LIV I LYKKE. Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIV I LYKKE. Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed"

Transkript

1

2

3 LIV I LYKKE Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed

4 Udgivet af: VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB

5 Bibelen skal forstaas I Aarhundreder har Bibelen været et Mysterium, og kun faa Mennesker har haft en klar Forstaaelse af den. Hvis Bibelen er Guds Sandhedsord, givet for at vejlede Menneskene i Retfærdighed, hvorfor har da ikke alle, som ønsker at gøre det rette, kunnet forstaa den? Hvorfor har Menneskene givet saa mange Fortolkninger af Bibelen? Disse yderst vigtige Spørgsmaal faar deres fuldgyldige Svar i selve Bibelen. Bibelen omtaler to Aarsager til, at kun saa faa har kunnet forstaa den. Vi kan betragte det som givet, at Guds Ord er sandt, thi Jesus, der talte med Myndighed fra Gud, sagde selv: Dit Ord er Sandhed/' Vi har ogsaa Jesu bestemte Ord for, at Satan, Djævelen, er en Løgner, som altid benytter sig af Løgn for at hindre Menneskene i at se Sandheden. Satan er en Modstander af Gud og Sandheden, og følgelig vil han gøre alt hvad han kan for at holde Folket i Uvidenhed om Bibelens Lære. Jesus var den største Sandhedens Forkynder, som nogen Sinde har levet paa Jorden, og han sagde, at Satan altid har staaet ham imod, fordi han talte Sandheden. Tidligt i Menneskehedens Historie fik Lucifer, der fik Navneforandring til Satan, Menneskene til at udøve en falsk Tilbedelse for derved at forblinde dem og hindre dem i at komme til Kundskab om Sandheden. Som Følge af håns Indflydelse blev

6 6 L IV I LYKKE Folkene holdt bundet i Uvidenhed om Guds Ords Sandhed. At dette er saaledes, fremgaar tydeligt af Apostelens Ord i 2 Korinthier 4: 3,4, hvor vi læser: Men om ogsaa vort Evangelium er tildækket, da er det tildækket iblandt dem, som fortabes, dem, i hvem denne Verdens Gud [Satan] har forblindet de vantros Tanker, for at Lyset ikke skulde skinne fra Evangeliet om Kristi Herlighed, han, som er Guds Billede. Det er en af de Ting, Bibelen nævner som Aarsag til, at saa faa Mennesker har faaet Forstaaelse af Bibelen. Hele Verden er under Satans Indflydelse og har Aarhundreder igennem ligget i Mørke. Jesus er Verdens Lys; men naar Menneskene vender sig fra Kristus Jesus, maa de selvfølgelig vandre i Mørke. Ifølge det lige anførte Skriftsted har Satan kastet et Dække over Sandheden, for at Lyset fra Kristus Jesus, Verdens Frelser og retfærdige Konge, ikke skal skinne for Menneskene eller blive kendt af dem, som giver efter for Satans Paavirkning. Ned gennem hele den kristne Tidsalder har Gud dog gjort det muligt for dem, der virkelig søgte Sandheden, at forstaa Bibelens store Grundlærdomme. I 2 Timotheus 3: 16, 17 siges der om Bibelen, Jehovas Sandhedsord: Hvert Skrift er indaandet af Gud og nyttigt til Belæring, til Irettesættelse, til Forbedring, til Optugtelse i Retfærdighed, f«r at Guds-Mennesket maa vorde fuldkomment,

7 LIV I LYKKE 7 dygtiggjort til al god Gerning." Heraf følger, at hvis man ønsker at forstaa Sandheden, maa man stille sig afgjort paa Guds Side og vie sig helt til Jehova Gud. Som Støtte for denne Tanke læser vi i 1 Korinthier 2: 14, 10: Men det sjælelige [uaandelige] Menneske tager ikke imod de Ting, som hører Guds Aand til; thi de er ham en Daarskab, og han kan ikke erkende dem, thi de bedømmes aandeligt. Men os aabenbarede Gud det ved Aanden; thi Aanden ransager alle Ting, ogsaa G uds Dybder." Men en Mand, som er uddannet paa et teologisk Universitet og har faaet Titlen Doctor theologiæ", han maa vel kunne forstaa Bibelen? Det er han ganske ude af Stand til, hvis han ikke oprigtigt har viet sig til Gud. At et Menneske har faaet en eller anden velklingende Titel beviser ikke, at han er værdig til denne Titel. De fleste Universiteter lærer de studerende Udviklingslæren og bilder dem ind, at Kristi Jesu Offer ikke er Genløsningsbetaling for Mennesket. Naar Studenterne stadig tror paa disse falske Lærdomme, kan de naturligvis ikke forstaa Bibelen, thi de tror jo ikke engang paa Gud eller paa Kristus Jesus. Der siges udtrykkeligt i Hebræerbrevet 11: 6, at intet Menneske kan behage Gud, hvis han ikke har Tro, og han maa tro, at Jehova er Gud og vil belønne dem, der søger ham. Bibelen er skrevet for at vejlede og belære Guds- Mennesket. Man bliver et Guds-Menneske paa føl-

8 S LIV I LYKKE gende Maade: Først maa man lære, at Jehova er Gud, og at hans Søn Kristus Jesus er Verdens Frelser i Kraft af sit store Offer. Derpaa maa man stole helt og fuldt paa denne Kundskab, stille sig afgjort paa Guds Side og indvie sig til ham. Derved bliver man en Kristi Efterfølger, og det var Kristus, der sagde, i Matthæus, sekstende Kapitel: Dersom nogen vil være min Discipel, maa han fornægte sig selv, tage Korset op og følge mig. Den, der har taget de nævnte Skridt maa med Flid og Omhu ransage og studere Skriften, hvorved han kommer til at forstaa Sandheden, efterhaanden som Gud lukker den op for ham. Gud har selv lovet, at han vil lede dem, der har hans Aand, til Forstaaelse af Bibelen og dens Sandhed. Mange Mennesker, som aldrig har indviet sig til Gud, har taget den teologiske Embedseksamen og er maaske ogsaa blevet Dr. theol. De er blevet oplært i denne Verdens Visdom, men Bibelen har de ingen rigtig Forstaaelse af. Jehova vidste forud, at der vilde være mange af den Slags Mennesker, og han forudsagde det gennem Profeten Esajas, der siger i Kapitel 29: 10, 11: Jehova har udgydt over jer en Dvalens Aand, tilbundet jeres Øjne, Profeterne, tilhyllet jeres Hoveder, Seerne. Derfor er ethvert Syn blevet jer som Ordene i en forseglet Bog; giver man den til en, som kan læse, og siger: Læsi saa svarer han: Jeg kan ikke, den er jo forseglet." Og i det trettende og fjortende Vers i sam-

9 / LIV I LYKKE 9 me Kapitel forklarer Herren, at deres Blindhed og Mangel paa Forstaaelse skyldes, at de holder sig nær til ham med Munden, men i Hjerterne er de langt borte fra ham. For at kunne forstaa Bibelen maa man først og fremmest være indviet helt og fuldt til Gud. Kun saadanne Mennesker har været i Stand til at forstaa Sandheden ned gennem den kristne Tidsalder. Selv for Kristi Efterfølgere har meget af Bibelen været hyllet i Taager indtil for ganske nylig. Nu bliver de dunkle Gaader aabenbaret, fordi Guds Tid er inde til at kundgøre Sandheden. Det er lige saa nødvendigt nu som altid at indvie sig til Gud for at kunne forstaa hans Ord. Den, der indvier sig til Gud, er rede til at tage mod Belæring og kaldes i Bibelen sagtmodig". Den, der er klog i sin egen Indbildning og stoler paa sin egen Forstand, kan intet lære. I Salme fem og tyve siges der, at Herren vil undervise de sagtmodige om den Vej, de skal gaa. Den, der har viet sig til Gud, bliver snart klar over, at Bibelen er Guds Ord, skrevet til Vejledning for ham. I Salme 119 læser vi: Dit Ord er en Lygte for min Fod, et Lys paa min Sti." Saaledes viser Bibelen, hvilken Vej man bør vandre. Følger vi den Vej, bliver vi undervist af Gud og kommer til at kende Sandheden. Man behøver ikke at gaa hen i en Kirke og bøje sig ned foran et Menneske for at indvie sig til Gud. Man kan indvie sig til Jehova Gud hjemme i sit private

10 10 - LIV I LYKKE Værelse lige saa godt som ethvert andet Sted. Gud ser paa Menneskets Motiv og behandler ham derefter. Hvis et Menneske ønsker at kende Sandheden og gør sig ærlige Bestræbelser, vil Herren vise ham Sandheden. Vi befinder os nu i Overgangstiden mellem Mørkets Rige under Satan og Lysets Rige under Kristus, og enhver, som nu søger Sagtmodighed og Retfærdighed, vil blive belært af Gud om, hvilken Vej han skal gaa for at komme helt ind i Herrens Gunst. Pressen har kundgjort vidt og bredt, hvad Folket iøvrigt ogsaa ved ad anden Vej, at de fleste Præster ikke tror paa Bibelen som Guds Ord. Folket maa følgelig faa Forstaaelsen af Sandheden paa anden Maade. Hvad er der da at gøre? Hver eneste Familie burde straks begynde at studere Bibelen i Hjemmet. Sig først til Herren, at De ønsker helt at stille Dem paa hans Side. Tag saa Bibelen frem sammen med de Bøger, der forklarer de forskellige Skriftsteder og paaviser, hvilke Begivenheder der er indtraadt som Opfyldelse af Bibelens Forudsigelser,- og foretag paa den Maade et systematisk Bibelstudium. De vil snart erfare, at De faar en Glæde og Tilfredshed, De aldrig før har kendt. De bliver i Stand til at forstaa, hvorfor der nu er saa megen Nød og Forvirring i Verden, samtidig med, at De ser, at Gud snart vil afskaffe alt dette og i Stedet give Verden evig Fred og Lykke.

11 LIV I LYKKE 11 Det har aldrig været mere nødvendigt for Menneskene at kende Bibelens Sandheder end netop nu, og Herren har givet Menneskene Lejlighed til at faa denne Forstaaelse. Mænd og Kvinder kommer til Dem med Bøger for at hjælpe Dem til at forstaa Budskabet fra Guds Ord, og de vil ogsaa være glade for at hjælpe Dem med Bibelstudium i Deres Hjem. Hvis De vil være viis og forstandig, lytter De ikke til de verdslige Menneskers Visdom, som forkynder Udviklingsteorier og Læren om, at Mennesker kan frelse sig selv. Saadanne fornægter Kristi Blod og hans Rige, der skal frelse Menneskene. Der er skrevet i første Korinthierbrev, Kapitel eet, at Verdens Visdom er Daarskab for Gud. Læg nu Mærke til Guds kærlige Vejledning, som den er gengivet i Ordsprogene 2: 1-11: Min Søn, naar du tager imod mine Ord og gemmer mine Paalæg hos dig, idet du laaner Visdom Øre og bøjer dit Hjerte til Indsigt, ja, kalder du paa Forstanden og løfter din Røst efter Indsigt, søger du den som Sølv og leder den op som Skatte, da nemmer du Jehovas Frygt og vinder dig Kundskab om Gud. Thi Jehova, han giver Visdom, fra hans Mund kommer Kundskab og Indsigt. Til retsindige gemmer han Lykke, han er Skjold for alle med lydefri Vandel, idet han værner Rettens Stier og vogter sine frommes Vej. Da nemmer du Retfærd, Ret og Retsind, hvert et Spor, som er godt. Thi Visdom kommer i

12 &. \ 12 LIV I LYKKE dit Hjerte, og Kundskab er liflig for din Sjæl; Kløgt skal vaage over dig, Indsigt være din Vogter." Jorden gøres herlig og skøn Mange Aarhundreder før Mennesket blev skabt, havde Gud dannet Jorden. Da Gud lagde Jordens Grundvolde, sammenkaldte han sine himmelske Skabninger og fortalte dem, at han havde i Sinde at klæde Jorden i Skønhed, saa den engang kunde være til Ære for ham. Inspireret af denne herlige Fremtidsudsigt sang de to Morgenstjerner", Logos og Lucifer, i Fællesskab en Lovsang til Guds Ære, og hele Hærskaren af hellige Engle stemte i med. Aarhundreder senere lod Gud Job nedskrive en Beretning herom til Gavn for Menneskene. Gud skabte Mennesket og satte ham paa Jorden. Senere lod han Profeten Esajas skrive: Jeg har dannet Jorden og skabt Mennesket paa den; jeg skabte Jorden, for at den skulde bebos. Ved Profeten Esajas siger Jehova: Himmelen er min Trone og Jorden mine Fødders Skammel." (Kapitel 66) Jeg ærer mine Fødders Skammel.", (60: 13) Edens Have var fuldkommen og herlig, thi Bibelens Beretning siger, at i denne Have voksede alle Slags Frugter, en Lyst at skue og gode til Føde for Mennesket. Hvis Adam, det første Menneske, havde været trofast og lydig mod Gud, vilde Gud uden Tvivl have vist ham, hvorledes han

13 LIV I LYKKE 13 skulde gøre hele Jorden herlig og skøn; thi der er skrevet i første Mosebog, at Gud sagde til Menneskene: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden, gør jer til Herre over den. Dette tilkendegiver, at Gud vilde have givet Menneskene baade Visdom og Midler til at udføre netop dette. Hvis Mennesket havde adlydt Gud, og dets Efterkommere var blevet ved at være i Overensstemmelse med Skaberen, vilde Jorden i Tidens Løb være blevet fuldendt, prydet med Guds Herlighed og Skønhed, og det fuldkomne Menneske vilde have været med til denne Gerning. Mennesket mistede alle disse Forrettigheder og Velsignelser paa Grund af sin urette Handlemaade. Alle dets Efterfølgere er som Følge af Arveligheden født i Synd og undfanget i Misgerning; derfor er de alle ufuldkomne. Gud har erklæret, at han selv vil gøre Jorden herlig, og det vil han udføre ved sit udvalgte Redskab, Kristus Jesus. I første Korinthier 15 siges der ganske afgjort, at Kristus Jesus er den anden Adam, den, som Jehova har udrustet med al Magt og Myndighed baade i Himmelen og paa Jorden, og han skal bringe Guds Beslutninger til Udførelse. Jehova Gud har gjort sin elskede Søn til Arving af alle Ting, Jorden indbefattet. Han har udnævnt ham til sin befuldmægtigede Repræsentant, som skal fuldbyrde Jehovas Vilje, ogsaa dette at gøre Jorden til et herligt og skønt Sted. /

14 14 LIV I LYKKE For over nitten Hundrede Aar siden tilvejebragte Jesus ved sit udgydte Blod Genløsningsbetalingen for Mennesket. Nu kommer han anden Gang, i Magt og Herlighed, for at befri og genoprette Menneskene og gøre Jorden til deres herlige Hjem et Paradis. Det er en velkendt Sag, at hvis man ønsker at rejse et prægtigt Bygningsværk, maa man først nedrive de gamle Bygninger, der staar paa Grunden. Før Herren forskønner Jorden og klæder den i Guds Herlighed, maa han først nedrive al Satans Værk, som er hæsligt for alle, som elsker Retfærdighed. I det store Slag ved Harmagedon skal Grunden ryddes og Vejen beredes for Opbygningen af alt det, som skal bringe Menneskene Velsignelser og ære Jehova. Overalt paa Jorden findes der Kirkegaarde og Grave, Millioner og atter Millioner af døde hviler i Jordens Skød. Menneskene har gjort deres bedste for at smykke disse Grave, men Mindet om og Savnet af de døde gør Kirkegaarden til et Sted, hvor Sorg og Vemod har til Huse. Til Trøst for Menneskene lyder nu Jesu vidunderlige Ord i Aabenbaringen 1: 18: Jeg var død, og se, jeg er levende i Evighedernes Evigheder, og jeg har Dødens og Dødsrigets Nøgler. Udrustet med Magt og Myndighed til at aabne Gravene og oprejse Menneskene fra Døden vil Jesus kalde dem frem og genoprette alle de lydige, give dem Glæde og Fryd i Hjerterne. Atter siger

15 LIV I LYKKE 15 han i Aabenbaringen, Kapitel en og tyve: Gud vil aftørre alle Taarer af deres Øjne, og der skal ikke mere være hverken Død, Sorg, Graad eller Smerte, thi Herren vil gøre alle Ting nye. Alle Markens Dyr og Himmelens Fugle var oprindelig underlagt Lucifers Herredømme, og da han blev til Satan, drev han Dyrene til at vende sig imod Menneskene for saaledes at smæde Gud. Gud har lovet, at under Kristi Regering, naar Genrejsningsværket finder Sted, vil han slutte en Pagt med Markens Dyr og Himmelens Fugle og stifte Fred mellem dem og Menneskene. Herom er der skrevet i Hoseas 2: 18: Paa hin Dag slutter jeg en Pagt for dem med Markens Dyr og Himmelens Fugle og Jordens Kryb; Bue, Sværd og Stridsvaaben sønderbryder jeg i Landet, og jeg lader dem bo trygt. Saa vil Forholdene være som skildret i Esajas 11: 6-9, hvor der siges, at Ulven skal gaa hos Lammet, Panteren hvile hos Kiddet, Kalven og Ungløven græsser sammen, dem driver en lille Dreng.... Den spæde skal lege ved Øglens Hul, den afvante række sin Haand til Giftslangens Rede. Der gøres ej ondt og voldes ej Men i hele mit hellige Bjergland; thi Landet er fuldt af H errens Kundskab, som Vandene dækker Havets Bund. Nu er vældige Arealer dækket med glødende Sandmasser, hvor intet levende kan eksistere. Hvis disse Ørkenstrækninger blev vandet, vilde de blive

16 16 LIV I LYKKE frugtbare. Gud vil drage Omsorg for, at de bliver vandet, thi han har lovet i Esajas, Kapitel fem og tredive: Det glødende Sand bliver Vanddrag, til Kildevæld tørstigt Land; thi Vand vælder frem i Ørkenen, Bække i Ødemark. Ørken og Hede skal fryde sig, Ødemark juble og blomstre, blomstre frodigt som Rosen og juble, ja juble med Fryd. Libanons Herlighed gives den, Karmels og Sarons Pragt. Herrens Herlighed skuer de, vor Guds Højhed. De lydige blandt Menneskene vil da kunne se Guds vidunderlige Gerninger og glæde sig over dem. De vil da fuldt ud forstaa, at de er blevet genløst af Herren og ført frem til Livets mange Velsignelser. Der er skrevet om dem (Esajas 35: 10): Herrens forløste vender hjem, de drager til Zion med Jubel, med evig Glæde om Issen; Fryd og Glæde faar de, Sorg og Suk skal fly. Det bedste Folket nu kan gøre er at vende Hjerter og Sind til Herrens Ord. For at hjælpe dem hermed er det, at Mænd og Kvinder, som har viet sig til Gud og Kristus, nu kommer til Deres Dør med Bøger som Skabelsen, Frelse, Rigdom og Børn ; de forklarer alle disse Ting grundigt og viser, hvorledes man kan finde Sandheden i Bibelen. Disse Kristne vil være glade ved at tale med Dem om Bibelen i Deres Hjem ior at hjælpe Dem til en rigtig Forstaaelse af Guds Hensigter. Luk Sindet op for Guds Ord og lær af ham. Gud

17 LIV I LYKKE 17 har lovet, at han vil forskønne Jorden og lade Menneskene bo paa den for evigt i Fred og Lykke, og vi kan være forvissede om, at han vil opfylde sit Løfte. Jehova og hans elskede Søn vil rense Jorden for al Uretfærdighed, gøre den fuldkommen og klæde den i Skønhed til Fryd og Velsignelse for Menneskene. Nu bør Menneskene lytte til disse Sandheder, give Agt paa Guds Ord og ære den almægtige Gud. Den Almægtiges Løfter Jehova Gud vil opfylde alle sine Løfter. Hans Skabninger kan stole helt og fuldt paa ham. Da Forræderen Satan førte Menneskeheden ind paa den brede Vej til Fordærvelsen, gav Gud sit Ord paa, at han til sin egen bestemte Tid vil oprette et Kongerige, som skulde knuse Satan og hans Herredømme og velsigne alle Jordens Slægter. Saa sikkert som Jorden eksisterer, vil ogsaa Guds Løfte blive fuldt ud opfyldt. Guds store Løfte lyder saaledes: I din Sæd skal alle Jordens Slægter velsignes." I Galaterbrevet 3: 16 siges der, at denne Sæd er Kristus, det vil sige Guds salvede Konge. Gud vil oprette et Rige med Kristus som Konge og bringe hele Slægten det, som Menneskene saa haardt trænger til, det, der vil tilfredsstille og glæde ethvert oprigtigt Hjerte. Bibelen indeholder mange Profetier om Verdens «

18 \ 18 LIV I LYKKE Genrejsning. Det følger da heraf, at engang maa Menneskene have været i en lykkeligere Tilstand end nu. Bibelen viser, at da Mennesket var i Eden, var det fuldkomment og fik Herredømme over alt, hvad der fandtes paa Jorden. Men Mennesket forbrød sig imod Guds Lov, mistede sit Herredømme, blev drevet ud af Eden og maatte lide Sygdom og Død. Efter at Adam saaledes var blevet dømt, blev hans Børn født, og da Forældrene var ufuldkomne og Syndere, arvede Børnene deres Ufuldkommenhed. Der er skrevet i Romerne 5: 12, at som Følge af Adams Synd blev alle Mennesker født som Syndere. I Aarhundreder har Menneskeheden maattet døje Undertrykkelse, Sygdom og Død. At Verden skal genrejses maa følgelig betyde, at Menneskene skal blive genoprettet til Lykke, Fred og Liv og Jorden gøres til et Sted, hvor det er godt for dem at leve. Der maa være et Grundlag for en saadan Genrejsning. Gud kunde ikke uden videre tilgive Synderen, thi derved vilde han omstøde sin egen Dom. Han kunde derimod lade et andet fuldkomment Menneske frivilligt gaa i Synderens Sted og dø for ham. Det er netop, hvad Gud har gjort, og herom er der sagt i Johannes 3: 16: Saaledes elskede Gud Verden [den nye Verden], at han gav sin Søn den enbaarne, for at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv. Der fandtes intet fuldkomment Menneske, som * var i Stand til at løskøbe sine Medmennesker fra

19 LIV I LYKKE 19 Døden. Derfor sendte Gud fra Himmelen sin Søn, der blev et Menneske; og da han blev en fuldvoksen Mand, var han fuldkommen i fysisk Henseende saavel som efter Lovens Krav. Han gik nu frivilligt ind paa at gøre Guds Vilje. Det var Guds Vilje, at Jesus skulde dø og saaledes danne Grundlag for Menneskets Genløsning fra Døden og aabne Vejen for Menneskets Forligelse med Gud og for Verdens Genrejsning. I første Petersbrev 3: 18 staar der skrevet, at Jesus led Døden som Menneske, men blev oprejst fra Døden som en Aandeskabning, og saaledes blev Jesus Menneskets Genløser og Verdens retmæssige Konge. I Brevet til Filippenserne, Kapitel to, finder vi denne Udtalelse: Da han i Fremtræden fandtes som et Menneske, fornedrede han sig selv, saa han blev lydig indtil Døden, ja Korsdøden. Derfor har ogsaa Gud ophøjet ham og skænket ham det Navn, som er over alle Navne, for at i Jesu Navn hvert Knæ skal bøje sig, deres i Himmelen og paa Jorden,... og hver Tunge bekende, at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders Æ re. Den guddommelige Jesus Kristus er saaledes udrustet med Magt og Myndighed til at frelse Menneskeheden og genoprette alle, som vil tro paa og adlyde ham. Jesu Offerdød muliggjorde Frelsen for alle, som er villige til at modtage den paa de stillede Betingelser. Frelsen er en fri Gave fra Gud, og ingen kan

20 20 LIV I LYKKE tage imod en Gave uden først at faa Kundskab om, at Gaven tilbydes ham. Derfor er det nødvendigt, at Menneskene faar Kundskab om Sandheden. Gud har befalet, at Kristi trofaste Efterfølgere skal være hans Vidner, der forkynder Sandheden om Frelsen. I Esajas 61: 1-3 omtales den Befaling, der er givet enhver af Kristi sande Efterfølgere; og det fremgaar tydeligt heraf, at de skal forkynde det gode Budskab for Folkene, fortælle om Guds Domsdag, bringe Lægedom for sønderbrudte Hjerter og trøste alle, som sørger. I Lydighed mod disse Befalinger er der i de senere Aar blevet trykt mange Bøger, der klart og ligetil fremstiller de store Sandheder, som Tiden nu er inde til at forstaa. Blandt disse findes Bogen Frelse. Den fremfører den bibelske Forklaring af Genløsningsofferets Filosofi, Maaden, hvorpaa Menigheden udvælges, det Arbejde, Menigheden maa udføre nu, de dødes Opstandelse og Menneskets Genoprettelse. Bibelen siger, at Genrejsningens Tid vil strække sig over tusinde Aar, og i dette Tidsrum skal alle de levende saavel som de, der døde i Uvidenhed om Guds Hensigter, faa en Lejlighed til at kende Gud og Kristus, adlyde dem og modtage Livet. De, der med Vilje nægter at lyde, skal ikke pines i Helvede, men bliver udryddet for evigt. Enhver, som lyder, skal genoprettes til menneskelig Fuldkommenhed, og naar Genrejsningens Tid er forbi,

21 LIV I LYKKE 21 er Jorden beboet af en fuldkommen og lykkelig Menneskeslægt. Hele dette herlige Værk vil Gud udføre ved Kristus Jesus. Om denne Gerning og dens Resultater siges der i Aabenbaringen 21: 4, 5: Han skal aftørre hver Taare af deres Øjne, og Døden skal ikke være mere, ej heller Sorg, ej heller Skrig, ej heller Pine skal være mere; thi det forrige er veget bort. Og han, som sad paa Tronen, sagde: Se, jeg gør alle Ting nye. Og han siger til mig: Skriv, thi disse Ord er troværdige og sande. Genrejsningsværket kommer som en sikker Opfyldelse af Guds Løfter, og det skal faa alle Skabninger til at lovprise Jehovas hellige Navn for evigt. Fred og Velstand Jehova, Himmelens og Jordens Skaber, er Fredens Gud. Han gav sin Søn Navnet Fredsfyrsten. (Esajas 9: 6) Jorden og alt, hvad der er paa den, tilhører Jehova. Gud skabte Jorden for Mennesket og Mennesket for Jorden og bestemte, at hvis Mennesket vil lyde ham, skal det nyde sit Arbejdes Frugter her paa Jorden. Fred og Velstand er følgelig det normale for Mennesket. Menneskene befinder sig i Dag i Nød og Lidelse. Hele Tilstanden er en nøje Opfyldelse af Jesu Ord i Lukas, Kapitel en og tyve, hvor han siger: Paa Jorden skal Folk og Nationer ængstes i Fortvivlelse, medens Menneskene forsmægter af Frygt for det, der kommer over Jorden. Jesus sagde, at

22 22 LIV I LYKKE saaledes skulde Forholdene være ved Verdens Ende. Kendsgerningerne og Bibelens Ord viser, at vi netop nu oplever dette. Derfor bør alle give Agt paa, hvad Bibelen siger om de nuværende Forhold og om, hvad Fremtiden bærer i sit Skød. Der er en Aarsag til, at Menneskene er i en saa fortvivlet Situation, ligesom der ogsaa findes et sikkert og varigt Lægemiddel. Mennesket var oprindelig en fuldkommen, sund og lykkelig Skabning, der levede i Fred med sine Omgivelser. Med Overlæg overtraadte det første Menneske Guds Lov og mistede derfor Retten til Livet og alle de Goder, denne Ret medførte. Satan, Menneskets Overherre, havde gjort Oprør og forledte det fuldkomne Menneske til at synde, hvilket bragte Lidelser og Død over hele Slægten. Satan saaede Had og Mord i Menneskenes Sind, og i Aarhundreder er Jorden blevet gødet med uskyldigt udgydt Menneskeblod. Han har fremkaldt Krige mellem Folkene og taget Freden bort fra Jorden. Menneskene paa Jorden kan kun opnaa varig Fred gennem Guds Rige, der hat Kristus til Konge. Først vil han gøre Ende paa Satans Herredømme og derefter oprette evig Fred paa Jorden. Derfor siger Gud i den anden Salme: Kristus skal sønderslaa Nationerne med sin Jernstav og knuse dem som Pottemagerkar. Naar Ondskaben er udryddet i det store Slag ved Harmagedon, vil den evige Fred blive Folke-

23 LIV I LYKKE 23 nes Eje; thi Gud har lovet, at Kristus skal herske paa Jorden, og hans Regering skal skaffe Menneskene Fred for evigt. Ved sin Profet Esajas, Kapitel ni, siger Gud om Kristus og hans Rige: Regeringen skal hvile paa hans Skuldre; han skal være en vidunderlig Raadgiver for Folket, og han skal kaldes Evigheds-Fader og Fredsfyrste, hans Kongedømme skal være stort og Freden vare evigt. Tiden er inde, da Menneskene skal kende den evige Guds Ord og give Agt paa det. Da Barnet Jesus laa i Krybben, i Betlehem, lod Gud sine Engle synge det profetiske Løfte til Menneskene: Ære være Gud i det højestel og Fred paa Jorden blandt velvillige Mennesker. Dette Løfte om evig Fred skal opfyldes, og det kan kun opfyldes ved, at Kristi Rige bliver oprettet paa Jorden. Ved sin Profet (Zakarias 9: 10) siger Jehova, at Kongen Kristus Jesus skal tale Fred til Folkene, og hans Herredømme skal strække sig fra Hav til Hav, over hele Jorden. Ved sin Profet Mika (4: 3: 4) lover Gud Menneskene, at der skal gøres Ende paa alle Krige, og at Fred og Velstand skal raade paa Jorden. Profetens Ord lyder saaledes: Da dømmer han mange Folkeslag imellem, skifter Ret mellem talrige, fjerne Folk; deres Sværd skal de smede til Plovjern, deres Spyd til Vingaardsknive; Folk skal ej løfte Sværd mod Folk, ej øve sig i Vaabenfærd mer. Da sidder hver under sin Vinstok og sit Figentræ, og ingen skræmmer

24 24 LIV I LYKKE dem, saa sandt Hærskarers Jehovas Mund har talet. Varig Fred og Velstand skal følges Haand i Haand, og Menneskene skal nyde begge Dele til fulde, thi det har Gud lovet. Men Menneskene maa have nogen Kundskab herom, for at de kan berede sig til at tage imod alle disse Velsignelser. Det er Guds Vilje, og det er tydeligt sagt i Bibelen, at der netop nu skal udføres et stort Arbejde blandt Folkene, for at Folkene kan faa Lejlighed til at lære Sandheden at kende. Derfor kommer der i Lydighed mod Guds Vilje Mænd og Kvinder til Deres Dør med Sandhedens Budskab i Form af Bøger, som kan hjælpe Dem til med mindst muligt Besvær at faa Forstaaelse af, hvad der skal ske i den nærmeste Fremtid. De er ikke Agenter for en eller anden Organisation, men de er Jehovas ydmyge Vidner. De, der tager imod den Kundskab, der saaledes bringes til dem, vil faa store Byrder løftet fra deres Skuldre, de behøver ikke at frygte eller fortvivle, men bliver fuldt ud rustet til at bære Tidens Trængsler og Prøvelser. De Mænd og Kvinder, der kommer til Deres Dør med et Budskab, er ikke ude for at gøre Propaganda, som nogle vil have Dem til at tro. De søger kun at hjælpe Dem til at faa den Forstaaelse, som De saa haardt trænger til netop nu i denne Nødens Tid. Kristus skal herske med uindskrænket Myndighed og vil bruge al sin Magt til Folkets almene Vel. \

25 LIV I LYKKE 25 Hans Rige vil paatage sig et mægtigt Genrejsningsarbejde, der skal opdyrke øde Landstrækninger og faa Ørkener til at blomstre som Rosenhaver. Folket vil kunne nyde Frihed og besidde deres Ejendom i Tryghed og vil paa enhver Maade blive hjulpet og opmuntret til at gøre det rette. Det bliver til Ære for Folkets Hersker, at alle hans Bestræbelser gaar ud paa at tjene det fælles Bedste. Gud fastslaar denne Regel, naar han siger i O rdsprogsbogen, Kapitel fjorten: At Folket har Fremgang er Kongens Hæder, men Folkets Mangel er Kongens Fald. Ligeledes siges der i Ordsprogene, Kapitel ni og tyve: Er der mange retfærdige, glædes Folket; men raader de gudløse, sukker Folket. Enhver, som tænker sobert og ærligt, maa nu kunne indse, at Menneskene aldrig ved egne Kræfter vil være i Stand til fuldstændig at afhjælpe de ulykkelige Tilstande, som raader paa Jorden. Aarhundreders Erfaringer viser, at det er umuligt for Menneskene. Naar vi har faaet Kundskab om, hvad der er Aarsagen til Elendigheden, og hvorledes Gud vil forandre Tilstandene, kan vi let indse, at evig Fred og varig Fremgang kun kan opnaas i Guds Rige, hvor Kristus skal herske som Konge. Aldrig før i Menneskehedens Historie har det været af større Betydning end nu, at Menneskene kommer til at forstaa Sandheden; derfor har Gud ogsaa i sin Kærlighed sørget for, at der foregaar et stort Oplysningsarbejde blandt Folkene. N u bur- /

26 i\ 26 LIV I LYKKE de Folk være ivrige efter at forstaa Sandheden, som den fremholdes i Guds Ord, og de vil da straks blive befriet for de svære Byrder, der tynger deres Sind. Under Kristi Regering skal Menneskene i rigt Maal smage Guds Kærlighed og Barmhjertighed, og de bliver velsignet med evig Fred og Velstand. Profeten siger i Salme fem og firs, at i dette Rige skal Menneskene sige: Miskundhed og Sandhed mødes, Retfærd og Fred skal kysse hinanden; af Jorden spirer Sandhed frem, fra Himmelen skuer Retfærd ned. Derhos giver Jehova Lykke, sin Afgrøde giver vort Land; Retfærd vandrer foran ham og følger ogsaa hans Fjed." Jehovas Vidner ved med Vished, at disse Velsignelser skal blive Folket til Del i Guds Rige, og derfor siger de, som det er udtrykt i Salme seks og halvfems: Tilbed Jehova i helligt Skrud, bæv for hans Aasyn, al Jorden! Sig blandt Folkeslag: Jehova har vist, han er Konge, han grundfæsted Jorden, den rokkes ikke, med Retfærd dømmer han Folkene." Jehovas Majestæt og Herlighed Den almægtige Gud alene kan give en Skabning Ret til at leve. Bibelen siger udtrykkeligt, at for at Mennesket kan faa evigt Liv, maa det kende Gud og Kristus Jesus, som han har udsendt. I over tresindstyve Aarhundreder har Folkene været uvidende om Guds Godhed og Herlighed, og det er Satan, der har hindret dem i at faa denne Kundskab.

27 LIV I LYKKE 27 De, der nu ærligt og oprigtigt søger efter Sandheden og omhyggeligt ransager Guds Ord, bliver velsignet med en Forstaaelse åf Guds Herlighed og de Velsignelser, som snart skal blive Jordens Beboere til Del. Aldrig før i Menneskehedens Historie har Forholdene været saa gunstige for Studiet af Bibelen som netop nu. Jehova kundgør nu sine Hensigter med Menneskene, idet han lader Profeternes Ord blive opfyldt. Derfor staar der skrevet: Salig er den, som læser pg forstaar disse Ting. Jehova er helt igennem 'uselvisk; derfor siges der om ham, at han er Kærlighed. Naar et Menneske faar Kundskab om den almægtige Guds Kærlighed og Uselviskhed, begynder han at se noget af Guds Herlighed. Hans nøjagtige Retfærdighed, hans fuldkomne Visdom, hans uendelige Magt og hans grænseløse Kærlighed vidner om hans Majestæt og Storhed. Han lader alle sine Egenskaber samvirke til gode for sine Skabninger, som elsker og adlyder ham. Da Gud oprejste Jesus fra Døden, ophøjede han ham til den højeste Stilling i Universet og gav ham et Navn fremfor alle Navne, samt befalede, at alle de himmelske Skabninger skulde tilbede og ære ham. Saaledes gav han et Eksempel paa sin egen Uselviskhed. Denne Befaling gælder ogsaa alle Skabninger paa Jorden, og den Dag skal komme, da alle de, der faar Liv, vil bøje sig for og tilbede Kristus til den almægtige Guds Ære.

28 28 LIV I LYKKE Paa Grund af sin Troskab mod Gud og Kristus blev Apostelen Johannes af Satans Repræsentanter forvist til Øen Patmos. Medens han var der, lod Kristus ham i Syner se det, som Gud havde aabenbaret for ham selv, og han befalede sin Tjener at skrive disse Syner ned. Der kan ikke være Tvivl om, at det var Guds Vilje, at Menneskene engang skal komme til at forstaa denne Aabenbaringsbog. Nu er Tiden kommet, og Herren har opladt Aabenbaringen for dem, der elsker ham. Ogsaa dette er Bevis for, at vi lever i den Tid, hvor Satans onde Styre skal afløses af Kristi Rige paa Jorden. Befrielsens Dag er kommet, snart er Guds Rige fuldt ud oprettet, og Jehova skal blive æret og ophøjet. De, der har viet sig til Jehova, kan nu forstaa, at Jehovas Navns og Ords Renselse og Ophøjelse er af allerstørste Betydning for hele Skabningen. De glæder si'g over, at den Tid er nær, da Jehovas Navn skal komme til sin Ret. Derfor lægger Profeten dem ogsaa disse Ord i Munden: Jehova, vor Herre, hvor herligt er dit Navn paa den vide Jord, du, som bredte din Højhed ud over Himmelenl Af spædes og diendes Mund har du rejst dig et Værn for dine Modstanderes Skyld, for at bringe til Tavshed Fjende og Hævner." (Salme 8: 2, 3) Disse Ord skildrer Guds trofaste Vidner som spæde og diende, fordi de erkender, at alt hvad de har er blevet dem betroet af Herren, og de skal kundgøre, hvad Gud befaler dem at tale.

29 LIV I LYKKE 29 I Kapitel en og tyve af Aabenbaringen skrev Johannes angaaende det kommende Gudsrige: Jeg saa en ny Himmel og en ny Jord; thi den forrige Himmel og den forrige Jord var veget bort, og Havet var ikke mere. Dette profetiske Syn skal faa sin Opfyldelse efter Slaget ved Harmagedon. For Aarhundreder siden lod Gud Profeten Esajas nedskrive disse Ord: Se, jeg skaber nye Himle og en ny Jord, det gamle huskes ej mer, rinder ingen i Hu. Her tales om de samme Himle og den samme Jord, som Apostelen Johannes omtaler i Aabenbaringen. De gamle Himle er Satans onde, usynlige Styre, medens den gamle Jord er den synlige Del heraf. De nye Himle er Guds retfærdige Styre under Kristus, og den nye Jord er Jordens Beboere, organiseret under Kristus, Jordens retmæssige Konge. Disse nye Himle og den nye Jord skal vidne om Jehovas Majestæt og Herlighed, fordi det er ham, der skaber dem. Aabenbaringen giver en Skildring af Kristi herlige Rige og siger, at i dette Rige vil Gud fjerne al Sygdom, Lidelse, Sorg og Død, aftørre alle Taarer af Menneskenes Øjne og gøre alle Ting nye, skønne og herlige, til Gavn og Velsignelse for Menneskene. Kundskaben om Gud skal stadig tage til, og saaledes vil Guds Herlighed stedse forøges paa Jorden. Under Kristi Regering bliver alle de lydige genoprettet, medens de onde og ulydige udryddes. Det endelige Resultat bliver, at Jorden op-

30 BO LIV I LYKKE fyldes af en lykkelig og lydig Menneskeslægt. Den genoprettede og lykkelige Slægt vil afspejle den evige Skabers Herlighed. Derpaa giver Apostelen paa Herrens Befaling et Budskab til hans trofaste Tjenere og opfordrer dem til at forkynde dette Budskab for Jordens Beboere nu i vor Tid, saa de kan blive lettet for deres Byrder og allerede nu se lidt af den Herlighed og de Velsignelser, Gud vil skænke Menneskene. Kristus Jesus betegnes som Aanden, og de trofaste Tjenere kaldes Bruden. Det Budskab, Gud lod Johannes nedskrive i Aabenbaringen 22: 17, lyder saaledes: Og Aanden og Bruden siger: Komi Og den, som hører, sige: Komi Og den, som tørster, han komme; den, som vil, han modtage Livets Vand uforskyldt! Det betyder, at Kristus Jesus og Guds Folks Rest paa Jorden vil kundgøre Jehovas Navn og Rige og derved indbyde alle de retsindige Mennesker til at komme og finde Livets Vej. Mange, som hører Rigets Budskab, tager imod det med Glæde og søger hen til Herren. Derpaa tager ogsaa de Del i den Gerning at lade Indbydelsen udraabe for alle, som hungrer og tørster efter Retfærdighed, for at hver den, som vil, kan komme og modtage Livets Vand uforskyldt.

31 De ovenfor afbildede Bøger Børn", Rigdom", Frelse" og Skabelsen", indeholder et Væld af Oplysninger om Em ner, der i A arhundreder h ar beskæftiget tænkende Menneskers Sind. Til enhver, som er interesseret i v o rt bibelske Oplysningsarbejde, sender vi alle fire Bøger for Kr. 3,75 portofrit. H ver Bog er paa over 360 Sider og er forsynet med et tiltalende K artonbind. Vagttaarnet, Søndre Fasanvej 54* K øbenhavn, Valby. Tollers Tryk, Hellerup.

32 \

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Copyright 1941 Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB København. Afdelingskontorer i de fleste Lande.

Copyright 1941 Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB København. Afdelingskontorer i de fleste Lande. TEOKRATIET det er det, som har den største Betydning i Verden for Tiden, og om det skal meget snart Verdenshistoriens største Krig udkæmpes, Slaget ved Harmagedon. Folk i alle Lande adskilles nu i Anledning

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Romerne 6:23 thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre. Romerne 8:2 Thi Livets Ånds Lov frigjorde mig i Kristus

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Julens sande Evangelium er Daad

Julens sande Evangelium er Daad En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

10. søndag efter trinitatis 9. august 2015

10. søndag efter trinitatis 9. august 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Guds kærlighed og vrede Salmer: 748, 335; 426, 334 752, 7, 335; 174, 334 Evangelium: Luk. 19,41-48 Det er med gråd i stemmen at Jesus fælder dom over

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Tekster: Es 25,6-9, 1 Joh 3,13-18, Luk 14,16-24

Tekster: Es 25,6-9, 1 Joh 3,13-18, Luk 14,16-24 Tekster: Es 25,6-9, 1 Joh 3,13-18, Luk 14,16-24 Salmer: Lihme 9.00 749 I østen Dåb: 448 Fyldt af glæde 49 Ingen er så tryg i fare 493 Gud Herren så 726 Gak ud min sjæl Rødding 10.30 3 Lovsynger Herren

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Hele bedehæftet i PDF- format

Hele bedehæftet i PDF- format Hele bedehæftet i PDF- format Beskærmelses-bønner hvis du oplever uforklarlige fænomener i dit hjem? 1. Indledning 2. Ritual for renselse og velsignelse af en bolig eller et hjemsøgt sted 3. Morgen- og

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kriterierne for at blive frelst eller fordømt er barmhjertighed og næstekærlighed. Har vi ydet næstekærlighed og barmhjertighed?

Kriterierne for at blive frelst eller fordømt er barmhjertighed og næstekærlighed. Har vi ydet næstekærlighed og barmhjertighed? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. november 2015 Kirkedag: Sidste søndag i kirkeåret/a Tekst: Matt 25,31-46 Salmer: SK: 568 * 276 * 370 * 278 * 277,4 * 431 LL: 568 * 276 * 278 * 277,4

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hvorledes alle Folkenes Længsel skal komme viser Dommer Rutherford i denne Brochure ud fra baade Kends? gerningerne og Bibelen. Udgiveren.

Hvorledes alle Folkenes Længsel skal komme viser Dommer Rutherford i denne Brochure ud fra baade Kends? gerningerne og Bibelen. Udgiveren. TILFREDSI Kan De sige at være det i Dag? Alle, som elsker Retfærdighed og Fred, maa oppebie den store salvede Konges, Messias s Komme og hans teo? kratiske Regerings Indførelse for atopnaa den fuldkomne

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Forvandling. 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!

Forvandling. 2. Kor.5.17: Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til! Forvandling Bibeltime af Finn Wellejus 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!" Hvordan blev du frelst? - kære broder og søster.

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb + kirkekaffe) Tema: God forvaltning Salmer: 749, 683, 448; 728, 375 Evangelium: Luk. 16,1-9 Sikke en svindler vi hører om i dag! Han har snydt sin herre, og nu hvor det er ved

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Lykke Salmer: 571, 569, 574; 575, 732 Evangelium: Matt. 5,1-12 "Det er godt at have noget til gode bare det ikke er hug." Sådan hedder det i en gammel talemåde, og det passer

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Prædiken i Helligåndskirken I

Prædiken i Helligåndskirken I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Sønnen. Ugens vers. Introduktion

Sønnen. Ugens vers. Introduktion 2 Sønnen TIL SABBATTEN 12. JULI 2014 Ugens vers Introduktion For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Mark 10,45). Efter

Læs mere

studie 6 Skabelsen 38

studie 6 Skabelsen 38 studie 6 Skabelsen 38 Åbningshistorie Jeg kiggede overvældet på børnehavens stolte udstilling af kartonportrætter og prøvede at finde resultatet af min søns kreative udfoldelser. Billederne på væggen var

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jesus var ikke det første menneske, folk anså for at være Messias. Faktisk kom han cirka 60 år efter adskillige såkaldte messiasser.

Læs mere

Aktivitet Tænd et takkelys til Gud

Aktivitet Tænd et takkelys til Gud Gudsperlen Denne perle er tegnet for den treenige, hellige Gud. Han er overalt, og har al magt. Han har en plan med hver enkelt af os, og han giver alle store og små en plads, vi skal udfylde. Johannes

Læs mere

Guide til til Højmessen

Guide til til Højmessen Guide til til Højmessen Velkommen til højmesse i Sct. Pauls Kirke. Denne guide beskriver forløbet af de højmesser, der ledes af sognepræst Flemming Baatz Kristensen. INDLEDNING: Klokkeringning og bedeslag.

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Han gør alle Ting vel

Han gør alle Ting vel Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

HVAD DE HAR BEHOV. / i S. 1 \ J ' C.i. Syv fængslende Foredrag. f Ä A l \ :jr \

HVAD DE HAR BEHOV. / i S. 1 \ J ' C.i. Syv fængslende Foredrag. f Ä A l \ :jr \ HVAD DE HAR BEHOV f Ä A l \ :jr \ / i S 1 \ J ' C.i Syv fængslende Foredrag om Menneskenes Fremtid. Alle vil fole sig tiltalt af Skønheden i disse enkle og logiske Skildringer. S ide 3 Jordens nye Herskere

Læs mere

undertrykkelse, mishandling verden er fuld af vil ophøre. Men nogle har sandelig en mere akut grund til det end andre. En ting er at du er sur og

undertrykkelse, mishandling verden er fuld af vil ophøre. Men nogle har sandelig en mere akut grund til det end andre. En ting er at du er sur og 3.s.i advent. 14.12.2014. Domkirken 10: 117 En rose, 78 Blomstre som 77 Oh kom, 86 Hvorledes skal jeg, 89 Vi sidder i mørket. Nadver: 76 Op, thi dagen. Dåb: 446 O. lad din Ånd. Gråbrødre: 117, 78, 86,

Læs mere

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Prisen ved discipelskab. Kulturer bliver genoprettede

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere