Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014"

Transkript

1 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr Sønderjyllands Allé Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: , F: , pwc.dk

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen og årets resultater 2 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1. januar december 11 Balance 31. december 12 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 13 Noter 14 Særlige specifikationer 18 Påtegninger Ledelsespåtegning 19 Den uafhængige revisors erklæringer 20

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Frederiksberg HF-kursus Sønderjyllands Allé Frederiksberg Telefonnummer CVR-nummer Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Frederiksberg Hjemmeside: Mail-adresse: Bestyrelsen Kristian Madsen-Østerbye (formand), Københavns Universitet Aino Vedel (næstformand), LO Storkøbenhavn, AE-Rådet Lars Klewe, Aarhus Universitet Lars Steffensen, Frederiksberg Kommune Mogens Jensen, Lærerrepræsentant Lærke Klindt Jurek, Repræsentant for de studerende Daglig ledelse Finn Bønsdorff, rektor Institutionens formål Institutionens formål er at udbyde gymnasiale uddannelser (hfkursus) Bankforbindelse Danske Bank, Nykredit Bank og Jyske Bank Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup 1

4 Præsentation af institutionen og årets resultater Dialoger Fællesskab Udvikling Frederiksberg hf-kursus, 2-årigt hf for de voksne unge 42 % af eleverne fra Frederiksberg hf-kursus, som i 2014 søgte optagelse på en videregående uddannelse blev optaget på universiteterne. Kilde: Den koordinerede Tilmelding Se På det bygningsmæssige område er Frederiksberg hf-kursus medlem af en ejerforening, hvor den anden aktør er Frederiksberg kommune. I efteråret 2013 besluttede Frederiksberg kommune at bevilge deres andel af tagprojektet. Stor tak for det. Efterfølgende er der i ejerforeningsregi sket følgende. Revisionsfirmaet PwC er blevet valgt til ejerforeningens revisor, og har været behjælpelig med kontakt til Skat, således at foreningen blev udstyret med et cvr.nr, så der vil kunne ansøges om refusion af moms. Denne proces er påbegyndt. I foråret 2014 var bygherrerådgiveropgaven i udbud, og bygherren/ejerforeningen valgte, efter indstilling fra Frederiksberg kommune, SBS-byg. I forlængelse heraf kom totalentreprisen i udbud. Entreprenørfirmaet Bent Nygaard Nielsen, Herlev, blev valgt. Tagprojektet blev påbegyndt medio august 2014 med et omfattende stilladsarbejde. Hertil kommer, at det blev besluttet at male samtlige vinduer og døre på den udvendige klimaskærm. I skrivende stund er isoleringsarbejdet næsten afsluttet, og der forestår montage af nyt tegltag. Det samlede projekt andrager ca. DKK 10 mio. for Frederiksberg hf-kursus, og det vil i al væsentlighed blive aktiveret som forbedring ved projektets afslutning i foråret Der er tegnet en all-risk forsikring hos Codan. Policen har været til gennemsyn hos advokatfirmaet Kromann Reumert. Der er tale om et stort projekt som på mange måder ikke kan undgå at gribe ind i skolens dagligdag, men der afholdes byggemøder hver 14. dag, hvor bl.a. sikkerhed og støjgener tages løbende op. Samarbejdet mellem totalentreprenør, rådgiver, Frederiksberg kommune og Frederiksberg hf-kursus har været upåklageligt. Skolen havde i regnskabsperioden/2014 (kalenderåret) 501 taxameterårselever. Taxameterårselevtallet er lidt mindre end i 2013, da skolen kun har oprettet 10 klasser i 1.hf på grund af tagprojektet. Frederiksberg hf-kursus har et robust søgetal. Falkonergårdens Gymnasium og hf har lejet sig ind i skolebygningen på 2. sal. Lejemålet forventes fortsat i de kommende år. 2

5 Præsentation af institutionen og årets resultater Undervisningsministeriet har i skrivelse af 3. januar 2012 præciseret, hvilke måltal, der bør indgå i Årsrapporten. Ved sommereksamen/14 afsluttede 203 elever med en samlet hf-eksamen, det næststørste antal i skolens historie. Det er svært at pege på en enkelt faktor, som kan forklare det positive resultat, men skolen har arbejdet systematisk med fastholdelse, og det har næppe heller været uden betydning, at vi har ansat en socialrådgiver med henblik på støtte i vanskelige situationer af både økonomisk og boligmæssig karakter, jf. nedenfor. Sammenhængen mellem budget 2014 og de faktisk disponerede udgifter har været tilfredsstillende. Frederiksberg hf-kursus har en aftale med Visma Services om lønadministration. Samarbejdet i 2014 har været udmærket. Ikke mindst de månedlige redegørelser fra Visma Services over lønproduktionen, giver en god indsigt i periodernes dispositioner på lønområdet. Der afholdes 2-3 evalueringsmøder årligt. Visma har bl.a. besøgt kursus og instrueret vores lønmedarbejdere i de muligheder, som Silkeborg løn kan åbne op for. Ud over tagprojektet har Frederiksberg hf-kursus i 2014 investeret massivt i et nyt og mere tidssvarende it-system. Efter forskellige sonderinger blev det i skolebestyrelsen besluttet, at koble skolen op på samarbejdet med IT-center Fyn, hvor mere end 30 gymnasier og VUC er er medlemmer. Samarbejdet indebærer nogle særlige pædagogiske muligheder. I 2014 har de samlede opkoblingsomkostninger, inkl. indkøb af lærer-pc beløbet sig til ca. DKK 2 mio. Alle kan konstatere et kvalitetsløft, og ikke mindst det trådløse net fungerer upåklageligt. Som en del af pakkeaftalen med IT-center Fyn har vi adgang til en fast udstationeret tekniker, som er behjælpelig med stort og småt. I 2014 har Frederiksberg hf-kursus indkøbt elektronisk udstyr. Skolen har ved de konkrete indkøb anvendt Ski-aftale og mulige rabatter, meget af det gennem IT-center Fyn. Der er i 2014 udarbejdet APV, som også rækker ind i skoleåret Der vil blive udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering, og tagprojektet følges løbende gennem deltagelse i byggemøder. Frederiksberg hf-kursus har også i 2014 haft et samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut. Mange af skolens lærere har deltaget i pædagogiske dage vedrørende indsatsteori. Projektet videreføres i 2015 med it som aktionsområde. Frederiksberg hf-kursus er karakteriseret ved en elevprofil, som desværre ofte støder ind i problemer af både økonomisk, personlig og boligmæssig karakter. I samarbejde med skolens bestyrelse er der på den baggrund ansat en socialrådgiver, som har mulighed af hjælpe skolens elever. Ofte ved møder ude i byen. Som en del af hendes arbejdsområder sendes der også underretning til forskellige sociale udvalg i de kommunale systemer. 3

6 Præsentation af institutionen og årets resultater Den største udfordring vil fortsat være at holde elever fast på deres valg af 2-årigt hf med henblik på at nedbringe frafald og omvalg fra uddannelsen. Endelig bør det anføres, at Frederiksberg hf-kursus indgår i et omfattende samarbejdssystem med daginstitutionen Pelikanen, Tre Falkeskolen (om vand, el og renovation), Falkonergårdens Gymnasium og hf (2. sal), Tre Falkehallen, Frederiksberg kommune/ejerforeningen og Frederiksberg Idrætsunion(FIU). 4

7 Præsentation af institutionen og årets resultater Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning 48,9 50,4 49,6 47,0 47,1 Omkostninger -46,5-46,7-43,1-40,9-41,9 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 2,4 3,7 6,5 6,1 5,2 Finansielle poster i alt 0,1 0,2 0,1-0,2-0,7 Resultat før ekstraordinære poster 2,4 3,9 6,6 5,9 4,5 Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 2,4 3,9 6,6 5,9 4,5 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver 32,4 33,2 34,0 34,9 35,7 Omsætningsaktiver 44,1 41,0 45,1 35,9 29,4 Balancesum 76,5 74,2 79,1 70,8 65,2 Egenkapital ultimo 31,9 29,4 25,5 18,9 13,0 Langfristede gældsforpligtelser 27,7 27,8 38,4 38,9 38,9 Kortfristede gældsforpligtelser 16,9 17,0 15,3 13,0 13,2 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 3,9-3,5 10,1 6,8 5,0 Investeringsaktivitet 0,0 0,0 0,0 0,0-36,5 Finansieringsaktivitet -0,1-11,2 0,0 0,0 38,8 Nettopengestrøm, netto 3,9-14,7 10,1 6,8 7,3 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 5,0 7,8 13,3 12,5 9,5 Likviditetsgrad (%) 260,7 240,8 295,2 276,2 222,5 Soliditetsgrad (%) 41,7 39,6 32,2 26,6 20,0 Finansieringsgrad (%) 85,5 83,6 112,7 111,6 109,0 Årselevtal Årselever 501,2 533,6 537,1 517,9 507,8 Specificeret på hovedområder: HF 501,2 533,6 537,1 517,9 507,8 5

8 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Dermed indtægtsføres statstilskud for det finansår, som er angivet af Undervisningsministeriet. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 6

9 Anvendt regnskabspraksis Leasing Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån og andre langfristede gældsforpligtelser, der måles til amortiseret kostpris. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der indregnes ikke renter i kostprisen. 7

10 Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver (fortsat) Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og grundværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger erhvervet før 1. januar 2011 Nybyggeri og bygningstilgang efter 1. januar 2011 Bygningsinstallationer Særlige installationer Udstyr og inventar 30 år 50 år 20 år år 3-10 år Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 8

11 Anvendt regnskabspraksis Finansielle gældsforpligtelser (fortsat) Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår som eksempelvis forudbetalt løn, energi, abonnementer mv. Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år og består primært af forudbetalt statstilskud. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 9

12 Anvendt regnskabspraksis Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x100 Omsætning i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x100 Kortfristede gældsforpligtelser Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x100 Samledeaktiver Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser x100 Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. 10

13 Resultatopgørelse 1. januar december Note Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

14 Balance 31. december Aktiver Note Grunde og bygninger Udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver Egenkapital 1. januar Overført resultat Egenkapital Realkreditgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Mellemregning med Undervisningsministeriet Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13 Andre forpligtelser 14 12

15 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Årets resultat Reguleringer af pengestrømsforhold: Afskrivninger Valutakursregulering af realkreditlån 0-23 Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 0 0 Tilbagebetaling af gæld Optagelse af lån 0 0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Aftaleindlån Værdipapirer

16 Noter Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstaxameter Bygningstaxameter Grundtilskud Færdiggørelsestaxameter Pædagogikumtaxameter Særlige tilskud Dispositionsbegrænsning I alt Deltagerbetaling og andre indtægter Andre indtægter I alt Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger 0 0 Øvrige omkostninger I alt Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger 0 0 Afskrivninger 0 0 Øvrige omkostninger I alt

17 Noter Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger til bygningsdrift I alt Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger 0 0 Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud 0 0 I alt Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Kursgevinster på værdipapirer 0 23 I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Prioritetsrenter Kurstab på værdipapirer I alt

18 Noter 10 Materielle anlægsaktiver Grunde og Udstyr og bygninger inventar I alt Anskaffelsespris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsespris 31. december Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Den seneste offentlige ejendomsværdi udgør (58,69% af DKK 99 mio.) I grunde og bygninger indgår grundværdi DKK 9,7 mio. og scrapværdi på DKK 4,8 mio., som der ikke afskrives på. Afskrivningsgrundlaget udgør DKK 22,0 mio. Derudover indgår installationer med en regnskabmæssig værdi på ca. DKK 2 mio. pr. 31. december Egenkapital Egenkapital Overført 1. januar 2007 resultat I alt Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Realkreditgæld Nykredit F1 DKK Nykredit F1 EUR Afdrag, der forfalder inden 1 år Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år Afdrag, der forfalder efter 5 år

19 Noter Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for prioritetslån: Grunde og bygninger med en samlet regnskabsmæssig værdi på: Andre forpligtelser Institutionen har indgået aftale om resultatløn med den daglige ledelse, kopileasing, lønadministration mv. Institutionen har herudover ikke indgået andre væsentlige kontraktslige forpligtelser 17

20 Særlige specifikationer Personaleomkostninger Løn Pensioner Andre omkostninger til social sikring Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere inkl. ansatte på sociale vilkår 58,4 61,9 Andel i procent ansat på sociale vilkår 2,7 2,5 16 Honorar til revisor Honorar for lovpligtig revision af regnskabet Honorar for revision af lovpligtige erklæringer Honorar for andre ydelser end revision

21 Påtegninger Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2014 for Frederiksberg HF-kursus. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab mv. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed: At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten Frederiksberg, den 19. februar 2015 Daglig ledelse Finn Bønsdorff rektor Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestyrelse Kristian Madsen-Østerbye formand Aino Vedel næstformand Lars Klewe Lars Steffensen Mogens Jensen Lærke Klindt Jurek 1 ) Revisionen omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring 19

22 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Frederiksberg HF-kursus Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Frederiksberg HF-kursus for perioden 1. januar til 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdet efter lov om statens regnskabsvæsen mv. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtig, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen mv. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 20

23 Den uafhængige revisors erklæringer Revisors ansvar (fortsat) Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen mv. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 19. februar 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Carsten Nielsen statsautoriseret revisor 21

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Læs mere

Deloitte. Virum Gymnasium. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 55 38 31

Deloitte. Virum Gymnasium. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 55 38 31 Deloitte. Deloitte Stalsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr.

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2013

Virum Gymnasium. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Årsrapport 2013 Medlem

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 92 65. Årsrapport 2014

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 92 65. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29

Læs mere

Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014

Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Vestegnen HF & VUC Årsrapport 2014

Læs mere

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 10 Hoved- og nøgletal 12 Målrapportering

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og HF CVR-nr. 29 54 62 82 Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted

Erhvervsgymnasiet Grindsted Erhvervsgymnasiet Grindsted Grindsted Selvejende institution CVR-nr. 18 11 71 18 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af skolen 2 Årets faglige

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesb er etning Insttturionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 5 Årets faglige resultater 6 Årets økonomiske resultat 11 Begivenheder efter regnskabsårets

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

Mulernes Legatskole. CVR-nr. 29 54 77 26. Årsrapport for 2010

Mulernes Legatskole. CVR-nr. 29 54 77 26. Årsrapport for 2010 Mulernes Legatskole CVR-nr. 29 54 77 26 Årsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Indhold... 2 Ledelsesberetning... 3 Institutionsoplysninger... 3 Præsentation af institutionen... 5 Årets faglige resultater... 6 Årets økonomiske resultat... 9 Målrapportering...

Læs mere

Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen

Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013 Den selvejende institution Tietgenskolen ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsesberetning... 4 Målrapportering... 12 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

ABCD. Årsrapport 2008. VUC Sønderjylland. CVR-nr. 29 55 64 31 09-r001 TMB AJ 008215 08002.doc. Telefon 73 52 57 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

ABCD. Årsrapport 2008. VUC Sønderjylland. CVR-nr. 29 55 64 31 09-r001 TMB AJ 008215 08002.doc. Telefon 73 52 57 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 52 57 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TMB AJ 008215 08002.doc KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere