Velkommen til Skagens Odde og Grenen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Skagens Odde og Grenen"

Transkript

1 Welcome to Skagens Odde and Grenen I dag strækker odden sig ca. 45 km mod nord fra hvor kysten lå efter istiden. Udviklingen gennem de sene- Skagens Odde: Washed up by the sea The headland known as Skagens Odde was formed by Grenen udgør den nordligste del af Skagens Odde, hvor ste 7500 år ses på illustrationen. Selvom der har levet Grenen is the northernmost point of Skagens Odde, the effects of the forces of nature many years ago and de to have Skagerrak og Kattegat mødes på toppen af mennesker på odden i mange år, er der altså stadig where the two seas, Skagerrak and Kattegat, meet at remains in a constant state of flux today. It emerged Danmark. Her i lokalet kan du læse mere om natu- tale om relativt nyt land dannet ved aflejring af sand. the top of Denmark. Here in these premises you can as the ice retreated some 15,000 years ago from the read more about the local surroundings and the land- area known today as Vendsyssel. A coastline was sub- ren og landskabet. Plancherne er opsat i 2012, som en foreløbig udnyttelse af lokalet indtil en mere perma- Grenen: Et landskab i konstant bevægelse scape in the region. The info boards were installed sequently formed along a line running from Hirtshals nent udstilling kan udarbejdes. Havet fører året rundt tusindvis af kubikmeter sand in 2012 in connection with the provisional utilisation via Mosbjerg and Tolne to Frederikshavn. This coast- og grus med sig fra Jyllands vestkyst. De mange tons of the premises prior to the establishment of a more line formed the basis of the creation of Skagens Odde, materiale føres med strømmen nordpå og aflejres på permanent exhibition. which is one of the world s longest headlands (or Fakta Skagen Nordstrand og Skagens Rev, som derfor vok- points). As the headland was formed, the now dried- Området Skagens Odde henviser i grove træk til ser hver eneste dag. Samtidig eroderes kysten på øst- out lake at Gårdbo emerged. Today the headland landområdet nord for Hirtshals og Frederikshavn. siden, hvorved hele Grenen langsomt flytter sig. Sam- Facts stretches around 45 km north of the line defining the let set udvikler Grenen sig i nord-østlig retning med The area known as Skagens Odde basically covers coastline at the end of the Ice Age. Its development the headland north of Hirtshals and Frederikshavn. over the last 7500 years can be seen on the illustra- Grenen er navnet på den nordligste del af Skagen seks til otte meter om året. tion. Although people have lived on the headland for Odde, hvor vestkysten og østkysten af Danmark mødes. Her mødes også de to have Skagerrak og Kat- De store sommerhuse vest for parkeringspladsen er Grenen is the name of the northernmost part of the many years, it is still a relatively new piece of land tegat. etableret omkring år Dengang lå de tæt ved ha- headland at the point at which the west and east formed as a result of the sand that has been deposited vet. Nu ligger de ca. ½ km fra Nordstrand. Landska- coasts of Denmark meet. The two seas, Skagerrak in the region. Det nordligste punkt i Danmark ligger på Skagen bets bevægelse er også forklaringen på de mange fyr: and Kattegat, also meet here. Nordstrand. Det yderste af Grenen peger oftest Vippefyret, Det Hvide Fyr og Det Grå Fyr som alle har mod øst eller nord-øst. På bakken nord for parke- ændret placering efterhånden som Grenen og odden The northernmost point in Denmark is located on Every year the sea brings with it thousands of cu- ringspladsen er anlagt en kompas-roset, som illu- flytter sig. Det Grå Fyr er oprindeligt bygget midt inde the beach at Skagen Nordstrand. The absolute tip of bic metres of sand and gravel from the west coast of strerer dette. i landet, men står i dag tæt ved stranden og beskyttes Grenen most frequently points towards the east Jutland. The many tonnes of material are carried by mod erosion af kystsikring (diger og bølgebrydere). or northeast. On the hill north of the car park a the currents flowing north and are deposited on the compass rose illustrates this fact. beach at Skagen Nordstrand and the reef of Skagens Grenen: Landscape in a constant state of flux I havet ud for Grenen ligger Skagens Rev, dannet af Rev, which thus grow a little bigger every day. At the de store mængder sten og grus som føres op langs vestkysten af havstrømmene. The reef at Skagens Rev is situated in the sea near same time, the coast on the east side is being eroded, Grenen and is made up of large quantities of stones and as such Grenen as a whole is slowly moving east. Kilder: and gravel that have been carried up along the west ning fandt sted i 1940, den senest i ha af Skagen Gren er nu fredet af fhv. Skovrider Frede coast by ocean currents. havarealet er fredet. Området er også omfattet af Jensen og arkitekt Ole Jappe fra Skov & Naturstyrelsens Natura2000. magasin SNYT. Geologi og landskab af Pierre Evald 670 hectares of the countryside at Grenen are pro- The large summer cottages west of the car park date fra artikelsamlingen Naturen på Skagens Odde (2011) tected. The initial conservation area was established back to around At that time, they were locat- in 1940, with the most recent addition being in ed close to the sea. They now lie around ½ km from Afstande 1100 hectares of the sea are also protected. The area the northern beach. The migration also explains the Din position lige nu: N Ø also comes within the scope of Natura2000. many beacons and lighthouses: Vippefyret (the bas- 670 ha natur på Grenen er fredet. Den første fred- In overall terms, Grenen is migrating in a north-easterly direction at a rate of six to eight metres a year. 260 km til København og 330 km til den dansk-tyske cule light), Det Hvide Fyr (the white lighthouse) and grænse. Det Grå Fyr (the grey lighthouse), which have all acdistances quired new locations in the landscape as Grenen and Sverige: Position: N E the headland have gradually moved eastwards. The 60 km i fugleflugtslinje til kysten (øst) 260 km to Copenhagen and 330 km to the Danish- grey lighthouse was originally built in the middle of 80 km til Göteborg (øst) German border. the landscape, but today lies close to the beach and is protected against erosion by coastal protection meas- Norge: Sweden: 150 km til Oslo-fjordens udmunding (nord) 60 km to the coast as the crow flies (east) 240 km til Oslo by (nord) 80 km to the city of Gothenburg (east) ures (dykes and breakwaters). Sources: Skagen Gren er nu fredet by former forest manager 160 km til Kristiansand (Vest/Nord-Vest) Norway: Frede Jensen and architect Ole Jappe from the Danish England og Skotland: 150 km to the mouth of the Oslo fjord (north) Forest and Nature Agency s periodical, SNYT. 800 km (Sunderland, England) 240 km to the city of Oslo (north) Geologi og landskab by Pierre Evald from the collec- 770 km (Aberdeen, Skotland) 160 km to Kristiansand (west/northwest) tion of articles Naturen på Skagens Odde (2011) England and Scotland: Skagens Odde: Et opskyl fra havet 800 km (Sunderland, England) Skagens Odde er dannet af naturens kræfter og for- 770 km (Aberdeen, Scotland) andrer sig stadig i dag. Det startede, da isen trak sig tilbage fra det nuværende Vendsyssel for godt år siden. Efterfølgende skabtes en kyst omtrent på en linje fra Hirtshals over Mosbjerg og Tolne til Frederikshavn. Denne kystlinje blev fundament for dannelsen af Skagens Odde, som er en af verdens længste oddedannelser (eller landtanger). Undervejs dannedes bl.a. den nu tørlagte Gårdbo sø.

2 Et fredet naturområde Den første fredning i 1940 A nature conservation area Protection of Grenen The never-ending changes undergone by the landscape Allerede i 1930 erne var der et stort pres for at bygge somnaturen på Odden merhuse på Grenen. Det ledte til den første fredning, som Nature at Skagens Odde at Grenen mean that new scenery is constantly evolving Den 45 km lange Skagens Odde er primært skabt ved at fandt sted i En fredning er en langvarig proces og The 45-km long headland of Skagens Odde has sand primarily consisting of dunes. The unique dune and den stærke vestenvind har blæst flyvesand ind over land, koster mange penge. Penge som bl.a. blev skaffet via en as its primary geological constituent, with the strong heath landscape is host to a large variety of flora and hvorved klitlandskabet opstår. Men odden er også delvist folkeindsamling til støtte for fredningen. Dermed var bor- westerly winds having blown shifting sands across the fauna (see board 3). However, this type of nature can dannet ved at landet har hævet sig, og klitterne ligger så- gere i hele landet med til at sikre naturen på Grenen. Den countryside to form the dune landscape. However, the easily end up being the loser as trees and plants spring ledes ovenpå et tørvelag af tidligere havbund. første fredning omfattede ca. 270 ha., men det var først headland was also established as the land rose up from up and as a result of the general wear and tear caused med den anden fredning, at det f.eks. blev forbudt at køre the sea, and the dunes thus lie on top of a layer of peat by the sheer number of people visiting the area. Nature med bil ud til Grenens spids. made up of the former seabed. In overall terms, Ska- conservation means that we maintain a particular type gens Odde s nature can be divided into areas in which of nature through care and maintenance, and the hu- Helt overordnet kan naturen på Skagens Odde opdeles i områder, hvor vegetationen er etableret på flyvesandet (klitter) og områder, hvor planterne vokser direkte på den Den anden fredning i 2007 the vegetation has established itself on the shifting man traffic in the area is regulated by means of, among hævede havbund (moser, enge, heder og strandenge). I 1980 erne og 1990 erne stod det klart, at der måtte en sands (dunes), and areas on which the plants grow other things, the establishment of footpaths. Skove og plantager findes spredt i området på både mo- ny indsats til for at bevare værdierne på Grenen. Besøgs- directly on the raised seabed (bogs, meadows, heaths ræne, tørv og flyvesand. Mere end to tredjedele af områ- tallet steg og interessen for at etablere turistvirksomhed and tidal meadows). Woodlands and plantations can Initial conservation in 1940 det består af enten beskyttede, lysåbne naturtyper eller i området voksede i samme takt. I denne tid etableredes be found scattered throughout the area on surfaces of As early as the 1930s there was a great deal of lobbying skove. også Skagen Odde Naturcenter, som formidlingscenter. I moraine, peat and shifting sand. More than two thirds to allow summer cottages to be built at Grenen. This led slutningen af 1990 erne og frem til 2007 arbejdede man of the area consists of either conservation areas which to the first declaration of nature conservation, which Naturen på Skagens Odde har international kvalitet, stør- på at nå til enighed om, hvad en ny og mere omfattende are open to the light or darker woodland areas. took place in Nature conservation is a drawn- relse og sammenhæng og udgør et uundværligt levested fredning skulle indeholde. Resultatet blev: out process that costs a lot of money. This money was Skagens Odde contains at least 41 of Denmark s total raised, for example, by means of public donations that Naturen og landskabet blev bedre beskyttet mod yder- of 58 internationally protected types of nature. As a supported the establishment of a nature conservation ligere bebyggelse. result, several large internationally protected nature area. In this way, citizens throughout the entire coun- Forholdene for de mange gæster forbedres bl.a. med conservation areas the so-called Natura2000 areas try made a contribution to safeguarding the natural der, de såkaldte Natura2000 områder. Områderne dækker nye parkerings- og stianlæg, så de kan komme ud og have been designated. The designated areas cover, surroundings at Grenen. The first nature conservation eksempelvis Råbjerg Mile, Hulsig Hede samt Skagen Gren. opleve Grenen uden at skade den natur, de kommer for example, the huge migrating sand dune at Råbjerg area to be designated covered around 270 hectares, for at se. Mile, the heath of Hulsig Hede and the northernmost but it wasn t until the second conservation plan was At faciliteter til de mange besøgende ikke ødelægger tip of the country at Grenen. You can read more about implemented that it was no longer permitted to drive eller skæmmer landskabet. Natura2000 and the basis of the habitat areas at the a car out to the tip of Grenen. Der indføres forbud mod bilkørsel på stranden og uden Danish Nature Agency s website, for en række karakteristiske og sjældne planter og dyr. Skagens Odde rummer minimum 41 af Danmarks i alt 58 internationalt beskyttede naturtyper. Derfor er der også udpeget flere store internationale naturbeskyttelsesområ- Du kan læse mere om Natura2000 og grundlaget for habitatområderne på Naturstyrelsens hjemmeside Second conservation in 2007 for de offentlige veje og P-pladser. Landskabet på Grenen Her på Skagen Gren kan du især opleve et landskab præget af rimmer og dopper. Rimmerne er toppene i land- skabet, som er tørre, mens dopperne er lavningerne, som ofte er fugtige. Rimmerne er langstrakte volde dannet af store mængder Sandormen fortsætter sin turkørsel, men på en regule- Landscape at Grenen In the 1980s and 1990s it once again became clear ret rute som skåner klitterne. Here at Grenen you can experience a landscape cha- that efforts needed to be made to preserve Grenen s Tilgroning kan forebygges igennem naturpleje og en- racterised by crests and troughs. The crests are the natural assets. The number of visitors and interest in kelte eksisterende beplantninger fjernes. peaks in the landscape, which are dry, whilst the establishing tourism in the area were also growing at Museums- og restaurantbygningen bevares men der troughs are the low-lying areas, which are often wet. the same rate. During this period Skagen Odde Nature etableres klitter, som gør bygningen mindre domine- The crests are elongated banks formed by large qu- Centre was also established as an information centre. rende i landskabet uden at ødelægge udsigten. antities of stone and gravel from the sea which have At the end of the 1990s and up until 2007 efforts were been dumped onto the beach parallel to the coastline made to reach agreement as to what a new and more sten og grus fra havet, der ved kraftig vestenstorm kastes op på stranden parallelt med kysten. De fyger så efter- Til dig som besøgende: tag hensyn til naturen during heavy storms blowing in from the west. Gaps comprehensive nature conservation plan should co- følgende til med sand og danner et system, der let kan Du er velkommen til at nyde dette dejlige naturområde, between these materials then fill up with sand to cre- ver. The results were as follows: aflæses som en slags årringe i terrænet. Andre rimmer men vi beder dig også om at være med til at bevare det. ate a system which can easily be read off as a sort of er dannet som revler i det forhistoriske hav for så senere Hvert år besøger ca. 1,5 millioner mennesker Skagen Gren, growth ring in the terrain. Other ridges were formed at blive landfaste pga. landhævning. og det medfører et naturligt slid på arealerne. Vær derfor as sandbanks in the prehistoric sea, before becoming opmærksom på følgende: part of the mainland as the land began to rise. tected against further development. Conditions for the many visitors were to be improved among other things, through the establishment of Imellem rimmerne ligger de lavvandede dopper som render eller lavninger. Først er de fyldt med saltvand, men i The nature and landscape were to be better pro- tidens løb bliver de ferske og gradvis tørlagte som flade Klitterne er fredede og du må derfor ikke køre, ride, Between the ridges are shallow-water troughs formed new footpaths so that visitors could get out to Gre- cykle, grave, tænde bål eller campere i disse. by ditches or hollows. These hollows were initially fil- nen without damaging the very surroundings that they had come to see. moser. Følg stierne i området og brug affaldsspandene. led with seawater, but eventually they became fresh- Flere steder på Skagens Odde bliver rimmer-dopperne Kørsel på stranden er ikke tilladt water areas, before gradually drying out to form flat dækket af sandflugtens invasion, hvor de fugtige dop- Ridning er kun tilladt på de offentlige veje og de yder- bogs. spoil the landscape. A ban on driving on the beach and on areas outside ste 50 m af strandbredden på Nordstrand. per virker som et sandfang. Kun arealer nyere end sand- Facilities for the many visitors would not damage or Af hensyn til brandfaren er tobaksrygning ikke tilladt At several places the crests and troughs were subse- Skagen Nordstrand (se foto). Og på Grenen ses en stadig på lyngklædte arealer og bevoksede klitarealer i perio- quently covered by sand migration, where the wet hol- Sandorm tractor-towed bus to continue its tours, opbygning af nye rimmer og dopper med en øst-vest ori- den 1.marts til 31.oktober lows acted as sand traps. Only areas that were establis- but on a regulated route that safeguarded the dunes. Af hensyn til fuglenes raste- og yngleområder skal hed more recently than the sand migration exhibit crests Overgrowth can be prevented through care and hunde altid være i snor fra 1. april til 30. september. and troughs today, for example at the beach at Skagen maintenance of the countryside and by removing a Fredningen af Skagens Gren Nordstrand (see photo). At Grenen new crests and troughs number of the existing plants. Den konstante forandring af landskabet på Grenen gør, at continue to be established running from east to west. flugten fremviser i dag rimmer og dopper, eksempelvis på entering. public roads and car parks. The museum and restaurant building were to remain der hele tiden dannes ny natur primært bestående af intact, although new dunes were to be established klitter. Det enestående klit- og hedelandskab er vært for that would make the buildings less prominent in the en lang række dyre- og plantearter (se planche 3). Men landscape without spoiling the view from them. denne natur kan let blive udkonkurreret af tilgroning med træer og planter og af slitage fra mange besøgende. Fred- Beskyttet natur (NBL 3) og skov ningen sikrer, at vi bevarer naturtypen igennem pleje og Eng at færdslen i området reguleres, bl.a. ved anlæg af stier. Hede Mose Overdrev Sø Strandeng Skov Vandløb

3 Flora and fauna Dyre- og planteliv Fugle Birds Intet andet område i Danmark besøges af så mange forskellige fuglearter som Skagens Odde, hvor ca. 360 No other region of Denmark is frequented by so many different species of birds as the headland at Ska- forskellige fuglearter er registreret. I Danmark og i landene nord og nordøst for Danmark er hovedparten gens Odde, where around 360 different species have been registered. In Denmark and the countries north af fuglebestandene trækfugle. Millioner af trækfugle bevæger sig forår og efterår mellem de nordlige and northeast of Denmark the majority of birds are migratory birds. In the spring and autumn millions ynglepladser i Norge, Sverige, Finland og Rusland og de sydlige vinterkvarterer i Vesteuropa, Middel- of migratory birds set off on long journeys between their northerly breeding grounds in Norway, Sweden, havslandene og Afrika. På grund af beliggenhed og klimatiske forhold er Danmark placeret på en af ho- Finland and Russia and their southerly winter retreats in Western Europe, the Mediterranean and Africa. vedtrækruterne. Landfugle foretrækker at trække over land så længe som muligt, og kystlinjer fanger og Due to its location and climatic conditions, Denmark is on one of the primary migration routes. Land- leder trækfuglene. Om foråret hvor de trækkende landfugle primært bevæger sig fra syd og sydvest mod based birds prefer to migrate over land as much as possible and coastlines attract and guide the migra- nord og nordøst virker Jylland som en stor landtragt afgrænset af Nordsøen mod vest og Kattegat mod tory birds. In the spring, when the migrating birds fly from the south and southwest to the north and øst. For enden af denne tragt ligger, som en flaskehals, den smalle ca. 40 km lange Skagens Odde og her northeast, Jutland acts as a large funnel of land bordered by the North Sea to the west and Kattegat to the koncentreres landfugletrækket i særlig grad. Med afsæt herfra må trækfuglene foretage en ca. 70 km lang east. Located at the end of this funnel, and resembling a bottleneck, is the narrow, 40-km long headland flyvetur over åbent hav, før de igen når nærmeste land ved den svenske vestkyst. For andre går kursen of Skagens Odde, which thus concentrates the migratory birds to a particular degree. Setting off from the den endnu længere vej i mere nordlig retning over Skagerrak mod Norge. I marts-april domineres forårets headland once more, the migratory birds then have to complete an approximately 70-km long flight over landfugletræk af kragefugle, finker, duer, drosler og som de mest spektakulære rovfuglene. open sea before making landfall on the Swedish west coast. Other birds take an even longer route by Der findes ca. 100 forskellige fuglearter, som yngler omkring Skagen og Skagen Gren. Den særprægede setting course in a more northerly direction over Skagerrak as they head for Norway. In March-April the natur gør, at der udover en række almindelige danske fugle også yngler sjældne arter som f.eks. Trane, spring migration is dominated by crows, finches, doves, thrushes and the most spectacular birds of all Rørdrum, Rødrygget Tornskade, Hedelærke, Karmindompap og Natravn. the birds of prey. There are around 100 different species of birds that breed around Skagen and Grenen. The nature peculiar to the area means that in addition to a number of common Danish birds, rare species Foldere: På turistbureauet kan du finde foldere om fugle fra både Frederikshavn Kommune og Natursty- such as cranes, great bitterns, red-backed shrikes, common rosefinches and night owls also breed here. relsen med udpegning af gode lokaliteter til observation. Du kan læse mere om den aktuelle sæsons fugle på tavlen til højre for indgangen. Du kan også læse mere på hjemmesiden Leaflets: At the tourist office you can find leaflets produced by both the Municipality of Frederikshavn and the Danish Nature Agency containing details of the birds and suggestions of good locations from where Strandtudsen to watch the birds. You can read more about the current season s birds on the board on the right of the Strandtudse er en art, der har specialiseret sig i at yngle i tidvist opståede vandhuller. Sådanne vandhul- entrance. You can also read more at the website ler findes i store varierede klitområder med fugtige lavninger og på strandenge. Tilpasningen betyder, at tudsens levetid som æg og haletudse overstås hurtigt på kun 3 uger. Haletudserne drager fordel af, at Natterjack toad der ikke er så mange rovdyr og fødekonkurrenter i vandet og at temperaturen kan blive høj. Strandtudse The natterjack toad is a species that has specialised in breeding in waterholes that appear for short er tilpasset fødesøgning i lav, spredt eller helt manglende vegetation. Her kan den pile af sted, nærmest periods of time. Such waterholes are found in large, varied dune areas with wet hollows and in tidal som en mus, og derved tilbagelægge relativt store afstande på en nat. Denne egenskab gør det muligt for meadows. Its adaptation to the habitat means that the toad s existence in the egg and as a tadpole lasts arten, at finde de gode ynglesteder. Vinteren tilbringes 1 til 2 meter nede i sandet. Bestanden på Skagens just 3 weeks. The tadpoles benefit from the fact that there aren t that many predators or other species Odde er stor og en af de mest livskraftige i landet. competing for food in the water and that the temperature can be high. The natterjack toad has adapted such that it forages for food in low-lying, scattered vegetation or even in areas with a complete lack of Markfirben vegetation. Here it can dart around rather like a mouse and thereby cover relatively large distances in Markfirben er æglæggende i modsætning til Almindeligt Firben, der føder levende unger. Æglægningen a single night. This ability enables the species to find good breeding areas. The winter months are spent foregår i bart sand, hvor solen kan opvarme sandet og æggene, så de udvikler sig og klækker. Firbenene 1 to 2 metres beneath the surface of the sand. The population at Skagens Odde is large and one of the har også brug for at kunne solbade i sol og læ. De mange vindbrud, vandremiler og andre områder med most vital in the country. bart sand og lav spredt vegetation er meget velegnede levesteder for markfirben. Bestanden er stor til trods for at rovfugle, der trækker forbi Skagens Odde snupper en del firben på vejen. På Skagens Odde er Sand lizard markfirben ofte aktive til hen i oktober, da frosten kommer sent her. Skagens Odde kan derfor med rette Unlike the common lizard, which gives birth to live young, the sand lizard lays eggs. It lays its eggs in ses som markfirbenets højborg i Danmark. bare sand where the sun can warm the sand and the eggs so that they can develop and hatch. The lizard itself also needs to be able to bathe in the sun in sheltered spots. The many windbreaks, migrating dunes Plantelivet på Grenen and other areas of bare sand and low-lying, scattered vegetation make up excellent habitats for the sand Grenen er botanisk værdifuldt pga. forekomsten af en række sjældne planter og den særegne udvikling af lizard. The population is large in spite of the birds of prey that migrate via the headland at Skagens naturen over tid, hvor naturtypen gradvist ændres i takt med nordkystens udvidelse og rimmer-doppernes Odde and grab a couple of lizards on the way. At Skagens Odde the sand lizard is often active right up udvikling. Grenen er eneste voksested i Danmark for Nordisk Øjentrøst og her findes også andre sjældne until October, since the frost comes late to this region. Skagens Odde can thus justifiably be regarded as arter som Krum Star, Strand Star, Baltisk Ensian, Eng Ensian og Klit Hullæbe samt svampe, mosser og laver, the sand lizard s primary stronghold in Denmark. der vokser her på grund af de helt særlige vækstbetingelser. Flora at Grenen Kilder: Grenen is a botanically valuable area due the presence of a number of rare plants and the distinctive Fugle af Knud Pedersen i artikelsamlingen Naturen på Skagens Odde (2011) development of nature in the area over time, in which the types of nature have gradually changed as Padder og krybdyr af Bjarke Huus Jensen i artikelsamlingen Naturen på Skagens Odde (2011) the north coast has lengthened and the pattern of crests and troughs in the landscape has developed. Karplanter af Tage Burholt i artikelsamlingen Naturen på Skagens Odde (2011) Grenen is the only place in Denmark which is home to the arctic eyebright, in addition to which other rare species such as curved sedge, chaffy sedge, Baltic gentian, dune gentian and dune helleborine can be found here, as well as mushrooms and toadstools, mosses and lichens, which all grow in the region due to the unique growth conditions. Sources: Fugle by Knud Pedersen in the collection of articles Naturen på Skagens Odde (2011) Padder og krybdyr by Bjarke Huus Jensen in the collection of articles Naturen på Skagens Odde (2011) Karplanter by Tage Burholt in the collection of articles Naturen på Skagens Odde (2011)

4 Life in the two seas Livet i de to have Sæler Seals To arter af sæler er typiske på Skagen Gren, Spættet sæl og Gråsæl. De ses svømme langs kysten og med Two species of seal are common near the tip of the country at Grenen: the Common Seal and the Grey hævet hoved kigge nysgerrigt omkring. Især bemærkes de dog, når de søger op på land, og det sker næ- Seal. They can be seen swimming along the coast with their heads raised, looking around inquisitively. sten udelukkende på spidsen af Grenen og på en frivasket bunker lidt nordøst for det grå fyr. Sæler ses They are particularly noticeable, however, when they come ashore, which they do almost exclusively at hele året, men de mange turister på Grenen hindrer sælerne i at opholde sig på land i længere tid især the tip of Grenen and on an exposed bunker just northeast of the grey lighthouse. Seals can be seen all i ferieperioderne. Bedst ses de i de tidlige morgentimer. year round, but the sheer numbers of tourists at Grenen prevent the seals from remaining on land for lengthy periods of time, particularly during holiday periods. The best time to see them is in the early Den spættede sæl yngler næppe i området, men unge, magre og svækkede sæler ses jævnligt om efter- hours of the morning. The common seal does not breed in the area, but young, undernourished and året. Formodentlig er det unge dyr fra Vadehavet, der har været oppe i Nordsøen, men ikke har kunnet weakened seals can often be seen in the autumn probably the young animals from the Danish Wad- klare sig. den Sea that have headed out into the North Sea but have not been able to make it. The grey seal has been known to give birth to pups at Grenen and Skagen in recent years. The grey seal can be seen lying Hos Gråsælen er der kendskab til fødsler ved Grenen og Skagen i nyere tid. Gråsæl kan ses ligge sammen alongside the common seal, but generally there are only a few grey seals. The species wasn t an annual med Spættet sæl, men som regel er der kun få gråsæler, arten var ikke tidligere en årlig gæst, men ses guest earlier, but can now be seen regularly. nu jævnligt. Porpoises Marsvin The porpoise is the only species of whale that is common in Danish waters. It can be seen from the North Marsvinet er den eneste hvalart, der er udbredt og almindelig i danske farvande. Den træffes fra Nord- Sea in the west to the Baltic Sea near Bornholm in the east, although there appear to be three distinctive søen i vest til Østersøen ved Bornholm i øst, men tilsyneladende opdelt i tre bestande (Nordsøen, Indre populations (North Sea, inland waters and the Baltic Sea). Data from radio transmitters has revealed, farvande og Østersøen). Mærkning med radiosender har dog vist, at der foregår en udveksling af dyr however, that there is an interchange of porpoises in Skagerrak. Porpoises can often be seen from the gennem Skagerrak. Marsvin ses jævnligt fra kysten oftest 1-3 dyr sammen bedst i stille vejr. Marsvinet coast often 1-3 animals grouped together particularly in calm conditions. The porpoise can be seen ses i alle årets måneder. På landsbasis drukner der årligt flere tusind Marsvin i fiskegarn, og de findes during any month of the year. Several thousand porpoises are killed each year when they become en- drevet i land på stranden tangled in fishing nets and are subsequently washed up on the shore. Beredskabsplan for havpattedyr Contingency plans for sea mammals Der er etableret en beredskabsplan med det formål at sikre en koordineret og effektiv indsats, når hav- A contingency plan has been established with the aim of ensuring a coordinated and effective effort pattedyr og -fugle kommer i nød eller driver døde i land. Står du i en situation, hvor et dyr er i nød, when sea mammals and seabirds get into difficulties or dead animals are washed up on shore. kan du hele døgnet alle dage i året ringe og få hjælp hos Dyrenes Vagtcentral. Vagtcentralen er oprettet Animal operational control centre. af Dyrenes Beskyttelse der samarbejder med Naturstyrelsen. If you re in a situation in which you can see an animal in distress, you can call and get help from Dyrenes Vagtcentral, which is an operational control centre open 24 hours a day, 365 days a year. The control Ring til Dyrenes Vagtcentral på tlf Forladte sælunger: Vi hjælper bedst sælungerne ved at lade dem være centre was set up by the Danish Animal Welfare Society and collaborates with the Danish Nature Agency. Call Dyrenes Vagtcentral on tel I juni og juli måned føder sælerne deres unger, og mange steder kan man opleve at der ligger sælunger The best help you can give to the pups is to leave them alone på stranden. Sælunger der ligger alene på strandbredden, er oftest ikke blevet forladt, heller ikke hvis de Abandoned seal pups: hyler. Det er helt naturligt. Sælhunnen er sandsynligvis svømmet ud for at finde føde og ungen kan være During the months of June and July the seals give birth to their pups, and in many places you may see the ladt alene i flere timer. Sælunger kan nøjes med at die hos moren to gange i døgnet. Menneskers færden pups lying on the beach. However, pups that can be seen lying alone on the beach have most likely not i nærheden af ungen kan hindre, at sælhunnen vender tilbage. Man skal derfor lade sælungerne være. been abandoned, even if they occasionally let out a plaintive howl. This is quite natural. The mother has probably swum out to sea to find food and the pup may be left alone for several hours. Seal pups can make Nogle strandgæster har i en god mening kastet sælungerne ud i vandet - men så skal sælungerne bruge do with suckling from their mother just two times a day. Human activity close to the pup may hinder the ekstra mange kræfter på at svømme tilbage til stranden igen og det kan stresse ungerne så meget, at de mother from returning. It is therefore best to leave the pups alone. Some beach guests have actually thrown dør af udmattelse. Sælungerne har brug for mad og hvile, så de kan vokse og blive stærke. Moren sørger pups into the water. This has been done with the best of intentions, but the pup then has to expend a for maden, og vi mennesker kan hjælpe sælungerne ved at lade dem ligge og hvile i fred på stranden. lot more energy to swim back to the beach again, which may stress the pup so much that it risks dying of exhaustion. The pups need food and rest so that they can develop and gain strength. The mother makes sure of a supply of food and we can help the seal pups by letting them lie undisturbed on the beach.

5 Life at Grenen Livet på Grenen Kulturhistorie Cultural history Grenens kulturhistorie er primært knyttet til søfarten og den farlige sejlads omkring jyllands nordspids. Grenen s cultural history is primarily associated with the sea, and the perilous passage round the northern Herom vidner de to fredede fyr, det hvide og det grå, fra henholdsvis det attende og det nittende århundre- tip of Jutland. The two listed lighthouses the white and the grey from the eighteenth and nineteenth de og det nutidige Skagen Fyr Vest. Den tidligere karantænestation ved Sønderstrand og redningsstationen centuries respectively, and the current lighthouse Skagen Fyr Vest bear witness to this history. The ved Batterivej med reminiscenser af redningsvejen har også maritim tilknytning. Skjult i sandet, langt inde former quarantine station at the beach at Sønderstrand and the lifeboat station at Batterivej with the pa land, hvor kysten gik i ældre tid, findes der sandsynligvis rester af skibe, der er grundstødt pa Grenen. remnants of the rescue road also have maritime associations. Buried in the sand, quite a way inland, along the line of the coastline in former times, probably lie the wrecks of ships that have run aground Om krigstid vidner batteriet på Batteribakken, der blev opført under Englandskrigene i begyndelsen af det at Grenen. nittende århundrede. De store beton- og jordanlæg, ca. 190 i antal, stammer fra 2. Verdenskrig og blev opført af den tyske besættelsesmagt. Værnemagten anså Skagen som mulig invasionshavn for de allierede The battery on the rise of Batteribakken which was constructed during the wars against England at the styrker. beginning of the nineteenth century bears witness to times of war. The large concrete and earth constructions, numbering approximately 190 in all, date back to the Second World War and were constructed Drachmanns grav nordøst for den store parkeringsplads har tilknytning til det rige kunstnermiljø af malere by the German occupying forces, which feared that Skagen represented a potential point of invasion for og digtere, som udfoldede sig i Skagen i slutningen af det forrige århundrede. the Allies. Turisme og rekreation Drachmann s grave northeast of the large car park is associated with the rich artistic milieu of painters Turisme er i dag den altoverskyggende menneskelige aktivitet på Grenen. Analyser skønner, at området år- and poets that unfolded in Skagen at the end of the 19th century. ligt besøges af 1-1,5 million mennesker, størstedelen i privatbil. Dertil kommer et betydeligt antal cyklister. Turisterne kommer primært for at se det sted, hvor de to have mødes, og denne udflugtsturisme er kon- Tourism and recreation centreret til et relativt lille område omkring parkeringspladsen og stierne herfra ud til Grenens spids. En del Today tourism represents the predominant human activity at Grenen. Various analyses estimate that the turister kører med den karakteristiske Sandorm ud til spidsen. Til betjening af de mange besøgende findes area is visited by million people every year, the majority of whom arrive by car. There are also a large desuden Grenen Kunstmuseum/Gallerie Rasmus, Bunkermuseet, Restaurant De2Have, Grenen butik og number of cyclists. Tourists come primarily to see the place where the two seas meet, and this excursion parkeringspladsen. Det er også muligt at besøge Det Grå Fyr og udsigten fra toppen. is concentrated on a relatively small area around the car park and the footpaths from here out to the tip of Grenen. A number of tourists ride on the distinctive Sandorm tractor-towed bus out to the tip. Fa- Udover udflugtsturismen finder en del anden rekreativ aktivitet sted i området, bl.a. vandreture, fugleture cilities for serving these many visitors include Grenen Art Museum/Gallerie Rasmus, Bunker Museum, De samt campering. to Have restaurant, Grenen shop and the car park. It is also possible to visit the grey lighthouse, Det Grå Fyr, and enjoy the view from the top. Kystbeskyttelse For at beskytte Det Grå Fyr med udkigsstationen, parkeringspladsen samt Fyrvej og campingpladsen mod In addition to this excursion-type of tourism, there s a good deal of recreational activity in the area, in- den kraftige erosion på Sønderstranden er der på strækningen fra den tidligere karantænestation til et cluding hiking, bird-watching and camping. stykke øst for parkeringspladsen her på Grenen etableret kystbeskyttelsesanlæg i form af bølgebrydere med skråningsanlæg. De faste kystbeskyttelsesanlæg suppleres med sandfodring. Coastal protection In order to protect Det Grå Fyr lighthouse with its viewpoint, the car park and Fyrvej and the campsite lot more energy to swim back to the beach again, which may stress the pup so much that it risks dying of against the heavy erosion on the beach at Sønderstrand, coastal protection in the form of breakwaters exhaustion. The pups need food and rest so that they can develop and gain strength. The mother makes with gradients have been established from the former quarantine station to a location some way east of sure of a supply of food and we can help the seal pups by letting them lie undisturbed on the beach. the lighthouse. The permanent coastal protection systems are supplemented by the deployment of sand.

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City Scandic IN DENMARK Denmark Norway Sweden Netherlands Belgium Germany Poland Finland Estonia 23 hotels In 2012: Opening of Scandic Aarhus City An upgraded experience SCANDIC SYDHAVNEN Meeting and conference

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald

Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald Rødovre Kommune Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald Slutrapport om projekt for anskaffelse og drift af en ellastbil Juli 2015 Indholdsfortegnelse Abstract... 2 Sammenfatning... 3 Problemstilling...

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere