P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt."

Transkript

1 S t a m t a v l e o v e r Em i l i e P e t re a F 0 L KM AN N's S læg t 0 g P o u l i n e P e t r e a B I D S T RU P's Slægt Udarbejdet af K. Thorsen, Rønn~

2 Efter den sidste store Pest pa.a. Bornholm Anno 1654 kom to Brødre til Øen fra Tyskland, ~~!~~~-!~!~~ og!~~~!~-!~~~~' begge Gaardejere i Povlsker. A. Thomas Folkmann, Stamfader til denne Slægtslinje, var født.... ", '.; ".. ~ Anno 1646, blev Gaardejer paa 7'~elvejergaard, Tjørneby i Poulsker, samt en Tid Herredsfuld.mægtig i Bornholms SØnder.. Herred. I 1678 og 1685 nævnes han "Kongsmand", det vil sige af Bornholmerne udsendt Repræsentant til i København at forhandle med Kong Kristian den Femte og Enevældens Embedsmænd om Øens Anliggender. I en Kontrakt af Anno 1689 om Fæste af Gildesjorden i Poulsker nævnes han 11 Erlig, aktbare og velforstandige l':and Thomas Folkmand". Denne Kontrakt findes end-. nu in originali i Bornholms Museums Arkiv. Thomas Folkmann døde 17o2, begravet 16 Februar 56 Aar gammel. Han var gift med Ane Pedersdatter. Efter hans Død blev hun gift 2 1 Pinsedag samme Aar med Jør~n Persen, der således blev Besidder af Gaarden, 7 Slg. i Tjørneby. Thomas Folkmann og Ane Pedersdatter havde følgende 5 Børn, der her betegnes B 1 - B 5. B.l. Peder Thomassen Folkmann, født , Tvilling. Bo2. Jacob Thomassen Folkmann, født , Tvilling. B.3. Margrethe Thomasdatter Folkmann, født 1688, trolovet i Povlsker 3.Paaskedag 17o5 med Mens Larsøn Møllere. B.4. Kirstine Thomasdatter Folkmann, født 1692 B.5. Jørgen Thomassen Folkmann, født 1695, begravet , var Smed og Gaardejer, 7 Selvejerga.a.rd, Tjørneby, som han arvede ifølge Bornholms Vedtægt, at yngste Søn er retslig Gaardarving. Hans Hustru Margrethe døde i Oktober ~---- B.2. Jacob Thomassen Folkma.nn, hvorfra denne Slægtslinje ned-..._,, ' stammer, blev trolovet i Povlsker med Kirstine Hansdatter. Han døde Aar gammel. De havde 2 Sønner Cl - C2.

3 ~--- C.l. Mogens Jacobsen Folkmann, født C.2. Jens Jacobsen Folkmann, født 1722, konfirmeret C.l. Mogens Jacobsen Folkmann, hvis Giftermaal er ukendt, da Poul aker Krrkebog i 25Aar, fra 17o7 til 1732, slet ikke er ført, et ret enestaa.ende Tilfælde i dansk Kirkehistorie, havde følgende 2 Sønner, der begge blev Borgere i Rønne, og her skal betegnes Dl - D2. D.l. Jens Mogensen Folkmann, fødtl728, var Sadelmager i Rønne. Ejede Ga.arden ved Lille Torv, Nordsiden af Staalegade, men solgte den 1757 til Løjtnant Philip Ra.ech ejede J.M.Folkmann en Ejendom Syd for Rønne, hvilken han kaldte "Sadleborg", samt tillige en Ejendom i Østergade ved Byledet. D.2. Jacob Mogensen Folkmann, efter hvem denne Slægtslinje føres videre, var født Han var ogsaa Sadelmager {og Snedker) i Rønne. Fra var han Byens Kæmner, i hvilken Egenskab han skriver sit Bavn "Folckmand". I Rønne Skatteregister af 1765 nævnes Jakob Monsen Sadelmager at eje og bebo det gamle Matrikelnummer 238, det er det modsatte Hjørne af Lille Torv og Staalega.de, nu Købmand Madvigs Gaard. Mærkeligt at denne Tipoldefar til Fabrikant Michael Andersens første Hustru boede Nabo til Fabriken. Han nævnes økonomisk at være"i god Stand 11 og betaler i 176oerne 2 Daler pr.maaned i Ekstraskat. I Nykirkes Regnskabsbog findes udbetalt 3 Daler i Arbejdsløn til Jacob Mogensen Folk.mann; og Jacob Mogensens Arbejdsløn for et Vindues Indsætning 27 Daler. Jacob Mogensen Folkmann døde 1786, begravet 2 Juni 57 Aar gammel. Jacob Mogensen Folkmann havde 3 Sønner, her betegnet ved El - E3. E.l. Mogens Jacobsen Folkme.nn, født 1753, var ligesom Faderen og Farbroderen Sadelmager i Rønne. Han ejede og beboede Matrikel Nr.211 ved Stetteledet, nu Bornholms Museums Grund. Huset blev senere flyttet ud til Frydenlund, hvor det ligger endnu straatækt og tilhørende Frydenlund Dampmølle, og vistnok kaldet nsibirient. Mogens Jacobsen Folkmann døde , 78 Aar gammel. Han var gift med Bodil Kirstine, født 1765, død , 75 Aar. De havde Børn Fl - F2. F.l. Jacob Folkmann,født 1789, død , 48 Aar gammel, Sadelmager i Rønne, boede i St.Mortensgade, Matr.Nr.257. Gift med Birgitte Kirstine Bendixdatter, født {Forlovere var Sadelmager Mogens Jacobsen Folkmann og ~mand Jens Vest). De havde Børnene Gl -G2. ~- G.l. Caroline Kirstine Folkmann, født , døbt 1.7 baaret til Da.aben af Købmand P.C.Dams Hustru Karen Kofoed. Faddere: Jomfru Karen Schou, Hr.Apoteker Poulsen, Hr.Borgerkapitein Søren Bohne, Sø Capi tain Chr. Wolffsen.. Caroline Kirstine Folkmann blev konfirmeret Fa.aske G.2. Martia Benditte Folkmann, født , døbt Baaret af Daglejer Hans Lunds Hustru Ingeborg Kir-

4 stine Hansdatter. Faddere Pigen Karen Kirstine Jensdatter Lind. Sadelmager Mogens Ja ~ obsen Folkmann, Therk l Hansen Folkmann, Nwlle1 1end Andreas Thorsen. F.2. Magdalene Margrethe Folkmann, født 1798, J avde 31 Aar gammel, da hun opholdt sig hjemme hos sin gader Sadelmager Mogens Jacobsen Folkmann, Bryllup 2 :1aj 1829 med Nicolaj Kofoed, Skomager, Ungkarl, da 3o _ar gammel. Brudens Faders Værge Avlsmand Jens Jacobf )ll Folkmann og Brudens Værge Møller Terkel F :.,_;:m, der var Forløvere, havde intet imod.ægteskabe ', meddr l er Rønne Kirkebog. De havde Barn G 1. G.l. Monsine Nicoline Kofoed, død. l E.2. Hans Jakobsen Folkma.nn. 3. "1831, 1 Aar gammel. E. 3. Jens Jakobsen Folkma.nn, født i Novemb er l '; 'lo død 17 April 1835, 64 Aar, 6 Maaneder gammel, var Skip?e ~, Smaahandler og Avlsmand i Rønne boede han i fornævnte Matr.Nr. 211 ved Stetteledet, senere ejet af Broderen E 1. Derefter ejede han Gaarden Matr.Nr.163 i Østergade, Hjørnet af Snorregade, hvor der senere (i 188oerne) var Posthus. Jens Jacobsen Folkma.nn nævnes 1810 Kaperreder, i de t han lod udruste et Kaperskib til Krig og Kapring mod Englænc_erne. Han var gift l.gang med Karen Espersdattf, -<"ødt 1755, død , 65 Aar gammel, Datter af Espel'.a.ndersen, 19 Selvejergaard, Tornegaard i Nyker. Gift 2.Ga.ng i April 1821 med første Hustrus Broderdatter Mar <'.'ethe Kirstine Andersdatter, født 1794, død 1867, Datter af. ~ d J rs Espersen, Tornegaard, Nyker ( ) og Giertrud Koef oed ( ) af St.Myregaard, Nylars. Begge Ægteskaber v2.r barnløse. Efter Jens Jacobsen Folkm.anns Død ægtede h::ins Enke Peder Schou, Skipper i Rønne, siden Avlsmand, død J , 46 Aar gammel, Ingen Børn. E.2. Hans Jacobsen Folkmann, Borger i Rønne, Sømand, havde 2 Sønner.,.. '- ".,.... F.l. Jacob Hansen Folkmann, født 1790, blev Sømand, siden Møller, flyttede 1822 fra Rønne til Hasle, hvor han ejede en Stubmølle, der i Hasle Købstads Brandforsikring 1828 laa Nord i Byen:"Kirkegadens vestre Side en Stubmølle 7o Kvadratalen Gulvflade begge Lofter iberegnet, forsikret for 550 Rigsbankdaler Sølv. Ejendommen bestaaende af 12 Fag Stuehus 26 x Bt Alen, 4 Fag Ladehus 14 x Bt Alen, forsikret for 160 Rigsdaler Sølv". I Oktober 1826 betaler Jacob Hansen Folkmann 8 Skilling Afgift til Fattigkassen i Anledning af en Jordhandel. Han døde 26 Juni 1854, 64 Aar gammel. Nævnes 1838 Overformynder. Blev gift i Rønne med Elisabeth Cathrine Hansdatter, født 1787, død før De havde Barn G 1. G.l. Peter Jakob Hansen, Møller i Hasle. Overtog Møllen efter Faderen (Han kaldte sig ikke Folkma.nn, uvist af hvilken Grund). Ifølge Brandforsikring af 1858" nævnes Møller Peder Hansens Stubmølle med Tilbehør forsikret for 1250 Rigsdaler. Han lod den nedbryde 1863 og en ny stor grund.muret hollandsk Mølle opføre i Stedet, brandforsikret for 7000 Rigsdaler.

5 Var gift med Matthea Laurentze Holm. De havde Barn H 1. H.l. Peter Jacob Mathias Hansen, født i Hasle , død Forfatter, personlig Ven til Martin Andersen Nexø. 4. i I i F.2. Terchel (Therkild) Hansen Folkmann, født 1795, døbt!8 September, Møller og Avlsmand i Rønne. Nævnes 1827 boende gamle Matr.Nr.506 {den senere Avlsbruger Hermansen tilhørende Ejendom i Byledsgade, hvor der endnu findes en halv Møllesten til Tærskelsten ved Indgangsdøren. Møllen stod oprindelig nordøst for Ejendommen p~ det nordøstlige Hjørne af Byledsgade og L.Madsegade) er Stubmøllen brand.forsikret for 370 Rigsbankdaler Sølv. Beboelsen 1 Længde 37ø Rbd.; 1833 tilbygges 3 Fag og disse forsikres for 200 Rbd.Sølv. Til Ejendommen hører 2 Tønder Land Jord i Byvangen. Senere flyttedes Møllen i Nord, men vest for Lille Madsegade; det er Ejendommen nu ejet af Murmester A.Lau, Møllegade. Terchel Folkmann nævntes populært 11 Torkjel Møllare". Han døde 24 Maj 1870, 75 Aar gammel. Efter hans Død solgte Arvingerne i Januar 1874 Ejendommen med Jord for 2500 Rigsdaler. Stubmøllen blev solgt 1882, ved Mellemmand Avlsbruger Peder Espersen i Hasle, til Møllersvend Per Boesen (af Sverrig) paa Niels Thomsens Mølle i Hasle. Boesen flyttede Stubmøllen til Rutsker paa det kendte Sted i Kirkebyen, hvor den stod til 19o4, da den nedbrødes og erstattedes af den ligeledes fra Rønne flyttede hollandske Mølle. Hos Boesens Enke i Hasle findes et Fotografi af den gamle Folkmanns Stubmølle. Therkel Hansen Folkmann blev gift i Hasle 1827 med Dorthea Kirstine Schou, født 1802, Datter af Niels Andersen Schou, Avlsbruger og Møller i Rasle, og Hustru Ane Margrethe Michelsdatter. Ved dette Ægteskab kom T.Folkmann i Slægt med Familien Schou paa Sosegaard, 7 Vgd. Vestermarie, Slægten Schou paa Kuregaard, 33 Slg. Aaker, øg Sandegaard, 3o Slg. samme Sogn, samt med ovennævnte Avlsbruger Espersen i Hasle, hvis Moder var Søster til Terchelp Folkmanna Hus tru. Ifølge Rønne Kirkebog havde Terchel Hansen Folkmann og Dorthea Kirstine Schou følgende Børn Gl - G5. G.l. Hans Peter Folkma.nn, født 29 November 1827, døbt 11 Januar 1828, baaret af Møller Jacob Folkmanna Hustru af Hasle. Faddere Johanne Pelle, Bager Christian Jensen, Avlsmand Jens Schou af Hasle (siden 7 Vg. i Sose), Bonde Hans Espersen, Klingegaard i Rutsker (Svoger til Terchel Folkmann). Hans Peter Folkmann var Tømmermand i Rønne. Gift med Cecilie Kirstine Holm. G.2. Niels Andersen Folkmann, født 22 Septbr.1830, døbt 17 Oktober, baaret af Møller eller Bonde Hans Espersens Hustru. Faddere: Pige Sophie Andersen, Bonde Jens Schou, Møller Jacob Hansen, Ungkarl Peter Schou. Niels Andersen Folkmann var Skomager i Rønne. Gift 14.lo.1853 med Helene Hansigne Nielsen, født ,

6 i ---- Datter af Niels Peter Nielsen (18ol ), Farver i Rønne, og Hustru Giertrud Marie Rønne ( ), Datter af Klokker Rønne ~ Et Barn H 1. H.l. Jette Marie Nicoline Hansine Folkmann, født G.3. Anna Kirstine Folkmann, født , døbt 29-7; baaret af Stenhugger Lars Hansens Hustru. Faddere: Ane Margrethe Espersen, Jacol;i Folkmann, Møller, Jens Schou, Hans Espersen. G.4. Jens Christian Folkmann, født , døbt , baare-t ar Købmand Marcus Rasch 's Hustru. Faddere: Jomfru Andrea Schou, Avlsbruger Esper Westh, Kulgraver Jens Møller, Møller Ha.ns H.Møller. Jens Christian Folkmann var Købmand i Hamborg. Gift med Pouline Petrea Bid: :!l?.' født 2-lo~l83o, død , Datter af Mr.:2_1 :'J Peter Bidstrup, Skomagermester, Rønne, og H~stru Pouline Robertsen. Barn: H 1. H.l. Emilie Petrea Folkmann, født , gift r9 -r--ia-a-5-meajenir-1vlic b.a.el Andersen, født , Fajancefabrikant, Rønne. G.5. Dorthea Margrethe Folkmann, født , døbt 16-2-, Baaret af Løjtnant Peder Schous Hustru Karen, Kuregaard, Aaker. Af Fadder e: Bonde Jens Schou, Sose, Vestermarie. 5,

7 6. Povline Petrea Bidstrup's Slægt. A. Mogens Bidstrup, Skræddermester i Rønne. Gift med Martha Jeppesdatter, født 1740, død som Enke , 82 Aar gl. B. Lars Mogensen Bids~ru~, født i M.a.j Anno 1769, Skomagermester i RØnne, en Tid Sejlingsma.nd, samt Avlsmand, boe-de i Gaarden i Rosengade, nu ejet af Bygmester Chr.Dam. Lars Bidstrup døde 8 August 1841, 72.Aar 3 Maaneder gammel, overlevet af Hustruen. Han var gift med Magdalene :g_~]..efsda.tter. De havde 13 Børn, der her skal betegnes C 1 - C 13. C.1. Martha Magdalene Bidstrup, født , konfirmeret Paaske 1815, gift med Jens Jensen Lund, født i 1790, Artillerikonstabel og Musiker ved Bornholms Milits, død , 62 Aar gammel. Børn: D 1 - D 2. D.l. Signe Marie Lund, født , konfirmeret D.2. Jens Hansen Lund, født , konfirmeret C.2.Anne Mari!_Bidstru~, døbt , konfirmeret 1816, død i Klemensker. Gift med Henrik Madsen db. 24-lo-1788, død , Skipper og Møller i Rønne, Søn af Niads Nielsen Gummeløs, Skipper og Lods i Rønne, og Hustru Elisabeth Tuxsverd. Børn: D 1 - D 2. D.l. Mads Nielsen lifu.dsen, født 7-lo-1827, død som Barn. D.2. Henriette Elisabeth Marie Madsen, født , død i Klemensker. Gift med Frederik Laurentius Stenberg Bohn, født , Lærer i Klemensker, Søn af Esper Hansen Bohn, Lærer, Rønne, og Martine Kristine Jørgensdatter. E. 1. Knud Valdemar Bohn, født , Student, Seminarist, Lærer og Kirkesanger i Klemensker. c.3. Cecilie Marie Bidstrup, født 1803, gift med Peder Pedersen, født 1798, død , Skræddermester i Rønne. Børn: Dl - D6. D.l. Karen Marie Pedersen, f ~ D.2. Magdalene Christine Pedersen, f D.3. Peder Søren Pedersen, f D.4. Lars Pedersen, f D.5. Laurentzia Cecilie Pedersen, f D.6. Eleonora Henriette Pedersen, f C.4. Mogens Peter Bidstrup, født 1804, døbt 26/4, 3 Søndag efter Paaske, Skomagermester i Rønne, død Fra 1832 boede han i St.Mortensgade, fra ejede og beboede han Herman Bidstrups forhenværende Gaard 'ved Siden af Kommandant Hoffmanns Gaard (nu Missionshotellet). Det var Hjørneejendommen Grønnegade- Lille Søstræde, nuværende Matr.Nr.llo9, der nu ogsaa er Hotellets. Hans Enke bekendtgør Stedet i Vester Kvarter til Salg. Og atter 3~ Stedet 373 V.K.

8 ---- -~--- --~-- -.I I I (det gamle Matr.Numer) ved Siden af Kæmner Hoffmanns, 15 Fag Hus til Salg. Mogens Peter Bidstrup blev gift med Pouline Robertsen, født , død , Datter af Poul Kofoed Robertsen, Købmand og Skipper, Rønne, {boede i senere Konsul Lunds Ejendom Lille Torv) og Hustru Johanne Marie Ipsdatter. Børn: Dl - D7. D.l. Magdalene Marie Augusta Bidstrup, født , død 1840 i København. D.2. ~ Robert Bidstrup, født 31-lo-1825, Skibsfører i Rønne og Gudhjem. Gift l.gang med Anna Espersen. Ingen Børn. Gift 2.Gang med Christine Andrine Larsen, født Ingen Børn. D.3. Laurette Christiane Bidstrup, født 29-lo-1828, gift med Edvard Alexander Blankensteiner, født , død 1882, Handelsgartner, Odense. Barn: El. E.l. Carl Frederik Rosenhof Blankensteiner, født , Fuld.mægtig ved Statsbanerne, København. Død D.4. Pouline Petrea Bidstrup, født , se fora.nstaaende ~-." D.5. Christian Ibsen Bidstrup, født Udvandret til Australien _",..,_.,..,..,--..., D.6. Peter Emil Bidstrup, født Sept.1839, død 2.J? D.7. Peter Pouli Bidstrup, født 3i>-l-1846, død 1933, Bagermester, siden Rentier i Rønne. Ugift. C.5. Marie Kirstine Bidstrup, født 1807, døbt 16-lo. Gift 13-lo-1841 med Hans Peter Bohn, født 1808, død lo , Skomagermester i Rønne. C.6. Jeppe Bidstrup, født , døbt , Skomager (lært i København), siden Vognmand i Rønne. En Tid i Nylars; ejede Slg. Klint, Vestermarie, 1835 Uglegadehus i Nylars. Gift lo Marts 1832 med Else Kirstine N..a.rchmann, født Børn: Dl - D2. D.l. 1~dalene Bidstrup, født D.2. Lars Bidstrup, født 1835 i Nylars. c.7. Lars Bidstrup, døbt , død Aar gammel; Skomager og Avlsbruger i Rønne. Børn: Dl - D2. D.l. Ni.agdalene Christine Bidstrup, døbt D.2. Martin Teodor Bidstrup. c.8. Lovisia Bidstrup, født , død c.9. Karen Lovis~ Bidstrup, født , gift med Jens Peter Madsen, Avlsbruger, Knudsker, født 1811, død l-~-1851, 4o Aar gl. C.lo. Mads Christian Bidstrup, født C.11. Jens Frederik Bidstrup, født , død Var Landmand, 1855 Gaardejer, Nørregaard, 1 Selvejergaard, Nyker, hvilken han solgte 1875 og flyttede til Rønne, købte Herredsfoged Michelsens Sted i Laxegade paa Auktion for 7.olo Kr. (nu Fabrikant Mogens

9 8. Lunds Sted). For Nørregaard fik J.F.Bidstrup 42, C.12. Hans Peter Bidstrup, født , konfirmeret ".6 c.13. ~lene Laurencie Bidstru_E, født 8/2, død '1 <

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Samlet og skrevet 1939 af K. Thorsen Afskrift 1969 E.K. Scannet 2007 O.P. Forord 1969. Efterfølgende sider er et forsøg på at sammenskrive 3 af arkitekt

Læs mere

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien....

Læs mere

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM.

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM. LUDVIG ANDREAS HANSEN. Født 17 april 1870. Fødested: Kildevang, Ibsker, Øster herred, Bornholms amt. Død 9 december 1958. Formentlig i Aarsdale på Bornholm. Forældre: Lars Hansen (1823-1879) og Gertrud

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Sulsbrück En slægtshistorie

Sulsbrück En slægtshistorie Sulsbrück En slægtshistorie 1 Indholdsfortegnelse Johan Mortensen Sulsbrück, født 25. juli 1825 i Gl. Haderslev... 2 Maren Nielsdatter, født 28. januar 1827 i Svanninge... 4 Johan og Marens 4 børn:...

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Jordemødre på Bornholm

Jordemødre på Bornholm Jordemødre på Bornholm Oversigt samlet af Magne Juhl i 2015 ud fra afskrift af jordemodereksamensprotokollen fra 1739 til 1920. I parentes er indsat kommentarer. Det, der er nævnt fra bogen Danmarks Jordemødre

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ENOGTYVENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS forlag EDM. ANDERSEN 1932 INDHOLD Side K. THORSEN: De bornholmske Stubmøller... I AUGUST F. SCHMIDT: Gaarddrønten...

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Spangsmosevej Søholmvej Uglebjergvej Vikkebjergvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring de over 400 beskrivelser af

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

Slægtsbog for. Gustav Nilsson

Slægtsbog for. Gustav Nilsson Slægtsbog for Gustav Nilsson (1925-2002) Et ufuldendt studie Jan Løve Østerbye februar 2009 1 Forord For en del år siden lavede jeg et lille forstudie på en del af min svigerindes svigerfamilie. Dette

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted sogns Gård- og beboerhistorie. Bind 4. Morsbøl. Horsbøl. Sønderby. Utoft. Jens Madsen Kaj Christensen 1998 1 1a Horsbøl...17 1a Morsbøl...5 1a Sønderby...21 1a Utoft...29 1ab Sønderby...22

Læs mere

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Philip...... Dominicussen............ Lauritzen.................................................... 1...

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen

Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen Fremstillet af Bent Skovsende Marts 2009 Indhold Forord... 3 Tak til... 4 Efterkommere af Christen Jensen, Baggisgaard... 5 Epilog... 31 Kilder og slutnoter...

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen KB Haslev (Sorø) 1773 op 129 Hans Friderichsen Bøgvad døbt 8/8 Dom 9. p: Trinit: døbt Hans Friderichsen Bøgvad, barn født i Uhrne Huset, Forældre Skoufoged Frederich Bøgvad og Marie Nielsdatter. Mad me

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

EN UFULDSTÆNDIG EFTERSLÆGT FOR JOHAN CHRISTOPHER GROSKREUTZ OG APELONE BARBARA CLAUSDATTER.

EN UFULDSTÆNDIG EFTERSLÆGT FOR JOHAN CHRISTOPHER GROSKREUTZ OG APELONE BARBARA CLAUSDATTER. EN UFULDSTÆNDIG EFTERSLÆGT FOR JOHAN CHRISTOPHER GROSKREUTZ OG APELONE BARBARA CLAUSDATTER. Johan er født ca. 1840, ifølge Fredericia borgerbog er han født i Hargardt men hvor er det? Er det Stargard i

Læs mere

Gård i Pilet. 1783. 187. Til Ungkarl Rasmus Erichsen af Lungholms Gods, den Gård i Pilet som Søren Iversen forhen beboede og fradøde.

Gård i Pilet. 1783. 187. Til Ungkarl Rasmus Erichsen af Lungholms Gods, den Gård i Pilet som Søren Iversen forhen beboede og fradøde. Piletgård Piletvej Nr.5. Matr.Nr.1a. (PI-A) Piletgård Matr.Nr.1a. Ejendommen Fæstegård. Ifl. Ldbr. Min: Skv 9-9-1927 udgør Matr.Nr.3c og 7f i forening med Matr.Nr.1a, 2, 3a, 7i og 7h et Landbrug Kl.1.

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Efterkommere til Søren Sørensen (Aamand) af Trelde

Efterkommere til Søren Sørensen (Aamand) af Trelde Efterkommere til Søren Sørensen (Aamand) af Trelde Indholdsfortegnelse..............af..Søren Efterkommere..... Sørensen......................................................1.. 1... generation.......................................................................1..

Læs mere

~24.6.1954 med direktør Oscar Theodor N., *10.12.1896 i Brønderslev, død 3.1.1972 smst., s. af fabrikant Peder N. og Johanne Marie Christensen.

~24.6.1954 med direktør Oscar Theodor N., *10.12.1896 i Brønderslev, død 3.1.1972 smst., s. af fabrikant Peder N. og Johanne Marie Christensen. 1. Rigmor Juul Nielsen, * 30.04.1909 i Brønderslev, 28.11.1978. Vendelboarkivet fødselsdagsomtale 60 år Vendelboarkivet dødsannonce elskede Rigmor underskrevet Betty og Agathon, Lilli og Bent, Mogens og

Læs mere

Hvem var min forfædre?

Hvem var min forfædre? Hvem var min forfædre? Dette her er ikke tænkt som en komplet fortegnelse over, hvad de forskellige har foretaget sig gennem hele deres liv, men mest som en fortegnelse over hvornår personerne har levet,

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere