P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt."

Transkript

1 S t a m t a v l e o v e r Em i l i e P e t re a F 0 L KM AN N's S læg t 0 g P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt Udarbejdet af K. Thorsen, Rønn~

2 Efter den sidste store Pest pa.a. Bornholm Anno 1654 kom to Brødre til Øen fra Tyskland, ~~!~~~-!~!~~ og!~~~!~-!~~~~' begge Gaardejere i Povlsker. A. Thomas Folkmann, Stamfader til denne Slægtslinje, var født.... ", '.; ".. ~ Anno 1646, blev Gaardejer paa 7'~elvejergaard, Tjørneby i Poulsker, samt en Tid Herredsfuld.mægtig i Bornholms SØnder.. Herred. I 1678 og 1685 nævnes han "Kongsmand", det vil sige af Bornholmerne udsendt Repræsentant til i København at forhandle med Kong Kristian den Femte og Enevældens Embedsmænd om Øens Anliggender. I en Kontrakt af Anno 1689 om Fæste af Gildesjorden i Poulsker nævnes han 11 Erlig, aktbare og velforstandige l':and Thomas Folkmand". Denne Kontrakt findes end-. nu in originali i Bornholms Museums Arkiv. Thomas Folkmann døde 17o2, begravet 16 Februar 56 Aar gammel. Han var gift med Ane Pedersdatter. Efter hans Død blev hun gift 2 1 Pinsedag samme Aar med Jør~n Persen, der således blev Besidder af Gaarden, 7 Slg. i Tjørneby. Thomas Folkmann og Ane Pedersdatter havde følgende 5 Børn, der her betegnes B 1 - B 5. B.l. Peder Thomassen Folkmann, født , Tvilling. Bo2. Jacob Thomassen Folkmann, født , Tvilling. B.3. Margrethe Thomasdatter Folkmann, født 1688, trolovet i Povlsker 3.Paaskedag 17o5 med Mens Larsøn Møllere. B.4. Kirstine Thomasdatter Folkmann, født 1692 B.5. Jørgen Thomassen Folkmann, født 1695, begravet , var Smed og Gaardejer, 7 Selvejerga.a.rd, Tjørneby, som han arvede ifølge Bornholms Vedtægt, at yngste Søn er retslig Gaardarving. Hans Hustru Margrethe døde i Oktober ~---- B.2. Jacob Thomassen Folkma.nn, hvorfra denne Slægtslinje ned-..._,, ' stammer, blev trolovet i Povlsker med Kirstine Hansdatter. Han døde Aar gammel. De havde 2 Sønner Cl - C2.

3 ~--- C.l. Mogens Jacobsen Folkmann, født C.2. Jens Jacobsen Folkmann, født 1722, konfirmeret C.l. Mogens Jacobsen Folkmann, hvis Giftermaal er ukendt, da Poul aker Krrkebog i 25Aar, fra 17o7 til 1732, slet ikke er ført, et ret enestaa.ende Tilfælde i dansk Kirkehistorie, havde følgende 2 Sønner, der begge blev Borgere i Rønne, og her skal betegnes Dl - D2. D.l. Jens Mogensen Folkmann, fødtl728, var Sadelmager i Rønne. Ejede Ga.arden ved Lille Torv, Nordsiden af Staalegade, men solgte den 1757 til Løjtnant Philip Ra.ech ejede J.M.Folkmann en Ejendom Syd for Rønne, hvilken han kaldte "Sadleborg", samt tillige en Ejendom i Østergade ved Byledet. D.2. Jacob Mogensen Folkmann, efter hvem denne Slægtslinje føres videre, var født Han var ogsaa Sadelmager {og Snedker) i Rønne. Fra var han Byens Kæmner, i hvilken Egenskab han skriver sit Bavn "Folckmand". I Rønne Skatteregister af 1765 nævnes Jakob Monsen Sadelmager at eje og bebo det gamle Matrikelnummer 238, det er det modsatte Hjørne af Lille Torv og Staalega.de, nu Købmand Madvigs Gaard. Mærkeligt at denne Tipoldefar til Fabrikant Michael Andersens første Hustru boede Nabo til Fabriken. Han nævnes økonomisk at være"i god Stand 11 og betaler i 176oerne 2 Daler pr.maaned i Ekstraskat. I Nykirkes Regnskabsbog findes udbetalt 3 Daler i Arbejdsløn til Jacob Mogensen Folk.mann; og Jacob Mogensens Arbejdsløn for et Vindues Indsætning 27 Daler. Jacob Mogensen Folkmann døde 1786, begravet 2 Juni 57 Aar gammel. Jacob Mogensen Folkmann havde 3 Sønner, her betegnet ved El - E3. E.l. Mogens Jacobsen Folkme.nn, født 1753, var ligesom Faderen og Farbroderen Sadelmager i Rønne. Han ejede og beboede Matrikel Nr.211 ved Stetteledet, nu Bornholms Museums Grund. Huset blev senere flyttet ud til Frydenlund, hvor det ligger endnu straatækt og tilhørende Frydenlund Dampmølle, og vistnok kaldet nsibirient. Mogens Jacobsen Folkmann døde , 78 Aar gammel. Han var gift med Bodil Kirstine, født 1765, død , 75 Aar. De havde Børn Fl - F2. F.l. Jacob Folkmann,født 1789, død , 48 Aar gammel, Sadelmager i Rønne, boede i St.Mortensgade, Matr.Nr.257. Gift med Birgitte Kirstine Bendixdatter, født {Forlovere var Sadelmager Mogens Jacobsen Folkmann og ~mand Jens Vest). De havde Børnene Gl -G2. ~- G.l. Caroline Kirstine Folkmann, født , døbt 1.7 baaret til Da.aben af Købmand P.C.Dams Hustru Karen Kofoed. Faddere: Jomfru Karen Schou, Hr.Apoteker Poulsen, Hr.Borgerkapitein Søren Bohne, Sø Capi tain Chr. Wolffsen.. Caroline Kirstine Folkmann blev konfirmeret Fa.aske G.2. Martia Benditte Folkmann, født , døbt Baaret af Daglejer Hans Lunds Hustru Ingeborg Kir-

4 stine Hansdatter. Faddere Pigen Karen Kirstine Jensdatter Lind. Sadelmager Mogens Ja ~ obsen Folkmann, Therk l Hansen Folkmann, Nwlle1 1end Andreas Thorsen. F.2. Magdalene Margrethe Folkmann, født 1798, J avde 31 Aar gammel, da hun opholdt sig hjemme hos sin gader Sadelmager Mogens Jacobsen Folkmann, Bryllup 2 :1aj 1829 med Nicolaj Kofoed, Skomager, Ungkarl, da 3o _ar gammel. Brudens Faders Værge Avlsmand Jens Jacobf )ll Folkmann og Brudens Værge Møller Terkel F :.,_;:m, der var Forløvere, havde intet imod.ægteskabe ', meddr l er Rønne Kirkebog. De havde Barn G 1. G.l. Monsine Nicoline Kofoed, død. l E.2. Hans Jakobsen Folkma.nn. 3. "1831, 1 Aar gammel. E. 3. Jens Jakobsen Folkma.nn, født i Novemb er l '; 'lo død 17 April 1835, 64 Aar, 6 Maaneder gammel, var Skip?e ~, Smaahandler og Avlsmand i Rønne boede han i fornævnte Matr.Nr. 211 ved Stetteledet, senere ejet af Broderen E 1. Derefter ejede han Gaarden Matr.Nr.163 i Østergade, Hjørnet af Snorregade, hvor der senere (i 188oerne) var Posthus. Jens Jacobsen Folkma.nn nævnes 1810 Kaperreder, i de t han lod udruste et Kaperskib til Krig og Kapring mod Englænc_erne. Han var gift l.gang med Karen Espersdattf, -<"ødt 1755, død , 65 Aar gammel, Datter af Espel'.a.ndersen, 19 Selvejergaard, Tornegaard i Nyker. Gift 2.Ga.ng i April 1821 med første Hustrus Broderdatter Mar <'.'ethe Kirstine Andersdatter, født 1794, død 1867, Datter af. ~ d J rs Espersen, Tornegaard, Nyker ( ) og Giertrud Koef oed ( ) af St.Myregaard, Nylars. Begge Ægteskaber v2.r barnløse. Efter Jens Jacobsen Folkm.anns Død ægtede h::ins Enke Peder Schou, Skipper i Rønne, siden Avlsmand, død J , 46 Aar gammel, Ingen Børn. E.2. Hans Jacobsen Folkmann, Borger i Rønne, Sømand, havde 2 Sønner.,.. '- ".,.... F.l. Jacob Hansen Folkmann, født 1790, blev Sømand, siden Møller, flyttede 1822 fra Rønne til Hasle, hvor han ejede en Stubmølle, der i Hasle Købstads Brandforsikring 1828 laa Nord i Byen:"Kirkegadens vestre Side en Stubmølle 7o Kvadratalen Gulvflade begge Lofter iberegnet, forsikret for 550 Rigsbankdaler Sølv. Ejendommen bestaaende af 12 Fag Stuehus 26 x Bt Alen, 4 Fag Ladehus 14 x Bt Alen, forsikret for 160 Rigsdaler Sølv". I Oktober 1826 betaler Jacob Hansen Folkmann 8 Skilling Afgift til Fattigkassen i Anledning af en Jordhandel. Han døde 26 Juni 1854, 64 Aar gammel. Nævnes 1838 Overformynder. Blev gift i Rønne med Elisabeth Cathrine Hansdatter, født 1787, død før De havde Barn G 1. G.l. Peter Jakob Hansen, Møller i Hasle. Overtog Møllen efter Faderen (Han kaldte sig ikke Folkma.nn, uvist af hvilken Grund). Ifølge Brandforsikring af 1858" nævnes Møller Peder Hansens Stubmølle med Tilbehør forsikret for 1250 Rigsdaler. Han lod den nedbryde 1863 og en ny stor grund.muret hollandsk Mølle opføre i Stedet, brandforsikret for 7000 Rigsdaler.

5 Var gift med Matthea Laurentze Holm. De havde Barn H 1. H.l. Peter Jacob Mathias Hansen, født i Hasle , død Forfatter, personlig Ven til Martin Andersen Nexø. 4. i I i F.2. Terchel (Therkild) Hansen Folkmann, født 1795, døbt!8 September, Møller og Avlsmand i Rønne. Nævnes 1827 boende gamle Matr.Nr.506 {den senere Avlsbruger Hermansen tilhørende Ejendom i Byledsgade, hvor der endnu findes en halv Møllesten til Tærskelsten ved Indgangsdøren. Møllen stod oprindelig nordøst for Ejendommen p~ det nordøstlige Hjørne af Byledsgade og L.Madsegade) er Stubmøllen brand.forsikret for 370 Rigsbankdaler Sølv. Beboelsen 1 Længde 37ø Rbd.; 1833 tilbygges 3 Fag og disse forsikres for 200 Rbd.Sølv. Til Ejendommen hører 2 Tønder Land Jord i Byvangen. Senere flyttedes Møllen i Nord, men vest for Lille Madsegade; det er Ejendommen nu ejet af Murmester A.Lau, Møllegade. Terchel Folkmann nævntes populært 11 Torkjel Møllare". Han døde 24 Maj 1870, 75 Aar gammel. Efter hans Død solgte Arvingerne i Januar 1874 Ejendommen med Jord for 2500 Rigsdaler. Stubmøllen blev solgt 1882, ved Mellemmand Avlsbruger Peder Espersen i Hasle, til Møllersvend Per Boesen (af Sverrig) paa Niels Thomsens Mølle i Hasle. Boesen flyttede Stubmøllen til Rutsker paa det kendte Sted i Kirkebyen, hvor den stod til 19o4, da den nedbrødes og erstattedes af den ligeledes fra Rønne flyttede hollandske Mølle. Hos Boesens Enke i Hasle findes et Fotografi af den gamle Folkmanns Stubmølle. Therkel Hansen Folkmann blev gift i Hasle 1827 med Dorthea Kirstine Schou, født 1802, Datter af Niels Andersen Schou, Avlsbruger og Møller i Rasle, og Hustru Ane Margrethe Michelsdatter. Ved dette Ægteskab kom T.Folkmann i Slægt med Familien Schou paa Sosegaard, 7 Vgd. Vestermarie, Slægten Schou paa Kuregaard, 33 Slg. Aaker, øg Sandegaard, 3o Slg. samme Sogn, samt med ovennævnte Avlsbruger Espersen i Hasle, hvis Moder var Søster til Terchelp Folkmanna Hus tru. Ifølge Rønne Kirkebog havde Terchel Hansen Folkmann og Dorthea Kirstine Schou følgende Børn Gl - G5. G.l. Hans Peter Folkma.nn, født 29 November 1827, døbt 11 Januar 1828, baaret af Møller Jacob Folkmanna Hustru af Hasle. Faddere Johanne Pelle, Bager Christian Jensen, Avlsmand Jens Schou af Hasle (siden 7 Vg. i Sose), Bonde Hans Espersen, Klingegaard i Rutsker (Svoger til Terchel Folkmann). Hans Peter Folkmann var Tømmermand i Rønne. Gift med Cecilie Kirstine Holm. G.2. Niels Andersen Folkmann, født 22 Septbr.1830, døbt 17 Oktober, baaret af Møller eller Bonde Hans Espersens Hustru. Faddere: Pige Sophie Andersen, Bonde Jens Schou, Møller Jacob Hansen, Ungkarl Peter Schou. Niels Andersen Folkmann var Skomager i Rønne. Gift 14.lo.1853 med Helene Hansigne Nielsen, født ,

6 i ---- Datter af Niels Peter Nielsen (18ol ), Farver i Rønne, og Hustru Giertrud Marie Rønne ( ), Datter af Klokker Rønne ~ Et Barn H 1. H.l. Jette Marie Nicoline Hansine Folkmann, født G.3. Anna Kirstine Folkmann, født , døbt 29-7; baaret af Stenhugger Lars Hansens Hustru. Faddere: Ane Margrethe Espersen, Jacol;i Folkmann, Møller, Jens Schou, Hans Espersen. G.4. Jens Christian Folkmann, født , døbt , baare-t ar Købmand Marcus Rasch 's Hustru. Faddere: Jomfru Andrea Schou, Avlsbruger Esper Westh, Kulgraver Jens Møller, Møller Ha.ns H.Møller. Jens Christian Folkmann var Købmand i Hamborg. Gift med Pouline Petrea Bid: :!l?.' født 2-lo~l83o, død , Datter af Mr.:2_1 :'J Peter Bidstrup, Skomagermester, Rønne, og H~stru Pouline Robertsen. Barn: H 1. H.l. Emilie Petrea Folkmann, født , gift r9 -r--ia-a-5-meajenir-1vlic b.a.el Andersen, født , Fajancefabrikant, Rønne. G.5. Dorthea Margrethe Folkmann, født , døbt 16-2-, Baaret af Løjtnant Peder Schous Hustru Karen, Kuregaard, Aaker. Af Fadder e: Bonde Jens Schou, Sose, Vestermarie. 5,

7 6. Povline Petrea Bidstrup's Slægt. A. Mogens Bidstrup, Skræddermester i Rønne. Gift med Martha Jeppesdatter, født 1740, død som Enke , 82 Aar gl. B. Lars Mogensen Bids~ru~, født i M.a.j Anno 1769, Skomagermester i RØnne, en Tid Sejlingsma.nd, samt Avlsmand, boe-de i Gaarden i Rosengade, nu ejet af Bygmester Chr.Dam. Lars Bidstrup døde 8 August 1841, 72.Aar 3 Maaneder gammel, overlevet af Hustruen. Han var gift med Magdalene :g_~]..efsda.tter. De havde 13 Børn, der her skal betegnes C 1 - C 13. C.1. Martha Magdalene Bidstrup, født , konfirmeret Paaske 1815, gift med Jens Jensen Lund, født i 1790, Artillerikonstabel og Musiker ved Bornholms Milits, død , 62 Aar gammel. Børn: D 1 - D 2. D.l. Signe Marie Lund, født , konfirmeret D.2. Jens Hansen Lund, født , konfirmeret C.2.Anne Mari!_Bidstru~, døbt , konfirmeret 1816, død i Klemensker. Gift med Henrik Madsen db. 24-lo-1788, død , Skipper og Møller i Rønne, Søn af Niads Nielsen Gummeløs, Skipper og Lods i Rønne, og Hustru Elisabeth Tuxsverd. Børn: D 1 - D 2. D.l. Mads Nielsen lifu.dsen, født 7-lo-1827, død som Barn. D.2. Henriette Elisabeth Marie Madsen, født , død i Klemensker. Gift med Frederik Laurentius Stenberg Bohn, født , Lærer i Klemensker, Søn af Esper Hansen Bohn, Lærer, Rønne, og Martine Kristine Jørgensdatter. E. 1. Knud Valdemar Bohn, født , Student, Seminarist, Lærer og Kirkesanger i Klemensker. c.3. Cecilie Marie Bidstrup, født 1803, gift med Peder Pedersen, født 1798, død , Skræddermester i Rønne. Børn: Dl - D6. D.l. Karen Marie Pedersen, f ~ D.2. Magdalene Christine Pedersen, f D.3. Peder Søren Pedersen, f D.4. Lars Pedersen, f D.5. Laurentzia Cecilie Pedersen, f D.6. Eleonora Henriette Pedersen, f C.4. Mogens Peter Bidstrup, født 1804, døbt 26/4, 3 Søndag efter Paaske, Skomagermester i Rønne, død Fra 1832 boede han i St.Mortensgade, fra ejede og beboede han Herman Bidstrups forhenværende Gaard 'ved Siden af Kommandant Hoffmanns Gaard (nu Missionshotellet). Det var Hjørneejendommen Grønnegade- Lille Søstræde, nuværende Matr.Nr.llo9, der nu ogsaa er Hotellets. Hans Enke bekendtgør Stedet i Vester Kvarter til Salg. Og atter 3~ Stedet 373 V.K.

8 ---- -~--- --~-- -.I I I (det gamle Matr.Numer) ved Siden af Kæmner Hoffmanns, 15 Fag Hus til Salg. Mogens Peter Bidstrup blev gift med Pouline Robertsen, født , død , Datter af Poul Kofoed Robertsen, Købmand og Skipper, Rønne, {boede i senere Konsul Lunds Ejendom Lille Torv) og Hustru Johanne Marie Ipsdatter. Børn: Dl - D7. D.l. Magdalene Marie Augusta Bidstrup, født , død 1840 i København. D.2. ~ Robert Bidstrup, født 31-lo-1825, Skibsfører i Rønne og Gudhjem. Gift l.gang med Anna Espersen. Ingen Børn. Gift 2.Gang med Christine Andrine Larsen, født Ingen Børn. D.3. Laurette Christiane Bidstrup, født 29-lo-1828, gift med Edvard Alexander Blankensteiner, født , død 1882, Handelsgartner, Odense. Barn: El. E.l. Carl Frederik Rosenhof Blankensteiner, født , Fuld.mægtig ved Statsbanerne, København. Død D.4. Pouline Petrea Bidstrup, født , se fora.nstaaende ~-." D.5. Christian Ibsen Bidstrup, født Udvandret til Australien _",..,_.,..,..,--..., D.6. Peter Emil Bidstrup, født Sept.1839, død 2.J? D.7. Peter Pouli Bidstrup, født 3i>-l-1846, død 1933, Bagermester, siden Rentier i Rønne. Ugift. C.5. Marie Kirstine Bidstrup, født 1807, døbt 16-lo. Gift 13-lo-1841 med Hans Peter Bohn, født 1808, død lo , Skomagermester i Rønne. C.6. Jeppe Bidstrup, født , døbt , Skomager (lært i København), siden Vognmand i Rønne. En Tid i Nylars; ejede Slg. Klint, Vestermarie, 1835 Uglegadehus i Nylars. Gift lo Marts 1832 med Else Kirstine N..a.rchmann, født Børn: Dl - D2. D.l. 1~dalene Bidstrup, født D.2. Lars Bidstrup, født 1835 i Nylars. c.7. Lars Bidstrup, døbt , død Aar gammel; Skomager og Avlsbruger i Rønne. Børn: Dl - D2. D.l. Ni.agdalene Christine Bidstrup, døbt D.2. Martin Teodor Bidstrup. c.8. Lovisia Bidstrup, født , død c.9. Karen Lovis~ Bidstrup, født , gift med Jens Peter Madsen, Avlsbruger, Knudsker, født 1811, død l-~-1851, 4o Aar gl. C.lo. Mads Christian Bidstrup, født C.11. Jens Frederik Bidstrup, født , død Var Landmand, 1855 Gaardejer, Nørregaard, 1 Selvejergaard, Nyker, hvilken han solgte 1875 og flyttede til Rønne, købte Herredsfoged Michelsens Sted i Laxegade paa Auktion for 7.olo Kr. (nu Fabrikant Mogens

9 8. Lunds Sted). For Nørregaard fik J.F.Bidstrup 42, C.12. Hans Peter Bidstrup, født , konfirmeret ".6 c.13. ~lene Laurencie Bidstru_E, født 8/2, død '1 <

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt K.M.C. Side 1 Smed Bendt Olsen Født ca. 1781. (K: Kirkebogen s.53 død). Død mandag den 4. februar 1822 i Olsker. (K: Kirkebogen s.53). Blev ca. 41 år. Begravet lørdag den 9. februar 1822 fra Olsker kirke,

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

S l æ g te n M a d v i g

S l æ g te n M a d v i g S l æ g te n M a d v i g K. Thorsen. 1935 Afskrevet 1979 efter Originalen på Bornholms Museum E. K. Slægten M a d v i g s Hjemsted er Fiskerlejet Madvig (Matvik) ved Trensum By, Hellerød Sogn, Bregne Herred,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG 5 26. marts 1825 12. december 1833. Nr. 1. Side 1. 1825. 26. Marts. Mette Pedersdatter, enke, 20. Sg. Rutsker. Afg. Samuel Hansen. 1 søn. 1 dat. A: Jørgen Samuelsen,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 JP 22-1766 Jeppe Jensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 Eodem (5. Søndag i Fasten) Christent En Søn Jeppe for Jens Ipsen af Lumbÿe. Degne Konen bar ham. Test: Henning Christensen,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation

Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1 Udskrift af efterkommere: Dette dokument indeholder efterkommere i forhold til den aktuelle proband dvs. personen, der er udgangspunkt for udskriften. Efterkommerne

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Kilde: - fødselsdato ikke nævnt. i: Sct. Ruts kirke, Rutsker sogn. sogn.

Kilde: - fødselsdato ikke nævnt. i: Sct. Ruts kirke, Rutsker sogn. sogn. Ægtemand: NIELS ANDERSEN SCHOU (ref #ES0048) Født: 01.1761 Kilde: - fødselsdato ikke nævnt ved dåb. Viet: 22.06.1784 Kilde: Sct. Ruts kirkebog, 1762-1814 ops.132a, - *. Kilde: - ikke fundet i V inden 1850.

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED 3 Inkl. Allinge Sandvig. 13. januar 1812 23. november 1830. Sidenummeret i protokollen står oppe i venstre hjørne på den venstre side. Sidenummer springer på en

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status Jordareal (1808) Huse Beliggenhed 53, Vester Egede by og sogn 55, Vester Egede by og sogn Lejehuse under gården Christianslund,

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 7. 6. januar 1823 12. juni 1832. Nr. 1. Side 1. 1823. 6. Jan. Wilhelm Piil, soldat, Christiansø. Døde den 22. Dec.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1. Side 1. 1830. 16. April. Anne Margrethe Svendsdatter, enke, Rønne. Afg. Morten Nielsen, sadelmager. Nr. 2. Side 1.

Læs mere

gennem Zoo Aar. Landsarkivet 1929 af K.Thorsen.

gennem Zoo Aar. Landsarkivet 1929 af K.Thorsen. S 1 æ g t e n P I H L fra ~~~ ~~ 1!~ sker gennem Zoo Aar. \ Samlet i Landsarkivet 1929 af K.Thorsen. Afskrevet 1981 efter originalen. E.K. II II e-~-~-~-~-~-~--~-!_!_~ (Pihl) i Povlsker

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

_, fcimiav!e ovc:r. ,,,_,_.!~f~"' - ~ufen. ... " )r:. }t: :, : -.. ~.. ~ ". ~ .,,. _ ... -~~-:. ''... ' ' ~,,.j.. ' ,."',. I,.. '.. ";...

_, fcimiav!e ovc:r. ,,,_,_.!~f~' - ~ufen. ...  )r:. }t: :, : -.. ~.. ~ . ~ .,,. _ ... -~~-:. ''... ' ' ~,,.j.. ' ,.',. I,.. '.. ;... .. \. ~.. ~ _, fcimiav!e ovc:r.,,,_,_.!~f~"' - ~ufen......~ -~~-:.,."',. I,.. ' " : -.. ''..... ~,,.j.. '... " )r:. " ". ~... ', '.. ";... ' ',: o# I ~- '..-;_ ' '' 'f " ' ' }t: :,.,,. _ S t a m t a v

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Anden Generation. Tredie Generation

Anden Generation. Tredie Generation 1. Bærild Clausen f. bef 1668, (søn af Claus Hansen og Elsebeth Bærildsdatter) g. 1682, i Klemensker, Sidsel Haagensdatter, f. 1658, Klemensker, (datter af Haagen Sonesøn Rønneby og Sidsele Larsdatter)

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG februar december 1849.

BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG februar december 1849. BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 9 12. februar 1839 29. december 1849. Side 1. 1839. 12. Feb. Ingeborg Kirstine?, Rønne. Hans Hansen Riis. 4 søn. 2 døt A: Jacob Seiersen Riis, f. 1823. B: Frederik August

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere