Brugsanvisning DXR140. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning DXR140. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen."

Transkript

1 Brugsanvisning DXR140 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish

2 SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Støjemissioner til omgivelserne i henhold til EF-direktiv. Maskinens emission fremgår af kapitlet Tekniske data og af en mærkat. Brug altid: Tætsiddende, kraftigt og bekvemt tøj, som tillader fuld bevægelsesfrihed Skridsikre og stabile støvler eller sko. Beskyttelseshandsker. Beskyttelseshjelm. Høreværn. Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn. Der skal benyttes åndedrætsværn, gasmaske eller hjelm med friskluftforsyning ved arbejde i omgivelser, hvor luften kan være skadelig for helbredet. ADVARSEL! Høj strømstyrke. Sørg for, at strømledningen ikke kan blive kørt over. Vær særligt opmærksom ved flytning, og når støttebenene køres ind eller ud. Risiko for elektrisk stød. Løfteudstyret skal fastgøres til alle maskinens løftepunkter. Hold afstand! Ingen må opholde sig inden for maskinens risikoområde, når der arbejdes med maskinen. Maskinens risikoområde kan variere under arbejdets forløb. Maskinen kan vælte under arbejdet. Under arbejdet skal maskinen placeres så plant som muligt, og støttebenene skal være kørt helt ud. Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiv. Miljømærkning. Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Ved at sørge for at dette produkt håndteres på en korrekt måde, kan du være med til at forhindre potentielt negative påvirkninger af miljø og mennesker, som ellers kan forekomme ved ukorrekt bortskaffelse af produktet. Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte de lokale myndigheder, dit renoveringsselskab eller den butik, hvor produktet er købt. ADVARSEL! Sørg for, at intet materiale kan falde ned og forårsage skader, når du bruger maskinen. ADVARSEL! Pas på nedrivningsmateriale, der eventuelt går løs under skærearbejde. Bær personligt beskyttelsesudstyr, og hold afstand. ADVARSEL! Placer dig altid over maskinen ved kørsel på en stigning. Der er risiko for, at maskinen vælter. ADVARSEL! Udvis særlig forsigtighed ved arbejde tæt på afsatser. Sørg for, at maskinen er stabil og ikke bevæger sig tættere på afsatsen, mens arbejdet forløber. Kontrollér, at underlaget har tilstrækkelig bæreevne. Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med motoren slukket og strømledningen afbrudt. Tilslut altid maskinen via en HFIafbryder med personbeskyttelse, dvs. en HFI-afbryder, der udløser ved en jordfejlstrøm på 30 ma. 2 Danish

3 Forklaring til advarselsniveauer Advarslerne er inddelt i tre niveauer. ADVARSEL! SYMBOLFORKLARING! ADVARSEL! Bruges, hvis operatøren udsætter sig for risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, og der er stor risiko for skader på omgivelserne ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen. VIGTIGT!! VIGTIGT! Bruges, hvis operatøren udsætter sig for risiko for personskade, eller der er risiko for skader på omgivelserne ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen. BEMÆRK! BEMÆRK! Bruges, hvis der er risiko for skader på materialer eller maskinen ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen. Danish 3

4 INDHOLD Indhold SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen... 2 Forklaring til advarselsniveauer... 3 INDHOLD Indhold... 4 INDLEDNING Til vore kunder!... 5 God service... 5 Fremstillingsnummer... 5 Anvendelsesområde... 5 Brugerens ansvar... 5 Producentens forbehold... 5 PRÆSENTATION Hvad er hvad i maskinen?... 6 Maskinens funktioner... 7 HYDRAULIKSYSTEM Maskinens hydrauliksystem... 8 Generelt... 9 Primært tryk... 9 Køler... 9 ELSYSTEM Maskinens elektriske system Generelt Højspændingskredsløbet Lavspændingskredsløbet STYRESYSTEM Hvad er hvad på fjernbetjeningen? Symboler på fjernbetjeningen Generelt Fjernbetjening Signaltransmission Batteri Maskinens software MASKINENS SIKKERHEDSUDSTYR Generelt SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Beskyttelsesudstyr Generelle sikkerhedsadvarsler Generelle arbejdsinstruktioner Faktorer i omgivelserne START OG STOP Før start Start Stop Eftersyn efter arbejdet DRIFT Driftstilstande VÆRKTØJ Generelt Arbejdstilstand Udskiftning af værktøj Opbevaring TILBEHØR Tilbehørssæt INDSTILLINGER Menuoversigt Driftsindstillinger WORK (ARBEJDE) Service VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE Generelt Forholdsregler forud for vedligeholdelse, service og fejlsøgning Efter vedligeholdelse og service Rengøring Serviceplan Servicegennemgang FEJLFINDING Fejlmeddelelser Fejlsøgningsskema TEKNISKE DATA Retningslinjer for nettilslutning Hydrauliksystemets tryk Hydraulikvæske og smøremiddel Fastlagte grænseværdier Tekniske data EF-OVERENSSTEMMELSERKLÆRING EF-overensstemmelseserklæring Danish

5 INDLEDNING Til vore kunder! Tak fordi du valgte en Husqvarna DXR 140! Denne brugsanvisning har stor værdi. Sørg for, at den altid er ved hånden på arbejdsstedet. Ved at følge dens indhold (anvendelse, service vedligeholdelse osv.) kan du væsentlig forhøje maskinens levetid og også dens brugtværdi. God service Husqvarna-produkter sælges i hele verden og er en garanti for, at du som kunde får den bedste support og service. Hvis du har brug for reservedele eller anbefalinger vedr. service eller garantispørgsmål, kan du besøge for at finde dit nærmeste serviceværksted. Fremstillingsnummer Maskinens serienummer fremgår af armen ved monteringsstedet imod tårnet. På skiltet angives: Maskinens typebetegnelse Vægt Producentens typenummer Maskinens fremstillingsnummer Producent Hydraulikpumpen og hydraulikmotorerne er udstyret med typeskilte, som indikerer artikelnummer og maskinproducentens produktionsnummer. Sørg for at angive typebetegnelsen og serienummeret, når du bestiller reservedele eller henvender dig i serviceøjemed. Anvendelsesområde Brugerens ansvar Det er ejerens/arbejdsgiverens ansvar, at operatøren er i besiddelse af tilstrækkelig viden om sikker brug af maskinen. Værkførere og operatører skal have læst og forstået brugermanualen. De skal være opmærksomme på: Maskinens sikkerhedsinstruktioner. Maskinens anvendelsesområder og begrænsninger. Hvordan maskinen skal bruges og vedligeholdes. National lovgivning kan indeholde bestemmelser for brugen af denne maskine. Undersøg, hvilke love der er gældende for arbejdsstedet, inden du bruger maskinen. Producentens forbehold Husqvarna Construction Products forbeholder sig ret til at ændre specifikationer på og instruktioner til maskinen uden forudgående varsel. Maskinen må under ingen omstændigheder modificeres uden producentens skriftlige samtykke. Hvis maskinen modificeres efter leveringen fra Husqvarna Construction Products og uden producentens skriftlige tilladelse, sker dette udelukkende på ejerens ansvar. Modifikation kan medføre nye risikomomenter for operatører, maskinen og omgivelserne. Sådanne momenter kan omfatte forringet styrke eller utilstrækkelig beskyttelse. Det er ejerens ansvar at fastlægge, hvilke ændringer der skal foretages, og at kontakte leverandøren af maskinen for at indhente godkendelse, før modifikationerne udføres. Al information og alle data i denne brugsanvisning gælder fra den dato, brugsanvisningen blev indleveret til tryk. Kontakt Husqvarna Construction Products, Jons väg 19, SE Göteborg, Sweden. Maskinen er beregnet til: Nedbrydning, findeling, skæring, frigøring, opdeling, opsamling og fordeling af dele af bygninger og konstruktioner. Anvendelse i risikoomgivelser, hvor operatøren kan styre maskinen uden selv at være til stede i risikoområdet. Anvendelse både indendørs og udendørs. Anvendelse i farlige omgivelser, hvor maskinen udsættes for risiko for sammenstyrtninger, kontakt med farlige stoffer, høj varme osv. Maskinen er IKKE beregnet til: Anvendelse i områder, der er klassificeret som "eksplosive". Anvendelse i vand, hvor vandstanden potentielt kan beskadige maskinens udstyr. Drift på en offentlig hovedvej. Anvendelse som bugseringskøretøj, transportmiddel eller løfteudstyr. Anvendelse i omgivelser, hvor der er fare for operatøren eller for liv og førlighed for personer i den umiddelbare nærhed. Indsats i anvendelser eller omgivelser, der ikke er forenelige med anbefalingerne i brugermanualen. Danish 5

6 PRÆSENTATION Hvad er hvad i maskinen? 1 Cylindre 2 Ventilblok, armsystem 3 Løfteøje 4 Styremodul 5 Radiomodul 6 El-skab 7 Støttebensfod 8 Støtteben 9 Inspektionsdæksel 10 Elkabel 11 Nødstop 12 Antenne 13 Advarselslampe 14 Arm 3 15 Arbejdslys 16 Smørepumpe til smøring af hammeren 17 Arm 2 18 Arm 1 19 Drejemotor 20 Ventilblok, chassis 21 Drivmotor 22 Støttehjul 23 Strammerhjul 24 Tandkrans 25 Hydraulikbeholder 26 Værktøjsophæng 27 Cylinderskærm 28 Kommunikationskabel 29 Batteriladere 30 Fjernbetjening 31 Sele 32 Brugsanvisning 33 Stik til kommunikationskabel 34 Horn 35 Inspektionsdæksel - bæltestramning 6 Danish

7 PRÆSENTATION Maskinens funktioner Kørebælter Maskinens funktioner betjenes ved et samspil imellem hydrauliksystemet, det elektriske system og styresystemet. En kort beskrivelse af maskinens funktioner følger nedenfor. Armsystemet Armsystemet er opdelt i tre dele, hvilket sikrer omfattende bevægelighed, stor rækkevidde og en kompakt konstruktion. Ekspansionsaksler mindsker risikoen for slør i leddene. Arbejd så tæt på arbejdsemnet som muligt, da dette udnytter energien til armsystemet og cylindrene optimalt. Ved parallel kørsel af cylinder 1 og cylinder 2 kan maskinens rækkevidde ændres, uden at maskinen skal flyttes. Kørebælterne drives individuelt af hydraulikmotorer. Maskinen kan drejes ved at betjene kørebælterne med forskellige hastigheder. Ved betjening af bælterne i forskellige retninger kan maskinen foretage meget snævre manøvrer. Når kørefunktionen ikke er aktiv, låser de passive bremser køremotorerne. I transporttilstand kan kørebælterne og tårnet manøvreres samtidigt. Denne funktion er nyttig, hvis maskinen f.eks. betjenes i smalle passager. Tårn Støtteben Tårnet kan rotere ubegrænset, hvorved det bliver muligt at arbejde i flere retninger uden at skulle flytte maskinen. Maskinen er udstyret med en drejebremse. Når rotationsfunktionen ikke er aktiveret, bremses funktionen ved hjælp af passive bremser. Støttebenenes primære funktion er at give maskinen stabilitet. De skal altid anvendes, når der arbejdes med maskinen. Værktøj BEMÆRK! Maskinens rotationsfunktion må ikke udsættes for overbelastninger, f.eks. af værktøj, der overskrider vægtgrænsen. Maskinen skal udstyres med værktøj, der er egnet til de opgaver, maskinen skal udføre. Vægt og ydeevnekrav til værktøjet er afgørende for at fastslå, om værktøjet er egnet til anvendelse sammen med maskinen. Yderligere oplysninger fremgår af kapitlerne "Værktøj" og "Tekniske data" og af værktøjsleverandørens instruktioner. Eksternt værktøj (tilbehør) Maskinen er udstyret med tilslutninger til eksternt håndværktøj til maskinens hydrauliksystem. Danish 7

8 HYDRAULIKSYSTEM Maskinens hydrauliksystem 1 Cylinder 1 2 Cylinder 2 3 Cylinder 3 4 Cylinder 4 5 Ventilblok, armsystem 6 Hus til oliepåfyldning 7 Fyldepumpe 8 Drejetap 9 Cylindre til støttebenene 10 Hydraulikbeholder 11 Aftapningsprop 12 Skueglas 13 Luftfilter 14 Oliefilter 15 Drejemotor 16 Ventilblok, chassis 17 Køremotor 18 Elmotor 19 Mellemstykke 20 Hydraulikpumpe 21 Cylinder til bæltestramning 22 Køler 23 Ventil til bæltestramning 24 Akkumulator - bæltestramning 25 Håndtagsindikator 8 Danish

9 HYDRAULIKSYSTEM Generelt Det er hydrauliksystemets opgave at betjene maskinens funktioner ved hjælp af hydrauliktryk og gennemstrømning. Systemet består af hydraulikpumpe, beholder, køler, hydraulikmotor, hydraulikcylindre, filtre og diverse ventiler. Slanger og rørledninger forbinder komponenterne med hinanden. Ventiler benyttes til at styre hydrauliksystemets tryk, gennemstrømningsmængde og strømningsretning. Trykbegrænserventiler begrænser eller reducerer trykket til den nødvendige ventil. Mængdestyreventiler påvirker hydraulikvæskens strømning og dermed funktionernes hastighed. Retningsstyreventiler fører hydraulikvæsken til maskinens forskellige funktioner. Hydraulikpumpen er af typen med variabelt deplacement og kan levere en gennemstrømning på 0-52 l/min (0-14 gal/min). Primært tryk Hydrauliksystemet har forskellige trykniveauer. Hydraulisk hammer 160 Bar (15 kw) Standardtrykket er 200 bar Det forøgede primære tryk, 250 bar Det forøgede primære tryk benyttes, når støttebenene køres ud, og når armsystemet køres parallelt ind. Køler Køleren har en integreret omledningsventil, som beskytter imod overtryk i forbindelse med f.eks. koldstart. Danish 9

10 ELSYSTEM Maskinens elektriske system 1 Elkabel 2 Antenne 3 Advarselslampe 4 Nødstop 5 Trykføler 6 Styremodul 7 Radiomodul 8 El-skab 9 Hovedkontakt 10 Temperatursensor 11 Pressostat 12 Arbejdslys 13 Elmotor 14 Mellemstykke 15 Hydraulikpumpe 10 Danish

11 ELSYSTEM Generelt Elsystemet består af en højspændingskreds og en lavspændingskreds. Højspændingskredsløbet Højspænding bruges som strømkilde til både elmotoren og til lavspændingskredsen. En automatisk fasevendingsomskifter sikrer, at elmotoren altid kører med den korrekte rotationsretning. Strømforsyning Strømforsyningen fra nettet skal være tilstrækkeligt kraftig og konstant til at sikre, at elmotoren kan køre uden problemer. For høj eller for lav spænding får elmotorens strømforbrug og dermed også dens temperatur til at stige, indtil motorens sikkerhedskredsløb udløses. Sikringer Sikringerne i fordelerboksen beskytter elsystemet i forbindelse med overbelastning eller nedbrud. Stikkontakten skal være korrekt afsikret i forhold til elmotoren, længden på strømkablet og tværsnittet på kablets leder. Tabellen "Retningslinjer for nettilslutning" i afsnittet "Tekniske data" viser, hvilken sikring der kræves til elmotoren. Maskinen er udstyret med Softstart og kan startes på de fleste former for sikringer. Hvis en sikring bliver ved med at brænde over, foreligger der en fejl i elsystemet eller i maskinen, der er sluttet til det. Før maskinen genstartes, skal årsagen til fejlen afhjælpes. Elkabel Maskinen sluttes til lysnettet med et 3-faset strømkabel. Det er meget vigtigt, at kablet, der anvendes, er dimensioneret korrekt, dvs. at det har det korrekte tværsnit i forhold til ledernes længde for at kompensere for spændingsfald. Retningslinjerne for kablets størrelse fremgår af tabellen "Retningslinjer for nettilslutning" i afsnittet "Tekniske data". Lavspændingskredsløbet Højspændingen reduceres til lavspænding i et AC/DC-modul. Det benyttes til at levere strøm til styresystemet og funktioner som f.eks. arbejdsbelysning og genfyldningspumpe. Danish 11

12 STYRESYSTEM Hvad er hvad på fjernbetjeningen? 1 Venstre joystick 2 Venstre joystick - venstre knap 3 Venstre joystick - højre knap 4 Menuknapper 5 Display 6 Højre joystick - venstre knap 7 Højre joystick - højre knap 8 Højre joystick 9 Tryk/gennemstrømning til hydraulisk værktøj (hammer/ kapmaskine) 10 Gennemstrømning til maskinbevægelse/-hastighed 11 Stopknap motor 12 Hovedkontakt 13 Maskinstop 14 Motorstartknap 15 Lysdiode, joysticks aktive 12 Danish

13 STYRESYSTEM Symboler på fjernbetjeningen 1 Arm 2 nedad 2 Højre kørebælte forlæns 3 Arm 1 og arm 2 udad 4 Vinkl værktøj udad 5 Højre støtteben nedad 6 Forreste/bageste højre støtteben nedad 7 Arm 1 udad 8 Arm 1 og arm 2 indad 9 Højre kørebælte baglæns 10 Arm 2 opad 11 Mærkat - fuld gennemstrømning til værktøjet 12 Mærkat - justerbar gennemstrømning til værktøjet 13 Arm 3 nedad 14 Venstre kørebælte baglæns 15 Kørebælter baglæns 16 Bageste/forreste støtteben nedad 17 Roter tårnet imod urets retning 18 Venstre støtteben nedad 19 Kørebælter forlæns 20 Venstre kørebælte forlæns 21 Arm 3 opad 22 Venstre støtteben opad 23 Roter tårnet i urets retning 24 Bageste/forreste støtteben opad 25 Mærkat - åbn/luk saks 26 Vinkl værktøj indad 27 Højre støtteben opad 28 Forreste/bageste højre støtteben opad 29 Arm 1 ind Danish 13

14 STYRESYSTEM Generelt Fjernbetjeningen, elektronikenheden og pilotstyreventilerne er de primære komponenter i styresystemet. Signalerne fra fjernbetjeningen overføres til maskinen via Bluetooth eller via et kabel. Elektronikenheden i maskinen overfører signalerne via pilotstyreventilerne til hydrauliksystemet ved at konvertere elektrisk strøm til hydrauliktryk. Fjernbetjening Batteri Batteriet er af typen Li-ion. Driftstiden er omkring 8-10 timer pr. opladning. Ekstrem kulde påvirker batteriets kapacitet og driftstid negativt. Driftstiden afhænger også af, hvorvidt displayet ofte er i brug. Batteriet skifter til strømsparetilstand efter 20 sekunder for at spare på batteriet. Efter fem minutters inaktivitet afbrydes radiokommunikationen, og fjernbetjeningen skifter til standbytilstand. Tænd displayet ved at trykke på en af funktionsknapperne. Der vises en meddelelse i displayet ca. 30 minutter før fuldstændig afladning af batteriet. Det er ikke muligt at aktivere fjernbetjeningen, hvis batterikapaciteten er for lav. Opladning af batteriet Maskinen styres fra fjernbetjeningen. Transmissionen af signaler foregår enten trådløst via Bluetooth eller via et kabel. Bevægelsen af joystickene er proportional. En lille bevægelse er ensbetydende med, at funktionen bevæger sig langsomt, og en større bevægelse forøger funktionens hastighed proportionalt. Signaltransmission Identitetskode Hver enkelt maskine har sin egen ID-kode. Ved leveringen er fjernbetjeningen forprogrammeret med maskinens unikke IDkode. Fjernbetjeningen kan omprogrammeres (omparres), så den kan bruges sammen med en anden maskine. Dette kan være nyttigt, hvis en fjernbetjening pludselig ikke virker længere. Se anvisningerne i afsnittet "Indstillinger" under "Justering" og "Parring af Bluetooth -radiomoduler" for at få oplysninger om justering af indstillingerne. Trådløs signaltransmission Den trådløse signaltransmission benytter Bluetoothteknologi. Automatiske frekvensspring I tilfælde af forstyrrelser i kommunikationen skifter frekvensen automatisk for at sikre interferensfri transmission. Før fjernbetjeningen bruges for første gang, skal batteriet lades op. Opladningstiden for et helt afladet batteri er ca. 2-3 timer. Dioden er rød, når opladningen påbegyndes, og bliver grøn, når batteriet er fuldt opladet. Når batteriet er fuldt opladet, forsyner laderen batteriet med vedligeholdelsesstrøm, indtil batteriet fjernes fra laderen. Hold batteriladeren tør, og beskyt den imod temperaturudsving. Batteriet oplades også, når kommunikationskablet er tilsluttet mellem terminalen og maskinen. Batterisymbolet på terminalens display viser opladningsstatus. Maskinens software Kontakt dit serviceværksted i tilfælde af problemer med maskinens software eller eventuelle nødvendige opdateringer. Transmission via kabler Tilslutning af kabler afbryder den trådløse kommunikation. Når maskinen styres via kabler, undertrykkes ID-koden, og den samme fjernbetjening kan bruges til andre maskiner, hvis de er udstyret med samme styresystemversion. 14 Danish

15 MASKINENS SIKKERHEDSUDSTYR Generelt I dette afsnit kan du læse om maskinens sikkerhedsdele og deres funktion. Vedrørende inspektion og vedligeholdelse henvises til instruktionerne under Vedligeholdelse og service. Maskinens sikkerhedsfunktioner kan inddeles i sikkerhedsfunktioner til personbeskyttelse og sikkerhedsfunktioner til mekanisk beskyttelse. Visse af sikkerhedsfunktionerne yder både mekanisk beskyttelse og personbeskyttelse.! Personbeskyttelse Indikering af nulposition Hvis et joystick befinder sig i en betjeningsposition, når fjernbetjeningen tændes, blokeres funktionen. Operatøren informeres om dette ved en fejlmeddelelse, der vises på skærmen. Nulstilling af funktionen foretages ved at slukke fjernbetjeningen og tænde den igen. Funktionen beskytter også imod fejl i potentiometeret og imod kabelbrud. Signalspændingsbegrænser Signalspændingsbegrænseren forhindrer maskinen i at udføre uventede bevægelser i tilfælde af kabelbrud eller kortslutning. Styresignalernes spændingsniveau begrænses inden for en maks.- og min.-værdi. Hvis spændingsniveauet kommer uden for det tilladte interval, standser maskinen. Joystickspærring Sikkerhedsfunktionen mindsker risikoen for utilsigtet bevægelse af maskinen ved at låse styrekredsløbet, hvis joystickene har været i neutralstillingen i tre sekunder. Styrekredsløbet aktiveres ved hjælp af den venstre knap på den højre joystick. Den aktiveres, når knappen slippes. På denne måde forhindres det, at knappen fastholdes i en aktiv position. Radioblokering ADVARSEL! Foretag ingen ændringer på maskinens sikkerhedsanordninger, og kontrollér regelmæssigt, at de fungerer korrekt. Maskinen må ikke anvendes med defekte eller afmonterede beskyttelsesafskærmninger, beskyttelseshjelme, sikkerhedskontakter eller andre beskyttelsesanordninger. Når fjernbetjeningen har mistet forbindelsen i to minutter, spærrer den elektroniske enhed i maskinen for radiosignaler. Der vises en meddelelse i displayet. Bekræft meddelelsen for at vende tilbage til normal drift. Sikkerhedsfunktionen sikrer, at operatøren ved, hvilken maskine der starter, og at den korrekte fjernbetjening benyttes til maskinen. Dette er særligt vigtigt, hvis der befinder sig flere maskiner på samme arbejdssted. Identitetskode Fjernbetjeningen og maskinen er forbundet ved hjælp af en forudprogrammeret ID-kode. ID-koden sikrer, at den rigtige fjernbetjening bruges til den rigtige maskine. Hvis flere maskiner bruges på samme arbejdssted, er der risiko for, at fjernbetjeningerne forveksles. Slå strømmen til fjernbetjeningen og maskinen til. Tryk på hornet for at finde ud af, hvilken af maskinerne der er forbundet med fjernbetjeningen. Maskinen vil bippe og blinke tre gange. Aktiver ikke fjernbetjeningen, før du har sikret, at der er tale om den rigtige fjernbetjening til maskinen. Når maskinen styres via kabler, undertrykkes ID-koden, og den samme fjernbetjening kan bruges til at styre forskellige maskiner, hvis disse alle har den samme styresystemversion. Automatiske frekvensspring I tilfælde af forstyrrelser i kommunikationen skifter frekvensen automatisk for at sikre interferensfri transmission. Nødstop/maskinstop Maskinafbryderen på fjernstyringen og nødafbryderen på maskinen afbryder strømmen til elmotoren. Beskyttelsesjord Maskinen og dens komponenter er forbundet med jordingsledere i stømkablet. Hvis der opstår fejl, udløses en sikring, og strømmen afbrydes. Maskinen skal være sluttet til en strømkilde med beskyttelsesjord. Hvis der ikke forefindes jordledere, eller hvis de er tilsluttet forkert, er faldet af eller er løse i stik eller terminaler, forbliver strømmen tilsluttet, og det kan være meget farligt at berøre maskinen. Hvis der er grund til at formode, at beskyttelsesjorden er beskadiget, skal maskinen slukkes og strømkablet fjernes, indtil beskyttelsesjord er retableret. Tilslut altid maskinen via en HFI-afbryder med personbeskyttelse, dvs. en HFI-afbryder, der udløser ved en jordfejlstrøm på 30 ma. Hydraulisk bremse Der benyttes hydraulikmotorer, når maskinen kører. Alle hydraulikmotorer er udstyret med bremser. Disse hydraulikmotorer indeholder balanceventiler, som forhindrer ukontrolleret strømning igennem motoren, f.eks. hvis der manøvreres ned ad en stigning, eller hvis maskinen er parkeret. Balanceventilerne lukker tankåbningen, når køremotorerne ikke er i brug. Mekanisk bremse Maskinens køremotorer er udstyret med en mekanisk parkeringsbremse. Maskinen bremses, indtil dens kørefunktion aktiveres. Låsning af hovedafbryderen Maskinens hovedafbryder kan låses med en hængelås for at forhindre uautoriserede personer i at starte maskinen. Danish 15

16 Mekanisk beskyttelse Automatisk fasevenderrelæ MASKINENS SIKKERHEDSUDSTYR Det automatiske fasevenderrelæ forhindrer elmotoren i at starte med forkert rotationsretning, hvilket kunne føre til mekanisk skade. Motorbeskyttelse For at forhindre overbelastning er motoren udstyret med bimetalliske relæer i motorviklingerne, som afbryder strømmen, hvis motoren bliver for varm. Hvis motoren bliver for varm, vil det ikke være muligt at betjene værktøjerne. Maskinens øvrige funktioner kan køres med halv hastighed med henblik på evakuering af maskinen fra faremiljøer. Når motorens temperatur er faldet til den normale arbejdstemperatur, kan alle funktionerne bruges igen. Maskinens softstarter er udstyret med en motorafbryder, som udløses hvis strømmen er for høj for længe. Maskinens funktioner vil atter være normale efter ca. tre minutter. Sikringer Der benyttes sikringer til beskyttelse af følgende komponenter samt til forebyggelse af brand i forbindelse med fejl, eller hvis elektriske komponenter overbelastes. Trykaflastningsventiler Maskinens hydrauliksystem er udstyret med trykaflastningsventiler. De beskytter hydrauliksystemet imod for højt tryk og de mekaniske komponenter imod overbelastning. Cirkulationsventil Cirkulationsventilen tømmer hydrauliksystemet i en beholder og tager trykket af hydrauliksystemet. Der overføres ikke tryk til cylindrene, og uforudsete bevægelser forhindres. Dette sker eksempelvis efter tre sekunders inaktivitet. 16 Danish

17 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Beskyttelsesudstyr Personligt beskyttelsesudstyr! Brug altid: Beskyttelseshjelm. Høreværn. Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn. Tætsiddende, kraftigt og bekvemt tøj, som tillader fuld bevægelsesfrihed Beskyttelseshandsker. Skridsikre og stabile støvler eller sko. Der skal benyttes åndedrætsværn, gasmaske eller hjelm med friskluftforsyning ved arbejde i omgivelser, hvor luften kan være skadelig for helbredet. Forbindingskasse skal altid findes i nærheden. Andet beskyttelsesudstyr Der skal benyttes faldsikring ved arbejde i højden, eller hvis der er risiko for sammenstyrtning. Operatøren og maskinen skal sikres med uafhængige faldsikringssystemer. Der skal benyttes afskærmningsudstyr og modificeret beskyttelsestøj ved arbejde i omgivelser med høje temperaturer. Der skal benyttes barrierer til at informere personer, der måtte opholde sig i nærheden af maskinens risikoområde. Der skal benyttes udstyr til sikring af maskinens dele i forbindelse med vedligeholdelse og service. Generelle sikkerhedsadvarsler! ADVARSEL! Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men det mindsker effekten af en skade ved en ulykke. Bed din forhandler om hjælp ved valg af udstyr. ADVARSEL! Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Maskinen bruges i en lang række forskellige miljøer og til forskellige former for arbejde, hvorved det bliver umuligt at forudse og advare om alle risici. Vær altid forsigtig og brug din sunde fornuft. Undgå situationer, som du ikke mener, du er tilstrækkeligt kvalificeret til. Hvis du efter at have læst disse instruktioner stadig føler dig usikker hvad angår fremgangsmåde, skal du rådføre dig med en ekspert, før du fortsætter. Tøv ikke med at kontakte din forhandler, hvis du har spørgsmål angående anvendelse af maskinen. Vi står gerne til disposition og giver dig råd, som kan hjælpe dig med at anvende din maskine på en bedre og mere sikker måde. Benyt sikkerhedsinstruktionerne som retningslinjer og støtte, så du selv bliver i stand til at opdage eventuelle risici og træffe de nødvendige forholdsregler til at forebygge dem. Lad din Husqvarna-forhandler efterse maskinen regelmæssigt og foretage nødvendige indstillinger og reparationer. Ledelse og operatør Ledelsen og operatøren har ansvaret for at identificere og forebygge risici, så det sikres, at medarbejdere og udstyr ikke udsættes for fare. Ansvar Det er ledelsens og operatørens ansvar at bekræfte: At national lovgivning og lokale regulativer og andre retningslinjer følges. Dette kan f.eks. vedrøre beskyttelsesudstyr, grænseværdier for støj, barrierer osv. At operatøren har den relevante uddannelse og erfaring til at udføre arbejdet sikkert. At uautoriserede personer ikke har mulighed for at trænge ind på områder, hvor der er fare for ulykker. Ingen må opholde sig inden for maskinens risikoområde, når der arbejdes med maskinen. At personer, der tillades adgang til arbejdsområdet, er uddannet i brugen af og har adgang til beskyttelsesudstyr. At maskinen udelukkende bruges til de funktioner, den er beregnet til. At maskinen bruges sikkert. Maskinen er tilsluttet korrekt til en egnet strømforsyning og afsikret korrekt. At operatøren er informeret om arbejdsområdets omgivelser, f.eks. gulvstrukturens styrke og placering af bærende vægge, kabler og rør. Krav til operatøren: Operatøren skal have modtaget tilstrækkelig information og undervisning til at have tilegnet sig tilfredsstillende viden om maskinens funktioner, egenskaber og begrænsninger. Operatøren skal forsøge at forudse risikoelementer i arbejdet og evaluere maskinens risikoområde. Udvis altid forsigtighed, og brug sund fornuft! Det er operatørens ansvar at afbryde arbejdet med maskinen, hvis der opstår en sikkerhedsrisiko, og brugeren skal desuden sørge for, at maskinen ikke tages i brug utilsigtet. Maskinen må ikke tages i brug, før sikkerhedsrisikoen er afhjulpet. Operatøren må ikke være under indflydelse af narkotiske stoffer eller noget som helst andet, der påvirker vedkommendes reaktioner eller dømmekraft. Operatøren skal bruge beskyttelsesudstyr, som er egnet til den pågældende arbejdssituation. Operatøren skal sikre, at maskinen ikke kan bruges af uautoriserede personer, dvs. undlade at efterlade fjernbetjeningen uden tilsyn. Danish 17

18 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER I tilfælde af en ulykke Det er arbejdsgiverens ansvar at udarbejde en handlingsplan og at uddanne operatørerne i, hvordan de skal håndtere uheld. Først skal der gribes ind med henblik på at redde menneskeliv, og først i anden række kommer hensynet til materielle skader. Lær at yde førstehjælp! Forholdsregler i tilfælde af en ulykke: Dan dig et overblik. Er der tilskadekomne? Opholder der sig stadig personer på ulykkesstedet? Tilkald hjælp, og vær klar til at videregive oplysninger. Yd førstehjælp, og sørg for at forberede en rute til udrykningspersonalet. Sørg for, at den tilskadekomne ledsages til hospitalet. Sørg for at sikre ulykkesstedet. Kontakt ledelsen. Kontakt den tilskadekomnes familie. Efterforsk årsagen til ulykken. Træf forholdsregler til forebyggelse af fremtidige ulykker. Giv altid besked til Husqvarna Construction Products i tilfælde af tilløb til ulykker eller ulykker, uanset om maskinen var direkte eller indirekte involveret i hændelsen eller ej. Generelle arbejdsinstruktioner! ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Tilsidesættelse af advarslerne og instruktionerne kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Dette afsnit behandler grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med maskinen. Den givne information kan aldrig erstatte den kundskab, en faguddannet bruger har i form af uddannelse og praktisk erfaring. Når du kommer ud for en situation, som du er usikker på, skal du spørge en ekspert til råds. Henvend dig til en forhandler, til dit serviceværksted eller til en, der har erfaring med brugen af maskinen. Undgå at udføre opgaver, som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til! Sikkerhed i arbejdsområdet Maskinens risikoområde Ingen må opholde sig inden for maskinens risikoområde, når der arbejdes med maskinen. Dette gælder også for operatøren. Arbejdsområdet begrænses af maskinens rækkevidde, men risikoområdet varierer afhængigt af arbejdsmetode, arbejdsemne, overflade osv. Undersøg eventuelle risici, før arbejdet påbegyndes. Hvis tilstandene ændrer sig under arbejdet forløb, skal risikoområdet omdefineres. Arbejdssted Definér, og afspær risikoområdet. Ingen må opholde sig inden for maskinens risikoområde, når der arbejdes med maskinen. Sørg for at arbejdsområdet er tilstrækkeligt oplyst for at skabe et sikkert arbejdsmiljø. Maskinen kan fjernbetjenes over lange afstande. Betjen ikke maskinen, hvis du ikke har tydeligt udsyn til maskinen og dens risikoområde. Hvis overblikket over maskinen og dens risikoområde ikke er tilstrækkeligt, skal der benyttes et kamerasystem. Påbegynd aldrig arbejdet med maskinen, før arbejdsområdet er ryddet for forhindringer. Vær særligt opmærksom ved arbejde i omgivelser, hvor der på grund af ujævnheder, løst materiale, olie, is eller lignende er væsentlig risiko for at snuble. Kontrollér underlaget, bærende strukturer osv. for at forhindre, at materialer, maskiner og personer kan falde ned, og sørg for at eliminere eventuelle risici, inden arbejdet påbegyndes. Hvis der arbejdes i højden, f.eks. på tage, platforme og lignende, skal risikoområdet gøres større. Definér og afspær risikoområdet på jorden, og sørg for, at materialer under ingen omstændigheder kan falde ned og forårsage personskade. Brug ikke maskinen i omgivelser, hvor der foreligger eksplosionsfare. Tag højde for risikoen for gnistdannelse ved arbejde i letantændelige omgivelser. Sørg altid for at kontrollere og afmærke, hvor kabler og rørledninger forløber. Luften i indelukkede rum kan hurtigt blive sundhedsskadelig på grund af f.eks. støv og gasser. Brug beskyttelsesudstyr, og sørg for tilstrækkelig udluftning. Elektrisk sikkerhed Kontrollér, at netspændingen svarer til den, der står på maskinens typeskilt. Maskinen skal være tilsluttet til fungerende beskyttelsesjord. Kontrollér alle kabler og tilslutninger. Beskadigede elektriske kabler kan hæmme maskinens funktion og medføre personskader. Brug aldrig beskadigede stik eller kabler. Elskabet må aldrig åbnes, mens maskinen er sluttet til strømforsyningen. Visse komponenter i elskabet er permanent strømførende, også selv om maskinen er slukket. Tilslut altid maskinen via en HFI-afbryder med personbeskyttelse, dvs. en HFI-afbryder, der udløser ved en jordfejlstrøm på 30 ma. Maskinen må aldrig køres igennem vand, der er så dybt, at vandstanden når op til maskinens udstyr. Udstyret kan tage skade, og maskinen kan blive strømførende, hvilken kan medføre personskader. Sørg for, at strømledningen ikke kan blive kørt over. Vær særligt opmærksom ved flytning, og når støttebenene køres ind eller ud. Risiko for elektrisk stød. Brug aldrig et sammenrullet strømkabel, da dette kan medføre overophedning. Sørg altid for at gøre maskinen strømløs, når der skal udføres vedligeholdelsesarbejde, og når maskinen ikke er i brug. Afbryd strømkablet, og anbring det, så det ikke kan tilsluttes utilsigtet. 18 Danish

19 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personlig sikkerhed! ADVARSEL! Denne maskine skaber et elektromagnetisk felt under brug. Dette felt kan i nogle tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller dødbringende skader anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager maskinen i brug. Anvend aldrig maskinen, hvis du er træt, har drukket alkohol, indtaget stoffer, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, din dømmekraft eller din koordinationsevne. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet Personligt beskyttelsesudstyr. Kemikalier som f.eks. affedtningsmidler, fedt og hydraulikvæske kan forårsage allergier ved gentagen hudkontakt. Undgå kontakt med huden. Brug beskyttelsesudstyr. Under arbejdet kan maskinen generere støv og dampe, som kan indeholde skadelige kemikalier. Kontroller materialernes beskaffenhed og bær egnet ansigtsmaske eller åndedrætsværn. En ansigtsmaske er særligt vigtig ved indendørs arbejde på grund af den begrænsede udluftning. I visse situationer kan det også være hensigtsmæssigt at påføre vand for at binde støvet. Undgå at stå på styrekablet eller strømkablet, da der er risiko for, at dine fødder bliver viklet ind i kablet. Brug ikke fjernbetjening med kabelstyring under arbejde eller transport, hvor der er risiko for, at maskinen kan vælte. Operatøren skal være frigjort fra maskinen. En forkert manøvre eller uforudset hændelse kan resultere i sammenstyrtning. Stå aldrig under arbejdsobjektet. Stå aldrig på steder, hvor der er knusningsfare. Maskinen kan hurtigt skifte position. Stå aldrig under en løftet arm, heller ikke selv om maskinen er slukket. Når der er strøm på maskinen, kan kølerens ventilator begynde at rotere. Stik aldrig fingrene ind i ventilatorrummet! Reducer risikoen ved arbejde alene ved at sikre, at nødopkald er tilgængeligt via mobiltelefon eller andet udstyr. Ved kørsel på et plant underlag skal du altid gå bag eller ved siden af maskinen. Ved arbejde eller kørsel på en stigning skal du placere dig over maskinen. Drift Generelt Kun autoriserede og uddannede operatører må betjene maskinen og dens værktøjer. Brug aldrig en defekt maskine. Udfør inspektioner, vedligeholdelse og service i overensstemmelse med instruktionerne i brugermanualen. Sørg for at udbedre eventuelle fejl eller skader, der måtte opstå, med det samme. Det skal forhindres, at maskinen bruges, før fejlen er udbedret. Hvis maskinen holder op med at fungere, skal du slukke motoren, før du nærmer dig maskinen. Maskinen er kun testet og godkendt med udstyr, som er leveret og anbefalet af producenten. Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden producentens tilladelse. Brug altid originaltilbehør. Ikke-autoriserede ændringer og/eller ikke-autoriseret tilbehør kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Foretag ingen ændringer på maskinens sikkerhedsanordninger, og kontrollér regelmæssigt, at de fungerer korrekt. Maskinen må ikke anvendes med defekte eller afmonterede beskyttelsesafskærmninger, beskyttelseshjelme, sikkerhedskontakter eller andre beskyttelsesanordninger. Sørg for, at bolte og møtrikker er ordentligt spændte. Maskinen skal holdes ren. Skilte og mærkater skal være fuldstændigt læsbare. Følg maskinens og værktøjets instruktioner omhyggeligt ved udskiftning af værktøjer for at undgå personskade. Afbryd strømforsyningen til maskinen, før du tager fjernbetjeningen af, eller hvis du forlader maskinen, for at undgå risikoen for utilsigtet drift. Hårdhændet behandling af fjernbetjeningens joysticks gør hverken maskinen stærkere eller hurtigere. Tværtimod kan fjernbetjeningens joysticks bøje med unødvendige reparationer til følge. Løft ikke fjernbetjeningen i joystickene. Uddannelse og undervisning Nye operatører skal undervises af erfarne operatører, som er i stand til at udvise sund dømmekraft under overvågning af arbejdet. Træn standsning af maskinen og hurtig lokalisering af stopknappen. Træn manøvrering i forskellige retninger, på en stigning og på forskellige underlag. Afprøv maskinens stabilitet under kontrollerede forhold. Træn hurtig evakuering. Når undervisningen er gennemført, skal operatøren være korrekt bekendt med maskinens begrænsninger med hensyn til rækkevidde, kapacitet og stabilitet og desuden være i stand til at manøvrere sikkert med maskinen. Danish 19

20 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Manøvrering Generelt Hvis flere maskiner bruges på samme arbejdssted, er der risiko for, at fjernbetjeningerne forveksles. Slå strømmen til fjernbetjeningen og maskinen til. Tryk på hornet for at finde ud af, hvilken af maskinerne der er forbundet med fjernbetjeningen. Maskinen vil bippe og blinke tre gange. Aktiver ikke fjernbetjeningen, før du har sikret, at der er tale om den rigtige fjernbetjening til maskinen. Vent, til fjernbetjeningen er slukket, og motoren er standset, før du bevæger dig ind i maskinens risikoområde. Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når motoren er i gang. Maskinen kan vælte under arbejdet. Under arbejdet skal maskinen placeres så plant som muligt, og støttebenene skal være kørt helt ud. Det kan i visse situationer være vanskeligt at finde ud af, hvad der er forenden på maskinen, og hvad der er bagenden. Se på retningsmarkeringerne på siderne af maskinens bæltekonsoller for at undgå forkert betjening. Når arbejdet er færdiggjort, skal armen betjenes, så den hviler imod jorden, før maskinen slukkes. Støtteben Når støttebenene er foldet sammen, skal armen være trukket tilbage for at mindske risikoen for, at maskinen vælter. Maskinens støtteben kan slippe underlaget, især hvis der arbejdes med en hydraulisk hammer eller grab. Jo højere maskinen løfter sig, desto kraftigere belastning er resten af understøttelsesmekanismen udsat for. Når der arbejdes med en hydraulisk hammer, er det forøget risiko for, at maskinen vipper eller lander med stor kraft på et eller flere støtteben. Tag højde for denne risiko, og træf passende sikkerhedsforholdsregler for at undgå personskader og mekaniske skader. Rotationsfunktion I tilfælde af svigt i maskinens rotationsmekanisme kan maskinens overdel komme til at kunne rotere frit, hvilket medfører risiko for personskader og mekanisk skade. Hold afstand. Maskinen er mest stabil, når den arbejder umiddelbart fremad eller bagud. Når maskinens overdel roteres til siden, bør støttebenene være nede, og armsystemet skal manøvreres, så det er så tæt på jorden som muligt. Det kan i visse situationer være vanskeligt at forudsige rotationsretningen. Betjen drejebevægelsen forsigtigt, indtil du er sikker på rotationsretningen. Armsystemet Brug ikke armsystemet eller rotationsfunktionen til at banke, nedbryde eller skrabe. Arbejd ikke med armen, hvis maskinens støtteben er foldet sammen. Støttebenene giver stabilitet og reducerer risikoen for, at maskinen vælter. Når armsystemets rækkevidde udnyttes, stiger belastningen og risikoen for, at maskinen vælter. Placer maskinen så tæt på arbejdsemnet som muligt. Maskinen må ikke fastgøres til faste genstande, f.eks. vægge, med henblik på at forøge kraften på arbejdsemnet. Både maskinen og værktøjet kan blive overbelastet. Arbejd ikke med maskinens cylindre i inder- og yderstillingerne, da dette kan medføre overbelastning. Hold altid et par centimeters afstand til yderstillingerne. På denne måde kan hydraulikvæsken nemlig bedre dæmpe slag og vibrationer. Der er to arbejdspositioner, som belaster individuelle cylindre kraftigt. Cylinder 1 og 2 er i yderstillingerne, og hammeren arbejder opad. Betjen aldrig cylindrene til deres yderstillinger. Cylinder 3 er i yderstillingen, og hammeren arbejder nedad. Betjen aldrig cylindrene til deres yderstillinger. Nærhed til afsatser Utilstrækkelige overflader, forkert betjening osv. kan få maskinen til at skride. Udvis særlig forsigtighed, hvis der arbejdes i nærheden af skakter, ved siden af kanaler eller i højden. Sørg altid for at forankre maskinen og eventuelle løse værktøjer ved arbejde tæt på afsatser. Sørg for, at maskinen er stabil og ikke bevæger sig tættere på kanten under arbejdets forløb. Kontrollér, at underlaget har tilstrækkelig bæreevne. Vibrationer påvirker bæreevnen. 20 Danish

21 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ujævne overflader Kør støttebenene ud, så de er placeret umiddelbart over overfladen, når der køres igennem ujævne områder. I visse tilfælde kan armen bruges til at løfte køreenheden over ujævnheder. Armen må aldrig roteres eller løftes højt op, da dette medfører risiko for væltning. Ujævne overflader kan få maskinen til at tippe i en sådan grad, at den til sidst vælter. Manøvrér maskinens armsystem indad for at flytte tyngdepunktet så tæt på maskinens midte som muligt og dermed mindske risikoen for væltning. Overflader med dårlig bæreevne kan pludseligt og helt uventet få maskinen til at skifte retning eller endda vælte. Kontrollér altid bæreevnen og overfladens egenskaber, før maskinen startes. Vær også opmærksom på huller, som kan være dækket af materiale med ringere bæreevne. Maskinens kørebælter har kun begrænset friktion på glatte overflader. Vand, støv og urenheder kan forringe friktionen yderligere. Ved fastlæggelse af risikoområdet skal du tage højde for, at forringet friktion forøger risikoen for, at maskinen kan komme til at skride. Begrænsede pladsforhold Arbejde under begrænsede pladsforhold med støttebenene kørt ud kan være vanskeligt. Maskinens stabilitet forringes betragteligt. Tilpas arbejdet i overensstemmelse hermed. Der er forøget risiko for, at maskinen vælter, hvis armen svinger uden for støttebenet. Stigninger Hældende overflader, trapper, ramper osv. kan udgøre betragtelige risici under kørsel og arbejde. Ved stigninger på mere end 30 i maskinens længderetning er der risiko for, at maskinen vælter. Maskinens armsystem og støttebenene skal placeres så lavt som muligt for at mindske risikoen for væltning. Bevæg aldrig kørebælterne og tårnet samtidigt ved kørsel på stigninger, da dette medfører øget risiko for uventede bevægelser. Undgå at køre sidelæns på stigninger - kør direkte opad eller nedad. Sørg for, at maskinens armsystem er vendt opad i hældende terræn. Placer dig altid over maskinen ved kørsel på en stigning. Der er risiko for, at maskinen vælter. Sørg for at forankre maskinen, hvis der er risiko for, at den sætter sig i utilsigtet bevægelse. Kontrollér, at bæreevnen er tilstrækkelig ved kørsel på ramper og trapper. Nærhed til kanaler og rør Sørg altid for at kontrollere og afmærke, hvor kabler og rørledninger forløber. Sørg for, at strømførende kabler og rørledninger er afbrudt. Maskinen må ikke komme tæt på ophængte kabler/ luftkabler. Strømmen kan "springe" over lange afstande. Faldende materiale Pas på nedrivningsmateriale, der eventuelt går løs under skærearbejde. Bær personligt beskyttelsesudstyr, og hold afstand. Sørg for, at vibrationerne fra den hydrauliske hammer ikke forårsager revnedannelse eller afsprængning af sten eller andet materiale, som kan forårsage personskade eller tingsskade. Hold afstand! Transport og opbevaring Løftning af maskinen Når maskinen løftes, er der risiko for personskade eller skader på maskinen eller omgivelserne. Definer risikoområdet, og kontrollér, at ingen opholder sig i området under løftearbejdet. Brug en godkendt løfteanordning til fastgøring og løftning af tunge maskindele. Sørg desuden for, at der foreligger udstyr til mekanisk sikring af maskindele. Træk armsystemet tilbage. Tyngdepunktet skal være så tæt på maskinens midte som muligt. Løfteudstyret skal være fastgjort til alle maskinens løfteøjebolte. Løft langsomt og forsigtigt. Sørg for, at løftet er i ligevægt. Hvis maskinen begynder at hælde, skal dette udbedres med en alternativ løfteanordning eller ved flytning af armsystemets position. Sørg for, at maskinens dele ikke knuses eller beskadiges under løftning, og at maskinen ikke rammer omkringstående genstande. Læsning og aflæsning ved hjælp af rampe Kontrollér, at rampen er intakt, og at den har den rigtige størrelse til maskinen. Kontrollér, at rampen er fri for olie, mudder eller andet, der kan gøre den glat. Sørg for, at rampen er korrekt fastgjort til både køretøjet og underlaget. Køretøjet, der benyttes til transporten, skal også være sikret, så det ikke kan bevæge sig. Transport Maskinen må kun transporteres på en blokvogn eller anhænger, der er godkendt til maskinens vægt se maskinens typeskilt. Fjernbetjeningen skal beskyttes ordentligt i køretøjet under transporten. Kontrollér de gældende færdselsregler, før maskinen transporteres på offentlig vej. Maskinens position på læsseplatformen Placer maskinen op ad platformens forende for at mindske risikoen for, at den glider fremad under opbremsning. Manøvrer armsystemet, så det hviler imod platformen og er placeret så lavt som muligt. Kør støttebenene ud uden at løfte maskinen. Danish 21

22 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Forankring af lasten Fastgør maskinen med godkendte fastsurringsremme. Sørg for, at ingen del af maskinen klemmes eller beskadiges af fastsurringsremmene. Det er en god idé at overdække maskinen. Værktøj og andet udstyr skal sikres med separate fastsurringsremme. Kontrollér regelmæssigt under transporten, at lasten er sikret. Opbevaring Fjern værktøjet fra maskinen. Træk armsystemet tilbage for at gøre tyngdepunktet så lavt som muligt og for at spare plads. Opbevar udstyret i et aflåseligt område, så den ikke er tilgængelig for børn og uvedkommende. Opbevar maskinen og det tilhørende udstyr på et tørt og frostsikkert sted. Maskinens hovedafbryder kan låses med en hængelås for at forhindre uautoriserede personer i at starte maskinen. Bugsering Maskinen er ikke beregnet til at blive bugseret. Når maskinen ikke har tryk, aktiveres køremotorernes parkeringsbremser, og kørebælterne kan ikke rotere. Bugser kun maskinen, hvis dens position udgør et faremoment, og hvis der ikke er andre muligheder. Bugser kun maskinen i absolut nødvendigt omfang, dvs. så kort som muligt. Kør om muligt støttebenene ind, før maskinen bugseres, så der er mindre risiko for at de kiles fast og bliver beskadiget. Minimer belastningen på bugseringsudstyret og de mekaniske komponenter ved at forberede ruten, som maskinen skal bugseres ad, så friktionen mindskes. Bugser om muligt i bælternes retning. Brug bugseringsudstyr, som er beregnet til den specifikke belastning. Komponenter kan løsne sig under bugseringen. Hold afstand! Vedligeholdelse og service De fleste ulykker med maskiner sker under fejlsøgning, service og vedligeholdelse, når personer er nødt til at opholde sig inden for maskinens risikoområde. Forebyg ulykker ved at være opmærksom og planlægge og forberede arbejdet. Se også "Forberedelser til vedligeholdelse og service" i afsnittet "Vedligeholdelse og service". Udfør aldrig reparationer uden at være i besiddelse af den nødvendige ekspertise. Brugeren må kun udføre den form for vedligeholdelsesog servicearbejde, der beskrives i denne brugsanvisning. Mere omfattende arbejde skal udføres af et autoriseret serviceværksted. Brug personligt beskyttelsesudstyr og udstyr til mekanisk sikring af maskinens komponenter under vedligeholdelse og service. Kun særligt uddannet servicepersonale må foretage indgreb i elsystemet og hydrauliksystemet. Opstil tydelige skilte for at informere personer i nærheden om, at vedligeholdelsesarbejde er i gang. Hvis servicearbejder eller fejlsøgning ikke kræver, at maskinen er tændt, skal strømkablet fjernes og anbringes, så det ikke kan blive tilsluttet utilsigtet. Sørg for, at maskinen er strømfri ved at fjerne strømkablet, før elskabet eller nogen anden elektrisk komponent åbnes eller afmonteres. Rør- og slangekoblinger kan fortsat stå under tryk, selv om motoren er slukket, og strømkablet er afbrudt. Der skal altid gås ud fra, at hydraulikslanger står under tryk, og de skal åbnes med stor forsigtighed. Tag trykket af armen ved at lade den hvile på jorden, og sluk derefter elmotoren, før slangerne afmonteres. Forsøg aldrig at forhindre udtrængen af hydraulikvæske fra en defekt slange med hånden. Tynde stråler af hydraulikvæske under højt tryk kan trænge ind under huden og forårsage alvorlige personskader. Ved afmontering af maskindele kan tunge komponenter sætte sig i bevægelse eller falde ned. Fastgør bevægelige dele mekanisk, før skruesamlinger eller hydraulikslanger afmonteres. Brug en godkendt løfteanordning til fastgøring og løftning af tunge maskindele. En række komponenter kan blive varme under arbejdet med maskinen. Påbegynd ikke service- eller vedligeholdelsesopgaver, før maskinen er kølet af. Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller mørke områder er en invitation til ulykker. Maskinens bevægelser kan blive fejlbehæftede, hvis en klemme, et kabel eller en slange monteres forkert. Udvis stor forsigtighed under prøvekørsler, og vær klar til at slukke maskinen med det samme i tilfælde af fejl. 22 Danish

Brugsanvisning DXR140. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning DXR140. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning DXR140 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert eller skødesløs

Læs mere

Brugsanvisning DXR 250. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning DXR 250. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning DXR 250 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder!... 3 God service...

Læs mere

Brugsanvisning DXR250 DXR270 DXR300 DXR310. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning DXR250 DXR270 DXR300 DXR310. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning DXR250 DXR270 DXR300 DXR310 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL! Maskinen kan ved

Læs mere

Brugsanvisning DXR 310. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning DXR 310. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning DXR 310 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder!... 3 God service...

Læs mere

Brugsanvisning DXR140. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning DXR140. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning DXR140 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert eller skødesløs

Læs mere

Brugsanvisning DXR270. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning DXR270. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning DXR270 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert eller skødesløs

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

PP 440 HF. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

PP 440 HF. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Indhold Indtroduktion... 3 Pakkens indhold:... 3 Sikkerhed... 4 Advarsel... 4 Risiko for skade... 4 OBS... 4 Sådan kommer du igang... 6 Oversigt... 6 Ladning af batteri...

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

SINOX BALANCE BOARD BRUGERMANUAL

SINOX BALANCE BOARD BRUGERMANUAL Sinox Balance Board Brugers Manual Dansk Forord Tak fordi du har valgt vores Sinox Balance Board Der er tale om et højteknologisk produkt med faste hjul. For sikker montering og brug anbefales det på det

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere