Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger"

Transkript

1

2

3 Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J. F. RUTHERFORD Forfatter til Kan de levende tale med de døde?" Millioner a f nulevende Mennesker skal aldrig dal" etc. etc. Udgivet af Vagttaarnets Bibel- og Traktatselskab og International Forening for Bibelstudium Brooklyn, N.Y. K øben h avn og O slo PRINTED IN GERMANY

4 Den usynlige Herlighedens Konge som nu er nærværende til Hjælp for den Slægt som nu lever paa Jorden og som vil blive hans tro Undersaatter tilegnes denne Bog Denne Slagt skal ingenlunde forgaa, ftrend alle disse Ting er sket" Matthæus 24, ^4. Danish Translation The Harp of God Copyrighted 1921 by P e o p le s P u lp it A s s o c ia tio n Brooklyn, N.Y., U.S.A. Die Harfe Gotfes - Dånisdi

5 Forord D ER er Brug for en Lærebog ior Begyndere i Bibelstudium. Denne Bog udsendes for at tilfredsstille dette længe følte Savn. Stoffet er ordnet saaledes, at der gaas frem Skridt for Skrid 1 i logisk Rækkefølge. Efter hver Afdeling er der tilføjet en Række Spørgsmaal, hvorved Læreren sættes i Stand til at lede Elevens Tanker hen paa det omhandlede Emne. Det Tal, der staar efter hvert Spørgsmaal, henviser til den Paragraf i Teksten, hvor Svaret kan findes, idet hver Paragraf er mærket med et tilsvarende Tal. Jehova havde inden Verdens Grundlæggelse lagt en storslaaet Plan; men ingen vidste noget derom. I Løbet af de første fire Tusinde Aar af Menneskets Historie blev Guds Plan holdt hemmelig. Han begyndte at aabenbare den for Mennesket for næsten nitten Hundrede Aar siden og da kun for dem, der har indviet sig til at gøre hans Vilje. Der blev lovet, at der ved Tidsalderens Ende skulde blive kastet større Lys herover, og dette Løfte er blevet holdt. Vi lever nu i den Tid og fremlægger her de klare Beviser derfor. Denne Bog skildrer de fremtrædende Træk i Guds Plan, en Plan, der baade er systematisk og f remadskridende. Folk i Almindelighed er ikke blevet grundigt undervist i, hvad Bibelen lærer. Selv de, der har gaaet i Søndagsskole, har kun lært en Del Skriftsteder og ikke, hvad disse Skriftsteder betyder. De har ligesom Profeterne i sin Tid hørt uden at forstaa. Den egentlige Grund hertil er den, at Guds Plan ikke kunde forstaas, førend hans rette Tid til at aabenbare den var kommet. Nu er den Tid inde. Som Følge af det Husholdningsskifte, der nu finder Sted, har det aldrig været saa vigtigt som nu at studere Bibelen. Hvis det er af Vigtighed at undervise den opvoksende Slægt om det, der nu læres i vore Skoler, da kan det med endnu større Ret siges at være vigtigt at undervise den om det, der nu er aabenbaret af Guds Plan om at oprejse og velsigne Menneskene.

6 Der næres intet Ønske om. og heller ikke gøres der noget Forsøg paa at faa dem, der læser denne Bog, til at slutte sig til nogen Organisation eller Sekt eller noget Samfund. Den eneste Hensigt med denne Bog er at hjælpe dem. der oprigtigt søger efter Sandhed, i deres Bestræbelser for at forstaa Bibelen, til at se Betydningen af, hvad der foregaar omkring os, og at berede i det mindste nogle til at tage imod de Velsignelser, der snart skal blive Menneskeheden til Del. Hvis De vidste, at. der skulde finde en radikal Forandring Sted i Regeringen til det bedre, og at Deres Børn kunde komme til at spille en Rolle i det nye Forvaltningssystem, saa vilde De søge at give Deres Børn al den Indsigt i de nye Forhold, De paa nogen Maade kunde. Nu er de største Forandringer, Historien kender, ved at tinde Sted. Alle er paa det rene med, at disse Forandringer begyndte med Verdenskrigen, og at de stadig fortsætter. Men hvad betyder de? Det rette Svar vil være, at den gamle Verden eller hidtidige sociale og politiske Orden er til Ende og ved at forsvinde, og at en ny og bedre Orden skal komme og om kort Tid vil blive Indført. Enhver Fader eller Moder skylder sit Barn at undervise det om den kommende nye Verdensorden eller Regering. Denne Bogs Indhold vil føre Dem ind paa den rette Vej. Det Emne, der her tages op, bliver ikke indgaaende behandlet. Enhver, der interesserer sig derfor, henvises til Studier i Skriften eller andre af Vagttaarnets Bibel- og Traktatselskabs Skrifter, hvori disse Spørgsmaal drøftes mere indgaaende. Citaterne er for det gamle Testamentes Vedkommende hentet fra den nyeste norske Oversættelse og for det nye Testamentes Vedkommende fra den nyeste danske, medmindre andet er tilkendegivet. Læseren bør have Bibelen foran sig og nøje prøve hver Tanke, der her fremsættes, for at han kan være fuldt forvisset i sit eget Sind. Harpen er et Instrument, som, naar det behandles med Dygtighed, gør dem lykkelige og glade til Mode, der lytter til. Guds Harpe bringer Fred i Sindet og Glæde i Hjertet, naar den forstaas og behandles med Dygtighed. Denne Bogs Titel leder Tanken hen paa sand Glæde og Lykke. Det Budskab, der indeholdes heri, er hentet fra Guds Ord og udsendes med Bon om, at det maa blive til Velsignelse for mange, at det maa opmuntre nogle, som er nedbøjede, forbinde nogle sønderbrudte Hjerter, trøste nogle, som sørger, og give alle, som læser det med Alvor, en dybere Værdsættelse og Forstaaelse af Jehova og Menneskeslægtens Frelser. Brooklyn, N. Y., den 1. Oktober 1921

7 «. ' V....

8 INDHOLD Guds H arpe... 9 Skabelsen Retfærdighedens Aaben barelse Abrahamsløftet Jesu Fødsel Genløsningen Opstandelsen Den aabenbarede Hemmelighed Kristi Genkomst Menighedens Herliggørelse Genoprettelsen

9 Guds Harpe KAPITEL I leg vil bøje mit Øre til Tankesprog, jeg vil fremføre min gaadefulde Tale til Citaren [eng. Overs.: paa Earpen], Psalme 49,5. HARPEN er et Musikinstrument, der blev opfundet for mange Aarhundreder siden. Naar den er rigtig stemt, og der spilles paa den med Færdighed, fylder den Rummet med de lifligste Toner, der gør Hjertet glad. Første Gang, Harpen omtales i Bibelen, er i 1 Mosebog 4, 21, og Opfinderens Navn var Jubal. Han blev derfor kaldt»fader til alle dem, som spiller paa Citar [Harpe] og Fløjte«. 2Det var 1812 Aar forud for Jesu Komme i Kødet, at Gud organiserede de tolv Israels Stammer, Jakobs Efterkommere, som et Folk, der derefter var kendt under Navnet Israels Folk. Det var det eneste Folk, Gud sluttede Pagt med, og han anerkendte ikke noget andet Folk paa samme Maade. (Amos 3, 2.) Israels Folk blev brugt til at fremstille en Række levende Billeder eller Forbilleder som Skygger af bedre Ting,der skulde komme; og de, der ud fra Skriften nøje følger Israels Historie, vil være i Stand til deri at læse Forudsigelser om nære Begivenheder, der vil bringe store Goder til Menneskene. 1 Korinthier 10,1-13; Hebræerne 10,1. 3I Israel blev Harpen kun brugt, naar der skulde gives Udtryk for Glæde og Jubel. David, som i 40 Aar var Konge i Israel, var en fuldendt Harpespiller, og man vil lægge Mærke til, at Harpen ofte bruges i Psahneme til paa symbolsk Maade at betegne eller lære en eller anden stor Sandhed. Jøderne brugte dette Instrument ved Glædesfester som f. Eks. ved Jubelaarenes Begyndelse og ved Festhøjtiderne. ' Fra Josefus, en jødisk Historieskriver, har vi den Op- 9

10 10 Guds Harpt lysning, at Harpen sædvanligvis havde ti Strenge, men at den undertiden var mindre og kun havde otte Strenge. Tallet ti bruges i Skriften som symbolsk Betegnelse for det, der er fuldstændigt eller fuldkomment med Hensyn til Mennesket. Harpen med de ti Strenge bliver saaledes, forstaar vi, et Billede paa de store Grundsandheder i Guds Plan. Naar to af disse Strenge var borte, saa der kun var otte, betegnedes der aabenbart dermed, at der skulde komme en Tid, hvor to vigtige Træk i Guds Plan ikke skulde ses af Menneskene. Gud lovede, at der ved Tidsalderens dier Verdens Ende, det vil sige den bestaaende Samfundsordens Ophør, skulde komme mere Lys over hans Ord. Da vi nu har naaet den Tid, kan vi trygt, vente at faa mere Lys, og saaledes er det da ogsaa. 5Aabenbaringsbogen er i det store og hele skrevet i Billedsprog. I Aabenbaringen 14, 2.3 og 15, 2.3 gives der os en kort Beskrivelse af en Skare herlige Væsener, der spiller paa deres Harper, og disse betegnes som»guds Harper«. Harpen bruges her som et Tegn eller Symbol paa en stor Sandhed eller et særligt Træk i Guds Program. En stor Del af Bibelen er skrevet i saadanne symbolske Vendinger. Herren bruger Ting, vi kender, for dermed at belyse store usynlige Ting, vi ikke kender; saaledes bruges ogsaa Harpen. HVEM ER GUD? Huden vi ka.n kende Gud og forstaa hans store Plan, er det nødvendigt, at vi tror, at han er til, og at han belønner dem, der alvorligt søger ham. (Hebræerne 11, 6.) Men hvorledes kan vi tro? Vi maa først have en vis Kundskab. Men hvorledes kan vi vide, at der findes en stor Gud? Lad os se paa noget af det, der ligger os nærmest for Haanden, og derudfra betragte Sagen. 7Se paa Blomsterne i din Have. Op fra den samme Jordbund vokser en Mangfoldighed af Farver og Former. Op af den samme Jord skyder ligeledes forskellige Slags

11 Gud* Harpe 11 rrræer, der frembringer forskellige Frugter til forskellige Aarstider. En Visdom højere end Menneskets maa have ordnet disse Ting. Læg Mærke til de udstrakte Marker, de høje Bjerge, de mægtige Floder, og se saa paa det store Hav med dets ubegrænsede Magt, paa hvis Bølger de moderne Skibe rider majestætisk. Tvinges vi ikke til at drage den Slutning, at alle disse Ting maa være skabt af en, der er visere og større end alt, vi har set? 8Kast saa et Blik op i de tavse Himle over dig og tæl der, om du kan, Stjernerne og Planeterne, som lydløst styrer gennem Rummet. Mange af disse er langt større end Jorden, og dog forbliver enhver paa sin Plads og bevæger sig lydløst rundt i sin Bane. Om man tænker sig om, forstaar man, at de kan ikke være dukket op der rent tilfældigt, men at en Skaber, større end Planeterne, har anbragt dem der. Da Kong David saa paa disse Skaberværkets Undere, var han saa betaget af deres Skabers Storhed, at han skrev:»himlene fortæller Guds Ære, og Hvælvingen forkynder hans Hænders Gerning. Den ene Dag lader sin Tale udstrømme til den anden, og den ene Nat forkynder den anden sin Kundskab. Der er ej Tale, der er ej Ord, ej høres deres Røst. Over al Jorden udgaar deres Maalesnor, og til Jorderigets Ende deres Ord.«Psalme.19,2-5. 9Giv Agt paa Mennesket! Hvilken vidunderlig Mekanisme er ikke dets Legeme! Der er Skelettet med Musklerne, der holder hver enkelt Del paa sin Plads, Nerverne, der som et mægtigt elektrisk System bringer Budskaber fra Hjernen til alle Dele af Legemet. Det har Evne til at tænke og lægge Planer og tu at udføre disse Planer. Ingen Maskine kan paa nogen Maade sammenlignes med Mennesket, hvad sindrig Bygning og fuldendt harmonisk Sammenspil angaar. Hvem er da Skaberen af dette Vidunder? Vi maa nødvendigvis gaa ud fra, at der vær en Førsteaarsag, som frembragte alle de synlige Ting i Universet saavel som det, der er usynligt for os, og satte det i Funktion. Men hvem er

12 12 Guds Harpe han? Jehova er hans Navn, Universets store Gud. Psalme 83,19; 1 Mosebog 17,1; 2 Mosebog 6, 3; 20, Navnet Jehova betyder den selveksisterende, den, der er til i Kraft af sig selv. Han var uden Begyndelse og uden Ende, og Moses skrev om ham:»fra Evighed til Evighed er du Gud«. (Psalme 90,2; Esa jas 26,4.) Han er den store almægtige Jehova Gud, og der er ingen foruden ham, og hans Ære og Værdighed har ingen anden. (Esajas 42, 8.) Han er den store alvise Skaber af alt, som er skabt. (Esajas 40, 28; 1 Mosebog 1,1.) Jehovas fire store og evig iboende Egenskaber er Betfærdighed, Magt, Kærlighed og Visdom. (Ezekiel 1, 5.6.) Disse Egenskaber samvirker altid i fuldendt Harmoni, og ti i forskellige Tider og paa forskellige Maader aabenbarer han disse Egenskaber. Til visse Tider har han paa særlig Maade aabenbaret snart en, snart en anden af sine Egenskaber. u Hans Retfærdighed blev lagt for Dagen ved den Straf, der paafulgte Overtrædelsen af hans Lov. Magten blev særlig lagt for Dagen i den store Vandflod, der ødelagde alt paa Jorden. Hans Kærlighed kom særlig til Udtryk ved, at han opofrede sit Hjertes kæreste Skat, sin elskede Søn, for at Menneskene kunde faa Lejlighed til at vinde Livet. Hans Visdom aabenbares i Særdeleshed i hans store Plan, som han gradvis lader udfolde sig og tillader Mennesket at se ind i. Hans Egenskaber kender ingen Grænser. Han er saa viis, at han kendte Enden fra Begyndelsen af og udformede hele sin store Plan til seiv de mindste Enkeltheder. Apostlenes Gerninger 15,18. HANS AABENBARELSE 12Alle er enige om, at Mennesket er den allerhøjeste Form af alle levende Skabninger paa Jorden. Dets Intelligens overgaar langt alle andre jordiske Væseners. Mennesket er i Sandhed frygtindgydende og underfuldt dannet. Har det ikke god Grund til at vente sig, at den almægtige Gud skulde aabenbare for det noget af den

13 Guds Harpe 13 guddommelige Storhed, nogle af sine Planer og Tanker? Jo, og en saadan Aabenbaring findes i den underfulde Bog, Bibelen. 13Hvem skrev Bibelen? Den Del, der betegnes som det gamle Testamente, blev skrevet af Fortidens hellige Mænd, som blev drevet til at skrive af Jehovas usynlige Kraft. (2 Peter 1,21; 2 Samuel 23,2; Lukas 1, 70.) Det nye Testamente bestaar af Ord talt af Jesus, Guds Søn, der talte, som aldrig noget Menneske har talt, og hvis Ord blev optegnet af dem, som hørte ham og var Vidner til hans Gerninger, og desuden af hans Disciples skrevne Vidnesbyrd, idet de skrev under guddommelig Inspiration. 14Den hellige Aand er ensbetydende med Jehovas Kraft eller Indflydelse hellig, fordi han er hellig. Denne Jehovas Kraft indvirkede paa oprigtige Mænd, som elskede og fulgte Retfærdighed, og den ledede dem til at skrive Bibelen. Guds Aand, det vil sige hans usynlige Kraft og Indflydelse, indvirkede paa Vandene, og derved skabte han. (1 Mosebog 1,2.) Paa lignende Maade indvirkede hans usynlige Kraft og Indflydelse paa Menneskers Tanker og vejledede dem i, hvad de skulde skrive. Saaledes skrev Moses de første fem Bøger i Bibelen. Guds usynlige Kraft og Indflydelse, det vil sige den hellige Aand, indvirkede paa Moses s Sind, saa at han blev i Stand til at affatte en Beretning om de vigtigste Begivenheder, som havde fundet Sted, og at nedskrive Guds Lov, saaledes som Gud havde givet sit Folk den gennem Moses. Paa ingen anden Maade kunde den sande Skabelseshistorie være blevet skrevet. Derfor blev disse Kendsgerninger og Sandheder skrevet under Inspiration af Gud. (2 Timotheus 3,16; Job 32, 8.) Der er fire og tyve profetiske Forfattere til det gamle Testamente, som forudsagde de store Begivenheder, der skulde finde Sted paa Jorden. Deres Beretninger blev skrevet til forskellige Tider og under vidt forskellige Forhold, og dog stemmer deres Vidnesbyrd overens. Deres

14 14 Guds Harpe Vidnesbyrd gav paa Forhaand et Rids af Begivenheder, der skulde komme. 15Historie er, naar den er nedskrevet, en Beretning om stedfundne Begivenheder, ordnet efter Tid. 16Sand Profeti er en Beretning om Begivenheder, der forudsiges at skulle finde Sted engang i Fremtiden. Med andre Ord. Profeti er Historie, nedskrevet før den finder Sted. 17Intet Menneske formaar virkelig at forudsige Begivenheder, der skal indtræffe i Fremtiden. Kun Gud er i Stand dertil. Hvis vi da finder, at Bibelen har forudsagt, at visse Begivenheder skulde finde Sted, og at Beretningen herom er optegnet, Aarhundreder før disse Begivenheder virkelig fandt Sted, og det nu er uomstødeligt fastslaaet, at de virkelig har fundet Sted, da vil det være det stærkeste Bevis for, at de, der skildrede disse Begivenheder, blev ledet dertil af Gud, og at de 3aaledes har skrevet under guddommelig Inspiration. 18Dette kan belyses ved nogle Eksempler. Den traadløse Telegraf og Luftskibe hører til de moderne Opfindelser, og dog viser det sig nu, efter at de er blevet opfundet, at Gud gennem sine hellige Profeter har forudsagt for Aarhundreder siden, at saadanne Opfindelser skulde fremkomme. (Job 38,35; Esajas 60,8.) Jernbaner har endnu ikke været i Brug i hundrede Aar, og dog gav Guds Profet for mange Aarhundreder siden en klar og indgaaende Beskrivelse af Jernbanetoget og af, hvorledes det skulde betjenes, og profeterede, at det skulde være i Brug i Endens Tid, den Tid, i hvilken Herren forbereder Oprettelsen af sit Rige. (Nahum 2, 4-7.) Han forudsagde ogsaa, at paa den Tid skulde Folk løbe hid og did ved Hjælp af andre Befordringsmidler som Automobiler, Sporvogne o. s. v. (Daniel 12, 4, eng. Overs.) Der lever ingen i vor Tid, som er visere end Salomon, og dog har der fundet en mægtig Udvikling Sted paa Opfindelsernes Omraade i de sidste 125 Aar, og Kundskaben er blevet edestaaende forøget, og det fordi Tiden

15 Guds Harpe 16 er inde dertil, og fordi Guds Profeter for Aarhundreder siden forudsagde, at det skulde gaa saaledes. l9gud forudsagde gennem sine hellige Profeter, at der engang i Fremtiden skulde komme en mægtig Mand til Verden, at han skulde fødes som Jøde (5 Mosebog 18,15) paa et nærmere angivet Sted (Mika 5,1), at han skulde komme til sit eget Folk, og de skulde ikke tage imod ham, at han skulde være foragtet og forkastet af Mennesker, en Mand fuld af Smerte og vel kendt med Sorg (Esajas 53,1-3), at han skulde ride ind i Jerusalem paa et Asen, Føl af et andet Asen, og fremstille sig for Jøderne som deres Konge (Sakarias 9, 9), at han skulde blive forkastet af Jøderne (Esajas 53, 3), at han skulde blive forraadt for tredive Sekel Sølv (Sakarias 11,12), at han skulde dø, men ikke for sig selv (Daniel 9, 26), at der ikke skulde være nogen retfærdig Grund til hans Død (Esajas 53, ), at han ikke desto mindre skulde blive regnet blandt Overtrædere (Esajas 53,12), at han skulde dø en voldsom Død, men at der dog ikke skulde blive brudt et Ben i hans Legeme (Psalme 34, 21), at hans Kød ikke skulde gaa i Forraadnelse, og at han skulde opstaa fra de døde. (Psalme 16, 10.) Alle disse og mange flere lignende Profetier blev fuldstændig opfyldt paa Jesus af Nazareth, som færdedes og virkede omkring Jerusalem og døde der. Vi vil senere undersøge Skriftsteder, der nærmere belyser Opfyldelsen af alle disse Profetier. 20Alt, hvad der her er nævnt, viser, at Bibelen virkelig blev skrevet af hellige Mænd, som ved Jehovas Kraft blev ledet til at skrive den, og at den er en Beretning, som Gud har ladet optegne og har givet Mennesket for at vejlede det i Retfærdighed, samt at den forudsiger Menneskets Færd og endelige Skæbne. 21Profeterne, som fortalte om Guds Plan, forstod ikke, hvad de skrev. De vidste, at de skrev om noget, som hørte Fremtiden til, men hvorledes og hvornaar det skulde ske, vidste de ikke. De granskede og ransagede

16 16 Ouds Harpe indgaaende alle de Kilder, der var tilgængelige for dem, for at se, hvad disse Profetier betød, og hvornaar de skulde blive opfyldt, og hvad Art af Tid, der skulde regnes med. Særlig med Hensyn til Jesu Komme, hans Lidelse, Død og Opstandelse profeterede de og forstod ikke, skønt de søgte at forstaa. (1 Peter, 1,10.12.) Selv Himmelens Engle, som vidste, at Profeterne skrev saaledes, forstod det ikke, skønt de attraaede at skue ind i disse Ting. Gud aabenbarede først sin store Plan, da hans egen Tid var inde dertil; indtil da beholdt han det alt sammen hos sig selv. 22Guds Plan vil sige den Ordning, ifølge hvilken Jehova har ladet alt det skabe, som er blevet skabt, og ifølge hvilken han handler med Hensyn til sine Skabninger. Den første, der kom til at forstaa Guds Plan, var Jesus, der, inden han kom til Jorden, var Logos, hvilket betyder en, som taler og handler for Jehova. I Aabenbaringen, Kapitel 5, gives der os i Billedsprog en vidunderlig Fremstilling. Jehova skildres som siddende paa sin Trone, i sin højre Haand holder han en Bogrulle, Optegnelsen af hans store Plan. Haanden er et Symbol paa Magt, og den Omstændighed, at han holder Bogrullen i sin Haand, betegner, at Jehova holdt den i sin egen Magt og Varetægt. Derpaa skildres for os en vældig Engel, et mægtigt Sendebud, der taler med høj Røst og spørger:»hvem er værdig til at aabne Bogen og bryde dens Segl?«I Himmelen var der en Hærskare af hellige Væsener eller Engie. Ingen af dem var i Stand til at aabne Bogen eller Bogrullen, nej, end ikke til at se i den. Ingen paa Jorden var i Stand til at se i den eller aabne den. 23En af de Titler, der er givet Jesus, er»løven af Judas Stamme«. Denne store og mægtige, Guds elskede Søn, der senere blev kaldt Jesus, fik Lov til at aabne Bogen og bryde de Segl, der holdt den hemmelig. Saaledes skildres for os, hvorledes Jehova aabenbarede sin Plan for sin elskede Søn. Han beskrives paa følgende Maade:

17 Guds Harpe 17»Og jeg saa, midt imellem [midt for] Tronen... stod et Lam, ligesom slagtet: det havde syv Horn og syv Øjne,... og det kom og tog Bogen af hans [Jekovas] højre Haand, som sad paa Tronen«. 2iSyv er et symbolsk Udtryk for Fuldkommenhed, Horn er et Symbol paa Magt, og Øjne et Symbol paa Visdom. Den her skildrede fremtræder saaledes som en, der har fuldkommen Magt og fuldkommen Visdom til at udfore sin vidunderlige Opgave og Pligt. Dette er første Gang, Jehovas store Hemmelighed, hans store Plan eller Program, blev aabenbaret for nogen, og siden da har det behaget ham fra Tid til anden at aabenbare Dele af sin Plan for saadanne blandt Menneskene, som i Oprigtighed og Trofasthed har søgt at forstaa den. Han har lovet at belønne dem, som alvorligt søger ham, og som søger Kundskab om ham. Vi kan derfor gaa til Studiet af hans Plan med tillidsfuld Forventning om, at han Tid efter anden vil give os et saa dybt Indblik i den og Forstaaelse af den, som det maatte behage ham og tjene os bedst. 25Harpen bruges som symbolsk Udtryk for den Storhed og Skønhed, den fuldendte Harmoni og majestætiske Ynde, der er udbredt over Guds Ordning eller Plan. Dette store Program, Guds Plan, findes optegnet i det gamle og det nye Testamente. Denne Optegnelse fortæller om Guds Hensigt med Mennesket, beretter om dets Fald og giver et profetisk Udsyn over dets Genløsning og Udfrielse og over, hvorledes alle de lydige blandt Menneskene til sidst skal blive velsignet med evigt Liv. De store Grundlærdomme eller Sandheder, som. Bibelen fremholder, og som udgør Grundvolden i hans Plan med Mennesket, bliver saaledes Strengene paa Guds Harpe. Disse Grundsandheder blev udtalt af Jehova gennem Profeterne, gennem Jesus og gennem hans Disciple. Guds Lov er hans udtrykte Vilje. Lov vil sige en Regel til at handle efter, idet den paabvder at gøre det, som

18 18 Otids Harp< er ret, og forbyder det, som er uret. Bibelen indeholder Jehovas Lov for Menneskets Styrelse. 26Navnet David betyder den elskede. Jehovas elskede er hans Søn Jesus, Kristus, den salvede. David blev derfor brugt af Jehova til som et Forbillede at betegne Kristus, baade Jesus og hans trofaste Efterfølgere. David spillede paa Harpen med de ti Strenge og med enestaaende Dygtighed. Dette synes at udtrykke, at Modbilledet til David, Jesus og hans Legemes Lemmer, hans trofaste Efterfølgere, skulde forstaa denne Guds Harpe og forklare den for andre, som kunde ønske at forstaa den. De ti Strenge paa Harpen kommer da meget passende til at fremstille de ti store Grundsandheder eller Lærdomme i Guds Plan. Disse ti Grundlærdomme fremtræder i følgende Orden: 1 ) SK A BELSEN 2 ) R E T F Æ R D IG H E D E N S A A B E N B A R E L S E 3 ) ABRAHAM SLØFTET 4 ) J E S U F Ø D S E L 5 ) G E N L Ø S N IN G E N 6 ) O P S T A N D E L S E N 7 ) D E N A A B E N B A R E D E H E M M E L IG H E D 8 ) K R IS T I N Æ R V Æ R E L S E 9 ) H E R L IG G Ø R E L S E N 1 0 ) G E N O P R E T T E L S E N *7Deu, der forstaar disse ti Grundsandheder og kan værdsætte den Skønhed og Harmoni, der kommer til Udtryk gennem dem, bliver derved i Stand til at bruge Guds Harpe, og Brugen af den fylder hans Hjerte med Glæde og hans Sjæl med den lifligste Musik. Uden Tvivj blev Guds store Plan, der er billedligt fremstillet ved Harpen, lagt og ordnet paa eet bestemt Tidspunkt; men vi vil her betragte hver enkelt af disse Grundsandheder, fremstillet ved en Streng, for sig og i den ovenfor nævnte jorden.

19 Gvds Harpe 19 Hvad er en Harpe, og hvornaar blev den opfundet? 1. Hvem opfandt Harpen, og hvor er den omtalt i Bibelen? 1. Hvornaar organiserede Gud de tolv Israels Stammer som et Folk? 2. Hvilken Forbindelse indgik Gud med Israels Folk? 2. Hvortil brugte Jehova det Folk? 2. Hvad brugte Israels Folk udelukkende Harpen til? 3. Hvilken Konge i Israel var særlig dygtig til at spille paa Harpe? 3. Hvor i Skriften er Harpen brugt som svmbolsk Betegnelse? 3. Ved hvilke Lejligheder brugte Jøderne Harpen? 3. Hvor mange Strenge var der paa Israelitternes Harper, og hvad betegner de symbolsk? 4. Havde Harpen nogen Sinde et mindre Antal Strenge, og hvad lærer det os i bekræftende Fald? 4. I hvilke Vendinger eller paa hvilken Maade er Aabenbaringsbogen skrevet? 5. Hvor i Aabenbaringen er Harpen omtalt, og hvad er det for Væsener, der fremstilles som spillende paa den? 5. Hvad er den første Betingelse for at komme til at forstaa Guds Plan? 6. Nævn nogle synlige Beviser paa, at der findes et højerestaaende Væsen, en Skaber. 7. Hvilket Indtryk gjorde det paa David, det, han saa af Skaberværket? 8. Hvorledes kan Menneskets Organisme være et Bevis for det højeste Væsens, Skaberens, Tilværelse? 9. Hvem er dette højeste Væsen, Skaberen, og hvad betyder hans Navn? 10. Nævn nogle Bibelsteder, der fastslaar Jehovas Eksistens. 10. Hvilke er Guds fire Hovedegenskaber? 10. Hvorledes blev Guds Retfærdighed lagt for Dagen? 11. Hvorledes blev Guds Magt lagt for Dagen? 11. Hvorledes blev Guds Kærlighed lagt for Dagen? 11. Hvorledes blev Guds Visdom lagt for Dagen? 11. Kan det bevises, at Gud kendte Enden fra Begyndelsen af? 11. Med hvilken Begrundcise kunde Mennesket vente en Aabenbarelse af Guds Plan? 12. Har Mennesket fundet en Aabenbarelse af Guds Plan, og i bekræftende Fald hvor? 12. Af hvem blev Bibelen skrevet, og i hvilke to Dele er den inddelt? 13. Hvad menes der med den hellige Aand? 14.

20 20 Guds Harpe Hvad har den hellige Aand haft at gøre med Bibelen og dens Udarbejdelse? 14. Hvem skrev de første fem Bøger i Bibelen og under hvilken Indflydelse? 14. Blev Bibelen skrevet under Inspiration? 14. Af hvor mange profetiske Skribenter er det gamle Testamente blevet affattet, og stemmer deres Vidnesbyrd overens? 14. Definer Ordet Historie. 15. Definer Ordet Profeti. 16. Kan et Menneske med Sikkerhed forudsige Begivenheder, der hører Fremtiden til? 17. Nævn et af de stærkeste Beviser paa, at Bibelen blev skrevet under Inspiration. 17. Hvad har den traadløse Telegraf og Luftskibe med Profetiens Opfyldelse at gøre? 18. Har Profeterne forudsagt Brugen af Jernbaner, og i saa Fald hvor? 18. Hvilke andre hurtige Befordringsmidler har Profeterne forud skildret? 18. Hvorfor berigede ikke Salomon Verden med saadaime store Opfindelser, som vi har nu? 18. Talte Profeterne om, at et særligt Sendebud skulde komme til Jorden? 19. Hvilke Profetier blev opfyldt i Jesus af Nazareth ved hans Komme til Jorden? 19. Hvorledes kunde Jesu Komme bekræfte Skriftens Tilforiadelighed? 20. Forstod Profeterne Betydningen af, hvad de skrev om de Begivenheder, der skulde komme? 21. Hvad gjorde de for at komme til at forstaa det? 21. Forstod Englene i Himmelen, hvad Profeterne skrev? 21. Hvad menes der med Udtrykket»Guds Plan«? 22. Hvem fik først Lov til at forstaa Guds Plan? 22. Hvilket Navn havde Jesus, inden han blev Menneske, og hvad betyder denne hans førmenneskelige Titel? 22. Hvilket Billede oprulles for os i det femte Kapitel i Aabenbaringen? Gengiv de nærmere Enkeltheder. 22. Hvem er»løven af Judas Stamme«? 23. Hvad er den symbolske Betydning af Ordene»syv«,»Horn«og»Øjne«, og hvad lærer disse Ord os i Sammenhængen i Aabenbaringen 5? 24. Er der Grund til at vente, at Gud fra Tid til anden vil give nogle stadig større og større Forstaaelse af sin Plan, og i bekræftende Fald hvorfor? 24. Hvad er Harpen et symbolsk Udtryk for? 25. Hvor findes Guds Plan optegnet? 25.

21 Guds Harpe 21 Hvad har denne Beretning at sige angaaende Mennesket? 25. Gennem hvem har Gud udtalt sine fundamentale Sandheder? 25. Hvad er Guds Lov? 25. Definer Ordet Lov. 25. Hvor findes Guds Lov? 25. Hvad betyder Ordet David? 26. Hvem var David et Forbillede paa? 26. Hvad fremstillede Davids Harpespil forbilledligt? 26. Hvad blev der symbolsk vist ved, at der var ti Strenge paa Davids Harpe? 26. Nævn de ti Grundsandheder, der fremstilles ved Strengene paa Harpen. 26. Hvorledes kan man lære at bruge Guds Harpe? 27. Hvilken Virkning vil fint Harpespil have paa den, der frembringer det? 27.

22 22 Guds Harpe Lovsyng Herren med Harpe, med Harpe og med Sanges Lj7d. * * * Det er godt at takke Herren og at lovsynge (lit Navn, du Højeste, at kundgøre din Miskundhed om Morgenen og din Sandhed om Natten paa de ti Strenge og paa Psalteren til Harpens Klang. Thi, Herre I du har glædet mig ved dit Værk; jeg vil synge med Fryd om dine Hænders Gerninger. Herre! hvor store er dine Gerninger, dine Tanker er meget dybe. * * Himlene fortæller Guds Ære, og den udstrakte Befæstning forkynder hans Hænders Gerning. En Dag udgyder sin Tale til den anden, og en Nat kundgør den anden Vidskab. Der er ingen Tale og ej Ord, med hvilke deres Røst ej er hørt. Deres Maalesnor er udgangen over al Jorden og deres Ord til Jorderiges Ende.

23

24

25 KAPITEL TT Første Streng: Skabelsen AT AAR vi lier taler om Skabelsen, tænker vi særlig i S paa Skabelsen af Jorden og Skabningerne paa Jorden, blandt hvilke Mennesket er den ypperste. Vi vil ikke forsøge at gaa nærmere ind paa- Skabelsen af andre Planeter eller af de andre Skabninger. Vi vil blot henlede Opmærksomheden paa Bibelens Udtalelse om, at Guds Skabnings Begyndelse var Logos, hvilket Udtryk i vore Bibler er oversat»ordet«. Beretningen lyder:»i Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud[en], og Ordet var [en] Gud«. (Johannes 1,1.) Ordet Gud er en Titel, der brages om Jehova, den Almægtige. Den bruges undertiden ogsaa om andre mægtige, medens Navnet Jehova udelukkende bruges om den store evige Gud. Logos, Ordet, var en Gud, en mægtig.»dette var i Begyndelsen hos Gud. Alle Ting er blevet til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er.«han var Jehovas store Redskab eller Repræsentant ved Skabelsen af alt, hvad der er blevet skabt. 29Bibelen blev skrevet til Hjælp for Mennesket. Skabelsesberetningen i 1 Mosebog handler derfor ogsaa om Mennesket og dets Bolig. Vi læser der:»i Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden«. Han skabte Solen til at lyse om Dagen og Maanen til at lyse om Natten paa Jorden. Derpaa skabte Gud Fuglene, som flyver gennem Luften, og Fiskene i Havet. Han skabte Kvæg og Kryb og alle Jordens Dyr. Alt dette var forud for 25

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

LIV I LYKKE. Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed

LIV I LYKKE. Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed LIV I LYKKE Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed Udgivet af: VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB Bibelen skal forstaas

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Romerne 6:23 thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre. Romerne 8:2 Thi Livets Ånds Lov frigjorde mig i Kristus

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 1930

Prædiken til Skærtorsdag 1930 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Udlever opgaverne og lad eleverne læse teksten og svare på opgaverne. Gennemgå derefter svarene.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Udlever opgaverne og lad eleverne læse teksten og svare på opgaverne. Gennemgå derefter svarene. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Kristendom 9. klasse Syndefaldet 1. Fælles gennemgang: Start med at forklare eleverne hvad syndefaldet er, og hvor i biblen det står. (1. mosebog)du kan evt. også snakke

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: En ny chance Salmer: 2, 522, 308; 505, 399 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Lad det stå... måske bærer det så frugt" "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle gange sige til

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014 Kl. 9.00 Burkal Kirke Kl. 10.30 Bjolderup Kirke Tema: Guds tålmodighed med os Salmer: 547, 308, 493, 332 547, 661, 308; 493, 522 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

HVAD DE HAR BEHOV. / i S. 1 \ J ' C.i. Syv fængslende Foredrag. f Ä A l \ :jr \

HVAD DE HAR BEHOV. / i S. 1 \ J ' C.i. Syv fængslende Foredrag. f Ä A l \ :jr \ HVAD DE HAR BEHOV f Ä A l \ :jr \ / i S 1 \ J ' C.i Syv fængslende Foredrag om Menneskenes Fremtid. Alle vil fole sig tiltalt af Skønheden i disse enkle og logiske Skildringer. S ide 3 Jordens nye Herskere

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag

Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag Prædiken over epistlen Esajas 60, 1-6 V1 Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. V2 For se, mørket dækker jorden,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Emne: Global Gud Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Målgruppe: teenagers, ca. 150-200 stk. Tekster: Sl 139,1-18 + Jes 49,15 Sl 139,1-18 v1 For korlederen.

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Åndens

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Keruber er engle, der vogter livets træ med flammesværd, efter

Læs mere

#13 Hvordan ondskaben blev til

#13 Hvordan ondskaben blev til #13 Hvordan ondskaben blev til Ordet Satan bliver nævnt 53 gange i Bibelen. På hebræisk betyder ordet modstander eller fjende. Ordet djævel bliver nævnt 60 gange i Det Nye Testamente. Ordet betyder bogstaveligt

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jesus var ikke det første menneske, folk anså for at være Messias. Faktisk kom han cirka 60 år efter adskillige såkaldte messiasser.

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«.

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«. Verdensbefrielsen En levende Fremstilling af Guds Plan med særligt Henblifc paa de Forholdsregler, Gud har truffet til at omstyrte Djævelens Magt og alle hans onde Institutioner samt til at udfri Folket

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Hvorledes alle Folkenes Længsel skal komme viser Dommer Rutherford i denne Brochure ud fra baade Kends? gerningerne og Bibelen. Udgiveren.

Hvorledes alle Folkenes Længsel skal komme viser Dommer Rutherford i denne Brochure ud fra baade Kends? gerningerne og Bibelen. Udgiveren. TILFREDSI Kan De sige at være det i Dag? Alle, som elsker Retfærdighed og Fred, maa oppebie den store salvede Konges, Messias s Komme og hans teo? kratiske Regerings Indførelse for atopnaa den fuldkomne

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

S A A L E D E S E L S K E D E GUD V E R D E N

S A A L E D E S E L S K E D E GUD V E R D E N S A A L E D E S E L S K E D E GUD VERDEN Saaledes elskede Gud Verden" Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRxiKTATSELSKAB Saaledes elskede Gud Verden" J ehova Guds Beslutning om at oprette en ny Verden

Læs mere

Copyright 1941 Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB København. Afdelingskontorer i de fleste Lande.

Copyright 1941 Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB København. Afdelingskontorer i de fleste Lande. TEOKRATIET det er det, som har den største Betydning i Verden for Tiden, og om det skal meget snart Verdenshistoriens største Krig udkæmpes, Slaget ved Harmagedon. Folk i alle Lande adskilles nu i Anledning

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

ET BANNER FOR FOLKET. Fred Frihed Fremgang Sundhed Liv Lykke MENNESKETS LÆNGSLERS MAAL

ET BANNER FOR FOLKET. Fred Frihed Fremgang Sundhed Liv Lykke MENNESKETS LÆNGSLERS MAAL ET BANNER FOR FOLKET Fred Frihed Fremgang Sundhed Liv Lykke MENNESKETS LÆNGSLERS MAAL ET BANNER FOR FOLKET Et opmuntrende Budskab fra Bibelen for. alle rettænkende Mennesker af J. F. RUTHERFORD Præsident

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

Legemet Bibeltime af Finn Wellejus

Legemet Bibeltime af Finn Wellejus Legemet Bibeltime af Finn Wellejus Kol.2.17 B: men sagen selv kom med Kristus. (I grundsproget står der her: men legemet er Kristus! ) Det er en dyb sandhed, der er gået tabt ved den nye oversættelse,

Læs mere