Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Koncernoversigt 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 7 Beretning 8 14 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 23 Balance 24 Egenkapitalopgørelse 26 Pengestrømsopgørelse 27 Noter / CW 1

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 22. marts september 2013 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 22. marts september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rødovre, den 13. februar 2014 Direktion: Jeanette Aaen Bestyrelse: Sanna Mari Suvanto- Harsaae formand Niels-Christian Worning Peter Jalsøe Jan Johan Kühl Johan Gustaf Olof Bjurström Karl Tommy Wikström / CW 2

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for perioden 22. marts september Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 22. marts september 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven / CW 3

5 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 13. februar 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren Christiansen statsaut. revisor Kim Thomsen statsaut. revisor / CW 4

6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Nyholms Alle Rødovre CVR-nr.: Stiftet: 22. marts 2013 Hjemstedskommune: Rødovre Regnskabsår: 22. marts september 2013 Bestyrelse Sanna Mari Suvanto-Harsaae (formand) Niels-Christian Worning Peter Jalsøe Jan Johan Kühl Johan Gustaf Olof Bjurström Karl Tommy Wikström Direktion Jeanette Aaen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 28. februar 2014 på selskabets adresse / CW 5

7 Ledelsesberetning Koncernoversigt BabySam A/S 100% Nordic Baby Group AB 25% Odder Barnevognsfabrik 100% Dattervirksomheder Associerede virksomheder / CW 6

8 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA Resultat af primær drift Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt (balancesum) Invisteringer i materielle anlægsaktiver Aktiekapital Egenkapital Nettolikviditet Nøgletal Overskudsgrad 3,0 % Afkast af den investerede kapital 4,8 % Bruttomargin 31,1 % Soliditetsgrad 50,0 % Egenkapitalforrentning 6,5 % Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede / CW 7

9 Ledelsesberetning Beretning Beretning Årsregnskabet og koncernregnskabet for S for perioden 22. marts september 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Beretningen omfatter selskabets første regnskabsår for perioden 22. marts september Selskabets regnskabsperiode er herefter 1. oktober september. Koncernforhold Aktierne i er ejet af Samba Feeder A/S (72,7%) samt Vendor Co. af April 2013 ApS (27,3%). Samba Feeder A/S er ejet af Polaris Private Equity og AAC Capital Partners. Selskabet er stiftet 22. marts 2013 og har købt BabySam A/S fra Selskabet af 12. Marts 2013 A/S. Hovedaktivitet Koncernens hovedaktivitet er at drive butikker inden for køb og salg af babyudstyr, samt salg af produkter til mor og barn. Udover dette ejer BabySam koncernen en web-shop, for derved at imødekomme kundernes behov for at kunne handle på alle tidspunkter af døgnet. Endvidere har BabySam koncernen en omfattende egenimport af babyartikler, ligesom koncernen omfatter Odder Barnevognsfabrik, der producerer barnevogne til det danske marked. En betydelig del af BabySams omsætning kommer fra salg til kommunale og private daginstitutioner i Danmark. Koncernen er tillige medejer af Nordic Baby Group AB. Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Koncernens omsætning udgør for regnskabsåret i alt 184,3 mio. kr. og resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) blev 9,8 mio. kr. Dette resultat er dog påvirket af en række engangsomkostninger af strukturel karakter på 1,2 mio. kr. samt indtægtsførsel af negativ goodwill på 16,2 mio. kr. EBITDA før engangsposter og indtægtsførsel af negativ goodwill udgør således -5,2 mio. kr. Driftsresultatet er påvirket af en fortsat lavere omsætning som følge af, at markedet for babyartikler fortsat bliver mindre på grund af fald i fødselstallet, ligesom privatforbruget fortsat er særdeles afdæmpet. Dette har stillet krav om en mere effekt drift af butikkerne og i administrationen, hvilket er gennemført i regnskabsåret, således at faldet i indtjeningen, som følge af nedgang i salget, er opvejet af lavere driftsomkostninger / CW 8

10 Ledelsesberetning Beretning BabySam har i regnskabsåret fortsat sin tilpasning af butiksstrukturen og har lukket 6 butikker. Engangsomkostningerne henføres til ekstraordinære lagerrealisationer i de lukkende butikker, ekstraordinære lønomkostninger i samme forbindelse samt særligt til huslejer i opsagte lejemål, hvor huslejeperioden rækker ud over regnskabsåret. Uanset fremgangen i EBITDA så er resultatet fortsat utilfredsstillende primært som følge af den svage forbrugsudvikling. BabySam A/S foretog i forbindelse med forrige regnskabsår en række nedskrivninger af selskabets goodwill. Selskabets balancesum er 160,5 mio. kr. og egenkapitalen udgør i alt 80,2 mio. kr. Koncernen har en tilfredstillende soliditetsgrad på 50 %. Organisation Den gennemførte omlægning af butiksstrukturen samt den svage udvikling i forbruget generelt har desværre medført, at BabySam har taget afsked med en række gode medarbejdere i regnskabsåret. Særligt i de områder, hvor BabySam har lukket butikker, har det været vanskeligt at tilbyde alle opsagte jobs i andre butikker. BabySam beklager, at det har været nødvendigt at gennemføre disse besparelser og reducere i antallet af ansatte i virksomheden, men tiltagene har været nødvendige for at sikre en stærk position på markedet i de kommende år. Forbrugerne efterspørger i øget omfang rådgivning og vejledning om, hvordan kunden får value for money. BabySam har derfor i regnskabsåret gennem coaching og salgskurser styrket medarbejdernes personlige kompetencer med det formål at kunne yde den bedste salgsindsats på markedet. Således er organisationen øget på dette område med en ledende medarbejder, og der er afholdt flere seminarer med det formål at give medarbejderne yderligere kompetencer i salgsarbejdet. Udviklingen i markedet og driften Faldet i antallet af nyfødte er fortsat i regnskabsåret og har medført, at det marked, som BabySam befinder sig i, er reduceret i omfang. Faldet i antallet af nyfødte i regnskabsåret er på næsten 2 % og er en fortsættelse i forhold til tidligere års udvikling. I forhold til 2008, hvor BabySam A/S blev etableret, er antallet af nyfødte i regnskabsåret faldet med hele 13%. Faldet er udtryk for, at vordende forældre nu skal findes i en række små årgange fra midten af 1980'erne, men også for at flere og flere vordende forældre ønsker at indpasse familieforøgelsen til en længere uddannelse og et stort ønske om at etablere sig på arbejdsmarkedet, før familierne skal forøges. Det er forventningen, at faldet i fødselstallet vil være stagneret i løbet af 2014, således at der i den kommende årrække kan komme lidt flere forbrugere til verden. En fortsat svag udvikling i privatforbruget, hvor forbrugerne prioriterer opsparing frem for forbrug, har også haft en negativ påvirkning af BabySams marked og påvirket omsætningen negativt / CW 9

11 Ledelsesberetning Beretning Denne udvikling har medført, at BabySam i regnskabsåret har valgt at gennemføre en betydelig omstrukturering af butiksnettet og lukket i alt 6 butikker. Lukningerne er gennemført for en række primært mindre butikker, hvor præsentationen af BabySam sortiment ikke var optimal samt i nogle byer, hvor omkostningerne til eksempelvis leje og markedsføring ikke har gjort en positiv drift mulig. Udviklingen er en naturlig del af den proces, som blev igangsat i BabySam A/S i tidligere regnskabsår, hvor der er igangsat nyetablering af butikker i eksempelvis Viby Århus og Amager samt flytning af butikken fra Svenstrup til Aalborg. Disse flytninger har medført, at BabySam nu er styrket i befolkningstætte områder, hvor antallet af småbørnsfamilier er relativt øget. Med den gennemførte ændring er det vurderingen, at butiksstrukturen i BabySam nu er optimeret. Sideløbende med denne ændring har BabySam i regnskabsåret i samarbejde med en række udvalgte leverandører udviklet og forbedret butikkernes sortiment inden for en række produktgrupper. Odder Barnevognen, som er Danmarks førende brand i barnevogne, er blevet videreudviklet med fokus på øget sikkerhed og holdbarhed. På beklædningsområdet er der i regnskabsåret indgået nye samhandelsaftaler med en række nye leverandører, som har givet butikkerne en langt mere attraktiv profil og givet en betydelig meromsætning i forhold til tidligere. BabySam tilbyder endvidere et meget bredt sortiment inden for autostole, hvor samarbejdet med store europæiske leverandører sikrer forbruger gode valgmuligheder blandt alle stole med et dokumenteret højt sikkerhedsniveau. Som småbørnsforældre er det let at få tiden til at gå. BabySam satser derfor fortsat intensivt på at tilbyde sine kunder en enkel og attraktiv løsning for at foretage sine indkøb via nettet igennem BabySams webshop er i regnskabsåret gjort enklere, og senest er der introduceret et tilbud, hvor forbrugerne kan hente sit køb i den nærmeste BabySam butik og derved reducere sine fragtomkostninger. Samtidig får kunderne nu muligheden for at få et godt råd med på vejen af det faguddannede personale. BabySam forventer, at markedet for handel på nettet vil udvikle sig yderligere i den kommende periode og ser gode muligheder i at kunne udnytte den unikke mulighed mellem salg på nettet og personlig rådgivning i butikkerne.. Forbrugerne er fortsat optaget af at sikre value for money ved sine større investeringer. BabySam har derfor i året introduceret Prismatch med det formål at sikre kunderne den bedste pris på markedet i BabySams butikker på en række udvalgte varer. Kampagnen er blevet godt modtaget af kunderne. Forbrugernes ønsker til det gode køb stiller dog fortsat krav til BabySam om en stærk og prisorienteret markedsføring. BabySam anvender i stigende omfang de elektroniske og sociale medier som eks. Facebook med gode resultater. BabySams store katalog er dog fortsat et uundværligt redskab for småbørns-familierne. BabySam tilbyder fortsat salg til daginstitutioner af særlige modeller af barnevogne, krybber samt en række varer inden for babytekstiler og legetøj. Ligesom detailmarkedet er også dette marked præget af reduktion i antallet af daginstitutionspladser. Det er dog lykkedes BabySam at skabe en vækst og en tilfredsstillende indtjening på dette marked gennem en målrettet indsats over for særligt kommunerne og gennem et tæt samarbejde omkring produktudvikling med særligt Odder Barnevognsfabrik / CW 10

12 Ledelsesberetning Beretning Uanset ændringerne i antallet af butikker er BabySam stadig Danmarks førende butikskæde for de mindste forbrugere. Med de igangsatte ændringer er det vurderingen, at BabySam nu har skabt en godt grundlag for at styrke indtjeningen i de kommende år; butiksstrukturen er tilpasset, sortimentet udviklet med fokus på sikkerhed og nye trends og satsningen på den webbaserede handel i samspil med butikkerne skaber forventning om en forbedret indtjening. Denne indtjening vil blive forbedret, såfremt der samtidig kommer et øget forbrug skabt af bedre udsigter for forbrugerne på job- og boligmarkedet i de kommende år. Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder med betydning for bedømmelse af årsrapporten. Koncernens forventede udvikling Den demografiske udvikling indikerer, at antallet af nyfødte for første gang siden 2008 måske vil vise en lille vækst i Kommer der tilsvarende en svag forbedring i såvel jobsom boligmarkedet i 2014, forventes stagnationen i privatforbruget at holde sig på uændret eller et svagt stigende niveau. BabySam forventer derfor at se en lille vækst i salgsudviklingen i den sidste del af regnskabsåret 2013/14. Det er dog vurderingen, at forbrugerne grundlæggende vil være afventende, og derfor forventer BabySam ikke markante ændringer i omsætningsniveauet. Forventningerne til en forbedret indtjening, som er budgetteret, skal derfor skabes gennem de gennemførte strukturforbedringer samt en fortsat udvikling af BabySams varesortiment og markedsføring. Hertil kommer, at der er store forventninger til, at de igangsatte tiltag på webområdet vil sikre BabySam en øget andel af dette marked, således at forbrugerne ikke behøver at have besvær med at skulle lægge sin webomsætning uden for landets grænser med den risiko omkring reklamation og returnering som i nogle tilfælde opleves herved. Den gennemførte uddannelse af salgsmedarbejderne i butikkerne ventes ligeledes at styrke BabySams markedsposition. Endelig vil etablering af et yderligere antal consignmentaftaler med udvalgte leverandører skabe gensidig bedre indtjening for såvel de valgte leverandørerne som BabySam. BabySam forventer også i 2014 at introducere en række nye og spændende varer til forbrugerne. Der vil bl.a. blive introduceret nye varer på beklædningsområdet, ligesom nye consignmentaftaler vil medføre nye varer i sortimentet. Samarbejdet med Mamas & Papas vil ligeledes i årets løb byde på nyheder i BabySam, samarbejdet her har været vellykket i flere år og introduceret nye varer til BabySams kunder. BabySam forventer en forbedring af driftsresultatet, således at EBITDA forventes at blive positivt, forudsat at udviklingen i antallet af nyfødte ikke reduceres yderligere i / CW 11

13 Ledelsesberetning Beretning Redegørelse for samfundsansvar Basa Holding er udelukkende et holdingselskab og har således ikke egne aktiviteter. Basa Holding har derfor ikke formuleret politikker for samfundsansvar, menneskerettigheder eller klimapåvirkning. Særlige risici Driftsrisici BabySam forventer en driftsforbedring i det kommende regnskabsår baseret på strukturelle ændringer i kædens butiksnet samt en øget fokusering på at forbedre butikkernes indtjening gennem en stærk salgsindsats i butikkerne samt fokus på markedsføringen. Finansielle risici Selskabet har pr. 30. september 2013 likvide beholdninger for 23 mio. kr. inklusiv likvider for 7,5 mio. kr., som er stillet til sikkerhed for bankgarantier. BabySam har ingen bankgæld, ligesom moderselskabet BaSa Holding heller ikke har nogen bankgæld. Det likvide beredskab er til stede for fortsat drift selv med en negativ afvigelse på omsætningen. BabySam arbejder dog fortsat med at reducere selskabets arbejdskapital. Dette vil ske gennem flere consignmentaftaler, ligesom der er igangsat tiltag for at øge varelagerets omsætningshastighed. Disse initiativer ventes at kunne reducere arbejdskapitalen med yderligere ca. 7-8 mio. kr. i Samfundsansvar Basa Holding A/S er udelukkende et holdingselskab og har således ikke egne aktiviteter. Basa Holding A/S har derfor ikke formuleret politikker for samfundsansvar, menneskerettigheder eller klimapåvirkning. Som ansvarlig virksomhed har BabySam over for sine leverandører fastlagt en række krav, som skal overholdes, hvis leverandøren ønsker at levere varer til BabySam. BabySam har valgt at offentliggøre selskabets lovpligtige redegørelse om samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside. Redegørelsen findes på Corporate governance Polaris Private Equity er repræsenteret i bestyrelsen ved Jan Johan Kühl og Niels-Christian Worning og AAC Capital Finans ved Tommy Wikström og Johan Gustaf Olof Bjurström. Andelen af kvinder i bestyrelsen i er 17 %. Selskabet følger i øvrigt DVCA's guidelines for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse. Der henvises til selskabets hjemmeside på / CW 12

14 Ledelsesberetning Beretning Det er BabySams opfattelse, at DVCA s anbefalinger efterleves med undtagelse af pkt. 6 omkring antallet af ansættelser og afskedigelser. BabySam er, som andre detailvirksomheder karakteriseret ved en stor jobrotation og mange deltidsansatte/timelønsansatte. BabySam oplyser derfor ikke om antallet af nyansatte og afskedigelser i sin årsrapport. Der henvises til årsrapportens note 3 omkring antallet af fuldtidsansatte. Ledelsen i virksomheden udarbejder månedlige regnskabsrapporter og gennemfører løbende opfølgning på registrerede afvigelser fra enten forventet eller budgetteret niveau. Der gennemføres mindst to gange årligt lageroptællinger i alle butikker for at sikre, at varelagerværdien er opgjort korrekt. Endvidere gennemføres lokalt optællinger, såfremt det vurderes påkrævet. Bestyrelsen har ikke nedsat underudvalg; eks. revisionsudvalg. Bestyrelsen i samarbejde med direktionen varetager løbende opgaverne omkring virksomhedens processer og interne kontrolsystemer. Til styring og opfølgning på likviditet udarbejdes periodiske likviditetsbudgetter baseret på aktuelle forventninger til salg samt estimerede bevægelser omkring varelagre og øvrige kreditorer. Der er i regnskabsåret afholdt et bestyrelsesmøde i BaSa Holding, medens der i kerneforretningen BabySam A/S er afholdt syv bestyrelsesmøder og to telefonkonferencer. Af de gennemførte bestyrelsesmøder har et møde behandlet selskabets strategi for de kommende år. Der er endvidere afholdt et antal møder omkring separate emner. Udviklingen i salg og bruttoavance følges på ugebasis. Politik vedrørende det underrepræsenterede køn Direktionen varetages af Jeanette Aaen. Direktionen består ikke af flere medlemmer. Bestyrelsens formand er kvinde. Yderligere bestyrelsesmedlemmer er mænd. Når der vælges kandidater til bestyrelsen i BaSa Holding skal alle kandidater vurderes ud fra samme kriterier, uanset køn. Forudsætningen for at komme i betragtning til en bestyrelsespost er først og fremmest baseret på kvalifikationer, og bestyrelsen vil sikre, at både kvinder og mænd har lige muligheder for at stille op til valg. Det er målsætningen, at fordelingen mellem mænd og kvinder over en fire årig periode vil være 50 % / CW 13

15 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og dattervirksomheder, hvori direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samr realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Fortjeneste og tab ved afhændelse af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet goodwill og forventede omkostninger til salg eller afvikling. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der indregnes en hensat forpligtelse til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inkl. hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen under periodeafgrænsningsposter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventet ugunstig udvikling, indregnes i balancen et beløb svarende til dagsværdien af ikkemonetære aktiver, der efterfølgende indregnes i resultatopgørelsen over de ikke-monetære aktivers gennemsnitlige levetid. Goodwill og negativ goodwill fra erhvervede virksomheder kan reguleres indtil udgangen af året efter anskaffelsen / CW 14

16 Anvendt regnskabspraksis Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelse Nettoomsætning Indtægter fra salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. Den andel af agentsalget, der ikke tilfalder selskabet oplyses i en note til nettoomsætningen. Vareforbrug Vareforbrug indeholder det forbrug af handelsvarer der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder udlejningsindtægter samt fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder / CW 15

17 Anvendt regnskabspraksis Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. Indtægter og omkostninger fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill. I både koncernens og modervirksomhedens resultatopgørelser indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Skat af årets resultat Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Samba Feeder koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat herunder som følge af ændring i skattesats indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen / CW 16

18 Anvendt regnskabspraksis Balance Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsomkostninger, rettigheder og software Udviklingsomkostninger Udviklingsprojekter omfatter omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter. Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, hvis kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes. Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør 5 år. Rettigheder og software Rettigheder og software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Rettigheder og software afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør 7 år. Investeringshorisonten for selskabets it-system, herunder software udgør 7 år, hvorfor en afskrivningshorisont på 5 år ikke vurderes retvisende. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: / CW 17

19 Anvendt regnskabspraksis Bygninger 50 år Produktionsanlæg og maskiner 5 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år Indretning af lejede lokaler 10 år Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributionsog administrationsomkostninger. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for, bindes ikke på opskrivningsreserven. Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor under koncernregnskabet. Værdiforringelse af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi / CW 18

20 Anvendt regnskabspraksis Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. Leasingkontrakter Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materieler og løn samt vedligeholdelse af og nedskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr og omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau. Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse / CW 19

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere