Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger"

Transkript

1

2

3 Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J. F. RUTHERFORD Forfatter til Kan de levende tale med de døde?" Millioner a f nulevende Mennesker skal aldrig dal" etc. etc. Udgivet af Vagttaarnets Bibel- og Traktatselskab og International Forening for Bibelstudium Brooklyn, N.Y. K øben h avn og O slo PRINTED IN GERMANY

4 Den usynlige Herlighedens Konge som nu er nærværende til Hjælp for den Slægt som nu lever paa Jorden og som vil blive hans tro Undersaatter tilegnes denne Bog Denne Slagt skal ingenlunde forgaa, ftrend alle disse Ting er sket" Matthæus 24, ^4. Danish Translation The Harp of God Copyrighted 1921 by P e o p le s P u lp it A s s o c ia tio n Brooklyn, N.Y., U.S.A. Die Harfe Gotfes - Dånisdi

5 Forord D ER er Brug for en Lærebog ior Begyndere i Bibelstudium. Denne Bog udsendes for at tilfredsstille dette længe følte Savn. Stoffet er ordnet saaledes, at der gaas frem Skridt for Skrid 1 i logisk Rækkefølge. Efter hver Afdeling er der tilføjet en Række Spørgsmaal, hvorved Læreren sættes i Stand til at lede Elevens Tanker hen paa det omhandlede Emne. Det Tal, der staar efter hvert Spørgsmaal, henviser til den Paragraf i Teksten, hvor Svaret kan findes, idet hver Paragraf er mærket med et tilsvarende Tal. Jehova havde inden Verdens Grundlæggelse lagt en storslaaet Plan; men ingen vidste noget derom. I Løbet af de første fire Tusinde Aar af Menneskets Historie blev Guds Plan holdt hemmelig. Han begyndte at aabenbare den for Mennesket for næsten nitten Hundrede Aar siden og da kun for dem, der har indviet sig til at gøre hans Vilje. Der blev lovet, at der ved Tidsalderens Ende skulde blive kastet større Lys herover, og dette Løfte er blevet holdt. Vi lever nu i den Tid og fremlægger her de klare Beviser derfor. Denne Bog skildrer de fremtrædende Træk i Guds Plan, en Plan, der baade er systematisk og f remadskridende. Folk i Almindelighed er ikke blevet grundigt undervist i, hvad Bibelen lærer. Selv de, der har gaaet i Søndagsskole, har kun lært en Del Skriftsteder og ikke, hvad disse Skriftsteder betyder. De har ligesom Profeterne i sin Tid hørt uden at forstaa. Den egentlige Grund hertil er den, at Guds Plan ikke kunde forstaas, førend hans rette Tid til at aabenbare den var kommet. Nu er den Tid inde. Som Følge af det Husholdningsskifte, der nu finder Sted, har det aldrig været saa vigtigt som nu at studere Bibelen. Hvis det er af Vigtighed at undervise den opvoksende Slægt om det, der nu læres i vore Skoler, da kan det med endnu større Ret siges at være vigtigt at undervise den om det, der nu er aabenbaret af Guds Plan om at oprejse og velsigne Menneskene.

6 Der næres intet Ønske om. og heller ikke gøres der noget Forsøg paa at faa dem, der læser denne Bog, til at slutte sig til nogen Organisation eller Sekt eller noget Samfund. Den eneste Hensigt med denne Bog er at hjælpe dem. der oprigtigt søger efter Sandhed, i deres Bestræbelser for at forstaa Bibelen, til at se Betydningen af, hvad der foregaar omkring os, og at berede i det mindste nogle til at tage imod de Velsignelser, der snart skal blive Menneskeheden til Del. Hvis De vidste, at. der skulde finde en radikal Forandring Sted i Regeringen til det bedre, og at Deres Børn kunde komme til at spille en Rolle i det nye Forvaltningssystem, saa vilde De søge at give Deres Børn al den Indsigt i de nye Forhold, De paa nogen Maade kunde. Nu er de største Forandringer, Historien kender, ved at tinde Sted. Alle er paa det rene med, at disse Forandringer begyndte med Verdenskrigen, og at de stadig fortsætter. Men hvad betyder de? Det rette Svar vil være, at den gamle Verden eller hidtidige sociale og politiske Orden er til Ende og ved at forsvinde, og at en ny og bedre Orden skal komme og om kort Tid vil blive Indført. Enhver Fader eller Moder skylder sit Barn at undervise det om den kommende nye Verdensorden eller Regering. Denne Bogs Indhold vil føre Dem ind paa den rette Vej. Det Emne, der her tages op, bliver ikke indgaaende behandlet. Enhver, der interesserer sig derfor, henvises til Studier i Skriften eller andre af Vagttaarnets Bibel- og Traktatselskabs Skrifter, hvori disse Spørgsmaal drøftes mere indgaaende. Citaterne er for det gamle Testamentes Vedkommende hentet fra den nyeste norske Oversættelse og for det nye Testamentes Vedkommende fra den nyeste danske, medmindre andet er tilkendegivet. Læseren bør have Bibelen foran sig og nøje prøve hver Tanke, der her fremsættes, for at han kan være fuldt forvisset i sit eget Sind. Harpen er et Instrument, som, naar det behandles med Dygtighed, gør dem lykkelige og glade til Mode, der lytter til. Guds Harpe bringer Fred i Sindet og Glæde i Hjertet, naar den forstaas og behandles med Dygtighed. Denne Bogs Titel leder Tanken hen paa sand Glæde og Lykke. Det Budskab, der indeholdes heri, er hentet fra Guds Ord og udsendes med Bon om, at det maa blive til Velsignelse for mange, at det maa opmuntre nogle, som er nedbøjede, forbinde nogle sønderbrudte Hjerter, trøste nogle, som sørger, og give alle, som læser det med Alvor, en dybere Værdsættelse og Forstaaelse af Jehova og Menneskeslægtens Frelser. Brooklyn, N. Y., den 1. Oktober 1921

7 «. ' V....

8 INDHOLD Guds H arpe... 9 Skabelsen Retfærdighedens Aaben barelse Abrahamsløftet Jesu Fødsel Genløsningen Opstandelsen Den aabenbarede Hemmelighed Kristi Genkomst Menighedens Herliggørelse Genoprettelsen

9 Guds Harpe KAPITEL I leg vil bøje mit Øre til Tankesprog, jeg vil fremføre min gaadefulde Tale til Citaren [eng. Overs.: paa Earpen], Psalme 49,5. HARPEN er et Musikinstrument, der blev opfundet for mange Aarhundreder siden. Naar den er rigtig stemt, og der spilles paa den med Færdighed, fylder den Rummet med de lifligste Toner, der gør Hjertet glad. Første Gang, Harpen omtales i Bibelen, er i 1 Mosebog 4, 21, og Opfinderens Navn var Jubal. Han blev derfor kaldt»fader til alle dem, som spiller paa Citar [Harpe] og Fløjte«. 2Det var 1812 Aar forud for Jesu Komme i Kødet, at Gud organiserede de tolv Israels Stammer, Jakobs Efterkommere, som et Folk, der derefter var kendt under Navnet Israels Folk. Det var det eneste Folk, Gud sluttede Pagt med, og han anerkendte ikke noget andet Folk paa samme Maade. (Amos 3, 2.) Israels Folk blev brugt til at fremstille en Række levende Billeder eller Forbilleder som Skygger af bedre Ting,der skulde komme; og de, der ud fra Skriften nøje følger Israels Historie, vil være i Stand til deri at læse Forudsigelser om nære Begivenheder, der vil bringe store Goder til Menneskene. 1 Korinthier 10,1-13; Hebræerne 10,1. 3I Israel blev Harpen kun brugt, naar der skulde gives Udtryk for Glæde og Jubel. David, som i 40 Aar var Konge i Israel, var en fuldendt Harpespiller, og man vil lægge Mærke til, at Harpen ofte bruges i Psahneme til paa symbolsk Maade at betegne eller lære en eller anden stor Sandhed. Jøderne brugte dette Instrument ved Glædesfester som f. Eks. ved Jubelaarenes Begyndelse og ved Festhøjtiderne. ' Fra Josefus, en jødisk Historieskriver, har vi den Op- 9

10 10 Guds Harpt lysning, at Harpen sædvanligvis havde ti Strenge, men at den undertiden var mindre og kun havde otte Strenge. Tallet ti bruges i Skriften som symbolsk Betegnelse for det, der er fuldstændigt eller fuldkomment med Hensyn til Mennesket. Harpen med de ti Strenge bliver saaledes, forstaar vi, et Billede paa de store Grundsandheder i Guds Plan. Naar to af disse Strenge var borte, saa der kun var otte, betegnedes der aabenbart dermed, at der skulde komme en Tid, hvor to vigtige Træk i Guds Plan ikke skulde ses af Menneskene. Gud lovede, at der ved Tidsalderens dier Verdens Ende, det vil sige den bestaaende Samfundsordens Ophør, skulde komme mere Lys over hans Ord. Da vi nu har naaet den Tid, kan vi trygt, vente at faa mere Lys, og saaledes er det da ogsaa. 5Aabenbaringsbogen er i det store og hele skrevet i Billedsprog. I Aabenbaringen 14, 2.3 og 15, 2.3 gives der os en kort Beskrivelse af en Skare herlige Væsener, der spiller paa deres Harper, og disse betegnes som»guds Harper«. Harpen bruges her som et Tegn eller Symbol paa en stor Sandhed eller et særligt Træk i Guds Program. En stor Del af Bibelen er skrevet i saadanne symbolske Vendinger. Herren bruger Ting, vi kender, for dermed at belyse store usynlige Ting, vi ikke kender; saaledes bruges ogsaa Harpen. HVEM ER GUD? Huden vi ka.n kende Gud og forstaa hans store Plan, er det nødvendigt, at vi tror, at han er til, og at han belønner dem, der alvorligt søger ham. (Hebræerne 11, 6.) Men hvorledes kan vi tro? Vi maa først have en vis Kundskab. Men hvorledes kan vi vide, at der findes en stor Gud? Lad os se paa noget af det, der ligger os nærmest for Haanden, og derudfra betragte Sagen. 7Se paa Blomsterne i din Have. Op fra den samme Jordbund vokser en Mangfoldighed af Farver og Former. Op af den samme Jord skyder ligeledes forskellige Slags

11 Gud* Harpe 11 rrræer, der frembringer forskellige Frugter til forskellige Aarstider. En Visdom højere end Menneskets maa have ordnet disse Ting. Læg Mærke til de udstrakte Marker, de høje Bjerge, de mægtige Floder, og se saa paa det store Hav med dets ubegrænsede Magt, paa hvis Bølger de moderne Skibe rider majestætisk. Tvinges vi ikke til at drage den Slutning, at alle disse Ting maa være skabt af en, der er visere og større end alt, vi har set? 8Kast saa et Blik op i de tavse Himle over dig og tæl der, om du kan, Stjernerne og Planeterne, som lydløst styrer gennem Rummet. Mange af disse er langt større end Jorden, og dog forbliver enhver paa sin Plads og bevæger sig lydløst rundt i sin Bane. Om man tænker sig om, forstaar man, at de kan ikke være dukket op der rent tilfældigt, men at en Skaber, større end Planeterne, har anbragt dem der. Da Kong David saa paa disse Skaberværkets Undere, var han saa betaget af deres Skabers Storhed, at han skrev:»himlene fortæller Guds Ære, og Hvælvingen forkynder hans Hænders Gerning. Den ene Dag lader sin Tale udstrømme til den anden, og den ene Nat forkynder den anden sin Kundskab. Der er ej Tale, der er ej Ord, ej høres deres Røst. Over al Jorden udgaar deres Maalesnor, og til Jorderigets Ende deres Ord.«Psalme.19,2-5. 9Giv Agt paa Mennesket! Hvilken vidunderlig Mekanisme er ikke dets Legeme! Der er Skelettet med Musklerne, der holder hver enkelt Del paa sin Plads, Nerverne, der som et mægtigt elektrisk System bringer Budskaber fra Hjernen til alle Dele af Legemet. Det har Evne til at tænke og lægge Planer og tu at udføre disse Planer. Ingen Maskine kan paa nogen Maade sammenlignes med Mennesket, hvad sindrig Bygning og fuldendt harmonisk Sammenspil angaar. Hvem er da Skaberen af dette Vidunder? Vi maa nødvendigvis gaa ud fra, at der vær en Førsteaarsag, som frembragte alle de synlige Ting i Universet saavel som det, der er usynligt for os, og satte det i Funktion. Men hvem er

12 12 Guds Harpe han? Jehova er hans Navn, Universets store Gud. Psalme 83,19; 1 Mosebog 17,1; 2 Mosebog 6, 3; 20, Navnet Jehova betyder den selveksisterende, den, der er til i Kraft af sig selv. Han var uden Begyndelse og uden Ende, og Moses skrev om ham:»fra Evighed til Evighed er du Gud«. (Psalme 90,2; Esa jas 26,4.) Han er den store almægtige Jehova Gud, og der er ingen foruden ham, og hans Ære og Værdighed har ingen anden. (Esajas 42, 8.) Han er den store alvise Skaber af alt, som er skabt. (Esajas 40, 28; 1 Mosebog 1,1.) Jehovas fire store og evig iboende Egenskaber er Betfærdighed, Magt, Kærlighed og Visdom. (Ezekiel 1, 5.6.) Disse Egenskaber samvirker altid i fuldendt Harmoni, og ti i forskellige Tider og paa forskellige Maader aabenbarer han disse Egenskaber. Til visse Tider har han paa særlig Maade aabenbaret snart en, snart en anden af sine Egenskaber. u Hans Retfærdighed blev lagt for Dagen ved den Straf, der paafulgte Overtrædelsen af hans Lov. Magten blev særlig lagt for Dagen i den store Vandflod, der ødelagde alt paa Jorden. Hans Kærlighed kom særlig til Udtryk ved, at han opofrede sit Hjertes kæreste Skat, sin elskede Søn, for at Menneskene kunde faa Lejlighed til at vinde Livet. Hans Visdom aabenbares i Særdeleshed i hans store Plan, som han gradvis lader udfolde sig og tillader Mennesket at se ind i. Hans Egenskaber kender ingen Grænser. Han er saa viis, at han kendte Enden fra Begyndelsen af og udformede hele sin store Plan til seiv de mindste Enkeltheder. Apostlenes Gerninger 15,18. HANS AABENBARELSE 12Alle er enige om, at Mennesket er den allerhøjeste Form af alle levende Skabninger paa Jorden. Dets Intelligens overgaar langt alle andre jordiske Væseners. Mennesket er i Sandhed frygtindgydende og underfuldt dannet. Har det ikke god Grund til at vente sig, at den almægtige Gud skulde aabenbare for det noget af den

13 Guds Harpe 13 guddommelige Storhed, nogle af sine Planer og Tanker? Jo, og en saadan Aabenbaring findes i den underfulde Bog, Bibelen. 13Hvem skrev Bibelen? Den Del, der betegnes som det gamle Testamente, blev skrevet af Fortidens hellige Mænd, som blev drevet til at skrive af Jehovas usynlige Kraft. (2 Peter 1,21; 2 Samuel 23,2; Lukas 1, 70.) Det nye Testamente bestaar af Ord talt af Jesus, Guds Søn, der talte, som aldrig noget Menneske har talt, og hvis Ord blev optegnet af dem, som hørte ham og var Vidner til hans Gerninger, og desuden af hans Disciples skrevne Vidnesbyrd, idet de skrev under guddommelig Inspiration. 14Den hellige Aand er ensbetydende med Jehovas Kraft eller Indflydelse hellig, fordi han er hellig. Denne Jehovas Kraft indvirkede paa oprigtige Mænd, som elskede og fulgte Retfærdighed, og den ledede dem til at skrive Bibelen. Guds Aand, det vil sige hans usynlige Kraft og Indflydelse, indvirkede paa Vandene, og derved skabte han. (1 Mosebog 1,2.) Paa lignende Maade indvirkede hans usynlige Kraft og Indflydelse paa Menneskers Tanker og vejledede dem i, hvad de skulde skrive. Saaledes skrev Moses de første fem Bøger i Bibelen. Guds usynlige Kraft og Indflydelse, det vil sige den hellige Aand, indvirkede paa Moses s Sind, saa at han blev i Stand til at affatte en Beretning om de vigtigste Begivenheder, som havde fundet Sted, og at nedskrive Guds Lov, saaledes som Gud havde givet sit Folk den gennem Moses. Paa ingen anden Maade kunde den sande Skabelseshistorie være blevet skrevet. Derfor blev disse Kendsgerninger og Sandheder skrevet under Inspiration af Gud. (2 Timotheus 3,16; Job 32, 8.) Der er fire og tyve profetiske Forfattere til det gamle Testamente, som forudsagde de store Begivenheder, der skulde finde Sted paa Jorden. Deres Beretninger blev skrevet til forskellige Tider og under vidt forskellige Forhold, og dog stemmer deres Vidnesbyrd overens. Deres

14 14 Guds Harpe Vidnesbyrd gav paa Forhaand et Rids af Begivenheder, der skulde komme. 15Historie er, naar den er nedskrevet, en Beretning om stedfundne Begivenheder, ordnet efter Tid. 16Sand Profeti er en Beretning om Begivenheder, der forudsiges at skulle finde Sted engang i Fremtiden. Med andre Ord. Profeti er Historie, nedskrevet før den finder Sted. 17Intet Menneske formaar virkelig at forudsige Begivenheder, der skal indtræffe i Fremtiden. Kun Gud er i Stand dertil. Hvis vi da finder, at Bibelen har forudsagt, at visse Begivenheder skulde finde Sted, og at Beretningen herom er optegnet, Aarhundreder før disse Begivenheder virkelig fandt Sted, og det nu er uomstødeligt fastslaaet, at de virkelig har fundet Sted, da vil det være det stærkeste Bevis for, at de, der skildrede disse Begivenheder, blev ledet dertil af Gud, og at de 3aaledes har skrevet under guddommelig Inspiration. 18Dette kan belyses ved nogle Eksempler. Den traadløse Telegraf og Luftskibe hører til de moderne Opfindelser, og dog viser det sig nu, efter at de er blevet opfundet, at Gud gennem sine hellige Profeter har forudsagt for Aarhundreder siden, at saadanne Opfindelser skulde fremkomme. (Job 38,35; Esajas 60,8.) Jernbaner har endnu ikke været i Brug i hundrede Aar, og dog gav Guds Profet for mange Aarhundreder siden en klar og indgaaende Beskrivelse af Jernbanetoget og af, hvorledes det skulde betjenes, og profeterede, at det skulde være i Brug i Endens Tid, den Tid, i hvilken Herren forbereder Oprettelsen af sit Rige. (Nahum 2, 4-7.) Han forudsagde ogsaa, at paa den Tid skulde Folk løbe hid og did ved Hjælp af andre Befordringsmidler som Automobiler, Sporvogne o. s. v. (Daniel 12, 4, eng. Overs.) Der lever ingen i vor Tid, som er visere end Salomon, og dog har der fundet en mægtig Udvikling Sted paa Opfindelsernes Omraade i de sidste 125 Aar, og Kundskaben er blevet edestaaende forøget, og det fordi Tiden

15 Guds Harpe 16 er inde dertil, og fordi Guds Profeter for Aarhundreder siden forudsagde, at det skulde gaa saaledes. l9gud forudsagde gennem sine hellige Profeter, at der engang i Fremtiden skulde komme en mægtig Mand til Verden, at han skulde fødes som Jøde (5 Mosebog 18,15) paa et nærmere angivet Sted (Mika 5,1), at han skulde komme til sit eget Folk, og de skulde ikke tage imod ham, at han skulde være foragtet og forkastet af Mennesker, en Mand fuld af Smerte og vel kendt med Sorg (Esajas 53,1-3), at han skulde ride ind i Jerusalem paa et Asen, Føl af et andet Asen, og fremstille sig for Jøderne som deres Konge (Sakarias 9, 9), at han skulde blive forkastet af Jøderne (Esajas 53, 3), at han skulde blive forraadt for tredive Sekel Sølv (Sakarias 11,12), at han skulde dø, men ikke for sig selv (Daniel 9, 26), at der ikke skulde være nogen retfærdig Grund til hans Død (Esajas 53, ), at han ikke desto mindre skulde blive regnet blandt Overtrædere (Esajas 53,12), at han skulde dø en voldsom Død, men at der dog ikke skulde blive brudt et Ben i hans Legeme (Psalme 34, 21), at hans Kød ikke skulde gaa i Forraadnelse, og at han skulde opstaa fra de døde. (Psalme 16, 10.) Alle disse og mange flere lignende Profetier blev fuldstændig opfyldt paa Jesus af Nazareth, som færdedes og virkede omkring Jerusalem og døde der. Vi vil senere undersøge Skriftsteder, der nærmere belyser Opfyldelsen af alle disse Profetier. 20Alt, hvad der her er nævnt, viser, at Bibelen virkelig blev skrevet af hellige Mænd, som ved Jehovas Kraft blev ledet til at skrive den, og at den er en Beretning, som Gud har ladet optegne og har givet Mennesket for at vejlede det i Retfærdighed, samt at den forudsiger Menneskets Færd og endelige Skæbne. 21Profeterne, som fortalte om Guds Plan, forstod ikke, hvad de skrev. De vidste, at de skrev om noget, som hørte Fremtiden til, men hvorledes og hvornaar det skulde ske, vidste de ikke. De granskede og ransagede

16 16 Ouds Harpe indgaaende alle de Kilder, der var tilgængelige for dem, for at se, hvad disse Profetier betød, og hvornaar de skulde blive opfyldt, og hvad Art af Tid, der skulde regnes med. Særlig med Hensyn til Jesu Komme, hans Lidelse, Død og Opstandelse profeterede de og forstod ikke, skønt de søgte at forstaa. (1 Peter, 1,10.12.) Selv Himmelens Engle, som vidste, at Profeterne skrev saaledes, forstod det ikke, skønt de attraaede at skue ind i disse Ting. Gud aabenbarede først sin store Plan, da hans egen Tid var inde dertil; indtil da beholdt han det alt sammen hos sig selv. 22Guds Plan vil sige den Ordning, ifølge hvilken Jehova har ladet alt det skabe, som er blevet skabt, og ifølge hvilken han handler med Hensyn til sine Skabninger. Den første, der kom til at forstaa Guds Plan, var Jesus, der, inden han kom til Jorden, var Logos, hvilket betyder en, som taler og handler for Jehova. I Aabenbaringen, Kapitel 5, gives der os i Billedsprog en vidunderlig Fremstilling. Jehova skildres som siddende paa sin Trone, i sin højre Haand holder han en Bogrulle, Optegnelsen af hans store Plan. Haanden er et Symbol paa Magt, og den Omstændighed, at han holder Bogrullen i sin Haand, betegner, at Jehova holdt den i sin egen Magt og Varetægt. Derpaa skildres for os en vældig Engel, et mægtigt Sendebud, der taler med høj Røst og spørger:»hvem er værdig til at aabne Bogen og bryde dens Segl?«I Himmelen var der en Hærskare af hellige Væsener eller Engie. Ingen af dem var i Stand til at aabne Bogen eller Bogrullen, nej, end ikke til at se i den. Ingen paa Jorden var i Stand til at se i den eller aabne den. 23En af de Titler, der er givet Jesus, er»løven af Judas Stamme«. Denne store og mægtige, Guds elskede Søn, der senere blev kaldt Jesus, fik Lov til at aabne Bogen og bryde de Segl, der holdt den hemmelig. Saaledes skildres for os, hvorledes Jehova aabenbarede sin Plan for sin elskede Søn. Han beskrives paa følgende Maade:

17 Guds Harpe 17»Og jeg saa, midt imellem [midt for] Tronen... stod et Lam, ligesom slagtet: det havde syv Horn og syv Øjne,... og det kom og tog Bogen af hans [Jekovas] højre Haand, som sad paa Tronen«. 2iSyv er et symbolsk Udtryk for Fuldkommenhed, Horn er et Symbol paa Magt, og Øjne et Symbol paa Visdom. Den her skildrede fremtræder saaledes som en, der har fuldkommen Magt og fuldkommen Visdom til at udfore sin vidunderlige Opgave og Pligt. Dette er første Gang, Jehovas store Hemmelighed, hans store Plan eller Program, blev aabenbaret for nogen, og siden da har det behaget ham fra Tid til anden at aabenbare Dele af sin Plan for saadanne blandt Menneskene, som i Oprigtighed og Trofasthed har søgt at forstaa den. Han har lovet at belønne dem, som alvorligt søger ham, og som søger Kundskab om ham. Vi kan derfor gaa til Studiet af hans Plan med tillidsfuld Forventning om, at han Tid efter anden vil give os et saa dybt Indblik i den og Forstaaelse af den, som det maatte behage ham og tjene os bedst. 25Harpen bruges som symbolsk Udtryk for den Storhed og Skønhed, den fuldendte Harmoni og majestætiske Ynde, der er udbredt over Guds Ordning eller Plan. Dette store Program, Guds Plan, findes optegnet i det gamle og det nye Testamente. Denne Optegnelse fortæller om Guds Hensigt med Mennesket, beretter om dets Fald og giver et profetisk Udsyn over dets Genløsning og Udfrielse og over, hvorledes alle de lydige blandt Menneskene til sidst skal blive velsignet med evigt Liv. De store Grundlærdomme eller Sandheder, som. Bibelen fremholder, og som udgør Grundvolden i hans Plan med Mennesket, bliver saaledes Strengene paa Guds Harpe. Disse Grundsandheder blev udtalt af Jehova gennem Profeterne, gennem Jesus og gennem hans Disciple. Guds Lov er hans udtrykte Vilje. Lov vil sige en Regel til at handle efter, idet den paabvder at gøre det, som

18 18 Otids Harp< er ret, og forbyder det, som er uret. Bibelen indeholder Jehovas Lov for Menneskets Styrelse. 26Navnet David betyder den elskede. Jehovas elskede er hans Søn Jesus, Kristus, den salvede. David blev derfor brugt af Jehova til som et Forbillede at betegne Kristus, baade Jesus og hans trofaste Efterfølgere. David spillede paa Harpen med de ti Strenge og med enestaaende Dygtighed. Dette synes at udtrykke, at Modbilledet til David, Jesus og hans Legemes Lemmer, hans trofaste Efterfølgere, skulde forstaa denne Guds Harpe og forklare den for andre, som kunde ønske at forstaa den. De ti Strenge paa Harpen kommer da meget passende til at fremstille de ti store Grundsandheder eller Lærdomme i Guds Plan. Disse ti Grundlærdomme fremtræder i følgende Orden: 1 ) SK A BELSEN 2 ) R E T F Æ R D IG H E D E N S A A B E N B A R E L S E 3 ) ABRAHAM SLØFTET 4 ) J E S U F Ø D S E L 5 ) G E N L Ø S N IN G E N 6 ) O P S T A N D E L S E N 7 ) D E N A A B E N B A R E D E H E M M E L IG H E D 8 ) K R IS T I N Æ R V Æ R E L S E 9 ) H E R L IG G Ø R E L S E N 1 0 ) G E N O P R E T T E L S E N *7Deu, der forstaar disse ti Grundsandheder og kan værdsætte den Skønhed og Harmoni, der kommer til Udtryk gennem dem, bliver derved i Stand til at bruge Guds Harpe, og Brugen af den fylder hans Hjerte med Glæde og hans Sjæl med den lifligste Musik. Uden Tvivj blev Guds store Plan, der er billedligt fremstillet ved Harpen, lagt og ordnet paa eet bestemt Tidspunkt; men vi vil her betragte hver enkelt af disse Grundsandheder, fremstillet ved en Streng, for sig og i den ovenfor nævnte jorden.

19 Gvds Harpe 19 Hvad er en Harpe, og hvornaar blev den opfundet? 1. Hvem opfandt Harpen, og hvor er den omtalt i Bibelen? 1. Hvornaar organiserede Gud de tolv Israels Stammer som et Folk? 2. Hvilken Forbindelse indgik Gud med Israels Folk? 2. Hvortil brugte Jehova det Folk? 2. Hvad brugte Israels Folk udelukkende Harpen til? 3. Hvilken Konge i Israel var særlig dygtig til at spille paa Harpe? 3. Hvor i Skriften er Harpen brugt som svmbolsk Betegnelse? 3. Ved hvilke Lejligheder brugte Jøderne Harpen? 3. Hvor mange Strenge var der paa Israelitternes Harper, og hvad betegner de symbolsk? 4. Havde Harpen nogen Sinde et mindre Antal Strenge, og hvad lærer det os i bekræftende Fald? 4. I hvilke Vendinger eller paa hvilken Maade er Aabenbaringsbogen skrevet? 5. Hvor i Aabenbaringen er Harpen omtalt, og hvad er det for Væsener, der fremstilles som spillende paa den? 5. Hvad er den første Betingelse for at komme til at forstaa Guds Plan? 6. Nævn nogle synlige Beviser paa, at der findes et højerestaaende Væsen, en Skaber. 7. Hvilket Indtryk gjorde det paa David, det, han saa af Skaberværket? 8. Hvorledes kan Menneskets Organisme være et Bevis for det højeste Væsens, Skaberens, Tilværelse? 9. Hvem er dette højeste Væsen, Skaberen, og hvad betyder hans Navn? 10. Nævn nogle Bibelsteder, der fastslaar Jehovas Eksistens. 10. Hvilke er Guds fire Hovedegenskaber? 10. Hvorledes blev Guds Retfærdighed lagt for Dagen? 11. Hvorledes blev Guds Magt lagt for Dagen? 11. Hvorledes blev Guds Kærlighed lagt for Dagen? 11. Hvorledes blev Guds Visdom lagt for Dagen? 11. Kan det bevises, at Gud kendte Enden fra Begyndelsen af? 11. Med hvilken Begrundcise kunde Mennesket vente en Aabenbarelse af Guds Plan? 12. Har Mennesket fundet en Aabenbarelse af Guds Plan, og i bekræftende Fald hvor? 12. Af hvem blev Bibelen skrevet, og i hvilke to Dele er den inddelt? 13. Hvad menes der med den hellige Aand? 14.

20 20 Guds Harpe Hvad har den hellige Aand haft at gøre med Bibelen og dens Udarbejdelse? 14. Hvem skrev de første fem Bøger i Bibelen og under hvilken Indflydelse? 14. Blev Bibelen skrevet under Inspiration? 14. Af hvor mange profetiske Skribenter er det gamle Testamente blevet affattet, og stemmer deres Vidnesbyrd overens? 14. Definer Ordet Historie. 15. Definer Ordet Profeti. 16. Kan et Menneske med Sikkerhed forudsige Begivenheder, der hører Fremtiden til? 17. Nævn et af de stærkeste Beviser paa, at Bibelen blev skrevet under Inspiration. 17. Hvad har den traadløse Telegraf og Luftskibe med Profetiens Opfyldelse at gøre? 18. Har Profeterne forudsagt Brugen af Jernbaner, og i saa Fald hvor? 18. Hvilke andre hurtige Befordringsmidler har Profeterne forud skildret? 18. Hvorfor berigede ikke Salomon Verden med saadaime store Opfindelser, som vi har nu? 18. Talte Profeterne om, at et særligt Sendebud skulde komme til Jorden? 19. Hvilke Profetier blev opfyldt i Jesus af Nazareth ved hans Komme til Jorden? 19. Hvorledes kunde Jesu Komme bekræfte Skriftens Tilforiadelighed? 20. Forstod Profeterne Betydningen af, hvad de skrev om de Begivenheder, der skulde komme? 21. Hvad gjorde de for at komme til at forstaa det? 21. Forstod Englene i Himmelen, hvad Profeterne skrev? 21. Hvad menes der med Udtrykket»Guds Plan«? 22. Hvem fik først Lov til at forstaa Guds Plan? 22. Hvilket Navn havde Jesus, inden han blev Menneske, og hvad betyder denne hans førmenneskelige Titel? 22. Hvilket Billede oprulles for os i det femte Kapitel i Aabenbaringen? Gengiv de nærmere Enkeltheder. 22. Hvem er»løven af Judas Stamme«? 23. Hvad er den symbolske Betydning af Ordene»syv«,»Horn«og»Øjne«, og hvad lærer disse Ord os i Sammenhængen i Aabenbaringen 5? 24. Er der Grund til at vente, at Gud fra Tid til anden vil give nogle stadig større og større Forstaaelse af sin Plan, og i bekræftende Fald hvorfor? 24. Hvad er Harpen et symbolsk Udtryk for? 25. Hvor findes Guds Plan optegnet? 25.

21 Guds Harpe 21 Hvad har denne Beretning at sige angaaende Mennesket? 25. Gennem hvem har Gud udtalt sine fundamentale Sandheder? 25. Hvad er Guds Lov? 25. Definer Ordet Lov. 25. Hvor findes Guds Lov? 25. Hvad betyder Ordet David? 26. Hvem var David et Forbillede paa? 26. Hvad fremstillede Davids Harpespil forbilledligt? 26. Hvad blev der symbolsk vist ved, at der var ti Strenge paa Davids Harpe? 26. Nævn de ti Grundsandheder, der fremstilles ved Strengene paa Harpen. 26. Hvorledes kan man lære at bruge Guds Harpe? 27. Hvilken Virkning vil fint Harpespil have paa den, der frembringer det? 27.

22 22 Guds Harpe Lovsyng Herren med Harpe, med Harpe og med Sanges Lj7d. * * * Det er godt at takke Herren og at lovsynge (lit Navn, du Højeste, at kundgøre din Miskundhed om Morgenen og din Sandhed om Natten paa de ti Strenge og paa Psalteren til Harpens Klang. Thi, Herre I du har glædet mig ved dit Værk; jeg vil synge med Fryd om dine Hænders Gerninger. Herre! hvor store er dine Gerninger, dine Tanker er meget dybe. * * Himlene fortæller Guds Ære, og den udstrakte Befæstning forkynder hans Hænders Gerning. En Dag udgyder sin Tale til den anden, og en Nat kundgør den anden Vidskab. Der er ingen Tale og ej Ord, med hvilke deres Røst ej er hørt. Deres Maalesnor er udgangen over al Jorden og deres Ord til Jorderiges Ende.

23

24

25 KAPITEL TT Første Streng: Skabelsen AT AAR vi lier taler om Skabelsen, tænker vi særlig i S paa Skabelsen af Jorden og Skabningerne paa Jorden, blandt hvilke Mennesket er den ypperste. Vi vil ikke forsøge at gaa nærmere ind paa- Skabelsen af andre Planeter eller af de andre Skabninger. Vi vil blot henlede Opmærksomheden paa Bibelens Udtalelse om, at Guds Skabnings Begyndelse var Logos, hvilket Udtryk i vore Bibler er oversat»ordet«. Beretningen lyder:»i Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud[en], og Ordet var [en] Gud«. (Johannes 1,1.) Ordet Gud er en Titel, der brages om Jehova, den Almægtige. Den bruges undertiden ogsaa om andre mægtige, medens Navnet Jehova udelukkende bruges om den store evige Gud. Logos, Ordet, var en Gud, en mægtig.»dette var i Begyndelsen hos Gud. Alle Ting er blevet til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er.«han var Jehovas store Redskab eller Repræsentant ved Skabelsen af alt, hvad der er blevet skabt. 29Bibelen blev skrevet til Hjælp for Mennesket. Skabelsesberetningen i 1 Mosebog handler derfor ogsaa om Mennesket og dets Bolig. Vi læser der:»i Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden«. Han skabte Solen til at lyse om Dagen og Maanen til at lyse om Natten paa Jorden. Derpaa skabte Gud Fuglene, som flyver gennem Luften, og Fiskene i Havet. Han skabte Kvæg og Kryb og alle Jordens Dyr. Alt dette var forud for 25

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«.

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«. Verdensbefrielsen En levende Fremstilling af Guds Plan med særligt Henblifc paa de Forholdsregler, Gud har truffet til at omstyrte Djævelens Magt og alle hans onde Institutioner samt til at udfri Folket

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2)

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2) GUD SKABER VERDEN (Første Mosebog 1-2) begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. I Først var der var ikke noget på jorden, for den var ikke færdig endnu. Guds ånd bevægede sig hen over det mørke, dybe vand.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD Spil. } Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud Dommer R

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat.

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet lægger Vægt paa Læren. I Dag fristes man til at lægge mere Vægt paa Livet og saa regne Læren ringe.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København Kan Religionen byde paa Hvile, Beskyttelse og Frelse tor de Millioner af Flygtninge, hvis Tal daglig vokser? Betragt Polakkerne, Tjekkerne, Østrigerne, de spanske Baskere eller Joderne og besvar Spørgsmaalet

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Tekst: 1 mos 3,1-19; Matt 4,1-11 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

En retfærdig Hersker To radioforedrag af

En retfærdig Hersker To radioforedrag af D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Den kosmiske strid over Guds karakter

Den kosmiske strid over Guds karakter 12 TIL SABBATTEN 21. DECEMBER 2013 Den kosmiske strid over Guds karakter Ugens vers Introduktion Og jeg hørte alteret sige: Ja, Herre, Gud, Almægtige, sande og retfærdige er dine domme (Åb 16,7). Adventister

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro 1 3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31 Giv os større tro Giv os en større tro! Siger apostlene til Jesus. Det virker som om de er på power shopping i tro. Hvor Jesus

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere