Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger"

Transkript

1

2

3 Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J. F. RUTHERFORD Forfatter til Kan de levende tale med de døde?" Millioner a f nulevende Mennesker skal aldrig dal" etc. etc. Udgivet af Vagttaarnets Bibel- og Traktatselskab og International Forening for Bibelstudium Brooklyn, N.Y. K øben h avn og O slo PRINTED IN GERMANY

4 Den usynlige Herlighedens Konge som nu er nærværende til Hjælp for den Slægt som nu lever paa Jorden og som vil blive hans tro Undersaatter tilegnes denne Bog Denne Slagt skal ingenlunde forgaa, ftrend alle disse Ting er sket" Matthæus 24, ^4. Danish Translation The Harp of God Copyrighted 1921 by P e o p le s P u lp it A s s o c ia tio n Brooklyn, N.Y., U.S.A. Die Harfe Gotfes - Dånisdi

5 Forord D ER er Brug for en Lærebog ior Begyndere i Bibelstudium. Denne Bog udsendes for at tilfredsstille dette længe følte Savn. Stoffet er ordnet saaledes, at der gaas frem Skridt for Skrid 1 i logisk Rækkefølge. Efter hver Afdeling er der tilføjet en Række Spørgsmaal, hvorved Læreren sættes i Stand til at lede Elevens Tanker hen paa det omhandlede Emne. Det Tal, der staar efter hvert Spørgsmaal, henviser til den Paragraf i Teksten, hvor Svaret kan findes, idet hver Paragraf er mærket med et tilsvarende Tal. Jehova havde inden Verdens Grundlæggelse lagt en storslaaet Plan; men ingen vidste noget derom. I Løbet af de første fire Tusinde Aar af Menneskets Historie blev Guds Plan holdt hemmelig. Han begyndte at aabenbare den for Mennesket for næsten nitten Hundrede Aar siden og da kun for dem, der har indviet sig til at gøre hans Vilje. Der blev lovet, at der ved Tidsalderens Ende skulde blive kastet større Lys herover, og dette Løfte er blevet holdt. Vi lever nu i den Tid og fremlægger her de klare Beviser derfor. Denne Bog skildrer de fremtrædende Træk i Guds Plan, en Plan, der baade er systematisk og f remadskridende. Folk i Almindelighed er ikke blevet grundigt undervist i, hvad Bibelen lærer. Selv de, der har gaaet i Søndagsskole, har kun lært en Del Skriftsteder og ikke, hvad disse Skriftsteder betyder. De har ligesom Profeterne i sin Tid hørt uden at forstaa. Den egentlige Grund hertil er den, at Guds Plan ikke kunde forstaas, førend hans rette Tid til at aabenbare den var kommet. Nu er den Tid inde. Som Følge af det Husholdningsskifte, der nu finder Sted, har det aldrig været saa vigtigt som nu at studere Bibelen. Hvis det er af Vigtighed at undervise den opvoksende Slægt om det, der nu læres i vore Skoler, da kan det med endnu større Ret siges at være vigtigt at undervise den om det, der nu er aabenbaret af Guds Plan om at oprejse og velsigne Menneskene.

6 Der næres intet Ønske om. og heller ikke gøres der noget Forsøg paa at faa dem, der læser denne Bog, til at slutte sig til nogen Organisation eller Sekt eller noget Samfund. Den eneste Hensigt med denne Bog er at hjælpe dem. der oprigtigt søger efter Sandhed, i deres Bestræbelser for at forstaa Bibelen, til at se Betydningen af, hvad der foregaar omkring os, og at berede i det mindste nogle til at tage imod de Velsignelser, der snart skal blive Menneskeheden til Del. Hvis De vidste, at. der skulde finde en radikal Forandring Sted i Regeringen til det bedre, og at Deres Børn kunde komme til at spille en Rolle i det nye Forvaltningssystem, saa vilde De søge at give Deres Børn al den Indsigt i de nye Forhold, De paa nogen Maade kunde. Nu er de største Forandringer, Historien kender, ved at tinde Sted. Alle er paa det rene med, at disse Forandringer begyndte med Verdenskrigen, og at de stadig fortsætter. Men hvad betyder de? Det rette Svar vil være, at den gamle Verden eller hidtidige sociale og politiske Orden er til Ende og ved at forsvinde, og at en ny og bedre Orden skal komme og om kort Tid vil blive Indført. Enhver Fader eller Moder skylder sit Barn at undervise det om den kommende nye Verdensorden eller Regering. Denne Bogs Indhold vil føre Dem ind paa den rette Vej. Det Emne, der her tages op, bliver ikke indgaaende behandlet. Enhver, der interesserer sig derfor, henvises til Studier i Skriften eller andre af Vagttaarnets Bibel- og Traktatselskabs Skrifter, hvori disse Spørgsmaal drøftes mere indgaaende. Citaterne er for det gamle Testamentes Vedkommende hentet fra den nyeste norske Oversættelse og for det nye Testamentes Vedkommende fra den nyeste danske, medmindre andet er tilkendegivet. Læseren bør have Bibelen foran sig og nøje prøve hver Tanke, der her fremsættes, for at han kan være fuldt forvisset i sit eget Sind. Harpen er et Instrument, som, naar det behandles med Dygtighed, gør dem lykkelige og glade til Mode, der lytter til. Guds Harpe bringer Fred i Sindet og Glæde i Hjertet, naar den forstaas og behandles med Dygtighed. Denne Bogs Titel leder Tanken hen paa sand Glæde og Lykke. Det Budskab, der indeholdes heri, er hentet fra Guds Ord og udsendes med Bon om, at det maa blive til Velsignelse for mange, at det maa opmuntre nogle, som er nedbøjede, forbinde nogle sønderbrudte Hjerter, trøste nogle, som sørger, og give alle, som læser det med Alvor, en dybere Værdsættelse og Forstaaelse af Jehova og Menneskeslægtens Frelser. Brooklyn, N. Y., den 1. Oktober 1921

7 «. ' V....

8 INDHOLD Guds H arpe... 9 Skabelsen Retfærdighedens Aaben barelse Abrahamsløftet Jesu Fødsel Genløsningen Opstandelsen Den aabenbarede Hemmelighed Kristi Genkomst Menighedens Herliggørelse Genoprettelsen

9 Guds Harpe KAPITEL I leg vil bøje mit Øre til Tankesprog, jeg vil fremføre min gaadefulde Tale til Citaren [eng. Overs.: paa Earpen], Psalme 49,5. HARPEN er et Musikinstrument, der blev opfundet for mange Aarhundreder siden. Naar den er rigtig stemt, og der spilles paa den med Færdighed, fylder den Rummet med de lifligste Toner, der gør Hjertet glad. Første Gang, Harpen omtales i Bibelen, er i 1 Mosebog 4, 21, og Opfinderens Navn var Jubal. Han blev derfor kaldt»fader til alle dem, som spiller paa Citar [Harpe] og Fløjte«. 2Det var 1812 Aar forud for Jesu Komme i Kødet, at Gud organiserede de tolv Israels Stammer, Jakobs Efterkommere, som et Folk, der derefter var kendt under Navnet Israels Folk. Det var det eneste Folk, Gud sluttede Pagt med, og han anerkendte ikke noget andet Folk paa samme Maade. (Amos 3, 2.) Israels Folk blev brugt til at fremstille en Række levende Billeder eller Forbilleder som Skygger af bedre Ting,der skulde komme; og de, der ud fra Skriften nøje følger Israels Historie, vil være i Stand til deri at læse Forudsigelser om nære Begivenheder, der vil bringe store Goder til Menneskene. 1 Korinthier 10,1-13; Hebræerne 10,1. 3I Israel blev Harpen kun brugt, naar der skulde gives Udtryk for Glæde og Jubel. David, som i 40 Aar var Konge i Israel, var en fuldendt Harpespiller, og man vil lægge Mærke til, at Harpen ofte bruges i Psahneme til paa symbolsk Maade at betegne eller lære en eller anden stor Sandhed. Jøderne brugte dette Instrument ved Glædesfester som f. Eks. ved Jubelaarenes Begyndelse og ved Festhøjtiderne. ' Fra Josefus, en jødisk Historieskriver, har vi den Op- 9

10 10 Guds Harpt lysning, at Harpen sædvanligvis havde ti Strenge, men at den undertiden var mindre og kun havde otte Strenge. Tallet ti bruges i Skriften som symbolsk Betegnelse for det, der er fuldstændigt eller fuldkomment med Hensyn til Mennesket. Harpen med de ti Strenge bliver saaledes, forstaar vi, et Billede paa de store Grundsandheder i Guds Plan. Naar to af disse Strenge var borte, saa der kun var otte, betegnedes der aabenbart dermed, at der skulde komme en Tid, hvor to vigtige Træk i Guds Plan ikke skulde ses af Menneskene. Gud lovede, at der ved Tidsalderens dier Verdens Ende, det vil sige den bestaaende Samfundsordens Ophør, skulde komme mere Lys over hans Ord. Da vi nu har naaet den Tid, kan vi trygt, vente at faa mere Lys, og saaledes er det da ogsaa. 5Aabenbaringsbogen er i det store og hele skrevet i Billedsprog. I Aabenbaringen 14, 2.3 og 15, 2.3 gives der os en kort Beskrivelse af en Skare herlige Væsener, der spiller paa deres Harper, og disse betegnes som»guds Harper«. Harpen bruges her som et Tegn eller Symbol paa en stor Sandhed eller et særligt Træk i Guds Program. En stor Del af Bibelen er skrevet i saadanne symbolske Vendinger. Herren bruger Ting, vi kender, for dermed at belyse store usynlige Ting, vi ikke kender; saaledes bruges ogsaa Harpen. HVEM ER GUD? Huden vi ka.n kende Gud og forstaa hans store Plan, er det nødvendigt, at vi tror, at han er til, og at han belønner dem, der alvorligt søger ham. (Hebræerne 11, 6.) Men hvorledes kan vi tro? Vi maa først have en vis Kundskab. Men hvorledes kan vi vide, at der findes en stor Gud? Lad os se paa noget af det, der ligger os nærmest for Haanden, og derudfra betragte Sagen. 7Se paa Blomsterne i din Have. Op fra den samme Jordbund vokser en Mangfoldighed af Farver og Former. Op af den samme Jord skyder ligeledes forskellige Slags

11 Gud* Harpe 11 rrræer, der frembringer forskellige Frugter til forskellige Aarstider. En Visdom højere end Menneskets maa have ordnet disse Ting. Læg Mærke til de udstrakte Marker, de høje Bjerge, de mægtige Floder, og se saa paa det store Hav med dets ubegrænsede Magt, paa hvis Bølger de moderne Skibe rider majestætisk. Tvinges vi ikke til at drage den Slutning, at alle disse Ting maa være skabt af en, der er visere og større end alt, vi har set? 8Kast saa et Blik op i de tavse Himle over dig og tæl der, om du kan, Stjernerne og Planeterne, som lydløst styrer gennem Rummet. Mange af disse er langt større end Jorden, og dog forbliver enhver paa sin Plads og bevæger sig lydløst rundt i sin Bane. Om man tænker sig om, forstaar man, at de kan ikke være dukket op der rent tilfældigt, men at en Skaber, større end Planeterne, har anbragt dem der. Da Kong David saa paa disse Skaberværkets Undere, var han saa betaget af deres Skabers Storhed, at han skrev:»himlene fortæller Guds Ære, og Hvælvingen forkynder hans Hænders Gerning. Den ene Dag lader sin Tale udstrømme til den anden, og den ene Nat forkynder den anden sin Kundskab. Der er ej Tale, der er ej Ord, ej høres deres Røst. Over al Jorden udgaar deres Maalesnor, og til Jorderigets Ende deres Ord.«Psalme.19,2-5. 9Giv Agt paa Mennesket! Hvilken vidunderlig Mekanisme er ikke dets Legeme! Der er Skelettet med Musklerne, der holder hver enkelt Del paa sin Plads, Nerverne, der som et mægtigt elektrisk System bringer Budskaber fra Hjernen til alle Dele af Legemet. Det har Evne til at tænke og lægge Planer og tu at udføre disse Planer. Ingen Maskine kan paa nogen Maade sammenlignes med Mennesket, hvad sindrig Bygning og fuldendt harmonisk Sammenspil angaar. Hvem er da Skaberen af dette Vidunder? Vi maa nødvendigvis gaa ud fra, at der vær en Førsteaarsag, som frembragte alle de synlige Ting i Universet saavel som det, der er usynligt for os, og satte det i Funktion. Men hvem er

12 12 Guds Harpe han? Jehova er hans Navn, Universets store Gud. Psalme 83,19; 1 Mosebog 17,1; 2 Mosebog 6, 3; 20, Navnet Jehova betyder den selveksisterende, den, der er til i Kraft af sig selv. Han var uden Begyndelse og uden Ende, og Moses skrev om ham:»fra Evighed til Evighed er du Gud«. (Psalme 90,2; Esa jas 26,4.) Han er den store almægtige Jehova Gud, og der er ingen foruden ham, og hans Ære og Værdighed har ingen anden. (Esajas 42, 8.) Han er den store alvise Skaber af alt, som er skabt. (Esajas 40, 28; 1 Mosebog 1,1.) Jehovas fire store og evig iboende Egenskaber er Betfærdighed, Magt, Kærlighed og Visdom. (Ezekiel 1, 5.6.) Disse Egenskaber samvirker altid i fuldendt Harmoni, og ti i forskellige Tider og paa forskellige Maader aabenbarer han disse Egenskaber. Til visse Tider har han paa særlig Maade aabenbaret snart en, snart en anden af sine Egenskaber. u Hans Retfærdighed blev lagt for Dagen ved den Straf, der paafulgte Overtrædelsen af hans Lov. Magten blev særlig lagt for Dagen i den store Vandflod, der ødelagde alt paa Jorden. Hans Kærlighed kom særlig til Udtryk ved, at han opofrede sit Hjertes kæreste Skat, sin elskede Søn, for at Menneskene kunde faa Lejlighed til at vinde Livet. Hans Visdom aabenbares i Særdeleshed i hans store Plan, som han gradvis lader udfolde sig og tillader Mennesket at se ind i. Hans Egenskaber kender ingen Grænser. Han er saa viis, at han kendte Enden fra Begyndelsen af og udformede hele sin store Plan til seiv de mindste Enkeltheder. Apostlenes Gerninger 15,18. HANS AABENBARELSE 12Alle er enige om, at Mennesket er den allerhøjeste Form af alle levende Skabninger paa Jorden. Dets Intelligens overgaar langt alle andre jordiske Væseners. Mennesket er i Sandhed frygtindgydende og underfuldt dannet. Har det ikke god Grund til at vente sig, at den almægtige Gud skulde aabenbare for det noget af den

13 Guds Harpe 13 guddommelige Storhed, nogle af sine Planer og Tanker? Jo, og en saadan Aabenbaring findes i den underfulde Bog, Bibelen. 13Hvem skrev Bibelen? Den Del, der betegnes som det gamle Testamente, blev skrevet af Fortidens hellige Mænd, som blev drevet til at skrive af Jehovas usynlige Kraft. (2 Peter 1,21; 2 Samuel 23,2; Lukas 1, 70.) Det nye Testamente bestaar af Ord talt af Jesus, Guds Søn, der talte, som aldrig noget Menneske har talt, og hvis Ord blev optegnet af dem, som hørte ham og var Vidner til hans Gerninger, og desuden af hans Disciples skrevne Vidnesbyrd, idet de skrev under guddommelig Inspiration. 14Den hellige Aand er ensbetydende med Jehovas Kraft eller Indflydelse hellig, fordi han er hellig. Denne Jehovas Kraft indvirkede paa oprigtige Mænd, som elskede og fulgte Retfærdighed, og den ledede dem til at skrive Bibelen. Guds Aand, det vil sige hans usynlige Kraft og Indflydelse, indvirkede paa Vandene, og derved skabte han. (1 Mosebog 1,2.) Paa lignende Maade indvirkede hans usynlige Kraft og Indflydelse paa Menneskers Tanker og vejledede dem i, hvad de skulde skrive. Saaledes skrev Moses de første fem Bøger i Bibelen. Guds usynlige Kraft og Indflydelse, det vil sige den hellige Aand, indvirkede paa Moses s Sind, saa at han blev i Stand til at affatte en Beretning om de vigtigste Begivenheder, som havde fundet Sted, og at nedskrive Guds Lov, saaledes som Gud havde givet sit Folk den gennem Moses. Paa ingen anden Maade kunde den sande Skabelseshistorie være blevet skrevet. Derfor blev disse Kendsgerninger og Sandheder skrevet under Inspiration af Gud. (2 Timotheus 3,16; Job 32, 8.) Der er fire og tyve profetiske Forfattere til det gamle Testamente, som forudsagde de store Begivenheder, der skulde finde Sted paa Jorden. Deres Beretninger blev skrevet til forskellige Tider og under vidt forskellige Forhold, og dog stemmer deres Vidnesbyrd overens. Deres

14 14 Guds Harpe Vidnesbyrd gav paa Forhaand et Rids af Begivenheder, der skulde komme. 15Historie er, naar den er nedskrevet, en Beretning om stedfundne Begivenheder, ordnet efter Tid. 16Sand Profeti er en Beretning om Begivenheder, der forudsiges at skulle finde Sted engang i Fremtiden. Med andre Ord. Profeti er Historie, nedskrevet før den finder Sted. 17Intet Menneske formaar virkelig at forudsige Begivenheder, der skal indtræffe i Fremtiden. Kun Gud er i Stand dertil. Hvis vi da finder, at Bibelen har forudsagt, at visse Begivenheder skulde finde Sted, og at Beretningen herom er optegnet, Aarhundreder før disse Begivenheder virkelig fandt Sted, og det nu er uomstødeligt fastslaaet, at de virkelig har fundet Sted, da vil det være det stærkeste Bevis for, at de, der skildrede disse Begivenheder, blev ledet dertil af Gud, og at de 3aaledes har skrevet under guddommelig Inspiration. 18Dette kan belyses ved nogle Eksempler. Den traadløse Telegraf og Luftskibe hører til de moderne Opfindelser, og dog viser det sig nu, efter at de er blevet opfundet, at Gud gennem sine hellige Profeter har forudsagt for Aarhundreder siden, at saadanne Opfindelser skulde fremkomme. (Job 38,35; Esajas 60,8.) Jernbaner har endnu ikke været i Brug i hundrede Aar, og dog gav Guds Profet for mange Aarhundreder siden en klar og indgaaende Beskrivelse af Jernbanetoget og af, hvorledes det skulde betjenes, og profeterede, at det skulde være i Brug i Endens Tid, den Tid, i hvilken Herren forbereder Oprettelsen af sit Rige. (Nahum 2, 4-7.) Han forudsagde ogsaa, at paa den Tid skulde Folk løbe hid og did ved Hjælp af andre Befordringsmidler som Automobiler, Sporvogne o. s. v. (Daniel 12, 4, eng. Overs.) Der lever ingen i vor Tid, som er visere end Salomon, og dog har der fundet en mægtig Udvikling Sted paa Opfindelsernes Omraade i de sidste 125 Aar, og Kundskaben er blevet edestaaende forøget, og det fordi Tiden

15 Guds Harpe 16 er inde dertil, og fordi Guds Profeter for Aarhundreder siden forudsagde, at det skulde gaa saaledes. l9gud forudsagde gennem sine hellige Profeter, at der engang i Fremtiden skulde komme en mægtig Mand til Verden, at han skulde fødes som Jøde (5 Mosebog 18,15) paa et nærmere angivet Sted (Mika 5,1), at han skulde komme til sit eget Folk, og de skulde ikke tage imod ham, at han skulde være foragtet og forkastet af Mennesker, en Mand fuld af Smerte og vel kendt med Sorg (Esajas 53,1-3), at han skulde ride ind i Jerusalem paa et Asen, Føl af et andet Asen, og fremstille sig for Jøderne som deres Konge (Sakarias 9, 9), at han skulde blive forkastet af Jøderne (Esajas 53, 3), at han skulde blive forraadt for tredive Sekel Sølv (Sakarias 11,12), at han skulde dø, men ikke for sig selv (Daniel 9, 26), at der ikke skulde være nogen retfærdig Grund til hans Død (Esajas 53, ), at han ikke desto mindre skulde blive regnet blandt Overtrædere (Esajas 53,12), at han skulde dø en voldsom Død, men at der dog ikke skulde blive brudt et Ben i hans Legeme (Psalme 34, 21), at hans Kød ikke skulde gaa i Forraadnelse, og at han skulde opstaa fra de døde. (Psalme 16, 10.) Alle disse og mange flere lignende Profetier blev fuldstændig opfyldt paa Jesus af Nazareth, som færdedes og virkede omkring Jerusalem og døde der. Vi vil senere undersøge Skriftsteder, der nærmere belyser Opfyldelsen af alle disse Profetier. 20Alt, hvad der her er nævnt, viser, at Bibelen virkelig blev skrevet af hellige Mænd, som ved Jehovas Kraft blev ledet til at skrive den, og at den er en Beretning, som Gud har ladet optegne og har givet Mennesket for at vejlede det i Retfærdighed, samt at den forudsiger Menneskets Færd og endelige Skæbne. 21Profeterne, som fortalte om Guds Plan, forstod ikke, hvad de skrev. De vidste, at de skrev om noget, som hørte Fremtiden til, men hvorledes og hvornaar det skulde ske, vidste de ikke. De granskede og ransagede

16 16 Ouds Harpe indgaaende alle de Kilder, der var tilgængelige for dem, for at se, hvad disse Profetier betød, og hvornaar de skulde blive opfyldt, og hvad Art af Tid, der skulde regnes med. Særlig med Hensyn til Jesu Komme, hans Lidelse, Død og Opstandelse profeterede de og forstod ikke, skønt de søgte at forstaa. (1 Peter, 1,10.12.) Selv Himmelens Engle, som vidste, at Profeterne skrev saaledes, forstod det ikke, skønt de attraaede at skue ind i disse Ting. Gud aabenbarede først sin store Plan, da hans egen Tid var inde dertil; indtil da beholdt han det alt sammen hos sig selv. 22Guds Plan vil sige den Ordning, ifølge hvilken Jehova har ladet alt det skabe, som er blevet skabt, og ifølge hvilken han handler med Hensyn til sine Skabninger. Den første, der kom til at forstaa Guds Plan, var Jesus, der, inden han kom til Jorden, var Logos, hvilket betyder en, som taler og handler for Jehova. I Aabenbaringen, Kapitel 5, gives der os i Billedsprog en vidunderlig Fremstilling. Jehova skildres som siddende paa sin Trone, i sin højre Haand holder han en Bogrulle, Optegnelsen af hans store Plan. Haanden er et Symbol paa Magt, og den Omstændighed, at han holder Bogrullen i sin Haand, betegner, at Jehova holdt den i sin egen Magt og Varetægt. Derpaa skildres for os en vældig Engel, et mægtigt Sendebud, der taler med høj Røst og spørger:»hvem er værdig til at aabne Bogen og bryde dens Segl?«I Himmelen var der en Hærskare af hellige Væsener eller Engie. Ingen af dem var i Stand til at aabne Bogen eller Bogrullen, nej, end ikke til at se i den. Ingen paa Jorden var i Stand til at se i den eller aabne den. 23En af de Titler, der er givet Jesus, er»løven af Judas Stamme«. Denne store og mægtige, Guds elskede Søn, der senere blev kaldt Jesus, fik Lov til at aabne Bogen og bryde de Segl, der holdt den hemmelig. Saaledes skildres for os, hvorledes Jehova aabenbarede sin Plan for sin elskede Søn. Han beskrives paa følgende Maade:

17 Guds Harpe 17»Og jeg saa, midt imellem [midt for] Tronen... stod et Lam, ligesom slagtet: det havde syv Horn og syv Øjne,... og det kom og tog Bogen af hans [Jekovas] højre Haand, som sad paa Tronen«. 2iSyv er et symbolsk Udtryk for Fuldkommenhed, Horn er et Symbol paa Magt, og Øjne et Symbol paa Visdom. Den her skildrede fremtræder saaledes som en, der har fuldkommen Magt og fuldkommen Visdom til at udfore sin vidunderlige Opgave og Pligt. Dette er første Gang, Jehovas store Hemmelighed, hans store Plan eller Program, blev aabenbaret for nogen, og siden da har det behaget ham fra Tid til anden at aabenbare Dele af sin Plan for saadanne blandt Menneskene, som i Oprigtighed og Trofasthed har søgt at forstaa den. Han har lovet at belønne dem, som alvorligt søger ham, og som søger Kundskab om ham. Vi kan derfor gaa til Studiet af hans Plan med tillidsfuld Forventning om, at han Tid efter anden vil give os et saa dybt Indblik i den og Forstaaelse af den, som det maatte behage ham og tjene os bedst. 25Harpen bruges som symbolsk Udtryk for den Storhed og Skønhed, den fuldendte Harmoni og majestætiske Ynde, der er udbredt over Guds Ordning eller Plan. Dette store Program, Guds Plan, findes optegnet i det gamle og det nye Testamente. Denne Optegnelse fortæller om Guds Hensigt med Mennesket, beretter om dets Fald og giver et profetisk Udsyn over dets Genløsning og Udfrielse og over, hvorledes alle de lydige blandt Menneskene til sidst skal blive velsignet med evigt Liv. De store Grundlærdomme eller Sandheder, som. Bibelen fremholder, og som udgør Grundvolden i hans Plan med Mennesket, bliver saaledes Strengene paa Guds Harpe. Disse Grundsandheder blev udtalt af Jehova gennem Profeterne, gennem Jesus og gennem hans Disciple. Guds Lov er hans udtrykte Vilje. Lov vil sige en Regel til at handle efter, idet den paabvder at gøre det, som

18 18 Otids Harp< er ret, og forbyder det, som er uret. Bibelen indeholder Jehovas Lov for Menneskets Styrelse. 26Navnet David betyder den elskede. Jehovas elskede er hans Søn Jesus, Kristus, den salvede. David blev derfor brugt af Jehova til som et Forbillede at betegne Kristus, baade Jesus og hans trofaste Efterfølgere. David spillede paa Harpen med de ti Strenge og med enestaaende Dygtighed. Dette synes at udtrykke, at Modbilledet til David, Jesus og hans Legemes Lemmer, hans trofaste Efterfølgere, skulde forstaa denne Guds Harpe og forklare den for andre, som kunde ønske at forstaa den. De ti Strenge paa Harpen kommer da meget passende til at fremstille de ti store Grundsandheder eller Lærdomme i Guds Plan. Disse ti Grundlærdomme fremtræder i følgende Orden: 1 ) SK A BELSEN 2 ) R E T F Æ R D IG H E D E N S A A B E N B A R E L S E 3 ) ABRAHAM SLØFTET 4 ) J E S U F Ø D S E L 5 ) G E N L Ø S N IN G E N 6 ) O P S T A N D E L S E N 7 ) D E N A A B E N B A R E D E H E M M E L IG H E D 8 ) K R IS T I N Æ R V Æ R E L S E 9 ) H E R L IG G Ø R E L S E N 1 0 ) G E N O P R E T T E L S E N *7Deu, der forstaar disse ti Grundsandheder og kan værdsætte den Skønhed og Harmoni, der kommer til Udtryk gennem dem, bliver derved i Stand til at bruge Guds Harpe, og Brugen af den fylder hans Hjerte med Glæde og hans Sjæl med den lifligste Musik. Uden Tvivj blev Guds store Plan, der er billedligt fremstillet ved Harpen, lagt og ordnet paa eet bestemt Tidspunkt; men vi vil her betragte hver enkelt af disse Grundsandheder, fremstillet ved en Streng, for sig og i den ovenfor nævnte jorden.

19 Gvds Harpe 19 Hvad er en Harpe, og hvornaar blev den opfundet? 1. Hvem opfandt Harpen, og hvor er den omtalt i Bibelen? 1. Hvornaar organiserede Gud de tolv Israels Stammer som et Folk? 2. Hvilken Forbindelse indgik Gud med Israels Folk? 2. Hvortil brugte Jehova det Folk? 2. Hvad brugte Israels Folk udelukkende Harpen til? 3. Hvilken Konge i Israel var særlig dygtig til at spille paa Harpe? 3. Hvor i Skriften er Harpen brugt som svmbolsk Betegnelse? 3. Ved hvilke Lejligheder brugte Jøderne Harpen? 3. Hvor mange Strenge var der paa Israelitternes Harper, og hvad betegner de symbolsk? 4. Havde Harpen nogen Sinde et mindre Antal Strenge, og hvad lærer det os i bekræftende Fald? 4. I hvilke Vendinger eller paa hvilken Maade er Aabenbaringsbogen skrevet? 5. Hvor i Aabenbaringen er Harpen omtalt, og hvad er det for Væsener, der fremstilles som spillende paa den? 5. Hvad er den første Betingelse for at komme til at forstaa Guds Plan? 6. Nævn nogle synlige Beviser paa, at der findes et højerestaaende Væsen, en Skaber. 7. Hvilket Indtryk gjorde det paa David, det, han saa af Skaberværket? 8. Hvorledes kan Menneskets Organisme være et Bevis for det højeste Væsens, Skaberens, Tilværelse? 9. Hvem er dette højeste Væsen, Skaberen, og hvad betyder hans Navn? 10. Nævn nogle Bibelsteder, der fastslaar Jehovas Eksistens. 10. Hvilke er Guds fire Hovedegenskaber? 10. Hvorledes blev Guds Retfærdighed lagt for Dagen? 11. Hvorledes blev Guds Magt lagt for Dagen? 11. Hvorledes blev Guds Kærlighed lagt for Dagen? 11. Hvorledes blev Guds Visdom lagt for Dagen? 11. Kan det bevises, at Gud kendte Enden fra Begyndelsen af? 11. Med hvilken Begrundcise kunde Mennesket vente en Aabenbarelse af Guds Plan? 12. Har Mennesket fundet en Aabenbarelse af Guds Plan, og i bekræftende Fald hvor? 12. Af hvem blev Bibelen skrevet, og i hvilke to Dele er den inddelt? 13. Hvad menes der med den hellige Aand? 14.

20 20 Guds Harpe Hvad har den hellige Aand haft at gøre med Bibelen og dens Udarbejdelse? 14. Hvem skrev de første fem Bøger i Bibelen og under hvilken Indflydelse? 14. Blev Bibelen skrevet under Inspiration? 14. Af hvor mange profetiske Skribenter er det gamle Testamente blevet affattet, og stemmer deres Vidnesbyrd overens? 14. Definer Ordet Historie. 15. Definer Ordet Profeti. 16. Kan et Menneske med Sikkerhed forudsige Begivenheder, der hører Fremtiden til? 17. Nævn et af de stærkeste Beviser paa, at Bibelen blev skrevet under Inspiration. 17. Hvad har den traadløse Telegraf og Luftskibe med Profetiens Opfyldelse at gøre? 18. Har Profeterne forudsagt Brugen af Jernbaner, og i saa Fald hvor? 18. Hvilke andre hurtige Befordringsmidler har Profeterne forud skildret? 18. Hvorfor berigede ikke Salomon Verden med saadaime store Opfindelser, som vi har nu? 18. Talte Profeterne om, at et særligt Sendebud skulde komme til Jorden? 19. Hvilke Profetier blev opfyldt i Jesus af Nazareth ved hans Komme til Jorden? 19. Hvorledes kunde Jesu Komme bekræfte Skriftens Tilforiadelighed? 20. Forstod Profeterne Betydningen af, hvad de skrev om de Begivenheder, der skulde komme? 21. Hvad gjorde de for at komme til at forstaa det? 21. Forstod Englene i Himmelen, hvad Profeterne skrev? 21. Hvad menes der med Udtrykket»Guds Plan«? 22. Hvem fik først Lov til at forstaa Guds Plan? 22. Hvilket Navn havde Jesus, inden han blev Menneske, og hvad betyder denne hans førmenneskelige Titel? 22. Hvilket Billede oprulles for os i det femte Kapitel i Aabenbaringen? Gengiv de nærmere Enkeltheder. 22. Hvem er»løven af Judas Stamme«? 23. Hvad er den symbolske Betydning af Ordene»syv«,»Horn«og»Øjne«, og hvad lærer disse Ord os i Sammenhængen i Aabenbaringen 5? 24. Er der Grund til at vente, at Gud fra Tid til anden vil give nogle stadig større og større Forstaaelse af sin Plan, og i bekræftende Fald hvorfor? 24. Hvad er Harpen et symbolsk Udtryk for? 25. Hvor findes Guds Plan optegnet? 25.

21 Guds Harpe 21 Hvad har denne Beretning at sige angaaende Mennesket? 25. Gennem hvem har Gud udtalt sine fundamentale Sandheder? 25. Hvad er Guds Lov? 25. Definer Ordet Lov. 25. Hvor findes Guds Lov? 25. Hvad betyder Ordet David? 26. Hvem var David et Forbillede paa? 26. Hvad fremstillede Davids Harpespil forbilledligt? 26. Hvad blev der symbolsk vist ved, at der var ti Strenge paa Davids Harpe? 26. Nævn de ti Grundsandheder, der fremstilles ved Strengene paa Harpen. 26. Hvorledes kan man lære at bruge Guds Harpe? 27. Hvilken Virkning vil fint Harpespil have paa den, der frembringer det? 27.

22 22 Guds Harpe Lovsyng Herren med Harpe, med Harpe og med Sanges Lj7d. * * * Det er godt at takke Herren og at lovsynge (lit Navn, du Højeste, at kundgøre din Miskundhed om Morgenen og din Sandhed om Natten paa de ti Strenge og paa Psalteren til Harpens Klang. Thi, Herre I du har glædet mig ved dit Værk; jeg vil synge med Fryd om dine Hænders Gerninger. Herre! hvor store er dine Gerninger, dine Tanker er meget dybe. * * Himlene fortæller Guds Ære, og den udstrakte Befæstning forkynder hans Hænders Gerning. En Dag udgyder sin Tale til den anden, og en Nat kundgør den anden Vidskab. Der er ingen Tale og ej Ord, med hvilke deres Røst ej er hørt. Deres Maalesnor er udgangen over al Jorden og deres Ord til Jorderiges Ende.

23

24

25 KAPITEL TT Første Streng: Skabelsen AT AAR vi lier taler om Skabelsen, tænker vi særlig i S paa Skabelsen af Jorden og Skabningerne paa Jorden, blandt hvilke Mennesket er den ypperste. Vi vil ikke forsøge at gaa nærmere ind paa- Skabelsen af andre Planeter eller af de andre Skabninger. Vi vil blot henlede Opmærksomheden paa Bibelens Udtalelse om, at Guds Skabnings Begyndelse var Logos, hvilket Udtryk i vore Bibler er oversat»ordet«. Beretningen lyder:»i Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud[en], og Ordet var [en] Gud«. (Johannes 1,1.) Ordet Gud er en Titel, der brages om Jehova, den Almægtige. Den bruges undertiden ogsaa om andre mægtige, medens Navnet Jehova udelukkende bruges om den store evige Gud. Logos, Ordet, var en Gud, en mægtig.»dette var i Begyndelsen hos Gud. Alle Ting er blevet til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er.«han var Jehovas store Redskab eller Repræsentant ved Skabelsen af alt, hvad der er blevet skabt. 29Bibelen blev skrevet til Hjælp for Mennesket. Skabelsesberetningen i 1 Mosebog handler derfor ogsaa om Mennesket og dets Bolig. Vi læser der:»i Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden«. Han skabte Solen til at lyse om Dagen og Maanen til at lyse om Natten paa Jorden. Derpaa skabte Gud Fuglene, som flyver gennem Luften, og Fiskene i Havet. Han skabte Kvæg og Kryb og alle Jordens Dyr. Alt dette var forud for 25

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af VANDRER MOD LYSET! VANDRER MOD LYSET! Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden 127. Salme, 1. V.: Dersom Herren ikke bygger Huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpaa;... Udgivet

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson.

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Skændselen over den højtidelige forsamling. Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Jeg er bange for, at budskabet, jeg vil bringe

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?]

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?] Den sunde indre undren Religion og tro i et barns perspektiv af Jakob H. Heidelberg [?] INDHOLDSFORTEGNELSE Den sunde indre undren... 3 Evner og ansvar hænger sammen... 3 Hvorfor kun nogle udvalgte få?...

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND Bachelorprojekt januar 2007 Stud.theol. Ulrik Albrechtsen Institut for teologi Ilisimatusarfik Vejleder: Aage Rydstrøm-Poulsen Indholdsfortegnelse Indledningen...2

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere