Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag"

Transkript

1 Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed for afdragsfrihed, inkonverterbare, DKK Udsteder og hæftelsesgrundlag af Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, kapitalcenter 2 (herefter Nordea Kredit). Nordea Kredits kapitalcenter 2 hæfter for forpligtelser som følge af de udstedte særligt dækkede realkreditobligationer i overensstemmelse med reglerne fastsat i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Åbningsperioder De særligt dækkede realkreditobligationer åbner på en af Nordea Kredit fastsat dato. Tidspunktet for åbning, lukning og udløb af en fondskode fastsættes ved obligationens åbning. Obligationerne kan udløbe før det af Nordea Kredit fastsatte tidspunkt. Endvidere kan Nordea Kredit beslutte ekstraordinær lukning i obligationernes åbningsperiode. Meddelelse herom vil blive givet ved ændring af de endelige vilkår. Obligationernes anvendelse og løbetider til finansiering af udlån mod pant i fast ejendom. Lånene ydes som annuitetslån, annuitetslån med opsat amortisering eller stående lån med en løbetid på maksimalt 35 år. Lånene kan ydes som kontantlån eller obligationslån. Udstedelsestidspunkt Udstedelse af de særligt dækkede realkreditobligationer sker i forbindelse med udbetaling af lånene, men kan tillige ske som præemission. Rente og antal årlige terminer med en variabel pålydende rente. Renten fastsættes på grundlag af 6 måneders CI- BOR multipliceret med 365/360. Renten fastsættes den fjerde sidste bankdag i henholdsvis juni og december. Såfremt Danmarks Nationalbank ophører med at notere den anførte CIBOR rentesats, vil Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Renten beregnes bagud og udbetaling af renten og udtrækning af obligationerne sker på 4 kvartårlige terminer, hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Er en forfaldsdag for rente og afdrag ikke en bankdag, vil betaling ske den nærmest følgende bankdag. Ejerne af de særligt dækkede realkreditobligationer har ikke krav på kompensation i anledning af sådan udskudt betaling. Rentetilskrivninger og -periodiseringer kan ændres som følge af ændringer i markedskonventioner. Renteloft Der er intet loft over renten. Amortisation og opsigelse De særligt dækkede realkreditobligationer amortiseres i det omfang, som de her igennem finansierede realkreditudlån afvikles. Nordea Kredit opgør det beløb, der skal udtrækkes til hver kreditortermin. Amortisation sker ved indløsning af obligationerne til pari efter udtrækning, jf. dog nedenstående. Amortiseringer fordeles mellem ejerne af de særligt dækkede realkreditobligationer efter et matematisk princip, således at alle obligationsejere får amortiseret samme procentdel af deres beholdning, jf. dog nedenstående. Udlånet kan af låntagerne helt eller delvist førtidsindfries ved indlevering af obligationer eller opsiges til kurs 100 i udløbsåret. Nordea Kredit forbeholder sig ret til at tilbyde låntagerne, at indfrielse kan ske på anden vis. I det omfang, der sker hel eller delvis førtidsindfrielse (til kurs pari) af de underliggende realkreditudlån, er Nordea Kredit i stedet for udtrækning berettiget til amortisation gennem opkøb og annullation af obligationerne. I det omfang, der sker hel eller delvis førtidsindfrielse af de underliggende realkreditudlån ved le- Side 1

2 vering af de særligt dækkede realkreditobligationer udstedt på baggrund af de underliggende udlån er Nordea Kredit berettiget til amortisation ved annullation af de pågældende obligationer. Nordea Kredit forbeholder sig ret til at tilbyde låntagerne i kapitalcentret, at lån kan indfries, uden at der sker en samtidig udtrækning eller annullation af særligt dækkede realkreditobligationer svarende til den mængde, der blev udstedt i anledning af lånet. De særligt dækkede realkreditobligationer er uopsigelige fra obligationsejernes side. Udtrækning Udtrækning af obligationerne foretages af Værdipapircentralen efter matematisk princip. Betalinger Betaling af renter og udtrækning af obligationerne sker gennem obligationsejerens kontoførende institut ved overførsel til de over for Værdipapircentralen anviste konti. Forældelse Krav på betaling i henhold til obligationerne forældes efter lovgivningens almindelige regler. Optagelse til handel, omsættelighed og stykstørrelse De særligt dækkede realkreditobligationer optages til handel og officiel notering på OMX København. Obligationerne er omsættelige massegældsbreve. Nordea Kredit fastsætter stykstørrelsen ved åbning af ny fondskode. Nordea Kredit kan efterfølgende ændre stykstørrelsen. Effektiv rente Den effektive rente afhænger af købskursen, den variabel rente, udløbsdatoen og ydelsesrækkerne, på de særligt dækkede realkreditobligationer, der kan ændre sig efter åbning. Registrering og navnenotering De særligt dækkede realkreditobligationer registreres i Værdipapircentralen. Obligationerne udstedes til ihændehaver og kan ikke noteres på navn. Lovvalg og værneting De særligt dækkede realkreditobligationer er underlagt dansk ret, og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved en dansk domstol. Skatteforhold De særligt dækkede realkreditobligationer er sortstemplet i henhold til gældende dansk lovgivning om kursgevinstbeskatning. I henhold til gældende lovgivning vil der ikke blive tilbageholdt skat (kuponskat) i Danmark af de særligt dækkede realkreditobligationer. Forfaldne renter samt besiddelse, indfrielse og overdragelse af de særligt dækkede realkreditobligationer indberettes til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. Garanti Indtil videre er det et krav fra Nordea Kredit, at Nordea Bank Danmark stiller garanti for de yderste 25 % af de herigennem finansierede realkreditudlån. For lån til almennyttigt boligbyggeri og ungdoms-/ældreboliger er den stillede garanti dog kun 10 %. Garantien skal dog som minimum dække den del af lånet, respektive det samlede realkreditengagement, der ligger over 45 % af belåningsværdien for er 60 % 55 % af belåningsværdien for er 70 % 60 % af belåningsværdien for er 80 % Nordea Kredit vil kunne anvende den stillede garanti som supplerende sikkerhed, hvis den pantsatte ejendoms værdi ikke overholder de til enhver tid gældende lånegrænser for lån ydet på baggrund af SDRO, jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer, 33d og lov finansiel virksomhed, 153 c, stk. 1. Nordea Bank Danmark A/S vil modtage særskilt underretning, hvis garantien anvendes som supplerende sikkerhed. Garantien er gældende fra lånets udbetaling i 5 år for lån i ejerboliger og i 10 år for lån i erhvervs- Side 2

3 ejendomme, herunder landbrugsejendomme. Garantien nedskrives ikke, men kan på intet tidspunkt overstige restgælden. Ansvar Nordea Kredit er erstatningsansvarlig, hvis Nordea Kredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nordea Kredit ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - Nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Nordea Kredit selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne - Svigt i Nordea Kredits strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) - Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Nordea Kredit selv eller Nordea Kredits organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Nordea Kredit. - Andre omstændigheder, som er uden for Nordea Kredits kontrol Nordea Kredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: - Nordea Kredit burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet - Lovgivningen under alle omstændigheder gør Nordea Kredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Fondskoder (annuitetsobligationer med variabel rente, (CIBOR) og mulighed for afdragsfrihed, inkonverterbare) ISIN-kode Nom. Navn Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta rente DK variabelnordea ann 06/ / / DKK Side 3

4 Obligationsvilkår for stående obligationer med fast rente, inkonverterbare, DKK Udsteder og hæftelsesgrundlag af Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, kapitalcenter 2 (herefter Nordea Kredit). Nordea Kredits kapitalcenter 2 hæfter for forpligtelser som følge af de udstedte særligt dækkede realkreditobligationer i overensstemmelse med reglerne fastsat i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Åbningsperioder De særligt dækkede realkreditobligationer åbner på en af Nordea Kredit fastsat dato. Tidspunktet for åbning, lukning og udløb af en fondskode fastsættes ved obligationens åbning. Obligationerne kan udløbe før det af Nordea Kredit fastsatte tidspunkt. Endvidere kan Nordea Kredit beslutte ekstraordinær lukning i obligationernes åbningsperiode. Meddelelse herom vil blive givet ved ændring af de endelige vilkår. Obligationernes anvendelse og løbetider til finansiering af udlån mod pant i fast ejendom. Lånene ydes som annuitetslån, annuitetslån med opsat amortisering eller stående lån med en løbetid på maksimalt 30 år. Lånene kan ydes som kontantlån eller obligationslån. Udstedelsestidspunkt Udstedelse af de særligt dækkede realkreditobligationer sker i forbindelse med udbetaling af lånene, men kan tillige ske som præemission. Rente og antal årlige terminer med en fast pålydende rente. Renten beregnes bagud, og udbetaling af renten forfalder hver den 1. januar til obligationens udløb. Er en forfaldsdag for rente og afdrag ikke en bankdag, vil betaling ske den nærmest følgende bankdag. Ejerne af de særligt dækkede realkreditobligationer har ikke krav på kompensation i anledning af sådan udskudt betaling. Rentetilskrivninger og -periodiseringer kan ændres som følge af ændringer i markedskonventioner. Amortisation og opsigelse De særligt dækkede realkreditobligationer er stående og forfalder til kurs pari ved udløb. Udlånet kan af låntagerne helt eller delvist førtidsindfries ved indlevering af obligationer eller opsiges til kurs 100 i udløbsåret. Nordea Kredit forbeholder sig ret til at tilbyde låntagerne, at indfrielse kan ske på anden vis. Nordea Kredit forbeholder sig ret til at tilbyde låntagerne i kapitalcentret, at lån kan indfries, uden at der sker en samtidig annullation af særligt dækkede realkreditobligationer svarende til den mængde, der blev udstedt i anledning af lånet. De særligt dækkede realkreditobligationer er uopsigelige fra obligationsejernes side. Betalinger Betaling af renter og indfrielser af obligationerne sker gennem obligationsejerens kontoførende institut ved overførsel til de over for Værdipapircentralen anviste konti. Forældelse Krav på betaling i henhold til de særligt dækkede realkreditobligationer forældes efter lovgivningens almindelige regler. Optagelse til handel, omsættelighed og stykstørrelse De særligt dækkede realkreditobligationer optages til handel og officiel notering på OMX København. Obligationerne er omsættelige massegældsbreve. Nordea Kredit fastsætter stykstørrelsen ved åbning af ny fondskode. Nordea Kredit kan efterfølgende ændre stykstørrelsen. Side 4

5 Effektiv rente Den effektive rente afhænger af købskursen, købsdatoen og udløbsdatoen. Registrering og navnenotering De særligt dækkede realkreditobligationer registreres i Værdipapircentralen. Obligationerne udstedes til ihændehaver og kan ikke noteres på navn. Lovvalg og værneting De særligt dækkede realkreditobligationer er underlagt dansk ret, og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved en dansk domstol. Skatteforhold med en pålydende rente, der opfylder reglerne om mindsterente i skattelovgivningen. Private investorer beskattes normalt ikke af kursgevinst, og eventuelle kurstab er ikke fradragsberettigede. I henhold til gældende lovgivning vil der ikke blive tilbageholdt skat (kuponskat) i Danmark af de særligt dækkede realkreditobligationer. Forfaldne renter samt besiddelse, indfrielse og overdragelse af de særligt dækkede realkreditobligationer indberettes til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. Garanti Indtil videre er det et krav fra Nordea Kredit, at Nordea Bank Danmark stiller garanti for de yderste 25 % af de herigennem finansierede realkreditudlån. For lån til almennyttigt boligbyggeri og ungdoms-/ældreboliger er den stillede garanti dog kun 10 %. Garantien skal dog som minimum dække den del af lånet, respektive det samlede realkreditengagement, der ligger over 45 % af belåningsværdien for er 60 % 55 % af belåningsværdien for er 70 % 60 % af belåningsværdien for er 80 % Nordea Kredit vil kunne anvende den stillede garanti som supplerende sikkerhed, hvis den pantsatte ejendoms værdi ikke overholder de til enhver tid gældende lånegrænser for lån ydet på baggrund af SDRO, jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer, 33d og lov om finansiel virksomhed, 153 c, stk. 1. Nordea Bank Danmark A/S vil modtage særskilt underretning, hvis garantien anvendes som supplerende sikkerhed. Garantien er gældende fra lånets udbetaling i 5 år for lån i ejerboliger og i 10 år for lån i erhvervsejendomme, herunder landbrugsejendomme. Garantien nedskrives ikke, men kan på intet tidspunkt overstige restgælden. Ansvar Nordea Kredit er erstatningsansvarlig, hvis Nordea Kredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nordea Kredit ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - Nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Nordea Kredit selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne - Svigt i Nordea Kredits strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) - Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Nordea Kredit selv eller Nordea Kredits organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Nordea Kredit. - Andre omstændigheder, som er uden for Nordea Kredits kontrol Side 5

6 Nordea Kredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: - Nordea Kredit burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet - Lovgivningen under alle omstændigheder gør Nordea Kredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Fondskoder (stående obligationer med fast rente, inkonverterbare) ISIN-kode Nom. Navn Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta rente DK % Nordea INK 26/ / / DKK DK % Nordea INK 26/ / / DKK DK % Nordea INK 26/ / / DKK DK % Nordea INK 26/ / / DKK DK % Nordea INK 26/ / / DKK DK % Nordea INK 26/ / / DKK DK % Nordea INK 26/ / DKK DK % Nordea INK 26/ / / DKK DK % Nordea INK 26/ / / DKK DK % Nordea INK 26/ / / DKK DK % Nordea INK 26/ / / DKK Side 6

7 Obligationsvilkår for stående obligationer med fast rente, inkonverterbare, EUR Udsteder og hæftelsesgrundlag af Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, kapitalcenter 2 (herefter Nordea Kredit). Nordea Kredits kapitalcenter 2 hæfter for forpligtelser som følge af de udstedte særligt dækkede realkreditobligationer i overensstemmelse med reglerne fastsat i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Åbningsperioder De særligt dækkede realkreditobligationer åbner på en af Nordea Kredit fastsat dato. Tidspunktet for åbning, lukning og udløb af en fondskode fastsættes ved obligationens åbning. Obligationerne kan udløbe før det af Nordea Kredit fastsatte tidspunkt. Endvidere kan Nordea Kredit beslutte ekstraordinær lukning i obligationernes åbningsperiode. Meddelelse herom vil blive givet ved ændring af de endelige vilkår. Obligationernes anvendelse og løbetider til finansiering af udlån mod pant i fast ejendom. Lånene ydes som annuitetslån, annuitetslån med opsat amortisering eller stående lån med en løbetid på maksimalt 30 år. Lånene kan ydes som kontantlån eller obligationslån. Udstedelsestidspunkt Udstedelse af de særligt dækkede realkreditobligationer sker i forbindelse med udbetaling af lånene, men kan tillige ske som præemission. Rente og antal årlige terminer med en fast pålydende rente. Renten beregnes bagud, og udbetaling af renten forfalder hver den 1. januar til obligationens udløb. Er en forfaldsdag for rente og afdrag ikke en bankdag, vil betaling ske den nærmest følgende bankdag. Ejerne af de særligt dækkede realkreditobligationer har ikke krav på kompensation i anledning af sådan udskudt betaling. Rentetilskrivninger og -periodiseringer kan ændres som følge af ændringer i markedskonventioner. Amortisation og opsigelse De særligt dækkede realkreditobligationer er stående og forfalder til kurs pari ved udløb. Udlånet kan af låntagerne helt eller delvist førtidsindfries ved indlevering af obligationer eller opsiges til kurs 100 i udløbsåret. Nordea Kredit forbeholder sig ret til at tilbyde låntagerne, at indfrielse kan ske på anden vis. Nordea Kredit forbeholder sig ret til at tilbyde låntagerne i kapitalcentret, at lån kan indfries, uden at der sker en samtidig annullation af særligt dækkede realkreditobligationer svarende til den mængde, der blev udstedt i anledning af lånet. De særligt dækkede realkreditobligationer er uopsigelige fra obligationsejernes side. Betalinger Betaling af renter og indfrielser af obligationerne sker gennem obligationsejerens kontoførende institut ved overførsel til de over for Værdipapircentralen anviste konti. Forældelse Krav på betaling i henhold til de særligt dækkede realkreditobligationer forældes efter lovgivningens almindelige regler. Optagelse til handel, omsættelighed og stykstørrelse De særligt dækkede realkreditobligationer optages til handel og officiel notering på OMX København. Side 7

8 Obligationerne er omsættelige massegældsbreve. Nordea Kredit fastsætter stykstørrelsen ved åbning af ny fondskode. Nordea Kredit kan efterfølgende ændre stykstørrelsen. Effektiv rente Den effektive rente afhænger af købskursen, købsdatoen og udløbsdatoen. Registrering og navnenotering De særligt dækkede realkreditobligationer registreres i Værdipapircentralen. Obligationerne udstedes til ihændehaver og kan ikke noteres på navn. Lovvalg og værneting De særligt dækkede realkreditobligationer er underlagt dansk ret, og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved en dansk domstol. Skatteforhold Obligationerne i Euro er ikke omfattet af reglerne om mindsterente i kursgevinstbeskatningsloven. I henhold til gældende lovgivning vil der ikke blive tilbageholdt skat (kuponskat) i Danmark af obligationerne. Forfaldne renter samt besiddelse, indfrielse og overdragelse af obligationerne indberettes til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. Garanti Indtil videre er det et krav fra Nordea Kredit, at Nordea Bank Danmark stiller garanti for de yderste 25 % af de herigennem finansierede realkreditudlån. For lån til almennyttigt boligbyggeri og ungdoms-/ældreboliger er den stillede garanti dog kun 10 %. Garantien skal dog som minimum dække den del af lånet, respektive det samlede realkreditengagement, der ligger over er 70 % 60 % af belåningsværdien for er 80 % Nordea Kredit vil kunne anvende den stillede garanti som supplerende sikkerhed, hvis den pantsatte ejendoms værdi ikke overholder de til enhver tid gældende lånegrænser for lån ydet på baggrund af SDRO, jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer, 33d og lov om finansiel virksomhed, 153 c, stk. 1. Nordea Bank Danmark A/S vil modtage særskilt underretning, hvis garantien anvendes som supplerende sikkerhed. Garantien er gældende fra lånets udbetaling i 5 år for lån i ejerboliger og i 10 år for lån i erhvervsejendomme, herunder landbrugsejendomme. Garantien nedskrives ikke, men kan på intet tidspunkt overstige restgælden. Ansvar Nordea Kredit er erstatningsansvarlig, hvis Nordea Kredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nordea Kredit ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - Nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Nordea Kredit selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne - Svigt i Nordea Kredits strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) - Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Nordea Kredit selv eller Nordea Kredits organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Nordea Kredit. - Andre omstændigheder, som er uden for Nordea Kredits kontrol 45 % af belåningsværdien for er 60 % 55 % af belåningsværdien for Side 8

9 Nordea Kredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: - Nordea Kredit burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet - Lovgivningen under alle omstændigheder gør Nordea Kredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Fondskoder (stående obligationer med fast rente, inkonverterbare) ISIN-kode Nom. Navn Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta rente DK % Nordea INK 28/ / / EUR DK % Nordea INK 28/ / / EUR DK % Nordea INK 28/ / / EUR DK % Nordea INK 28/ / / EUR DK % Nordea INK 28/ / / EUR DK % Nordea INK 28/ / / EUR DK % Nordea INK 28/ / / EUR DK % Nordea INK 28/ / / EUR DK % Nordea INK 28/ / / EUR DK % Nordea INK 28/ / / EUR DK % Nordea INK 28/ / / EUR Side 9

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 68D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro) Obligationsvilkår Udsteder og

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007 Til OMX Den Nordiske Børs, København 28. januar 2007 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 20D, 21D, 25D, 22D og 23D 21. september 2005 Nykredit knytter med nedenstående

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København 7. oktober 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 70D

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1. oktober 2013 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 01I (fastforrentede konverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 28. marts 2014 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27. august 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 12G (fastforrentede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter G, i serie 12G (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. juli 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. juli 2010 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 27. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Obligationsvilkår. Polen, f.eks. om omsætteligheden af PLN, kunne påvirke værdien af obligationerne. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Polen, f.eks. om omsætteligheden af PLN, kunne påvirke værdien af obligationerne. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 69D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro med indeksering af valutaforskel

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 31. juli 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 31. juli 2013 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 12E og 21E Nykredit

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 19. maj 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 19. maj 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 19. maj 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede inkonverterbare

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR)

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 13. juli 2009

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 13. juli 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 13. juli 2009 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 01E (fastforrentede konverterbare

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 11. April 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 11. April 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København Ændring i Endelige vilkår til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (junior covered bonds) 11. April

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 13. september 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 13. september 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 13. september 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 01E (fastforrentede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 11. december 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 11. december 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. december 2012 Ændring i endelige vilkår til Nykredit Realkredit A/S, Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. maj 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. maj 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 17. maj 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter G, i serie 01G (fastforrentede konverterbare

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 31G (variabelt forrentede inkonverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 28. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 28. marts 2014 Nye endelige vilkår til "Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, 18. august 2011" Nykredit knytter nedenstående

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 30. juni 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 30. juni 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 30. juni 2010 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter G, i serie 01G (fastforrentede konverterbare

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede inkonverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 29. november 2007

OMX Den Nordiske Børs, København. 29. november 2007 Til OMX Den Nordiske Børs, København 29. november 2007 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

terminsperiode(r), stykstørrelse, betalingsdage. Udsteder og hæftelsesgrundlag

terminsperiode(r), stykstørrelse, betalingsdage. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

ISIN DK000978523-0 LU064192752-9. Auktionsresultater. Salg 12.500 mio. kr. 1.100 mio. euro. Bud 25.440 mio. kr. 3.193 mio. euro

ISIN DK000978523-0 LU064192752-9. Auktionsresultater. Salg 12.500 mio. kr. 1.100 mio. euro. Bud 25.440 mio. kr. 3.193 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. september 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført en enkeltstående auktion i forbindelse med refinansieringen af BoligXlån med 5-årigt renteloft.

Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført en enkeltstående auktion i forbindelse med refinansieringen af BoligXlån med 5-årigt renteloft. Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen Rentetillæg for BoligXlån med 5-årigt renteloft 14. december 2007 Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført en enkeltstående auktion i forbindelse med

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) (udstedt i perioden 18. august 2011 til 17. august 2012)

Læs mere

Resultatet af auktionen er et rentetillæg på 0,37% p.a. for låntagere med CIBOR3- lån, hvilket vil gælde frem til næste refinansiering.

Resultatet af auktionen er et rentetillæg på 0,37% p.a. for låntagere med CIBOR3- lån, hvilket vil gælde frem til næste refinansiering. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. september 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført en auktion i forbindelse med

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. april 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. april 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. april 2013 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 20D (inkonverterbare,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 31E (variabelt forrentede

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 21G (variabelt forrentede konverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 4. oktober 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 20D (inkonverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro

Læs mere

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse

Læs mere

Resultatet af salget er et rentetillæg på 0,25% p.a. for låntagere med WIBOR3-lån, hvilket vil glæde frem til næste refinansiering.

Resultatet af salget er et rentetillæg på 0,25% p.a. for låntagere med WIBOR3-lån, hvilket vil glæde frem til næste refinansiering. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 2. december 2011 Refinansiering af WIBOR3-lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit har i dag gennemført et obligationssalg i forbindelse med refinansieringen af

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 31E (variabelt forrentede

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede inkonverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 21H (variabelt forrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 21H (variabelt forrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 21H (variabelt forrentede konverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 30. maj 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 30. maj 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 30. maj 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 31E (variabelt forrentede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. juli 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. juli 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1. juli 2013 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 21H (variabelt forrentede

Læs mere

Nærværende prospektmeddelelse erstatter den tidligere på dagen fremsendte prospektmeddelelse vedrørende endelige vilkår for serie 01E, 31E og 81E.

Nærværende prospektmeddelelse erstatter den tidligere på dagen fremsendte prospektmeddelelse vedrørende endelige vilkår for serie 01E, 31E og 81E. Til OMX Den Nordiske Børs, København 29. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 01E, 31E og 81E - Erstatning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. november 2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. november 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. november 2013 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 31G (variabelt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 14. marts 2014 Nykredit

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt 14. marts 2014 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 29. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 01E, 31E og 81E Nykredit

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere