P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt."

Transkript

1 S t a m t a v l e o v e r Em i l i e P e t re a F 0 L KM AN N's S læg t 0 g P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt Udarbejdet af K. Thorsen, Rønn~

2 Efter den sidste store Pest pa.a. Bornholm Anno 1654 kom to Brødre til Øen fra Tyskland, ~~!~~~-!~!~~ og!~~~!~-!~~~~' begge Gaardejere i Povlsker. A. Thomas Folkmann, Stamfader til denne Slægtslinje, var født.... ", '.; ".. ~ Anno 1646, blev Gaardejer paa 7'~elvejergaard, Tjørneby i Poulsker, samt en Tid Herredsfuld.mægtig i Bornholms SØnder.. Herred. I 1678 og 1685 nævnes han "Kongsmand", det vil sige af Bornholmerne udsendt Repræsentant til i København at forhandle med Kong Kristian den Femte og Enevældens Embedsmænd om Øens Anliggender. I en Kontrakt af Anno 1689 om Fæste af Gildesjorden i Poulsker nævnes han 11 Erlig, aktbare og velforstandige l':and Thomas Folkmand". Denne Kontrakt findes end-. nu in originali i Bornholms Museums Arkiv. Thomas Folkmann døde 17o2, begravet 16 Februar 56 Aar gammel. Han var gift med Ane Pedersdatter. Efter hans Død blev hun gift 2 1 Pinsedag samme Aar med Jør~n Persen, der således blev Besidder af Gaarden, 7 Slg. i Tjørneby. Thomas Folkmann og Ane Pedersdatter havde følgende 5 Børn, der her betegnes B 1 - B 5. B.l. Peder Thomassen Folkmann, født , Tvilling. Bo2. Jacob Thomassen Folkmann, født , Tvilling. B.3. Margrethe Thomasdatter Folkmann, født 1688, trolovet i Povlsker 3.Paaskedag 17o5 med Mens Larsøn Møllere. B.4. Kirstine Thomasdatter Folkmann, født 1692 B.5. Jørgen Thomassen Folkmann, født 1695, begravet , var Smed og Gaardejer, 7 Selvejerga.a.rd, Tjørneby, som han arvede ifølge Bornholms Vedtægt, at yngste Søn er retslig Gaardarving. Hans Hustru Margrethe døde i Oktober ~---- B.2. Jacob Thomassen Folkma.nn, hvorfra denne Slægtslinje ned-..._,, ' stammer, blev trolovet i Povlsker med Kirstine Hansdatter. Han døde Aar gammel. De havde 2 Sønner Cl - C2.

3 ~--- C.l. Mogens Jacobsen Folkmann, født C.2. Jens Jacobsen Folkmann, født 1722, konfirmeret C.l. Mogens Jacobsen Folkmann, hvis Giftermaal er ukendt, da Poul aker Krrkebog i 25Aar, fra 17o7 til 1732, slet ikke er ført, et ret enestaa.ende Tilfælde i dansk Kirkehistorie, havde følgende 2 Sønner, der begge blev Borgere i Rønne, og her skal betegnes Dl - D2. D.l. Jens Mogensen Folkmann, fødtl728, var Sadelmager i Rønne. Ejede Ga.arden ved Lille Torv, Nordsiden af Staalegade, men solgte den 1757 til Løjtnant Philip Ra.ech ejede J.M.Folkmann en Ejendom Syd for Rønne, hvilken han kaldte "Sadleborg", samt tillige en Ejendom i Østergade ved Byledet. D.2. Jacob Mogensen Folkmann, efter hvem denne Slægtslinje føres videre, var født Han var ogsaa Sadelmager {og Snedker) i Rønne. Fra var han Byens Kæmner, i hvilken Egenskab han skriver sit Bavn "Folckmand". I Rønne Skatteregister af 1765 nævnes Jakob Monsen Sadelmager at eje og bebo det gamle Matrikelnummer 238, det er det modsatte Hjørne af Lille Torv og Staalega.de, nu Købmand Madvigs Gaard. Mærkeligt at denne Tipoldefar til Fabrikant Michael Andersens første Hustru boede Nabo til Fabriken. Han nævnes økonomisk at være"i god Stand 11 og betaler i 176oerne 2 Daler pr.maaned i Ekstraskat. I Nykirkes Regnskabsbog findes udbetalt 3 Daler i Arbejdsløn til Jacob Mogensen Folk.mann; og Jacob Mogensens Arbejdsløn for et Vindues Indsætning 27 Daler. Jacob Mogensen Folkmann døde 1786, begravet 2 Juni 57 Aar gammel. Jacob Mogensen Folkmann havde 3 Sønner, her betegnet ved El - E3. E.l. Mogens Jacobsen Folkme.nn, født 1753, var ligesom Faderen og Farbroderen Sadelmager i Rønne. Han ejede og beboede Matrikel Nr.211 ved Stetteledet, nu Bornholms Museums Grund. Huset blev senere flyttet ud til Frydenlund, hvor det ligger endnu straatækt og tilhørende Frydenlund Dampmølle, og vistnok kaldet nsibirient. Mogens Jacobsen Folkmann døde , 78 Aar gammel. Han var gift med Bodil Kirstine, født 1765, død , 75 Aar. De havde Børn Fl - F2. F.l. Jacob Folkmann,født 1789, død , 48 Aar gammel, Sadelmager i Rønne, boede i St.Mortensgade, Matr.Nr.257. Gift med Birgitte Kirstine Bendixdatter, født {Forlovere var Sadelmager Mogens Jacobsen Folkmann og ~mand Jens Vest). De havde Børnene Gl -G2. ~- G.l. Caroline Kirstine Folkmann, født , døbt 1.7 baaret til Da.aben af Købmand P.C.Dams Hustru Karen Kofoed. Faddere: Jomfru Karen Schou, Hr.Apoteker Poulsen, Hr.Borgerkapitein Søren Bohne, Sø Capi tain Chr. Wolffsen.. Caroline Kirstine Folkmann blev konfirmeret Fa.aske G.2. Martia Benditte Folkmann, født , døbt Baaret af Daglejer Hans Lunds Hustru Ingeborg Kir-

4 stine Hansdatter. Faddere Pigen Karen Kirstine Jensdatter Lind. Sadelmager Mogens Ja ~ obsen Folkmann, Therk l Hansen Folkmann, Nwlle1 1end Andreas Thorsen. F.2. Magdalene Margrethe Folkmann, født 1798, J avde 31 Aar gammel, da hun opholdt sig hjemme hos sin gader Sadelmager Mogens Jacobsen Folkmann, Bryllup 2 :1aj 1829 med Nicolaj Kofoed, Skomager, Ungkarl, da 3o _ar gammel. Brudens Faders Værge Avlsmand Jens Jacobf )ll Folkmann og Brudens Værge Møller Terkel F :.,_;:m, der var Forløvere, havde intet imod.ægteskabe ', meddr l er Rønne Kirkebog. De havde Barn G 1. G.l. Monsine Nicoline Kofoed, død. l E.2. Hans Jakobsen Folkma.nn. 3. "1831, 1 Aar gammel. E. 3. Jens Jakobsen Folkma.nn, født i Novemb er l '; 'lo død 17 April 1835, 64 Aar, 6 Maaneder gammel, var Skip?e ~, Smaahandler og Avlsmand i Rønne boede han i fornævnte Matr.Nr. 211 ved Stetteledet, senere ejet af Broderen E 1. Derefter ejede han Gaarden Matr.Nr.163 i Østergade, Hjørnet af Snorregade, hvor der senere (i 188oerne) var Posthus. Jens Jacobsen Folkma.nn nævnes 1810 Kaperreder, i de t han lod udruste et Kaperskib til Krig og Kapring mod Englænc_erne. Han var gift l.gang med Karen Espersdattf, -<"ødt 1755, død , 65 Aar gammel, Datter af Espel'.a.ndersen, 19 Selvejergaard, Tornegaard i Nyker. Gift 2.Ga.ng i April 1821 med første Hustrus Broderdatter Mar <'.'ethe Kirstine Andersdatter, født 1794, død 1867, Datter af. ~ d J rs Espersen, Tornegaard, Nyker ( ) og Giertrud Koef oed ( ) af St.Myregaard, Nylars. Begge Ægteskaber v2.r barnløse. Efter Jens Jacobsen Folkm.anns Død ægtede h::ins Enke Peder Schou, Skipper i Rønne, siden Avlsmand, død J , 46 Aar gammel, Ingen Børn. E.2. Hans Jacobsen Folkmann, Borger i Rønne, Sømand, havde 2 Sønner.,.. '- ".,.... F.l. Jacob Hansen Folkmann, født 1790, blev Sømand, siden Møller, flyttede 1822 fra Rønne til Hasle, hvor han ejede en Stubmølle, der i Hasle Købstads Brandforsikring 1828 laa Nord i Byen:"Kirkegadens vestre Side en Stubmølle 7o Kvadratalen Gulvflade begge Lofter iberegnet, forsikret for 550 Rigsbankdaler Sølv. Ejendommen bestaaende af 12 Fag Stuehus 26 x Bt Alen, 4 Fag Ladehus 14 x Bt Alen, forsikret for 160 Rigsdaler Sølv". I Oktober 1826 betaler Jacob Hansen Folkmann 8 Skilling Afgift til Fattigkassen i Anledning af en Jordhandel. Han døde 26 Juni 1854, 64 Aar gammel. Nævnes 1838 Overformynder. Blev gift i Rønne med Elisabeth Cathrine Hansdatter, født 1787, død før De havde Barn G 1. G.l. Peter Jakob Hansen, Møller i Hasle. Overtog Møllen efter Faderen (Han kaldte sig ikke Folkma.nn, uvist af hvilken Grund). Ifølge Brandforsikring af 1858" nævnes Møller Peder Hansens Stubmølle med Tilbehør forsikret for 1250 Rigsdaler. Han lod den nedbryde 1863 og en ny stor grund.muret hollandsk Mølle opføre i Stedet, brandforsikret for 7000 Rigsdaler.

5 Var gift med Matthea Laurentze Holm. De havde Barn H 1. H.l. Peter Jacob Mathias Hansen, født i Hasle , død Forfatter, personlig Ven til Martin Andersen Nexø. 4. i I i F.2. Terchel (Therkild) Hansen Folkmann, født 1795, døbt!8 September, Møller og Avlsmand i Rønne. Nævnes 1827 boende gamle Matr.Nr.506 {den senere Avlsbruger Hermansen tilhørende Ejendom i Byledsgade, hvor der endnu findes en halv Møllesten til Tærskelsten ved Indgangsdøren. Møllen stod oprindelig nordøst for Ejendommen p~ det nordøstlige Hjørne af Byledsgade og L.Madsegade) er Stubmøllen brand.forsikret for 370 Rigsbankdaler Sølv. Beboelsen 1 Længde 37ø Rbd.; 1833 tilbygges 3 Fag og disse forsikres for 200 Rbd.Sølv. Til Ejendommen hører 2 Tønder Land Jord i Byvangen. Senere flyttedes Møllen i Nord, men vest for Lille Madsegade; det er Ejendommen nu ejet af Murmester A.Lau, Møllegade. Terchel Folkmann nævntes populært 11 Torkjel Møllare". Han døde 24 Maj 1870, 75 Aar gammel. Efter hans Død solgte Arvingerne i Januar 1874 Ejendommen med Jord for 2500 Rigsdaler. Stubmøllen blev solgt 1882, ved Mellemmand Avlsbruger Peder Espersen i Hasle, til Møllersvend Per Boesen (af Sverrig) paa Niels Thomsens Mølle i Hasle. Boesen flyttede Stubmøllen til Rutsker paa det kendte Sted i Kirkebyen, hvor den stod til 19o4, da den nedbrødes og erstattedes af den ligeledes fra Rønne flyttede hollandske Mølle. Hos Boesens Enke i Hasle findes et Fotografi af den gamle Folkmanns Stubmølle. Therkel Hansen Folkmann blev gift i Hasle 1827 med Dorthea Kirstine Schou, født 1802, Datter af Niels Andersen Schou, Avlsbruger og Møller i Rasle, og Hustru Ane Margrethe Michelsdatter. Ved dette Ægteskab kom T.Folkmann i Slægt med Familien Schou paa Sosegaard, 7 Vgd. Vestermarie, Slægten Schou paa Kuregaard, 33 Slg. Aaker, øg Sandegaard, 3o Slg. samme Sogn, samt med ovennævnte Avlsbruger Espersen i Hasle, hvis Moder var Søster til Terchelp Folkmanna Hus tru. Ifølge Rønne Kirkebog havde Terchel Hansen Folkmann og Dorthea Kirstine Schou følgende Børn Gl - G5. G.l. Hans Peter Folkma.nn, født 29 November 1827, døbt 11 Januar 1828, baaret af Møller Jacob Folkmanna Hustru af Hasle. Faddere Johanne Pelle, Bager Christian Jensen, Avlsmand Jens Schou af Hasle (siden 7 Vg. i Sose), Bonde Hans Espersen, Klingegaard i Rutsker (Svoger til Terchel Folkmann). Hans Peter Folkmann var Tømmermand i Rønne. Gift med Cecilie Kirstine Holm. G.2. Niels Andersen Folkmann, født 22 Septbr.1830, døbt 17 Oktober, baaret af Møller eller Bonde Hans Espersens Hustru. Faddere: Pige Sophie Andersen, Bonde Jens Schou, Møller Jacob Hansen, Ungkarl Peter Schou. Niels Andersen Folkmann var Skomager i Rønne. Gift 14.lo.1853 med Helene Hansigne Nielsen, født ,

6 i ---- Datter af Niels Peter Nielsen (18ol ), Farver i Rønne, og Hustru Giertrud Marie Rønne ( ), Datter af Klokker Rønne ~ Et Barn H 1. H.l. Jette Marie Nicoline Hansine Folkmann, født G.3. Anna Kirstine Folkmann, født , døbt 29-7; baaret af Stenhugger Lars Hansens Hustru. Faddere: Ane Margrethe Espersen, Jacol;i Folkmann, Møller, Jens Schou, Hans Espersen. G.4. Jens Christian Folkmann, født , døbt , baare-t ar Købmand Marcus Rasch 's Hustru. Faddere: Jomfru Andrea Schou, Avlsbruger Esper Westh, Kulgraver Jens Møller, Møller Ha.ns H.Møller. Jens Christian Folkmann var Købmand i Hamborg. Gift med Pouline Petrea Bid: :!l?.' født 2-lo~l83o, død , Datter af Mr.:2_1 :'J Peter Bidstrup, Skomagermester, Rønne, og H~stru Pouline Robertsen. Barn: H 1. H.l. Emilie Petrea Folkmann, født , gift r9 -r--ia-a-5-meajenir-1vlic b.a.el Andersen, født , Fajancefabrikant, Rønne. G.5. Dorthea Margrethe Folkmann, født , døbt 16-2-, Baaret af Løjtnant Peder Schous Hustru Karen, Kuregaard, Aaker. Af Fadder e: Bonde Jens Schou, Sose, Vestermarie. 5,

7 6. Povline Petrea Bidstrup's Slægt. A. Mogens Bidstrup, Skræddermester i Rønne. Gift med Martha Jeppesdatter, født 1740, død som Enke , 82 Aar gl. B. Lars Mogensen Bids~ru~, født i M.a.j Anno 1769, Skomagermester i RØnne, en Tid Sejlingsma.nd, samt Avlsmand, boe-de i Gaarden i Rosengade, nu ejet af Bygmester Chr.Dam. Lars Bidstrup døde 8 August 1841, 72.Aar 3 Maaneder gammel, overlevet af Hustruen. Han var gift med Magdalene :g_~]..efsda.tter. De havde 13 Børn, der her skal betegnes C 1 - C 13. C.1. Martha Magdalene Bidstrup, født , konfirmeret Paaske 1815, gift med Jens Jensen Lund, født i 1790, Artillerikonstabel og Musiker ved Bornholms Milits, død , 62 Aar gammel. Børn: D 1 - D 2. D.l. Signe Marie Lund, født , konfirmeret D.2. Jens Hansen Lund, født , konfirmeret C.2.Anne Mari!_Bidstru~, døbt , konfirmeret 1816, død i Klemensker. Gift med Henrik Madsen db. 24-lo-1788, død , Skipper og Møller i Rønne, Søn af Niads Nielsen Gummeløs, Skipper og Lods i Rønne, og Hustru Elisabeth Tuxsverd. Børn: D 1 - D 2. D.l. Mads Nielsen lifu.dsen, født 7-lo-1827, død som Barn. D.2. Henriette Elisabeth Marie Madsen, født , død i Klemensker. Gift med Frederik Laurentius Stenberg Bohn, født , Lærer i Klemensker, Søn af Esper Hansen Bohn, Lærer, Rønne, og Martine Kristine Jørgensdatter. E. 1. Knud Valdemar Bohn, født , Student, Seminarist, Lærer og Kirkesanger i Klemensker. c.3. Cecilie Marie Bidstrup, født 1803, gift med Peder Pedersen, født 1798, død , Skræddermester i Rønne. Børn: Dl - D6. D.l. Karen Marie Pedersen, f ~ D.2. Magdalene Christine Pedersen, f D.3. Peder Søren Pedersen, f D.4. Lars Pedersen, f D.5. Laurentzia Cecilie Pedersen, f D.6. Eleonora Henriette Pedersen, f C.4. Mogens Peter Bidstrup, født 1804, døbt 26/4, 3 Søndag efter Paaske, Skomagermester i Rønne, død Fra 1832 boede han i St.Mortensgade, fra ejede og beboede han Herman Bidstrups forhenværende Gaard 'ved Siden af Kommandant Hoffmanns Gaard (nu Missionshotellet). Det var Hjørneejendommen Grønnegade- Lille Søstræde, nuværende Matr.Nr.llo9, der nu ogsaa er Hotellets. Hans Enke bekendtgør Stedet i Vester Kvarter til Salg. Og atter 3~ Stedet 373 V.K.

8 ---- -~--- --~-- -.I I I (det gamle Matr.Numer) ved Siden af Kæmner Hoffmanns, 15 Fag Hus til Salg. Mogens Peter Bidstrup blev gift med Pouline Robertsen, født , død , Datter af Poul Kofoed Robertsen, Købmand og Skipper, Rønne, {boede i senere Konsul Lunds Ejendom Lille Torv) og Hustru Johanne Marie Ipsdatter. Børn: Dl - D7. D.l. Magdalene Marie Augusta Bidstrup, født , død 1840 i København. D.2. ~ Robert Bidstrup, født 31-lo-1825, Skibsfører i Rønne og Gudhjem. Gift l.gang med Anna Espersen. Ingen Børn. Gift 2.Gang med Christine Andrine Larsen, født Ingen Børn. D.3. Laurette Christiane Bidstrup, født 29-lo-1828, gift med Edvard Alexander Blankensteiner, født , død 1882, Handelsgartner, Odense. Barn: El. E.l. Carl Frederik Rosenhof Blankensteiner, født , Fuld.mægtig ved Statsbanerne, København. Død D.4. Pouline Petrea Bidstrup, født , se fora.nstaaende ~-." D.5. Christian Ibsen Bidstrup, født Udvandret til Australien _",..,_.,..,..,--..., D.6. Peter Emil Bidstrup, født Sept.1839, død 2.J? D.7. Peter Pouli Bidstrup, født 3i>-l-1846, død 1933, Bagermester, siden Rentier i Rønne. Ugift. C.5. Marie Kirstine Bidstrup, født 1807, døbt 16-lo. Gift 13-lo-1841 med Hans Peter Bohn, født 1808, død lo , Skomagermester i Rønne. C.6. Jeppe Bidstrup, født , døbt , Skomager (lært i København), siden Vognmand i Rønne. En Tid i Nylars; ejede Slg. Klint, Vestermarie, 1835 Uglegadehus i Nylars. Gift lo Marts 1832 med Else Kirstine N..a.rchmann, født Børn: Dl - D2. D.l. 1~dalene Bidstrup, født D.2. Lars Bidstrup, født 1835 i Nylars. c.7. Lars Bidstrup, døbt , død Aar gammel; Skomager og Avlsbruger i Rønne. Børn: Dl - D2. D.l. Ni.agdalene Christine Bidstrup, døbt D.2. Martin Teodor Bidstrup. c.8. Lovisia Bidstrup, født , død c.9. Karen Lovis~ Bidstrup, født , gift med Jens Peter Madsen, Avlsbruger, Knudsker, født 1811, død l-~-1851, 4o Aar gl. C.lo. Mads Christian Bidstrup, født C.11. Jens Frederik Bidstrup, født , død Var Landmand, 1855 Gaardejer, Nørregaard, 1 Selvejergaard, Nyker, hvilken han solgte 1875 og flyttede til Rønne, købte Herredsfoged Michelsens Sted i Laxegade paa Auktion for 7.olo Kr. (nu Fabrikant Mogens

9 8. Lunds Sted). For Nørregaard fik J.F.Bidstrup 42, C.12. Hans Peter Bidstrup, født , konfirmeret ".6 c.13. ~lene Laurencie Bidstru_E, født 8/2, død '1 <

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

S l æ g te n M a d v i g

S l æ g te n M a d v i g S l æ g te n M a d v i g K. Thorsen. 1935 Afskrevet 1979 efter Originalen på Bornholms Museum E. K. Slægten M a d v i g s Hjemsted er Fiskerlejet Madvig (Matvik) ved Trensum By, Hellerød Sogn, Bregne Herred,

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG 5 26. marts 1825 12. december 1833. Nr. 1. Side 1. 1825. 26. Marts. Mette Pedersdatter, enke, 20. Sg. Rutsker. Afg. Samuel Hansen. 1 søn. 1 dat. A: Jørgen Samuelsen,

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation

Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1 Udskrift af efterkommere: Dette dokument indeholder efterkommere i forhold til den aktuelle proband dvs. personen, der er udgangspunkt for udskriften. Efterkommerne

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED 3 Inkl. Allinge Sandvig. 13. januar 1812 23. november 1830. Sidenummeret i protokollen står oppe i venstre hjørne på den venstre side. Sidenummer springer på en

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status Jordareal (1808) Huse Beliggenhed 53, Vester Egede by og sogn 55, Vester Egede by og sogn Lejehuse under gården Christianslund,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1. Side 1. 1830. 16. April. Anne Margrethe Svendsdatter, enke, Rønne. Afg. Morten Nielsen, sadelmager. Nr. 2. Side 1.

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M)

Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M) Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M) Peder Markersen født 7-10-1817, døbt 26-12-1817 i Errindlev Kirke. Forældre: Gårdmand Marker Madsen og Anna Hansdatter af Skovby. B.b. Rasmus Husmands

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Samlet og skrevet 1939 af K. Thorsen Afskrift 1969 E.K. Scannet 2007 O.P. Forord 1969. Efterfølgende sider er et forsøg på at sammenskrive 3 af arkitekt

Læs mere

Anden Generation. Tredie Generation

Anden Generation. Tredie Generation 1. Bærild Clausen f. bef 1668, (søn af Claus Hansen og Elsebeth Bærildsdatter) g. 1682, i Klemensker, Sidsel Haagensdatter, f. 1658, Klemensker, (datter af Haagen Sonesøn Rønneby og Sidsele Larsdatter)

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Samlet og skrevet 1939 af K. Thorsen Afskrift 1969 E.K. Scannet 2007 O.P. Forord 1969. Efterfølgende sider er et forsøg på at sammenskrive 3 af arkitekt

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen 3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen Anna Katrine Hansen, død 1916 O461D-G030, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døde 1916 nr.1, s. 284 Død 1916 6. januar, Møllergade, Marstal Handelsplads,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4.

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor Anmærkninger. anført i det almindelige Jevn- førelses-

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1]

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1] Fødte Qvindekiøn [1] Denne Protocol, der indeholder 99 schematiserede, gjen- nemtrukne og folierede Blade, autoriseres herved til Ministe- rialbog for Thestrup Sogn. Ringsted d 1 August 1850. Stienborg

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705. Nr. 1 Side 1. 1703. 25. juli. Niels Jensen Fyhnboe, udhus, 58. Sg.g. Klemensker. Karen Pedersdatter. Laugv: Jens Monsen, Rosendale,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere