Velkommen til Skagens Odde og Grenen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Skagens Odde og Grenen"

Transkript

1 Welcome to Skagens Odde and Grenen I dag strækker odden sig ca. 45 km mod nord fra hvor kysten lå efter istiden. Udviklingen gennem de sene- Skagens Odde: Washed up by the sea The headland known as Skagens Odde was formed by Grenen udgør den nordligste del af Skagens Odde, hvor ste 7500 år ses på illustrationen. Selvom der har levet Grenen is the northernmost point of Skagens Odde, the effects of the forces of nature many years ago and de to have Skagerrak og Kattegat mødes på toppen af mennesker på odden i mange år, er der altså stadig where the two seas, Skagerrak and Kattegat, meet at remains in a constant state of flux today. It emerged Danmark. Her i lokalet kan du læse mere om natu- tale om relativt nyt land dannet ved aflejring af sand. the top of Denmark. Here in these premises you can as the ice retreated some 15,000 years ago from the read more about the local surroundings and the land- area known today as Vendsyssel. A coastline was sub- ren og landskabet. Plancherne er opsat i 2012, som en foreløbig udnyttelse af lokalet indtil en mere perma- Grenen: Et landskab i konstant bevægelse scape in the region. The info boards were installed sequently formed along a line running from Hirtshals nent udstilling kan udarbejdes. Havet fører året rundt tusindvis af kubikmeter sand in 2012 in connection with the provisional utilisation via Mosbjerg and Tolne to Frederikshavn. This coast- og grus med sig fra Jyllands vestkyst. De mange tons of the premises prior to the establishment of a more line formed the basis of the creation of Skagens Odde, materiale føres med strømmen nordpå og aflejres på permanent exhibition. which is one of the world s longest headlands (or Fakta Skagen Nordstrand og Skagens Rev, som derfor vok- points). As the headland was formed, the now dried- Området Skagens Odde henviser i grove træk til ser hver eneste dag. Samtidig eroderes kysten på øst- out lake at Gårdbo emerged. Today the headland landområdet nord for Hirtshals og Frederikshavn. siden, hvorved hele Grenen langsomt flytter sig. Sam- Facts stretches around 45 km north of the line defining the let set udvikler Grenen sig i nord-østlig retning med The area known as Skagens Odde basically covers coastline at the end of the Ice Age. Its development the headland north of Hirtshals and Frederikshavn. over the last 7500 years can be seen on the illustra- Grenen er navnet på den nordligste del af Skagen seks til otte meter om året. tion. Although people have lived on the headland for Odde, hvor vestkysten og østkysten af Danmark mødes. Her mødes også de to have Skagerrak og Kat- De store sommerhuse vest for parkeringspladsen er Grenen is the name of the northernmost part of the many years, it is still a relatively new piece of land tegat. etableret omkring år Dengang lå de tæt ved ha- headland at the point at which the west and east formed as a result of the sand that has been deposited vet. Nu ligger de ca. ½ km fra Nordstrand. Landska- coasts of Denmark meet. The two seas, Skagerrak in the region. Det nordligste punkt i Danmark ligger på Skagen bets bevægelse er også forklaringen på de mange fyr: and Kattegat, also meet here. Nordstrand. Det yderste af Grenen peger oftest Vippefyret, Det Hvide Fyr og Det Grå Fyr som alle har mod øst eller nord-øst. På bakken nord for parke- ændret placering efterhånden som Grenen og odden The northernmost point in Denmark is located on Every year the sea brings with it thousands of cu- ringspladsen er anlagt en kompas-roset, som illu- flytter sig. Det Grå Fyr er oprindeligt bygget midt inde the beach at Skagen Nordstrand. The absolute tip of bic metres of sand and gravel from the west coast of strerer dette. i landet, men står i dag tæt ved stranden og beskyttes Grenen most frequently points towards the east Jutland. The many tonnes of material are carried by mod erosion af kystsikring (diger og bølgebrydere). or northeast. On the hill north of the car park a the currents flowing north and are deposited on the compass rose illustrates this fact. beach at Skagen Nordstrand and the reef of Skagens Grenen: Landscape in a constant state of flux I havet ud for Grenen ligger Skagens Rev, dannet af Rev, which thus grow a little bigger every day. At the de store mængder sten og grus som føres op langs vestkysten af havstrømmene. The reef at Skagens Rev is situated in the sea near same time, the coast on the east side is being eroded, Grenen and is made up of large quantities of stones and as such Grenen as a whole is slowly moving east. Kilder: and gravel that have been carried up along the west ning fandt sted i 1940, den senest i ha af Skagen Gren er nu fredet af fhv. Skovrider Frede coast by ocean currents. havarealet er fredet. Området er også omfattet af Jensen og arkitekt Ole Jappe fra Skov & Naturstyrelsens Natura2000. magasin SNYT. Geologi og landskab af Pierre Evald 670 hectares of the countryside at Grenen are pro- The large summer cottages west of the car park date fra artikelsamlingen Naturen på Skagens Odde (2011) tected. The initial conservation area was established back to around At that time, they were locat- in 1940, with the most recent addition being in ed close to the sea. They now lie around ½ km from Afstande 1100 hectares of the sea are also protected. The area the northern beach. The migration also explains the Din position lige nu: N Ø also comes within the scope of Natura2000. many beacons and lighthouses: Vippefyret (the bas- 670 ha natur på Grenen er fredet. Den første fred- In overall terms, Grenen is migrating in a north-easterly direction at a rate of six to eight metres a year. 260 km til København og 330 km til den dansk-tyske cule light), Det Hvide Fyr (the white lighthouse) and grænse. Det Grå Fyr (the grey lighthouse), which have all acdistances quired new locations in the landscape as Grenen and Sverige: Position: N E the headland have gradually moved eastwards. The 60 km i fugleflugtslinje til kysten (øst) 260 km to Copenhagen and 330 km to the Danish- grey lighthouse was originally built in the middle of 80 km til Göteborg (øst) German border. the landscape, but today lies close to the beach and is protected against erosion by coastal protection meas- Norge: Sweden: 150 km til Oslo-fjordens udmunding (nord) 60 km to the coast as the crow flies (east) 240 km til Oslo by (nord) 80 km to the city of Gothenburg (east) ures (dykes and breakwaters). Sources: Skagen Gren er nu fredet by former forest manager 160 km til Kristiansand (Vest/Nord-Vest) Norway: Frede Jensen and architect Ole Jappe from the Danish England og Skotland: 150 km to the mouth of the Oslo fjord (north) Forest and Nature Agency s periodical, SNYT. 800 km (Sunderland, England) 240 km to the city of Oslo (north) Geologi og landskab by Pierre Evald from the collec- 770 km (Aberdeen, Skotland) 160 km to Kristiansand (west/northwest) tion of articles Naturen på Skagens Odde (2011) England and Scotland: Skagens Odde: Et opskyl fra havet 800 km (Sunderland, England) Skagens Odde er dannet af naturens kræfter og for- 770 km (Aberdeen, Scotland) andrer sig stadig i dag. Det startede, da isen trak sig tilbage fra det nuværende Vendsyssel for godt år siden. Efterfølgende skabtes en kyst omtrent på en linje fra Hirtshals over Mosbjerg og Tolne til Frederikshavn. Denne kystlinje blev fundament for dannelsen af Skagens Odde, som er en af verdens længste oddedannelser (eller landtanger). Undervejs dannedes bl.a. den nu tørlagte Gårdbo sø.

2 Et fredet naturområde Den første fredning i 1940 A nature conservation area Protection of Grenen The never-ending changes undergone by the landscape Allerede i 1930 erne var der et stort pres for at bygge somnaturen på Odden merhuse på Grenen. Det ledte til den første fredning, som Nature at Skagens Odde at Grenen mean that new scenery is constantly evolving Den 45 km lange Skagens Odde er primært skabt ved at fandt sted i En fredning er en langvarig proces og The 45-km long headland of Skagens Odde has sand primarily consisting of dunes. The unique dune and den stærke vestenvind har blæst flyvesand ind over land, koster mange penge. Penge som bl.a. blev skaffet via en as its primary geological constituent, with the strong heath landscape is host to a large variety of flora and hvorved klitlandskabet opstår. Men odden er også delvist folkeindsamling til støtte for fredningen. Dermed var bor- westerly winds having blown shifting sands across the fauna (see board 3). However, this type of nature can dannet ved at landet har hævet sig, og klitterne ligger så- gere i hele landet med til at sikre naturen på Grenen. Den countryside to form the dune landscape. However, the easily end up being the loser as trees and plants spring ledes ovenpå et tørvelag af tidligere havbund. første fredning omfattede ca. 270 ha., men det var først headland was also established as the land rose up from up and as a result of the general wear and tear caused med den anden fredning, at det f.eks. blev forbudt at køre the sea, and the dunes thus lie on top of a layer of peat by the sheer number of people visiting the area. Nature med bil ud til Grenens spids. made up of the former seabed. In overall terms, Ska- conservation means that we maintain a particular type gens Odde s nature can be divided into areas in which of nature through care and maintenance, and the hu- Helt overordnet kan naturen på Skagens Odde opdeles i områder, hvor vegetationen er etableret på flyvesandet (klitter) og områder, hvor planterne vokser direkte på den Den anden fredning i 2007 the vegetation has established itself on the shifting man traffic in the area is regulated by means of, among hævede havbund (moser, enge, heder og strandenge). I 1980 erne og 1990 erne stod det klart, at der måtte en sands (dunes), and areas on which the plants grow other things, the establishment of footpaths. Skove og plantager findes spredt i området på både mo- ny indsats til for at bevare værdierne på Grenen. Besøgs- directly on the raised seabed (bogs, meadows, heaths ræne, tørv og flyvesand. Mere end to tredjedele af områ- tallet steg og interessen for at etablere turistvirksomhed and tidal meadows). Woodlands and plantations can Initial conservation in 1940 det består af enten beskyttede, lysåbne naturtyper eller i området voksede i samme takt. I denne tid etableredes be found scattered throughout the area on surfaces of As early as the 1930s there was a great deal of lobbying skove. også Skagen Odde Naturcenter, som formidlingscenter. I moraine, peat and shifting sand. More than two thirds to allow summer cottages to be built at Grenen. This led slutningen af 1990 erne og frem til 2007 arbejdede man of the area consists of either conservation areas which to the first declaration of nature conservation, which Naturen på Skagens Odde har international kvalitet, stør- på at nå til enighed om, hvad en ny og mere omfattende are open to the light or darker woodland areas. took place in Nature conservation is a drawn- relse og sammenhæng og udgør et uundværligt levested fredning skulle indeholde. Resultatet blev: out process that costs a lot of money. This money was Skagens Odde contains at least 41 of Denmark s total raised, for example, by means of public donations that Naturen og landskabet blev bedre beskyttet mod yder- of 58 internationally protected types of nature. As a supported the establishment of a nature conservation ligere bebyggelse. result, several large internationally protected nature area. In this way, citizens throughout the entire coun- Forholdene for de mange gæster forbedres bl.a. med conservation areas the so-called Natura2000 areas try made a contribution to safeguarding the natural der, de såkaldte Natura2000 områder. Områderne dækker nye parkerings- og stianlæg, så de kan komme ud og have been designated. The designated areas cover, surroundings at Grenen. The first nature conservation eksempelvis Råbjerg Mile, Hulsig Hede samt Skagen Gren. opleve Grenen uden at skade den natur, de kommer for example, the huge migrating sand dune at Råbjerg area to be designated covered around 270 hectares, for at se. Mile, the heath of Hulsig Hede and the northernmost but it wasn t until the second conservation plan was At faciliteter til de mange besøgende ikke ødelægger tip of the country at Grenen. You can read more about implemented that it was no longer permitted to drive eller skæmmer landskabet. Natura2000 and the basis of the habitat areas at the a car out to the tip of Grenen. Der indføres forbud mod bilkørsel på stranden og uden Danish Nature Agency s website, for en række karakteristiske og sjældne planter og dyr. Skagens Odde rummer minimum 41 af Danmarks i alt 58 internationalt beskyttede naturtyper. Derfor er der også udpeget flere store internationale naturbeskyttelsesområ- Du kan læse mere om Natura2000 og grundlaget for habitatområderne på Naturstyrelsens hjemmeside Second conservation in 2007 for de offentlige veje og P-pladser. Landskabet på Grenen Her på Skagen Gren kan du især opleve et landskab præget af rimmer og dopper. Rimmerne er toppene i land- skabet, som er tørre, mens dopperne er lavningerne, som ofte er fugtige. Rimmerne er langstrakte volde dannet af store mængder Sandormen fortsætter sin turkørsel, men på en regule- Landscape at Grenen In the 1980s and 1990s it once again became clear ret rute som skåner klitterne. Here at Grenen you can experience a landscape cha- that efforts needed to be made to preserve Grenen s Tilgroning kan forebygges igennem naturpleje og en- racterised by crests and troughs. The crests are the natural assets. The number of visitors and interest in kelte eksisterende beplantninger fjernes. peaks in the landscape, which are dry, whilst the establishing tourism in the area were also growing at Museums- og restaurantbygningen bevares men der troughs are the low-lying areas, which are often wet. the same rate. During this period Skagen Odde Nature etableres klitter, som gør bygningen mindre domine- The crests are elongated banks formed by large qu- Centre was also established as an information centre. rende i landskabet uden at ødelægge udsigten. antities of stone and gravel from the sea which have At the end of the 1990s and up until 2007 efforts were been dumped onto the beach parallel to the coastline made to reach agreement as to what a new and more sten og grus fra havet, der ved kraftig vestenstorm kastes op på stranden parallelt med kysten. De fyger så efter- Til dig som besøgende: tag hensyn til naturen during heavy storms blowing in from the west. Gaps comprehensive nature conservation plan should co- følgende til med sand og danner et system, der let kan Du er velkommen til at nyde dette dejlige naturområde, between these materials then fill up with sand to cre- ver. The results were as follows: aflæses som en slags årringe i terrænet. Andre rimmer men vi beder dig også om at være med til at bevare det. ate a system which can easily be read off as a sort of er dannet som revler i det forhistoriske hav for så senere Hvert år besøger ca. 1,5 millioner mennesker Skagen Gren, growth ring in the terrain. Other ridges were formed at blive landfaste pga. landhævning. og det medfører et naturligt slid på arealerne. Vær derfor as sandbanks in the prehistoric sea, before becoming opmærksom på følgende: part of the mainland as the land began to rise. tected against further development. Conditions for the many visitors were to be improved among other things, through the establishment of Imellem rimmerne ligger de lavvandede dopper som render eller lavninger. Først er de fyldt med saltvand, men i The nature and landscape were to be better pro- tidens løb bliver de ferske og gradvis tørlagte som flade Klitterne er fredede og du må derfor ikke køre, ride, Between the ridges are shallow-water troughs formed new footpaths so that visitors could get out to Gre- cykle, grave, tænde bål eller campere i disse. by ditches or hollows. These hollows were initially fil- nen without damaging the very surroundings that they had come to see. moser. Følg stierne i området og brug affaldsspandene. led with seawater, but eventually they became fresh- Flere steder på Skagens Odde bliver rimmer-dopperne Kørsel på stranden er ikke tilladt water areas, before gradually drying out to form flat dækket af sandflugtens invasion, hvor de fugtige dop- Ridning er kun tilladt på de offentlige veje og de yder- bogs. spoil the landscape. A ban on driving on the beach and on areas outside ste 50 m af strandbredden på Nordstrand. per virker som et sandfang. Kun arealer nyere end sand- Facilities for the many visitors would not damage or Af hensyn til brandfaren er tobaksrygning ikke tilladt At several places the crests and troughs were subse- Skagen Nordstrand (se foto). Og på Grenen ses en stadig på lyngklædte arealer og bevoksede klitarealer i perio- quently covered by sand migration, where the wet hol- Sandorm tractor-towed bus to continue its tours, opbygning af nye rimmer og dopper med en øst-vest ori- den 1.marts til 31.oktober lows acted as sand traps. Only areas that were establis- but on a regulated route that safeguarded the dunes. Af hensyn til fuglenes raste- og yngleområder skal hed more recently than the sand migration exhibit crests Overgrowth can be prevented through care and hunde altid være i snor fra 1. april til 30. september. and troughs today, for example at the beach at Skagen maintenance of the countryside and by removing a Fredningen af Skagens Gren Nordstrand (see photo). At Grenen new crests and troughs number of the existing plants. Den konstante forandring af landskabet på Grenen gør, at continue to be established running from east to west. flugten fremviser i dag rimmer og dopper, eksempelvis på entering. public roads and car parks. The museum and restaurant building were to remain der hele tiden dannes ny natur primært bestående af intact, although new dunes were to be established klitter. Det enestående klit- og hedelandskab er vært for that would make the buildings less prominent in the en lang række dyre- og plantearter (se planche 3). Men landscape without spoiling the view from them. denne natur kan let blive udkonkurreret af tilgroning med træer og planter og af slitage fra mange besøgende. Fred- Beskyttet natur (NBL 3) og skov ningen sikrer, at vi bevarer naturtypen igennem pleje og Eng at færdslen i området reguleres, bl.a. ved anlæg af stier. Hede Mose Overdrev Sø Strandeng Skov Vandløb

3 Flora and fauna Dyre- og planteliv Fugle Birds Intet andet område i Danmark besøges af så mange forskellige fuglearter som Skagens Odde, hvor ca. 360 No other region of Denmark is frequented by so many different species of birds as the headland at Ska- forskellige fuglearter er registreret. I Danmark og i landene nord og nordøst for Danmark er hovedparten gens Odde, where around 360 different species have been registered. In Denmark and the countries north af fuglebestandene trækfugle. Millioner af trækfugle bevæger sig forår og efterår mellem de nordlige and northeast of Denmark the majority of birds are migratory birds. In the spring and autumn millions ynglepladser i Norge, Sverige, Finland og Rusland og de sydlige vinterkvarterer i Vesteuropa, Middel- of migratory birds set off on long journeys between their northerly breeding grounds in Norway, Sweden, havslandene og Afrika. På grund af beliggenhed og klimatiske forhold er Danmark placeret på en af ho- Finland and Russia and their southerly winter retreats in Western Europe, the Mediterranean and Africa. vedtrækruterne. Landfugle foretrækker at trække over land så længe som muligt, og kystlinjer fanger og Due to its location and climatic conditions, Denmark is on one of the primary migration routes. Land- leder trækfuglene. Om foråret hvor de trækkende landfugle primært bevæger sig fra syd og sydvest mod based birds prefer to migrate over land as much as possible and coastlines attract and guide the migra- nord og nordøst virker Jylland som en stor landtragt afgrænset af Nordsøen mod vest og Kattegat mod tory birds. In the spring, when the migrating birds fly from the south and southwest to the north and øst. For enden af denne tragt ligger, som en flaskehals, den smalle ca. 40 km lange Skagens Odde og her northeast, Jutland acts as a large funnel of land bordered by the North Sea to the west and Kattegat to the koncentreres landfugletrækket i særlig grad. Med afsæt herfra må trækfuglene foretage en ca. 70 km lang east. Located at the end of this funnel, and resembling a bottleneck, is the narrow, 40-km long headland flyvetur over åbent hav, før de igen når nærmeste land ved den svenske vestkyst. For andre går kursen of Skagens Odde, which thus concentrates the migratory birds to a particular degree. Setting off from the den endnu længere vej i mere nordlig retning over Skagerrak mod Norge. I marts-april domineres forårets headland once more, the migratory birds then have to complete an approximately 70-km long flight over landfugletræk af kragefugle, finker, duer, drosler og som de mest spektakulære rovfuglene. open sea before making landfall on the Swedish west coast. Other birds take an even longer route by Der findes ca. 100 forskellige fuglearter, som yngler omkring Skagen og Skagen Gren. Den særprægede setting course in a more northerly direction over Skagerrak as they head for Norway. In March-April the natur gør, at der udover en række almindelige danske fugle også yngler sjældne arter som f.eks. Trane, spring migration is dominated by crows, finches, doves, thrushes and the most spectacular birds of all Rørdrum, Rødrygget Tornskade, Hedelærke, Karmindompap og Natravn. the birds of prey. There are around 100 different species of birds that breed around Skagen and Grenen. The nature peculiar to the area means that in addition to a number of common Danish birds, rare species Foldere: På turistbureauet kan du finde foldere om fugle fra både Frederikshavn Kommune og Natursty- such as cranes, great bitterns, red-backed shrikes, common rosefinches and night owls also breed here. relsen med udpegning af gode lokaliteter til observation. Du kan læse mere om den aktuelle sæsons fugle på tavlen til højre for indgangen. Du kan også læse mere på hjemmesiden Leaflets: At the tourist office you can find leaflets produced by both the Municipality of Frederikshavn and the Danish Nature Agency containing details of the birds and suggestions of good locations from where Strandtudsen to watch the birds. You can read more about the current season s birds on the board on the right of the Strandtudse er en art, der har specialiseret sig i at yngle i tidvist opståede vandhuller. Sådanne vandhul- entrance. You can also read more at the website ler findes i store varierede klitområder med fugtige lavninger og på strandenge. Tilpasningen betyder, at tudsens levetid som æg og haletudse overstås hurtigt på kun 3 uger. Haletudserne drager fordel af, at Natterjack toad der ikke er så mange rovdyr og fødekonkurrenter i vandet og at temperaturen kan blive høj. Strandtudse The natterjack toad is a species that has specialised in breeding in waterholes that appear for short er tilpasset fødesøgning i lav, spredt eller helt manglende vegetation. Her kan den pile af sted, nærmest periods of time. Such waterholes are found in large, varied dune areas with wet hollows and in tidal som en mus, og derved tilbagelægge relativt store afstande på en nat. Denne egenskab gør det muligt for meadows. Its adaptation to the habitat means that the toad s existence in the egg and as a tadpole lasts arten, at finde de gode ynglesteder. Vinteren tilbringes 1 til 2 meter nede i sandet. Bestanden på Skagens just 3 weeks. The tadpoles benefit from the fact that there aren t that many predators or other species Odde er stor og en af de mest livskraftige i landet. competing for food in the water and that the temperature can be high. The natterjack toad has adapted such that it forages for food in low-lying, scattered vegetation or even in areas with a complete lack of Markfirben vegetation. Here it can dart around rather like a mouse and thereby cover relatively large distances in Markfirben er æglæggende i modsætning til Almindeligt Firben, der føder levende unger. Æglægningen a single night. This ability enables the species to find good breeding areas. The winter months are spent foregår i bart sand, hvor solen kan opvarme sandet og æggene, så de udvikler sig og klækker. Firbenene 1 to 2 metres beneath the surface of the sand. The population at Skagens Odde is large and one of the har også brug for at kunne solbade i sol og læ. De mange vindbrud, vandremiler og andre områder med most vital in the country. bart sand og lav spredt vegetation er meget velegnede levesteder for markfirben. Bestanden er stor til trods for at rovfugle, der trækker forbi Skagens Odde snupper en del firben på vejen. På Skagens Odde er Sand lizard markfirben ofte aktive til hen i oktober, da frosten kommer sent her. Skagens Odde kan derfor med rette Unlike the common lizard, which gives birth to live young, the sand lizard lays eggs. It lays its eggs in ses som markfirbenets højborg i Danmark. bare sand where the sun can warm the sand and the eggs so that they can develop and hatch. The lizard itself also needs to be able to bathe in the sun in sheltered spots. The many windbreaks, migrating dunes Plantelivet på Grenen and other areas of bare sand and low-lying, scattered vegetation make up excellent habitats for the sand Grenen er botanisk værdifuldt pga. forekomsten af en række sjældne planter og den særegne udvikling af lizard. The population is large in spite of the birds of prey that migrate via the headland at Skagens naturen over tid, hvor naturtypen gradvist ændres i takt med nordkystens udvidelse og rimmer-doppernes Odde and grab a couple of lizards on the way. At Skagens Odde the sand lizard is often active right up udvikling. Grenen er eneste voksested i Danmark for Nordisk Øjentrøst og her findes også andre sjældne until October, since the frost comes late to this region. Skagens Odde can thus justifiably be regarded as arter som Krum Star, Strand Star, Baltisk Ensian, Eng Ensian og Klit Hullæbe samt svampe, mosser og laver, the sand lizard s primary stronghold in Denmark. der vokser her på grund af de helt særlige vækstbetingelser. Flora at Grenen Kilder: Grenen is a botanically valuable area due the presence of a number of rare plants and the distinctive Fugle af Knud Pedersen i artikelsamlingen Naturen på Skagens Odde (2011) development of nature in the area over time, in which the types of nature have gradually changed as Padder og krybdyr af Bjarke Huus Jensen i artikelsamlingen Naturen på Skagens Odde (2011) the north coast has lengthened and the pattern of crests and troughs in the landscape has developed. Karplanter af Tage Burholt i artikelsamlingen Naturen på Skagens Odde (2011) Grenen is the only place in Denmark which is home to the arctic eyebright, in addition to which other rare species such as curved sedge, chaffy sedge, Baltic gentian, dune gentian and dune helleborine can be found here, as well as mushrooms and toadstools, mosses and lichens, which all grow in the region due to the unique growth conditions. Sources: Fugle by Knud Pedersen in the collection of articles Naturen på Skagens Odde (2011) Padder og krybdyr by Bjarke Huus Jensen in the collection of articles Naturen på Skagens Odde (2011) Karplanter by Tage Burholt in the collection of articles Naturen på Skagens Odde (2011)

4 Life in the two seas Livet i de to have Sæler Seals To arter af sæler er typiske på Skagen Gren, Spættet sæl og Gråsæl. De ses svømme langs kysten og med Two species of seal are common near the tip of the country at Grenen: the Common Seal and the Grey hævet hoved kigge nysgerrigt omkring. Især bemærkes de dog, når de søger op på land, og det sker næ- Seal. They can be seen swimming along the coast with their heads raised, looking around inquisitively. sten udelukkende på spidsen af Grenen og på en frivasket bunker lidt nordøst for det grå fyr. Sæler ses They are particularly noticeable, however, when they come ashore, which they do almost exclusively at hele året, men de mange turister på Grenen hindrer sælerne i at opholde sig på land i længere tid især the tip of Grenen and on an exposed bunker just northeast of the grey lighthouse. Seals can be seen all i ferieperioderne. Bedst ses de i de tidlige morgentimer. year round, but the sheer numbers of tourists at Grenen prevent the seals from remaining on land for lengthy periods of time, particularly during holiday periods. The best time to see them is in the early Den spættede sæl yngler næppe i området, men unge, magre og svækkede sæler ses jævnligt om efter- hours of the morning. The common seal does not breed in the area, but young, undernourished and året. Formodentlig er det unge dyr fra Vadehavet, der har været oppe i Nordsøen, men ikke har kunnet weakened seals can often be seen in the autumn probably the young animals from the Danish Wad- klare sig. den Sea that have headed out into the North Sea but have not been able to make it. The grey seal has been known to give birth to pups at Grenen and Skagen in recent years. The grey seal can be seen lying Hos Gråsælen er der kendskab til fødsler ved Grenen og Skagen i nyere tid. Gråsæl kan ses ligge sammen alongside the common seal, but generally there are only a few grey seals. The species wasn t an annual med Spættet sæl, men som regel er der kun få gråsæler, arten var ikke tidligere en årlig gæst, men ses guest earlier, but can now be seen regularly. nu jævnligt. Porpoises Marsvin The porpoise is the only species of whale that is common in Danish waters. It can be seen from the North Marsvinet er den eneste hvalart, der er udbredt og almindelig i danske farvande. Den træffes fra Nord- Sea in the west to the Baltic Sea near Bornholm in the east, although there appear to be three distinctive søen i vest til Østersøen ved Bornholm i øst, men tilsyneladende opdelt i tre bestande (Nordsøen, Indre populations (North Sea, inland waters and the Baltic Sea). Data from radio transmitters has revealed, farvande og Østersøen). Mærkning med radiosender har dog vist, at der foregår en udveksling af dyr however, that there is an interchange of porpoises in Skagerrak. Porpoises can often be seen from the gennem Skagerrak. Marsvin ses jævnligt fra kysten oftest 1-3 dyr sammen bedst i stille vejr. Marsvinet coast often 1-3 animals grouped together particularly in calm conditions. The porpoise can be seen ses i alle årets måneder. På landsbasis drukner der årligt flere tusind Marsvin i fiskegarn, og de findes during any month of the year. Several thousand porpoises are killed each year when they become en- drevet i land på stranden tangled in fishing nets and are subsequently washed up on the shore. Beredskabsplan for havpattedyr Contingency plans for sea mammals Der er etableret en beredskabsplan med det formål at sikre en koordineret og effektiv indsats, når hav- A contingency plan has been established with the aim of ensuring a coordinated and effective effort pattedyr og -fugle kommer i nød eller driver døde i land. Står du i en situation, hvor et dyr er i nød, when sea mammals and seabirds get into difficulties or dead animals are washed up on shore. kan du hele døgnet alle dage i året ringe og få hjælp hos Dyrenes Vagtcentral. Vagtcentralen er oprettet Animal operational control centre. af Dyrenes Beskyttelse der samarbejder med Naturstyrelsen. If you re in a situation in which you can see an animal in distress, you can call and get help from Dyrenes Vagtcentral, which is an operational control centre open 24 hours a day, 365 days a year. The control Ring til Dyrenes Vagtcentral på tlf Forladte sælunger: Vi hjælper bedst sælungerne ved at lade dem være centre was set up by the Danish Animal Welfare Society and collaborates with the Danish Nature Agency. Call Dyrenes Vagtcentral on tel I juni og juli måned føder sælerne deres unger, og mange steder kan man opleve at der ligger sælunger The best help you can give to the pups is to leave them alone på stranden. Sælunger der ligger alene på strandbredden, er oftest ikke blevet forladt, heller ikke hvis de Abandoned seal pups: hyler. Det er helt naturligt. Sælhunnen er sandsynligvis svømmet ud for at finde føde og ungen kan være During the months of June and July the seals give birth to their pups, and in many places you may see the ladt alene i flere timer. Sælunger kan nøjes med at die hos moren to gange i døgnet. Menneskers færden pups lying on the beach. However, pups that can be seen lying alone on the beach have most likely not i nærheden af ungen kan hindre, at sælhunnen vender tilbage. Man skal derfor lade sælungerne være. been abandoned, even if they occasionally let out a plaintive howl. This is quite natural. The mother has probably swum out to sea to find food and the pup may be left alone for several hours. Seal pups can make Nogle strandgæster har i en god mening kastet sælungerne ud i vandet - men så skal sælungerne bruge do with suckling from their mother just two times a day. Human activity close to the pup may hinder the ekstra mange kræfter på at svømme tilbage til stranden igen og det kan stresse ungerne så meget, at de mother from returning. It is therefore best to leave the pups alone. Some beach guests have actually thrown dør af udmattelse. Sælungerne har brug for mad og hvile, så de kan vokse og blive stærke. Moren sørger pups into the water. This has been done with the best of intentions, but the pup then has to expend a for maden, og vi mennesker kan hjælpe sælungerne ved at lade dem ligge og hvile i fred på stranden. lot more energy to swim back to the beach again, which may stress the pup so much that it risks dying of exhaustion. The pups need food and rest so that they can develop and gain strength. The mother makes sure of a supply of food and we can help the seal pups by letting them lie undisturbed on the beach.

5 Life at Grenen Livet på Grenen Kulturhistorie Cultural history Grenens kulturhistorie er primært knyttet til søfarten og den farlige sejlads omkring jyllands nordspids. Grenen s cultural history is primarily associated with the sea, and the perilous passage round the northern Herom vidner de to fredede fyr, det hvide og det grå, fra henholdsvis det attende og det nittende århundre- tip of Jutland. The two listed lighthouses the white and the grey from the eighteenth and nineteenth de og det nutidige Skagen Fyr Vest. Den tidligere karantænestation ved Sønderstrand og redningsstationen centuries respectively, and the current lighthouse Skagen Fyr Vest bear witness to this history. The ved Batterivej med reminiscenser af redningsvejen har også maritim tilknytning. Skjult i sandet, langt inde former quarantine station at the beach at Sønderstrand and the lifeboat station at Batterivej with the pa land, hvor kysten gik i ældre tid, findes der sandsynligvis rester af skibe, der er grundstødt pa Grenen. remnants of the rescue road also have maritime associations. Buried in the sand, quite a way inland, along the line of the coastline in former times, probably lie the wrecks of ships that have run aground Om krigstid vidner batteriet på Batteribakken, der blev opført under Englandskrigene i begyndelsen af det at Grenen. nittende århundrede. De store beton- og jordanlæg, ca. 190 i antal, stammer fra 2. Verdenskrig og blev opført af den tyske besættelsesmagt. Værnemagten anså Skagen som mulig invasionshavn for de allierede The battery on the rise of Batteribakken which was constructed during the wars against England at the styrker. beginning of the nineteenth century bears witness to times of war. The large concrete and earth constructions, numbering approximately 190 in all, date back to the Second World War and were constructed Drachmanns grav nordøst for den store parkeringsplads har tilknytning til det rige kunstnermiljø af malere by the German occupying forces, which feared that Skagen represented a potential point of invasion for og digtere, som udfoldede sig i Skagen i slutningen af det forrige århundrede. the Allies. Turisme og rekreation Drachmann s grave northeast of the large car park is associated with the rich artistic milieu of painters Turisme er i dag den altoverskyggende menneskelige aktivitet på Grenen. Analyser skønner, at området år- and poets that unfolded in Skagen at the end of the 19th century. ligt besøges af 1-1,5 million mennesker, størstedelen i privatbil. Dertil kommer et betydeligt antal cyklister. Turisterne kommer primært for at se det sted, hvor de to have mødes, og denne udflugtsturisme er kon- Tourism and recreation centreret til et relativt lille område omkring parkeringspladsen og stierne herfra ud til Grenens spids. En del Today tourism represents the predominant human activity at Grenen. Various analyses estimate that the turister kører med den karakteristiske Sandorm ud til spidsen. Til betjening af de mange besøgende findes area is visited by million people every year, the majority of whom arrive by car. There are also a large desuden Grenen Kunstmuseum/Gallerie Rasmus, Bunkermuseet, Restaurant De2Have, Grenen butik og number of cyclists. Tourists come primarily to see the place where the two seas meet, and this excursion parkeringspladsen. Det er også muligt at besøge Det Grå Fyr og udsigten fra toppen. is concentrated on a relatively small area around the car park and the footpaths from here out to the tip of Grenen. A number of tourists ride on the distinctive Sandorm tractor-towed bus out to the tip. Fa- Udover udflugtsturismen finder en del anden rekreativ aktivitet sted i området, bl.a. vandreture, fugleture cilities for serving these many visitors include Grenen Art Museum/Gallerie Rasmus, Bunker Museum, De samt campering. to Have restaurant, Grenen shop and the car park. It is also possible to visit the grey lighthouse, Det Grå Fyr, and enjoy the view from the top. Kystbeskyttelse For at beskytte Det Grå Fyr med udkigsstationen, parkeringspladsen samt Fyrvej og campingpladsen mod In addition to this excursion-type of tourism, there s a good deal of recreational activity in the area, in- den kraftige erosion på Sønderstranden er der på strækningen fra den tidligere karantænestation til et cluding hiking, bird-watching and camping. stykke øst for parkeringspladsen her på Grenen etableret kystbeskyttelsesanlæg i form af bølgebrydere med skråningsanlæg. De faste kystbeskyttelsesanlæg suppleres med sandfodring. Coastal protection In order to protect Det Grå Fyr lighthouse with its viewpoint, the car park and Fyrvej and the campsite lot more energy to swim back to the beach again, which may stress the pup so much that it risks dying of against the heavy erosion on the beach at Sønderstrand, coastal protection in the form of breakwaters exhaustion. The pups need food and rest so that they can develop and gain strength. The mother makes with gradients have been established from the former quarantine station to a location some way east of sure of a supply of food and we can help the seal pups by letting them lie undisturbed on the beach. the lighthouse. The permanent coastal protection systems are supplemented by the deployment of sand.