VIBORGS ARBORET I CHARLOTTENLUND Historiske brudstykker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORGS ARBORET I CHARLOTTENLUND Historiske brudstykker"

Transkript

1 VIBORGS ARBORET I CHARLOTTENLUND Historiske brudstykker af F. Günther Christensen Arboretet, 2970 Hørsholm I beretningen om foreningens ekskursion til Forstbotanisk Have og Viborgs Arboret i Charlottenlund skov den 26. oktober 1974 blev der stillet en mere udførlig omtale af Viborgs Arboret i udsigt. Dette løfte skal hermed søges indfriet. Ved et tilfælde havde jeg fundet et kort fra 1825 over arboretet (1). På kortet (fig. 1) er indtegnet prikker med numre fra 1 til 72, åbenbart henførende til en fortegnelse over træer og buske. Bevoksningsforholdene er iøvrigt anskueliggjorte med farver. Fortegnelsen er ikke fundet. Viborgs Arboret har ofte været omtalt. C. Syrach-Larsen (Syrach Larsen 1938) har kort omtalt baggrunden for anlægget og nogenlunde stedfæstet det, ved at påvise forskellige gamle fremmede træer i området nord og nordøst for Skovriderkroen, og Hans Chr. Bendixen har en kort omtale af arboretet med et fotografi af en småbladet elm, som kan formodes at være en rest af arboretet. (Bendixen 1973). Der har dog hersket en del uklarhed både med hensyn til arboretets nøjagtige beliggenhed og tiden for dets anlæg. Syrach-Larsen skriver om grænserne for arboretet,»at de er næppe nøje kendt.«på den baggrund gav kortet (fig. 1) mig lyst til at søge det gamle anlæg nøjere belyst. Med hjælp fra overassistent Harry Petersen, tidligere Direktoratet for Statsskovbruget blev væsentlige akter vedrørende anlægget hurtigt fundet frem i Rigsarkivet og transskriberet. Jeg er over-assistent Petersen megen tak skyldig for denne hurtige og effektive hjælp. Selvom der kun er foretaget et hastigt strejftog i et omfattende arkivmateriale, kan historien om vort første egentlige arborets tilblivelse kort skildres, omtrent som følger. I januar 1795 fremsatte professor E.N. Viborg overfor Rentekammeret et forslag om et»areal til forsøg med fremmede træers opelskning.«16. maj samme år approberer Rentekammeret, at der anvises Viborg et areal i nordøstsiden af Charlottenlund skov, kaldet»grannehaugen«(2). Denne lokalitet, og andre som senere

2 omtales, ses på et kort over Charlottenlund skov fra 1782 (fig. 2) (3). Uvist årsagen synes denne plan ikke realiseret, for i januar 1796 foreligger kgl. resolution om at Charlottenlund Strandvænge nu skulle stilles til rådighed for Viborgs forsøg med forsttræers opelskning (2). Heller ikke denne gang blev planen realiseret, men af korrespondance synes at fremgå, at Viborg har anvendt sidstnævn- Fig. 1. Viborgs Arboret i Charlottenlund skov Farvelagt. Landsarkivet (1). Viborgs arboretum in Charlottenlund forest Coloured. Endelig i 1799 er tiden moden for planens gennemførelse. Årsagerne er flere, som ikke skal omtales her, men stærkt medvirkende har det nok været, at der oprettedes en forstundervisning i København (Oppermann ), og at netop professor Viborg skulle indlede forelæsninger i forstbotanik ved Københavns Universitet i sommeren (Syrach Larsen 1938). Samme år udkom M.G. Schæffers danske bearbejdelse af 1. del af tyskeren Burgsdorfs bog»anleitung zur sicheren Erziehung und zweckmässigen Anpflanzung der einheimischen und fremden Holzarten«med fortale af

3 professor Viborg (Schæffer 1799). Dette værk har været en meget velkommen og benyttet håndbog ved udarbejdelsen og gennemførelsen af arboretprojektet. Den 16. april 1799 sendte Viborg et nyt forslag til Rentekammeret. (5). Da dette forslag kort og klart meddeler Viborgs hensigter, skal den del af det, som vedrører forsøg med træer gengives her: Forslag til Forsøg med Dyrkning af Træer og Vexter ved Charlottenlund. i) Træer A At dyrke og at opelske saadanne Træer, som endnu hidindtil ikke eller sielden ere blevne forsøgte i Dannemark, og om hvis Vext man derfor, har enten ingen eller ogsaa liden Erfaring. B At forsøge de fremmede Træearter i det Store, hvis Vext man allerede kiendte af Forsøg i det Smaae, og som kunde give os fortrinligere Skovtræer af haardt Træe end de, vi allerede eiede. C At dyrke de fremmede Træearter af blødt Ved i det Store, hvilke ved anstillede Forsøg i det Smaae havde udmærket sig saavel i hastig Vext, som Vedets Godhed. D At man, ved at dyrke fremmede Træearter i det Store; forsøgte dem i forskiellig Jordbund og særskildte Beliggenheder deels ved at plante dem enkelte, deels ved at opelske dem Hobbeviis, ved hvilket sidste deres Vext bliver mere naturlig. E At opelske fremmede og indenlandske Træearter, som kunde give et fortrinligere hegn end de hidindtil i Almindelighed brugelige. F At giøre Forsøg med fremmede Træearter, som kunde bruges til Garverier og Farvematerialier. G At forsøge Dyrkningen af tildeels nye og hidindtil for os ubekiendte Frugtsorter, tildeels ogsaa nye Forædlingsmaader af allerede bekiendte Frugttræer. 2. del af forslaget vedrører lignende forsøg med kornarter, foderurter, farveplanter m.m. og omtaler muligheden for at få træer (planter), podekviste, stiklinger og rodskud fra Botanisk Have. Der var således ikke tale om et arboret i snæver forstand, men snarere om hvad man kunne kalde en økonomisk-botanisk have. Det kan undre, at der kun var henvist til fremskaffelse af plantemateriale fra Botanisk Have i København, da Schæffers planteskole i Hørsholm på den tid har kunnet præstere et rigt udvalg af fremmede træ- og buskarter (Rosted 1962). Det viser sig da også senere, at i hvert fald hovedparten af planterne kommer fra Hørsholm. Det skal her bemærkes, at Viborg i 1798 udnævntes til meddirektør for Botanisk Have (Bendixen 1973). Med Viborgs nye forslag kom der skred i sagen, og 5. juni 1799 foreligger kgl. resolution, der allernådigst bemyndiger Rentekammeret»til at lade indbemeldte anlæg i Charlottenlund Skov, til fremmede træers og væxters opelskning, foretage efter den plan, forstvæsenet, i forening med professor Wiborg, Slotsforvalter Voigt

4 (Frederiksberg), gartner Holbøll (Botanisk Have) og slotsforvalter Baastrup (Charlottenlund), hertil maatte foreslaae og Kammeret nærmere maatte bestemme.«i henhold til resolutionen skulle vand fra skoven og omliggende jorder føres til et eksisterende bassin, som ved det nye anlæg skulle udvides. Udgifterne ved anlægget skulle dækkes delvis ved salg til Søe Etaten og private af de træer, som skulle ryddes på arealet, og iøvrigt af forstkassen. Den 11. juni 1799 udsendte Rentekammeret skrivelser, med gengivelse af resolutionen, til de nævnte herrer og til overforstmester v. Linstow (6). I skrivelsen til Linstow anmodes denne om selv, eller ved repræsentant, at sammentræde med de øvrige herrer, for i overensstemmelse med resolutionen at udarbejde en plan»til forberørte anlæg«. Med skrivelsen til Linstow fulgte kortet fra 1782 (fig. 2) til»afbetjening«. Meget hurtigt har slotsforvalter Voigt forfattet et udkast til anlægget. Dette er ikke fundet, men Viborgs kommentarer af 19. juli 1799 foreligger (5). Da disse kommentarer på en interessant måde belyser det forberedende arbejde, gengives de her: Ved det af Hr. Slotsforvalter Vogt forfattede Udkast til et nyt Anlæg ved Charlottenlund finder jeg intet at erindre. Jeg troer at det ikke alleneste vil blive overmaade smukt, men at Anlægget, naar det udføres efter Planen, vil for Efterverdenen vorde meget lærerigt. Nogle Bakker på Lidgodt, hvilke vende ud mod Søen og hvor fra der haves en deylig Udsigt, seer jeg ikke anvendte i Anlægget, men der kan ingen Tvivl være om, at jo Hr: Vogt har havt gyldige Aarsager i følge sin smagfulde Plan, ikke at giøre heraf nogen Anvændelse. Det er at beklage, at et saa stivt Hegn omkring Arboretet skal være nødvendigt formedelst det Kiøbenhavnske Publikum, da det endnu har saa liden Følelse for den skiønne Natur, at det ikke kan lade staae sieldne Træer udafbrækkede. - Dette Hegn vil ogsaa medføre stor Bekostning, dersom det ikke kan sættes som et Riisgierde. - For det anbragte Vand vilde det være rigtigt, om der kunde forskaffes Tilløb fra Kilde-Vælde, hvilket de Herrer Slotsforvaltere Vogt og Baastrup, som nøie kiende det locale ville bedst kunne bestemme. - Da de Kongelige Resolutioner tale om Opelskning af Skovtræer og Frugttræer samt oekonomiske Vexter, saa forudsætter det en Frøeskoele, Planteskole og en oekonomisk Have. Commissionen fandt ved dens sidste Forsamling, at den nye Hauge kunde være skikket til Frøeskoelen og det saakaldte nye-land ved Bomhaugen til Forsøg med oekonomiske Vexter, men da Lysthaugen tilforn har været brugt til Blomster, og disse ikke vel kunne aldeles afskaffes ved et Kongelig Lystslot, saa blev det Spørgsmaal, hvor de skulde dyrkes og om Slotshaugen dertil kunde være passende. I Henseende til Forsøg med Frugttræer, da troer ieg at de Dieleske fortiente Opmærksomhed. De kunde saa meget lettere her anstilles, da der findes et Drivhuus, som dertil kunde anvendes. Det forekommer mig, at det meget ville forskiønne Charlottenlunds Skov, dersom der blev trukken Gange i den øvrige Deel af Skoven uden for Anlægget, men da dette vil for-

5 . / :< / Fig. 2. Kort over Charlottenlund skov, Kortet er en kopi af det kort, der anvendtes ved projekteringen af Viborgs arboret Landsarkivet (3). Farvelagt. Charlottenlund Forest, This map is a copy of the one used in the planning of Viborg's arboretum Coloured.

6 aarsage en større Bekostning og tillige udkræve fleere Daglejere til Reenholdelsen, saa maatte der vel giøres et Overslag over. 1. Hvad den hele Indretning vilde koste og 2. Hvormange Dagleiere der bestandig skulde holdes for at vedligeholde Anlægget og den oekonomiske Hauge. - Ingen af Commissionen troer ieg vil bedre kunne bestemme dette, end de Herrer Slotsforvaltere Vogt og Baastrup. Da der til Anlægget udfordres Træer, maatte Commissionen vel forespørge hvilke Træer og hvor mange der kunde haves af Forstvæsenet og de øvrige Kongelige Plantager. - Kiøbenhavn d: 19 Juli E. Wiborg Det bemærkes, at Viborg her bruger betegnelsen Arboret. De fleste stednavne genfindes på kortet fig. 2, hvor det senere arboretområde, Lidtgodt, er betegnet I. Kommissionens forberedende arbejde har stået på indtil efteråret 1800, hvor det i oktober sammenfattes i et detailleret projekt til Rentekammeret (5). Projektet indledes med nedenstående Promemoria af 17. oktober 1800: Underdanigst Promemoria! Efter det Høye Collegiums Ordre fremlæges herved underdanigst under Litra A Den forhend farvelagde Tegning over det nye Anlæg i det saakaldte Lidtgodt paa Charlottenlund. B En anden Tegning eller Kort over samme i en større Maalestok, og hvori ved Indprikning med forskielligt Blæk og med Nummere vises hvorledes Commissionen formener 'at Plantningen skulle skee i Forhold til Træernes Høyde og Størrelse saaledes at de høyeste immer kom til at staae bag de lavere plantede i en efter hver Slags Træers Væxt passende Afstand fra hinanden. C En Fortegnelse over hvilke Træes Sorter, der skulle plantes i Arboretet, med deres Navne og Nummere og hvor mange af hver Slags deri kunde plantes. D Beregninger over Bekostningerne ved dette Anlæg, saavel som for Canalen at grave, de gamle Grøvter at sløyfe, nye Gange at indrette, til Udsigternes Istandsættelse, Træernes Plantning og andet mere baade til Nytte for Anlægget selv og til Fornøyelse for Publikum. E En Fortegnelse over de Slags Træer, som ikke kunde faaes, hverken i den Botaniske Hauge eller i Planteskolen ved Hirschholm, og hvorom Commissionen underdanigst udbeder sig Collegii Resolution, hvorledes samme skulle anskaffes, og om Commissionen maatte bemyndiges til at forskrive dem enten fra Engeland eller hvorfra de ellers bedst kunde faaes. Naar der efter den passerede kongelige allernaadigste Resolution paa Charlottenlund skal giøres Anlæg til Frugt og fremmede Træe Arters og oekonomiske Vexters Opelskning, troe Commissionen at de tienligste Pladser der paa Stedet ville være a Den saakaldte Nye Hauge til Frøeskole b Lysthaugen til Planteskole c Bomhaugen og Nyland til oekonomiske Vexter. Saa og i henseende til Forædlingen og Formereisen af nye og gode Sorter Frugter, troer Commissionen at et Anlæg efter den Dielske maade kunne være meget nyttig,

7 ogsaa meget mere anvendelig paa Charlottenlund formedelst det gamle Orangeriehuus, som hertil kunne Benyttes. I Øvrigt udbeder Commissionen sig underdanigst det høye Collegiums nærmere Resolution og Approbation for derefter at fortsætte og udføre Arbejdet. Det høy kongelige Rentekammer Friderichsberg den 17de October 1800 underdanigst M. Voigt Holbøll M. Baastrup Skrivelsen har påtegningen: tilskr. Linstow og Legationsraad Blucher Olsen, den 6 Juni Den under litra A nævnte farvelagte tegning findes ikke ved sagen i Rigsarkivet, men må sikkert have været den samme, som findes i Landsarkivet (7) og er gengivet i fig. 3. Den anden tegning, litra B, støtter denne formodning. Artslisten, litra C, bærer tydeligt præg af at være udarbejdet efter Schæffers danske udgave af Burgsdorf (Schæffer 1799). Den er delt i to. Første del omfatter 53 arter, som skulle forsøges»i det Store«og anden del 468 mere sjældne arter og varieteter, som skulle stå i grupperne i den centrale del af arboretet. Sidstnævnte område skulle indhegnes. I listen er for hver art angivet nummer, antal og planteafstand. På de nævnte tegninger var plantestederne angivet med numre svarende til listernes. Til forsøg»i det Store«skulle bruges fra 8 til 16 stk. af hver art og fra 1 til 3 stk. af hver af de sjældne. Det kan ikke undre, at listen over planter, der ikke kunne skaffes fra Botanisk Have eller planteskolen i Hørsholm (litra E) er temmelig lang, nemlig 464 arter og varieteter. Tilbage bliver dog 57 arter og varieteter, som kunne leveres. Anlægsudgifterne budgetteredes til 2481 Rdl. og 3 mk. (Litra D). Professor Viborg og overforstmester C.H. v. Linstow indtog et særstandpunkt med hensyn til fremskaffelse af planter, som ikke kunne fås i Danmark. De fremsendte herom følgende bemærkninger af 20. oktober 1800 (5): Underskrevne ere fuldkommen eenige med de øvrige Herrer i Commissionen om det hele Forslag, undtagen hvad 5te Post under Litr. E om Træernes Forskrivning angaar. Vi give os derfor den Frihed at bemærke derved følgende: 1) At mange af de manglende Træer ikke kunde haves for Penge, men kan alleene faaes ved botanisk Correspondance. 2) At nogle ere indenlandske og bør ikke forskrives. 3) At det er meget misligt og tildeels ogsaa urigtigt, at forskrive Træer udenlands fra, for at giøre Forsøg med dem i det Store; de ere da opfødte i et Klima og et Jordmon, og skal voxe og blive store i et andet; de kunde derved lide i deres Væxt, og Efterverdenen vilde

8 Fig. 3. Farvelagt tegning med Viborgs arboret Formentlig kopi af tegning litra A fra projektet. Landsarkivet (7). Viborg's arboretum and surroundings Coloured. Probably a copi from the project.

9 Fig. 4. Charlottenlund skov med Viborgs Arboret Farvelagt. Landsarkivet (8). Map showing the position of Viborg's arboretum in Charlottenlund forest Coloured.

10 komme til at drage urigtig Slutning om disse Træers Voxemaade. Hertil kommer endnu, at de ved Transporten kunde været forulykked, og at man ved urigtige Bestemmelser kunde vorde bedraget. Mere hensigtsmæssigt syntes det derfor at være, at man søgte at forskaffe sig Frøe af de Nordamerikanske Træearter, opelske dem i danske Frøe- og Planteskoler, og dernest udplante dem, eller ogsaa udsaa dem i det Store. At forskrive Nordamerikansk Frøe fra det Burgsdorfske Institut har Erfaringen viist, at det er meget kostbart, og at Frøet ikke alt kommer op. Jeg Oberforstmester og Kammerherre Linstow skulde derfor ved denne Leilighed give mig den Ære at giøre det kongelige Rentekammer det Forslag, at lade en kyndig Skovbetient, hvortil ieg foreslaaer Skovrider Wiinholt, afgaae til næste Foraar til Nordamerika, for at samle Frøe af de der værende Træearter; han kunde ikke alleene selv samle, men ogsaa aabne det danske Forstvæsen en Vej til at faa en aarlig Forsendelse af Frøe derfra; da det blev Forstvæsenet, som kom til at indhente den væsentligste Nytte derefter, saa syntes det billigt, at ogsaa Forstvæsenet bidrog til Omkostningerne af denne Reise. Frøe- og Planteskolen ved Folehaugen vilde derved komme til at opnaae en Fuldkommenhed, at den kunde forsyne alle offentlige og private engelske Anlæg i Landet med de sieldne Træearter, som nu maae forskrives, og ikke engang kan haves for Penge, ja selv, at der kunde sælges fra dette Institut til Fremmede. Forstvæsenet fik ogsaa derved en Mand, som havde erhvervet sig Kundskab om de Nordamerikanske Skovtræer, og tillige derved mere Haab om deres Udbredelse og rigtige Anvendelse. 4) Derimod syntes det passende at forskrive nogle af de sieldne Busktræer som ere vanskelige at opelske, som voxe meget langsom, og hvoraf der behøves kun enkelte Individuer. Ligeledes blev det nødvendigt at forskrive nogle enkelte Sorter, som ikke kan haves fra Nordamerika, og hvoraf man ikke let kan forskaffe sig Frøe, men som dog i det Hele vilde være ubetydeligt. Hirschholm den 20de October 1800 C.H. v. Linstow E. Wiborg I punkt 3 fremsættes her fremsynede tanker, som først realiseredes mange år senere. Hvad blev der nu ud af hele dette velforberedte projekt? Det blev, i den grad det var muligt, realiseret. Anlægsarbejdet indledtes 22. juni Da slotsforvalter Baastrup i en opgørelse til Rentekammeret af 19. juli 1803 erklærer arbejdet færdigt, har det kostet 3653 rdl. 3 mk. og 12 sk. (4). Af et foreløbigt specificeret regnskab fra Baastrup af 17. maj 1802 (5) over det indtil da udførte arbejde, kan blandt andet uddrages: Der var gravet en del af en stor kanal i den sydøstlige del af Lidtgodt. (Udvidelsen af bassinet). Der var ryddet 741 store og mindre træer. Der var sat 160 fag hegn som forudsat. 3 banker var sløjfet og jorden herfra brugt til at gøre 2 andre banker større. Et areal på 3441 kvadratfavne var jævnet. Der var gravet plantehuller. 4 mand havde i 32 dage plantet 400 træer daglig. Der var anlagt 1218 alen gange nord for kanalen og

11 453 løbende favne gange syd for den. Arealet til de mere sjældne planter, 2225 kvadratfavne, var pløjet. Desuden var udført en del forskelligt jord- og stenarbejde, såsom sløjfning og nygravning af grøfter og sætning af flere stenkister. Af mere kuriøse poster skal nævnes:»efter det Høje Kongl. Rentekammers Tilladelse af 9de Ar '/fa 9»> G i'ijt^) xfj/ritfø / Ufiy <, ''/'/> >< /> 2Å y prrijfn t/l, ** yiju,./ j i S'-t, i»i 'Z* 6 7 /// (ti ft //? -/(irtfn. s _ (J. / iwijfuj ftu/øiføj --J /. / jj «æytfj i/f" njijut/i /Å Sttq/ftHJ ft/åa /y - /"/ j /( 2/ j,< i i'c* t H'uJ //> t /?// ffan/ ' it^ft/ji-i i t f / i // vtfeu* < / UJ /V//,V' /&jåt - - ^/fu/ca). Z / 4. Å 2 i iv //, At** M -i y Fig. 5. Liste over planter og frø til Viborgs Arboret som den kgl. danske minister resident Blicher Olsen afsendte fra Philadelphia 23/ Ved ankomsten til København i juli 1802 var alle frø»aldeeles bedærvede«. Den 8/ var 28 af de 67 planter endnu levende. Alle nåletræplanter var på det tidspunkt døde. Fig / the listed plants and seed, purchased for Viborgs Arboretum, were sent from Philadelphia by the royal Danish representative Blicher Olsen. At the arrival in Copenhagen july all seeds were rotten and in september 1802 only 28 out of 67 plants were still alive, all conifers were dead.

12 septr kiøbt på Torvet en gammel hæst til at gå for en styrte Kærre Rdr 3 mk.«hvad arboretets plantebestand i 1803 angår, svarede denne naturligvis ikke til planen og kom ganske givet heller aldrig til at gøre det. De problemer, som vejrliget voldte Schæffer i årene (Rosted 1962), må også have gjort sig gældende i Charlottenlund skov. Jeg har med velberåd hu undladt at søge uddraget noget konkret af alle de forskellige plantelister, der findes i Rigsarkivet. Rosted bringer som et eksempel en liste over arboretplanter leveret fra planteskolen i Hørsholm (Rosted 1962). Givet er det, at Viborg, Schæffer, Linstow og Baastrup i en årrække med stor iver søgte at supplere og pleje samlingen. Følgende eksempler kan belyse dette. Da Linstow og skovrider Wiinholt i 1803 foretog en studierejse til England, formidlede de et indkøb af planter til arboretet hos firmaet Lee og Kennedy i London. Bevillingen på 150 Rd til disse planter, og et andet parti planter fra en handelsgartner i Liibeck, blev givet på Viborgs foranledning (5). På Schæffers initiativ sendte den danske stats repræsentant i Philadelphia samme år 2 kasser planter hjem fra Nordamerika. Planterne ankom i en sørgelig tilstand, hvorfor Schæffer skrev en instruks, eller snarere lærebog, på flere tætskrevne folioark om samling, pakning og forsendelse af planter og frø (5, fig. 5). Ved et besøg i arboretet i april 1806 bemærkede Viborg, at en del planter var bidt af harer. Med et brev om sagen sendte han en beskadiget plante til Reventlow, og i juli indstillede Linstow til Kammeret, at der bevilgedes midler til at udvide hegnet og gøre det haretæt (5). I de første år sørgede Baastrup omhyggeligt for, at græsvæksten omkring de unge planter blev hakket løs og kørt bort. I februar 1808 anmodede han om bevilling til»at lade Canalen oprense, som af de Engelske ved at vande Deres heste, blev for een stor Deel opfyldt med Jord og Sand.«(4). Sammenligner man kortet fra 1825, fig. 1, med et kort over Charlottenlund skov fra 1827 (8) fig. 4, tyder noget på, at man så sent som ca har udvidet arboretet med et bælte langs strandvejen. Ejendommeligt er det, at et kort fra 1839 (9) viser både Viborgs Arboret og den dengang 1 år gamle Forstbotanisk Have i skovens modsatte hjørne. Af det gamle arborets træer er nu kun få rester tilbage. På ekskursionen i 1974 iagttoges nogle gamle europæiske lærke, småbla-

13 det elm, en smuk gammel parklind, 3 gamle tyrkiske ege og en gruppe gamle avnbøge. Navnlig een gammel naur der sås, kan tænkes at stamme fra arboretets tid. Den frønnede stub af en gammel Tsuga canadensis påvistes. I ovennævnte bælte langs den gamle strandvej besås smukke gamle ahorn, spidsløn og ask. Skade at kun så lidt er bevaret af det gamle anlæg i den engelske stil. SUMMARY The paper surveys briefly the history of Viborg's Arboretum in Charlottenlund Forest north of Copenhagen. The founder of the arboretum, E.N. Viborg, was professor of botany at University of Copenhagen. In 1795, and again in 1799, he suggested that an area should be laid out for experiments with foreign tree species. Pursuant to a royal ordinance of June 5th 1799 the plan was carried into effect, and the idea was partly to experiment with foreign species already known, and partly to build up a collection of so far little known exotics. According to the final project from October 1800 the arboretum was to be laid out in a style similar to British parks. The list of plants included 521 species and varieties of which only 57 could be delivered immediately. Within the period 1801 to 1803 the arboretum was laid out, and during the first year 26,812 planting holes were dug. The main supplier of plants was the well-known Schåffer's Nursery in Hørsholm, and during the first year it took a great effort to bring home plants from England, North America, Germany and other countries. Viborg's Arboretum remained almost intact until a new arboretum, Forstbotanisk Have, was established in the other end of the forest in To-day only a few foreign trees are left on the space of the old arboretum, for example some beautiful Larix decidua and Quercus cerris.

14 Litteratur: BENYTTEDE KILDER BENDIXEN, HANSCHR, 1973: Den kgl. Veterinærskole. København. LARSEN, C. SYRACH, 1938: Arboretet og Forstbotanisk Have. Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Årsskrift, København. OPPERMANN, A., : Bidrag til det danske skovbrugs historie Særtryk af»tidsskrift for skovbrug«x. København. ROSTED, H.C., 1962: Den gamle planteskole. Hørsholm. SCHÆFFER, M.G., 1799: Burgsdorfs Anviisning til at opelske indenlandske og udenlandske Træearter i det Frie. Oversat og omarbeidet til Anvendelse for Dannemark og Holsteen af Martin Gottlieb Schæffer. Forsynet med Anmærkninger af Erik Viborg. I Deel (det udkomne). Kiøbenhavn. Arkivalier: 1. Landsarkivet for Sjælland m.m. Saml. af kort og tegninger, løbe nr Arboretet i Charlottenlund. Hansen, Negativ nr Skovbrugshistoriske notater optegnet af fhv. statsskovdirektør Fr. Krarup. Dupl. ved Dir. f. statsskovbruget Landsarkivet for Sjælland m.m. Saml. af kort og tegninger, løbe nr Plan over Charlottenlund skov, Ord. s.. Chr. Lønborg Negativ nr Rigsarkivet. Rentekammerarkivet. Forst- og jagtsager Pakkesager gruppe 5 nr. 8. Arkiv nr Pakkesager gruppe 5 nr. 10. Arkiv nr Pakkesager gruppe 5 nr. 7. Arkiv nr Landsarkivet for Sjælland m.m. Saml. af kort og tegninger, løbe nr Tegning over en del af Charlottenlund skov. Voigt, Negativ nr Landsarkivet for Sjælland m.m. Saml. af kort og tegninger, løbe nr Charlottenlund skov. Sparre, Negativ nr Landsarkivet for Sjælland m.m. Saml. af kort og tegninger, løbe nr Charlottenlund skov. W. Køchen, Negativ nr. 934.

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

ERIK VIBORGS BETYDNING FOR DANSK SKOVBRUG

ERIK VIBORGS BETYDNING FOR DANSK SKOVBRUG ERIK VIBORGS BETYDNING FOR DANSK SKOVBRUG AF FINN T. SØRENSEN DANMARKS VETERINÆR- OG JORDBRUGSBIBLIOTEK DYRLÆGEVEJ 10, 1870 FREDERIKSBERG C. The Influence of Erik Viborg on Danish forestry ENGLISH ABSTRACT

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tab.23. Fig.63 og Fig.64

Tab.23. Fig.63 og Fig.64 Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814.. Fig.63 og Fig.64 76 Naar der gives en ret

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN OM SLÆGTEN EVODIA Af H. NILAUS JENSEN Til familien Rutaceae, hvis vigtigste repræsentanter blandt de træagtige frilandsplanter er slægterne Ptelea, Phellodendron og Zanthoxylum, hører også slægten Evodia.

Læs mere

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60.

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. 30. April 1824 Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. Gr. Kongen har fundet det hensigtsmæssigt, at indskiærpe og i een Anordning samle alt, hvad Lovene foreskrive

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

G. F. Ursins svar til Drewsen

G. F. Ursins svar til Drewsen 1826 G. F. Ursins svar til Drewsen Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 G.F.Ursin, Georg Frederik (Friderich) Krüger Ursin, 22.6.1797-4.12.1849, matematiker, astronom. Født i København. I 1827 blev han professor

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

1. Udskrift af Kiøbenhavns Politie-Protocol. Tirsdagen den 26 October 1790

1. Udskrift af Kiøbenhavns Politie-Protocol. Tirsdagen den 26 October 1790 Kapitel 3 Opgave A Materiale omkring P. A. Heibergs Indtogsvise (1790) Indtogsvisen (1790) blev sunget ved et lukket selskab på Skydebanen i København. Uden Heibergs vidende blev teksten efterfølgende

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Trinitatis-Søndag 1846

Trinitatis-Søndag 1846 5286 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT Udgivet af DANSK DENDROLOGISK FORENING BIND V 3 1976 KØBENHAVN. EGET FORLAG DANSK DENDROLOGISK FORENING Trykt hos A/S Holbæk Eksprestrykkeri INDHOLD EMIL HARTMANN 1912-1975

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47.

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47. Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814. 61 Tab.21. Fig.37. Paa en afstukken Linie

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Øernes Amts Skytteforenings kapskydning i Roskilde d.23/6-1911. Sådan begyndte det. (En fortælling om Roskilde Skytteforenings stiftelse)

Øernes Amts Skytteforenings kapskydning i Roskilde d.23/6-1911. Sådan begyndte det. (En fortælling om Roskilde Skytteforenings stiftelse) Øernes Amts Skytteforenings kapskydning i Roskilde d.23/6-1911. Sådan begyndte det (En fortælling om Roskilde Skytteforenings stiftelse) I Fædrelandet den 19. januar 1861 gav kaptajn v. Mønster en kort

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 *

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. CP«Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen,, 9 7 ah n København, den 1047 laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Under Dags

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Grundtvig om folkekirken

Grundtvig om folkekirken Grundtvig om folkekirken på Den grundlovgivende Rigsforsamling i 1849 I det oprindelige udkast til grundloven af 1849 lød paragraf 2 om folkekirken således:»den evangelisk-lutherske Kirke er, som den,

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning

Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning Danmarks Statistik og dets forgængere har gennemført et væld af undersøgelser af landbrugets og landboernes vilkår siden midten af 1800-tallet. Selv

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere