Global Dental Insurance A/S CVR-nr Central Business Registration No Halvårsregnskab 1. halvår 2015 Interim Report First Half 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global Dental Insurance A/S CVR-nr. 35804161 Central Business Registration No 35804161. Halvårsregnskab 1. halvår 2015 Interim Report First Half 2015"

Transkript

1 Global Dental Insurance A/S Global Dental Insurance A/S CVR-nr Central Business Registration No Halvårsregnskab 1. halvår 2015 Interim Report First Half 2015

2 Global Dental Insurance A/S 1 Indholdsfortegnelse Contents Selskabsoplysninger 2 Company details Ledelsespåtegning 3 Statement by Management on the interrim report Ledelsesberetning 4 Management commentary Resultatopgørelse for perioden Income statement for period Balance pr Balance sheet at Egenkapitalopgørelse pr Statement of changes in equity at Noter 13 Notes Side Page The English text in this document is an unofficial translation of the Danish original. In the event of any inconsistencies the Danish version shall apply. Please note that Danish decimal and digit grouping symbols have been used in the financial statements.

3 Global Dental Insurance A/S 2 Selskabsoplysninger Selskab Global Dental Insurance A/S CVR-nr.: Hjemstedskommune: Gentofte Company details Company Global Dental Insurance A/S Central Business Registration No: Registered in: Gentofte Internet: Internet: Bestyrelse Mark Davidson Steen Bo Jørgensen Laura Linda Czelada Jonathan Strong Groat Toby Lincoln Hall Direktion Tim Werner Hansen Revision Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Board of Directors Mark Davidson Steen Bo Jørgensen Laura Linda Czelada Jonathan Strong Groat Toby Lincoln Hall Executive Board Tim Werner Hansen Company auditors Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

4

5 Global Dental Insurance A/S 4 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabet led i første halvår et tab, hvilket primært skyldes tab på investeringer. Global Dental insurance har en konservativ investeringspolitik, som kun tillader investeringer i obligationer og bankindskud. Værdien af investeringerne faldt som følge af et pludseligt fald i markedsrenten i april Bestyrelsen er i gang med at revurdere investeringspolitikken, da den er utilfreds med tabet. Management commentary Development in activities and finances The company incurred a loss during the first half year, which was mainly caused by the loss on investments. Global Dental Insurance has a conservative investment policy only allowing for investments in bonds and bank deposits. The value of the investments decreased due to the sudden interest increase in April The board is currently reviewing the investment policy, as it is unsatisfied with the loss. I løbet af det første halvår af 2015 har Global Dental Insurances agent Dansk Tandforsikring lanceret den første af to tv-kampagner. Målet var at skabe opmærksomhed omkring brandet Dansk Tandforsikring og deres produkt for tandforsikring. TVkampagnen var en succes, som resulterede i høj eksponering af brandet og produktet, med mange besøgende på hjemmesiden og tegninger af policer. I løbet af det andet halvår af 2015 vil Dansk Tandforsikring fortsætte markedsføringen gennem TVkampagner og avisreklamering for at øge salget af Global Dental Insurances produkter. During the first half year of 2015 Global Dental Insurance' agent Dansk Tandforsikring launched its first two TV marketing campaigns. The goal was to create brand awareness for Dansk Tandforsikring and product awareness for dental insurance. The TV campaigns were successful resulting in high exposure of the brand and product, many website visitors and many applications for policies. During the course of the second half of 2015 Dansk Tandforsikring will continue to market the product through TV campaigns and newspaper advertisements resulting in sales of Global Dental Insurance products. Væsentlige risici og usikkerheder Der er fire overordnede risici og usikkerheder: Den første er rente- og valutarisikoen. Selskabet har investeret i obligationer udstedt af de tre skandinaviske lande. Som følge heraf oplever selkabet effekten af rente- og valutarisikoen. Selskabet revurderer på nurværende tidspunkt dets investeringspolitik. Significant risks and uncertainties There are four major risks and uncertainties: The first one is the interest and currency risk. The company has invested in bonds of all three Scandinavian countries. As such the company is experiencing the effect of interest risk and currency risk. The company is reviewing its investment policy currently. Da produktet er nyt, er det muligt, at de tidlige købere af forsikringen, ikke er de mest sundeste, set fra et risiko perspektiv. Dette kunne resultere i ugunstig udvælgelse. Global Dental Insurance har Since the product is new on the market the early purchasers are possibly not the healthiest from a risk perspective. This could evolve in adverse selection. Global Dental Insurance does have underwrit-

6 Global Dental Insurance A/S 5 etableret procedures for risikostyring og skadesbehandling, hvilket kan nedbringe risikoen. Risikoen vil med tiden, i tagt med et stignende antal forsikringsmedlemmer, falde. ing procedures and claims controls in place which can decrease this risk. Over time, once the number of policyholders has increased this risk will decrease. Der er en usikkerhed i, hvordan det danske marked vil reagere på markedsføringen og på introduktionen af tandforsikringsproduktet. Alle forløbige indikationer er dog heldigvis positive. An uncertainty is whether the Danish market responds to the marketing campaigns and to the introduction of the product by purchasing dental insurance. All initial indicators and reactions are fortunately positive. Den fjerde risiko er, at forsikringstager opsiger deres police eller ikke fornyer policen, hvilket vil få en indflydelse på præmieindtægterne og væksten i selskabet. Ledelsesberetning A fourth risk is that the policyholder either cancel their policy or decide not to renew their policy, which will impact the gross premium and the growth of the company. Management commentary Global Dental Insurance har en eksklusiv aftale med søsterselskabet Dansk Tandforsikring. Dansk Tandforsikring fungerer som en tredjeparts administrator for Global Dental Insurance og er ansvarlig for salg, kundeservice og skadesbehandling. Global Dental Insurance has an exclusive relationship with its sister company Dansk Tandforsikring. Dansk Tandforsikring acts as third party administrator for Global Dental Insurance and is responsible for sales, customer services and claims handling.

7 Global Dental Insurance A/S 6 Ledelsesberetning Ledelseserhverv Bestyrelsesmedlemmer og direktion deltager som bestyrelsesmedlemmer og direktion i følgende selskaber: Management commentary Participation in Boards and Management The members of the Board of Directors and Management participate as Board Members and Management in the following companies: Mark Davidson DNS Holding Company, LLC - President & Chief Executive Officer Dansk Tandforsikring Administration APS (DDI) - Director, Bestyrelsesformand Global Dental Insurance A/S - Director, Bestyrelsesformand Mark Davidson DNS Holding Company, LLC - President & Chief Executive Officer Dansk Tandforsikring Administration APS (DDI) - Director, Chairperson Global Dental Insurance A/S - Director, Chairperson Steen Bo Jørgensen Momentum Markets Globale Aktier A/S - Bestyrelsesformand Købstædernes Forsikring g/s - Bestyrelsesformand Global Dental Insurance A/S - Bestyrelsesmedlem Deltaq A/S - Bestyrelsesmedlem Steen Bo Jørgensen Momentum Markets Globale Aktier A/S - Chairman Købstædernes Forsikring g/s - Chairman Global Dental Insurance A/S - Chairperson Deltaq A/S - Chairperson Laura Linda Czelada Renaissance Health Service Corporation - President & Chief Executive Officer Delta Dental Plan of Michigan, Inc. - President & Chief Executive Officer Delta Dental Plan of Ohio, Inc. - President & Chief Executive Officer Delta Dental Plan of Indiana, Inc. - President & Chief Executive Officer; Director Delta Dental Fund - President GLM Holding Company - President & Chief Executive Officer; Director, Chairperson Dewpoint, Director - Chairperson Renaissance Holding Company - Director, Chairperson Renaissance Life & Health Insurance Company of America - Treasurer; Director, Chairperson Renaissance Health Insurance Company of New York - Vice President; Director, Chairperson Laura Linda Czelada Renaissance Health Service Corporation - President & Chief Executive Officer Delta Dental Plan of Michigan, Inc. - President & Chief Executive Officer Delta Dental Plan of Ohio, Inc. - President & Chief Executive Officer Delta Dental Plan of Indiana, Inc. - President & Chief Executive Officer; Director Delta Dental Fund - President GLM Holding Company - President & Chief Executive Officer; Director, Chairperson Dewpoint, Director - Chairperson Renaissance Holding Company - Director, Chairperson Renaissance Life & Health Insurance Company of America - Treasurer; Director, Chairperson Renaissance Health Insurance Company of New York - Vice President; Director, Chairperson

8 Global Dental Insurance A/S 7 Ledelsesberetning Management commentary Global Dental Insurance A/S - Bestyrelsesmedlem Renaissance Electronic Services, LLC - Chief Executive Officer Renaissance Family Foundation, Inc. - President Delta Dental Plans Association - Director C3 Jian, Inc. - Director Global Dental Insurance A/S - Director Renaissance Electronic Services, LLC - Chief Executive Officer Renaissance Family Foundation, Inc. - President Delta Dental Plans Association - Director C3 Jian, Inc. - Director Jonathan Strong Groat Renaissance Health Service Corporation - Vice President & General Counsel Delta Dental Plan of Michigan, Inc. - Vice President & General Counsel Delta Dental Plan of Ohio, Inc. - Vice President & General Counsel Delta Dental Plan of Indiana, Inc. - Vice President & General Counsel Delta Dental Plan of North Carolina - General Counsel GLM Holding Company - General Counsel & Secretary; Director Dewpoint - Director Renaissance Holding Company - General Counsel Renaissance Life & Health Insurance Company of America - Vice President & General Counsel; Director, Secretary Renaissance Health Insurance Company of New York - General Counsel; Director, Secretary DNS Holding Company, LLC - General Counsel Global Dental Insurance A/S - Bestyrelsesmedlem Jonathan Strong Groat Renaissance Health Service Corporation - Vice President & General Counsel Delta Dental Plan of Michigan, Inc. - Vice President & General Counsel Delta Dental Plan of Ohio, Inc. - Vice President & General Counsel Delta Dental Plan of Indiana, Inc. - Vice President & General Counsel Delta Dental Plan of North Carolina - General Counsel GLM Holding Company - General Counsel & Secretary; Director Dewpoint - Director Renaissance Holding Company - General Counsel Renaissance Life & Health Insurance Company of America - Vice President & General Counsel; Director, Secretary Renaissance Health Insurance Company of New York - General Counsel; Director, Secretary DNS Holding Company, LLC - General Counsel Global Dental Insurance A/S - Director Toby Lincoln Hall Delta Dental Plan of Michigan, Inc. - Senior Vice President & Chief Actuary Renaissance Health Insurance Company of New York - Director Dansk Tandforsikring Administration APS (DDI) Director Toby Lincoln Hall Delta Dental Plan of Michigan, Inc. - Senior Vice President & Chief Actuary Renaissance Health Insurance Company of New York - Director Dansk Tandforsikring Administration APS (DDI) - Director

9 Global Dental Insurance A/S 8 Ledelsesberetning Management commentary Global Dental Insurance A/S - Bestyrelsesmedlem Global Dental Insurance A/S - Director Tim Werner Hansen Dansk Tandforsikring Administration APS (DDI) - Director Global Dental Insurance A/S - Direktør Tim Werner Hansen Dansk Tandforsikring Administration APS (DDI) - Director Global Dental Insurance A/S - Chief Executive Officer

10 Global Dental Insurance A/S 9 Resultatopgørelse for perioden 1. januar juni 2015 Income statement for the period from 1 January to 30 June Note Notes DKK DKK 000 Bruttopræmieindtægter Gross premiums earned Ændring i præmiehensættelser ( ) 0 Change in premium provisions Præmieindtægter f.e.r., i alt Premium income net of reinsurance Forsikringsteknisk rente (1.413) 0 Technical interest Bruttoerstatningsudgifter ( ) 0 Gross claims incurred Ændring i erstatningshensættelser ( ) 0 Change in claims provisions Erstatningsudgifter f.e.r., i alt ( ) 0 Total costs of claims net of reinsurance Erhvervelsesomkostninger ( ) 0 Acquisition costs Administrationsomkostninger ( ) (109) Administrative expenses Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt ( ) (109) Insurance operating costs, net of reinsurance Forsikringsteknisk resultat ( ) (109) Technical result Renteindtægter og udbytter mv Interest income and dividends Kursreguleringer ( ) 0 Value adjustments Renteudgifter (7.369) 0 Paid interests Administrationsomkostninger ifm. investeringsforretning (42.041) 0 Administration expenses in connection with investment activities Investeringsafkast, i alt ( ) 12 Total investment return Forretning af forsikringsmæssige hensættelser Return on insurance provisions

11 Global Dental Insurance A/S 10 Resultatopgørelse for perioden 1. januar juni 2015 Income statement for the period from 1 January to 30 June Note Notes DKK DKK 000 Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente ( ) 12 Investment return after insurance technical interest Resultat før skat ( ) (96) Profit/loss before tax Skat Tax Årets resultat ( ) (74) Profit/loss for the year Anden totalindkomst 0 0 Other comprehensive income Totalindkomst, i alt ( ) (74) Total comprehensive income

12 Global Dental Insurance A/S 11 Balance pr Balance sheet at Note Notes DKK DKK 000 Obligationer Bonds Investeringsaktiver, i alt Total investments assets Tilgodehavende hos forsikringstagere Receivables from policyholders Andre tilgodehavender Other recievables Tilgodehavender, i alt Total recievables Likvide beholdninger Cash at bank Aktuelle skatteaktiver Current tax assets Udskudte skatteaktiver Deferred tax assets Andre aktiver, i alt Total other assets Andre periodeafgrænsningsposter Other prepayments and accrued income Periodeafgræningsposter, i alt Total other prepayments and accrued income Aktiver, i alt Total assets

13 Global Dental Insurance A/S 12 Balance pr Balance sheet at Note Notes DKK DKK 000 Aktiekapital Share capital Overført resultat ( ) (74) Retained earnings Egenkapital, i alt Total equity Præmiehensættelser Premium provisions Erstatningshensættelser Claim provisions Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Total provisions for insurance contracts Gæld i forbindelse med genforsikring Creditors arising out of direct insurance operations Gæld til tilknyttede virksomheder Debt to affiliated companies Anden gæld Other debt Gæld, i alt Total debt Passiver, i alt Total equity and liabilities Anvendt regnskabspraksis 1 Accounting policies Øvrige noter 2, 3, 4, 5, 6, 7 Other notes

14 Global Dental Insurance A/S 13 Egenkapitalopgørelse for 1. halvår 2015 Statement of changes in equity for 1. half of 2015 Foreslået udbytte Aktie- Overført for regnkapital resultat skabsåret I alt Proposed Share Retained dividend for the capital earnings financial year Total DKK DKK DKK DKK Egenkapital Equity at Kapitalforhøjelse Capital increase Årets resultat 0 (73.737) 0 (73.737) Profit/loss for the year Anden totalindkomst Other total income Totalindkomst 0 (73.737) 0 (73.737) Total income Egenkapital (73.737) Equity at Egenkapital (73.737) Equity at Periodens resultat 0 ( ) 0 ( ) Profit/loss for the year Anden totalindkomst Other total income Totalindkomst 0 ( ) 0 ( ) Total income Egenkapital ( ) Equity at

15 Global Dental Insurance A/S 14 Noter Notes 1. Anvendt regnskabspraksis 1. Accounting policies Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om Finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. This interim report has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Business Act and the executive order issued by the Danish Financial Supervisory Authority on financial reports for insurance companies and profession specific pension funds. Halvsårsregnskabet er aflagt efter følgende regnskabspraksis. The accounting policies applied for these financial statements are as follows. Generelt Halvsåsrapporten er aflagt i DKK. Regnskabsmæssige skøn Udarbejdelsen af regnskabet i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse forudsætter anvendelsen af visse kritiske regnskabsmæssige skøn og kræver desuden, at ledelsen foretager vurderinger ved anvendelsen af selskabets regnskabspraksis. General information The interrim report is presented in DKK. Accounting estimates The preparation of interrim reports under the Danish Financial Supervisory Authority s executive order requires the use of certain critical accounting estimates and requires the management to exercise its judgment in the process of applying the company's accounting policies. Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser forudsætter anvendelse af regnskabsmæssige skøn. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. Opgørelsen af forsikringsmæssige hensættelser er i særlig grad forbundet med skøn. Disse skøn er nærmere beskrevet nedenfor under de enkelte regnskabselementer. The statement of the accounted value of certain assets and liabilities is conditioned by applying the accounting estimate. The estimates made are based on assumptions which the management finds justifiable but uncertain. The statement of the insurance provisions is in particular connected to estimates. These estimates are described in more details in the below-mentioned under the individual accounting items.

16 Global Dental Insurance A/S 15 Noter Notes 1. Anvendt regnskabspraksis 1. Accounting policies Indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Recognition and measurement Assets are recognised in the balance sheet when it is probable as a result of a prior event that future economic benefits will flow to the Company, and the value of the assets can be measured reliably. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Liabilities are recognised in the balance sheet when the Company has a legal or constructive obligation as a result of a prior event, and it is probable that future economic benefits will flow out of the Company, and the value of the liabilities can be measured reliably. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. On initial recognition, assets and liabilities are measured at fair value. Measurement subsequent to initial recognition is effected as described below for each financial statement item. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden halvårsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Anticipated risks and losses that arise before the time of presentation of the interrim report and that confirm or invalidate affairs and conditions existing at the balance sheet date are considered at recognition and measurement. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er anført nedenfor. Income is recognised in the income statement when earned, whereas costs are recognised by the amounts attributable to this financial year. Value adjustments of financial assets and liabilities are recorded in the income statement unless otherwise described below.

17 Global Dental Insurance A/S 16 Noter Notes 1. Anvendt regnskabspraksis 1. Accounting policies Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Resultatopgørelsen Præmieindtægter for egen regning Præmieindtægter f.e.r. omfatter periodens opkrævede præmier med fradrag af de til genforsikringen afgivne præmier, reguleret for bevægelserne i præmiehensættelserne. Foreign currency translation On initial recognition, foreign currency transactions are translated applying the exchange rate at the transaction date. Receivables, payables and other monetary items denominated in foreign currencies that have not been settled at the balance sheet date are translated using the exchange rate at the balance sheet date. Exchange differences that arise between the rate at the transaction date and the one in effect at the payment date or the rate at the balance sheet date are recognised in the income statement as financial income or financial expenses. Profit and loss account Premium income, net of reinsurance Premium income, net of reinsurance consists of the premiums collected for the year less ceded reinsurance premiums, adjusted for movements in the unearned premium provision. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente beregnes på grundlag af periodens gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser. Som rentesats anvendes periodens gennemsnitlige obligationsrente for obligationer med kort løbetid. Technical interest, net of reinsurance The interest yield is calculated on the basis of the year s average net technical provisions. The year s average rate for short-maturity bonds is used as the rate of interest. Den forsikringstekniske rente reduceres med den del af stigningen i nettohensættelserne, der kan henføres til løbetidsforkortelse af diskonteringen. Technical interest is reduced by the portion of the increase in net provisions that relates to unwinding of discounting.

18 Global Dental Insurance A/S 17 Noter Notes 1. Anvendt regnskabspraksis 1. Accounting policies Erstatningsudgifter for egen regning Erstatningsudgifter for egen regning omfatter udbetalte erstatninger samt direkte eller indirekte omkostninger til skadebehandling med fradrag af de fra genforsikringen refunderede erstatninger reguleret for bevægelserne i erstatningshensættelser. Claims incurred, net of reinsurance Claims incurred, net of reinsurance consist of the claims paid together with direct and indirect costs for claims handling less reinsurance recoveries, adjusted for movements in the outstanding claims reserve. Erstatningsudgifterne f.e.r. omfatter således kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørenede regnskabsperioden. Endvidere indgår forskellen (afløbsresultatet) mellem de i regnskabsperioden udbetalte erstatninger vedrørende skader indtruffet i tidligere år, og erstatningshensættelserne ved regnskabsperiodens begyndelse og slutning. Den del af forøgelsen af hensættelserne, der kan henføres til løbetidsforkortelser, er overført til forsikringsteknisk rente. As a result, claims incurred, net of reinsurance consist of reported and expected claims for the accounting year. Furthermore, run-of gains or losses on previous years' provision for outstanding claims are included in claims incurred. The portion of the increase of the provisions that relates to reduction of term has been transferred to technical interest. Ændringer i erstatningshensættelserne som følge af forskydninger i rentekurven og valutakuser indregnes som en kursregulering. Changes in provisions of claims due to changes in the yield curve and exchange rates are recognized as a value adjustment.

19 Global Dental Insurance A/S 18 Noter Notes 1. Anvendt regnskabspraksis 1. Accounting policies Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Under forsikringsmæssige driftsomkostninger opføres de periodiserede omkostninger, som er forbundet med erhverve- og administrere selskabets bestand af forsikringskontrakter. I regnskabsposten indgår den hertil del af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkostninger, husleje samt omkostninger til kontorartikler og kontorhold. Insurance operating costs, net of reinsurance Deferred expenses for the acquisition and management of the company's portfolio of insurance contracts are included in operating expenses. The item includes the corresponding share of staff costs, commissions, marketing expenses, rent, expenses for stationary and office supplies. Den del af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af bestanden forsikringskontrakter, opføres under posten Erhvervelsesomkostninger. Erhvervelsesomkostninger indregnes på tidspunktet for forsikringernes ikrafttræden. The proportion of operating expenses attributable to the acquisition and renewal of the portfolio of insurance contracts is included in 'Acquisition costs'. Acquisition costs are recognised at the time of commencement of the insurance contracts. Modtagne provisioner fra genforsikringsselskaber periodiseres over forsikringernes dækningsperiode. Commissions received from reinsurers are accrued over the period of cover of the insurance contracts.

20 Global Dental Insurance A/S 19 Noter Notes 1. Anvendt regnskabspraksis 1. Accounting policies Investeringsafkast I renteindtægter og udbytter mv. indregnes renter og rentelignende indtægter vedrørende obligationer, andre værdipapirer, udlån og tilgodehavender. I kursreguleringer indregnes den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering samt nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen. Herudover indgår ændring af erstatningshensættelser for egen regning som følge af ændringer i de anvendte diskonteringssatser. Investment return Interest and interest-related income from bonds, other securities, loans and receivables, dividends on equity investments, are recognised in interest income and dividends, etc. Total value adjustments, including currency translation adjustments as well as net gains and losses from the sale of assets falling within the group of investments in the balance sheet, are recognised as value adjustments. Change in the provision for outstanding claims, net of reinsurance, resulting from changes in the discount rates used is also recognised. I renteudgifter indregnes renter og rentelignende udgifter vedrørende gæld og forpligtelser. I administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indregnes de omkostninger, der kan henføres til handel med og administration af selskabets investeringsaktiver. Interest on and interest-related expenses in connection with payables and liabilities are recognised as interest expenses. Costs attributable to trading in and management of the company's investments are recognised as investment management expenses. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. Income taxes Tax for the year, which consists of current tax for the year and changes in deferred tax, is recognised in the income statement by the portion attributable to the profit for the year and recognised directly in equity by the portion attributable to entries directly in equity. The portion of the tax taken to the income statement, which relates to extraordinary profit/loss for the year, is allocated to this entry whereas the remaining portion is taken to the year s profit/loss from ordinary activities.

21 Global Dental Insurance A/S 20 Noter Notes 1. Anvendt regnskabspraksis 1. Accounting policies Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Deferred tax is recognised on all temporary differences between the carrying amount and tax-based value of assets and liabilities, for which the taxbased value of assets is calculated based on the planned use of each asset. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes realiseret til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Deferred tax assets, including the tax base of tax loss carryforwards, are recognised in the balance sheet at their estimated realisable value, either as a set-off against deferred tax liabilities or as net tax assets. Balancen Investeringsaktiver Børsnoterede obligationer og kapitalandele måles til den på balancetidspunktet senest noterede lukkekurs på Børsen. Udtrukne obligationer måles dog til nutidsværdien. Balance sheet Financial assets Listed bonds and capital investments are stated at the price listed at closing time on the date of the balance sheet. However, drawn bonds are stated at fair value. Afregningsdatoen anvendes som indregningstidspunkt for alle investeringsaktiver. The settling day is used as the time of calculation for all investment assets. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Receivables Receivables are measured at amortised cost, usually equalling nominal value less provisions for bad debts. Egenkapital Aktier klassificeres som egenkapital, når der ikke er nogen forpligtelse til at overføre kontanter eller andre aktiver. Equity Shares are classified as equity when there is no obligation to transfer cash or other assets.

22 Global Dental Insurance A/S 21 Noter Notes 1. Anvendt regnskabspraksis 1. Accounting policies Præmiehensættelser Præmiehensættelser opgøres som de fremtidige udbetalinger herunder udbetalinger til administration og skadebehandling vedrørende fremtidige begivenheder for igangværende policer. Dog som minimum til den del af prærnien, der beregnes efter pro rata temporis princippet frem til førstkommende forfald. I tilfælde af variationer i risikofrekvensen reguleres for denne. Provisions for insurance contracts Provisions for insurance contracts are recognised as future payments including payments for administration and claims handling regarding future events for in-force policies. However, as a minimum to the part of the premium calculated using the pro rata temporis principle until the next payment date. Adjustments are made to reflect any variations in the incidence of risk. Præmiehensættelserne er opgjort under hensyntagen til fradrag for direkte erhvervelsesomkostninger. The provisions for insurance contracts are recognised, taking into account, the deductions for direct acquisition costs. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser omfatter forventede erstatningsudbetalinger samt direkte og indirekte skadebehandlingsomkostninger vedrørende begivenheder, der er opstået frem til balancedagen. Erstatningshensættelser estimeres ved brug af data fra individuelle sager, som er anmeldt til selskabet og statistiske analyser for indtrufne, men endnu ikke anmeldte skader samt de forventede endelige omkostninger ved mere komplekse erstatningskrav, som kan blive påvirket af eksterne forhold (for eksempel domsafsigelser). Provisions for claims Provisions for claims include direct and indirect claims handling costs arising from events that have occurred up to the balance sheet date. Provisions for claims are estimated using the input of assessments for individual cases reported to the company and statistical analyses for the claims incurred but not reported and the expected ultimate cost of more complex claims that may be affected by external factors (such as court decisions). Erstatningshensættelser indregnes til diskonteret værdi, hvor det er væsentligt. De fremtidige udbetalinger tilbagediskonteres med en nulkupon rentestruktur fastsat af Finanstilsynet. Provisions for claims are discounted if such discounting is material. The future payments will be discounted back according to the zero coupon interest rate structure set by the Danish Financial Supervisory Authority. Diskontering anvendes ikke p.t., idet dette ikke vurderes væsentligt. Discounting is not applied at present as it is not considered material.

23 Global Dental Insurance A/S 22 Noter Notes 1. Anvendt regnskabspraksis 1. Accounting policies Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Other financial liabilities Other financial liabilities are measured at amortised cost which usually corresponds to nominal value. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Deferred income Deferred income comprises received income for recognition in subsequent financial years. Deferred income is measured at cost.

24 Global Dental Insurance A/S 23 Noter Notes 2. Aktiekapital 2. Share capital Aktiekapitalen består af aktier a kr. The share capital consists of shares at DKK Aktierne er ikke opdelt i klasser. The shares have not been divided into classes. Ændringer i aktiekapitalen de seneste 5 regnskabsår: Changes in share capital in the past five financial years: DKK Aktiekapital 13. marts Share capital at 13 March 2014 Kapitalforhøjelse 1. december Capital increase 1 December 2014 Aktiekapital Share capital at

25 Global Dental Insurance A/S 24 Noter Notes 3. Nærtstående parter 3. Related parties Nærtstående parter med bestemmende indflydelse Related parties with a controlling interest Følgende parter har bestemmende indflydelse på Global Dental Insurance A/S: The following related parties have a controlling interest in Global Dental Insurance A/S: Navn Hjemsted Grundlag for indflydelse Name Registered office Basis of influence DNS Holding Company, LLC Okemos, Michigan, USA 100% ejer DNS Holding Company, LLC Okemos, Michigan, USA 100% owner Mark Davidson Okemos, Michigan, USA Bestyrelsesformand Mark Davidson Okemos, Michigan, USA Chairman Steen Bo Jørgensen København, Danmark Bestyrelsesmedlem Steen Bo Jørgensen Copenhagen, Denmark Member of the board Laura Linda Czelada Okemos, Michigan, USA Bestyrelsesmedlem Laura Linda Czelada Okemos, Michigan, USA Member of the board Jonathan Strong Groat Okemos, Michigan, USA Bestyrelsesmedlem Jonathan Strong Groat Okemos, Michigan, USA Member of the board Toby Lincoln Hall Okemos, Michigan, USA Bestyrelsesmedlem Toby Lincoln Hall Okemos, Michigan, USA Member of the board Tim Werner Hansen København, Danmark Administrerende direktør Tim Werner Hansen Copenhagen, Denmark Chief Executive Officer Alle transaktioner mellem nærtstående parter og Global Dental Insurance A/S er indgået på normale markedsvilkår All transactions between related parties and Global Dental Insurance A/S have been conducted at arm s length 4. Ejerforhold 4. Ownership Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: The Company has registered the following shareholders to hold more than 5% of the voting share capital or of the nominal value of the share capital: DNS Holding Company, LLC, Okemos, Michigan, USA (TIN ) 5. Koncernforhold 5. Consolidation Global Dental Insurance A/S indgår i koncernregnskabet for for DNS Holding Company LLC. Global Dental Insurance A/S are included in the consolidated financial statements of DNS Holding Company LLC.

26 Global Dental Insurance A/S 25 Noter Notes 6. Femårsoversigt 6. 5 years summary 1. half of Resultatopgørelse/Profit and Loss Bruttopræmieindtægter/Gross premiums earned Bruttoerstatningsudgifter/Gross claims incurred ( ) 0 Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt/total operating expenses ( ) ( ) Resultat af genforsikring (-= netto omkostning)/ Result of reinsurance (-=net cost) 0 0 Forsikringsteknisk resultat/underwriting result ( ) ( ) Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente/profit/loss of investment after transfer of technical interest ( ) Årets resultat/profit for the year ( ) (73.737) Afløbsresultat brutto/gross run-off profit/loss 0 0 Afløbsresultat f.e.r. /Run-off profit/loss, net of reinsurance 0 0 Aktiver og pasiver pr./ Assets and Liabilities at Forsikringsaktiver/Insurance assets 0 0 Forsikringsmæssige hensættelser/technical provisions Egenkapital ultimo/capital and reserves at year-end Aktiver i alt/total assets Nøgletal/Key figures Bruttoerstatningsprocent /Gross claims ratio 67,4% - Bruttoomkostningsprocent /Gross expense ratio 84,7% - Netto genforsikringsprocent/reinsurance ratio 0% - Combined ratio/combined ratio 152,1% - Operating ratio/operating ratio 152,4% - Relativt afløbsresultat/relative run-off result 0% - Egenkapitalforrentning/Return on capital and reserves -2,56% -0,18% Solvensdækning/Solvency cover 217,1% 225,4% 7. Risici og følsomhedsoplysninger 7. Risk and sensitivity information Finansielle risici/financial risks Resultatmæssigt er selskabet følsomt over for udvikling i valutakurserne samt på kurserne på obligations- og aktiemarkedet. Bestyrelsen fastsætter og godkender den overordnede politik for investeringer og fastlægger de overordnede risikorammer samt den tilhørende rapportering / In terms of the result the company is sensitive towards the development in exchange rates and the prices of bonds and shares. The Board of Directors determines and approves the overall policy for investment risk and determine the overall risk framework and the reporting. Forsikrings risici /Insurance risks Forsikringsrisici omfatter risikopåtagelsen ved tegning, udstedelse af forsikringskontrakter og skadebehandling. Bestyrelsen fastsætter og godkender den overordnede politik for risikopåtagelse og fastlægger de overordnede risikorammer samt den tilhørende rapportering./ Insurance risks include the acceptance of risks on a direct basis, issuance of policies and claims management. The Board of Directors determines and approves the overall policy for risk assumption and determine the overall risk framework and the reporting. Hændelse/Event Påvirkning af egenkapital/impact on equity Rentestigning på 0,7-1,0 pct. Point/Increase in interest rate of 0.7% point ( ) Rentefald på 0,7-1,0 pct. Point/Decrease in interest rate of 0.7% point Aktiekursfald på 12 pct./ Price decrease of 12% on shares 0 Ejendomsprisfald på 8 pct./ Decrease in real estate of 8% 0 Valutakursrisiko (VaR 99,5 pct.)/ Exchange rate risk (VaR 99,5 pct.) ( ) Tab på modparter på 8 pct./ Loss of contracting parties of 8% (90.924)

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015 Scania-MAN Administration ApS c/o Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

Dansk Bilferie Vacanceselect A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2013/14 Annual report 2013/14

Dansk Bilferie Vacanceselect A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2013/14 Annual report 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Bilferie Vacanceselect A/S

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Annual report 2014

Årsrapport 2014 Annual report 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Targowisko - Lubawa 3 Vindkraft ApS CVR-nr. 36466642

Læs mere

LS HOLDINGSELSKAB ApS

LS HOLDINGSELSKAB ApS LS HOLDINGSELSKAB ApS Livjægergade 25, 5 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/06/2016 Lars

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Rozenthal-Lubawa I Vindkraft ApS CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2015 Annual report 2015

Rozenthal-Lubawa I Vindkraft ApS CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Rozenthal-Lubawa I Vindkraft

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Dansk Bilferie Vacanceselect A/S

Dansk Bilferie Vacanceselect A/S Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Bilferie Vacanceselect A/S

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2013 Inge-Marie Kryger

Læs mere

JASONIC ApS. Nordre Fasanvej 12, kl th 2000 Frederiksberg. Årsrapport 1. januar december 2015

JASONIC ApS. Nordre Fasanvej 12, kl th 2000 Frederiksberg. Årsrapport 1. januar december 2015 JASONIC ApS Nordre Fasanvej 12, kl th 2000 Frederiksberg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars Andersen

Læs mere

GPI Holding V ApS. Årsrapport for 2014

GPI Holding V ApS. Årsrapport for 2014 Vibevej 50 7330 Brande CVR-nr. 33753772 Årsrapport for 2014 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03-03-2015 Kim Tranholm Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

Fries Gaver og Brugsting ApS. Årsrapport 2014

Fries Gaver og Brugsting ApS. Årsrapport 2014 Dansk Revision Tønder I/S Registreret revisionsinteressentskab Alexandrinevej 1 DK-6270 Tønder toender@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 74 72 37 37 Telefax: +45 74 72 37 57 CVR: DK 33

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Thokamo ApS Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr

Thokamo ApS Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr. 10 02 81 83 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.16 Ole Thiel Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS CVR-nr. 34047901 Årsrapport 2015/16

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr Årsrapport 2012

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr Årsrapport 2012 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2012 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LINELUND TRADE K/S. Kristianiagade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

LINELUND TRADE K/S. Kristianiagade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 LINELUND TRADE K/S Kristianiagade 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/06/2016 Steven Probert

Læs mere