Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 29. juni 2006 hb/ls Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S Koncernens omsætning er steget med 19,6% til kr. 951,5 mio. kr. Resultatet af primær drift er et overskud på 38,3 mio. kr. i forhold til sidste års overskud på 12,4 mio. kr. En forbedring på 25,9 mio. kr. i forhold til året før Ordinært resultat før skat er et overskud på 27,7 mio. kr. i forhold til et overskud sidste år på 0,8 mio. kr. Nedskrivning af 5,7 mio. kr. skatteaktiver medfører ekstraordinær høj skat af årets resultat Årets resultat efter skat er et overskud 12,6 mio. kr. sammenholdt med sidste års overskud på 0,1 mio. kr. Der er et positivt cash flow på 90,4 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld Omsætningen til BoConcept Brand Stores & Studios er øget med 30% Åbning af 23 nye BoConcept Brand Stores og lukket 7 Brand Stores i alt 163 Brand Stores pr. 30 april 2006 Forventningen for regnskabsåret 2006/07 er et resultat før skat på mellem 50 og 55 mio. kr. samt et positivt cash flow på min. 30 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld For yderligere oplysninger kontakt venligst adm. koncernchef Viggo Mølholm eller koncerndirektør Hans Barslund på tlf Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 1 af 17

2 Regnskabsmeddelelse Årsregnskabet for året til er blevet behandlet på bestyrelsens møde den 29. juni Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. HOVEDTAL FOR BOCONCEPT KONCERNEN Tilpasset Resultatopgørelse i mio. kr. 2001/ / / / /06 Nettoomsætning 732,5 682,4 741,7 795,6 951,5 Bruttooverskud 244,0 233,6 290,7 315,5 381,1 Resultat af primær drift 3,8-34,3-16,7 12,4 38,3 Finansnetto -10,8-14,2-13,9-11,6-10,6 Resultat før skat og minioritetsinteresser -8,0-53,8-29,1 0,8 27,7 Resultat efter skat -10,9-43,8-29,4 0,1 12,6 Balance i mio. kr. Langfristede aktiver 264,4 266,9 258,8 252,4 223,3 Kortfristede aktiver 295,6 294,4 270,7 276,2 254,6 Balancesum 560,0 561,3 529,5 528,5 477,9 Egenkapital 174,4 132,8 97,2 98,2 112,4 Rentebærende gæld 282,9 345,2 328,1 317,2 217,2 Pengestrøm i mio. kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet 65,1-29,2 48,2 43,3 100,1 Pengestrøm til investeringsaktivitet -80,0-46,6-15,8-29,6-9,7 Pengestrøm før afdrag på langfristede forpligtelser -14,9-75,8 32,4 13,8 90,4 Nøgletal: Overskudsgrad 0,5-5,0-2,3 1,6 4,0 Afkastningsgrad 0,7-6,1-3,1 2,3 7,6 Overskud pr. 100 kr. aktie Egenkapitalens forrentning Egenkapitalandel, % Indre værdi pr. 100 kr. aktie Gennemsnitligt antal medarbejdere, heltids Aktionærrelationer: Aktieudbytte mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børskurs, ultimo Aktiekapital, mio.kr. 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 Kurs/indre værdi 0,8 0,7 0,8 1,0 6,8 Price/earning ratio, ultimo ,9 Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytiker Foreningens 'Anbefalinger og Nøgletal 2005'. BoConcept Holding A/S er fra 2005/06 overgået til at aflægge årsregnskab i overensstemmelse med IFRS. Overgangen til IFRS har ikke medført væsentlige ændringer i værdiansættelsen af koncernens aktiver eller i resultatopgørelsen. Samlet er resultatopgørelsen for 2004/05 reduceret med 0,4 mio. kr. Overgangen til IFRS har ikke påvirket egenkapitalen eller den samlede balancesum. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 2 af 17

3 Kommentarer til regnskabet for det forløbne år Nettoomsætningen i BoConcept Holding A/S, hvis aktiviteter omhandler BoConcept A/S, BoConcept Retail A/S og Dencon A/S, har i regnskabsåret 2005/06 udgjort 951,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 155,9 mio. kr. i forhold til sidste år eller en stigning på 19,6%. Resultat af primær drift er et overskud på 38,3 mio. kr. i forhold til et overskud på 12,4 mio. kr. i sidste regnskabsår. Resultatforbedringen i forhold til sidste år på 25,9 mio. kr. er primært et resultat af den øgede omsætning. Ordinært resultat før skat er et overskud på 27,7 mio. kr. i forhold til et overskud på 0,8 mio. kr. i sidste regnskabsår. Årets resultat efter skat udgør et overskud på 12,6 mio. kr. sammenholdt med sidste års overskud på 0,1 mio. kr. Resultatet betragtes på trods af en tilfredsstillende forbedring som værende på et ikke tilfredsstillende niveau. Årets resultat før skat ligger over forventningen om et ordinært resultat før skat på mellem mio. kr. ved regnskabsårets begyndelse. Årets resultat er lidt bedre end den seneste regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs den 3. marts 2006, hvor forventningerne blev opjusteret til et resultat før skat i niveauet 25 mio. kr. En høj effektiv skatteprocent på 54% skyldes engangsnedskrivning af skatteaktiver vedr. udenlandske selskaber i forbindelse med indtræden i international sambeskatning. Dencon A/S er med virkning fra 1. maj 2006 solgt i et management buy-out til HSF Holding ApS. Den samlede balancesum er med 477,9 mio. kr. reduceret med 50,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Der er et positivt cash flow på 90,4 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld, mod et mål på 30,0 mio. kr.. Koncernens egenkapital er på statusdagen opgjort til 112,0 mio. kr., og egenkapitalandelen udgør 23,5%. Indtjeningsudvikling Omsætningsudviklingen med en samlet vækst på 20% dækker over væsentlige forskelle i de enkelte salgskanaler. Der er således en samlet vækst på 30% i afsætningen til BoConcept Brand Stores og Studios i forhold til sidste år. Den strategiske satsning på BoConcept giver således udslag i, at dette segment fortsat er det voksende og største segment og udgør nu godt 80% af koncernomsætningen. Omsætningsfordeling på salgskanaler 2003/ / /06 100% 80% 60% 40% 20% 0% BoConcept Brand Stores & Studios Produktkunder Business-to-Business Dencon Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 3 af 17

4 I det forløbne år har salgsindsatsen været yderligere fokuseret på at øge omsætningen gennem BoConcept Brand Stores og BoConcept Studios. Fra og med den 1. september 2005 er alle Club 8 studier enten konverteret til BoConcept Studios eller lukket. Hermed er 'One company One brand' strategien, der blev valgt i 2002, nu fuldt implementeret på alle markeder. Salget til produktkunder, der er grossistsalg til møbelhandlere af enkelte produkter, er fortsat faldende, alene 21% i 2005/06 som konsekvens af den valgte strategi. Segmentet udgør nu 13% af koncernomsætningen. Salget til Business-to-Business kunder (Dencon kontormøbler) er steget 11,5 mio. kr. eller 24% i forhold til sidste år. Segmentet udgør godt 6% af koncernomsætningen. Målsætningen for 2005/06 var et ordinært resultat før skat på mellem mio. kr. baseret på en salgsfremgang på 5-10%. Med et driftsresultat på 27,7 mio. kr. og en omsætningsstigning på næsten 20% er målsætningen realiseret. Resultat af primær drift er et overskud på 38,3 mio. kr. i forhold til et overskud på 12,4 mio. kr. i sidste regnskabsår. Resultatforbedringen i forhold til sidste år på 25,9 mio. kr. er primært et resultat af den øgede omsætning samt en forbedring af bruttoavancen fra 39,7% til 40,0%. De relative distributions- og administrationsomkostninger er reduceret således, at overskudsgraden er øget fra 1,6% i 2004/05 til 4,0% i 2005/06. Der er, som planlagt, gennemført betydelige omlægninger af de lokale distributionscentre i USA, UK og Japan, idet: distributionscentret i Kansas, USA er lukket og lagt sammen med New Jersey, USA lageret i Japan er flyttet til mere fremtidssikre faciliteter distributionscentret i Wakefield, UK, er lukket, og markedet betjenes fremover fra Danmark i lighed med øvrige europæiske markeder Disse aktiviteter har medført en del restruktureringsomkostninger, som er medtaget under andre driftsudgifter, som er forøget med 4,6 mio. kr. i forhold til sidste år. Årets skat udgør 15,1 mio. kr., hvilket udgør 55% i effektiv skatteprocent. Det skyldes følgende forhold: Revurdering og nedskrivning af skatteaktiver vedr. udenlandske selskaber i forbindelse med overgangen til international sambeskatning på i alt 5,6 mio. kr. Merskat som følge af højere udenlandske skatteprocenter samt permanent afvigelse udgør i alt 1,8 mio. kr. Fremadrettet forventes en effektiv skatteprocent i niveauet 30-35% Der er et positivt cash flow på 90,4 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld mod et mål på 30,0 mio. kr. Forbedringen er resultatet af følgende forhold: Et bedre driftsresultat Lavt investeringsniveau Reduktion af lageret Mindre stigning i tilgodehavender Øgning af leverandør- og anden gæld samt forudbetalinger fra kunder Den samlede balancesum er reduceret fra 528,5 mio. kr. sidste år til 477,9 mio. kr. Med en egenkapital på 112,0 mio. kr. giver det en soliditetsgrad på 23,5% mod 18,6% sidste år. Den rentebærende gæld er reduceret med 100,1 mio. kr. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 4 af 17

5 Overgang til IFRS BoConcept Holding A/S er fra 2005/06 overgået til at aflægge årsregnskab i overensstemmelse med IFRS. Overgangen til IFRS har ikke medført væsentlige ændringer i værdiansættelsen af koncernens aktiver eller i resultatopgørelsen. For BoConcept Holding A/S er den vigtigste konsekvens af den nye regnskabsstandard en ændret håndtering af valutakursgevinster/tab af udækkede terminskontrakter, der er flyttet fra egenkapitalen til resultatopgørelsen med 778 tkr., samt at den beregnede omkostning ved udstedelse af aktieoptioner i 2004/05 er indregnet i resultatopgørelsen med tkr. Samlet er resultatopgørelsen for 2004/05 således reduceret med 422 tkr. Overgangen til IFRS har ikke påvirket egenkapitalen eller den samlede balancesum. Overgangen til IFRS bevirker en række omgrupperinger i såvel resultatopgørelsen som balancen i præsentationen af årsregnskabet samt et mere omfattende noteapparat. Navneskifte pr. 1. maj 2006 Denka Holding A/S og det operative selskab, Club 8 Company A/S, skiftede pr. 1. maj 2006 navn til hhv. BoConcept Holding A/S og BoConcept A/S. Et synligt bevis for, at et langt, sejt strategiskifte og refokuseringsproces er veloverstået. Koncernens forretningsgrundlag er nu udelukkende rettet mod support og afsætning til BoConcept Brand Stores og Studios globalt. Med skiftet opnås klarhed og navnesynergi i hele værdikæden samt over til aktiemarkedet. Business-to-Business Som en konsekvens af at Business-to-Business aktiviteten salgsmæssigt har meget få synergier med BoConcept A/S, blev aktiviteten pr. 1. maj 2002 udskilt i et selvstændigt selskab, Dencon A/S. Der er indgået aftale mellem BoConcept Holding A/S og HSF Holding ApS om, at HSF Holding ApS med effekt pr. 1 maj 2006 har købt alle aktier i Dencon A/S af BoConcept Holding A/S. Bag HSF Holding ApS står den nuværende adm. direktør for Dencon A/S, Henrik S. Feld. En række administrative opgaver bliver dog i det første år stadigvæk varetaget af BoConcept A/S. Dencon A/S har efter en længere periode med faldende omsætning vendt udviklingen i et ellers hårdt marked for kontormøbler og har således oplevet en stigning i omsætningen på 11,5 mio. kr. eller 24% i forhold til samme periode sidste år. Der er fokuseret yderligere på rationalisering af produktionen, sourcing i Fjernøsten samt styrkelse af salget på primærmarkederne. Der er investeret i en styrkelse af produktprogrammet og marketingplatformen. Samlet betyder det et resultat før skat for Dencon A/S på 1,0 mio. kr. eller en forbedring på 0,8 mio. kr. i forhold til sidste år. BoConcept Salgs-/markedsudvikling Udvikling på salgskanaler Væksten i omsætningen på 20% er i henhold til den valgte strategi sket til BoConcept Brand Stores og Studios. Omsætningen til produktkunder er faldet fra 23% til 14% af den totale omsætning og forventes fortsat at falde kraftigt som følge af strategien og ressourcefordelingen. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 5 af 17

6 Omsætningen pr. m 2 i de Brand Stores, der har eksisteret i de sidste 24 måneder (Same Store Sale), er steget med 14%. Salgskanaler - BoConcept A/S Produktkunder 14% Studios 22% Brand Stores 64% Kategorisering For at sikre at den internationale ekspansion sker i henhold til strategien for konceptet, er Brand Stores og Studios pr. 30. april 2006 inddelt i fem nye kategorier BC 1-5, hvor BC 1-3 grupperes som BoConcept Brand Stores og BC 4-5 grupperes som BoConcept Studios. BC 1 BC 2 BC 3 BC 4 BC 5 svarer til den hidtidige Brand Store kategori er mindre Brand Stores, der med en A+ location er højt frekventeret og har stort potentiale er mindre Brand Stores på A og A+ locations, men i mindre potentielle områder/lande er de tidligere Mega Studios på over 300 m 2, selvstændig placering i en butik og i mange tilfælde med et omsætningspotentiale på niveau med en BC 1 svarer til de normale Studios (Shop-in-Shop løsninger) I forbindelse med den nye kategorisering har 11 Studios ændret status til Brand Store og fire Brand Stores ændret status til Studio. Der vil fremover kun blive åbnet salgsenheder, der lever op til kravene i de ovennævnte fem kategorier, og på langt de fleste markeder vil der blive fokuseret på at åbne BC 1 og BC 2 enheder. Antal Brand Stores og Studios, m 2 Der er i regnskabsåret åbnet 23 Brand Stores og 39 Studios og lukket 7 Brand Stores og 16 Studios. Kæden består således i dag af 163 Brand Stores og 144 Studios (efter den nye kategorisering). Det samlede antal m 2 i Brand Stores er steget fra 70,081 m 2 til 77,788 m 2, hvilket svarer til et gennemsnit på 477 m 2 pr. Brand Store. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 6 af 17

7 Fremtidig vækst Målet i 2006/07 er en nettotilgang på BoConcept Brand Stores og Studios. Dette vil hovedsageligt ske på de 4 udvalgte vækstmarkeder, USA, Japan, Spanien og Tyskland samt i Danmark, Norge og Frankrig. Det langsigtede mål er at nå 500 BoConcept salgsenheder i år 2010, hvoraf mindst 300 er Brand Stores. Udviklingen på de 10 hovedmarkeder På det største enkelt marked USA har der været fokus på fusionen af de to distributionsenheder, opbygning af organisationen til at kunne håndtere den fremtidige vækst samt en tilpasning i den eksisterende kundeportefølje, så vi ved årets slutning, med undtagelse af to store produktkundekæder, kun har kunder, der passer ind i den fremtidige strategi. Fusionen samt tilpasningen af kundeporteføljen har betydet, at omsætningen kun er steget 6%. Til gengæld forventes i 2006/07 en tocifret vækstrate. Dels som følge af udviklingen i Same Store Sale, dels som følge af åbningen af minimum seks nye BoConcept Brand Stores. I Tyskland er markedsforholdene stadig præget af de økonomiske konjunkturer. Det er derfor særdeles tilfredsstilende, at omsætningen er steget med hele 23%, og at dette er sket samtidig med en udskillelse af mange mindre produktkunder, der ikke er en del af den fremtidige strategi. Der forventes åbning af fire nye BoConcept Brand Stores i det kommende år. Spanien har endnu engang formået at åbne et stort antal nye Brand Stores og er således oppe på 35 BoConcept salgsenheder i drift. Samtidig er også Same Store Sale vokset, hvilket totalt set har givet en vækst på 27%. Denne udvikling forventes at forsætte i det nye år. I Danmark er konjunkturerne positive, og der er åbnet nye BoConcept salgsenheder, hvilket har givet en fin vækst på 20%. På grund af konceptets succes er der såvel blandt eksisterende franchisetagere samt nye stor interesse for at åbne flere Brand Stores, og der er således allerede underskrevet aftaler om åbningen af seks Brand Stores i det nye år. Da dette sker på bekostning af eksisterende Studios, vil det samlede antal salgsenheder totalt set falde, men omsætningen vil stige. I Japan er omsætningen steget med 5%, hvilket er en konsekvens af en stigende omsætning til BoConcept Brand Stores, men med et samtidigt fald i omsætningen til en stor produktkunde. Der er i det forløbne år investeret i organisationen for at ruste denne til en fremtidig vækst. Frankrig er vokset med 35% som følge af åbningen af nye salgsenheder samt helårseffekten af Brand Stores åbnet i det foregående år. Norge er vokset med hele 52% som følge af åbningen af en række Studios hos vores partner på markedet. Nye åbninger kommer til, og vi vil i løbet af året komme op på 43 Studios i Norge og vil dermed være markedsdækkende. Sverige er vokset med 22% dels som følge af positiv Same Store Sale i de eksisterende Brand Stores samt stigende omsætning til en stor produktkundekæde, som der fortsat samarbejdes med. I UK har fokus været på at flytte logistik og distribution fra det centrale setup og ud i de enkelte Brand Stores samt optimere salget og driften i de tre egne Brand Stores. Dette er gennemført, og der er desuden åbnet en ny franchise-ejet Brand Store i det kendte varehus Selfridges. Omsætningen er stigende i alle enheder. Væksten i Kina har været 36%, som skyldes et miks af nyåbninger, lukning og relokation af Brand Stores. Totalt set er de nyåbnede Brand Stores dog langt mere potentielle end de ældre enheder. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 7 af 17

8 Retailfokus og aktiviteter Som en naturlig følge af strategien koncentreres alle aktiviteter og tiltag om optimering af driften i Brand Stores samt at sikre, at forbrugerens oplevelse i alle salgsenheder lever op til de forventninger, de har til at handle hos BoConcept, 'brand no. 1 inden for boligindretning'. BoConcept University har i det forgangne år trænet mere end 300 personer fra 23 lande og på 9 sprog. Det er hovedsageligt franchisetagere, store managers og markedsorganisationerne, der er blevet trænet i butiksledelse og salgsteknik. I perioden fra maj og frem til september 2006 gennemføres produkt- og salgstræning af samtlige butikssælgere i kæden. Da der i mange lande ikke findes møbel- og/eller retailuddannelser, er der stor efterspørgsel og behov for endnu mere træning, og BoConcept Universitys aktiviteter vil derfor gradvist blive øget fremover. Effekten af den gennemførte træning og support til Brand Stores måles gennem kundeanalyser og mystery shopping rapporter hvert kvartal. Der er 80 Brand Stores på kædens IT-system Axapta, og flere lande og Brand Stores vil komme til i det nye år. Det forudsætter dog, at der på de pågældende lande er en superbrugerorganisation til stede. For at sikre en effektiv og kundevenlig after-sale service er der, som en del af et gennemført effektiviseringsprojekt, udarbejdet nye reklamationsstatistikker, politikker og etableret en specialistafdeling i den interne salgsafdeling. Marketing Markedsføringsindsatsen har været fokuseret på at understøtte koncernens vision om at blive brand no. 1 inden for boligindretning. Dette er realiseret ved udviklingen af den nye internationale kommunikationsplatform. Den internationale kommunikationsplatform er udviklet med en markant brand no. 1 attitude og indeholder en bred vifte af marketingmaterialer. Målet er dels at skabe trafik til de forskellige Brand Stores og dels at understøtte Brand Store kunderne med den rigtige og relevante mængde af informationer i forbindelse med købsprocessen. Kommunikationsplatformen lanceres på markederne til september. Særlig fokus er der på den internationale hjemmeside, der er blevet udbygget med langt flere muligheder for at få væsentlige produktinformationer. Derudover er der fokus på det internationale katalog, hvis formål er at kommunikere de mange muligheder, der findes i konceptet samt at skabe inspiration til indretning af eget hjem. Der har endvidere været fokus på at fortsætte udviklingen af BoConcept s butikskoncept, så det fremstår moderne, innovativ og understøtter koncepts fokus på design. Der er blevet udviklet og implementeret nye butikselementer. I forhold til kommunikationen i de forskellige Brand Stores er et nyt medie taget i brug. In-store TV bliver implementeret med henblik på i større udstrækning at kunne inspirere kunderne samt forsyne dem med relevante produktinformationer tæt på produkterne. Produktudvikling/produktprogram En vigtig del af koncernens strategi er design- og konceptudvikling, ligesom det er en af de vigtigste forudsætninger for BoConcept Brand Stores' fortsatte succes og udvikling. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 8 af 17

9 Hele design- og konceptudviklingen tager sit udgangspunkt i en m 2 BoConcept Brand Store. I udviklingsfasen lægges der ikke kun vægt på, at produkterne skal have et højt designindhold og være trendsættende, men også at de både skal være kommercielle samtidig med, at kollektionen skal være 'affordable'. Hele BoConcept sortimentet af reoler, sofaer, borde, stole, senge, accessories etc. er totalkoordineret, hvad angår farver, træsorter og design. I det forløbne år er der introduceret en lang række nyheder inden for både opbevaringsmøbler, borde, stole og sofaer. Alle produktnyheder afspejler BoConcepts strategi om en højere positionering i markedet. Dette er afspejlet i materialevalget og et højere designindhold. Nyhederne er blevet godt modtaget af BoConcept Brand Stores og Studios og vil blive implementeret i disse i begyndelsen af det nye regnskabsår. Det vurderes, at produktnyhederne både vil styrke kæden imagemæssigt og være med til at forøge salget pr. m 2. For at den store leveringssikkerhed til BoConcept kædens slutbrugere kan opretholdes, er der udmeldt et tilsvarende antal varenumre. Supply Chain Management/Produktion I 2005 er distributionscentre i henholdsvis Kansas, US, samt Wakefield, UK, lukket med det formål at forenkle distributionen og reducere omkostningsniveauet. Distributionscentret i Japan er ligeledes flyttet til en mere fremtidssikker facilitet. Fremadrettet vil BoConcept Brand Stores og Studios blive betjent fra kundeservicefunktioner placeret i henholdsvis Ølgod (DK), Bayonne (NJ, US) og Tokyo (JPN), hvorfra den fysiske distribution og lager også har sit udgangspunkt. Yderligere behov for lagerkapacitet vil i alle regioner blive tilført gennem delvis outsourcing af selve lagerfunktionen. Der er igangsat tiltag, således at antallet af transportører vil kunne nedbringes med det formål at reducere de samlede omkostninger. Nye forretningsprocesser og organisering er under implementering i kundeservice- shipping- og logistikfunktioner, således at de bedre afspejler den fremadrettede fokus på at betjene BoConcept Brand Stores og Studios. Målet er med uændret bemanding at forbedre servicen til BoConcept kæden og samtidig kunne håndtere væksten fra Brand Stores gennem specialisering af de enkelte arbejdsfunktioner. Ligeledes arbejdes der med en yderligere integration af informationer og ordrehåndteringen i hele værdikæden fra kunde til leverandør. Det forøgede aktivitetsniveau medfører fortsat større fokus på at udvikle partnere på leverandørsiden. Over de næste to år vil væksten i salget generelt samt en ændring af produktmikset medføre, at anslået 60% af salget skal sources fra eksterne leverandører - primært i Østeuropa og Fjernøsten. I denne sammenhæng er en styrkelse af indkøbsorganisationen i både Danmark og Kina igangsat. I indeværende år er lagrene reduceret samlet set med 13,8 mio. kr. samtidig med, at aktivitetsniveauet er steget. Dette medfører en forøgelse af omsætningshastigheden på lagrene med 37%, således at de nu omsættes godt fire gange om året. Den øgede sourcing i Fjernøsten vil bevirke, at der vil ske en øget kapitalbinding i lager i den kommende periode. For at sikre en fortsat konkurrencedygtighed på plademøbler er der i samarbejde med eksterne konsulenter gennemført en strategisk analyse af produktionsenhederne. Analysen har vist, at egenproduktionen er konkurrencedygtig i forhold til ekstern sourcing. Hertil kommer, at egenproduktionen af plademøbler på fabrikkerne i Herning og Ølgod med en gennemløbstid på tre uger og høj fleksibilitet er af afgørende betydning for, at der kan leveres et bredt koordineret sortiment af plademøbler med en høj leveringssikkerhed. Der vil fremadrettet blive investeret i både teknologi og organisation for at sikre en fastholdelse af konkurrenceevnen samt en forøgelse af kapaciteten i takt med stigning i antallet af Brand Stores. Som led heri er der gennemført et målstyringsprojekt, der via uddannelse, metoder og værktøjer skal sikre en øget effektivitet. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 9 af 17

10 Polsterprodukter er primært ordreproduceret, således at kunderne vælger mellem flere forskellige stof- og lædertyper samt modeller. For at imødekomme en betydelig vækst i polsterafsætningen er der etableret et samarbejde med leverandør i Litauen, der fremadrettet skal levere en del af polstersortimentet til det europæiske marked. Polsterprodukter solgt i primært Europa vil dermed fremadrettet blive leveret fra fabrikken i Hornslet samt fra partner i Litauen. Hos samarbejdspartner i Kina er der i dag med succes indkørt en produktionslinje, der producerer kundespecifikke polsterprodukter til Japan, USA og Kina. Udviklingen af et leverandørnetværk i Kina med vedvarende tæt samarbejde er en forudsætning for at BoConcept A/S kan udnytte besparelsespotentialet, der er på at source i Østen. Med det formål at understøtte dette samt sikre kvalitet og leveringsevne er et nyt indkøbskontor blevet etableret i Dongguang, Sydkina for at supplere det eksisterende indkøbskontor i Shanghai. Miljø Koncernens selskaber er ikke omfattet af reglerne om 'Grønne regnskaber'. De lovpligtige miljøgodkendelser forefindes hos de enkelte produktionsenheder. Det forventes ikke, at der vil komme store miljømæssige investeringer i den nærmeste fremtid. Medarbejdere Det gennemsnitlige antal medarbejdere er faldet fra 779 i 2004/05 til 765 i 2005/06. Faldet i medarbejderantal er primært sket i de udenlandske datterselskaber. Den gennemsnitlige bemanding i Danmark er 411 i 2005/06 mod 391 i 2004/05. Koncernen har i 2005 tildelt direktionen og andre ledende medarbejdere nye aktieoptioner. Ordningen omfatter aktieoptioner på nominelt 1,2 mio. kr. Optionernes udnyttelseskurs (450) svarer til aktiens markedskurs på tildelingstidspunktet med et tillæg på 25%. Udnyttelsen af optionerne er betinget af optionshavernes fortsatte ansættelse i koncernen. Optionerne udløber i år Økonomiske målsætninger Langsigtede økonomiske målsætninger BoConcept Holding A/S har udarbejdet en strategiplan for de kommende år. Planen er alene baseret på organisk vækst via en fortsat øget Same Store Sale samt nettotilgang af nye BoConcept Brand Stores og Studios. Målsætningen med hensyn til antal BoConcept Brand Stores og Studios er, at der i 2010 forventes 500 salgsenheder, hvoraf min. 300 er BoConcept Brand Stores. Omsætningen til produktkunder vil gradvis blive reduceret de kommende år, således at den forventes helt elimineret ved udgangen af planperioden. Med en øget sourcingindsats og produktivitetsforbedring i egenproduktionen forventes en fastholdelse af bruttoavancen. Dette kombineret med en god marginalindtjening på meromsætningen bevirker en stigende overskudsgrad. Væksten er ikke specielt kapitalkrævende, idet den primært medfører stigende arbejdskapital til lager og tilgodehavender. Der forventes reinvesteringer i anlæg og maskiner på niveau med de årlige afskrivninger. Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 10 af 17

11 Disse forudsætninger bevirker følgende økonomiske målsætninger på tre års sigt for BoConcept Holding A/S: Overskudgrad >10% Afkastningsgrad >20% Cash flow på min. 4% af omsætningen Koncernens forventede udvikling i 2006/07 Koncernen forventer for regnskabsåret 2006/07 et driftsresultat før skat på mellem 50 og 55 mio. kr. og en stigning i omsætningen på den fortsættende virksomhed på ca. 15% (efter frasalg af Dencon A/S). Omsætningsstigningen er baseret på organisk vækst som resultat af helårseffekten af butiksåbningerne i 2005/06 samt forventninger om nettotilgang af nye BoConcept Brand Stores. Der forventes ligeledes en generel stigning i Same Store Sale som følge af de igangsatte aktiviteter for at støtte og optimere driften i BoConcept Brand Stores. I lighed med tidligere år forventes der et fald i omsætningen til produktkunder. Helårseffekten af de gennemførte ændringer af de lokale distributionscentre med nedlukningen af Kansas, USA, og Wakefield, UK, bevirker en besparelse på distributionsomkostninger. Tilsvarende vil de igangsatte projekter til optimering af forretningsgangene omkring salgsordreflowet og effektivisering af plademøbelproduktionen ligeledes forbedre produktiviteten. Samlet forventes en forbedring i overskudsgraden til niveauet 6%. Den øgede sourcing i Kina samt et generelt stigende aktivitetsniveau og et lavt lagerniveau ved årets indgang bevirker, at lagrene vil stige ca. 15 mio. kr. i det kommende år. Omlægningen fra lokale leverandører til leverandører fra Kina med kortere kredittid har ligeledes negativ cash flow effekt. Der er i det kommende år planlagt investeringer på mio. kr. i anlægsaktiver, hvilket er væsentlig over de seneste års investeringsniveau. Samlet mål for det kommende år er et positivt cash flow på min. 30 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld. Begivenheder efter statusdagen Bestyrelsen er ikke bekendt med begivenheder indtruffet efter den 30. april 2006, som vil have væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamling Bestyrelsen har besluttet at fremsætte følgende forslag til behandling på den ordinære generalforsamling: 1. Der udbetales intet udbytte for regnskabsåret 2005/06 2. Bemyndigelse til bestyrelsen til inden den næste ordinære generalforsamling at opkøbe indtil 10% af selskabets aktiekapital under henvisning til aktieselskabslovens At selskabets aktiekapital på 26,0 mio. kr. opdeles i 2,4 mio. kr. A-aktier, fordelt i aktier á 10 kr. eller multipla heraf og 23.6 mio. kr. B-aktier, fordelt i aktier á 10 kr. eller multipla heraf. Hvert A-aktie-beløb på 10 kr. giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 10 kr. giver 1 stemme. Generalforsamling Generalforsamling afholdes i selskabets lokaler i Herning mandag den 28. august kl Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 11 af 17

12 Årsregnskabet Det færdigtrykte årsregnskab forventes at foreligge primo august Med venlig hilsen Denka Holding A/S Svend Sigaard Bestyrelsesformand Viggo Mølholm Koncernchef Bilag: Resultatopgørelse Balance for koncern og moderselskab Egenkapitaludvikling Pengestrømsanalyse Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs /2006 Side 12 af 17

13 Koncern- og årsregnskab 1. maj april 2006 Resultatopgørelse Koncern Modervirksomhed 2005/ / / /05 tkr. tkr. tkr. tkr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Andre driftsindtægter Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsudgifter Resultat af primær drift Ordinært resultat før skat i tilknyttede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Fordeles således: Aktionærerne i BoConcept Holding A/S Minioritetsinteresserne Forslag til resultatdisponering: Foreslået udbytte 0 0 Overført resultat

14 Koncern- og årsregnskab 1. maj april 2006 Balance Koncern Modervirksomhed tkr. tkr. tkr. tkr. AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Masterrettigheder Licenser Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver Grunde og bygninger Indretning lejede lokaler Teknisk anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle aktiver i alt Andre langfristede aktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udskudt skat Værdipapirer Deposita Andre udlån Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

15 Koncern- og årsregnskab 1. maj april 2006 Balance PASSIVER Koncern Modervirksomhed tkr. tkr. tkr. tkr. Egenkapital Aktiekapital Nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for valutakursregulering Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærerne i BoConcept Holding A/S andel af egenkapitalen Minioritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtigelser Udskudt skat Realkredit- og kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kortfristet del af langfristede forpligtelser Kreditinstitutter Forudbetaling fra kunder Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, eventualaktiver og sikkerhedsstillelser

16 Koncern- og årsregnskab 1. maj april 2006 Egenkapitalopgørelse Koncern Aktionærerne i BoConcept Holding A/S Nettoopskrivning efter den Aktie- Overkurs indre værdis Reserve for Overført Foreslået kapital ved emission metode kursreguleringer resultat udbytte I alt Egenkapital 1. maj Regulering til primo Årets resultat Omkostninger aktieoptioner Værdiregulering af 0 sikringsinstrumenter, primo Værdiregulering af 0 sikringsinstrumenter, ultimo Egenkapital 1. maj Regulering til primo 0 Årets resultat Reserve for kursreguleringer Værdiregulering af 0 sikringsinstrumenter, primo Værdiregulering af 0 sikringsinstrumenter, ultimo Egenkapital 30. april

17 Koncern- og årsregnskab 1. maj april 2006 Koncernpengestrømsopgørelse 2005/ / /05 tkr. tkr. Nettoomsætning og andre driftsindtægter Driftsudgifter Afskrivninger Regulering selskabsskat Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger Pengestrømme fra ordinær drift Ekstraordinære udgifter 0 0 Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver netto Køb af materielle aktiver netto Køb af finansielle aktiver netto Andre udlån Salg/køb af tilknyttede virksomheder og aktiviteter Pengestrømme til investeringsaktivitet Afdrag på langfristet gæld Omgrupperet fra kortfristet gæld Ændring af gæld til kreditinstitutter Omgrupperet til langfristet gæld Provenue ved låneoptagelse Betalt udbytte 0 0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10 BoConcept Holding A/S 1. kvartal 29/1 S E B Enskilda 1. september 29 Agenda Seneste markedsudvikling Regnskabsmæssig udvikling i 1. kvartal 29/1 Strategisk fokus for 29/1 Forventninger til 29/1 Viggo Mølholm,

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Telefax nr. 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads 6 1067 København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere