English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. EG300 Ethernet FTTH/LAN Gateway

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. EG300 Ethernet FTTH/LAN Gateway"

Transkript

1 Installation Guide English Svenska Suomi Norsk Dansk 1

2 2 Installation Guide

3 Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Dansk Svenska... 8 Suomi Norsk Dansk

4 Top TEL1/TEL2 BROADBAND WIRELESS Back USB WAN LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 TEL2 TEL1 POWER ON/OFF 4

5 This installation guide will help you install the Inteno. Your a service provider will supply you with information about log in and access. can be connected to an Ethernet based broadband network through the FTTH interface or through the WAN port marked as RED. b Start Box Check that the following items are in the Start Box: Inteno Power adapter RJ45 Network cable (Red) (large contact) RJ45 Network cable (Yellow) (large contact) RJ11 Telephone cable (Green) (small contact) c Connecting the WAN/ broadband connection If not installed using fiber tray. Do as follows: 1. Shut down your computer. 2. Connect a RJ45 network cable between your broadband outlet and the WAN port (WAN). d Connecting the LAN 1. Connect a RJ45 network cable between the network port (LAN 1-4) and the network port on the back or side of your computer. If you have more computers, use LAN2, LAN3 and LAN4. 2. Finally, plug the power adapter into an electrical outlet and contact into the modern where it is labeled Power. 3. Start the computer. 4. The colored lights on the panel will start blinking. Please wait for 120 seconds for this process to complete. 5. If you have connected your modem properly, the Status, Broadband and Internet lights will have a fixed color. See picture labeled Top. You have now connected the. English Svenska Suomi Norsk Dansk 5

6 Connecting the e Wireless Local Area Network (WLAN) 1. Make sure that the WLAN button on the front panel is enabled (lit) 2. For wireless connection first perform a search for available wireless networks using the WLAN client. 3. Compare the list with the Network Name (SSID) which is shown on a sticker on the underside or side of the. 4. Connect by clicking on the correct SSID and then providing the encryption code, which is shown on the sticker labeled WiFi Key on the underside or side of the. f Description of the front LED The front LED is managed by the software. This is the default setup, but your operator may have another setup. Graphics on the front panel 1. Status Green power on Red boot failed 2. WAN (Broadband) Off no connection Green IP address ok Red no IP address 3. Internet Green - connected to the internet (DNS available) Red - connection failed (no DNS available) 4. Wi-Fi Green wireless network 2.4 GHz active Blue wireless network 5 GHz active 5. Ethernet (LAN 1 - LAN 4) Green - cable connected and online Off - no cable connected or offline 6. WPS Press and hold for more than 3 seconds to start WPS function Green (blinking) WPS function in progress 7. Tele Off no voice device Green Voice device registered and ok Green (blinking) Voice enabled but not ok 8. DECT Press and hold for more than 3 seconds to start DECT pairing Off no DECT device Green DECT device connected Green (blinking) DECT paring in progress 9. EXT Off No external device Green - external device detected Green (blinking) - device detected with alarm status (your operator may have another setup) 6

7 g Troubleshooting 1. Check that the power is on. The Status indicator light should be on (Status). See picture labeled Top. 2. Is the Status indicator light off? Check that the modem is properly connected to the power adapter. Check that the power adapter is connected to an electrical outlet. Check the ON/OFF switch - it should be set to 1. If the modem is properly connected and switched to on, a power indicator light that is still not on may indicate a faulty modem or a faulty power adapter. Contact your service provider. 3. Are the Status and Internet indicator lights red? Contact your service provider. 4. Is the WAN (Broadband) indicator light off? Check the connection of WAN port. If is installed with fiber tray contact service provider. If the Broadband indicator light is off, despite proper connection, contact your service provider. 5. Is the Ethernet indicator light off? Check the connection between the LAN port on the modem and the network port on the back or side of your computer. Check that the NIC in your computer is functioning properly. 6. Reset button. See picture labeled Back. This button resets the modem to factory settings. Press it for more than 10 seconds. English Svenska Suomi Norsk Dansk 7

8 Ovansida TEL1/TEL2 BROADBAND WIRELESS Baksida USB WAN LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 TEL2 TEL1 POWER ON/OFF 8

9 Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno. a Information om hur du loggar in och får åtkomst till dina tjänster får du från din operatör. kan anslutas till ett Ethernet-baserat bredbandsnät genom FTTH-interface, eller genom WAN-porten (den röda). b Startboxen Kontrollera att följande finns med i startboxen: Inteno DC-adapter (strömadapter) RJ45 Nätverkskabel (röd, stor kontakt) RJ45 Nätverkskabel (gul, stor kontakt) RJ11 Telefonkabel (grön, liten kontakt) c Inkoppling WAN/ Bredbandsuttag Gör så här: 1. Stäng av din dator. 2. Koppla en RJ45 nätverkskabel mellan ditt bredbandsuttag och WAN-kontakt märkt WAN. d Inkoppling LAN 1. Koppla en RJ45 nätverkskabel mellan nätverkskontakt LAN1 och nätverkskontakten på baksidan eller sidan av din dator. Finns fler datorer än en, används därefter LAN2, LAN3 samt LAN4. 2. Ta fram DC-adaptern, anslut den till eluttaget och sätt den runda kontakten i uttaget märkt Power. 3. Starta datorn. 4. De färgade lamporna på - panelen kommer att börja blinka. Var god vänta i cirka 120 sekunder medan den här processen slutförs. 5. Har du gjort allting rätt så kommer lamporna Status, Broadband och Internet lysa med fast sken på ditt modem, se bild Ovansida. Du är nu färdig med inkopplingen av. English Svenska Suomi Norsk Dansk 9

10 e Inkoppling av trådlös data-anslutning (WLAN) 1. Se till att 4. Wireless på frontpanelen är tänd och lyser. 2. För trådlös dataanslutning, gör först en sökning efter trådlösa nätverk på din dator. 3. Jämför i listan med det nätverksnamn (SSID) som anges på klisterlappen på undersidan eller sidan av. 4. Anslut genom att dubbelklicka på rätt nätverksnamn (SSID) och därefter skriva in den krypteringsnyckel som anges på klisterlappen märkt WiFi-Key på undersidan eller sidan av. f Beskrivning av frontpanelen Frontpanelens LED är hanterad av mjukvaran. Följande är standard, men din operatör kan ha en annan uppställning. Grafik på frontpanel: 1. Status Grön strömmen är på Röd uppstartsfel 2. Broadband (WAN) Släckt ingen anslutning Grön IP-adress ok Röd ingen IP-adress 3. Internet Grön ansluten till internet (DNS tillgänglig) Röd internetanslutning misslyckades (ingen DNS tillgänglig) 4. Wireless (Wi-Fi) Grön trådlös 2,4 GHz-kommunikation Blå trådlös 5 GHz-kommunikation 5. Ethernet (LAN1- LAN4) Grön kabel ansluten, nät aktivt Släckt ingen kabel ansluten, eller nätet är inte aktivt 6. WPS Håll nedtryck mer än 3 sekunder för att starta WPS-registrering Grön (blinkar) - WPS-registrering pågår 7. TEL1/TEL2 Släckt ingen röstenhet ansluten Grön röstenhet registrerad och ok Grön (blinkande) röstenhet ansluten men inte ok 8. DECT Håll nedtryck mer än 3 sekunder för att starta DECT-koppling Släckt ingen DECT-enhet Grön DECT-enhet ansluten Grön (blinkar) DECT-koppling pågår 9. EXT Släckt ingen extern enhet Grön extern enhet upptäckt Grön (blinkar) extern enhet upptäckt med larm-status (din operatör kan ha en annan uppställlning) 10

11 g Felsökning 1. Kontrollera att strömmen är på. Statuslampan 1. Status på modemet ska lysa. Se bild Ovansida. 2. Är statuslampan 1. Status släckt? Kontrollera att DC-adaptern (strömadaptern) är ansluten till modemets uttag märkt Power. Kontrollera också om DC-adaptern (strömadaptern) är ansluten till ett eluttag. Kontrollera strömbrytaren på baksidan av, merkt ON/OFF. Den ska vara ställd mot 1. Om modemet är korrekt anslutet och påslaget och spänningslampan trots detta är släckt, kan detta indikera ett trasigt modem eller trasig DC-adapter. Kontakta din operatör. 3. Lyser 1. Status eller 3. Internet rött? Kontakta din operatör. 4. Är 2. Broadband släckt? Kontrollera anslutningen av WANporten (den röda). Om är installerad med fiberkassett, kontakta din operatör. Om Broadband-indikatorn trots korrekt inkoppling är släckt, kontakta din operatör. 5. Är 5. Ethernet släckt? Kontrollera anslutningen mellan LANporten på modemet och nätverkskontakten på baksidan eller sidan av din dator. Kontrollera också att nätverkskortet i din dator fungerar. 6. Resetknapp, se bild Baksida. Med denna knapp återställer du modemet till fabriksinställningar. Håll intryckt i minst 10 sekunder. English Svenska Suomi Norsk Dansk 11

12 Ylhäältä TEL1/TEL2 BROADBAND WIRELESS Takaosa USB WAN LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 TEL2 TEL1 POWER ON/OFF 12

13 Tämä asennusohje auttaa sinua asentamaan Inteno :n. Tietoa a siitä kuinka kirjaudut sisään ja kuinka saat pääsyn palveluihin, saat operaattoriltasi. voidaan liittää Ethernet -pohjaiseen laajakaista verkkoon FTTH liitännän tai punaisen WAN portin kautta. b Aloituspaketti Tarkasta, että seuraavat tavarat löytyvät aloituspaketista: Inteno DC-adapteri RJ45 verkkokaapeli (punainen) ( iso liitin) RJ45 verkkokaapeli (keltainen) ( iso liitin) RJ11 puhelinkaapeli (harmaa) (pieni liitin) c WAN / Laajakaistanulostulon asentaminen Teen näin: 1. Sammuta tietokone 2. Kytke valkoinen RJ45 verkkokaapeli laajakaistaulostulon ja WAN (merkitty WAN)-liittimen väliin. d LAN Asennus 1. Kytke valkoinen RJ45 verkkokaapeli :n LAN-porttiin (1-4) ja tietokoneen takana tai sivussa olevaan verkkoportiin. Jos tietokoneita on enemmän kuin yksi, niin voidaan käyttää LAN2, LAN3 ja LAN4 portteja. 2. Kytke virtalähde pistorasiaan ja yhdistä sen toinen pää :n Virta -liittimeen. 3. Käynnistä tietokone 4. Modeemin valot vilkkuvat noin 60 sekunnin ajan. Asennus on mennyt oikein, kun Status, Broadband ja Internet valot ovat vihreitä. Katso kuva etuosa. asennus on nyt valmis. English Svenska Suomi Norsk Dansk 13

14 e Langattoman dataliittymän (WLAN) asennus 1. Tarkasta etupaneelista, että WLANpainike on asennossa ON 2. Hae koneesta langattomat verkot 3. Vertaa hakulistaa :n takana olevasta tarrasta löytyvään SSID:hen. 4. Kytke oikea SSID kaksoisklikkauksella ja kirjoita WPA merkissä :n takapuolella oleva salasana. f Etupaneelin kuvaus Etupaneelin ledit hallitaan ohjelmistossa. Alla on kuvattu oletusasetukset, mutta operattorillasi voi olla eri asetukset. Etupaneelin grafiikka 1. Status Vihreä - Virta päällä Punainen - Käynnistys epäonnistui 2. WAN (Broadband) Pois - Ei yhteyttä Vihreä - IP osoite OK Punainen - Ei IP osoitetta 3. Internet Pois - Ei yhteydessä Internettiin Vihreä - Internetyhteys OK Punainen - Yhteys epäonnistunut 4. Wi-Fi Vihreä - Vain 2,4GHz radio käytössä Sininen - AC radio käytössä 5. Ethernet Vihreä - LAN porttin kytketty laite toiminnassa Pois - LAN ei yhdistetty 6. WPS Paina WPS painiketta 3 sekuntia aloittaaksesi WPS parituksen. Vihreä (vilkkuu) - WPS paritus käynnissä Pois - WPS paritus ei aktiivinen 7. Tele Pois - VOIP ei aktiivinen Vihreä - VOIP liittymä rekisteröity ja OK Vihreä (vilkkuu) - VOIP aktivoitu, mutta ei OK 8. DECT Paina DECT painiketta 3 sekuntia aloittaaksesi DECT parituksen Pois - Ei käytössä Vihreä - DECT laite käytössä Vihreä (vilkkuu) - DECT paritus käynnissä 9. EXT Pois - Ei ulkoista laitetta kytketty Vihreä - Ulkoinen laite kytketty Vihreä (vilkkuu) - Ulkoinen laite havaittu, mutta hälytys lähettty 14

15 g Virheiden etsiminen 1. Tarkista, että virta on päällä. Modeemin virtalamppu palaa (power). Katso kuva Ylhäältä 2. Onko virtalähteen (power) lamppu on sammunut? Tarkasta, että modeemi on todella kytketty DC-adapteriin. Tarkasta myös, että DC-adapteri on kytketty pistorasiaan. Jos modeemi on oikein kytketty ja powerin lamppu kuitenkin pimeänä, voi se viitata rikkinäiseen modeemiin tai adapteriin. Ota yhteys operaattoriin. 3. Punainen valo palaa powerissa tai Internet osoittimessa? Ota yhteys operaattoriin. 4. Onko Broadband osoitin pimeänä? Tarkasta WAN ja modeemin väliset kytkennät ja jos Broadband-osoitin on kytkennöistä huolimatta kunnossa mutta pimeänä, ota yhteys operaattoriin. 5. Onko Ethernet-osoitin pimeänä? Tarkasta kytkennät modeemin LANportin ja tietokoneen verkkokortin välillä. Tarkasta myös, että tietokoneen verkkokortti toimii. 6. Resetointi painike, katso kuvasta takaosa. Tämä painike palauttaa modeemiin tehdasasetukset. Pidä painiketta alhaalla n.10 sekuntia. English Svenska Suomi Norsk Dansk 15

16 Topp TEL1/TEL2 BROADBAND WIRELESS Bakside USB WAN LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 TEL2 TEL1 POWER ON/OFF 16

17 Denne installasjonsguiden hjelper deg å installere Inteno. a Informasjon om hvordan du logger deg på og får tilgang til dine tjenester, får du fra din internettleverandør. kan kobles til et Ethernetbasert bredbåndsnett med FTTH-interface, alternativt til WAN (rød). b Startboksen Kontrollere at følgende er med i boksen: Inteno Strømadapter RJ45 Nettverkskabel (rød, stor kontakt) RJ45 Nettverkskabel (gul, stor kontakt) RJ11 Telefonkabel (grøn, liten kontakt) c Innkobling WAN / bredbåndsuttak - Hvis ikke installeres med fibertray Gjør slik: 1. Slå av datamaskinen. 2. Koble en RJ45 nettverkskabel mellom ditt bredbåndsuttak og WANkontakt (WAN). d Tilkobling LAN 1. Koble en RJ45 nettverkskabel mellom nettverkskontakt (LAN1-4) og nettverkskontakten på baksiden eller på siden av din datamaskin. Hvis du har flere datamaskiner, bruk deretter LAN2, LAN 3 samt LAN Til slutt kobles strømadapter til vegguttaket og den andre enden i kontakten på merket Power. 3. Start datamaskinen. 4. Lampene på modemet kommer til å blinke. Vennligst vent for 120 sekunder. 5. Har du gjort alt riktig så skal lampene Status, Broadband og Internet lyse på modemet. Se bilde Topp. Koblingen er nå utført. English Svenska Suomi Norsk Dansk 17

18 e Tilkobling av trådløs (WLAN) 1. Sjekk at 4. Wireless -knappen på frontpanelet står i ON posisjon (lyser). 2. For trådløs tilkobling, søk først etter trådløse nettverk på datamaskinen med WLAN klienten. 3. Sjekk listen med SSID som angis på klistrelappen på undersiden av. 4. Koble til ved å dobbelklikke på riktig SSID, for deretter å skrive inn krypteringsnøkkel som angis på klistrelappen som er merket WiFI Key på undersiden av. f Beskrivelse av frontpanel Front LED styres av programvaren. Dette er standardoppsettet, men operatøren kan ha et annet oppsett. Grafikk på frontpanel: 1. Status-indikator Grønn strømmen er på Rød oppstartsfeil, kontakt din internettsleverandør 2. Broadband (WAN) Slukket ikke aktivert Grønn IP-adresse mottatt Rød IP-adresse ikke mottatt 3. Internet-indikator Grønn tilkoblet til internet (DNS tilgjengelig) Rød ikke tilkoblet til internet (DNS ikke tilgjengelig) 4. Wireless Grønn WiFi 2,4 GHZ aktivert Rød WiFi 5 GHZ aktivert 5. Ethernet (LAN 1 - LAN 4) Grønn LAN tilkoblet og online Slukket LAN frakoblet eller offline 6. WPS Trykk og hold i mer enn 3 sekunder for å starte WPS-funksjonen Grønn (blinker) WPS-registrering pågående 7. TEL1/TEL2 Slukket ingen terminal Grønn terminalen er registrert og ok Grønn (blinker) telefonen er ikke registrert 8. DECT Trykk og hold i mer enn 3 sekunder for å starte DECT-funksjonen Slukket DECT-telefon ikke tilkoblet Grønn DECT-telefon tilkoblet Grønn (blinker) DECT-tilkobling pågående 9. EXT Slukket ingen ekstern enhet Styrt via programvaren, varierer funksjonen mellom operatører. 18

19 g Feilsøking 1. Kontrollere at strømmen er tilkoblet. Status-lampen på modemet skal lyse. Se bilde topp 2. Er Status-lampen slukket? Kontroller om modemet er koblet til DC adapter (strømadapter). Kontroller også at DC adapter er tilkoblet strømuttaket. Om modemet er korrekt tilkoblet strømuttaket og spenningslampen fortsatt er slukket, kan dette indikere at modemet eller strømadapteret har feil. Kontakt din internettleverandør. 3. Lyser Status eller Internet indikator rødt? Kontakt din internettleverandør. 4. Er Broadband indikator slukket? Kontroller tilkoblingen mellom DSL alternativt WAN-porten på modemet og din telefonkontakt/bredbåndsuttak. Om Broadband indikatoren fremdeles er slukket tross riktig tilkobling, kontakt din internettleverandør. 5. Er Ethernet-indikatoren slukket? Kontroller tilkoblingen mellom LAN porten på modemet og nettverkskontakten på baksiden eller siden av datamaskinen. Kontrollere også at nettverkskortet i datamaskinen fungerer. 6. Resetknapp, se bilde Bakside. Med denne knappen tilbakestiller du modemet til fabrikkinnstilingen. Hold knappen inne i 10 sek. English Svenska Suomi Norsk Dansk 19

20 Topp TEL1/TEL2 BROADBAND WIRELESS Bakside USB WAN LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 TEL2 TEL1 POWER ON/OFF 20

21 Denne vejledning er til brug for installation af Inteno. a Din internetudbyder vil forsyne dig med oplysninger om login og adgangskoder. kan forbindes til et Ethernet baseret internet gennem FTTH fiber grænseflade eller via WAN-porten markeret som RØD. b Start Boks Kontroller, at følgende dele er i Start Boksen: Inteno Strømforsyning RJ45 Netværkskabel (Rød) RJ45 Netværkskabel (gul) RJ11 Telefon kabel (grøn) c Tilslutning af WAN / internetforbindelse Er din installeret af din internetudbyder, skal du ikke foretage dig yderligere. Ellers skal du forbinde WAN porten som nedenfor. d Tilslutning af LAN 1. Tilslut et RJ45 netværkskabel mellem LAN porten (LAN 1-4) og LAN porten på bagsiden eller siden af din computer. Hvis du har flere computere, skal du bruge LAN2, LAN3 og LAN4. 2. Endelig sættes strømforsyningen i en 230V stikkontakt, og stikket i den modsatte ende til, hvor det er mærket Power. 3. Tænd for og start computeren. 4. De farvede LED lys på panelet vil begynde at blinke. Vent i 2 minutter indtil processen er fuldført. 5. Hvis du har tilsluttet korrekt vil status, WAN og internet lyse konstant. English Svenska Suomi Norsk Dansk Gør som følger: 1. Luk computeren ned. 2. Tilslut et RJ45 netværkskabel mellem din stikkontakt til internetforbindelse og WAN porten (WAN). 21

22 e Tilslutning af trådløst lokalnetværk (WLAN) 4. Wi-Fi Grøn - trådløst netværk 2,4 GHz aktiv Blå - trådløst netværk 5 GHz aktiv 1. Sørg for, at WLAN-knappen på frontpanelet er aktiveret (lyser). 2. For trådløs forbindelse udfør først en søgning efter tilgængeligt trådløst netværk ved hjælp af det udstyr som skal forbindes (klienter). 3. Sammenlign listen med Network Name (SSID), som vises på et mærkat på undersiden af. 4. Tilslut ved at klikke på det korrekte trådløse netværksnavn (SSID) og der efter angives krypteringskoden, der er vist på mærkatet WiFi-Key på undersiden af. 5. Ethernet (LAN 1 - LAN 4) Grøn- kabel tilsluttet og online Intet lys intet tilsluttet kabel eller offline 6. WPS Tryk og hold i mere end 3 sekunder for at starte WPS-funktionen Grøn (blinker) - WPS-funktionen er i gang 7. Telefon Intet lys - ingen telefon fundet Grøn Telefonen ok Grøn (blinker) Telefonen ikke ok f Beskrivelse af LED Grafik på frontpanelet: 1. Status Grøn - tændt Rød - fejl 2. WAN (internet) Intet lys - ingen forbindelse Grøn - IP adresse ok Rød - ingen IP-adresse 3. Internet Grøn - forbundet til internettet (DNS tilgængelig) Rød - forbindelsen mislykkedes (ingen DNS tilgængelig) 8. DECT (trådløs telefon) Tryk og hold i mere end 3 sekunder for at starte DECT parring Intet lys - ingen DECT-telefon fundet Grøn DECT telefon tilsluttet Grøn (blinker) søger efter DECT telefon 9. EXT Intet lys- Ingen ekstern enhed Grøn - ekstern enhed detekteret/lokaliseret Grøn (blinker) - enhed detekteret/lokaliseret med alarm status (din internetudbyder kan have en anden opsætning) 22

23 g Fejlfinding 1. Kontroller at strømmen er tilsluttet. Der skal være lys i Status Se billedet mærket Top. 2. Er statusindikatorlampe slukket: Kontroller, at er tilsluttet korrekt til strømforsyningen. Check at strømforsyningen er sluttet til en 230V stikkontakt. Kontroller ON / OFF - den skal sættes til 1. Hvis er korrekt tilsluttet og tændt, kan fortsat manglende lys i statusindikatoren indikere en defekt eller en defekt strømforsyning. Kontakt din internetudbyder. 3. Såfremt status og Internet-indikatoren lyser rødt? Kontakt din internetudbyder. 4. Er WAN (internet) indikatoren slukket? Kontroller forbindelsen til WAN-porten. Hvis installeres med fiber tray kontakt internetudbyder. Hvis internet indikatoren er slukket, på trods af korrekt tilslutning, skal du kontakte din internetudbyder. 5. Er Ethernet kontrollampen slukket? Kontroller forbindelsen mellem LANporten på og netværksporten på bagsiden eller på siden af din computer. Kontroller, at netværksadapter i din computer fungerer korrekt. 6. Reset-knappen. Se billedet mærket Back. Denne knap nulstiller til fabriksindstillingerne. Tryk og hold på knappen i mere end 10 sekunder. English Svenska Suomi Norsk Dansk 23

24

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Lad os guide dig let gennem opsætningen af Tellio bredbåndstelefoni, så også du kan ringe gratis!

Lad os guide dig let gennem opsætningen af Tellio bredbåndstelefoni, så også du kan ringe gratis! Lad os guide dig let gennem opsætningen af Tellio bredbåndstelefoni, så også du kan ringe gratis! Brugervejledning09.indd 1 16-04-009 10:17:45 Indholdet i æsken Tellio adapter Netværkskabel Strømforsyning

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER. ModelNR. EA8500

BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER. ModelNR. EA8500 BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER ModelNR. EA8500 Indhold Produktoverblik EA8500.....................................1 Hvor finder jeg mere hjælp?....................... 3...........................3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera Trådløst Sikkerheds Kamera NQ-9006 Installationsvejledning NorthQ - ver. 1.1 - date: 2009 Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com Egenskaber Standalone design, velegnet til

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Installationsvejledning. til trådløst modem

Installationsvejledning. til trådløst modem Installationsvejledning til trådløst modem 1 Indhold Pakkens indhold side 4 Den bedste placering til dit trådløse modem side 5 Hvilket antennestik har du? side 6 Installation af dit trådløse modem side

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC HomeBox VDSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Installationsvejledning

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Waoo! AirTies 4641 /UNO Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Velkommen Kære kunde Tillykke med din trådløse TV-løsning fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Support. Pakkens indhold. D6200 WiFi DSL Modem Router Installationsvejledning

Support. Pakkens indhold. D6200 WiFi DSL Modem Router Installationsvejledning Support Tak, fordi du har købt et produkt fra NETGEAR. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på https://my.netgear.com.

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold:

Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold: ADSL installationsvejledning Udstyr Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold: 1 stk. Siemens Speedstream 4100 ADSL-modem 1 stk. strømforsyning med ledning 2

Læs mere

econet300 Internet modul www.econet24.com FJERNKONTROL AF ecomax STYRINGER BRUGS- OG INSTALLATIONSMANUAL

econet300 Internet modul www.econet24.com FJERNKONTROL AF ecomax STYRINGER BRUGS- OG INSTALLATIONSMANUAL Internet modul econet300 FJERNKONTROL AF ecomax STYRINGER www.econet24.com BRUGS- OG INSTALLATIONSMANUAL ISSUE: 1.0 KAN ANVENDES MED: STYRESYSTEM: STYRINGS TYPER: WINDOWS XP,7,8, Android, Linux ecomax

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Gør-det-selv-installation af ADSL

Gør-det-selv-installation af ADSL Gør-det-selv-installation af ADSL 1 ADSL-linjen leveres med et Siemens Speedstream 4100 standard 1-ports ADSLmodem eller et Motorola 7340 standard 1-ports VDSL-modem. Pakken indeholder: 1 stk. Siemens

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Juni 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 3 Tilslutning af fordelerboks 4 Introduktion til fordelerboksen 5 Sådan får du den bedste oplevelse 6

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! trådløs TV-forbindelse. AirTies 4641 DUO/UNO. Fiberbredbånd TV Telefoni WPS

Installationsguide. til Waoo! trådløs TV-forbindelse. AirTies 4641 DUO/UNO. Fiberbredbånd TV Telefoni WPS Installationsguide til Waoo! trådløs TV-forbindelse AirTies 4641 /UNO Fiberbredbånd TV Telefoni Velkommen Kære kunde Tillykke med din trådløse TV-løsning fra Waoo! Denne vejledning guider dig igennem opsætning

Læs mere

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Bemærk venligst! På den medfølgende cd-rom kan du finde installationsguiden. Denne nemme installationsprocedure viser dig, hvordan du skal konfigurere din router trin

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang WiFi Range-udvideren udvider WiFi-netværket til at omfatte området uden for

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en tekniker kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

Hurtig start. AC1750 Smart WiFi Router Model R6400. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Hurtig start. AC1750 Smart WiFi Router Model R6400. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Support Tak, fordi du købte dette NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på https://my.netgear.com.

Læs mere

ENVIVO. Powerline Netværkssæt. Brugermanual ENV-1278

ENVIVO. Powerline Netværkssæt. Brugermanual ENV-1278 ENVIVO Powerline Netværkssæt ENV-1278 Brugermanual SV. Service: Tlf. 70 26 66 30 P1212 Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 APPLIKATION... 7 SYSTEMKRAV... 8 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2014-06-02 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 42 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Hurtig start. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Router Model R8000. Pakkens indhold. Installationsvideo

Hurtig start. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Router Model R8000. Pakkens indhold. Installationsvideo Support Tak, fordi du købte dette NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på https://my.netgear.com.

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Dansk version. LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N. Pakkens indhold. Ordliste

Dansk version. LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N. Pakkens indhold. Ordliste LW320/LW321 Sweex trådløs router 300N Udsæt ikke Sweex trådløs router 300N for ekstreme temperaturer. Anbring den ikke i direkte sollys eller i umiddelbar nærhed af varmelegemer. Brug ikke Sweex trådløs

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med. Comega fiberboks

Kom godt i gang med. Comega fiberboks Kom godt i gang med Comega fiberboks Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne lille vejledning finder

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere