Resumé af Økonomisk Redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af Økonomisk Redegørelse"

Transkript

1 Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009 efter en behersket vækst i 2008 af samme størrelse. I 2010 skønnes en moderat forøgelse af væksten til ¾ pct. i takt med forbedret international konjunktur. Begge år understøttes efterspørgslen af meget lempelig finanspolitik i 2009, lave renter og det markante fald i oliepriserne. Til sammenligning voksede BNP i 2007 med 1¾ pct. og i 2006 med 3¼ pct. Outputgabet og ledighedsgabet er omkring balance i Det er usædvanlig stor usikkerhed om udsigterne pga. store modsat rettede forhold og risiko for kreditklemme. Beskæftigelsen steg med omkring personer fra slutningen af 2004 til begyndelsen af Beskæftigelsen har været vigende gennem 2008, og der skønnes at ske et fortsat fald frem til slutningen af 2010 som følge af den beskedne vækst i produktionen og tilbagevenden til en mere normal produktivitetsudvikling. Beskæftigelsen skønnes at falde med personer i 2009 og med personer i 2010 efter en stigning på årsbasis i 2008 på knap personer. Ledigheden nåede i september 2008 ned på personer eller 1,6 pct. af arbejdsstyrken (sæsonkorrigeret). Ledigheden ligger dermed væsentligt under skønnet for den strukturelle ledighed, som angiver det ledighedsniveau, der er foreneligt med en balanceret løn- og prisudvikling. I oktober var der en lille forøgelse af ledigheden, og der ventes en fortsat stigning frem til slutningen af 2010, hvor ledigheden ventes at nå op omkring det strukturelle niveau. Skønnene indebærer en stigning i ledighedsgennemsnittet på personer i 2009 og personer i 2010 efter et fald på i I 2010 skønnes ledigheden at nå op på knap personer eller 3½ pct. af arbejdsstyrken. Det vil stadig være lavere end det laveste ledighedsniveau i 2001 i slutningen af forrige opsving. Det private forbrug skønnes at vokse med ¾ pct. i 2009 eller lidt mindre end stigningen i Forbrugsskønnet for 2009 indebærer en markant stigning i opsparingskvoten, idet der ventes en ret kraftig vækst i husholdningernes reale disponible indkomst på 3¾ pct. som følge af skattenedsættelserne, en stor stigning i reallønnen og beslutningen om at videreføre suspensionen af SP-bidraget. Den ventede forøgelse af opsparingskvoten skal bl.a. ses på baggrund af vigende boligmarked og lav forbrugertillid på grund af bl.a. den finansielle krise. I 2010 skønnes forbruget at vokse med lidt over 1 pct. Prisen på enfamiliehuse skønnes at falde med omkring 4 pct. i både 2008 og Faldet skønnes at høre op i 2010, hvor der ventes uændret boligpris. Lavere rente og høj indkomststigning i 2009 vil støtte boligmarkedet. De vigende boligpriser og navnlig aktiekursfaldet har ført til et betydeligt fald i husholdningernes Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

2 2 reale nettoformue på omkring 20 pct. i I 2009 og 2010 ventes et fortsat, men klart afdæmpet formuefald. Trods reduktionen af formuen er familierne under ét fortsat velkonsoliderede. Boliginvesteringerne nåede et meget højt niveau i forhold til BNP i Med baggrund i udviklingen på ejendomsmarkedet og i det støttede boligbyggeri samt høje byggeomkostninger ventes boliginvesteringerne at falde realt med 5-6 pct. i både 2008, 2009 og Trods faldet vil boliginvesteringerne i 2010 stadig ligge ganske højt i forhold til BNP. Erhvervsinvesteringerne ventes at falde moderat i de kommende år på baggrund af en mere normal kapacitetsudnyttelse og lukningen af outputgabet. Der ventes et fald i de samlede faste erhvervsinvesteringer på omkring 4 pct. i 2009 og 2 pct. i 2010 efter stagnation i Lavere rente vil understøtte erhvervsinvesteringerne. Lønstigningstakten på det private arbejdsmarked skønnes at blive 4,7 pct. i I 2009 og 2010 ventes en moderat reduktion af lønstigningstakten til henholdsvis 4,3 og 4,0 pct. Lønudviklingen i den private sektor vil dermed fortsat være kraftigere end i udlandet. Danske virksomheders lønkonkurrenceevne vil således blive yderligere forringet, idet dog merlønstigningen i 2009 opvejes af højere dollarkurs. Inflationen på årsbasis nåede i august op på 4,3 pct. som følge af højere priser på energi, råvarer og fødevarer. Siden er prisstigningerne på årsbasis taget markant af bl.a. som følge af stort fald i olieprisen. På baggrund af den lave oliepris og faldende priser på en række råvarer skønnes inflationen at falde til 1,6 pct. i 2009 mod 3,3 pct. i I 2010, hvor der regnes med stort set uændret oliepris, ventes inflationen at blive 2,2 pct. Den meget kraftige vækst i verdensøkonomien i de senere år er nu afløst af meget svag vækst som følge af blandt andet den finansielle uro. Udsigten til svag eller negativ vækst gør sig bl.a. gældende på en række af Danmarks vigtige eksportmarkeder, og markedsvæksten for danske industrivarer skønnes at blive svagt negativ i I 2010 skønnes en eksportmarkedsvækst på 3,1 pct. som følge af en gradvis genopretning af den internationale vækst. På denne baggrund skønnes eksporten af varer og tjenester at blive stort set uændret realt i I 2010 ventes en vækst på godt 2 pct. mod godt 3 pct. i Som følge af et svagt fald i den samlede efterspørgsel, ventes importen af varer og tjenester også at blive realt stort set uændret i 2009 mod en vækst i 2008 på 4¾ pct. I 2010 skønnes en real importvækst på 1½ pct. Overskuddet på betalingsbalancen skønnes at vokse fra 12 mia. kr. i 2007 til 30 mia. kr. i 2008 navnlig som følge af en forøget nettoformueindkomst fra udlandet. I 2009 skønnes et overskud lidt støre end i 2008, mens overskuddet i 2010

3 3 ventes at gå op til 43 mia. kr. eller 2¼ pct. af BNP på grund af højere vækst i eksporten. Overskuddet på de offentlige finanser er følsomt over for ændrede konjunkturer og udviklingen på de finansielle markeder og i olieprisen. Overskuddet skønnes at falde fra 75 mia. kr. i 2007 til 52 mia. kr. i I 2009 skønnes omtrent balance som følge af bl.a. et stort fald i selskabsskatten og voksende udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse mv. som udtryk for virkning af de automatiske stabilisatorer. I 2010 skønnes på grundlag af beregningstekniske forudsætninger et underskud på 23 mia. kr. eller 1¼ pct. af BNP. Skønnet afspejler bl.a. en engangsudbetaling vedrørende pensionsafkastskatten, som knytter sig til omlægningen af beskatningen fra institut- til individniveau i medfør af en EU-dom. De beregnede strukturelle offentlige overskud udgør 2¼ pct. af BNP i 2008 og godt 1 pct. af BNP i 2009, mens det strukturelle overskud i 2010 er beregnet til 0,9 pct. af BNP. Faldet i den strukturelle saldo fra 2008 til 2009 skal blandt andet ses i lyset af, at aktive finanspolitiske beslutninger svækker den strukturelle saldo med op mod 1 pct. af BNP i Det beregnede strukturelle overskud i er inden for målintervallet i 2015-planen, der tilsiger strukturelle offentlige overskud mellem ¾ og 1¾ pct. af BNP frem mod 2010, jf. Mod nye Mål Danmark 2015, august ØMU-gælden ventes at udgøre 26¼ pct. af BNP i 2010 svarende til niveauet i ØMU-gælden ventes ved udgangen af 2008 forøget som følge af udstedelse af 30-årige statspapirer for at forbedre den danske pensionssektors muligheder for risikoafdækning i danske kroner. Hertil kommer omlægning af Den Sociale Pensionsfonds placeringer i retning af øget køb af realkreditobligationer bl.a. for at give staten mulighed for via DSP at afdække statens renterisiko i forbindelse med finansieringen af de almene boliger. Den offentlige nettogæld blev i løbet af 2007 vendt til et nettotilgodehavende på godt 4 pct. af BNP. Nettotilgodehavendet ventes øget til 6¾ pct. af BNP i 2009 og derefter at falde til 5¼ pct. af BNP i Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken er skønnet til 0,2 pct. af BNP og 0,4 pct. af BNP i 2008 og 2009 målt ved finanseffekten. Den ventede aktivitetsvirkning i 2009 følger bl.a. af skattenedsættelserne ifølge skatteaftalen fra 2007 og stigende offentligt forbrug. De tilsvarende provenuvirkninger (som har finanseffektvirkning) svarer til 16 mia. kr., som fordeler sig nogenlunde ligeligt på udgifts- og indtægtssiden. Efter fremlæggelsen af finanslovforslaget er det endvidere besluttet, at suspensionen af SP-bidraget videreføres i I øvrigt Yderligere oplysninger kan fås hos: Afdelingschef Jakob Hald tlf , Kontorchef Martin Jørgensen (prognosen), tlf Udviklingen i statens og de samlede offentlige finanser er omtalt nærmere i Budgetoversigt 4, december, som kan læses her.

4 4 Bilag Tabel 1. Nøgletal Tabel 2. Sammenligning med Økonomisk Redegørelse, august 2008 Tabel 1 Nøgletal Stigning, pct Realt BNP 2,4 3,3 1,6 0,2-0,2 0,7 Handelsvægtet BNP i udlandet 2,0 3,2 2,9 1,3 0,0 1,2 Eksportmarkedsvækst (industrivarer) 5,9 8,8 7,7 3,7-0,3 3,1 Lønkonkurrenceevnen i samme valuta -1,1-1,0-2,8-3,3 0,2-0,8 Industrieksport i faste priser 1) 7,9 6,3 2,2 1,9-1,2 2,0 Timeløn (DA s Strukturstatistik) 3,6 3,6 4,1 4,7 4,3 4,0 Forbrugerprisindeks 1,8 1,9 1,7 3,3 1,6 2,2 Kontantpris på enfamiliehuse 17,4 21,6 5,2-4,0-4,5 0,0 Eksportpriser, varer 5,0 3,7 1,8 4,4-1,1 0,7 Importpriser, varer 3,6 3,1 2,9 3,3-1,4 0,6 Bytteforhold, varer 1,4 0,6-1,1 1,1 0,4 0,0 Timeproduktivitet i private byerhverv 1,3 1,9-2,3 0,6 2,0 3,5 Real disponibel indkomst, husholdninger 2) 1,5 3,7 0,2 1,3 3,7 1,7 Arbejdsmarked Arbejdsstyrke (1.000 personer) Beskæftigelse (1.000 personer) heraf i privat sektor heraf i offentlig forvaltning og service Beskæftigelse (ændring, pct.) 1,1 2,0 2,7 0,3-1,3-1,7 Ledighed (1.000 personer) Ledige i pct. af arbejdsstyrken 4,9 3,8 2,6 1,7 2,4 3,4 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. 4,8 3,9 3,7 2,4 3,4 4,8 Obligationsrenter, valutakurs 10-årig statsobligation (pct. p.a.) 3,4 3,8 4,3 4,4 4,2 4,4 30-årig realkreditobligation (do.) 4,4 5,1 5,4 6,4 6,0 5,9 Effektiv kronekurs (1980=100) 102,3 102,0 103,2 105,5 104,1 104,1 Betalingsbalance og udlandsgæld Vare- og tjenestebalancen, mia. kr. 75,8 49,5 36,2 37,3 39,1 48,3 Betalingsbalancen (do.) 67,1 47,0 12,0 30,3 32,0 43,0 Do. i pct. af BNP 4,3 2,9 0,7 1,7 1,8 2,3 Nettofordring på udlandet, mia. kr. 51,2-26,9-111,6-177,7-145,4-102,2 Do. i pct. af BNP 3,3-1,7-6,6-10,1-8,1-5,5 Offentlige finanser Offentlig saldo, mia. kr. 77,1 81,5 75,1 52,2-0,3-22,9 Do. i pct. af BNP 5,0 5,0 4,5 3,0 0,0-1,2 Off. bruttogæld (ØMU gæld), mia. kr. 563,1 500,1 443,9 531,8 503,1 487,7 Do. i pct. af BNP 36,4 30,7 26,3 30,3 27,9 26,3 Skattetryk, pct. af BNP 51,0 49,8 48,8 47,6 45,7 46,1 Udgiftstryk (do.) 51,9 50,7 50,0 50,2 51,2 52,8 1) Ekskl. skibe og fly mv. 2) Den korrigerede indkomst.

5 5 Tabel 2 Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 2008 og 2009 på udvalgte områder samt skøn for Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. Realvækst, pct. Privat forbrug 1) 1,6 0,9 1,1 0,7 1,1 Samlet offentlig efterspørgsel 1,6 1,9 1,1 1,2 1,2 - heraf offentligt forbrug 1) 1,6 1,6 1,1 1,2 1,0 - heraf offentlige investeringer 2,0 6,4 0,5 1,2 3,8 Boligbyggeri -3,0-4,4-5,0-6,0-5,0 Faste erhvervsinvesteringer 1,2-0,1-2,7-4,2-2,1 I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 1,2 0,7 0,1-0,2 0,3 Lagerændringer (pct. af BNP) 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 I alt indenlandsk efterspørgsel 1,3 0,9 0,2-0,2 0,3 Eksport 3,0 3,3 1,9-0,1 2,3 - heraf industrieksport 2) 2,3 1,9 2,7-1,2 2,0 Samlet efterspørgsel 1,9 1,7 0,8-0,2 1,0 Import 3,5 4,8 1,3-0,1 1,5 - heraf vareimport 3) 2,5 2,9 1,3-0,6 1,3 BNP 1,1 0,2 0,5-0,2 0,7 Bruttoværditilvækst 1,2 0,4 0,6-0,2 0,8 - heraf i private byerhverv 4) 1,7 0,6 0,7-0,6 0,7 1) Realvæksten i det offentlige forbrug er udtryk for væksten i resurseforbruget og ikke fremgangen i servicen og kan derfor ikke sammenlignes med realvæksten i det private forbrug. 2) Ekskl. skibe og fly mv. 3) Ekskl. skibe og fly samt energi. 4) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport. (fortsættes)

6 6 Tabel 2 (fortsat) Sammenligning med vurderingen i august af skønnene for 2008 og 2009 på udvalgte områder samt skøn for Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. Ændring i personer Arbejdsstyrke, i alt Beskæftigelse, i alt heraf i den private sektor heraf i offentlig forvaltning og service Ledighed Stigning, pct. Eksportpriser, varer 5,4 4,4 2,9-1,1 0,7 Importpriser, do. 4,1 3,3 2,4-1,4 0,6 Bytteforhold, do. 1,2 1,1 0,5 0,4 0,0 Kontantpris for enfamiliehuse -4,0-4,0-2,0-4,5 0,0 Forbrugerprisindeks 3,5 3,3 2,7 1,6 2,2 Timeløn 4,7 4,7 4,6 4,3 4,0 Real disponibel indkomst, privat sektor 1,9 3,4 2,3 4,9 1,0 Do., husholdninger 5) 1,5 1,3 2,5 3,7 1,7 Timeproduktiviteten i priv. byerhverv 6) 1,2 0,6 2,3 2,0 3,5 Pct. p.a. Rente 1-årigt flekslån 4,8 4,7 4,7 3,5 3,6 Rente, 10-årig statsobligation 4,5 4,4 4,6 4,2 4,4 Rente, 30-årig realkreditobligation 6,4 6,4 6,3 6,0 5,9 De centrale balancestørrelser Betalingsbalancesaldo 23,3 30,3 37,3 32,0 43,0 Offentlig saldo 64,5 52,2 55,8-0,3-22,9 Ledighed (1.000 personer) Eksterne forudsætninger Handelsvægtet, BNP-vækst i udl., pct. 1,9 1,3 1,5 0,0 1,2 Eksportmarkedsvækst, pct. 5,0 3,7 4,0-0,3 3,1 Dollarkurs (kr. pr. dollar) 4,8 5,1 4,7 5,8 5,8 Oliepris, USD pr. td. 117,3 98,2 123,1 55,0 55,0 Oliepris, kr. pr. td. 561,9 502,2 579,2 319,3 319,3 5) Korrigeret. 6) Ekskl. boligbenyttelse og søtransport.

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Dansk økonomi

Dansk økonomi 29 Dansk økonomi 2008-10 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I det følgende gennemgås Nationalbankens prognose for den danske økonomi i årene 2008-10. Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse 15166-omslag 19/8/ 13:58 Side 1 www.fm.dk indeholder: Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 3 En vurdering af kravene til finanspolitikken Økonomisk Redegørelse Økonomisk

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2004

Økonomisk Redegørelse. December 2004 Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse, december I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse, december I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang, 6

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2004

Økonomisk Redegørelse. August 2004 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse, august I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2008

Økonomisk Redegørelse. Maj 2008 Økonomisk Redegørelse Maj 8 Økonomisk Redegørelse Maj 8 Økonomisk Redegørelse Maj 8 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2005

Økonomisk Redegørelse. December 2005 Økonomisk Redegørelse December 5 Økonomisk Redegørelse December 5 Økonomisk Redegørelse December 5 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunkturstatus oktober 2009

Konjunkturstatus oktober 2009 Konjunkturstatus oktober 29 5. oktober 29 Vurderingen af konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse, august 29 bygger på de oplysninger om udviklingen i dansk og international økonomi, der forelå i første

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2015

Økonomisk Redegørelse. December 2015 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 3 Økonomisk Redegørelse, august 3 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 1,

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2006

Økonomisk Redegørelse. December 2006 Økonomisk Redegørelse December 6 Økonomisk Redegørelse December 6 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Konjunkturvurdering og Offentlige

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Dansk økonomi

Dansk økonomi 31 Dansk økonomi 2009-11 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I det følgende gennemgås Nationalbankens prognose for den danske økonomi i 2009-11. Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model MONA

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Aktuel Statistik 4/2014 20. november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2015

Økonomisk Redegørelse. August 2015 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 07.02.2017 Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. Notatet fremhæver ændringer i prognosen i forhold til Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen:

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen: MAKROøkonomi Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken Opgaver Opgave 1 Forklar følgende figurer fra bogen: 1 Opgave 2 1. Forklar begreberne den marginale forbrugskvote og den gennemsnitlige forbrugskvote

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010

DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010 DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010 DET TALTE ORD GÆLDER Verdensøkonomien er i fremgang. Opsvinget er forsigtigt, og selv om nøgletallene

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 7 Økonomisk Redegørelse Maj 7 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution Herstedvang,

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Januar 2002

Økonomisk Redegørelse. Januar 2002 Økonomisk Redegørelse Januar 2002 Økonomisk Redegørelse Januar 2002 Økonomisk Redegørelse, januar 2002 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 20. november 2008, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen

DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen DI Den 13. maj 2016 KR, ALS, THOB, MIME, THOK DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen DI spår en vækst i BNP på 0,9 pct. i 2016, og dermed ventes BNP endelig at nå tilbage

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere