Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray"

Transkript

1 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: Firmanavn, adresse og telefonnummer: Kemitura Group A/S Industrivej 9, Vassingerød 3540 Lynge Tlf.: Fax: Varetype og anvendelsesområde: Faststofsmøremiddel. 2. Fareidentifikation: Yderst brandfarlig Kan forårsage irritation af øjnene og huden. Kan danne eksplosive/brandfarlige blandinger med luft. Indeholder organiske opløsningsmidler. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer: Navn CAS nr.: EINECS Vægt % Faresymbol R-sætninger Propan Fx 12 Butan Fx 12 Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let < 5 Xn Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung < 2 Xn Evt. flygtige stoffer, se afsnit 8. Fuld tekst for R-sætninger, se afsnit Førstehjælpsforanstaltninger: Generelt: Indånding: Huden: Øjnene: Indtagelse: Forbrænding: Information til læge: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper. Flyt patienten til frisk luft. Ved indånding af tåger kontaktes læge. Fjern omgående forurenede klæder. Huden afvaskes med vand og sæbe. Anvend IKKE organiske opløsningsmidler. Kontakt læge ved vedvarende irritation. Skyl forsigtigt med rigelige mængder rindende vand i flere minutter. Ved vedvarende irritation/ubehag opsøges læge. Fremkald IKKE opkastning. Kontakt læge ved vedvarende symptomer. Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen. Behandles symptomatisk symptomer kan være hoste, hovedpine og svimmelhed. Anvend creme for at undgå dermatitis. Fare for aspiration ved opkastning. 1

2 5. Brandbekæmpelse: Brandslukningsmidler: Anvend skum, pulver, CO 2 eller vandspray. Uegnet slukningsmiddel: Direkte vandstråle. Farlige nedbrydningsprodukter: Dampe fra forbrænding af organiske materialer klassificeres som giftige. Beskyttelsesudstyr: Brandslukningspersonel skal bære fuldt beskyttelsesudstyr og lufttilført åndedrætsværn. Særlige henvisninger: Forurenet brandslukningsvand inddæmmes. Må ikke udledes til kloakker. Anden information: Udsatte beholdere nedkøles med vand. Fare for sprængning ved længere tids udsættelses for opvarmning. 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld: Personlig beskyttelse: Miljøbeskyttelse: Opsamling/rengøring: 7. Håndtering og opbevaring: Håndtering: Opbevaring: Undgå kontakt med øjnene og huden. Anvend personlige værnemidler, se afsnit 8. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Vær opmærksom på skridfaren Holdes på sikker afstand af antændelseskilder. Dampe, gasser og tåger holdes ned med vandspray. Undgå forurening af kloakker, vandløb og jordmiljøet. Ved forurening af miljøet kontaktes de lokal miljømyndigheder. Gælder for det flydende produkt: Produktet opsamles/opsuges med absorberende materiale (ex. universalbinder) til egnede beholdere til bortskaffelse. Se afsnit 13. Produktet er yderst brandbart Rygning Forbudt. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Fare for sprængning af beholdere ved opvarmning. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation i arbejdsområdet evt. punktudsugning. Må ikke opbevares med oxiderende og selvantændelige materialer. Opbevares på et køligt, tørt og godt ventileret sted i originalbeholdere. Beholdere holdes tæt tillukkede. Opbevares ved stuetemperatur. Beskyttes mod varme og direkte sollys. Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Opbevaringstid: 24 måneder. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: Foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation, evt. punktudsugning ved arbejdsstationer. Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007: Petroleum, redestilleret: 25 ppm 185 mg/m 3 Butan: 500 ppm 1200 mg/m 3 Propan: 1000 ppm 1800 mg/m 3 Personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Beskyttelse af hænder: Øjenværn: Beskyttelse af huden: Arbejdshygiejne: Er normalt ikke påkrævet. Anvend evt. egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Brug beskyttelseshandsker af PVC ved gentagen eller langvarig kontakt med produktet. Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads. Brug tætsluttende beskyttelsesbriller. Anvend egnet arbejdstøj. Fjern forurenede klæder omgående. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af gasser, dampe og aerosoler. Vask hænder før pauser og efter endt arbejdstid. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. 2

3 9. Fysiske og kemiske egenskaber: Fysisk tilstand/farve/lugt : Aerosol/farveløs/petroleum Flammepunkt : < 0 C Eksplosionsgrænser : 0,6 6,5 Vol-% Damptryk : hpa ved 20 C (trykket i beholderen) Vandopløselighed : Mere eller mindre uopløselig Vægtfylde : 0,6 0,61 g/cm 3 ved 20 C Eksplosive egenskaber : Dampe er tungere end luft. Fare for dannelse af brandbare dampe. Fare for sprængning af beholdere ved temperaturer over 50 C. 10. Stabilitet og reaktivitet: Forhold, der bør undgås: Materialer der skal undgås: Termisk nedbrydning: Farlige nedbrydningsprodukter: Risiko for dannelse af eksplosive gasser. Risiko for sprængning af beholdere ved temperaturforhøjelser. Risiko for dannelse af brandbare blandinger med luft ved sprayning eller tågedannelser. Reagerer med oxiderende materialer. Ingen nedbrydning ved korrekt brug. Ingen ved korrekt håndtering og opbevaring. 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber): Indånding: Hudkontakt: Øjenkontakt: Indtagelse: Sensibilisering: Anden information: Ingen data angivet. Gentagen og/eller langvarig kontakt kan forårsage irritation. Kan forårsage irritation af øjnene. Ingen data angivet. Ikke sensibiliserende. Efter fordampning af opløsningsmiddel/vand, efterlades en fysiologisk GRAS glidende overflade. 12. Miljøoplysninger: Produktet må ikke udledes til kloakker eller vandveje. Ved forurening af miljøet informeres de lokale miljømyndigheder. Mobilitet: Produktet er ikke testet. På grund af produktets konsistens og lave vandopløselighed kan det ikke spredes i miljøet, hvorfor økotoksiske effekter er usandsynlige. Produktet forårsager ingen emulsionsdannelser. Vandfareklasse (Tyskland): Forhold vedrørende bortskaffelse: Spild og rester opsamles i egnede beholdere der sendes til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi. Må ikke udledes til kloakker eller vandmiljøet. 3

4 14. Transportoplysninger: Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport, IMDG for søtransport og IATA/ICAO for lufttransport: UN-nr.: 1950 ADR/RID-klasse: 2 Fareseddel: 2.1 Transportbetegnelse: Aerosoler, brandfarlige IMDG-klasse: 2 UN-nr.: 1950 Label: 2.1 EMS: F-D,S-U Shipping name: Aerosols, flammable IATA/ICAO-class: 2 UN-no.: 1950 UN-4G/Y: fibrebord boxes required. Shipping name: Aerosols, flammable 15. Oplysninger om lovmæssig regulering: I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, er produktet mærket som følger: Yderst brandfarlig Indeholder: Butan, propan R-sætninger: 12- Yderst brandfarlig S-sætninger: Ingen. Anden mærkning: Indeholder lavtkogende væske. Evt. åndedrætsværn skal være luftforsynet. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse rygning forbudt. Pr-nr.: VOC indhold: ca. 98 % 4

5 16. Andre oplysninger: Petroleum, redestilleret er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. Tekst for R-sætninger fra afsnit 3: 10- Brandfarlig 12- Yderst brandfarlig 65- Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse 66- Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. 67- Dampe kan give sløvhed og svimmelhed Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde. Krav til særlig uddannelse: Ingen udover information om produktets farlige egenskaber. Opdateret: juni Opdateret i afsnit: Alle. Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på oversættelse af leverandørens Safety Data Sheet, på EU samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. 5

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sid. 1 di 8 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION VAREBETEGNELSE: AKROS GREASE-T2 PRODUKTKODE: 2199 ANVENDELSE ELLER BESKRIVELSE: Specifikt smørefedt til hjulnav og til almindelig smøring

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere