder, hvoraf min. 300 er BoConcept Brand Stores. Omsætningen til produktkunder vil gradvis blive reduceret de kommende år, således at den forventes helt elimineret ved udgangen af planperioden. Med en øget sourcingindsats og produktivitetsforbedring i egenproduktionen forventes en fastholdelse af bruttoavancen. Dette kombineret med en god marginalindtjening på meromsætningen bevirker en stigende overskudsgrad. Væksten er ikke specielt kapitalkrævende, idet den primært medfører stigende arbejdskapital til lager og tilgodehavender. Der forventes reinvesteringer i anlæg og maskiner på niveau med de årlige afskrivninger. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 10 af 17

11 Disse forudsætninger bevirker følgende økonomiske målsætninger på tre års sigt for BoConcept Holding A/S: Overskudgrad >10% Afkastningsgrad >20% Cash flow på min. 4% af omsætningen Koncernens forventede udvikling i 2006/07 Koncernen forventer for regnskabsåret 2006/07 et driftsresultat før skat på mellem 50 og 55 mio. kr. og en stigning i omsætningen på den fortsættende virksomhed på ca. 15% (efter frasalg af Dencon A/S). Omsætningsstigningen er baseret på organisk vækst som resultat af helårseffekten af butiksåbningerne i 2005/06 samt forventninger om nettotilgang af nye BoConcept Brand Stores. Der forventes ligeledes en generel stigning i Same Store Sale som følge af de igangsatte aktiviteter for at støtte og optimere driften i BoConcept Brand Stores. I lighed med tidligere år forventes der et fald i omsætningen til produktkunder. Helårseffekten af de gennemførte ændringer af de lokale distributionscentre med nedlukningen af Kansas, USA, og Wakefield, UK, bevirker en besparelse på distributionsomkostninger. Tilsvarende vil de igangsatte projekter til optimering af forretningsgangene omkring salgsordreflowet og effektivisering af plademøbelproduktionen ligeledes forbedre produktiviteten. Samlet forventes en forbedring i overskudsgraden til niveauet 6%. Den øgede sourcing i Kina samt et generelt stigende aktivitetsniveau og et lavt lagerniveau ved årets indgang bevirker, at lagrene vil stige ca. 15 mio. kr. i det kommende år. Omlægningen fra lokale leverandører til leverandører fra Kina med kortere kredittid har ligeledes negativ cash flow effekt. Der er i det kommende år planlagt investeringer på mio. kr. i anlægsaktiver, hvilket er væsentlig over de seneste års investeringsniveau. Samlet mål for det kommende år er et positivt cash flow på min. 30 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld. Begivenheder efter statusdagen Bestyrelsen er ikke bekendt med begivenheder indtruffet efter den 30. april 2006, som vil have væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamling Bestyrelsen har besluttet at fremsætte følgende forslag til behandling på den ordinære generalforsamling: 1. Der udbetales intet udbytte for regnskabsåret 2005/06 2. Bemyndigelse til bestyrelsen til inden den næste ordinære generalforsamling at opkøbe indtil 10% af selskabets aktiekapital under henvisning til aktieselskabslovens At selskabets aktiekapital på 26,0 mio. kr. opdeles i 2,4 mio. kr. A-aktier, fordelt i aktier á 10 kr. eller multipla heraf og 23.6 mio. kr. B-aktier, fordelt i aktier á 10 kr. eller multipla heraf. Hvert A-aktie-beløb på 10 kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 10 kr. giver 1 stemme. Generalforsamling Generalforsamling afholdes i selskabets lokaler i Herning mandag den 28. august kl Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 11 af 17

12 Årsregnskabet Det færdigtrykte årsregnskab forventes at foreligge primo august Med venlig hilsen Denka Holding A/S Svend Sigaard Bestyrelsesformand Viggo Mølholm Koncernchef Bilag: Resultatopgørelse Balance for koncern og moderselskab Egenkapitaludvikling Pengestrømsanalyse Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 12 af 17

13 Koncern- og årsregnskab 1. maj april 2006 Resultatopgørelse Koncern Modervirksomhed 2005/ / / /05 tkr. tkr. tkr. tkr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Andre driftsindtægter Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsudgifter Resultat af primær drift Ordinært resultat før skat i tilknyttede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Fordeles således: Aktionærerne i BoConcept Holding A/S Minioritetsinteresserne Forslag til resultatdisponering: Foreslået udbytte 0 0 Overført resultat

14 Koncern- og årsregnskab 1. maj april 2006 Balance Koncern Modervirksomhed tkr. tkr. tkr. tkr. AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Masterrettigheder Licenser Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver Grunde og bygninger Indretning lejede lokaler Teknisk anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle aktiver i alt Andre langfristede aktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udskudt skat Værdipapirer Deposita Andre udlån Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

15 Koncern- og årsregnskab 1. maj april 2006 Balance PASSIVER Koncern Modervirksomhed tkr. tkr. tkr. tkr. Egenkapital Aktiekapital Nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for valutakursregulering Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærerne i BoConcept Holding A/S andel af egenkapitalen Minioritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtigelser Udskudt skat Realkredit- og kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kortfristet del af langfristede forpligtelser Kreditinstitutter Forudbetaling fra kunder Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, eventualaktiver og sikkerhedsstillelser

16 Koncern- og årsregnskab 1. maj april 2006 Egenkapitalopgørelse Koncern Aktionærerne i BoConcept Holding A/S Nettoopskrivning efter den Aktie- Overkurs indre værdis Reserve for Overført Foreslået kapital ved emission metode kursreguleringer resultat udbytte I alt Egenkapital 1. maj Regulering til primo Årets resultat Omkostninger aktieoptioner Værdiregulering af 0 sikringsinstrumenter, primo Værdiregulering af 0 sikringsinstrumenter, ultimo Egenkapital 1. maj Regulering til primo 0 Årets resultat Reserve for kursreguleringer Værdiregulering af 0 sikringsinstrumenter, primo Værdiregulering af 0 sikringsinstrumenter, ultimo Egenkapital 30. april

17 Koncern- og årsregnskab 1. maj april 2006 Koncernpengestrømsopgørelse 2005/ / /05 tkr. tkr. Nettoomsætning og andre driftsindtægter Driftsudgifter Afskrivninger Regulering selskabsskat Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger Pengestrømme fra ordinær drift Ekstraordinære udgifter 0 0 Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver netto Køb af materielle aktiver netto Køb af finansielle aktiver netto Andre udlån Salg/køb af tilknyttede virksomheder og aktiviteter Pengestrømme til investeringsaktivitet Afdrag på langfristet gæld Omgrupperet fra kortfristet gæld Ændring af gæld til kreditinstitutter Omgrupperet til langfristet gæld Provenue ved låneoptagelse Betalt udbytte 0 0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Generalforsamling 28. august 2006

Generalforsamling 28. august 2006 Generalforsamling 28. august 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for året 2004/05 for Denka Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for året 2004/05 for Denka Holding A/S Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 30. juni 2005 hb/ls Regnskabsmeddelelse for året 2004/05 for Denka Holding A/S Koncernens omsætning er steget med 7,3% til kr. 795,6 mio. kr. Resultatet af primær

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra BoConcept Holding A/S

Selskabsmeddelelse fra BoConcept Holding A/S Selskabsmeddelelse fra BoConcept Holding A/S Herning, den 5. marts 2008 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 5. marts

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Koncernens omsætning er steget med 8,7% til kr. 741,7 mio. kr. Ved uændret valutakurser i forhold til sidste år ville væksten have været 12,3%

Koncernens omsætning er steget med 8,7% til kr. 741,7 mio. kr. Ved uændret valutakurser i forhold til sidste år ville væksten have været 12,3% Københavns Fondsbørs Herning, den 28. juni 2004 hb/ls Regnskabsmeddelelse for året 2003/04 for Denka Holding A/S Koncernens omsætning er steget med 8,7% til kr. 741,7 mio. kr. Ved uændret valutakurser

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 25 nr. 5 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere