REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på"

Transkript

1 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt

2 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2012 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter i Region Midtjylland Rapporten er udarbejdet af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Bilag 7 er udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden Rapporten kan hentes på Folkesundhed og Kvalitetsudviklings hjemmeside eller ved at kontakte Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Læsevejledning og begrebsafklaring Afdelingens resultat et hurtigt overblik Sammenligning af afdelingens resultat...9 Samlet indtryk...10 Ved modtagelsen i ambulatoriet...12 Personale...14 Personale (fortsat)...16 Undersøgelses-/behandlingsforløb...18 Information...20 Efter dit/mellem dine besøg i ambulatoriet...22 Hospitalets eget spørgsmål...24 Bilag 1: Spørgeskema, følge- og påmindelsesbrev...27 Bilag 2: Undersøgelsesmetode...34 Bilag 3: Den statistiske databehandling...38 Bilag 4: Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika...42 Bilag 5: Kommentarsamling...78 Bilag 6: Forholdet mellem den regionale og nationale rapportering på afdelingsniveau Bilag 7: Den nationale rapportering på afdelingsniveau... (vedhæftet)

4

5 Indledning 1 Indledning I november 2012 blev afdelingens ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af besøget på afdelingen i perioden fra 20. august september Patienternes svar beskrives i denne rapport. Baggrund Undersøgelsen, der er landsdækkende, gennemføres på vegne af de fem regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Undersøgelsen er siden 2009 gennemført årligt og omfatter indlagte og ambulante patienter på alle landets offentlige sygehuse, samt patienter som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med forslag til indsatsområder i arbejdet med den patientoplevede kvalitet på afsnits-, afdelings-, hospitals-, regions- og specialeniveau. I Region Midtjylland indeholder undersøgelsen foruden nationale spørgsmål også regionale og hospitalsspecifikke spørgsmål. Det giver regionen og dens hospitaler mulighed for at få patienternes vurderinger af områder, der er særligt fokus på. Nogle hospitalsafdelinger i Region Midtjylland har desuden valgt at få deres resultater opgjort på diagnosegrupper. Organisering Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af Enheden for Brugerundersøgelser, der sammen med Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland udgør projektsekretariatet. Projektledelsen af undersøgelsens regionale del varetages i Region Midtjylland af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Den regionale del af undersøgelsen har tilknyttet en regional faglig arbejdsgruppe, som består af én repræsentant fra hvert af regionens hospitaler og en repræsentant fra afdelingen Kvalitet og Sundhedsdata. Datagrundlag I Region Midtjylland er der udarbejdet regionale rapporter på regions-, hospitals-, afdelings- og afsnitsniveau. Rapporterne indeholder patienternes svar på de nationale, regionale og hospitalsspecifikke spørgsmål i undersøgelsen. Den regionale rapportering følger de organisatoriske enheder. Rapporteringen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Sygehus-afdelingsklassifikation og regionens ledelsesinformationssystem InfoRM i samarbejde med hospitalerne. Der er ikke udarbejdet rapporter for afdelinger og afsnit med færre end 15 besvarelser. Denne rapport er udarbejdet på afdelingsniveau. Rapporten bygger på svar fra afdelingens ambulante patienter i perioden 20. august-30. september Tabel 1 opsummerer kort rapportens datagrundlag. 1

6 Kapitel 1 Tabel 1. Datagrundlaget for rapporten Patienter fra afdelingen udtrukket til undersøgelsen: 802 Besvarelser fra afdelingens patienter: 440 Afdelingens svarprocent: 55% Rapportens opbygning Rapporten består af følgende kapitler: Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: En kort læsevejledning og begrebsafklaring Kapitel 3: Et hurtigt overblik over patienternes tilfredshed Kapitel 4: En mere detaljeret præsentation samt sammenligning af patienternes svar Præsentationen af afdelingens resultat følger temaopdelingen i spørgeskemaet. Spørgsmålene om patienternes samlede indtryk vises dog altid før de øvrige temaer i spørgeskemaet, ligesom eventuelle hospitalsspecifikke spørgsmål vises i et tema for sig selv efter de øvrige temaer. Bilagssamlingen Rapportens bilagssamling består af følgende: Bilag 1: Spørgeskema samt følge- og påmindelsesbrev, som patienterne fik tilsendt Bilag 2: En mere udførlig beskrivelse af den anvendte undersøgelsesmetode, herunder spørgeskemaets opbygning, valideringen af spørgeskemaets indhold og hvilke patienter, der er inkluderet i undersøgelsen Bilag 3: De statistiske og metodiske valg, som ligger til grund for rapporten Bilag 4: Krydstabeller, der viser, hvordan patienter med forskellige baggrundskarakteristika (eksempelvis køn, alder og modersmål) har svaret på spørgsmålene Bilag 5: Patienternes kommentarer gengivet i renskrevet og anonymiseret form Bilag 6: En kort beskrivelse af forholdet mellem den regionale rapportering, som nærværende rapport er en del af, og den nationale rapportering Bilag 7: Den nationale rapportering, der er vedhæftet denne rapport 2

7 Læsevejledning og begrebsafklaring 2 Læsevejledning og begrebsafklaring Tilfredse og ikke-tilfredse patienter I rapporten skelnes der for de fleste spørgsmål mellem tilfredse og ikke-tilfredse patienter. Patienter, hvis svar må betegnes som udtryk for en positiv vurdering eller oplevelse, karakteriseres som tilfredse. Patienterne karakteriseres eksempelvis som tilfredse, hvis de har benyttet svarkategorierne Virkelig godt eller, mens patienterne karakteriseres som ikke-tilfredse, hvis de har benyttet svarkategorierne Dårligt eller Virkelig dårligt. Dette skel mellem tilfredse og ikke-tilfredse har dels til formål at forenkle rapporteringen i kapitel 3 og er dels en forudsætning for de statistiske tests i kapitel 4. For enkelte spørgsmål lader svarkategorierne sig ikke opdele i tilfredse og ikke-tilfredse, og disse spørgsmål vises derfor ikke i kapitel 3, ligesom patienternes svar på disse spørgsmål ikke indgår i den statistiske sammenligning i kapitel 4. Tabel 4 i bilag 3 viser samtlige svarkategorier, der karakteriseres som henholdsvis tilfredse og ikketilfredse. Svar, der ikke indgår i analyserne Patienter, som ikke har svaret på spørgsmålene, er ekskluderet fra analyserne. Patienter, som har afgivet flere svar, er medtaget, hvor det fremgår tydeligt, hvorvidt patienten er tilfreds eller ikke-tilfreds. I tvivlstilfælde er patienten ekskluderet fra analyserne. Flere af spørgsmålene i spørgeskemaet indeholder neutrale svarkategorier som eksempelvis Det kan jeg ikke vurdere eller Det husker jeg ikke. Patienter, der har benyttet de neutrale svarkategorier, er ligeledes ekskluderet fra analyserne af de pågældende spørgsmål. 1 Tabel 3 i bilag 3 indeholder en oversigt med svarkategorierne, der karakteriseres som neutrale. De neutrale svarkategorier vises endvidere i krydstabellerne i bilag 4. Spørgsmålene i undersøgelsen Af præsentationsmæssige hensyn vises spørgsmålene i kapitel 3 udelukkende i en afkortet og let omformuleret form. Spørgsmålenes oprindelige formulering benyttes i kapitel 4 og kan ligeledes findes i bilag 1, hvor spørgeskemaet er indsat. Husk kommentarsamlingen Det er vigtigt at huske, at en spørgeskemaundersøgelse som denne giver et forenklet billede af patienternes egentlige oplevelser og vurdering af deres besøg på afdelingen. Overvej, hvad det kunne være, der fik patienterne til at svare, som de gjorde. Diskuter det med kolleger eller spørg patienterne! Nogle af svarene findes måske i patienternes kommentarer, som er gengivet i kommentarsamlingen (bilag 5). 1 For spørgsmålet vedrørende kontaktperson(er) vises svarene både for patienter med minimum to ambulante besøg på afdelingen og for patienter med mere end to ambulante besøg på afdelingen. 3

8 Kapitel 3 3 Afdelingens resultat et hurtigt overblik Dette kapitel giver et hurtigt overblik over tilfredsheden blandt afdelingens ambulante patienter. De nedenstående figurer viser andelen af afdelingens patienter, der er tilfredse under de forskellige spørgsmål. Figurerne indikerer således, hvilke områder afdelingen klarer sig henholdsvis godt og mindre godt på. I figurerne er spørgsmålene vist temavis med patienternes samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre i figurerne viser, hvilket tema de forskellige spørgsmål hører under. Den øverste søjle i figur 1 viser således andelen af patienterne, der er tilfredse med tilrettelæggelsen af deres samlede undersøgelses-/behandlingsforløb. Parenteserne efter spørgsmålet angiver, hvor mange patienter der indgår i beregningerne. 4

9 Afdelingens resultat et hurtigt overblik Figur 1. Oversigt over andel tilfredse patienter på afdelingen Tilrettelæggelse af det samlede undersøgelses-/behandlingsforløb (n=411) 99% SAMLET INDTRYK Samlet indtryk af besøg (n=430) Samlet indtryk af ambulatoriets lokaler (n=430) 99% 97% Rengøringsstandarden i ambulatoriet (n=429) 99% Oplevelse af modtagelsen (n=432) 99% VED MODTAGELSEN I AMBULATORIET Vurdering af ventetid i venteværelse (n=314) Information om ventetid ved fremmøde (n=247) 56% 96% Indretningen i venteværelset (n=408) 93% Kontaktperson(er) med særligt ansvar (minimum to besøg) (n=208) 80% Kontaktperson(er) med særligt ansvar (minimum tre besøg) (n=140) 83% Kontaktperson(er) har taget ansvar for forløb (n=112) 98% PERSONALE Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler (n=391) Medinddragelse af patienter (n=435) 97% 95% Medinddragelse af pårørende (n=212) 95% Personalet lyttede med interesse (n=425) 98% Personalet var gode til deres fag (n=429) 99% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5

10 Kapitel 3 Figur 2. Oversigt over andel tilfredse patienter på afdelingen Viden om, hvad der skulle ske under besøg (n=431) 94% UNDERSØGELSES-/BEHANDLINGSFORLØB Behandlingen levede op til forventninger (n=395) Sammenhæng i information fra forskellige ansatte (n=378) Fejl i forbindelse med besøg (n=433) Personalets håndtering af fejl (n=21) Unødig ventetid der forlængede besøg (n=398) Samarbejde med andre afdelinger/ambulatorier (n=200) 95% 97% 94% 90% 93% 97% Personalet givet den information, du havde brug for (n=428) 96% INFORMATION Modtaget skriftlig information (n=345) Vurdering af skriftlig information (n=313) 90% 99% Vurdering af mundtlig information (n=427) 98% EFTER DIT/MELLEM DINE BESØG I AMBULATORIET Tryghed efter besøg i ambulatoriet (n=431) Samarbejde mellem ambulatoriet og kommunal hjemme(syge)pleje (n=74) Orientering af praktiserende læge (n=123) Tvivl om livsstils betydning for helbred (n=284) 96% 92% 91% 84% Hjælp til det du henvendte dig med (n=397) 97% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6

11 7 Afdelingens resultat et hurtigt overblik

12 Kapitel 4 8

13 Sammenligning af afdelingens resultat 4 Sammenligning af afdelingens resultat Hvordan ser afdelingens resultat ud sammenlignet med afdelingens resultat i 2010 og 2011 eller resultatet for de øvrige afdelinger på hospitalet i 2012? I dette kapitel sammenlignes afdelingens resultat med resultatet i 2010 og 2011 og resultatet for de øvrige afdelinger på hospitalet i Patienternes svar præsenteres temavist i et opslag, hvor svarfordelingen for spørgsmålene inden for temaet vises på venstre side, og afdelingens resultat sammenlignes på højre side. Venstre side Den venstre side i opslagene viser patienternes svar på spørgsmålene inden for det pågældende tema. I figurerne er den/de positive svarkategori/svarkategorier, der karakteriseres som tilfredse, vist i grønne nuancer, mens den mest negative svarkategori altid er mørkerød. Parenteserne efter spørgsmålet angiver, hvor mange patienter (n) der på de pågældende spørgsmål har benyttet én af de viste svarkategorier. Højre side Den højre side i opslagene viser andelen af afdelingens patienter, der er tilfredse på spørgsmålene inden for det pågældende tema. Afdelingens resultat i 2012 sammenlignes i den forbindelse med afdelingens resultat i 2010 og 2011 på de spørgsmål, der er sammenlignelige gennemsnittet for alle øvrige afdelinger på hospitalet i 2012 gennemsnittet for de dårligst placerede af hospitalets øvrige afdelinger i 2012 gennemsnittet for de bedst placerede af hospitalets øvrige afdelinger i tallet er for: Fertilitetsklinik, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Kvindeafdelingen 2010-tallet er for: Fertilitetsklinik, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Kvindeafdelingen I sammenligningen med hospitalets øvrige afdelinger indgår afdelingens resultat ikke i beregningen af gennemsnittet, og afdelingens resultat kan derfor både være lavere og højere end gennemsnittet for de henholdsvis bedst og dårligst placerede af hospitalets øvrige afdelinger. Signifikante forskelle? Forskellene mellem afdelingens resultat i 2012 og henholdsvis afdelingens resultat i 2010 og 2011 og resultatet for hospitalets øvrige afdelinger i 2012 er signifikanstestet, når forudsætningerne herfor er opfyldt. Signifikante forskelle er markeret med en stjerne bag de resultater, som afdelingens resultat sammenlignes med. En stjerne betyder således, at forskellen mellem det pågældende resultat og afdelingens resultat er større, end den ville være, hvis svarene var placeret tilfældigt, og forskellen kan derfor ikke tilskrives statistiske tilfældigheder. De statistiske og metodiske valg, der ligger til grund for signifikanstestene, er beskrevet mere detaljeret i bilag 3. 9

14 Kapitel 4 Samlet indtryk Tilrettelæggelse af det samlede undersøgelses-/behandlingsforløb (n=411) 47% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dårligt Virkelig dårligt Samlet indtryk af besøg (n=430) 51% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dårligt Virkelig dårligt Samlet indtryk af ambulatoriets lokaler (n=430) 31% 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dårligt Virkelig dårligt Rengøringsstandarden i ambulatoriet (n=429) 40% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig 10

15 Sammenligning af afdelingens resultat Øvrige afdelinger Bedste Dårligste Gennemsnit Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses- /behandlingsforløb var tilrettelagt? 99 % 96 % * 97 % * 99 % 94 % * 96 % * Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i ambulatoriet? 99 % 98 % 98 % 98 % 95 % * 97 % * Hvad er dit samlede indtryk af ambulatoriets lokaler? 97 % 95 % - 98 % 91 % * 95 % * Hvordan vurderer du alt i alt, at rengøringen var i ambulatoriet? 99 % 98 % - 99 % 99 % 99 % 11

16 Kapitel 4 Ved modtagelsen i ambulatoriet Oplevelse af modtagelsen (n=432) 46% 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Vurdering af ventetid i venteværelse (n=314) 96% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Acceptabel Uacceptabel Længde af ventetid i venteværelse (n=299) 16% 69% 9% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ingen ventetid (eller ind før tid) Under 30 minutter Mellem 30 og 60 minutter Over 60 minutter Information om ventetid ved fremmøde (n=247) 28% 28% 11% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Indretningen i venteværelset (n=408) 17% 76% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig 12

17 Sammenligning af afdelingens resultat Øvrige afdelinger Bedste Dårligste Gennemsnit Hvordan oplevede du modtagelsen i ambulatoriet? 99 % 98 % 99 % 100 % 97 % 98 % * Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? 96 % 96 % 95 % 96 % 91 % * 94 % * Hvor lang var ventetiden i ambulatoriets venteværelse, fra du skulle møde, til du blev kaldt ind? Informerede personalet dig om ventetiden, fra du skulle møde, til du blev kaldt ind? 56 % 47 % 54 % 62 % 39 % * 49 % * Hvordan vurderer du indretningen af venteværelset? 93 % 88 % * 90 % 95 % 76 % * 86 % * 13

18 Kapitel 4 Personale Kontaktperson(er) med særligt ansvar (minimum to besøg) (n=208) 38% 42% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej Kontaktperson(er) med særligt ansvar (minimum tre besøg) (n=140) 33% 50% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej Kontaktperson(er) har taget ansvar for forløb (n=112) 61% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dårligt Virkelig dårligt Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler (n=391) 39% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dårligt Virkelig dårligt Medinddragelse af patienter (n=435) 95% 0% 20% 40% 60% 80% 100% For meget Passende For lidt Medinddragelse af pårørende (n=212) 95% 0% 20% 40% 60% 80% 100% For meget Passende For lidt Personalet lyttede med interesse (n=425) 72% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 14

19 Sammenligning af afdelingens resultat Øvrige afdelinger Bedste Dårligste Gennemsnit Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses-/behandlingsforløb? (minimum to besøg) Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses-/behandlingsforløb? (minimum tre besøg) 80 % 76 % 82 % 86 % 79 % 84 % 83 % 77 % 78 % 89 % 78 % 85 % Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? 98 % 99 % - 99 % 94 % 98 % * Hvordan vurderer du, at ambulatoriets personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? 97 % 95 % 95 % 97 % 91 % * 94 % * I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? 95 % 94 % 96 % 96 % 91 % * 93 % * I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? 95 % 89 % 94 % 95 % 87 % * 90 % * Lyttede personalet til dig med interesse, når du sagde noget? 98 % 97 % 98 % 98 % 93 % * 95 % * 15

20 Kapitel 4 Personale (fortsat) Personalet var gode til deres fag (n=429) 82% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 16

21 Sammenligning af afdelingens resultat Øvrige afdelinger Bedste Dårligste Gennemsnit Fik du indtryk af, at personalet var gode til deres fag? 99 % 98 % 99 % 100 % 97 % * 98 % * 17

22 Kapitel 4 Undersøgelses-/behandlingsforløb Viden om, hvad der skulle ske under besøg (n=431) 59% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Behandlingen levede op til forventninger (n=395) 68% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Sammenhæng i information fra forskellige ansatte (n=378) 70% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Fejl i forbindelse med besøg (n=433) 94% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nej Ja Personalets håndtering af fejl (n=21) 50% 40% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dårligt Virkelig dårligt Unødig ventetid der forlængede besøg (n=398) 72% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nej, slet ikke Nej, kun i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Samarbejde med andre afdelinger/ambulatorier (n=200) 32% 65% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dårligt Virkelig dårligt 18

23 Sammenligning af afdelingens resultat Øvrige afdelinger Bedste Dårligste Gennemsnit Vidste du, hvad der skulle ske under dit/dine besøg i ambulatoriet? 94 % 92 % 94 % 92 % 86 % * 89 % * Levede behandlingen op til dine forventninger? 95 % 92 % 95 % 96 % 89 % * 92 % * Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte i ambulatoriet? 97 % 96 % 96 % 98 % 93 % * 95 % * Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet? 94 % 91 % 92 % 95 % 89 % * 92 % * Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? 90 % 73 % 80 % 77 % 61 % * 69 % * Oplevede du, at der opstod unødig ventetid under din undersøgelse/behandling i ambulatoriet, der forlængede dit/dine besøg? 93 % 92 % 92 % 95 % 84 % * 89 % * Hvordan vurderer du, at ambulatoriet samarbejdede med andre afdelinger/ambulatorier om din undersøgelse/behandling? 97 % 92 % * 93 % 96 % 90 % * 93 % * 19

24 Kapitel 4 Information Personalet givet den information, du havde brug for (n=428) 69% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Modtaget skriftlig information (n=345) 90% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej, fik ikke tilbudt det Vurdering af skriftlig information (n=313) 38% 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Vurdering af mundtlig information (n=427) 52% 46% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig 20

25 Sammenligning af afdelingens resultat Øvrige afdelinger Bedste Dårligste Gennemsnit Har personalet i ambulatoriet givet dig den information, du løbende havde brug for før, under og efter dit/dine besøg? 96 % 94 % - 96 % 90 % * 93 % * Har du i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? 90 % 83 % * 88 % 79 % * 59 % * 71 % * Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik i ambulatoriet? 99 % 99 % 98 % 100 % 95 % * 97 % * Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik i ambulatoriet? 98 % 97 % 98 % 98 % 94 % * 96 % * 21

26 Kapitel 4 Efter dit/mellem dine besøg i ambulatoriet Tryghed efter besøg i ambulatoriet (n=431) 47% 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Samarbejde mellem ambulatoriet og kommunal hjemme(syge)pleje (n=74) 35% 56% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dårligt Virkelig dårligt Orientering af praktiserende læge (n=123) 24% 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dårligt Virkelig dårligt Tvivl om livsstils betydning for helbred (n=284) 74% 10% 7% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nej, slet ikke Nej, kun i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad 22

27 Sammenligning af afdelingens resultat Øvrige afdelinger Bedste Dårligste Gennemsnit Var du tryg eller utryg, da du tog hjem efter dit/dine besøg i ambulatoriet? 96 % 94 % 94 % 97 % 91 % * 93 % * Hvordan vurderer du, at ambulatoriet og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om dit undersøgelses- /behandlingsforløb? Hvordan vurderer du, at ambulatoriet har orienteret din praktiserende læge om dit undersøgelses- /behandlingsforløb? 92 % 95 % 96 % 96 % 87 % 92 % 91 % 86 % 95 % 91 % 82 % * 88 % * Har du i forbindelse med dit undersøgelses-/ behandlingsforløb i ambulatoriet været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred? 84 % 81 % 84 % 77 % * 67 % * 73 % * 23

28 Kapitel 4 Hospitalets eget spørgsmål Hjælp til det du henvendte dig med (n=397) 73% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 24

29 Sammenligning af afdelingens resultat Øvrige afdelinger Bedste Dårligste Gennemsnit Fik du hjælp af ambulatoriet, til det du henvendte dig med? 97 % 97 % 97 % 98 % 93 % * 95 % * 25

30 Kapitel 4 26

31 Spørgeskema, følge- og påmindelsesbrev Bilag 1: Spørgeskema, følge- og påmindelsesbrev 27

32 Bilag 1 28

33 29 Spørgeskema, følge- og påmindelsesbrev

34 Bilag 1 30

35 31 Spørgeskema, følge- og påmindelsesbrev

36 Bilag 1 32

37 33 Spørgeskema, følge- og påmindelsesbrev

38 Bilag 2 Bilag 2: Undersøgelsesmetode Undersøgelsesdesign Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse med postomdelte spørgeskemaer. Cirka tre til fire uger efter udsendelsen af spørgeskemaerne blev der, for at øge svarprocenten, fremsendt et påmindelsesbrev til patienter, hvorfra besvarelser endnu ikke var registreret. Sammen med spørgeskemaet var der vedlagt en frankeret svarkuvert, hvori patienterne kunne returnere spørgeskemaet efter at have besvaret det. Patienterne havde desuden mulighed for at besvare spørgeskemaet på internettet. I følgebrevet blev patienterne informeret om denne mulighed, og hver patient fik tildelt en individuel kode med tilhørende brugernavn til at logge ind på en angivet hjemmeside. Spørgeskemaet havde påtrykt afsnittets, afdelingens og hospitalets navn i daglig tale. Patienterne vidste på den måde, hvilket besøg det handlede om, hvis de havde flere ambulante besøg på forskellige afdelinger i inklusionsperioden. Spørgeskemaet Ambulante og indlagte patienter har fået tilsendt hver deres version af spørgeskemaet, som begge indeholder nationale og regionale spørgsmål. For de ambulante patienters vedkommende består cirka halvdelen af spørgeskemaet af nationale spørgsmål inklusiv kommentarfelter, hvoraf en stor del næsten er enslydende med de nationale spørgsmål til de indlagte patienter. Den anden halvdel af spørgeskemaet for de ambulante patienter i Region Midtjylland består af regionale spørgsmål, regionale kommentarfelter samt ét valgfrit hospitalsspecifikt spørgsmål. Mange af spørgsmålene og kommentarfelterne er enslydende eller næsten enslydende med de regionale spørgsmål til de indlagte patienter. Spørgeskemaet er inddelt i følgende seks temaer, som erfaringerne fra litteraturen på området og fra tidligere undersøgelser blandt lignende patientgrupper har vist, at patienterne prioriterer højt: Inden dit første besøg og ved modtagelsen i ambulatoriet Personale Undersøgelses-/behandlingsforløb Information Efter dit/mellem dine besøg i ambulatoriet Samlet indtryk Validering af spørgeskema For at sikre at patienterne forstår spørgsmålene, og om spørgsmålene måler det, der er hensigten, blev spørgeskemaet valideret inden udsendelsen i

39 Undersøgelsesmetode Valideringen blev foretaget ved hjælp af interview med patienter på syv hospitaler, seks ambulatorier og syv sengeafdelinger. Der blev i alt gennemført 61 interviews. Valideringsstederne blev udvalgt i hele landet, så de repræsenterer specialerne i LUP Nogle specialer blev udvalgt, fordi der ikke tidligere var valideret inden for dem i LUP-sammenhæng. De afholdte interviews fokuserede primært på spørgsmål, som ikke tidligere var valideret samt spørgsmål, som kunne tænkes at være vanskelige at forstå eller besvare. Patienterne blev bedt om at forholde sig særligt til et varierende udvalg af spørgsmål i spørgeskemaet, da det af hensyn til patienternes tid ikke var muligt at bede hver enkelt patient om at gå i dybden med alle spørgsmål i spørgeskemaet. Specialer og diagnoser i undersøgelsen Undersøgelsen dækker i udgangspunktet alle specialer og diagnoser inden for det somatiske område på hospitalerne. Enkelte specialer og diagnoser er imidlertid ekskluderet fra undersøgelsen af hensyn til det etisk forsvarlige i at lade patienter herfra indgå i undersøgelsen, og/eller fordi valideringen viste, at spørgeskemaet ikke var velegnet til at undersøge de pågældende patienters oplevelser. Andre specialer er ikke en del af undersøgelsen, da der ikke er et tilstrækkeligt antal patienter i undersøgelsesperioden. Sekretariatet, den nationale faglige arbejdsgruppe og styregruppen har i samarbejde besluttet, hvilke specialer og diagnoser der ikke skal indgå i undersøgelsen. Specialerne anæstesiologi, diagnostisk radiologi, de parakliniske diagnostiske specialer samt patienter med besøg på mammograficentre indgår eksempelvis ikke i undersøgelsen. Patienter i undersøgelsen Patienterne i undersøgelsen er udtrukket fra Landspatientregisteret blandt patienter, som inden for perioden 20. august-30. september 2012 havde et eller flere ambulante besøg på landets offentlige sygehuse eller på privathospitaler efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. For hver af afdelingens specialer er der udtrukket en tilfældig stikprøve på 400 patienter. Havde afdelingerne ikke 400 patienter for hvert speciale i inklusionsperioden, er spørgeskemaet sendt til samtlige patienter. Afdelinger, der har færre end 30 patienter i inklusionsperioden, indgår af hensyn til patienternes anonymitet samt resultaternes statistiske usikkerhed ikke i undersøgelsen. I Region Midtjylland sikrede et supplerende patientudtræk af hensyn til rapporteringen på afsnitsniveau herefter, at spørgeskemaet blev sendt til minimum 30 patienter fra hvert afsnit, hvis dette var muligt. Patienterne indgår kun i stikprøven én gang. Har patienterne haft flere besøg i inklusionsperioden, er det det seneste besøg, der indgår i stikprøven. Patienter under et år er frasorteret på obstetriske afdelinger, såvel som patienter der er registreret som raske ledsagere eller raske nyfødte. 35

40 Bilag 2 I alt har ambulante patienter i Region Midtjylland fået tilsendt spørgeskemaet, heraf har besvaret spørgeskemaet, og svarprocenten er i Region Midtjylland således 61 procent. Afdelingens svarprocent er som vist i kapitel 1 (tabel 1) 55 procent. En høj svarprocent er altid ønskelig, da man herved mindsker risikoen for selektionsskævheder i form af store forskelle mellem de patientgrupper, der besvarer spørgeskemaet, og de patientgrupper, der vælger ikke at besvare spørgeskemaet. I Region Midtjylland var svarprocenten for ambulante patienter i procent og i procent, mens svarprocenten på landsplan var hhv. 61 procent og 60 procent de to år. I praksis må en svarprocent på over 50 procent vurderes som acceptabel, mens en svarprocent under 40 procent er utilfredsstillende og medfører, at resultatet skal tolkes med stor forsigtighed. Svarprocenten betyder som antydet ovenfor mindre, hvis de patienter, der har besvaret spørgeskemaet, udgør et repræsentativt og tilstrækkeligt stort udsnit af afdelingens patienter. I tabel 2 sammenlignes køns- og aldersfordelingen for patienter, der besvarede spørgeskemaet derfor med køns- og aldersfordelingerne for hele den udtrukne stikprøve, som fik tilsendt spørgeskemaet. 36

41 Undersøgelsesmetode Tabel 2. Køns- og aldersfordelingen for patienter, der har besvaret spørgeskemaet og alle patienter i stikprøven Besvaret spørgeskemaer Udsendte spørgeskemaer Alle 55% 100% Køn Mand 16% 17% Kvinde 84% 83% Aldersgruppe Under 20 år 4% 5% år 48% 51% år 25% 26% år 16% 13% 80 år eller derover 7% 5% I Region Midtjylland gælder det for ambulante patienter generelt, at patientens køn har en effekt på den oplevede tilfredshed. Hermed menes, at de kvindelige patienter er mindre tilbøjelige til at være tilfredse end de mandlige. Denne tendens er generel, men dog særligt udtalt på spørgsmålene i temaerne Efter dit/mellem dine besøg i ambulatoriet og Personalet. Endvidere er der en tendens til, at de ældre patienter, særligt dem over 60 år, er mere tilbøjelige til at være tilfredse end de yngre patienter. Denne tendens er generel, men dog særligt udtalt på spørgsmålene omhandlende modtagelsen i ambulatoriet. På de spørgsmål, hvor køn og alder har en effekt på resultatet, kan dette have betydning for det afdelingens resultat. Er den ene patientgruppe, eksempelvis kvinder, under- eller overrepræsenterede i forhold til afdelingens faktiske patientsammensætning, kan dette stille afdelingen i et bedre eller dårligere lys, end det ville være tilfældet, hvis svarene kom fra et mere repræsentativt udsnit af afdelingens patienter. 37

42 Bilag 3 Bilag 3: Den statistiske databehandling Denne rapport er udarbejdet på baggrund af samtlige meningsfulde besvarelser fra afdelingens ambulante patienter. Patienter, som ikke har besvaret spørgsmålet eller har angivet flere modstridende svar, indgår således ikke i rapporteringen af det pågældende spørgsmål. I præsentationen af afdelingens resultat i kapitel 3 og kapitel 4 er patienter, der har benyttet neutrale svarkategorier som eksempelvis Det kan jeg ikke vurdere eller Det husker jeg ikke, ligeledes ekskluderet. I krydstabellerne i bilag 4 indgår de neutrale svarkategorier ikke i procentudregningen, men svarkategorierne vises i kolonnen længst til højre. Tabel 3 viser de neutrale svarkategorier i spørgeskemaet. Tabel 3. Oversigt over svarkategorier, der karakteriseres som neutrale Svarkategorier, der karakteriseres som neutrale Det kan jeg ikke vurdere Det husker jeg ikke Ikke aktuelt for mig Det ved jeg ikke Ingen andre afdelinger/ambulatorier var involveret Jeg havde ikke telefonisk kontakt Jeg læste den ikke Jeg oplevede ikke ventetid Nej, jeg havde ikke behov for det Personalet kendte ikke til fejlen(e) Som beskrevet i kapitel 2 skelnes der i rapporten mellem tilfredse og ikke-tilfredse patienter. Spørgsmålene i spørgeskemaet benytter flere forskellige og umiddelbart usammenlignelige svarskalaer. Opdelingen i tilfredse og ikke-tilfredse patienter er derfor sket på baggrund af en konceptuel vurdering af de forskellige spørgsmålsformuleringer, hvor patienter, hvis svar må betegnes som værende udtryk for en positiv vurdering eller oplevelse, kodes som tilfredse. 38

43 Den statistiske databehandling Tabel 4 viser, hvilke svarkategorier der er kodet som tilfredse og ikke-tilfredse. Tabel 4. Oversigt over svarskalaerne i spørgeskemaet Svarskala (svarkategorierne, der karakteriseres som tilfredse, er markerede med fed) "Ja, i høj grad, Ja, i nogen grad, Nej, kun i mindre grad, Nej, slet ikke" 2 ",, Dårligt, Virkelig dårligt" "Virkelig god, God, Dårlig, Virkelig dårlig" "For meget, Passende, For lidt" "Ja, én kontaktperson, Ja, flere kontaktpersoner, Nej" "Acceptabel, Uacceptabel" "Meget tryg, Tryg, Utryg, Meget utryg" "Ja, Nej, jeg fik ikke tilbudt det" "Nej, Ja" Beregningsmetode I de statistiske sammenligninger i kapitel 4 anvendes z-test for forskelle mellem andele til at teste, hvorvidt afdelingens resultat afviger statistisk signifikant fra afdelingens resultat i 2010 og 2011 samt resultatet for de øvrige afdelinger på hospitalet med hensyn til andel tilfredse patienter. Disse test antager varianshomogenitet på tværs af de patientgrupper, som sammenlignes, og er kun gennemført i de tilfælde, hvor der inden for hver patientgruppe er minimum fem patienter, der karakteriseres som henholdsvis tilfredse og ikke-tilfredse. I de anvendte t-test er der taget højde for, at patientgrupperne, der sammenlignes, ikke er lige store. Forskelle, der er signifikante på 0,05-niveau, er markeret med en stjerne bag de resultater, som er signifikant forskellige fra afdelingens resultat i Det skal dog bemærkes, at forholdsvis store forskelle kan fremstå insignifikante, hvis der er et begrænset antal af patienter, som andel tilfredse beregnes på baggrund af. Dette skyldes, at den statistiske usikkerhed er større, jo færre patienter der indgår i beregningerne. I sammenligningen af afdelingens resultat med resultatet for de øvrige afdelinger på hospitalet indgår afdelingens resultat ikke i beregningen af gennemsnittet. Afdelingens resultat kan derfor både være lavere og højere end gennemsnittet for de henholdsvis bedst og dårligst placerede af hospitalets øvrige afdelinger. Antallet af afdelinger, der indgår i beregningerne af gennemsnittet for de henholdsvis bedst og dårligst placerede af hospitalets øvrige afdelinger, afhænger af hospitalets samlede antal afdelinger i undersøgelsen og er bestemt i overensstemmelse med nedenstående tabel: 2 På spørgsmålene vedrørende unødig ventetid under undersøgelse/behandling og tvivl om livsstils betydning for helbred er det patienter, som har svaret Nej, kun i mindre grad eller Nej, slet ikke, der karakteriseres som tilfredse, da disse svarkategorier er udtryk for et positivt svar på de pågældende spørgsmål. 39

44 Bilag 3 Tabel 5. Sammenligningsgrundlag for bedst og dårligst placerede af hospitalets øvrige afdelinger Antal afdelinger Sammenligningsgrundlag Mere end ni afdelinger De tre henholdsvis bedst og dårligst placerede afdelinger Mellem seks og ni afdelinger De to henholdsvis bedst og dårligst placerede afdelinger Mellem tre og fem afdelinger Den henholdsvis bedste og dårligste placerede afdeling Mindre end tre afdelinger Ingen sammenligning Vægtning i forhold til afsnitsstørrelse Det supplerende patientudtræk betyder, at afsnit med få patienter potentielt er overrepræsenteret og derved kan have en uforholdsvis stor indflydelse på afdelingsresultatet i den regionale rapportering, hvis patienterne fra de pågældende afsnit adskiller sig markant fra afdelingens øvrige patienter. I beregning af afdelingens resultat er patienternes svar i den regionale rapportering derfor vægtet på baggrund af den faktiske afsnitsstørrelse. Kan resultaterne sammenlignes? Sammenligningen af patientoplevelser på tværs af afdelinger er ikke altid uproblematisk, da afdelingernes opgaver og vilkår og dermed patientgrupper er meget forskellige. Det kan således ikke udelukkes, at forskelle i patienternes oplevelser delvist skyldes forskelle i patientgruppens sammensætning med hensyn til eksempelvis køn, alder, uddannelsesniveau eller sygdomskarakter. På den baggrund kunne det derfor være fristende at stille alle afdelinger lige og inkludere andre variabler end afsnitsstørrelse i vægtningen af patienternes svar eller på anden måde at holde patientsammensætningen konstant på tværs af afdelingerne. I rapporten er yderligere vægtning af patienternes svar imidlertid fravalgt, og rapporten viser således den faktiske tilfredshed blandt afdelingens patienter. Uagtet at der kan være mange naturlige grunde til, at en afdeling klarer sig dårligere end andre afdelinger, er det patienternes faktiske oplevelse, der bør være udgangspunktet for arbejdet med at forbedre patienternes oplevelser. Statistiske teknikker kan ikke ændre de vilkår i virkelighedens verden, der eventuelt skal arbejdes med på afdelingen, men kan derimod være med til at tilsløre patienternes faktiske oplevelse, så der er risiko for at overse de forhold, som patienterne oplever som problematiske. 40

45 41 Den statistiske databehandling

46 Bilag 4 Bilag 4: Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Den nedenstående frekvenstabel viser, hvordan patienterne, der har besvaret spørgeskemaet, er fordelt på baggrundskarakteristika som eksempelvis køn og alder. På de efterfølgende sider krydses patienternes svar med patienternes baggrundskarakteristika. Svarfordelingen for de forskellige patientgrupper vises kun i det omfang, antallet af indkomne besvarelser sikrer, at patienterne forbliver anonyme. I praksis betyder det, at svarfordelingen for patientgrupper med under fem besvarelser ikke vises. Afsnit med færre besvarelser end fem vises dog under Øvrige/ikke placeret på afsnit. Har afdelingen indmeldt diagnosekoder, vises diagnoser med færre besvarelser end fem under Øvrige i diagnosekrydsene. 42

47 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 6. Baggrundskarakteristika for afdelingens patienter, der har besvaret spørgeskemaet Antal patienter Procent n % Alle % Køn Mand 70 16% Kvinde % Aldersgruppe Under 20 år 16 4% år % år % år 71 16% 80 år eller derover 29 7% Skema udfyldt af Patienten % Pårørende 34 8% Modersmål Dansk % Ikke dansk 36 8% Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive % Fertilitetsklinik analyse 13 3% Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg 10 2% Gynækologisk ambulatorium Y % Gynækologisk dagkirurgi 30 7% Kontinensklinikken Y % Neonatal hørescreening 19 4% Øvrige/ikke placeret på afsnit 13 3% Diagnose Blødning 30 7% Lap. Scopi 2 0% Øvrige % Prolaps 15 3% 43

48 Bilag 4 Tabel 7. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses-/behandlingsforløb var tilrettelagt? Virkelig godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

49 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 8. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i ambulatoriet? Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

50 Bilag 4 Tabel 9. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvad er dit samlede indtryk af ambulatoriets lokaler? Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

51 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 10. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du alt i alt, at rengøringen var i ambulatoriet? Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal % % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

52 Bilag 4 Tabel 11. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan oplevede du modtagelsen i ambulatoriet? Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal % % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

53 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 12. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? Acceptabel Uacceptabel Antal Jeg oplevede ikke ventetid % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

54 Bilag 4 Tabel 13. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvor lang var ventetiden i ambulatoriets venteværelse, fra du skulle møde, til du blev kaldt ind? Ingen ventetid (eller ind før tid) Under 30 minutter Mellem 30 og 60 minutter Over 60 minutter Antal Det husker jeg ikke % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

55 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 14. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Informerede personalet dig om ventetiden, fra du skulle møde, til du blev kaldt ind? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Det husker jeg ikke % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

56 Bilag 4 Tabel 15. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du indretningen af venteværelset? Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal Det husker jeg ikke % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

57 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 16. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses-/behandlingsforløb? Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej Antal % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

58 Bilag 4 Tabel 17. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses-/behandlingsforløb? (Omfatter kun patienter, som har haft mere end to besøg de seneste 6 måneder) Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej Antal % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

59 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 18. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du alt i alt, at din(e) kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? Virkelig godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

60 Bilag 4 Tabel 19. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du, at ambulatoriets personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? Virkelig godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

61 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 20. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? For meget Passende For lidt Antal % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

62 Bilag 4 Tabel 21. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? For meget Passende For lidt Antal Ikke aktuelt for mig % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

63 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 22. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Lyttede personalet til dig med interesse, når du sagde noget? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

64 Bilag 4 Tabel 23. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Fik du indtryk af, at personalet var gode til deres fag? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

65 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 24. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Vidste du, hvad der skulle ske under dit/dine besøg i ambulatoriet? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

66 Bilag 4 Tabel 25. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Levede behandlingen op til dine forventninger? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

67 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 26. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte i ambulatoriet? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

68 Bilag 4 Tabel 27. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet? Nej Ja Antal % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

69 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 28. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? Virkelig godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Personalet kendte ikke til fejlen(e) % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

70 Bilag 4 Tabel 29. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Oplevede du, at der opstod unødig ventetid under din undersøgelse/behandling i ambulatoriet, der forlængede dit/dine besøg? Nej, slet ikke Nej, kun i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

71 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 30. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du, at ambulatoriet samarbejdede med andre afdelinger/ambulatorier om din undersøgelse/behandling? Virkelig godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Ingen andre afdelinger/a mbulatorier var involveret % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

72 Bilag 4 Tabel 31. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Har personalet i ambulatoriet givet dig den information, du løbende havde brug for? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal % % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

73 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 32. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Har du i forbindelse med dit/dine besøg i ambulatoriet modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Ja Nej, fik ikke tilbudt det Antal Nej, jeg havde ikke behov for det % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

74 Bilag 4 Tabel 33. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik i ambulatoriet? Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal Jeg læste den ikke % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

75 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 34. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik i ambulatoriet? Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal % % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

76 Bilag 4 Tabel 35. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Var du tryg eller utryg, da du tog hjem efter dit/dine besøg i ambulatoriet? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Antal % % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

77 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 36. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du, at ambulatoriet og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om dit undersøgelses-/behandlingsforløb? Virkelig godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Det kan jeg ikke vurdere Ikke aktuelt for mig % % % % n n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

78 Bilag 4 Tabel 37. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du, at ambulatoriet har orienteret din praktiserende læge om dit undersøgelses- /behandlingsforløb? Virkelig godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

79 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 38. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Har du i forbindelse med dit undersøgelses-/behandlingsforløb i ambulatoriet været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred? Nej, slet ikke Nej, kun i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Antal Ikke aktuelt for mig % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

80 Bilag 4 Tabel 39. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Fik du hjælp af ambulatoriet, til det du henvendte dig med? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Afsnitsnavn Fertilitetsklinik Skive Fertilitetsklinik analyse Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Gynækologisk ambulatorium Y Gynækologisk dagkirurgi Kontinensklinikken Y Neonatal hørescreening Øvrige/ikke placeret på afsnit Diagnose Blødning Lap. Scopi Øvrige Prolaps

81 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika 77

82 Bilag 5 Bilag 5: Kommentarsamling Nedenfor er indsat de kommentarer, som patienterne har skrevet i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet. Kommentarerne er anonymiseret, og kun kommentarer, som giver mening, når de står alene, er medtaget. Patienternes kommentarer er således nedskrevet, hvad enten de har været positive eller negative, mens faktuelle oplysninger er udeladt, hvis de løsrevet fra andre oplysninger i spørgeskemaet ikke giver mening. Såfremt der er ændret i kommentarerne, for eksempel af hensyn til patienternes anonymitet, er det markeret med []. Kommentarsamlingen er opdelt efter afdelingens afsnit. For afsnit med færre end fem besvarelser vises afsnittets kommentarer under Øvrige/ikke placeret på afsnit. Patienten er tildelt et patient-id, så det inden for hvert afsnit er muligt at følge den enkelte patient og se, om patienten har knyttet en eller flere kommentarer til spørgeskemaet. Patientens samlede indtryk er indsat, så det er muligt at sammenholde patienternes samlede indtryk med patienternes kommentarer. Kommentarerne under Samlet indtryk kan være markeret med et eller flere temaer, som knytter sig til indholdet i kommentaren. Kommentarerne rubriceres efter temaerne ventetid, kvalitet i behandling, pleje, relationer til personale, kommunikation og information, kontaktperson og fysiske rammer. Tabel 40. Kommentarer under Samlet indtryk fordelt på temaer Antal kommentarer n Fysiske rammer 9 Kommunikation og information 12 Kontaktperson 2 Kvalitet i behandling 31 Pleje 7 Relationer til personale 33 Ventetid 3 78

83 Kommentarsamling Kvindeafdelingen Har du kommentarer til din modtagelse i ambulatoriet? ID Kommentarer - Fertilitetsklinik Skive Modtagelsen 2 Vi er blevet modtaget af glade og dygtigt personale. Virkelig god 3 Altid søde, smilende og opmærksomme. Virkelig god 7 13 Altid smilende og imødekommende modtagelse. Man føler/oplever sig kendt og genkendt på klinikken. Man mødes altid med et smil og et hej. Man er slet ikke i tvivl om, at de kan huske en, når man kommer. Derudover mødes man med et håndtryk, hver gang man kommer og møder sin kontaktperson. Virkelig god Virkelig god 15 Man føler sig godt modtaget og i trygge hænder af det altid smilende personale. Virkelig god 16 Jeg synes, at personalet var meget høfligt og smilende, og det betyder meget. Virkelig god 17 Alle er positive og venlige med smil. :-) Virkelig god 20 Både sekretærer, sygeplejersker og læger er altid meget imødekommende. Virkelig god Der var ingen sekretær, men et skilt hvor der stod, at jeg skulle tage plads og melde min ankomst, når sekretæren var tilbage. Det var okay. Venlig receptionist. Dejligt med håndtryk ved indkaldelse. 24 De var meget åbne og imødekommende. En meget positiv oplevelse. Virkelig god 25 Et par gange er det oplevet, at sekretæren har virker lidt kort for hovedet/sur. God 28 Venlig. Ingen slinger. God 32 Virkelig god Personale er uddannet og opmærksomme. Høringen og proceduren fandt sted til tiden. Hvis det er nødvendigt, den givne kvalificerede støtte. Hele miljøet er gearet til patienten. 33 Altid sødt og smilende personale. Svarer altid professionelt på spørgsmål. Virkelig god 34 Man følte sig altid velkommen og sekretærerne kunne huske os fra gang til gang. Virkelig god 36 Det føles varmt og personligt. Virkelig god 37 Jeg har altid følt mig speciel, da de behandler hver enkelt patient som noget særligt. God 38 Synes tit, pigerne har travlt med at tale internt. God 39 Venligt og imødekommende personale. God 42 Ingen, det var en fin og rar modtagelse. God 46 Søde sygeplejersker :-). God 48 Altid imødekommende og smilende personale. God 50 Varmt, rart personale og venteværelse. Virkelig god 52 Venlige, smilende og professionelle ansatte både i modtagelsen og på resten af klinikken!! Virkelig god 53 Dejlig, positiv stemning. God God God 79

84 Bilag 5 55 Det har altid været en god oplevelse at komme i ambulatoriet. God 56 Vi bliver altid modtaget med smil og venlighed. Virkelig god 58 De folk, man møder i ambulatoriet, er altid venlige og imødekommende. Virkelig god 59 Vi følte os meget velkomne med det samme. Virkelig god 61 Det er meget professionelt, men alligevel bliver det personligt. Meget dygtigt personale, som man er tryg ved. Virkelig god 63 Altid venligt og smilende personale. Virkelig god 64 Man blev altid mødt med et smil. Virkelig god 65 Er altid blevet mødt med venlighed. Virkelig god 66 Utrolig hjælpsomme og rigtig flinke/rare mennesker/personale. Virkelig god 67 Sødt og smilende personale. Virkelig god 69 Rigtig sødt personale. Virkelig god ID Kommentarer - Fertilitetsklinik analyse Modtagelsen 2 Gik direkte ind, brugte postkassen og gik igen. Uoplyst 3 Dygtigt personale. Virkelig god ID Kommentarer - Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Modtagelsen 3 Jeg blev fint modtaget og fik en god samtale om, hvad der skulle ske. God ID Kommentarer - Gynækologisk ambulatorium Y18 Modtagelsen 1 Virkelig god Jeg var der to gange. Første gang akut med [nogle] timers varsel. Anden gang til kontrol en måned efter. Da var jeg hos den samme læge NN, og han kunne huske, hvad jeg kom for. 5 Den er rigtig god. God 6 8 Kom ind i weekend. Henvendte mig ved en sygeplejerske og ventede på en stue, til lægen kort efter blev ledig. Det var fint og god behandling!! Da jeg var på arbejde i huset samme dag, havde jeg kontaktet afdelingen for at sikre mig, at der ikke var ventetid. Der skulle vise sig at være ventetid til trods for, at det modsatte var oplyst. 10 Der blev svaret pænt på mit spørgsmål, og jeg blev vist venteværelset. God Synes, det var nemt at finde rundt i forhold til den tilsendte beskrivelse, og blev mødt af et meget smilende og venligt personale. Ubehageligt at ankomme til et sted, man ikke har været før og ingen til at sige goddag og velkommen. Finder det dybt upersonligt at køre sit sundhedskort igennem en maskine og så tage plads. Inden I sender spørgeskema ud, synes jeg, I skulle undersøge, hvilket ambulatorium man har været på. 24 Altid søde og imødekommende. God Der var ingen sekretær til at tage imod, da jeg kom. Mødte først personale, da jeg blev kaldt ind i undersøgelseslokalet. Man får sit navn og mødetider på skærmen, men efter 70 minutter er intet sket, fra jeg så henvender mig til personalet, men de kan så ikke se mig registreret nogen steder. Men jeg God God God Dårlig Uoplyst God Uoplyst 80

85 Kommentarsamling 38 kommer så ind efter yderligere 15 minutters ventetid. Da vi blev tilset af en jordemoder, var det derfra ok, men følte mig MEGET utilpas med at sidde til skue med fostervand løbende ud af mig. Desuden var modtagelsen ikke ret let af finde. Vi blev fra informationen vist til nord elevator og skulle derfra gå til modsatte ende. 40 Nej. God 46 Professionelt. Varmt. Virkelig god 47 Jeg mangler, at der er en, der tager imod en og kan fortælle, hvis der er lang ventetid. Jeg har oplevet meget ventetid de sidste mange gange, jeg har været der. Ca. en halv time. 50 Ja, ventetiden var næsten to timer, selvom jeg var der til aftalt tidspunkt. God 51 Alt er elektronisk, så da jeg scannede mit sygesikringskort, sagde den intet om, om jeg var registreret eller ej. Så derfor kunne man også nemt komme i tvivl om, om man nu var havnet det rigtige sted. 52 Var ikke registreret, men fik god hjælp af sekretæren. God 53 Der var ingen ventetid. Jeg blev kaldt ind straks, da jeg ankom. Virkelig god 54 Dejligt personale. Imødekommende. Lyttede til, hvad jeg havde at fortælle. Virkelig god ID Kommentarer - Gynækologisk dagkirurgi Modtagelsen 3 Professionel, venlig, hjælpsom og oplysende. Virkelig god ID Kommentarer - Kontinensklinikken Y18 Modtagelsen 1 Jeg blev venligt modtaget af personalet. Virkelig god 2 Blev godt orienteret om forløbet. Virkelig god 3 Kun godt. Virkelig god 6 Alt er gået godt, jeg har intet at klage over! Virkelig god 8 De var en halv time forsinket, men jeg blev gjort opmærksom på det med det samme, jeg ankom. 9 Uovertruffen, og ingen ventetid! Virkelig god 10 Nej. Virkelig god 11 Mine svar er kun baseret på mit besøg i Kontinensklinikken Viborg. Virkelig god ID Kommentarer - Neonatal hørescreening Modtagelsen 2 Dejligt hjemlige omgivelser. Virkelig god 3 Fik foretaget testen på patienthotellet. Virkelig god 4 Havde ikke været der før og var lidt i tvivl om, vi var gået rigtig. God 6 Hende, der skulle udføre screeningen var ikke på klinikken, så vi sad og ventede alene på gangen. Hun kom og sagde pænt goddag, og screeningen begyndte. ID Kommentarer - Øvrige/ikke placeret på afsnit Modtagelsen 1 En meget sød sygeplejer tog imod os. Virkelig god 3 Fornemmer hurtigt, at der er mange patienter, der skal igennem systemet. Dog er personalet gode til at forsøge at give sig tid til hver enkelt patient. Personalet gør det godt :). God Dårlig Dårlig God God God 81

86 Bilag 5 5 Dejlige, imødekommende og søde sekretærer. Virkelig god 7 Sød, venlig, professionel behandling. Virkelig god 8 Personalet var altid venlige og smilende. Virkelig god 82

87 Kommentarsamling Kvindeafdelingen Hvilke(n) fejl oplevede du? ID Kommentarer - Fertilitetsklinik Skive Fejlhåndtering 1 Ubetydelig fejl. De har skrevet min kærestes navn på recepterne og behandlingsskemaerne (det er også min kæreste, der har fået tilsendt dette spørgeskema). [ ] At prøver blev forbyttet på et andet hospital, som min mand blev henvist til. At vi ikke fik at vide, at min mand ingen sædceller havde. Vi fandt ud af det ved et tilfælde. Fejl i generelt håndtering af journal og videregivelse af information. Der blev skrevet forkert dosis medicin på forkert dag. Dette skete 70 gange. Men heldigvis var jeg blevet så godt informeret, at jeg opdagede dette selv. Ringede til sygeplejersken og fik styr på det hele. Var med i et studie, og vedkommende, der var ansvarlig, [var ikke til stede]. Resulterede i, at det øvrige personale ved første besøg ikke var helt klar over, hvornår og hvilke blodprøver der skulle tages. Det matriale/den plan, jeg havde fået udleveret om studiet, stemte ikke overens med de undersøgelser, der var planlagt for mig (blodprøver/skanninger). Jeg kom til check-scanning i forbindelse med aftale med sygeplejerske, og var ikke skrevet op nogen steder. En sygeplejerske (en anden) skrev gangen efter en forkert dato i skemaet, hvilket gjorde mig forvirret i forhold til hormonbehandlingen. Så bliver jeg utryg. En enkelt gang var jeg ikke blevet informeret om en tid, jeg havde til undersøgelse og fandt selv ud af dette ved tilfældigvis at ringe fem minutter før min tid. Og jeg havde halvanden times kørsel! Det er ikke ok. 1. Opstartsmødet (skolen): Vi fik udleveret papirer, hvor der et sted stod, at vi skulle igennem en kort behandling, mens der et andet sted stod, at vi skulle igennem en lang behandling Ved opstart af andet forsøg: Vi får en indkaldelse pr. brev, hvor der står, at manden også skal deltage, da der skal foretages diverse blodprøver. Min kæreste tager derfor også fri fra job. Da vi kommer derop, må vi selv spørge til det. Vi får svaret, at der ikke skal foretages blodprøver, da prøverne fra første forsøg stadig gælder. Der var ikke udleveret eller udskrevet nok medicin på recept, hvilket forlængede behandlingen [] op til ægoplægningen. Blev bl.a. hastekaldt op til en ekstra scanning for at se, om jeg havde en polyp, som var fjernet [flere] måneder forinden. Men lægen havde ikke indhentet alle oplysninger i min journal, og var derfor ikke klar over, at jeg var blevet opereret. Dårligt ID Kommentarer - Fertilitetsklinik analyse Fejlhåndtering 7 Efter første gang var der kommet [komplikationer] og skulle genopereres. ID Kommentarer - Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Fejlhåndtering 4 Der stod på mine papirer, som jeg fik udleveret efter operationen, at jeg havde fået sat en [] op. Men jeg havde fået fjernet én og [fået lavet et indgreb]. Personalet var søde og undskyldte. Vi kunne heldigvis grine af det :-) ID Kommentarer - Gynækologisk ambulatorium Y18 Fejlhåndtering 4 Ja, i høj grad! Uoplyst 83

88 Bilag 5 8 Jeg var ikke oplyst om den undersøgelse, der blev foretaget, i tilstrækkeligt omfang. Uoplyst En gang manglede jeg svar på prøverne. Ringede en del gange. Tror det tog en til to uger ekstra. Oplevede at vente to timer ekstra for at blive opereret af en bestemt læge, hvilket er fair. Men fandt så ud af bagefter, at det ikke var den ønskede læge, der havde foretaget operationen, selvom dette var blevet lovet. Jeg blev ikke genindkaldt efter syv dage. Jeg måtte selv ringe ind for at forhøre mig, da der ikke dukkede et brev op. Det viste sig, at de have glemt at reservere en tid til mig. Efter opvågning havde jeg et sår [], der var hævet, og jeg spurgte, hvad det kunne være. Sygeplejersken forklarede, [at der var sket en komplikation], og i hast kom man til at rive [mig]. Der er i dag et lille [mærke]. Svaret på de prøver, der var sendt til laboratorieundersøgelse, blev sendt til forkert læge, så jeg fik først svar, da jeg ringede og rykkede. Vi blev lovet en opringning, når fosteret skulle begraves i børneplænen. DET SKETE IKKE. Måtte selv ringe og fik at vide, at det var sket for lang tid siden. Dette tog psykisk hårdt på os. Dårligt 45 Ingen. Uoplyst 49 Jeg var der pga. en mislykket abort [flere] uger tidligere på ét sygehus, så måtte have en ny udskrabning. Jeg var på det første sygehus dagen inden, hvor jeg fik målt blodtryk, men fik ikke her [medicin] med hjem, som jeg skulle tage inden for at blødgøre livmoderen. Fik det heller ikke at vide på det andet sygehus, men det var højst sandsynligt, fordi der ikke var skrevet noget fra det første sygehus. [] Rigtig nok, så skulle jeg have [den nævnte medicin] og måtte så vente, indtil det virkede. 54 Slet ingen fejl. Alt var professionelt. []. Uoplyst 55 Efter første besøg fik jeg oplyst, at jeg skulle til yderligere to undersøgelser. Ved modtagelse af første indkaldelse, kontaktede jeg ambulatoriet for at få oplyst, hvilken undersøgelse det drejede sig om. Fik oplyst kikkertundersøgelse, men ved et tilfælde fandt jeg ud af, at første undersøgelse var fjernelse af polyp. Dvs. jeg skulle tage smertestillende, hvilket jeg ikke skulle ved almindelig kikkertundersøgelse. Uoplyst ID Kommentarer - Gynækologisk dagkirurgi Fejlhåndtering 6 For dårligt eftersyn inden jeg blev sendt hjem. Resultat: Voldsom blødning på vej hjem med Uoplyst indlæggelse igen til aften. ID Kommentarer - Kontinensklinikken Y18 Fejlhåndtering 4 Computerfejl. Katetersvigt, ny skulle sættes op med stor smerte. ID Kommentarer - Neonatal hørescreening Fejlhåndtering 1 Der var problemer med printeren. 4 Fejl på den måde at udstyret ikke var tidssvarende og dårligt til at måle. 84

89 Kommentarsamling Kvindeafdelingen Har du uddybende kommentarer til dit undersøgelses-/behandlingsforløb? ID Kommentarer - Fertilitetsklinik Skive Samlet indtryk 2 Blev behandlet rigtig godt Har været yderst tilfreds. De var meget obs. på mit velbefindende og havde altid tid til eventuelle spørgsmål, der opstod. Oplevede nogle gange, at lægerne ikke havde sat sig ind i status på min behandling, inden jeg kom. Flere gange måtte jeg selv gøre dem opmærksom på, hvor langt jeg var kommet i behandlingen. Eller at de skulle bruge tid på at læse mine papirer, efter jeg var kaldt ind til undersøgelse. Oplevede desværre også nogle gange at få forskellige forklaringer på spørgsmål til den valgte behandling. Jeg var kun til forundersøgelse og blev gravid inden behandlingen på fertilitetsklinikken startede. 7 Det har bare været så positivt, og jeg har følt mig/vi har følt os 100 procent trygge Har kun mødt vores kontaktperson ganske få gange i forløbet. I starten af forløbet mødte vi desuden en ny sygeplejerske og ofte også skiftende læger ved hvert besøg, hvilket var lidt frustrerende. Senere i forløbet har det dog i højere grad været de samme, hvilket har været rigtigt dejligt. Har følt, alle på klinikken har kæmpet med os i forsøget, og der er tænkt på andre måder. Fik f.eks. [biopsier], AHA på æg inden oplægning og akupunktur efter. Stor ros for det! De har været gode til hele tiden at forberede mig på det næste i mit behandlingsforløb. Ikke mindst har jeg oplevet stor opbakning og anerkendelse for hvert lille skridt, jeg har taget mod det endelige mål. 14 Det er svært at besvare, da behandlingen ikke er overstået endnu Vi er ikke gået i gang med vores behandling, da jeg først skal tabe mig. Men lægen og den sygeplejerske, jeg mødtes med, er meget professionelle. Jeg synes virkelig, alle har gjort en meget stor indsats for mig og min kæreste, så vores behandling er kommet til at lykkes, og det er vi utroligt taknemmelige for. Personalet var hele tiden et skridt foran, hvis det igangværende forløb ikke lykkedes, og det var dejligt at vide, at der var en plan videre frem. Jeg kunne måske godt have brugt, at den person, som scanner, har øjenkontakt med mig, og ikke kun kigger på skærmen. Tager hensyn til, at jeg [min lidelse], når jeg skal scannes, så det gøres stille og roligt. Efter anden scanning [] gik det rigtig godt med at scanne. Der tog personen hensyn til, at jeg har [min sygdom]. Grunden til, at der ikke er svaret "", skyldes oplevelsen/fejlen vedrørende studiet. Ellers er det et utroligt sødt og hjælpende personale, der er på afdelingen. En enkelt læge havde problemer både i forhold til at udtrykke sig og i forhold til at forstå vores spørgsmål. Lægen var svær at forstå. Det er et problem, når man står i svære situationer. 33 Meget dygtige folk/personale. 36 Eftersøger en opfølgning på første forløb. Kommer der et forløb igen? Eller slutter det her? 37 Blev en smule misinformeret efter første behandling. Ringede og fik at vide, at der ingen befrugtning var sket. Men er så efterfølgende til behandling, hvor der bliver sagt, at det var der, men at den endelige deling ikke var sket. Ville ønske jeg havde fået beskeden. 38 Da jeg skulle have udskrab på grund af graviditet, der var gået i stå, var andet sygehus helt 85

90 Bilag fantastiske til at få det til at gå stærkt i Viborg. Under behandlingen blev jeg mødt af to forskellige læger og forskellige sygeplejersker. Alle venlige og kompetente mennesker, men jeg kunne godt have ønsket mig mere kontinuitet i mødet med den læge, vi talte med ved den samtale, vi var til inden behandlingsstart. Altså hende der bliver omtalt som min kontaktperson ved første samtale. Mener, hun foretog undersøgelserne to gange ud af de besøg, jeg havde på klinikken. Alt i alt er jeg godt tilfreds med behandlingen på Fertilitetsklinikken Skive. Ved forsøg med negativt resultat ville det måske være godt med et tilbud om samtale med lægen, enten på klinikken eller telefonisk. Når man er igennem et længere behandlingsforløb ( i dette tilfælde over et år), opleves det uprofessionelt/utrygt når personalet ikke gennemlæser journalen før nyt behandlingsforsøg. Det vil føles trygt, hvis man blev kaldt ind til en samtale hvor personalet gennemgår tidligere behandlingsforsøg, og derud fra, begrunder hvorfor de nu har valgt en ny given behandlingsform. Det føles som om der vælges tilfældig behandlingsform, når personalet spørger " har du prøvet dette tidligere" eller "kan du huske hvornår det var sidst", i stedet for at give en velbegrundet forklaring på hvorfor der er valgt som der er. Personalet skal ikke tage noget for givet, bare fordi patienten har været længe i systemet. 42 Jeg følte mig meget tryg, eftersom personalet virkede yderst kompetent og omsorgsfulde. 44 Meget omhyggeligt, venligt og omsorgsfuldt personale!! Uanset profession! :-) Angående kontaktperson, så havde vi på papiret én kontaktperson. Denne person så vi bare ikke så meget til. MEN faktisk synes vi ikke, at dette var et problem, da der ALTID var styr på tingene. Vi var meget glade for at flytte behandlingen til Skive []. Vi havde inden været tilknyttet andet sygehus, og her var oplevelsen meget klinisk og uden SJÆL, og det mødte vi i Skive. Fantastisk oplevelse, og vi fik gevinst. Vi har haft fertilitetsbehandlinger på to sygehuse. Skive slår det andet sygehus med flere længder. Både med henblik på information og selve behandlingen. Vi undrer os over, at der kan være så stor forskel på to offentlige klinikker i samme region. Vi ville ønsker, vi havde valgt Skive fra begyndelsen! Man kunne godt forestille sig, at der kunne være nogen at tale med, når man opdager eller har formodning om, at man kan have en sygdom, hvor man skal spise lidt specielt. Forstået på den måde at man skal leve som en diabetiker. [Kunne være] at tale med en kostvejleder. Det gav i starten vanskeligheder i forbindelse med henvisning fra egen læge til klinikken. Egen læge [i anden by] troede, det fungerede på én måde, mens vi på klinikken fik at vide, at det fungerede på en anden måde. Det tog en del tid, før det blev løst. En del ventetid. 58 Alt gik super. Meget godt, har intet dårligt at sige. 61 Jeg har følt mig i gode hænder med godt uddannet personale, som har tid til at lytte og forklare ting, man evt. ikke helt forstår. 63 Det hele har bare været super godt. Kan kun rose personalet og deres arbejde! 66 Det ville have været rart at få at vide, at man skulle have et bestemt BMI, inden behandlingen kunne fortsætte. 69 Har haft et rigtig dejligt forløb hele vejen igennem. ID Kommentarer - Fertilitetsklinik analyse Samlet indtryk 5 Jeg mener stadigvæk, efter at jeg er blevet tjekket ved egen læge, at der er forskel på hvordan der er syet på strengene til testiklerne. Der er forskel på længden, så den ene ikke falder ned i pungen, efter min mening. ID Kommentarer - Gynækologisk ambulatorium Y18 Samlet indtryk 1 Var meget tilfreds med undersøgelse og behandling. Fik også en plan fremover. 86

91 Kommentarsamling 2 Kun at den lovede operationstid blev udsat fra [om morgenen] til [over middag]. 4 Som jeg sagde til min kæreste, da vi var kommet ud: De to fortjener en buket blomster! Virkelig rare og søde mennesker! (Blomsterne blev så aldrig sendt ) 6 Fint at der var mulighed for kontrolscanning på et sygehus. 7 Fint at sygehuset tilbød træningsforløb andetsteds Sygeplejersken var meget opmærksom på mig, om jeg havde det godt. Jeg følte, lægen var grundig, og begge var omhyggelige med at forklare undervejs, også omkring behandlingen. Var nede på andet sygehus. Oplevede ikke samme nærhed som på første sygehus. Bl.a. blev der sat spørgsmålstegn ved de "dyre tabletter", som lægen på første sygehus havde anbefalet. Følte mig "presset" til at stoppe med dem som et forsøg. Jeg var ved en fejl blevet indkaldt, så undersøgelsen var anden gang rent mundtlig, hvilket, når jeg nu var kommet, var helt ok! Synes, det er fint, at der ikke blev foretaget en gynækologisk undersøgelse, når der egentlig ikke var grund til det! I stedet fik vi en snak om eventuel fremtidig graviditet/fødsel. 15 Jeg har kun godt at sige til hele forløbet Haft forskellige læger og sygeplejersker ved hvert besøg angående fremtidig behandling. Der er megen travlhed på afdelingen og hyppige telefonopkald fra andre afdelinger. For mit forløb vil det være hensigtsmæssigt, at der ikke var en telefon, der "forstyrrede" undersøgelsen i ambulatoriet. Det er helt klart [én gruppe af læger], der har lyttet og forklaret mig bedst konsekvenser for min videre behandling. Sygeplejerskerne på afdelingen har været meget dygtige/kompetente, selvom de har meget travlt! Jeg var skuffet over, at min "operation"/indgreb ikke kunne udsættes til starten af 2013, uden ny henvisning. Derfor også nødsaget [til] ny forundersøgelse etc. Samtidig var det sygehuset, som havde udsat min tid på grund af lægemøde. 39 Virkelig gode. Damen og lægen fortalte alt. 43 De gav modstridende informationer på den afdeling, hvor jeg fik testet min blære. 46 Jeg er sikker på, alt går lige efter bogen Jeg har haft et par uheldige oplevelser på et andet sygehus i det sidste år, så det var virkelig dejligt at komme til Viborg og blive taget så godt hånd om. Det betød ALT for mig under de her ulykkelige omstændigheder. Der var utrolig stor forståelse og rigtig god dialog og støtte. Kan slet ikke rose alle de dejlige folk nok!! Andre kunne bestemt lære en masse af jer. :-) Jeg synes, at det er for dårligt, at når sådan en som mig, [der er ung], snart ikke er glad for sygehusbesøg osv. Og mig, som så var inde og få [et indgreb], fik at vide, at min [forælder] kom over til mig på opvågningen, og at hun ville blive informeret, men intet af det de lovede mig og min [forælder] holdte de. Der er mennesker, I har med at gøre, og der er ikke to mennesker, der er ens. I forbindelse med [indgreb] erfarede jeg, at jeg var med i et forsøg (sådan opfattede jeg det). UDEN forudgående at have fået besked herom. Fik fortalt det som normal procedure. Uoplyst Uoplyst ID Kommentarer - Gynækologisk dagkirurgi Samlet indtryk 4 Jeg finder det problematisk ikke at have den samme læge. Har kun mødt [nye] læger hver gang, og det har generet mig. Havde ved sidste ambulatoriebesøg bedt om at få den læge, der havde været behandler på OP-stuen. Det var jeg godt tilfreds med, der følte jeg sammenhæng. 7 Ventetid på knap seks timer på fastende mave :( ID Kommentarer - Kontinensklinikken Y18 Samlet indtryk 5 Når jeg skriver virkelig dårligt vedrørende samarbejde mellem afdelingerne, så skyldes det, at jeg har haft vandladningsproblemer i årevis, og jeg synes, at jeg nok burde have været henvist 87

92 Bilag 5 til urologisk afdeling noget før, men bedre sent end aldrig :-) 7 Ja, så godt som jeg kunne. 9 Det var professionelt og behageligt. ID Kommentarer - Neonatal hørescreening Samlet indtryk 1 Kvinden, vi var hos, var utrolig venlig og afslappet. Vi følte ikke nogen "sygehus stemning". 2 Meget gode til at spørge ind til de centrale ting omkring hele situationen efter fødslen, både baby, mor og familien, selvom vi havde prøvet det før. Det gav en følelse af tryghed, at det hele blev vendt. Samt at de informerede om, hvor der var hjælp at hente, når vi forlod dem. 4 Udstyret var ikke tidssvarende og dårligt til at måle. 8 Jeg manglede en rød tråd i holdningerne til amning og barnets brug af sut blandt jordmødre og sundhedsplejersker. 88

93 Kommentarsamling Kvindeafdelingen Har du uddybende kommentarer til den information, du fik (før, under og efter dit/dine besøg)? ID Kommentarer - Fertilitetsklinik Skive Samlet indtryk 3 Altid grundig gennemgang af medicin, og hvad der skulle tages hvornår og hvordan Oplevede nogle gange, at lægerne ikke havde sat sig ind i status på min behandling, inden jeg kom. Flere gange måtte jeg selv gøre dem opmærksom på, hvor langt jeg var kommet i behandlingen. Eller at de skulle bruge tid på at læse mine papirer, efter jeg var kaldt ind til undersøgelse. Oplevede desværre også nogle gange at få forskellige forklaringer på spørgsmål til den valgte behandling. Der er meget forskel i den mundtlige information. Jeg skiftede kontaktlæge på grund af for dårlig orientering og sproglige vanskeligheder. Jeg synes ikke, at lægerne informerer tilstrækkeligt under scanningerne. De tæller og scanner og slut. Det kunne være rart med løbende information om, hvad de tjekker, hvorfor, og hvad der konstateres. Især når man er ny i behandling og ikke har været igennem møllen før. Man får rigtig god information løbende, og bliver også tilbudt andre informationer, hvis man synes det har relevans for én selv. Vi fik et hæfte før vores første møde med lægen, og det var jeg meget glad for. Det hjalp med at blive mere forberedt til samtalen. Under hormonstimulation fik jeg bl.a. tilsendt simple og overskuelige afkrydsningsskemaer samt telefonnummer og diverse spørgsmål, man har i forbindelse med behandlingen. 24 En meget positiv oplevelse Min kæreste havde en [problematisk graviditet]. Vi fik blot at vide, at vi så skulle til et andet sygehus. Der ville vi godt have haft bedre information om, hvad der skal ske, i stedet for, at nu er I videre i systemet. Vi har nævnt dette i forbindelse med en samtale [] på klinikken. Ellers har der absolut ikke været andet at sætte en finger på! Derfor svarer jeg TRYG i næste spørgsmål. Det har været godt, men kunne godt have brugt lidt information om, hvorfor man skal have de forskellige tilskud og medicin. Hvad gør det godt for netop mig og min behandling? 33 God til at forklare i telefon ved spørgsmål. 36 Savner information efter forløbet 37 Ellers har al information [] været super fantastisk. De er dygtige folk, og det mærkes :-) Mundtlig information angående hvordan man skulle tage diverse sprøjter, rækkefølge og præparater, som skulle blandes, kunne godt have være mere udførligt beskrevet skriftligt []. Første gang var jeg helt "på herrens mark", da jeg kom hjem og måtte søge råd hos vagtlægen. Det kan umiddelbart være svært at huske alt fra en samtale, men jeg synes, de var gode til at besvare mine spørgsmål. Personalet tog sig god tid til at forklare os alt meget grundigt og besvarede vores spørgsmål meget detaljeret. Vi føler virkelig, at de har haft god tid til os. Har kun oplevet én gang på næsten et års behandling, at der ikke var tid til at lytte og vejlede omkring spørgsmål/usikkerhed. Det synes jeg er imponerende og giver mig tryghed i forløbet. ID Kommentarer - Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Samlet indtryk 2 Ikke helt sammenhæng mellem skriftligt materiale, angående smertedækning FØR indgrebet, og det, der blev sagt/anbefalet, da vi havde en snak herom. 89

94 Bilag 5 ID Kommentarer - Gynækologisk ambulatorium Y18 Samlet indtryk 5 Det var en meget fin behandling jeg fik. 6 Man kunne godt have en pjece specielt rettet mod ufrivillig abort. 7 Fin sammenhæng og forståeligt. 12 Informationen var ikke fyldestgørende, hvis ikke jeg selv havde stillet en hel del spørgsmål! Efter samtale med egen læge fandt jeg ud af, at jeg skulle have været bedre informeret om bivirkninger, om ordineret medicin. Resultat: Lægen og jeg enige om ikke at tage medicinen. 18 Det er jo ikke til at huske det så nøjagtigt til så mange spørgsmål så lang tid efter. Uoplyst Synes, det er et super godt tiltag i forbindelse med ambulatoriebesøg at få udleveret præmedicin og støttestrømper samt få en forklaring på effektivisering. Det kunne være en fordel, hvis en del af det blev skrevet ned, også lettere for Jer i længden, da ikke alle har en person med sig [og man får] kun lidt søvn. Der er langt imellem sygehusene nu om dage, det kræver at patienter er helt på toppen. Hvem er det? 31 God, venlig kommunikation over ! 41 Nej! 42 Ja. Der var tre mulige måder at operere på, læste jeg i det materiale jeg fik med hjem. Jeg ville godt have været oplyst om hvilken form man ville benytte (jeg har senere ringet og fået det oplyst). 43 Jeg blev ringet op som aftalt. 45 Var til at forstå Fin behandling hele vejen igennem. [Det var ikke første gang] jeg blev opereret der. Som altid fin, fin behandling. Den sidste læge, jeg var hos, var meget svær at kommunikere med. Det, synes jeg, er meget dårligt, når man er lægen! Jeg har aldrig før fået en udskrift med hjem omkring forløbet. Det var virkelig rart, og det har hjulpet meget for min forståelse, for hvad der er forgået, og jeg har også kunne bruge dette i mit videre forløb hos gynækolog og læge. Ikke udover at jeg synes, det er for dårlig, at når man bliver lovet nogle ting fra denne afdeling, bliver det åbenbart ikke holdt. Mig, min mor og min kæreste er skuffede. Jeg er normalt glad for Viborg Sygehus, og vælger det altid frem for alle andre. Men den afdeling er ikke god. Uoplyst 54 Jeg fik den information, som jeg skulle have. ID Kommentarer - Gynækologisk dagkirurgi Samlet indtryk Jeg har slet ikke fået noget information efter operationen. Og min læge har endnu ikke modtaget informationer halvanden måned efter! Jeg havde bedt om en samtale med den læge, der udførte operationen. Det fik jeg ikke, da hun var gået hjem :-( Jeg fik forkert materiale tilsendt. Jeg skulle have en ny spiral, men fik en pjece om kikkertoperation. Men det er jo menneskeligt at fejle. ID Kommentarer - Kontinensklinikken Y18 Samlet indtryk 7 God information. ID Kommentarer - Neonatal hørescreening Samlet indtryk 90

95 Kommentarsamling 1 Har ikke så meget brug for information, da alt var ok. Og det var [ikke mit første barn]. 8 Man får vidt forskellige informationer fra mange forskellige jordmødre. Kunne godt bruge lidt enighed. ID Kommentarer - Øvrige/ikke placeret på afsnit Samlet indtryk 3 Kunne godt bruge, at lægerne i ambulatoriet var mere enige om reguleringerne i behandlingen. Det giver en usikkerhed, når jeg fornemmer, at lægerne ser forskelligt på reguleringerne i behandlingen ved scanningerne. 8 Jeg syntes altid, at personalet har været gode til at informere om, hvad der skulle ske. 91

96 Bilag 5 Kvindeafdelingen Har du uddybende kommentarer til forløbet efter dit/mellem dine besøg i ambulatoriet? ID Kommentarer - Fertilitetsklinik Skive Samlet indtryk 7 Jeg har selv skullet informere min praktiserende læge om f.eks. den medicin, jeg startede op på, som kunne være relevant for evt. anden behandling ved egen læge [] Det var for utrygt og med for lidt information mellem besøgene i udredningen, som for os strakte sig over mange gange. Vi vidste ikke, hvad vi skulle ved næste besøg. Vi vidste ikke, om der var kommunikation mellem klinikken og andet hospital. Vi vidste ikke, hvordan behandlingen skulle genoptages. I starten af forløbet oplevede vi indimellem usikkerhed i forhold til, hvad der var næste step i behandlingen. Det er dog bedret senere i forløbet. Der har været gode snakke omkring livsstilsændringer. Jeg har fået mange informationer, og mine kontaktpersoner har været gode til at indrette tiltagene efter mit liv. 16 Vi er ikke gået i gang med behandlingen endnu Jeg synes dog [at et opkald] var lidt "koldt" fra lægens/sygeplejerskens side. Dog da jeg spurgte ind til, om det så var privat, kom samtalen lidt bedre i gang. Men i denne situation er det virkelig vigtigt at personen, der ringer, ikke virker så "kold", da det er et utrolig hårdt svar at få! Ud over dette, har vi virkelig været fuldt ud tilfreds og altid gået derfra med troen på, at det nok skulle lykkes. Og vi fik jo en dejlig dreng! Personale var gode til at indfri ønske om start af behandling, samt få det til at passe sammen med helligdage, ferie m.m. Synes, det er svært at finde personalets samlede holdning til kost, om akupunktur virker og om jeg skal træne/tage på. 33 Meget klare anbefalinger/retningslinjer. 38 NN har været en stor hjælp i forbindelse med kostvejledning og små fif, der får gang i vægttabet. 43 Nej. 44 Synes, fertilitetsskolen var meget grænseoverskridende! At sidde så mange mennesker samlet, hvor der både skulle stikkes og skrives personlige data. Man kunne nærmest ikke undgå at se, hvad parret ved siden af fejlede. Meget personlige og fortrolige oplysninger! Jeg forstår godt vigtigheden af at skulle kende til behandlingen, og personalet gjorde det rigtig godt. Synes bare, det er dybt forkert, at man SKAL deltage i denne skole for at komme i behandling i Skive! Dette kan gøres bedre!! 63 Vi kunne ringe til hver en tid, hvis vi var i tvivl om noget mellem besøgene på klinikken. 68 Jeg spurgte en sygeplejerske om, hvad der ville ske, hvis behandlingen slog fejl, og hvis vi skulle videre. Hun sagde, at vi ville blive indkaldt til et møde med en læge, som ville fortælle os om vores fremtidige muligheder. Da behandlingen ikke lykkedes, fik jeg i telefonen at vide, af en anden sygeplejerske, at det ikke var normal procedure, og at det ville være spild af tid. Men hvis vi ønskede at fortsætte behandlingen i det private, kunne jeg ringe og bede om en kopi af min journal!!! MEGET skuffende. ID Kommentarer - Fertilitetsklinik analyse Samlet indtryk 4 Jeg er blevet [opereret]. Fik svar på [prøve], at [behandlingen ikke var lykkedes]. Det ville være rart med lidt information om det er normalt, hvad kan man forvente, hvad betyder det rent praktisk? Ikke voldsomt væsentligt, men det ville være rart at vide lidt mere om. ID Kommentarer - Gynækologisk ambulatorium Y18 Samlet indtryk 92

97 Kommentarsamling 22 Det var en herlig læge og sygeplejersker. Gik derfra i godt humør. Følte at jeg blev hørt. 25 Har en gang oplevet, at en telefonkontakt til ambulatoriet og en specifik læge ikke blev fulgt op på. Ved efterfølgende ambulatoriebesøg fik jeg mulighed for at forklare, og den kvindelige læge var dygtig til at forklare/scanne mig, så jeg gik tryg derfra. 28 Jeg følte mig rigtig godt behandlet af lægen og sygeplejersken/assistent. En god oplevelse. 30 Jeg ringede til Gynækologisk Ambulatorium [i efteråret] for at få svar på prøven, da jeg ikke havde modtaget noget svar. Aftalen var dog, at jeg kun fik svar, hvis der var noget unormalt. Det er dog altid godt at få SVAR! 41 Jeg får en god behandling. Tak for det. 48 Nej. 50 Jeg vælger altid Viborg Sygehus frem for andre, men den afdeling (gynækologisk), der er dårlig behandling! Jeg fik dårlig behandling, og det har jeg ellers ikke fået på de andre afdelinger på Viborg Sygehus. Uoplyst ID Kommentarer - Gynækologisk dagkirurgi Samlet indtryk 1 Jeg kunne godt tænke mig at få mere information om mit fremtidige helbred. 2 For lang tid fra man ved, hvornår man skal ind. Det tog et år fra første undersøgelse, til der skete noget. ID Kommentarer - Kontinensklinikken Y18 Samlet indtryk 7 Så godt, som jeg nu kunne. 12 Et halvt år er lang tid at gå med ruheden. ID Kommentarer - Øvrige/ikke placeret på afsnit Samlet indtryk 1 Meget tilfredsstillende, glad for personalet, giver tryghed. Den bedste læge hidtil. 6 Jeg har været inde ved jer vedrørende min [graviditet]. Derfor mener jeg, nogle af spørgsmålene var irrelevante for mig, da jeg ikke gennemgår et sygdomsforløb eller skal i nogen form for behandling. 93

98 Bilag 5 Kvindeafdelingen Skriv her, hvis du synes, ambulatoriet kunne gøre noget bedre, og/eller hvis du synes, ambulatoriet gjorde noget særligt godt. ID Kommentarer - Fertilitetsklinik Skive Samlet indtryk 1 Vi er utroligt glade for at komme i Fertilitetsklinikken. Man bliver altid mødt med et smil. De er også gode til at være der i svære situationer. F.eks. oplevede jeg/vi desværre, at jeg aborterede, da det endelig var lykkedes at blive gravid efter flere inseminationer. Vi ringede til klinikken, og en sygeplejerske sagde, at vi kunne komme og få taget en blodprøve med det samme for at finde ud af med sikkerhed, om graviditeten var gået til grunde. Bagefter var de klar med trøstende ord. [Relationer til personale] 6 Vi er ikke så langt i forløbet, men hidtil har vi kun haft en god oplevelse på klinikken Klinikken kunne med fordel blive bedre til at kommunikere med egen læge angående medicin og behandlingsforløb. Omsorgen fås ikke bedre end på Fertilitetsklinikken i Skive! Behandlingen er 100 procent individuel, og de går gerne et skridt ekstra. [Kommunikation og information, Kvalitet i behandling, Pleje] Jeg har oplevet, at en enkelt læge (tidligere kontaktlæge) mange gange roder rundt i journalen, informerer forkert om prøvesvar, behandlingsplan fremadrettet og ikke har styr på, om der tidligere er brugt partners eller donors sæd. Det er enormt utrygt, at man som patient skal være så ansvarlig for at tjekke op på lægens viden, som danner grundlag for videre behandling. [Relationer til personale] Jeg synes generelt mit forløb var rigtig godt. Et forslag til forbedring er dog, at man får et individuelt møde med en læge eller en sygeplejerske, når ens behandlingsplan er fastsat. Vi fik blot vores plan udleveret på klar-parat-skolen, og synes at vi manglede svar på mange ting lige på det tidspunkt. F.eks. hvorfor lang og ikke kort behandling mv. Det var lidt frustrerende som ny behandling. [Kommunikation og information, Kvalitet i behandling] Det er svært at komme i kontakt med sygeplejerskerne på telefon. [Kommunikation og information] Rigtig dejlig stemning i afdelingen, og man føler sig i høj grad taget imod og taget hånd om. Den faglige kvalitet er helt i top. [Kvalitet i behandling, Pleje] Måske lidt bedre information til egen læge. [Kvalitet i behandling] 16 Rummene kan være lidt mere hyggelige :) [Fysiske rammer] De sendte mig blomster. Det betyder meget at vide, at de tænker på mig og er taknemmelige for, at jeg donerer æg. Alle er skønne, og det er et rart sted at komme. [Relationer til personale] Personalet havde altid god tid og var meget venlige. [Pleje] Man føler sig velkommen, når personalet giver hånd i venteværelset. Nogle få personale kunne med fordel være mere optimistiske ved blodprøvetagning. Manglede lidt begejstring ved første TS-scanning, da det viste sig, der var liv, men det er selvfølgelig noget, personalet gør mange gange om dagen. [Relationer til personale] Deres måde at drive afdelingen på kunne godt bruges andre steder. Personalet virkede ikke stressede, og de virkede meget glade for deres arbejdsplads, hvilket smitter af på patienterne. [Kvalitet i behandling, Pleje, Relationer til personale] 94

99 Kommentarsamling 26 De sætter patienten i centrum, lytter og gør, at man føler sig tilpas og tryg Alle er rigtig søde, og jeg føler tillid til, at alle fra personalets side giver sig god tid til at hjælpe. [Relationer til personale] Utroligt menneskelige og kompetente sygeplejersker. Så gode til at lytte og sige de rigtige ting. De er helt fantastiske. [Kvalitet i behandling, Relationer til personale] Fertilitetsklinikken efterlod mig med et meget godt indtryk. Personalet taler forståeligt, så vi havde ingen problemer under møderne. Vi har stadig ikke fået et positivt resultat, men vi håber, at yderligere [] løsninger vil hjælpe os. Jeg ønsker, at al personale vil fortsætte med at forblive så professionelle og opmærksomme over for patienter, som det er tilfældet nu. [Kommunikation og information, Kvalitet i behandling] Lidt flere siddepladser i venteværelset. Sjovt/sødt med albums af babyer, der er lavet på klinikken. [Fysiske rammer] Fantastisk søde personer. [Relationer til personale] Jeg savnede en plan efter første graviditetsforløb (har kun været igennem ét forløb). Jeg savnede information om, hvordan/hvad der skal ske i et videre forløb. Det blev afsluttet brat. [Kvalitet i behandling] Deres arbejde er særdeles godt i forbindelse med udtagning og tilbagelægning af æg. De fortæller alt, de gør, og det gør én tryg. I det store hele har vi været ekstremt tilfredse. [Kvalitet i behandling] Det er ikke kun til Skive, men til hele landet min kommentar er henvendt til: Det er mig UBE- GRIBELIGT, at der ikke tilbydes narkose under ægudtagning! Det må være, fordi dem, der træffer beslutninger om den slags, IKKE selv har prøvet det! Professionelt personale, ingen tvivl. Lidt "fabriksagtigt". Det var hurtigt ind og hurtigt ud og ikke megen tid til at være menneske. [Kvalitet i behandling, Relationer til personale] Er MEGET tilfreds med den behandling, min mand og jeg har fået! De har været søde, har sat sig ind i tingen, og noget meget vigtigt: de har også draget min mand med ind i det, så han også altid føler sig velkommen og en del af det hele! Jeg får det indtryk, at personalet ALTID er der for én, og altid vil besvare spørgsmål. Uanset hvor "dumme" spørgsmålene er. Har altid en rar fornemmelse i kroppen, når jeg har forladt klinikken eller snakket med dem pr. telefon. STOR ros til personalet i Skive. Og er slet ikke i tvivl om, at mit videre forløb bliver lige så godt. TAK. [Relationer til personale] Personalet er MEGET professionelle til deres arbejde. Derudover virker de oprigtige og venlige, når de taler og spørger ind til en. Det får en til at føle sig tryg og godt tilpas. Vi venter [nu barn], så TAK for det :-) [Kvalitet i behandling, Relationer til personale] Det er altid en god oplevelse at komme i klinikken. Personalet er altid smilende, imødekommende og super søde. [Relationer til personale] Samlet indtryk/vurdering: meget professionel indsats! God "ånd" på afdelingen. Som patient blev man fra første dag betragtet som en del af "familien"/afdelingen. [Kvalitet i behandling, Relationer til personale] De har formået at gøre en træls situation til en god og varm oplevelse. Ikke mindst fagligt dygtigt, personligt og fantastisk personale. Der var ærlighed, og det gjorde os meget trygge. Stor tak til Skive Fertilitetsklinik på Skive Sygehus. [Kvalitet i behandling, Relationer til personale] Personalet er altid smilende og venlige og har altid tid til spørgsmål. Et helt igennem fantastisk forløb pga. personalets høje engagement. Meget professionelt, og stor forståelse fra både 95

100 Bilag 5 58 læger og sygeplejersker. [Kvalitet i behandling, Relationer til personale] Personalet var særdeles professionelt til deres arbejde og gjorde vores tid der til et behageligt forløb. [Kvalitet i behandling] 60 Vi har alt i alt været meget tilfredse :-) Bedre indretning af venteværelset. [Fysiske rammer] En kæmpe tak til hele personalet. Vi har følt os i så trygge hænder og fik jo det, vi skulle have hjælp til: en graviditet []. Vil til enhver tid anbefale Skive fertilitetsklinik! [Kvalitet i behandling] Jeg har stort set kun rosende ord til klinikken: Medarbejdere, der brænder for deres arbejde. Oplevelse af stor faglighed og god tilrettelæggelse af arbejdet. Bliver mødt med venlighed og omsorg, når der er behov for det, hvilket giver tryghed i forløbet. Ved, hvilken læge jeg har som kontaktperson, men mindst lige så vigtigt er det, at jeres målsætning om, at alle sygeplejersker fungerer som kontaktpersoner, lykkes meget godt. Får dermed på ingen måde oplevelsen af at være endnu en patient i rækken. [Kontaktperson, Kvalitet i behandling, Relationer til personale] Vi som par følte os rigtigt godt modtaget, og alle var super søde og talte til både mig og min mand. [Relationer til personale] Jeg er meget skuffet over den måde, behandlingen blev afsluttet på. Jeg føler, man har løjet for mig. Hvis man fra start havde sagt, at det hele ville ende med et telefonopkald fra en sygeplejerske, ville det være ok. Men netop fordi, jeg havde spurgt til det og fået at vide, at jeg ville komme ind til en lægesamtale, som ville give mig de nødvendige oplysninger til at komme videre med behandlingen [], er jeg skuffet! [Kommunikation og information, Kvalitet i behandling] Vi har været/er fuldt tilfredse med alt, hvad vi har været igennem. Personale, undersøgelser, behandlinger og så videre. Vi har været trygge hele vejen igennem på grund af godt personale og gode informationer. Tusind tak skal I alle have :-) [Kommunikation og information, Kvalitet i behandling] ID Kommentarer - Fertilitetsklinik analyse Samlet indtryk 1 6 Operationslokalet virkede som noget gammel. [Fysiske rammer] Ambulatoriet gjorde det godt. Laboratoriet var sløve til at få information til min praktiserende læge og sundhed.dk, laboratoriet på Skive Sygehus. [Kvalitet i behandling] ID Kommentarer - Gyn. Dagkirurgi, Silkeborg Samlet indtryk 1 2 Alle er meget venlige og meget positive. Der er virkelig en god stemning. Jeg er meget tilfreds med mine tre besøg/operationer i ambulatoriet. [Relationer til personale] Venlige læger. Uhøjtidelige, men kompetente. Følte mig tryg. [Kvalitet i behandling] 3 Jeg blev behandlet helt til ug. 4 Det var en meget positiv oplevelse. Var hele tiden i trygge hænder. [Kvalitet i behandling] ID Kommentarer - Gynækologisk ambulatorium Y18 Samlet indtryk 1 Det var rart at blive taget alvorligt. Behandling og undersøgelser og råd til fremtidig håndte- 96

101 Kommentarsamling ring af problemet hang rigtig godt sammen. [Kvalitet i behandling, Relationer til personale] Jeg har været til en del undersøgelser. Personalet har under undersøgelserne været dygtige. Men jeg savner rigtig meget en konklusion [på] alle mine undersøgelser. Jeg gik hjem med en tom fornemmelse efter sidste undersøgelse, pga. manglende information. [Kommunikation og information] Meget venligt personale. God information ved besøget. Kunne godt have brugt en opfølgende opringning derhjemme, da der gik noget længere tid end beskrevet, før medicinen havde sin virkning og [effekten] startede. Men ringede selv til afdelingen og forhørte mig. Alt i alt godt forløb. [Kommunikation og information, Relationer til personale] Det var dejligt, at det var den samme sygeplejerske, der bistod/modtog mig alle gangene og endda med et smil! Alle var positive. Lægerne venlige og lyttende. [Pleje, Relationer til personale] Jeg mødte venlighed overalt. Venteværelserne er kolde, jeg frøs. Der er åbent ud til de lange gange. [Fysiske rammer] Personalet var meget omsorgsfulde, venlige og gode til at informere. Det gav stor tryghed. [Kommunikation og information, Relationer til personale] Læge NN, som undersøgte mig, oplevedes som meget nærværende. Hun havde en god dialog og var meget lyttende, også da hun senere kontaktede mig telefonisk. Man følte igen en nærværende dialog, selvom det var telefonisk. [Relationer til personale] Som før skrevet: Oplyse bedre om medicin og bivirkninger, så man har mulighed for i samarbejde med gynækologen at vurdere, om man skal tage medicin eller ej. I mit tilfælde var der risiko for, at bivirkningen var større end en positiv virkning ved at bruge medicinen. Det er på godt jysk TRÆLS først at opdage efter at have købt piller til en HØJ pris. Både for patient og region! [Kommunikation og information] På trods af, at anden undersøgelse var en fejlindkaldelse, synes jeg, det var en fin måde at slutte forløbet af på. Det var som skrevet tidligere dejligt, at man ikke bare rutinemæssigt skal have den gynækologiske undersøgelse, når man træder ind til sådan en konsultation, men at der blev lyttet til, hvordan jeg har det, og fokus blev rettet ind på "problemet", som i mit tilfælde er eventuel fremtidig fødsel. [Relationer til personale] 15 Jeg synes, de gjorde det godt. Jeg har ikke noget at klage over. Kun ros til jer alle. Tak. 17 Jeg synes, det var særlig godt, at lægen kontaktede læge NN for at få en sparring omkring mine symptomer og den videre behandling. [Kvalitet i behandling] 18 Ved ikke, jeg var der kun en dag. Uoplyst 20 Det var i orden det hele Fik super behandling/omsorg. De var hele tiden opmærksomme på mig og min tilstand og reagerede med det samme på min tilstand. Da jeg på grund af morfin/narkose ikke kunne udskrives samme dag, blev jeg overført til anden afdeling. [Kvalitet i behandling, Relationer til personale] Kunne med fordel have én kontaktlæge og sygeplejerske i det omfang, det er muligt, selvfølgelig. [Kontaktperson] Det var ikke en særlig rar følelse at sidde tæt op og ned ad forældre med spædbørn samt højgravide kvinder, der talte om deres graviditeter, når man selv var kommet, fordi man var nødt til at få en abort og vidste, at man ikke selv længere ville få et barn med hjem. Det ville være dejligt, hvis lokalet var mere opdelt, så man ikke blev mere ked af det, end man i forvejen var. 97

102 Bilag Det var gamle/gammeldags lokaler, men de var helt fine! [Fysiske rammer] Alt i alt rigtig fint. God optræden. [Kvalitet i behandling] 34 Jeg synes, at alle virkede utroligt søde og hjælpsomme. 36 De er venlige, søde og rare :-) [Relationer til personale] 37 Alle har gjort det godt, så ros til alle! Specielt akutmodtagelsen er ikke god, og det bliver derfor en negativ oplevelse. Min læge havde endda ringet og advaret. De tog sig meget fint af mig og viste mig vej. [Kvalitet i behandling] 40 For mit vedkommende blev jeg behandlet godt. Begge var flinke og rare Første besøg var virkelig godt. Andet besøg var ok, indtil læge nummer tre blev indblandet og mellem linjerne mente, at jeg var hypokonder/pylret. Havde dog ved første besøg fået at vide, at jeg skulle kontakte afdelingen, hvis blødningerne ikke var holdt helt efter en uge, og det var de stadig ikke efter 14 dage. [Relationer til personale] Får altid god og professionel behandling. Tak. [Kvalitet i behandling] Super service af serviceassistenter. [Pleje] Der kan godt skabes mere hygge og varme. [Fysiske rammer] Fantastisk personale. Alle lige fra sygeplejerske, læger og narkoselæger. Følte mig absolut i trygge hænder og var rigtigt taknemmelig for, at de tog så godt imod mig/os både før, under og efter indgrebet. [Relationer til personale] De er gode nok til deres arbejde angående indgrebet, men alt det der, som man godt kan have brug for som [] patient, og forståelse, er dårligt. Der var to fra personalet, som var søde, men resten af dem, som havde med mig at gøre den dag, var dårlige. [Relationer til personale] Jeg blev behandlet så godt på Viborg Sygehus. Har bare gode komplimenter til hele personalet. Måden, de udfører sit arbejde på, er mønsterværdig! Kunne andre sygehuse leve op til dette. Tak alle sammen på Viborg Sygehus. [Kvalitet i behandling] Hvis der er deltagelse i flere undersøgelser, så præciser, hvilken der er tale om, og hvad patienten skal forberede. [Kommunikation og information] Ambulatoriets venteværelse virker slidt og rodet. Undersøgelsesrum er ok. [Fysiske rammer] Uoplyst Uoplyst ID Kommentarer - Gynækologisk dagkirurgi Samlet indtryk 2 3 De stole, som man ligger i, efter at man er blevet opereret, er meget dårlige. [Fysiske rammer] Ventetiden. Den kan ikke undgås, men information om, at der bliver ventetid og en ca. tid. [Ventetid] 98

103 Kommentarsamling 5 Personalet var søde og rare. Jeg er meget taknemmelig Efter operation på sengeafdelingen blev jeg engangskateteriseret [flere] gange og undersøgt (nye plastre osv.) [flere] gange. [Flere gange] kom andre personer ind på stuen (pårørende og personale) imens. Dette var ubehageligt, da jeg lå tættest ved døren. Synes godt, det kunne gøres bedre. F.eks. er der gardin mod den anden patient på stuen (som man trods alt deler WC og bad med). Hele forløbet oplevede jeg meget positivt. Mødte [om morgenen], og [til middag] hentede min mand mig, og jeg var helt ok. I forhold til lignende operation [for nogle år siden] var det denne gang rigtigt fint. ID Kommentarer - Kontinensklinikken Y18 Samlet indtryk 7 Jeg synes, jeg er blevet taget godt imod hver gang, og jeg har været her mange gange. [Relationer til personale] 9 Meget positivt forløb på alle måder. 10 Jeg følte mig virkelig velkommen Jeg kan kun sige godt om Kontinensklinikken. Sygeplejersken, jeg var inde hos, var en yderst behagelig person, der stille og roligt undersøgte og informerede. Jeg følte mig meget tryg efterfølgende. Havde også fået gode råd med på vejen. [Kommunikation og information, Kvalitet i behandling, Relationer til personale] Der var for lang ventetid fra afdelingen, der henviste, til indkaldelsen. Ca. syv uger. [Ventetid] ID Kommentarer - Neonatal hørescreening Samlet indtryk 5 7 Vi havde en meget positiv oplevelse med en utrolig venlig og kompetent jordemor, som gav sig god tid til os og ikke mindst vores datter, da lillebror skulle undersøges. [Kvalitet i behandling, Pleje] Samlet indtryk er dårligt, FORDI ventetiden hver gang har været utrolig lang! [Ventetid] Dårligt ID Kommentarer - Øvrige/ikke placeret på afsnit Samlet indtryk 2 4 Stor indlevelsesevne, humør og seriøsitet samtidig. Rigtig dejligt personale. [Relationer til personale] Personalet var utroligt gode og opmærksomme. En god oplevelse! [Relationer til personale] 99

104 Bilag 5 100

105 Forholdet mellem den regionale og nationale rapportering på afdelingsniveau Bilag 6: Forholdet mellem den regionale og nationale rapportering på afdelingsniveau Udover den regionale rapportering af undersøgelsen, som denne rapport er en del af, er der på baggrund af de nationale spørgsmål udarbejdet en national standardrapport på regionsniveau. Denne nationale standardrapport er i Region Midtjylland vedhæftet i bilag 7. Den nationale standardrapportering bygger i udgangspunktet på en tilfældig stikprøve bestående af 400 patienter per speciale på en afdeling 3. Af hensyn til rapporteringen på afsnitsniveau suppleredes der på regionalt niveau med et patientudtræk, der sikrede, at spørgeskemaet blev sendt til minimum 30 patienter fra hvert afsnit, hvis dette var muligt. Dette supplerende patientudtræk indgår ligeledes i den nationale standardrapportering. På grund af det supplerende patientudtræk er afsnit med få patienter således potentielt overrepræsenteret og kan derved have en uforholdsvis stor indflydelse på resultatet i den regionale rapportering, hvis patienterne fra de pågældende afsnit adskiller sig markant fra regionens øvrige patienter. I beregningen af regionens resultat er der i den regionale rapportering taget højde for dette ved at vægte patienternes svar på baggrund af afsnitsstørrelse. Afsnitsstørrelse er det eneste forhold som patienternes svar vægtes i forhold til i den regionale rapportering. I den nationale rapportering vægtes patienternes svar i forhold til blandt andet køn og alder, men ikke afsnitsstørrelse, hvilket kan bevirke, at der er forskel på regionens resultat i den henholdsvis regionale og nationale rapport. I den nationale rapportering sammenlignes afdelingens resultat på de nationale spørgsmål med det samlede resultat for det speciale, som den pågældende afdeling tilhører. Indledningsvis er der en oversigtsfigur, hvor spørgsmålene er sorteret efter andel positive besvarelser. Herefter bliver spørgsmålene præsenteret temavist i figurer og tabeller, herunder afdelingens placering i forhold til specialeresultat og sammenligning over tid. 3 For afdelinger med færre end 20 besvarelser fra denne stikprøve er der ikke udarbejdet en national rapport, og en sådan er derfor ikke vedhæftet. 101

106 Forholdet mellem den regionale og nationale rapportering på afdelingsniveau 102

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Reumatologisk U Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på IVF-klinikken, Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Øre-, Næse- og Halsafd. Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Resultater fra Brystkirurgisk ambulatorium indgår i indeværende rapport i Kirurgisk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Organkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling K Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Overafdeling M Regionshospitalet Randers 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Livsstilscenteret Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland 29-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 30/11-2009 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Reumatologisk amb. Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børnedagafsnittet Børneafdelingen Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Fertilitetsklinikken Hospitalsenheden Horsens 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på M12 - Mave-tarm amb. Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling P Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Hospitalsrapport for ambulante patienter på. Hospitalsenhed Midt

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Hospitalsrapport for ambulante patienter på. Hospitalsenhed Midt REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Hospitalsrapport for ambulante patienter på Hospitalsenhed Midt 17-03-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 for Region Midtjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Biokemisk Afdeling Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på ØRE-, NÆSE- OG HALSAFD. Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Horsens 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Geriatrisk Afdeling G Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk afdeling Regionshospitalet Randers 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Øjenafdelingen, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Øre-næse-halsafdelingen Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på HÆMATOLOGISK AFD. R Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk overafd. B Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på NYREMEDICINSK AFD. C Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på REUMATOLOGISK U Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 30-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere