Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november )"

Transkript

1 Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november ) 1.Stk. 1. Paa ethvert her i Riget trykt Skrift skal Bogtrykkeren anføre sit Navn eller Firma samt Trykkestedet. Stk. 2. Paa ethvert i Udlandet i det danske Sprog trykt Skrift, der gøres til Genstand for forretningsmæssig Indførsel eller offentlig Udbredelse her i Riget, skal Bogtrykkerens Navn eller Firma samt Trykkestedet være anført. Stk. 3. Den, der indfører eller offentlig udbreder de istk. 1 og 2 nævnte Skrifter, ifalder Ansvar efter 19, saafremt Skriftet ikke er forsynet med Angivelse af Bogtrykkerens Navn eller Firma samt Trykkestedet, eller saafremt han er vidende om, at Angivelsen er urigtig. 2.Stk. 1. Paa periodiske Skrifter, der udkommer her i Riget, skal Redaktøren angive sig som saadan. Stk. 2. Angives paa Skriftet en anden Person som Redaktør end den virkelige, straffes saavel denne som den urigtig angivne, saafremt Angivelsen er sket med hans Samtykke, jfr. 19. Ligeledes straffes Udgiveren af et periodisk Skrift, paa hvilket den nævnte Angivelse mangler eller er urigtig. 3. 1) 4. Enhver, der offentliggør eller udbreder, eller som medvirker til Offentliggørelsen eller Udbredelsen af ikke-periodisk trykt Skrift, er ansvarlig til Straf eller Erstatning efter Lovgivningens almindelige Regler, saafremt Indholdet er retsstridigt. 5. Enhver, der offentliggør eller udbreder, eller som medvirker til Offentliggørelsen eller Udbredelsen af periodiske Skrifter, der ikke er trykt her i Riget, er ansvarlig til Straf eller Erstatning efter Lovgivningens almindelige Regler, saafremt Indholdet er retsstridigt. 6.Stk. 1. Om Ansvaret for Indholdet af et her i Riget trykt periodisk Skrift gælder følgende Regler: Stk. 2. Strafansvar kan kun paalægges Redaktøren og Forfatteren, jfr. dog 7. Stk. 3. Redaktøren er ansvarlig til Straf for Skriftets Indhold, som om han var navngiven Forfatter af dette. Saafremt Skriftets strafbare Indhold hidrører fra en navngiven Forfatter, er Redaktøren dog straffri, hvis Forfatteren ved Artiklens Offentliggørelse har Bopæl eller fast Ophold her i Riget og er myndig og i Besiddelse af den til Paadragelse af Strafansvar fornødne Tilregnelighed. Straffrihed for Redaktøren indtræder dog ikke, saafremt Artiklen er skrevet efter Opfordring fra eller under Medvirken af Redaktøren eller med dennes Vidende af en Medarbejder ved Skriftet, eller saafremt Redaktøren har været vidende om, at Indholdet af Artiklen var urigtigt. Stk. 4. Den navngivne Forfatter er ansvarlig til Straf efter Straffelovgivningens almindelige Regler alene eller sammen med Redaktøren. Stk. 5. Den unavngivne Forfatter er straffri, saafremt Redaktøren ved Artiklens Aflevering har Bopæl eller fast Ophold her i Riget eller dog, naar Sag anlægges eller Tiltale rejses, er under Statens dømmende Myndigheds Omraade. I modsat Fald er han ansvarlig til Straf efter samme Regler som den navngivne Forfatter. Den unavngivne Forfatter kan paatage sig Ansvar som navngiven Forfatter, medmindre han som Medarbejder ved det paagældende periodiske Skrift er Redaktørens underordnede; dette medfører dog ikke, at Redaktørens Ansvar bortfalder, saafremt han ikke vilde have været straffri, hvis Forfatteren oprindelig havde navngivet sig. Stk. 6. Den, der mod Betaling lader indrykke Bekendtgørelser (Annoncer), anses som navngiven Forfatter af disse. Saafremt det kan oplyses, hvem der mod Betaling har indrykket Bekendtgørelsen, er Redaktøren straffri i samme Omfang, som er fastsat istk. 3 med Hensyn til Artikler hidrørende fra navngivne Forfattere. Hvis Annoncevirksomheden ved Skriftet ikke drives for Udgiverens Regning,

2 kan Ansvaret som Redaktør med Hensyn til Bekendtgørelserne (Annoncerne) overføres til den, som selvstændig træffer Bestemmelse om Annoncernes Optagelse, saafremt han udtrykkeligt er angivet paa Skriftet som ansvarshavende for denne Del af Indholdet. Stk. 7. Erstatningsansvar kan kun paalægges Redaktøren og Forfatteren, jfr. dog 7. Redaktøren er ansvarlig for, at Skriftets Indhold ikke er retsstridigt. Saafremt Skriftets Indhold hidrører fra en navngiven Forfatter, er Redaktøren dog ikke erstatningsansvarlig, hvis Forfatteren ved Artiklens Offentliggørelse har Hjemting her i Landet og er myndig og tilregnelig, medmindre der foreligger de istk. 3, 3die Punktum, nævnte Omstændigheder. Den navngivne Forfatter er erstatningsansvarlig efter Lovgivningens almindelige Regler. Den unavngivne Forfatter er ansvarlig efter samme Regler, naar han har paataget sig Ansvar som navngiven Forfatter og ikke er en Redaktøren underordnet Medarbejder ved Skriftet, jfr.stk. 5, og naar Redaktøren ved Artiklens Aflevering ikke har Hjemting her i Landet. Kan Erstatningsansvar efter foranstaaende Regler ikke gøres gældende mod nogen af de nævnte Personer, eller kan den Erstatning, som de er dømt til at udrede, ikke inddrives hos dem eller hos Udgiveren, jfr. 12, kan Erstatningsansvar dog gøres gældende mod enhver, der er ansvarlig efter de i Almindelighed gældende Erstatningsregler. 7. Begaas nogen af de i Straffelovens , 103,Stk. 1, , 109,Stk. 1, 110,Stk. 1, 110 b, , 116 og 118 omhandlede Forbrydelser gennem et her i Riget trykt periodisk Skrift, finder Lovgivningens almindelige Ansvarsregler Anvendelse. 2) 8.Stk. 1. Løbesedler, Plakater eller Opslag maa ikke indeholde Udtalelser, der ved deres Form eller Indhold utilbørligt forulemper Personer eller Virksomheder. Stk. 2. Løbesedler, Indholdsplakater o. desl. fra Bladforetagender anses som Bestanddele af det Blad, hvortil de henviser, eller hvorfra de stammer. 9.Stk. 1. Redaktøren af et periodisk Skrift er forpligtet til uden Vederlag i dette uforandret at bringe en Berigtigelse af Meddelelser, som Skriftet har indeholdt med Hensyn til Oplysninger af faktisk Karakter, naar dette begæres af nogen, hvem den paagældende Meddelelse er egnet til at paaføre en ikke uvæsentlig Skade i økonomisk Henseende eller i Offentlighedens Omdømme. Berigtigelsen skal begæres optaget snarest muligt og i hvert Fald inden en Maaned efter Offentliggørelsen. Berigtigelsen maa indskrænke sig til Gengivelse af faktiske Forhold, intet retsstridigt indeholde og ikke give Trediemand nogen Ret til at kræve en Berigtigelse optaget i Skriftet. Stk. 2. Saafremt det paagældende Skrifts ansvarshavende Redaktør ikke finder, at Meddelelsens Indhold er af en saadan Art, at den falder ind under foranstaaende Bestemmelse, eller han ikke ønsker at bringe Berigtigelsen i den foreliggende Affattelse, skal Meddelelse herom snarest gives den, der har krævet Berigtigelsen optaget. Denne kan derefter lade Spørgsmaalet om, hvorvidt Skriftet er forpligtet til at optage en Berigtigelse, og om det i bekræftende Fald bør være berettiget til at afvise den begærte Berigtigelse paa Grund af dennes Karakter eller Omfang indanke for det i 10 omhandlede Berigtigelsesnævn. Stk. 3. Uafhængig af Sagens Indankning for Nævnet og uden Hensyn til Udfaldet heraf kan den, der anser sig for skadet eller krænket, i Skriftet fordre optaget uden Betaling Meddelelse om Sagsanslæg i Anledning af Artiklen, saavel som om Sagens Udfald, eller en Henvisning til en Berigtigelse af Artiklen i et andet Skrift. En Henvisning kan dog ikke forlanges optaget, saafremt Skriftet optager en Berigtigelse fra den paagældende i den af denne ønskede Form. Stk. 4. Berigtigelser skal optages i det første eller for Dagblades Vedkommende senest i det andet Nummer, som udkommer, efter at Optagelsen er forlangt, medmindre det forinden er meddelt den, der har begæret Berigtigelsen optaget, at hans Anmodning ikke har kunnet imødekommes; saafremt Spørgsmaalet om Optagelsen har været forelagt Berigtigelsesnævnet og dettes Beslutning gaar ud paa, at Berigtigelsen vil være at optage i Skriftet, skal Optagelse finde Sted i det første eller for Dagblades Vedkommende senest i det andet Nummer, der udkommer, efter at Nævnets Beslutning er meddelt

3 Redaktøren. Berigtigelsen skal optages med samme Typer som Skriftets almindelige Tekst og paa et saa fremtrædende Sted, som det efter Omstændighederne med Rimelighed kan fordres. Saafremt de nævnte Berigtigelser m. m. i samme Nummer af Skriftet gøres til Genstand for Omtale eller ledsages af Bemærkninger, maa Omtalen eller Bemærkningerne indskrænke sig til en Gengivelse af Oplysninger af faktisk Karakter. Stk. 5. Har Redaktøren af et periodisk Skrift i dette optaget Angreb eller Meddelelser om faktiske Forhold fra et andet periodisk Skrift, og der i sidstnævnte Skrift fremkommer en Berigtigelse, som dette Skrift har været pligtig at optage, en Henvisning til en Berigtigelse andetsteds eller en Bekendtgørelse om Sags Anlæg, er han forpligtet til snarest muligt efter Berigtigelsens, Henvisningens eller Bekendtgørelsens Fremkomst at optage denne uforandret og uden Vederlag i det af ham redigerede Skrift, for saa vidt han er blevet gjort opmærksom paa denne eller i øvrigt har faaet Kenskab til den. Stk. 6. Saafremt der rejses Sag mod en Redaktør for at have undladt at optage en Berigtigelse, efter at Nævnet har kendt ham pligtig dertil, eller for at have nægtet at optage en Henvisning til Berigtigelse andetsteds eller en Meddelelse om Sagsanlæg, kan han efter derom under Sagen nedlagt Paastand tilpligtes at optage den begærede Berigtigelse, Henvisning eller Meddelelse i det første eller for Dagblades Vedkommende senest i det andet efter Dommen udkommende Nummer, som ikke allerede da var gjort færdigt til Trykning. Stk. 7. De i denne Paragraf indeholdte Bestemmelser finder kun Anvendelse paa periodiske Skrifter, der udkommer mindst 1 Gang maanedlig. 11.Stk. 1. I Domme, hvorved Redaktøren eller Forfatteren findes skyldig til Straf for Indholdet af et periodisk Skrift, bliver det efter Begæring af den forurettede at bestemme, at Dommen i et af Retten nærmere fastsat Omfang vil være at optage i Skriftet. Rejses Sagen alene mod Forfatteren, er særlig Indstævning af Redaktøren ikke nødvendig. Stk. 2. Er saadan Bestemmelse truffet, og Domsudskrift af Domhaveren tilstillet Skriftets Redaktør 10.Stk. 1. Berigtigelsesnævnet bestaar af 3 Medlemmer, hvoraf Formanden skal være Højesteretsdommer og de to andre Repræsentanter for Pressen. Medlemmerne udnævnes af Justitsministeren, Formanden efter Indstilling fra Højesterets Præsident, det ene af de øvrige Medlemmer efter Indstilling fra Danske Dagblades Fællesrepræsentation, det andet efter Indstilling fra Danske Journalisters Fællesrepræsentation. I Sager, der angaar et under _Foreningen af danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter hørende Skrift, erstattes det efter Indstilling fra Danske Journalisters Fællesrepræsentation udnævnte Medlem med et af Justitsministeren efter indstilling fra nævnte Forening udnævnt Medlem. Stk. 2. Nævnet træffer endelig Afgørelse af, hvorvidt Redaktøren af et periodisk Skrift er forpligtet til at optage en Berigtigelse i Overensstemmelse med 9,Stk. 1, og hvorvidt det i det enkelte Tilfælde under Hensyn til den ønskede Berigtigelses Karakter og Indhold bør paalægges ham at optage denne. Finder Nævnet, at Nægtelsen af Optagelsen fra Redaktørens Side har været aabenbart urimelig, kan det paalægge ham en Bøde; endvidere kan Nævnet, saafremt Indankningen maa anses for aabenbart urimelig, ligeledes paalægge den, der har fordret Berigtigelsen optaget, en Bøde. Nævnet skal tilstræbe, at Sagerne fremmes med den største Hurtighed og saa vidt muligt paa det foreliggende Grundlag. En af Nævnet truffen Beslutning om Ikendelse af højere Bøde end 100 Kr. kan, forinden den kan træde i Virksomhed, af bødefældte fordres prøvet af den Landsret, i hvis Kreds han har Bopæl, naar han inden 3 Dage forlanger dette ved en Skrivelse til Landsrettens Præsident. I Sagens Behandling deltager 3 af Landsrettens Dommere. Inden Afgørelse træffes, skal bødefældte tilsiges til et Møde i Landsretten. Meddelelse om Mødet gives til bødefældtes Modpart samt til Berigtigelsesnævnet. I Mødet, som holdes for lukkede Døre, gives der alle vedkommende Lejlighed til mundtligt at udtale sig. Stk. 3. Udgifterne ved Nævnets Virksomhed, herunder Honorarer til Medlemmerne, afholdes af Staten og bevilges paa Finansloven.

4 med Begæring om Optagelse, skal saadan Optagelse ske i det første eller for Dagblades Vedkommende senest i det andet Nummer, som udkommer, efter at det Tidspunkt er indtraadt, da Dommen kan fuldbyrdes, og som ikke ved Domsudskriftens Modtagelse var gjort færdigt til Trykning. Stk. 3. Optagelsen skal ske uden Vederlag med samme Typer som Skriftets almindelige Tekst og paa et saa fremtrædende Sted, som det efter Omstændighederne med Rimelighed kan fordres. Stk. 4. Har Redaktøren af et periodisk Skrift i dette optaget Meddelelser fra et andet periodisk Skrift, for hvilket dettes Redaktør eller Forfatteren af Meddelelserne ved Dom er fundet skyldig til Straf, er han forpligtet til, snarest muligt efter at Dommen er blevet ham bekendt, at optage Meddelelse om Dommens Resultat i det af ham redigerede Skrift. 12.Stk. 1. For Erstatningsbeløb og Sagsomkostninger idømt Redaktøren af et periodisk Skrift paa Grund af Skriftets Indhold hæfter Udgiveren, og der kan søges Fyldestgørelse gennem Udlæg hos denne paa Grundlag af den Redaktøren overgaaede Dom. Stk. 2. For Bøder idømt Redaktøren af et periodisk Skrift hæfter ligeledes Udgiveren, hos hvem de kan inddrives ved Udpantning. Stk. 3. Ved Udgiveren forstaas den, for hvis Regning Skriftet udgives. 13. Ved Inddragelse af et Skrift i Henhold til borgerlig Straffelov 77 iagttages: 1) Er det kun Dele af Skriftet, der begrunder Inddragelsen, skal disse betegnes i Dommen, og de øvrige Dele bliver saa vidt muligt paa vedkommendes Begæring og paa hans Bekostning at udsondre og tilbagelevere; 2) Inddragelsen kan ogsaa omfatte de til Fremstillingen benyttede Plader, Forme eller lignende. En benyttet Sats bliver paa vedkommendes Begæring og paa hans Bekostning at foranstalte aflagt i Stedet for at inddrages; 3) Er det et fremmed i Riget indført Skrift, som skal inddrages, kan det ved Dommen bestemmes, at Skriftet inden en fastsat Frist skal være udsendt af Riget, og at Inddragelse finder Sted, hvis dette Paalæg ikke efterkommes; 4) Inddragelsen omfatter ikke Eksemplarer, der ikke er tilgængelige for Almenheden, og som befinder sig paa Hænder, hvorfra de ikke tilsigtes videre udbredte. 14. Justitsministeren kan paalægge Anklagemyndigheden at begære nedlagt Forbud mod Udbredelse her i Riget af Skriftet trykt i Udlandet, naar det findes, at Skriftet er af strafbart Indhold. Forbud nedlægges hos den, der har eller har haft Skriftet til forhandling eller Uddeling. Vides det ikke, hvem denne er, kan det nedlægges hos enhver, i hvis Besiddelse Skriftet forefindes. Dette gælder ogsaa, naar Skriftet findes hos Postvæsenet. Om Forbudets Iværksættelse og Forfølgning gælder i øvrigt de i Retsplejelovens 800, jfr. 701, 2det Stykke, givne Regler. 15.Stk. 1. Er et Skrift paa Grund af sit strafbare Indhold inddraget ved Dom eller ifølge Retskendelse foreløbig beslaglagt, eller dets Udbredelse i Riget forbudt, paahviler det Politiet uopholdeligt at foranstalte Dommen eller Kendelsen kundgjort i Statstidende. Ophæves eller bortfalder Inddragelsen, Beslaglæggelsen eller Forbudet, foranstaltes Kundgørelse herom paa samme Maade. Stk. 2. Forhandling eller anden Udbredelse af trykt Skrift er forbudt, naar den istk. 1, 1ste Punktum, nævnte Kundgørelse har fundet Sted, eller naar Kendskab til Inddragelsen, Beslaglæggelsen eller Forbudet er erhvervet inden Kundgørelsen. Det er endvidere forbudt Personer, som i Henhold til deres Erhverv har en naturlig Pligt til at gøre sig bekendt med Skriftets Indhold, at forhandle eller paa anden Maade at udbrede et trykt Skrift, hvis strafbare Indhold kan konstateres ved et flygtigt Gennemsyn. 16.Stk. 1. Ved Redaktør af et periodisk Skrift forstaas i denne Lov den, der træffer Afgørelse om

5 Skriftets Indhold, uanset om han betegnes som Redaktør eller som Udgiver eller paa anden Maade. Den, der kun træffer Afgørelse om Indholdet af en Afdeling af Skriftet, anses dog ikke som Redaktør, selv om det er angivet paa Skriftet, at han har den redaktionelle Ledelse af Afdelingen, medmindre det drejer sig om et egentligt Fagblad, og vedkommende udtrykkeligt er angivet paa Skriftet som ansvarshavende Redaktør for den paagældende Afdeling. Stk. 2. Et Skrift anses ikke for periodisk, medmindre det er bestemt til at udkomme mindst 2 Gange aarlig. Stk. 3. Hvad der i denne Lov er fastsat om Skrifter, finder tilsvarende Anvendelse paa billedlige og lignende Fremstillinger og gælder, hvad enten Fremstillingen af Skriftet eller det dermed ligestillede sker ved Trykken eller paa anden mekanisk eller kemisk Maade. 17. Rigsadvokaten bestemmer, om der af det offentlige skal rejses Tiltale i Anledning af et Skrifts Indhold. Statsadvokaten træffer Bestemmelse, om der skal rejses Tiltale for Overtrædelse af denne Lovs 8,Stk. 1, eller fremsættes Begæring om Beslaglæggelse af de i denne Paragraf omhandlede Løbesedler, Plakater eller Opslag. 18. Rejses Sag til Straf eller Erstatning i den borgerlige Retsplejes Former i Anledning af et Skrifts Indhold, kan Sagsøgeren under samme Sag efterhaanden rette Søgsmaal mod nye Sagsøgte, jfr. Retsplejelovens 253, 383 og 384, uden at erlægge særskilte Retsafgifter. 19.Stk. 1. Overtrædelse af de i denne Lov indeholdte Bestemmelser straffes med Bøde, dog at Straffen for de i 2,Stk. 2, omhandlede Forseelser er Hæfte, saafremt Overtrædelsen er forsætlig. Overtrædelse af Bestemmelserne i 9 og 11 straffes med Bøde, der fastsættes under Hensyn til Skriftets Udbredelse. Stk. 2. Overtrædelse af de i 8 og 15,Stk. 2, indeholdte Forbud straffes med Bøde eller Hæfte, for saa vidt ikke højere Straf er forskyldt i Medfør af den øvrige Lovgivning. Stk. 3. Ved manglende Angivelse af Bogtrykkerens Navn eller Firma samt Trykkestedet paa utugtige eller oprørske Skrifter eller Skrifter, hvis Indhold frembyder Fare for den offentlige Orden, kan Straffen stige til Hæfte. Stk. 4. Bøder, der idømmes efter denne Lov, tilfalder Statskassen. Stk. 5. Sager angaaende Overtrædelse af denne Lov behandles som Politisager. 20. Sager, hvorunder der gøres Ansvar gældende for Indholdet af trykt Skrift, bør fremmes med størst mulig Hurtighed. 21. Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli Samtidig bortfalder Lov af 3. Januar 1851 om Pressens Brug. 3) 1) Sat i kraft ved lov nr. 524 af 28. november 1969, jf. note 3) 2) Ændret ved lov nr. 92 af 31. marts ) Kongelig anordning nr. 152 af 21. marts 1988 ikraftsætter lov nr. 524 af 28. november 1969 den 1. april 1988

Bekendtgørelse af medieansvarsloven

Bekendtgørelse af medieansvarsloven LBK nr 914 af 11/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7700-0033 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar

Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar I medfør af lov nr. 439 af 31. maj 2000 for Grønland om ansvarsforholdene på medieområdet fastsættes: Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v.

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. LBK nr 900 af 08/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-271-0001 Senere ændringer til forskriften LOV nr 613 af 14/06/2011

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017 Lukkede døre og navneforbud HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017 Sag 150/2017 Ekstra Bladet ved Mette Fleckner og Jan Søgaard ved advokat Carlo Siebert kærer kendelse om navneforbud

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v.

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. LBK nr 76 af 19/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-279-0020 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, med de ændringer, der følger af 4 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, 17 i lov nr. 538 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Rejsedommerordning, forkyndelse, udeblivelsesdomme i straffesager samt lønindeholdelse for bøder, sagsomkostninger og konfiskerede beløb m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014 INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Selvstyret Den lovgivende magt Udenrigs-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. november 2017 Sag 57/2017 (2. afdeling) Danske Medier som mandatar for JP/Politikens Hus A/S (advokat Martin Dahl Pedersen) mod Politiets Efterretningstjeneste

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere